Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění"

Transkript

1 Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo: Revoluční 84, Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem Číslo účtu: /0100 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664 Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem Lukáčem, předsedou představenstva Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Jan Šafář, CSc. vedoucí analytické skupiny a Obchodní firma/název Identifikační číslo/rodné číslo: Sídlo/adresa: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zápis v obchodním rejstříku: Jednající: na straně jedné (dále jen objednatel ) na straně druhé (dále jen dodavatel ) uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto smlouvu o realizaci dodávky a služeb (dále jen smlouva ) 1

2 PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky snázvem Technické plyny pro projekt UniCRE II (dále též zadávací řízení ), v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka dodavatele (dále též nabídka ). Tato smlouva vymezuje podmínky, za nichž dodavatel provede dodávky technických plynů v tlakových lahví a pronájem souvisejícího vybavení tlakových lahví a redukčních ventilů a poskytne ostatní služby a činnosti související s dodávkou technických plynů dle této smlouvy. Provedení dodávky a služeb dle této smlouvy je součástí realizace projektu UniCRE Unipetrol výstavba výzkumně vzdělávacího centra, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést postupné dodávky technických plynů a pronájmy tlakových lahví a redukčních ventilů a poskytnout ostatní služby a činnosti související s dodávkou technických plynů (dále souhrnně dodávka a služby ) pro objednatele řádně, včas a v kvalitě níže specifikované. Objednatel se zavazuje při provádění dodávky a služeb řádně spolupůsobit a dodavateli řádně uhradit cenu provedené dodávky a služeb, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných. Rozsah dodávky a služeb je uveden v čl. II. této smlouvy. 2. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s dodávkou a službami nezbytnými pro realizaci projektu UniCRE Unipetrol výstavba výzkumně vzdělávacího centra (viz Preambule této smlouvy). 2

3 II. Rozsah dodávky a služeb 1. Dodávka a služby budou provedeny v následujícím rozsahu a specifikaci: 1.1. Předpokládaný rozsah dodávky Tabulka č. 1: Druh, kvalita a předpokládané množství plynů PLYN Kvalita min. Objem lahve /l/ Tlak /bar/ Připojení Počet lahví ročně* Počet sad ventilů ** Počet lahví v užívání *** Acetylen Třmen Argon Nevoc Dusík Nevoc Dusík Nevoc Dusík Nevoc Dusík ECD DIN Dusík kapalný 4.0 Dewarova nádoba l litrů - 2 Helium DIN Helium DIN Helium DIN Kyslík DIN Kyslík DIN Vodík DIN Vodík DIN Vzduch DIN syntetický Propan Kapalný 80 DIN CO DIN CO2 potr. 30 kg DIN Amoniak DIN * Počet odebraných lahví plynu během sjednané platnosti smlouvy je pouhým odhadem, zadavatel si vyhrazuje právo snížit skutečný odběr až o 30% ** Hodnota počtu ventilů je max. předpokládaná hodnota pronajatých souprav redukčního ventilu pro příslušný typ plynu. *** Hodnota počtu lahví v užívání je předpokládaná hodnota počtu lahví, které budou současně u zadavatele (po dobu trvání smlouvy) Podrobné technické specifikace jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce vždy však musí zajišťovat min.. čistotu plynu dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný technický plyn nebude odpovídat technické specifikaci uvedené v tabulce č. 1, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení smlouvy a za skutečnost, na kterou se vztahuje ustanovení o smluvní pokutě dle čl. VIII.1 této smlouvy Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny technického plynu je zejména: 3

4 Doprava plynu v tlakových lahvích do provozovny objednatele Chempark Záluží u Litvínova objekty 2805, 2806, 2828 a 2838 U objektů 2805, 2806 a 2838 donáška tlakových lahví do jednotlivých laboratoří v 1. až 4 nadzemním podlaží objekty mají výtah včetně napojení nové lahve a odběr prázdné tlakové lahve Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynu Zajištění příslušných revizí včetně certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve a soupravy ventilů 2. Provedení dodávky a služeb podle této smlouvy zahrnuje též veškeré související úkony dodavatele směřující k zajištění výroby a dodávek technických plynů 3. U všech dodávek technických plynů bude dodavatel garantovat kvalitativní parametry min. po dobu 12 měsíců od data dodání III. Obecné podmínky provedení dodávky a služeb 1. Jednotlivé dílčí dodávky technických plynů určí objednatel dílčí objednávkou, kde uvede množství, termín a místo (objekt a místnost) dodání. Dílčí objednávky lze uplatnit písemně dopisem, faxem nebo em a to na kontaktní adresu uvedenou v této smlouvě 2. Objednávka dodávky technických plynů musí být uplatněna nejméně. dní /hodin (nehodící se škrtne) přede dnem požadovaného dodání. doplní uchazeč 3. Jednotlivé dílčí pronájmy sad redukčních ventilů určí objednatel dílčí objednávkou, kde uvede typ plynu, množství, termín a místo (objekt a místnost) instalace. Dílčí objednávky lze uplatnit písemně dopisem / telefonicky, faxem nebo em (nehodící se škrtne) a to na kontaktní adresu uvedenou v této smlouvě 4. Objednávka pronájmu sady redukčního ventilu musí být uplatněna nejméně 5 dní přede dnem požadovaného dodání. 5. Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že v podkladech pro zadávací řízení (viz preambule této smlouvy) uvedl veškeré jemu známé relevantní skutečnosti vážící se k předmětu dodávky a služeb, a že má zajištěno financování dodávky a služeb v rozsahu uvedených činností na základě smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 6. Objednatel poskytne dodavateli potřebné informace, týkající se dodávky či služeb formou konzultací a dále součinnost nezbytnou k provedení dodávky či služeb. 7. Dodavatel je povinen při provádění dodávky a služeb postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy (zákony, prováděcí vyhlášky atd.) všeobecně závazné směrnice a předpisy, místní vyhlášky a předpisy (zejména vztahující se k zásadám spolupůsobení firem v Chemparku Záluží), technické normy. 8. Dodavatel je povinen všechny dokumenty a dokumentace, které předá objednateli jako součást dodávky či služeb, vyhotovit v českém jazyce. 4

5 9. Dodavatel je povinen korespondenci a platební doklady, které bude objednateli zasílat, označit číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži dodavatele. IV. Předání a převzetí dodávky a přechod vlastnického práva 1. V termínech uvedených v této smlouvě v čl. III. 2 je dodavatel povinen objednateli předat dílčí dodávku a poskytnout související služby řádně, v souladu s pokyny objednatele a touto smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci dodávky a služeb dle této smlouvy a účelu, pro který jsou dodávka a služby poskytovány. 2. Objednatel dílčí dodávku a služby dle této smlouvy převezme vždy písemným potvrzením, v němž uvede, že dodávka a/nebo konkrétní služba byly provedeny řádně. 3. V případě, že dodávka nebo služby budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn tato plnění odmítnout převzít. V. Cena dodávky a služeb 1. Cena dodávky a služeb je stanovena takto: PLYN Acetylen Argon Dusík 4.0 Dusík 4.6 Dusík 5.0 Dusík ECD Helium 4.6 Helium 5.6 Helium 6.0 Kyslík 2.5 Kyslík 5.6 Vodík 3.0 Vodík 5.0 Vzduch synt. Propan CO CO 2 potr. Amoniak 3.8 dodávku plynu [Kč/láhev] bez DPH dodávku plynu [Kč/láhev] s DPH pronájem ventilu [Kč/měsíc] bez DPH pronájem ventilu [Kč/měsíc] s DPH pronájem lahve [Kč/den] bez DPH pronáje m lahve [Kč/den ] s DPH 5

6 PLYN Dusík kapalný 4.0 dodávku plynu [Kč/litr] bez DPH dodávku plynu [Kč/litr] s DPH pronájem nádoby [Kč/den] bez DPH pronájem nádoby [Kč/den] s DPH 2. Cena dle čl. V.1. je stanovena jako maximální cena dodávky a služeb. Jsou v ní zahrnuty veškeré související dodávky materiálů a poskytnutí služeb v rozsahu čl. II.1.1. a II.1.2. této smlouvy. Cena je vztažena k celé dodávce a službám v rámci konkrétního dílčího plnění za celou dobu realizace plnění dle této smlouvy, včetně všech nákladů a výdajů, které dodavateli ve vztahu k realizaci tohoto plnění vzniknou. 3. Ceny dle čl. V.1 nesmějí být překročeny a musejí být garantovány jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětných plnění dle této smlouvy. Jediná úprava nabídkové ceny může být provedena na základě změny platných sazeb DPH. 4. K ceně bez DPH se připočte částka DPH dle platných právních předpisů. VI. Platební podmínky 1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohové platby. 2. Cenu za dílčí dodávky technických plynů zaplatí objednatel dodavateli na základě faktur vystavených dodavatelem na základě uskutečněných dodávek 3. Cenu za pronájem tlakových lahví a sad redukčních ventilů zaplatí objednatel dodavateli na základě faktur vystavených dodavatelem na základě soupisu pronájmů za uplynulý měsíc. Faktura bude vystavena souhrnně za všechny předmětné služby poskytnuté v kalendářním měsíci vždy k poslednímu dni příslušného měsíce 4. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Dílu 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále musí obsahovat: evidenční číslo smlouvy datum splatnosti označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 6. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. VII. Odpovědnost za vady 1. Dodavatel odpovídá za to, že dodávka a služby dle této smlouvy mají vlastnosti a kvalitu podle této smlouvy a byly poskytnuty v souladu s podmínkami této smlouvy. 6

7 2. Dodavatel přebírá záruku za to, že jím provedená dodávka a služby nemají žádné vady. To zejména znamená, že: dodávka a služby jsou provedeny co do obsahu a formy v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele dodávka a služby nemají žádné kvalitativní vady a u technických plynů odpovídá dodané množství s tolerancí +/- % (hmotnosti) doplní uchazeč Výše uvedené platí bez ohledu na to, že objednatel dodávku a služby převezme ve smyslu čl. IV. této smlouvy. 3. Pokud dodavatel nebo objednatel zjistí vady při předání a převzetí dodávky nebo služeb, není objednatel povinen takovou dodávku nebo službu převzít. Dodavatel je povinen takové vady odstranit v přiměřené lhůtě po dohodě s objednatelem, a to na vlastní náklady a v souladu s pokyny objednatele, který musí být o zjištěné závadě a navrhovaném řešení neprodleně informován. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody nebo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. Jestliže dodavatel vpřiměřené lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, bude taková situace považována hrubé porušení této smlouvy. 4. Pokud objednatel zjistí vady dodávky nebo služeb po jejich převzetí, je povinen podat o nich (včetně jejich bližšího popisu) bez zbytečného odkladu zprávu dodavateli (vady reklamovat) a sdělit, jaký nárok v souvislosti s vadami dodávky a služeb dle zákona a této smlouvy uplatňuje. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody nebo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 5. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při určování vady dodávky nebo služeb a jejích příčin. 6. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vad dodávky nebo služeb, zavazuje se dodavatel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ostatní nároky zvad dodávky a služeb, jak vyplývají z obchodního zákoníku resp. této smlouvy, jsou nedotčeny. 7. Pokud by objednateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu vad dodávky nebo služeb, je dodavatel povinen jí objednateli nahradit. VIII. Smluvní pokuty 1. Pokud dodavatel nedodrží lhůtu pro poskytnutí dodávky technického plynu je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu 1% z ceny dodávky plynu za každý den prodlení. 2. Pokud dodavatel nedodrží lhůtu pro poskytnutí pronájmu redukčního ventilu je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši denního pronájmu příslušného redukčního ventilu za každý den prodlení. 3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s placením faktur vystavených dle této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení. 7

8 4. V případě, že za porušení předpisů dodavatelem bude objednateli uložena pokuta vnějšími kontrolními orgány, je dodavatel povinen tuto pokutu objednateli uhradit. Takový případ se též považuje za podstatné porušení této smlouvy. 5. Uplatněním nároku nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu prokázané škody, kterou dodavatel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se dodavatel zavázal v této smlouvě nebo ke kterým je povinen ze zákona. Náhradu škody je dodavatel povinen uhradit způsobem a ve lhůtě, která mu bude sdělena v písemném oznámení. 6. Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu škody do 21 dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného objednatelem. IX. Mlčenlivost 1. Dodavatel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících se druhé smluvní strany, které nejsou oprávněně veřejně známé, o kterých získali povědomí v souvislosti s plněním této smlouvy, a dále také o jiných údajích, které druhá smluvní strana označí jako důvěrné. Dodavatel ani objednatel nesmí tyto údaje bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit či zpřístupnit jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých). 2. Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, především: skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany, skutečností výrobní povahy, skutečností technické povahy. 3. Jestliže v rozporu s podmínkami této smlouvy dojde k porušení povinnosti k zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této smlouvy a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti suvedeným porušením povinností. 8

9 X. Trvání smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu. 2. Doba pro poskytnutí služeb dle čl. II. této smlouvy je určena v délce trvání do Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených touto smlouvou. 4. Objednatel má mj. právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, např. na základě nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, zpracovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo např. při zjištění následujících skutečností: na zpracování nabídky dodavatele v zadávacím řízení se podílel zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení nabídka dodavatele v zadávacím řízení byla zpracována ve sdružení dodavatele a osoby, která je zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení subdodavatelem pro plnění této smlouvy je zaměstnanec objednatele, členem realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení. 5. Zánikem objednatele nebo dodavatele s právním nástupcem tato smlouva nezaniká a přechází na jeho právního nástupce. 6. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají nároky objednatele z vad díla, odpovědnosti za škodu a smluvních pokut. XI. Vyšší moc 1. Ani jedna ze smluvních stran neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po datu podpisu smlouvy oběma stranami. 2. Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné. 9

10 3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. 4. Dodavatel není odpovědný za vzniklou škodu, pokud je zanedbání plnění povinností vyplývajících ze smlouvy způsobeno vyšší mocí. Obdobně ani objednatel nenese odpovědnost za platby úroků z prodlení, pokud neplnění jeho povinností bylo způsobeno vyšší mocí. 5. Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá objednatel pokyn. 6. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o přípustnou úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. XII. Kontaktní osoby a místa 1. Osoby oprávněné jednat za objednatele: Ve věcech smluvních: RNDr. Michal Ottis tel , Ve věcech technických (dílčí objednávka a přejímka): Jiří Kratochvíl tel Ing. Jan Šafář tel Osoby oprávněné jednat za dodavatele: Ve věcech smluvních: doplní uchazeč Ve věcech technických (dílčí objednávka a přejímka): doplní uchazeč 3. Doručovací adresa objednatele: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční Ústí nad Labem 4. Doručovací adresa dodavatele: doplní uchazeč 10

11 XIII. Závěrečná ustanovení 1. Dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Objednatel je povinen též smluvně zajistit, aby Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen ŘO OP VaVpI ) měl v rámci kontroly právo přístupu, a to po celou dobu, po kterou trvá povinnost objednatele uchovat předepsané údaje o předmětném zadávacím řízení, na základě něhož je tato smlouva uzavírána (tj. do uplynutí 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně do roku 2021, pokud český právní řád nestanoví lhůtu delší), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Objednatel je rovněž povinen smluvně zajistit, aby ŘO OP VaVpI byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele dodavatele. 2. Dodavatel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 3. osobě ve vztahu ke všem činnostem dodavatele, k nimž dle této smlouvy bude při poskytování dodávky a služeb docházet, pokrývá škody do výše pojistného plnění v hodnotě 5 milionů Kč. Dodavatel je po celou dobu plnění na základě této smlouvy povinen mít platně sjednáno uvedené pojištění odpovědnosti minimálně v uvedené výši pojistného plnění a v uvedeném rozsahu činností. 3. Tato smlouva může být měněna a rušena pouze písemně. 4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 5. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí obchodním zákoníkem a autorským zákonem, popřípadě dalšími právními předpisy. V dne Dodavatel V dne Objednatel 11

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 62243136

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 62243136 Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

Smlouva o realizaci dodávky. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo: Revoluční

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Článek I. SMLUVNÍ STRANY.

K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Článek I. SMLUVNÍ STRANY. K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Článek I. SMLUVNÍ STRANY IČ: xxx DIČ: xxx bankovní spojení: xxx č. účtu: xxx zastoupený: xxx společnost

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů

Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů 1. Smluvní strany Kupující: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SMLOUVA O DÍLO EXPOZICE 07 GEO

SMLOUVA O DÍLO EXPOZICE 07 GEO SMLOUVA O DÍLO č. 2012XXXX (dále jen smlouva ) k veřejné zakázce s názvem: EXPOZICE 07 GEO v rámci projektu SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC (dále jen SLCL ), reg. č. CZ.1.05/3.2.00/09.0158, v rámci Operačního

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více