k propršení stropů, ovšem způsobené škody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k propršení stropů, ovšem způsobené škody"

Transkript

1 Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 4 / 2010 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin vrcholí, děti i dospělí si užívají závěrečnou dekádu srpna, protože prvního září začínají všem běžné všední povinnosti. Důsledkem červnového deštivého počasí, kdy půda už přestala mít schopnost absorbovat vodu, docházelo na některých místech naší vlasti k povodním a záplavám. Následky byly katastrofické, voda ničila vše, co jí přišlo do cesty, od domů a jejich zařízení až po ztráty životů. A tak nám opět příroda dala za vyučenou. Také Černovicím se deštivé počasí nevyhnulo a místní hasiči se bez ohledu na svůj volný čas či spánek snažili pomoci při ochraně obecního i soukromého majetku. Za městskou část i občany jim chci touto cestou za to vše vyslovit velké poděkování. Po úmorných vedrech červencové přívalové deště způsobily zatopení mnoha sklepů a následkům se nevyhnula ani černovická radnice, kde byly v plném proudu stavební práce na půdní vestavbě budovy. Přes veškerá opatření stavební firmy došlo k propršení stropů, ovšem způsobené škody uhradí pojištěná prováděcí stavební firma. Proto jsme byli nuceni z technických důvodů na jeden týden uzavřít radnici pro veřejnost. Stavební práce mají být dokončeny do konce září letošního roku. Následně se bytový odbor přestěhuje z ulice Charbulova do budovy radnice, takže bude celý úřad sídlit v jedné budově. Sestěhováním všech úředníků na jedno místo umožníme občanům snadnější vyřizování jejich záležitostí. Koncem května se završila výstavba nástavby domu na Húskově ulici 6, 8, 10 kolaudací. To, že každou výstavbu doprovází určité problémy (hluk, prašnost, omezení pohybu, někdy zatečení z dešťů a další) je pro dotčené nájemníky nepříjemné. Emoce, rozčilování a vyhrožování však problémy nevyřeší. Věcná diskuze a hledání řešení jsou účelnější. Jsem přesvědčen, že po dokončení stavby došlo ke zvýšení komfortu bydlení nejen lokálním nájemníkům, ale i ostatním občanům. Dořešila se místní kanalizace tak, aby nedocházelo k zaplavování suterénních prostor, zvýšil se počet parkovacích míst v bezprostředním okolí, řízeně se obnovila zeleň, vybudoval se okapový a pochůzný chodník tak, aby se zamezilo podmáčení domu a byla provedena ještě další zlepšení (kontejnerové stání, výtah, prostory pro kočárky). Bude také obnoven asfaltový povrch na přilehlé komunikaci a osazena značení pro řidiče. Na podzim budou osety travou okolní nově zrekultivované plochy a tím bude celá akce ukončena. Před garážemi při ulici Kneslova jsme obnovili obrubníky kolem zeleného pásu tak, aby se zde mohlo podélně parkovat a zbyl ještě prostor pro bezpečné Pokračování na straně 2 SDH Brno-Černovice ve spolupráci se Zastupitelstvem městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2010 tradiční Černovické hody září (pátek) 9.00 hod. pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hod. Předhodová zábava, nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám., k tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band Vstupné 50 Kč 4. září (sobota) hod. předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1 Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám. vystoupí stárci a stárky, Černovická krojovaná skupina, Májek, Májíček Hraje dechová hudba Vlkošáci z Vlkoše Vstupné 50 Kč 5. září (neděle) hod. Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově nám. Občerstvení po všechny dny zajišťuje Hostinec Slunečnice grilované speciality na dřevěném uhlí, vepřové speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci Vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! 1

2 Dokončení ze strany 1 zajíždění a vyjíždění aut z garáží. Obnovíme zde také povrch příjezdové komunikace, čímž se zlepší odtokové poměry a její údržba. Konzultujeme s odborníky i zlepšení odtokových poměrů u garáží za ZŠ Řehořova, kde se po přívalových deštích tvoří vodní laguny a znepřístupňují tak garáže. Pokud se najde vhodné a účinné řešení, bude jednáno s vlastníky garáží o finančním podílu na zlepšení situace. Od letošního roku bylo zrušeno sběrné středisko odpadu na ulici Blatouchova, což zasáhlo nepříznivě do komfortu občanů okolních ulic, zejména ze zahrádkářské kolonie. V minulosti jsem v Černovinách psal o nevhodnosti umístění (na cizím pozemku) tohoto shromažďovacího místa odpadu (SMO nový název) z hlediska hygieny sousedství s oblastí čistého bydlení a proto jsme navrhli Magistrátu města Brna odboru životního prostředí, který obhospodařuje tuto oblast, nové místo v trojúhelníku za železničním mostem tvořeným ulicemi El. Krásnohorské Hladíkova nábřeží Svitavy. Odbor ŽP MMB nechal prověřit tuto lokalitu na jednotlivých odborech MMB a dalších zainteresovaných institucích s tím, že stanovisko k umístění v lokalitě El. Krásnohorské Hladíkova nábřeží Svitavy bylo zamítavé z důvodu blízkosti kolektorové šachty kanalizační stoky, parovodního kanálu Tepláren, a.s. a stanoveného ochranného pásma, který limituje prostor SMO. Vzhledem k tomu, že správa včetně financování SMO v Brně je v kompetenci MMB, není pravdou, že SMO Blatouchova zrušila MČ, jak někteří občané rozšiřují po Černovicích. Radnice nabídne zejména zahrádkářům při podzimních pracích pro likvidaci zeleného odpadu přistavení kontejneru k zahrádkářské kolonii, aby nemuseli objemnou hmotu vozit do vzdálenějšího SMO. Podrobně se o celé záležitosti dočtete v samostatném článku v tomto čísle. V červenci jsem obdržel anonymní dopis podepsaný nájemníci bez podrobnější identifikace, což mě mrzí, protože obsahoval užitečné požadavky, o kterých chci informovat i ostatní občany nájemníky. Požadavky byly následující: Postrádáme v obecních domech Domovní řád. Tato bývalá právní norma byla zrušena a nahrazena vyhláškou RMČ Zásady řádného užívání obecních bytů. Vyhláška byla dodána do každého obecního domu. Postrádáme důležitá telefonní čísla. Tato potřebná telefonní čísla z hlediska obecního bytového fondu jako např. havarijní služba (vodo-instalo, topení, plyn, elektro) a další byla vyvěšena ve všech domech. Postrádáme jmenný seznam všech přihlášených osob v jednotlivých bytech. Seznam přihlášených osob v konkrétním bytě je uveden na formuláři Bytového odboru (BO) jako podklad pro rozpočítávání spotřeb jednotlivých médií. Jmenný seznam však není veřejnou listinou a podléhá zákonu o zveřejňování osobních údajů. Z tohoto důvodu jej nelze veřejně vyvěsit. Pokud nejsou ve vašem obecním domě vyvěšeny uvedené Zásady řádného užívání bytu, či důležitá telefonní čísla, požadujte jejich doplnění na BO. Na závěr pisatel zmínil zvyšování nájemného. K tomu jenom moje krátké vyjádření. V srpnovém čísle loňského roku jsem zdůvodnil, proč nebude vedení radnice pro rok 2010 navyšovat nájemné. Důvodem loňského rozhodnutí byla pokračující krize, zvyšování nezaměstnanosti a stagnace platů. Současné vedení radnice nemá v úmyslu zvýšení nájemného ani pro rok Jak se zachová nové vedení po volbách, neumím předpovědět. Váš starosta J. Hladík (Ne) splněno Dva měsíce zbývají do říjnových komunálních voleb. Dva měsíce zbývají do závěrečného sprintu a do času zúčtování, jak se čtyřleté působení na radnici odrazilo na kvalitě života černovických občanů. Abych zjistila, zda současná koalice dostála svým slibům, které si před čtyřmi lety vzala za své a také zakomponovala do programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Černovice pro volební období , vyhledala jsem toto Programové prohlášení a porovnávala body na papíru s realitou. Přiznám se, že u některých bodů jsem si dělala otazníky, u jiných vykřičník a u jiných potvrzující značku akce realizována. Otazník jsem měla např. u bodu, cituji provedeme rekonstrukci nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal ) s alternativou v zimním období umělého kluziště. Když se vypravím do KD a do restaurace Slunečnice, vidím na dvoře za KD stále stejný obrázek a žádné stavební práce se tam neprováději. Další bod, jehož realizaci jsem zatím v Černovicích nezahlédla, je budování oplocených výběhů pro psy s cvičištěm Takových bodů, kde si nejsem jista, zda realizace nebyla odsunuta na jiný termín či se vůbec někdo tímto zabýval, je v programovém prohlášení více. Věřím, že moje otazníky v textu programového prohlášení budou zastupitelům za ČSSD zodpovězeny na zářijovém jednání zastupitelstva. Mirka Wildmannová Předseda klubu zastupitelů za ČSSD Odpověď M. Wildmannové na článek (Ne)splněno Vážená paní předsedkyně klubu zastupitelů za ČSSD, členové Redakční rady Černovin si s potěšením přečetli Váš výše uvedený příspěvek a rozhodli se na něj ihned reagovat, aby čtenáři Černovin byli opravdu objektivně informováni. Vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Černovice předloží zastupitelům pan starosta na posledním zářijovém zasedání Zastupitelstva. Tam bude určitě konstatováno, kdo zavinil, že se připravená akce Rekonstrukce nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal) s alternativou v zimním období umělého kluziště neuskutečnila. Další, tentokrát již dva roky realizovanou akci budování oplocených výběhů pro psy s cvičištěm jste opravdu asi nezahlédla z celých Černovic jen Vy, členka Zastupitelstva MČ. Stačí se jen vypravit z Vašeho bydliště do Starých Černovic, projít Faměrovo náměstí, ulici Mírovou (na tělese železničního mostu je naváděcí tabule Výběh cvičiště pro psy až k mostu přes řeku Svitavu, přejít po přechodu pro chodce ul. Černovickou, (u mostu přes řeku je další orientační tabule), a po levém břehu Svitavy pokračovat až za druhý železniční most, kde posléze narazíte na opět informační tabulí označený oplocený výběh pro psy se cvičištěm, hojně navštěvovaný černovickými pejskaři. Z ul. Řehořovy je to ještě blíže Takové body, kdy si opravdu nejste jista, zda realizace nebyla odsunuta na jiný termín či se vůbec někdo tímto zabýval, si raději dopředu prověřte, než začnete kritizovat. Členové Redakční rady Černovin 2

3 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Zprávy z radnice Usnesení 80. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne Na závěr školního roku všechny třídy absolvovaly školy v přírodě. Pro naši školu je typické, že třídní učitelé jezdí na delší pobyty s dětmi, aby je lépe poznali a získali na své žáky pohled ze zcela jiné strany, než je tomu v průběhu vyučování a jiných školních aktivit. Na všech výjezdech do přírody žáci zvládli velmi zajímavé programy a nechtělo se jim vůbec domů, někteří dokonce už plánují příští školní rok. Letos také nechyběla tradiční Vídeň. Naše škola byla letos již čtvrtým rokem přihlášena do ekologické soutěže pro školy Soutěž s panem Popelou, kterou pořádá společnost A.S. A. s r.o. Jejím cílem je provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Žáci odevzdali 2600 kg starého papíru. Všem, kteří se zúčastnili a donesli alespoň pár kilogramů, moc děkujeme. V celkovém pořadí jsme se umístili na 88. místě, z celkového počtu 136 přihlášených škol v Jihomoravském kraji, s průměrem 9,63 kg na jednoho žáka. Předposlední den školního roku si opět změřili své síly starší žáci obou černovických škol na již tradičním IX. ročníku atletické olympiády. Počasí nám tentokrát přálo, a tak v průběhu vzájemného klání nebyla nouze o kvalitní výkony, osobní rekordy a napínavé sportovní souboje. Jako vždy byla závěrečným vyvrcholením exhibice ve skoku vysokém. Svá prvenství obhájili jak chlapci ze ZŠ Kneslova, tak i děvčata ze ZŠ Řehořova. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili, a zároveň děkujeme za morální i finanční podporu ÚMČ-Černovice. Škola v pohybu již 50 let Naše milá škola stojí na ulici Kneslova již 50 let, a tak se celý školní rok 2009/2010 nesl ve slavnostním duchu. O některých akcích jsme již informovali. Celé slavení však mělo vyvrcholit školní akademií, na kterou jsme se všichni připravovali již od září. Týden před akcí nervozita vrcholila, pilně se zkoušelo, sháněly se poslední kostýmy, rekvizity, dolaďovaly se technické detaily. A pak přišel čtvrtek 24. června. Již od 13 hodin se do Dělnického domu postupně dostavovali všichni účinkující i se svými učiteli, aby absolvovali svou generální zkoušku. Sál i postranní prostory se zaplňovaly vzrušenými dětmi, ty, které již odzkoušely, napjatě sledovaly generálky ostatních. Již v průběhu odpoledne bylo jasné, že celý program bude velmi bohatý a kvalitní. V 17:30 se dozkoušelo, účinkující opustili sál, abychom mohli přivítat a usadit příchozí diváky. V 18 hodin bylo hlediště Dělnického domu plné k prasknutí. Mohlo se začít. Je těžké popisovat celý večer, protože byl jedním slovem kouzelný. Jistě, my učitelé na tom neseme svůj určitý díl práce, ale nebýt těch báječných a nadšených dětí, večer by nebyl tak úspěšný. Vděčnost a poděkování jim patří za jejich trpělivost, nasazení, snahu, spolehlivost a zodpovědnost všechny tyto vlastnosti v průběhu celého večera na jevišti i za ním naše děti prokázaly. O úspěchu svědčí i fakt, že nás neinformovaní diváci považovali za školu uměleckou. Děti se změnily v úspěšné, pohotové a téměř profesionální zpěváky, herce, moderátory a tanečníky. Malé děti se svými vystoupeními dojímaly a rozveselovaly, velké děti diváky zkušeně bavily. Nebylo pochyb o tom, že se večer vydařil na sto procent. Dík samozřejmě patří všem učitelům, kteří se na akci podíleli, vedení školy, které nás v našem snažení bezmezně podporovalo, rodičům za jejich pomoc a trpělivost. Uznání patří V. Smětákovi a S. Kyselové, kteří byli garanty veškerých akcí souvisejících s oslavami. Na závěr slova Mgr. Svatavy Kyselové: Před pár lety jsem naši školu jako žákyně 9. třídy se slzami opouštěla, před dvěma roky se do ní už jako kantorka vrátila. A jsem na ni stále pyšná. Protože je to škola, ve které se všichni cítí dobře, protože nám vytváří téměř rodinné zázemí, protože je ke všem vstřícná a přívětivá. Je to náš druhý domov. Přeji naší skvělé škole, ať se jí nadále tak daří a všichni se v ní cítí stále tak dobře. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. RMČ souhlasí se stavbou polyfunkčního domu a objektu garáží a parkování při ulici Turgeněvova v Brně, investor NET Projekt, s.r.o. Usnesení 81. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne RMČ schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele prací Půdní vestavba a stavební úpravy objektu ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1 SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, , Kroměříž RMČ souhlasí se zateplením bytových domů na ulici Havraní 18, 20 a 22 Usnesení 82. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne RMČ souhlasí se stanoviskem zástupců MČ Brno-Černovice a PS Židenice k požadavkům RMČ Brno-Židenice uvedených v důvodové zprávě (ve věci dodávání stravy z vývařovny SD Černovice pro PS Židenice) k materiálu RMČ Brno-Židenice 5/85 ze dne RMČ ukládá zveřejnit záměr obce na odkup postoupení pohledávky zájemcům ze seznamu žadatelů o byt v MČČ, kteří mají zájem o odkup pohledávky s možností přidělení bytů Turgeněvova 2d (dluh ve výši Kč) a Přední 5b (dluh ve výši Kč). Termín: ihned Usnesení 11. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Černovice konaného dne RMČ schvaluje zaslání písemného stanoviska Rady MČ Brno-Černovice Senior Tenis Clubu, a.s., zastoupeného Ing. Jiřím Maršálkem, že pronajímatel trvá na ukončení nájemního vztahu k v souladu s ustanovením čl. IV. bod č. 10) Smlouvy o nájmu pozemků a nebytových prostor uzavřené dne 28. února

4 Škola s úsměvem škola pro všechny Osvětim Vělička Krakov Ve středu v časných ranních hodinách vyrazil výběr žáků ze 7. a 8. třídy na poznávací zájezd do Polska. V Olomouci jsme nabrali střední školu z Pardubic a pokračovali dál k našemu prvnímu cíli koncentračnímu táboru Osvětim ( Auschwitz) a Březinka (Birkenau). Prohlídka obou koncentračních táborů byla zdrcující přispěl k tomu i procítěný výklad paní průvodkyně, který každý pozorně vnímal přes svá sluchátka. Mně osobně překvapila rozlehlost koncentračních táborů a také velký zájem současníků o jejich zhlédnutí. Smutný zážitek překryla prohlídka solných dolů ve Wieliczce. V hloubce kolem 130 metrů najdete sochy vytesané ze soli, oltáře, celé koncertní místnosti a taneční sály včetně dlaždic vytesaných ze soli nebo lustrů zhotovených z nejčistšího solného krystalu.hned naproti solných dolů nás čekal útulný hotýlek s luxusními pokoji a ty, kteří si přiobjednali, i výborná večeře. Hned ráno po snídani jsme vyrazili do královského města Krakov. Už po cestě nám začalo trochu poprchávat, ale při procházce středověkými uličkami se zastávkami u synagog to bylo spíše osvěžení. Přes palácový komplex s katedrálou Wawel, který byl po několik století sídlem polských králů, jsme prošli až na Hlavní rynek, největší středověké náměstí v Evropě. Zde někteří z nás zakotvili v cukrárně, jiní se vrhli do Mc Donaldu nebo KFC. Po nákupu suvenýrů jsme nasedli do autobusu a již za vydatného deště se vydali na cestu domů. Do Brna jsme dorazili ve večerních hodinách unaveni, ale plni nevšedních zážitků a se zájezdem všichni plně spokojeni. Pokud bude zájem, tak bychom si výlet mohli za dva roky zopakovat. Mgr. Marcela Marková Módní přehlídka V pátek uspořádala sedmá třída pro své spolužáky z 2. stupně módní přehlídku s názvem O nejuhozenější obleček. Počet modelů a modelek se s blížícím termínem neustále snižoval, přihlášení dostali trému z vystupování před ostatními, až se nakonec počet zúčastněných ustálil na čísle 11. Jednalo se o žáky 6. a 7. třídy, kteří zvolili za převlek například miminko, upírky, recyklaci.. Přehlídky se zúčastnila také paní učitelka Friedl se synem Tobiáškem. Přestože bylo soutěžících poskrovnu, bylo celkem těžké vybírat 1. místo obsadil 4 Ondra Zapletal se svou Naomi Campbell a zároveň paní učitelka Friedl. I o druhé místo se podělili dva soutěžící, a to Nick Havelka a Eva Rezová. Zvláštní cenu diváků získal opět Ondra Zapletal. Po zhlédnutí modelů se mohli zapojit i sami diváci do soutěže o praskání balónků. V zápalu boje se všichni snažili šlápnutím prasknout balónek svých soupeřů a svůj naopak uchránit. Boj byl nekonečný, ale z obou kol vyšli 3 vítězové. První ročník módní přehlídky se vydařil a my se můžeme těšit již na další. Jaké téma asi bude mít? Mgr. Marcela Marková Letní slavnost Stalo se už tradicí, že na konci školního roku mají žáci svou slavnost. I letos žáci 8. třídy připravili pro své mladší spolužáky mnoho soutěží a zábavných úkolů. Účastníci slavnosti si tak mohli projít strašidelnou stezku, zaskákat si v pytlích, trefovat se mokrou houbou do svého staršího kolegy,nebo do paní učitelky, kterou si před tím sami nakreslili. Novinkou v letošním roce bylo živé člověče nezlob se, které se dětem velmi líbilo. V závěru slavnosti proběhl spontání fotbalový zápas všech sportu chtivých žáků, při kterém v jednom družstvu vedle sebe stáli deváťáci třeba i s prvňáky.počasí nám přálo a tak nezbývá než poděkovat osmé třídě za výbornou organizaci a těšit se na příští letní slavnost. Mgr. Helena Marholdová Jací jsme byli? Tuto otázku si od 30. června budou klást naši od této chvíle už bývalí deváťáci. Konečně nastala chvíle rozloučení jako už tradičně na školním hřišti a jako už tradičně nechyběl doprovod prvňáčků na slavnostním předávání upomínkových listů. Slavnostní byl i proslov deváťáků na rozloučenou. Vyvolal ze vzpomínek všechny důležité chvíle v životě třídy i osobnosti pedagogů, kteří třídu ovlivnili. Nám, ostatním učitelům, připomněl, jak se tato třída zapsala do dějin školy. Přes počáteční nadšení pro každou věc, ať už to byla ekologie, tanec, hudba, pomoc africkým dětem.., se třída prokousala k vlastnímu názoru na tu každou věc a zpracovala ji po svém a často sama uspořádala pod vedením své třídní opravdu mimořádnou akci (výroba papírových náramků, za jejichž prodej pořídila UNICEF panenky na pomoc dětem v rozvojových zemích, taneční vystoupení na školní vánoční besídce ). Zvláštní pro tuto třídu byla i snaha vytvořit dobrý třídní kolektiv. A učitelé si opět řekli, že šedivé jsou všechny teorie, a věčně zelený strom života. Nezbývá než popřát našim bývalým žákům mnoho úspěchů, ale jejich získání podmínit slušností, poctivostí a ohleduplností. Vzhůru do života, ať vám křídla, která vám narostla, umožní létat. Mgr. Sylvie Ondráčková Spolupráce se školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni Již druhým rokem spolupracujeme se Základní školou Sir Karl Popper Schule z Vídně. Letos se nám podařilo zapojit do evropského projektu EdTWIN a pro tuto spolupráci získat dotace z EU. Náš roční projekt nesl název Mosty mezi městy. Žáci si připravovali prezentace v PowerPointu, v nichž představili svá města a jejich památky. Součástí projektu byly dvě přátelské návštěvy. V květnu naši žáci navštívili Vídeň, kde si společně se svými kamarády prohlédli krásný zámek Schönbrunn a měli možnost si vyzkoušet některé z kostýmů Habsburských panovníků. Začátkem června jsme přivítali vídeňáky u nás v Brně. Společně jsme navštívili Technické muzeum a dozvěděli se také něco z historie Brna. Velmi zajímavá byla technická dílna, v níž jsme si vyzkoušeli různé fyzikální pokusy. Po společném obědě v naší školní jídelně následovala závěrečná konference projektu a poté přátelský fotbalový zápas na školním hřišti. Obě strany se dohodly na dalším pokračování spolupráce v příštím školním roce. Mgr. Miroslava Žáková

5 Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech účel půjčky obnova střechy od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech mětských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. lhůta splatnosti 5 let Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech , a horní hranice půjčky 250 tis.kč / rodinný dům 350 tis.kč / bytová jednotka zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč / bytová jednotka měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč / bytová jednotka odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč / dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova byt. jádra 5 let 120 tis. Kč / bytová jednotka 5 let 80 tis. Kč / bytová jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč / bytová jednotka vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč / bytová jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč / dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / bytová jednotka v bytovém domě 200 tis. Kč / rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč / bytová jednotka 5

6 Zrušení shromažďovacího místa odpadu Vážení občané, oznamujeme Vám, že od došlo ke zrušení shromažďovacího místa odpadu (SMO) na ulici Blatouchova z důvodu nevyhovujících podmínek. SMO zaštiťuje a financuje Statutární město Brno, Magistrát města Brna, provozovatelem je namísto A.S.A., spol. s r.o. na základě výběrového řízení společnost SAKO Brno, a.s., která se na základě zpřísněných legislativních a technických požadavků na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů rozhodla i pro zásadní přestavbu a modernizaci spalovny v Brně. Středisko na Blatouchové bylo dlouhou dobu provozováno na dobré slovo a MMB, současný provozovatel SAKO Brno, a.s., ani my MČ Brno- Černovice, nejsme schopni zajistit splnění požadavků na provoz SMO (blízkost zastavěného území k bydlení, hygienické požadavky, zákon o odpadech). Na pozemku bývalého SMO Blatouchova budou umístěny nádoby na separovaný odpad situované dosud v zeleni a na parkovacích místech na ulici Blatouchova (sklo, textil, papír), obslužná buňka a přední oplocení prostoru bude odstraněno. SMO Húskova bude rozšířeno o 3 ks kontejnerů a osazeno kamerovým systémem. Provozní doba SMO Húskova a SMO Mírová je rozšířena následovně: SMO Húskova tel.: : Po Út Pá So 9 14 Ne 9 13 SMO Mírová: Po Út Pá So 8 12 Shromažďovací místa odpadu (SMO Húskova, SMO Mírová) odebírají omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad o fyzických osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a skupiny 16 (pneumatiky) od občanů. SMO Húskova nepřijímá nebezpečný odpad a elektrozařízení, tento odpad odevzdávejte na SMO Mírová. Pro zajímavost- v roce 2009 bylo občany MČ Černovice předáno tun odpadu, z toho do SMO Húskova 1 034,2 tun, do SMO Blatouchova 198 tun a do SMO Mírová 160 tun. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS V MČ Černovice proběhne dne mobilní sběr nebezpečných odpadů na následujících zastávkách a v daném čase: Zvěřinova Klíčova Elišky Krásnohorské Přední Štolcova Jiránkova Bolzanova Slámova Cornovova u samoobsluhy Albert Wainerovo nám. Seznam nebezpečných odpadů odebíraných v rámci mobilního svozu zastávkovým způsobem: ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje, syntetické motorové, převodové a mazací oleje, snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje, topný olej a motorová nafta, motorový benzín, jiné emulze ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 6 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami ODPADY Z DEMONTÁŽE A ÚDRŽBY VOZIDEL Brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLE- NÉHO SBĚRU Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem , baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie, baterie a akumulátory (monočlánky),dřevo obsahující nebezpečné látky Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění. Svozem je zabezpečován pouze sběr drobného odpadu. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS LETNÍ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2010 III. a IV. cyklus MĚSTSKÁ ČÁST BRNO ČERNOVICE Cyklus III Cyklus IV Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova spojky Kovácká-spojky, El. Krásnohorské-celá po Hladíkovu Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Weinerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Jiránkova, Štolcova Húskova + 2x k domům + ul. PL o areál ZŠ, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Řipská, Průmyslová III. cyklus od do IV. cyklus od do MČ Černovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel.č , mobil p. Andrýs. Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Policie ČR.

7 Černovické lízátko Jako tradičně každý rok konal se i letos při příležitosti Mezinárodního dne dětí závod v moderní gymnastice O Černovické lízátko. Tentokráte jsme museli posunout termín konání z důvodů velkého počtu závodů. Zúčastnilo se 121 dětí v 6.kategoriích ZP ze Zlína, Břeclavy, Žďáru nad Sázavou,Havlíčkova Brodu a brněnských oddílů. Děvčátka od 4.let až po 18ti leté slečny si přišla zazávodit a ještě doladit formu před městským, oblastním a republikovým přeborem. Výsledky závodu: 0. kategorie 4 5 let 1. místo Černá Viktorie Universita 2. místo Komarová Anastasie Břeclav 3. místo Gumenyuk Veronika Tesla 0. kategorie B 6 let 1.místo Milotová Alice Tesla 2. místo Šamánková Sára ASPV 3. místo Pytelová Alena Universita 8. 9.místo Mikulíková Eliška SK Černovice Stixová Viktorie SK Černovice 14. místo Trňáková Denisa SK Černovice 0. kategorie A 7 let 1. místo Zapletalová Alžběta Universita 2. místo Niederlová Eileen ŠSK Žďár 3. místo Šlosarová Marie SK Černovice místo Bui Kimli SK Černovice 20. místo Hanušová Lucie SK Černovice 25. místo Kupková Klára SK Černovice 28. místo Nkuyenová Monica SK Černovice II. kategorie let 1. místo Lethi May TGK Zlín 2. místo Žáčková Aneta SK Černovice 3. místo Strnadová Sabina SK Zlín 4. místo Nečasová Barbora SK Černovice 6. místo Zelená Natálie SK Černovice 9. místo Prokopová Lucie SK Černovice místo Elefantová Linda SK Černovice 28. místo Česalová Barbora SK Černovice III. kategorie12 13 let 1. místo Lioliasová Lucie SK Černovice 2. místo Hrazdírová Anna SK Černovice 3. místo Javorská Veronika SK Zlín 9. místo Rezová Eva SK Černovice 10. místo Česalová Jana SK Černovice IV. kategorie 14 let a starší 1. místo Gábová Věra TGK Zlín 2.místo Tomková Kateřina SK Černovice 3. místo Kasalová Klára TGK Zlín Dívky obdržely za své výkony medaile,diplomy,plyšové hračky a jiné věcné ceny.nesmělo chybět ani lízátko. SK MG Černovice děkuje radnici městské části za sponzorování tohoto závodu. Spokojenost dětí i rodičů je naši největší odměnou.těšíme se na další ročník a doufáme, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. V Brně dne Za SK MG Černovice Lenka Strnadová Vyhodnocení činnosti SK MG Černovice Za trenéry Estetické skupinové gymnastiky i moderní gymnastiky jsem spokojená s výsledky městských, oblastních, republikových i pohárových přeborů. Ve školním roce 2009/2010 jsme se začali zabývat i pódiovými skladbami. Závodnice podávaly vyrovnané výkony, za které si zaslouží naši pochvalu a uznání. Pochvala patří i těm nejmenším, pro které byla většina závodů premiérou a překonáním první trémy. Alespoň v kostce se s Vámi podělíme o naše úspěchy: městský přebor oblastní přebor 0. kat Šlosarová Marie místo 15. místo Hošková Aneta místo Bui Kimli místo 27. místo 0. b Trňáková Denisa místo 14. místo Mikulíková Eliška místo 17. místo I. kat. Boháčková Martina místo 27. místo II. kat. Žáčková Aneta místo 2. místo Nečasová Barbora místo 8. místo Prokopová Lucie místo 12. místo Elefantová Linda místo 17. místo Česalová Barbora místo 21. místo III. kat. Hrazdírová Anna místo Lioliasová Lucie místo 6. místo IV. kat. Františková Kateřina místo Tomková Kateřina místo 7 Na mistrovství republiky postoupily 2 závodnice Žáčková Aneta místo Lioliasová Lucie místo Estetická skupinová gymnastika ESG CUP kategorie 8 10 let Zubří 3. místo Brno+oblast 5. místo Olomouc+MČR 6. místo Opava 4. místo Celkové hodnocení ESG CUP 5. místo Pódiové skladby kategorie II. (98 a ml.) Zlín 3. místo Vyškov-oblast 4. místo Zubří 4. místo Dvojce+trojce kategorie mini (2003 a mladší) Zlín 3. místo Brno 3. místo Jihlava 2. místo Lenka Strnadová

8 Olympiáda mateřských škol Dne proběhl již 7. ročník olympiády mateřských škol z Černovic. Vzhledem k tomu, že počasí nepřálo sportovnímu zápolení na čerstvém vzduchu, sešli jsme se v tělocvičně ZŠ Kneslova. Děti se utkaly ve třech disciplínách ve skoku z místa, hodu míčkem a běhu na 30 metrů. Zvlášť byly hodnoceny dívky a zvlášť chlapci. Všechny děti podaly skvělé výkony, ale taky dovedly podpořit své kamarády a radovat se z jejich úspěchů. Celkovým vítězem s počtem deseti medailí se staly děti z MŠ Štolcova 21. Odnesly si velký putovní pohár, který obhájily už potřetí. Všechny děti dostaly dárečky za účast a na závěr sladkou tečku v podobě bonbónu z putovního poháru. Věříme, že sportovní duch tohoto zápolení všem vydrží i do dalších let a těšíme se na příští ročník. MŠ Štolcova 21, pořadatel 7. ročníku Sokol Brno IV Černovice Rozpis cvičebních hodin na šk. rok 2010/2011 Letní kratochvíle Rozteklá nádoba horka v chodbě před hospodou krvavé stíny tlumí černé brýle v dálce na náměstí kostel zamčený svízelné odpoledne bez ničeho a nikde piji ledovou zonku pošetile odporný tlustý pes v rohu slintá pěnu dlouhý jazyk má jak Chile udicí lovím stehy v srdci co bude zítra? a pak? slyším však pouhý atak rapsodie platím ale jazz se kroutí stále ve mně Jindřich Valenta Přijďte si zacvičit, určitě si z naší nabídky vyberete. Pondělí Cvičení rodičů s dětmi Quittová, Kučerová L Cvičení rodičů s dětmi (2 5 let) Šafránková Předškolní žactvo (5 8 let) Pilgrová Ženy pomalá forma cvičení Slavíčková, Řehůřková Úterý Jóga Jonášová Cvičení na velkém míči Preslová Středa Zdravotní cvičení Volejníková, Alexandrová Step aerobic Preslová Čtvrtek Fotbálek Ivánek, Solař Pilates balantes Hladíková Aerobic dance Quittová Pátek Bodybalance Kučerová Aerobic bodystyling Kučerová Neděle Aerobic GA (není vhodné pro začátečníky) Bednářová K. Nečlenové Sokola hradí 50 Kč za jednu cvičební hodinu. 8

9 Inzerce Veterinární ordinace pro psy, kočky a drobná zvířata Ferrerova 9, Brno Černovice, tel MVDr. Kaplanová Jolana tel MVDr. Hladík Slavomír tel Oznamujeme rozšíření svých služeb a zavedení věrnostního systému veterinární péče pro stálé klienty Ordinační doba: 9 12, hod. POHOTOVOST NON-STOP!! KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY NOVĚ VYBAVENÝ OPERAČNÍ SÁL chirurgické zákroky vč. traumatologie ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ digitální ultrazvuk APLIKACE MIKROČIPŮ dle ISO normy, čtecí ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ ROZŠÍŘENÝ PRODEJ krmiv, vitamínů a minerálních přípravků BYT Brno, s.r.o ulice Turgeněvova 30, Brno-Černovice Vá m n a b í z í t y t o s l u ž b y : zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt, atd. pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Kontakty: Tel: ,

10 Inzerce Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky nože sošky paroží hodiny sklo porcelán láhve propan-butan hořáky benzinové pily topidla TV DVD a jiné věci. MHD č. 8, 13, 64, Tel Pedikůra, lakování, P-shine, zábal nebo masáž lýtek, kosmetické úpravy, formování obočí, barvení obočí a řas Zámek Belcredi, Stará Líšeň (za kostelem), MHD 8,45, 58, 78, Tel: Naše pedikůra vaše pohodlí Poděkování za blahopřání Pan Vilém Čoupek, paní Miroslava Kočentová, paní Věra Kovářová, paní Marie Macová, pan Ludvík Skoupý Diamantová svatba Dne oslavili manželé Zdislava a Josef Hájkovi 60. let společného soužití. Přejeme oběma vše nejlepší a ještě mnoho ve zdraví prožitých krásných dnů. Elektrické skútry prodej, servis, zkušební jízdy Obecká 2, Stará Líšeň, Vodoinstalatérské práce nová koupelna, kuchyně, ale i drobné práce. Mob Vyměním obecní byt 2+kk v nástavbě na ulici Krausova za větší 2+1, obecní v Černovicích. Kontakt: Vyměním byt 1+1 na ul. Húskova 27 za byt 2+1 v Černovicích. Kontakt: Vyměním obecní byt 1+1 ve Slatině za 2+1 nebo 2+kk v Černovicích. Tel.: 732 n Koupím garáž v areálu Kneslova. Tel. : Naléhavě hledám ke koupi RD v Černovicích, min. 2+1, horší stav nevadí, rychlé a seriózní jednání. Tel.: Hledám ke koupi RD se zahradou v Černovicích i v horším stavu. Možnost výměny za byt 2+1 (jdoucí do privatizace) se zahrádkou v Černovicích Tel.: Vyměním OB 3+1 v Černovicích za OB 1+1, případně 2+1 s balkónem rovněž v Černovicích. Tel.: Pohřební služba Harmonie s.r.o. otevřela novou sjednávací kancelář na adrese Faměrovo nám. 29, Černovice / autobusová zastávka Wajnerovo nám. v blízkosti restaurace Slunečnice / Tel: mob: Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby = obřady kremační, v kostele, pohřby do země = převzetí oblečení pro zesnulé / nemusíte na patologii / = vyřízení úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky = kněze a řečníka k obřadu = květinové dary k obřadu dle katalogu = hudbu v obřadních síních i při pohřbech fotografa = tisk smutečního oznámení na počkání / nové vzory / = převozy po celém území ČR i do zahraničí = sociální pohřby = objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě Provozní doba: pondělí pátek hod. Oznámení S politováním oznamujeme, že dne zemřel MUDr. Drahoslav Říčný, CSc., významný černovický občan, zakladatel československé a české speleoterapie, nositel Ceny města Brna. Čest jeho památce. 10

11 V areálu Sokola Brno IV se uskutečnila beseda s lídrem politické strany Věci veřejné Radkem Johnem MO ČSSD v Černovicích uskutečnilo v podvečer v areálu zdraví na Kneslově ulici Pálení čarodejnic MO KDU-ČSL uspořádala pouť k sv. Floriánovi. Ráno v 11 hod. mše celebrovaná P. Stanislavem Drobným, odpoledne na nádvoří Hostince Slunečnice koncert dechové hudby Dambořanka Policejní hlídka zasahovala v tržnici na Olomoucké ulici, kde odhalila dva kontejnery s padělky oblečení a obuvi V neděli večer v bytě na Kneslově ulici našli v bytě dva strážníci zakrváceného 80letého muže, jehož údajně bila o rok mladší manželka. Muž byl dle tisku duševně nemocen a žena psychicky nezvládla dlouhotrvající situaci Distribuce volebních lístků k volbám do parlamentu ČR MS ODS uspořádalo v areálu zdraví na Kneslově ulici Dětský den. Černovické střípky Po 65 letech identifikován sovětský voják Grigorij Gavrilovič Levčenko, padlý v Černovicích a uváděný dosud jako bezejmenný. Je pohřben na Ústředním hřbitově Festival hudebních, divadelních, literárních a výtvarných směrů s názvem Mezi ploty, uskutečněný v areálu Psychiatrické léčebny Trhovci ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici, se při policejním zásahu zamkli v kontejneru společně s dalšími kupujícími. Celníci zabavili zboží za 9 milionů Kč Tropická noc, teplota neklesla pod 20 C V podvečerních hodinách silná bouřka s větrem kolem 100 km/ hod., spadlé větve v parku mezi Novou Mosilanou a školou na Řehořově ulici přerušily autobusovou dopravu, v tomto místě zasahovali hasiči, na ulici Stinné vyvrácen strom, další menší stromy vyvráceny i na jiných místech, popadané křidlice a poškozené telefonní antény Před Pizerií Vegas, Cornovova ulice vznikla pro hosty dřevěná zahrádka Před 7 hodinou dopravní nehoda dvou automobilů na křižovatce Hladíkova Charbulova brzdila ranní dopravu Zahájena půdní vestavba Radnice, dokončena má být do Na východní straně vozovky za Psychiatrickou léčebnou pokládán nový chodník Teplota v odpoledních hodinách dosáhla 34,4 C. Vrchol léta V odpoledních hodinách srazil cyklista chodce na kruhovém objezdu před Psychiatrickou léčebnou Neznámý pachatel zapálil na Húskově ulici před obchodem plastový Kontejner na odpadový papír Nejnižší úroda meruněk za posledních 30 let způsobena chladným jarním počasím V tržnici na Olomoucké ulici nalezeno celníku v autě sloužícím jako příruční sklad nelegální zboží za 1,5 milionů Kč Dvouleté podmíněné vězení pro realitního makléře P. Blahoňovského, který chtěl úplatek za přidělení bytu v Černovicích v roce 2008 platí. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který zamítl jeho dovolání V odpoledních hodinách došlo ke srážce dvou automobilů v jižní části Štolcovy ulice. V jednom vozidle se nacházeli černovičtí hasiči, ve druhém Vietnamci. 11

12 Inzerce Uzávěrka příštího vydání Černovin bude 20. září Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E