U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne ZŠ Lupáčova 1/ vestavba lapolu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu"

Transkript

1 č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne ZŠ Lupáčova 1/ vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu v ZŠ Lupáčova 1/ zadat provedení vestavby lapolu v ZŠ Lupáčova 1/1200, společností Česká všeobecná stavební, spol. s.r.o., IČ: , Teplárenská 601/7, Praha 10 za cenu ,- Kč bez DPH 3. uzavření smlouvy o dílo na vestavbu lapolu v ZŠ Lupáčova 1/1200, se společností Česká všeobecná stavební, spol. s.r.o., IČ: , Teplárenská 601/7, Praha 10, která je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Smlouva o dílo č..../2014 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 3 Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 IČO: Zastoupený: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou Bankovní spojení: Čs. Spořitelna, a.s. Č.účtu: /0800 (dále jen objednatel) 1.2 Zhotovitel: Česká všeobecná stavební, spol. s r.o. Sídlo: Teplárenská 601/7, Praha 10 Zastoupený: Ing. Stanislavem Štefanem, jednatelem společnosti Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Č. účtu: /0100 IČO: DIČ: CZ Zápis v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Předmět podnikání: provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (dále jen zhotovitel) Smluvní strany uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen smlouva ) s názvem: ZŠ Lupáčova vestavba lapolu. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. Strana 1 (celkem 14)

3 Článek II. Předmět smlouvy 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované v článku III. 2.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu. Článek III. Specifikace díla 1. Předmětem díla je vestavba lapolu vč. provedení příslušných stavebních prací a připojení na ZTI a elektroinstalaci v objektu ZŠ Lupáčova. 2. Blíže je předmět díla specifikován: a) Projektovou dokumentací zpracovanou společností PLÁN PLUS, s.r.o., č. zakázky v dubnu 2014 s názvem ZŠ Lupáčova vestavba lapolu (dále též projektová dokumentace ) b) cenovou nabídkou zhotovitele pro uzavření této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy jakožto příloha č Dílem se rozumí: 4. zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a popisem položek v cenové nabídce Zhotovením stavby se rozumí: a) stavební část stavby provedená dle projektové dokumentace a cenové nabídky b) úplné a bezvadné provedení všech montážních prací lapolu, ZTI a elektroinstalace c) dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 5. Provedení díla dále zahrnuje zejména i: a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění BOZP ) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dle této smlouvy b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla c) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku Strana 2 (celkem 14)

4 e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ) a doložení při přejímacím řízení dokladu o likvidaci odpadu a obalů f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň) g) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch za úhradu nákladů objednatelem j) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla k) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby l) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. m) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o technických požadavcích ), prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních 6. Dílo bude prováděno na adrese Lupáčova 1200/1, Praha Vedení stavby Článek IV. Odborná způsobilost zhotovitele a) provádění díla bude vedeno stavbyvedoucím, osobou odborně způsobilou dle ustanovení 160 stavebního zákona b) osoba odborně způsobilá může delegovat výkon své funkce na další pracovníky firmy pouze za předpokladu jejich odborné způsobilosti k výkonu funkce stavbyvedoucí, na osoby odborně nezpůsobilé nemůže být funkce stavbyvedoucího přenesena. Článek V. Projekt organizace výstavby požadavky objednatele 1. Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí provoz v objektech objednatele. Strana 3 (celkem 14)

5 2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně označit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit požadavky dané obecně platnou legislativou pro BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Článek VI. Součinnost objednatele 1. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na pozemek ve svém majetku v rozsahu nezbytně nutném k provedení díla. 2. Zařízení staveniště objednatel poskytne zhotoviteli: a) plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody b) napojovací body pro odběr silové elektřiny, vody c) odebrané energie a voda budou přeúčtovány objednatelem na vrub zhotovitele paušální částkou d) zhotovitel je oprávněn využít sociální zařízení v 1.PP objektu v místě provádění díla Článek VII. Kontrola provádění díla 1. Kontrola průběhu prací a dodávek zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat jedenkrát týdně v místě stavby. Termín pravidelných kontrolních dnů stavby bude oběma stranami dohodnut v rámci předání převzetí staveniště. Z kontrolních dnů stavby bude pořizován písemný zápis odsouhlasený oběma smluvními stranami. 2. Objednatel může kdykoliv delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen technický dozor ) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 3. U stavebních konstrukcí díla, které budou zakryty dalším stavebním postupem, vyzve zhotovitel objednatele v dostatečném předstihu před definitivním zakrytím těchto částí stavby, ke kontrole jejich řádného provedení. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo výraznější zdržení při zhotovení díla. Strana 4 (celkem 14)

6 Článek VIII. Projektová dokumentace 1. Projektová dokumentace specifikuje dílo a způsob jeho provedení. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Článek IX. Termín plnění 1. Objednatel se zavazuje na základě dohody obou stran řádně zhotoviteli předat staveniště do Zhotovitel se zavazuje toto staveniště převzít. O těchto úkonech objednatele a zhotovitele bude pořízen předávací protokol. 2. Zhotovitel se, na základě požadavku objednatele, zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle ke dni Termín dokončení a předání řádně provedeného díla je nejpozději do Dílo je možné provést před sjednaným termínem, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 5. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 6. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění. Článek X. Cena díla 1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli pevnou cenu díla skládající se z částky ve výši ,- Kč a z částky ve výši DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) v rámci přenesené daňové povinnosti jako osoba povinná k dani. 3. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla, který byl součástí nabídky zhotovitele jako přílohy č. 1 SOD. Případné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla. Strana 5 (celkem 14)

7 4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k provedení díla v rozsahu dle článku III. této smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 5. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 6. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen písemnou dohodou smluvních stran v dodatku k této smlouvě. 7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Článek XI. Platební podmínky 1. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo ve splátkách (dílčí plnění) na základě dílčích faktur a konečného vyúčtování. 2. Dílčí faktury budou vystaveny takto: 2.1 K : dle k tomuto datu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). 3. Cena díla bude splatná po jeho dokončení k na základě konečné faktury (daňového dokladu) dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). V konečné faktuře budou zohledněny veškeré platby dílčích faktur. 4. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly písemně potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. 5. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele. Strana 6 (celkem 14)

8 6. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). 7. Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny objednatelem. 8. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručení příjemci faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla, popř. jeho části, z bankovního účtu objednatele. 9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, popř. části díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. Článek XII. Staveniště 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany písemný zápis protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 2. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Článek XIII. Stavební deník 1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu ustanovení 157 stavebního zákona a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zákonem a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, Strana 7 (celkem 14)

9 zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. 3. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 4. Technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele. Článek XIV. Podmínky provádění díla 1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací. 2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 3. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 4. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky týkající se místa ve smyslu ustanovení 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru či objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění BOZP a prováděcí předpisy. b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na provedení díla c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Strana 8 (celkem 14)

10 6. Provádění díla bude probíhat v pracovní dny i o sobotách a nedělích, případně o svátcích v časech od 7:00 18:00 hod. Ve dnech pracovního volna mohou být venkovní hlučné práce prováděny až po 9. hodině ranní. Článek XV. Předání a převzetí díla 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Dílo bude považováno za převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady dle odstavce 4 tohoto článku a dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků. 3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady: a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů c) stavební deník (deníky) d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o technických požadavcích na výrobky 5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání. 6. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy. 7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl neoprávněně převzít řádně provedené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky díla. Strana 9 (celkem 14)

11 Článek XVI. Nebezpečí škody na díle 1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele. 2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, kterou prokáže, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku a také pojištění zhotovování stavby, která kryje případné škody na díle v průběhu jeho zhotovování, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá ceně díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Článek XVII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a za to že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 2. Záruční doba běží ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce 60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruka se záruční dobou dle záruční doby poskytnuté výrobci a dodavateli (což bude doloženo záručními listy), nejméně však v délce 36 měsíců. 3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruka se záruční dobou dle záruční doby poskytnuté výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však v délce 36 měsíců. Článek XVIII. Reklamace 1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady díla nebo jeho části, oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány zjištěné vady nebo jejich projev. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne Strana 10 (celkem 14)

12 záruční doby, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou u, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace je povinen započít s jejich odstraňováním.. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 21 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud to technologie provádění umožní. 3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. 4. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v co nejkratší, možné lhůtě nebo ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 5. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a s odstraněním započít nejpozději do 24 hodin po nahlášení vad. 6. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost díla, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen nahradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad. Článek XIX. Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že: a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení s provedením díla řádně a včas ve sjednaném termínu b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením k odstranění vady, v případě havarijního stavu ve výši Kč Strana 11 (celkem 14)

13 d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu ve výši Kč e) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli dle této smlouvy, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 2. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení jejich písemného uplatnění vůči povinné straně. 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje. 4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy je: a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 15 kalendářních dnů b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla delší jako 15 kalendářních dnů c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě neučiní d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru i přes písemné upozornění objednatele e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm f) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele. 5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než 30 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Článek XX. Povinnost mlčenlivosti Strana 12 (celkem 14)

14 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. Článek XXI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu či aby byl celý její obsah zveřejněn, zejména v Registru smluv na Portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolejí k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací, kterými jsou smluvní strany vázány a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Podmínky regulují právní postavení stran, v případě odlišné úpravy postavení stran podle smlouvy a podle podmínek platí ustanovení smlouvy. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi. Strana 13 (celkem 14)

15 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: č. 1 Cenová nabídka zhotovitele č. 2 Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací Za objednatele v Praze dne: Za zhotovitele v Praze dne: Ing. Vladislava Hujová, starostka Ing. Stanislav Štefan, jednatel Strana 14 (celkem 14)

16 Důvodová zpráva Vestavba lapolu je nezbytná vzhledem k navýšení počtu žáků v ZŠ Lupáčova 1/1200, tudíž navýšení vydaných jídel na 650. Z důvodu obecně platného nařízení pro odlučovače tuků při kapacitě jídelny nad 300 jídel, musí být toto zařízení součástí kanalizačního řádu kuchyně. Na akci vypracoval projektovou dokumentaci Plán plus s.r.o., Horňátecká 19, Praha 8. OTSMI vyzval tři společnosti k podání nabídky na provedení práce. Nabídku odevzdaly všechny tři společnosti a OTSMI navrhuje zadat dílo společnosti Česká všeobecná stavební, spol. s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. Název společnosti Česká všeobecná stavební, spol. s.r.o. Teplárenská 601/ Praha 10 IČ: Manabau s.r.o. V Jirchářích 1265/ Praha 1 IČ: Alstap s.r.o. V Korytech 972/ Praha 10 IČ: nabídková cena bez DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč Předkládaná SoD byla odsouhlasena Advokátní kanceláří Veselý a spol.

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013 č.j.: 832/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 786 ze dne 09.12.2013 Úprava prodejny potravin na samoobslužný prodej, Koněvova 184, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015 č.j.: 466/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 22.06.2015 ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3 - sanace obvodového zdiva a oprava kanalizace Rada městské části I. s c h v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str.1 ze 34 Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú.

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel)

Smlouva o dílo. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami. , nar.., bytem.., (dále objednatel) Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, nar.., bytem...,, nar.., bytem.., (dále objednatel) Martin Trnka, sídlem : Máchova 521, 251 64 Mnichovice, IČO: 495 03

Více