O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA"

Transkript

1 MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na základě usnesení Městského zastupitelstva Ostrov ze dne 16. května 1996 č. 27/1996 dle 36 odst. 1 písm. f) zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku: 1 Základní ustanovení (1) Město Ostrov pro zvýšení úrovně bydlení, zlepšení vzhledu města a životního prostředí zřídilo "Fond rozvoje bydlení města Ostrova" (dále jen fond), který slouží ke zvelebení obytných domů a bytů na území města podle dále uvedených pravidel a podmínek a na poskytování půjček pro tyto účely. Fond bude především použit pro bytový fond v majetku města (2) Právo disponovat prostředky fondu, které jsou tvořeny, prostředky státu, je podmíněno dodržováním "Zásad pro poskytování návratné finanční výpomoci Ministerstvem financí ČR" (dále jen Zásad a MF). Pro ostatní případy platí tato vyhláška, v případě prostředků od sponzorů i podmínky dohodnuté se sponzory. 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu tvoří: a) dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu, b) dotace a výpomoci z rozpočtu OkÚ případně vyššího územního

2 orgánu, c) prostředky z rozpočtu města, d) dary a výpomoci sponzorů, e) příjmy ze splátek půjček, f) úroky z poskytnutých půjček, g) jiné příjmy jmenovitě neuvedené. (2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města a zůstávají bezezbytku fondu k dispozici dle pravidel použití prostředků fondu. 3 Použití prostředků fondu (1) Prostředky fondu lze používat výhradně k provedení stavebních prací a úprav bytového fondu níže specifikovaných a k financování činností přímo s nimi souvisejích (např. pořízení studií, projektů, odborných posudků apod.) a k poskytování půjček pro tyto účely. (2) Z prostředků fondu je rovněž prováděna úhrada peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu fondu a pohledávek fondu. (3) Půjčky z fondu podle odst. 1 mohou být poskytovány pouze fyzickým a právnickým osobám, které vlastní obytné budovy a byty na území města Ostrova a které se zaváží poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo bytů použít. (4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: p.č. titul splatnost: úrok: hranice: 01 Obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo podkladních konstrukcí krytiny 4 roky 4% 80 tis.kč 02 Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění 3 roky 4% 30 tis.kč/byt 03 Ekologický způsob likvidace odpadních vod 3 roky 4% 50 tis.kč 04 Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti 4 roky 4% 50 tis.kč 05 Obnova fasády včetně 4 roky 4% 60 tis.kč klempířských prvků 06 Zateplení obvodového pláště domu - dodatečné 4 roky 4% 80 tis.kč 07 Zřízení WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě 3 roky 4% 20 tis.kč/byt 08 Zateplení stropu nad 4 roky 4% 10 tis.kč/byt suterénem nad suterénem

3 09 Zateplení střechy bytového 4 roky 4% 15 tis.kč/byt domu posl. podl. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat kromě 05 s 06. Všechny práce uvedené v titulech se rozumí ve stávajících domech. (5) Z fondu lze dále poskytnout tyto půjčky: p.č. titul splatnost: úrok: hranice: Půdní nástavba bytu na ploché střeše 8 let 5% 70 tis.kč/byt 52 Půdní vestavba bytu 8 let 5% 50 tis.kč/byt Tituly půjček 51 a 52 lze kumulovat. (6) Půjčku nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu na stejný titul. Splácení půjčky včetně úroků je upraveno smlouvou o půjčce. (7) Pro bytový fond v majetku města lze fondu použít pro: a) opravu a rekonstrukce střech, b) zateplení obvodového pláště, c) obnovu fasád včetně klepířských prvků, d) zřízení půdní vestavby bytu, e) zřízení půdní nástavby bytu rušící plochou střechu. 4 Výběrové řízení pro půjčku (1) Subjekty, které splňují podmínky podle 3 odst. 3 a 4 mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje městské zastupitelstvo (dále jen MZ) na návrh městského úřadu (dále jen MěÚ) a organizuje MěÚ. Jednotlivá výběrová řízení budou prováděna podle stavu zůstatku finančních prostředků na účtu fondu. MěÚ oznámí výběrové řízení poté, když zůstatek na účtu fondu převýší částku ,- Kč, pokud fond nepoužije samo město. (2) Konání výběrových řízení budou oznamována v místě obvyklým způsobem na úřední desce MěÚ v předstihu nejméně 30 dnů před jejich konáním. (3) Účast stavebníka ve výběrovém řízení je podmíněna podáním žádosti nejpozději tři dny přede dnem konání výběrového řízení. Žádost musí obsahovat údaje a přílohy uvedené v bodě 4. Pro zjednodušení řízení vydá MěÚ formulář žádosti. (4) Žádost musí vždy obsahovat: a) písemnou část:

4 - jméno (název) žadatele, u právnické osoby statutárního zástupce - adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby - přesné označení domu (stavby) nebo bytu, pro který je žádost podána - uvedení titulu (resp. titulů při jejich kumulaci) dle 3 - předpoklad dokončení stavební akce - požadovanou částku půjčky 3, odst. 4 a 5 - návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku alespoň ve výši 130% její předpokládané výše, b) přílohy: - doklad o vlastnictví domu nebo bytu - stavební povolení anebo jiný doklad o přípustnosti stavební akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku - projektová dokumentace (5) Pro vyhodnocení žádostí zřídí městská rada (dále jen MR) komisi fondu. Komise vyhodnotí předložené žádosti a navrhne MZ ke schválení závěry výběrového řízení. (6) MZ na svém jednání schvaluje výsledky výběrového řízení. Výběrové řízení neprobíhá dle správního řádu a proti výsledku není možno se odvolat. Na poskytnutí půjčky z fondu není právního nároku. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Nedostaví-li se vyzvaný do 30 dnů ode dne převzetí vyrozumění o výsledku výběrového řízení k uzavření smlouvy, právo na uzavření smlouvy vyplývající z výsledku výběrového řízení zaniká. Rovněž tak toto právo zaniká, nedojde-li k podepsání smlouvy do 45 dnů ode dne vyrozumění o výsledku výběrového řízení z jiných důvodů na straně žadatele. (8) Nejsou-li podané žádosti úplné, vrací je MěÚ žadatelům k doplnění. Za včas podaná se považují pouze úplná podání. 5 Smlouva o půjčce (1) S žadateli o půjčky, kteří uspěli ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé) uzavře město bezodkladně smlouvu o půjčce. (2) Smlouva musí obsahovat tyto údaje: - smluvní strany - označení titulku půjčky (názvu dle 3) - celková výše půjčky, skladba dle titulů - termín použití půjčky (např. do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy) - lhůta splatnosti půjčky - režim splácení půjčky a úroků z půjčky (termínový kalendář)

5 - závazek uživatele k užití půjčky na určený účel - smluvní pokuta za porušení účelovosti půjčky - záruka za půjčku - dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu - souhlas uživatele s kontrolním působením MěÚ, MF ČR a peněžního ústavu. MěÚ vydá závazný vzor smlouvy o půjčce schválený MR. (3) MěÚ neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet výtisků peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu uživatele a k převodu prostředků z účtu fondu na tento účet. 6 Režim čerpání prostředků fondu O vedení účtu fondu a převodech prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu včetně úhrady za zřízení a vedení účtu uzavře Město Ostrov smlouvu s peněžním ústavem. 7 Ustanovení doplňující a závěrečná (1) Jestliže dochází u jednoho uživatele ke kumulaci titulů s různě dlouhou dobou splatnosti, uvede se ve smlouvě lhůta dohodnutá s uživatelem. Tato je omezena nejdelší lhůtou, uvedenou u kumulovaných titulů. (2) Použití prostředků pro smluvní účel, postup výběrového řízení, správnost finančních toků a celý systém užívání fondu podléhá kontrole města (MZ, MR a MěÚ), MF a peněžního ústavu, spravujícího účet fondu. (3) MěÚ souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předkládá MZ vyhodnocení hospodaření fondu včetně dosažených věcných výsledků za uplynulé období. (4) Část půjčky, nevyčerpaná do smluvního termínu, bude po jeho uplynutí převedena peněžním ústavem z účtu uživatele zpět na účet fondu. 8 Tato vyhláška byla vyhlášena dnem 17. května 1996 a nabývá účinnosti dnem 1. června 1996.

6 V Ostrově dne 16. května 1996 ing. Jan Zborník starosta města Petr Lorenz zástupce starosty

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více