Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Pavla Fraňková Vypracovala: Tereza Stolariková Čelákovice, 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, Tereza Stolariková 1

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Pavle Fraňkové za důležité připomínky, vřelý přístup, ochotu a cenné rady, které mi poskytovala při konzultacích v průběhu zpracování této absolventské práce. Též děkuji všem pracovníkům azylového domu v Brandýse nad Labem, kde jsem vykonávala svou dlouhodobou praxi, za milé přijetí a za umožnění rozhovoru s klienty. Velké poděkování patří také respondentům, kteří mi vyplnili dotazníky, a tím mi věnovali svůj čas. 2

4 OBSAH ÚVOD Cíl absolventské práce Hlavní cíle: Dílčí cíle: Výzkumné nástroje: Teoretická část Domácí násilí páchané na ženách Pojem a definice Charakteristické znaky: Formy domácího násilí Příčiny domácího násilí Cyklus domácího násilí Ženy jako oběti domácího násilí Násilí na ženách v číslech Viktimizace Následky na obětech domácího násilí Prevence domácího násilí Pomoc ženám obětem domácího násilí Domácí násilí a současná legislativa v ČR Institut vykázání Instituce poskytující pomoc obětem domácího násilí Praktická část Dotazníkové šetření Analýza dat z kvantitativní části výzkumu Hypotézy Struktura výběrového souboru Definice domácího násilí Vlastní zkušenost s domácím násilím Instituce pomáhající v oblasti domácího násilí Informovanost veřejnosti

5 3.3.5 Spouštěče domácího násilí a rodiny Hloubkový rozhovor Rozhovory Diskuse Závěr Resumé Bibliografie Seznam příloh 4

6 ÚVOD Ledacos může být v životě pokaženo a narušeno, že v něčem uděláme chybu, že ne všechno se vždycky povede ale že nikdy není docela pozdě, abychom se s upřímným odhodláním nepustili do nápravy. Jestliže nehledáme vinu jen u těch druhých a ve svém okolí, ale zpytujeme také své svědomí a přijmeme svůj díl odpovědnosti, už jsme zpravidla vykročili správným směrem po cestě nápravy. [Matějček, Dytrych, 1999, str. 136] Téma absolventské práce Domácí násilí páchané na ženách jsem si zvolila na základě mé odborné praxe v Azylovém domě v Brandýse nad Labem, kde mě zaujal případ jedné klientky, s kterou jsem se zde setkala. Má absolventská práce vychází ze studia odborných pramenů, které uvádím v seznamu použité literatury, opírá se o aktuální data a poznatky odborné veřejnosti. Druhým impulsem, který ovlivnil mé rozhodnutí, byla nepřímá zkušenost s násilím mezi partnery. Tato událost mě přiměla zabývat se touto problematikou podrobněji. Nejprve čtenáře seznamuji s domácím násilím po stránce teoretické, tzn. s jeho pojmem, definicí, znaky, formami, příčinami, průběhem a s mýty, které se kolem domácího násilí tradují. Dále poukazuji na ženy, jakožto nejčastější oběti domácího násilí. V další kapitole se zaměřuji na instituce poskytující pomoc obětem domácího násilí. Celá práce je uzavřena závěrečným zhodnocením, po němž již následují pouze německé resumé, seznam použité literatury a přílohy. Téma domácí násilí je velice široké a proto se zaměřuji právě na nejvíce ohroženou skupinu - ženy. Ženy často domácí násilí trpí, ať už z finančních důvodů či proto, že i přes všechno utrpení partnera milují a nechtějí ho opustit. Praktická část absolventské práce vychází z uvedených teoretických konceptů, jež jsou základem pro mé výzkumné šetření. Praktická část je tvořena z dvou výzkumů. V první části výzkumu je použita kvantitativní metoda dotazníku, pomocí níž je sledována úroveň informovanosti o problematice domácího násilí u žen ve Středočeském kraji, jakožto i možná osobní zkušenost s těmito negativními jevy, znalost organizací, které se domácím násilí 5

7 zabývají. První cílovou skupinou respondentů jsou ženy od 20 do 50 let, žijící ve Středočeském kraji. V druhé části výzkumu je použita metoda hloubkového rozhovoru. Jsou zde tři dotazované ženy, které se osobně setkaly s domácím násilím. Všechny tři ženy jsou ze Středočeského kraje. Jedna žena je klientkou azylového domu. Dvě ženy nejsou ani nebyly klientkami azylového domu, ale mají zkušenost s domácím násilím. Pomocí rozhovoru jsem se chtěla dozvědět něco více o jejich životě s násilníkem, dozvědět se důvody, proč týrání v rodině začalo, jaké byly impulsy, dále jak sami oběti v této situaci postupovaly, na koho se obrátily a hlavně zda věděly, na koho se obrátit a jak dlouho domácí násilí probíhalo, než ho začaly řešit. Jména jsou z důvodu osobní ochrany klientek pozměněna. 6

8 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíle: představení tématu domácího násilí páchané na ženách veřejnosti 1.2 Dílčí cíle: zjištění informovanosti o domácím násilí u veřejnosti a znalost organizací, zabývající se domácím násilím nastínění příběhů žen, které se staly oběťmi domácího násilí 1.3 Výzkumné nástroje: práce s literaturou kvantitativní dotazníkové šetření hloubkový rozhovor 7

9 2 Teoretická část 2.1 Domácí násilí páchané na ženách Pojem a definice Světová zdravotnická organizace definuje domácí násilí jako úmyslné použití či hrozbu použití fyzické síly nebo moci proti sobě, jiné osobě, proti skupině či komunitě, a to síly (moci), která má nebo s vysokou pravděpodobností bude mít za následek poranění, smrt, psychickou újmu, poruchu vývoje či osobnosti. [ICN: Společně proti násilí, Praha, ČAS 2001, s. 13] Sociální pracovnice krizového centra Eva Koloničná DiS., charakterizovala domácí násilí takto: Domácí násilí se vyznačuje blízkými vztahy intimního charakteru mezi osobou ohroženou násilím (obětí) a osobou násilnou (agresorem), dále společnou propojeností těchto osob společná domácnost, děti, okruh známých, majetek, podnikání apod., dlouhodobým trváním a opakujícími se útoky, stupňující se intenzitou násilí, nerovnosti postavení oběti a agresora. [Sociální práce, Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, 2006, s. 14] Charakteristické znaky: Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí uvádí tyto znaky: 1. Opakování a dlouhodobost - pokud nastane útok, tak nelze z jednoho útoku, ať už má jakýkoliv charakter, určit, zda se jedná o domácí násilí, avšak nevyvrací se zde, že to může být začátek domácího násilí. 2. Eskalace - zpočátku se většinou vyskytují urážky a dále se stupňuje psychické snižování lidské důstojnosti a dochází až k fyzickým útokům a dále k závažným trestným činům, které mohou ohrozit zdraví a život. 3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí oběti a násilníka jsou zde rozdělené role a tyto role se nestřídají. 4. Neveřejnost domácí násilí se děje zpravidla doma, ne ve společnosti. 8

10 Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky. [www.domacinasili.cz, ] Formy domácího násilí Všechny formy domácího násilí mají zpravidla společný cíl získat moc a udržet si plnou kontrolu nad druhým. Fyzické násilí strkání, fackování, bití pěstmi, tahání za vlasy, pálení, kopání, ohrožování zbraní, házení předmětů, znehybňování oběti např. přivazováním. Psychické násilí zahrnuje zejména slovní týrání, ponižování, zesměšňování na veřejnosti i v soukromí, permanentní kontrolu chodu dne, výslechy. Ekonomické násilí znamená zamezení možnosti oběti disponovat finančními prostředky, ať rodinnými nebo vlastními. Sexuální násilí - zahrnuje všechny sexuální činy, které jsou na oběti vynucovány, které oběť podstupuje nedobrovolně či s nechutí. Formy násilného jednání: Sociální izolace znamená absolutní uzavření rodiny, zákaz styku s příbuznými a s přáteli, zákaz telefonování, vycházení, přikazování chování, oblékání. Zastrašování použití křiku, vyvolávání strachu, ničení majetku, vyhrožování. Dále používání výhružek typu opuštění rodiny, spáchání vraždy dětí nebo partnerky, vlastní sebevražda a další. Vyčerpávání přikazování někdy až nesmyslné práce, odpírání spánku, potravy, tekutin. Citové týrání nadávky, kritizování, sekýrování, vyvolávání pocitu viny za situaci, popírání faktu násilí s tím, že oběti se něco zdá. 9

11 Ekonomické týrání zákaz získání nebo udržení zaměstnání, přinucení žádat o prostředky na obživu, dennodenní kontrola nákupů, znemožnění přístupu k rodinným příjmům nebo naopak neposkytování finančních prostředků na chod rodiny, rozprodávání zařízení domácnosti, neplacení nákladů spojených s bydlením. Vydírání jeho nástrojem jsou zejména děti, násilník označuje oběť za špatnou matku, navádí děti proti druhému rodiči, používá vulgární a násilné chování, pohrůžky, že v případě odchodu už oběť své děti neuvidí. [Voňková J., Huňková M., Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, profem, s ] Příčiny domácího násilí V domácím násilí jde především o rozdělení rolí, kdy jeden (agresor) v páru chce být dominantní a mít moc nad druhou osobou (obětí), přitom si však neuvědomují, že tímto jednáním nedávají prostor oběti k naplnění potřeb ve vztahu. Násilníci si svým jednáním kompenzují vlastní nedostatečnost nebo si tímto naplňují potřeby, které nejsou uskutečněny. Násilníci své jednání většinou popírají nebo to dávají za vinu oběti. Na okolí působí násilníci většinou jako spořádaní manželé a otcové. Násilníci mají většinou utkvělou představu o rozdělení rolí a o tom, jaká má být jejich manželka. [Domácí násilí v českém právu z pohledu žen - Voňková J., Huňková M., s. 169] Jako rizikové faktory jsou nejčastěji uváděny: nerovnost pohlaví, mladší věk, kriminální kariéra, etnická otázka, nezaměstnanost, drogy, základní vzdělání, předchozí útok, výchova v násilných rodinných vztazích. [Gjuričová, Š., Kocourková, J., Koutek, J.: Podoby násilí v rodině, Vyšehrad, Praha, 2000, s. 81] 10

12 2.1.5 Cyklus domácího násilí Domácí násilí se může jevit jako nepředvídatelné, ale ve skutečnosti má určitý typický vzorec tzv. cyklus domácího násilí, který jako první popsala Lenore Walkerová (1979). Zmíněná autorka identifikovala čtyři fáze domácího násilí s různou délkou a časovým intervalem trvání, který se při opakování cyklu zkracuje. Každá fáze se vyznačuje charakteristickým chováním násilné osoby. Fyzickému násilí podle Walkerové zpravidla předchází emocionální a psychické násilí, jež posléze fyzické násilí doprovází. Fáze napětí V této fázi houstne atmosféra, partneři mezi sebou špatně komunikují, násilná osoba je podrážděná, nespokojená a všechno neustále kritizuje. Násilí má spíše podobu pasivní agrese, ale může se zde také objevit křik a různé nadávky. Ohrožená osoba cítí strach a snaží se předejít či zabránit agresivnímu výbuchu násilníka pokouší se mu ve všem vyhovět, snaží se, aby vše bylo podle násilníka. Trpí pocity viny, že se dostatečně nesnažila a nezamezila vzniku napětí a všechnu vinu svaluje na sebe. Fáze násilí Tato fáze je charakteristická plným propuknutím násilí. Incidenty nemají jen podobu emocionálního a psychického týrání, ale také násilí fyzického. Záleží zde na historii násilí ve vztahu. Násilník např. rozbíjí věci, zastrašuje, snaží se získat moc a kontrolu nad druhým a chce ho zcela ovládnout, může také dojít na kopání, mlácení, strkání, škrcení, pálení, svazování a znásilňování. Oběť zažívá pocity strachu, úzkosti, bezmoci a zoufalství. Obvykle v této fázi vyvázne s modřinami, popř. zlomeninami, může být dokonce ošetřena v nemocnici a k incidentu může být přivolána také policie. Často se stává, že časem dochází ke zhoršení celé situace, protože násilník zjistí, že jeho chování má minimální či žádné sociální důsledky. Násilník začne používat násilí jako prostředek kontroly a donucování. 11

13 Fáze usmíření (fáze líbánek ) Násilník si uvědomuje, že oběť by mohla chtít vztah s ním ukončit, ale nechce nad ní ztratit kontrolu a moc, nechce o ni přijít, proto mění strategii chování omlouvá se, slibuje, že se nic podobného už nestane, utvrzuje jí, že se změní a vše bude dobré. Ve fázi usmíření dává najevo lásku, lítost a smutek, ale většinou toto spíše předstírá. Dává oběti dárky, květiny a to je pro oběť většinou tak přesvědčivé, že podlehne zůstane ve vztahu a uvěří slibům o zlepšení situace. Pokud se tato taktika neosvědčí, násilník často vyhrožuje sebevraždou, sebepoškozováním apod. nebo také svaluje odpovědnost za výbuch násilí na druhého, zpochybňuje jeho interpretaci incidentu ( Takhle to vůbec nebylo, zase přeháníš. ) nebo jeho důvěryhodnost ( Jsi paranoidní. Co si to zase vymýšlíš. ) Někdy oběti dávají určitou naději, že se situace zlepší a snaží se proto udělat všechno, včetně toho, že se pokoušejí násilné osobě vyjít vstříc, naplnit její očekávání a ve vztahu setrvají. Po čase se ale přeci jen ukáže, že to bylo chybné rozhodnutí. Fáze klidu Někdy je považována za součást předchozí fáze - usmíření. Charakterizuje se relativním klidem, ve vztahu nevyskytují žádné výrazné incidenty násilí. Násilná osoba může v této fázi plnit některý ze svých slibů a oběť doufá, že násilí bylo zažehnáno. Nicméně problémy stále přetrvávají, pomalu a postupně se kumulují, až opět přerostou ve fázi napětí. Celý cyklus se opakuje obvykle tak dlouho, dokud není nějak přerušen. Může mít nespočet opakování a může trvat různě dlouho. 12

14 2.2 Ženy jako oběti domácího násilí Násilí na ženách v číslech Domácí násilí je vážný problém na celém světě. Zatímco absolutní čísla se stát od státu mírně liší, všeobecně jsou ženy oběťmi násilí v 95 % případů domácího násilí. Občanské sdružení Rosa uvádí, že nejméně jedna ze tří žen na světě byla napadena, bita, nucena k sexu nebo jinak zneužita intimním partnerem v průběhu svého života. Ženy ve věku 15 až 44 let jsou podle údajů Světové banky více ohroženy znásilněním a domácím násilím, než rakovinou, dopravními nehodami, válkami a malárii. V roce 2009 bylo v případech domácího násilí ze společného obydlí vykázáno 780 osob, z toho 16 žen. V roce 2010 bylo vykázáno 964 osob (údaje za leden-listopad). Celkově se tedy jedná o poměrně výrazný nárůst v počtu vykázání oproti předcházejícím rokům. [www.vlada.cz] Viktimizace Speciální disciplínou, která se jmenuje viktimologie. Je definována jako nauka o obětech trestných činů. Viktimizace je proces, v němž se potencionální oběť stává obětí skutečnou. Podle Haškovcové existují tři procesy viktimizace: Viktimizace primární zahrnuje bezprostřední akt násilí a důsledek trestného činu. Viktimizace sekundární probíhá zpravidla na policii a obsahuje konfrontaci oběti s policisty, vyšetřovacími a procesními orgány a zahrnuje také reakce okolí. Pro oběť je to náročná a stresující etapa. Někdy se také hovoří o tzv. druhotném zraňování. Viktimizace terciální je fáze, v níž se oběť buď vyrovná s násilím, které prožila nebo mu podlehne a identifikuje se s modelem tzv. kriminální kariéry. 13

15 Viktimizace se soustřeďuje na: a) Chování oběti Podíl oběti na její viktimizaci se označuje jako vina oběti nebo zavinění oběti. Někdy působí oběť svým chováním na pachatele provokativně, jindy zjevně nezavdává žádnou příčinu. Přesto se pachatelé zejména násilných a sexuálních deliktů snaží oběť očernit. Chování oběti v době násilného útoku je různé od absolutní pasivity až k aktivní obraně. b) Vztah mezi pachatelem a obětí Vztah mezi obětí a pachatelem může být objektivní, tzn., že se znají ze sousedství, pracoviště, školy a je tudíž nezávislý na oběti a pachateli. Naproti tomu existuje vztah subjektivní, kdy oběť a pachatel jsou nebo byly osoby blízké. c) Míru viktimizace K vyjádření viktimizace se používá index viktimizace, což je procentuální vyjádření, které udává počet obětí na 100 obyvatel za zvolené časové období. [Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, Voňková J., Huňková M., s ] Následky na obětech domácího násilí Následky týrání jsou pestré a jejich konkrétní forma je proměnlivá. Záleží na tom, jaký druh násilí oběť prožila, jak dlouho byla týrána a jaký je její psychický potenciál, tedy jaké má schopnosti se s traumatickým zážitkem vyrovnat. Obecně platí, že čím dřív je násilí rozpoznáno, identifikováno, diagnostikováno a léčeno, tím lépe. Mírnější fyzické důsledky násilí se rychle zhojí, rány psychického charakteru se však odstraňují mnohem hůře. Týraný člověk trpí depresemi, má strach, bývá vyděšený, nejistý. Oběť se vyhýbá kontaktům, v kterých hrozí další riziko týrání. Tím vzniká začarovaný kruh a oběť se dostává do situace, ve které rizika opětovného napadení stoupají. [Haškovcová, H., Manuálek o násilí, 2004, s. 26] 14

16 2.2.4 Prevence domácího násilí Je rozhodně lepší problémům předcházet než je pak složitě řešit. Je důležité jasně a srozumitelně popsat problematiku domácího násilí, seznámit s ní co možná nejširší veřejnost, zvýšit citlivost společnosti vůči tomuto jevu. To by mělo být hlavním úkolem primární prevence. Primární prevence Měla by být zaměřena na eliminaci rizik pravděpodobného vzniku domácího násilí. Jde o snížení výskytu nových případů domácího násilí v populaci. Nejúčinnějším opatřením v tomto smyslu je s největší pravděpodobností pečlivý a uvážlivý výběr životního partnera, budování dobrého rodinného zázemí, dostatečná informovanost o tom, co je ve vztahu obvykle považováno za normální a co už by rozhodně nemělo být tolerováno (ponižování, nadávání, bití). Neopomenutelný význam v této souvislosti mohou mít zejména: dobré vztahy v původní rodině jako určité vzory a modely soužití a řešení případných partnerských problémů kvalitní příbuzenské či přátelské vztahy budování sebeúcty a sebedůvěry genderově korektní výchova v rodině jako prevence osvojení si či utvrzení tradičního rozdělení mužských a ženských rolí Sekundární prevence Je zaměřena na včasnou identifikaci problému domácího násilí a zahrnuje všechna opatření s cílem zabránit zhoršování situace, zamezit komplikacím a negativním důsledkům. Jedná se tedy o identifikaci domácnosti, která je z hlediska incidence domácího násilí riziková, a o rychlé rozpoznání tohoto jevu. Mezi časné indikátory domácího násilí patří především: komunikační problémy v rodině 15

17 predisponované rodinné pozadí přítomnost vzájemně (spolu) působících stresorů Terciární prevence Snaží se zmírnit nepříznivé dopady domácího násilí. Je zaměřena na odstranění či zmírnění následků domácího násilí snaží se o návrat zasažených osob k normálnímu fungování a také o zvýšení kvality jejich života. Zahrnuje reintegraci, sociální rehabilitaci, reedukaci, resocializační činnosti a opatření sociální: komplexní péči o osoby zasažené domácím násilím včetně ubytování, sociálních služeb, sociálních dávek apod. 2.3 Pomoc ženám obětem domácího násilí Domácí násilí a současná legislativa v ČR Z trestněprávního hlediska je domácí násilí v České republice upraveno v 199 trestního zákoníku a tím se rozumí týrání osoby blízké nebo jiné, žijící s pachatelem ve společném obydlí. [ 199, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.] Právní rámec problematiky domácího násilí zakotvuje tři pilíře pomoci (policie ČR, intervenční centra, justice) a je tvořen těmito zákony: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje zřizování a provoz intervenčních center poradenská zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje oprávnění policisty rozhodnout o vykázání agresora ze společného obydlí, zákazu vstupu do společného obydlí a zákazu navazování kontaktu s ohroženou osobou. 16

18 Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Podstatou je možnost zásahu státu do vztahu dvou osob, a to právě v jejich společném obydlí, pokud je jedna z osob ohrožena druhou osobou institut vykázání. Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník: Upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného pronásledování, tzv. stalking. [www.idtbrno.cz] Institut vykázání Vykázání je v ČR upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 44 až 47 Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí. [www.domacinasili.cz, ] a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. [www.idtbrno.cz]. Vykázání je opatření, díky kterému se může násilné osobě na stanovenou dobu zakázat vstup do společného obydlí a do jeho bezprostředního okolí. Může také zakázat navazování kontaktu s ohroženou osobou. Po dobu trvání vykázání se osobám ohroženým domácím násilím věnují pracovníci intervenčního centra, kteří jim poskytují sociální, psychologické a právní poradenství. O vykázání může rozhodnout: Policista je oprávněn (ne povinen) využít toto opatření, a to na základě vyhodnocení aktuální situace, zpravidla to bývá ihned po incidentu (v případech, kdy hrozí nebezpečí páchání dalšího násilí). Civilní soud rozhoduje o vykázání prostřednictvím tzv. předběžného opatření v případě, kdy o to ohrožená osoba požádá formou návrhu, ve kterém musí uvést důvody na vydání tohoto návrhu. [www.idtbrno.cz] 17

19 Zákon o ochraně před domácím násilím zavádí institut vykázání. Smyslem je ochránit domácím násilím ohrožené osoby před agresorem. Policisté mají pravomoc vykázat násilnou osobu ze společného obydlí i jeho okolí, pokud předpokládají, že se agresor dopustí nebezpečného útoku, toto mohou učinit i v nepřítomnosti agresora a nepotřebují k tomu ani souhlas oběti. Vykázat mohou agresora na 10 dní, přičemž doba nemůže být zkrácena, ani v případě, že s tím oběť souhlasí. Tím je ošetřeno klasické zastrašování oběti, která mnohdy pod tlakem a strachem ze strany agresora oznámení zrušila. Po uplynutí deseti dnů může oběť zažádat o předběžné opatření, kdy může být následně agresor vykázán až po dobu jednoho měsíce. Vykázaná osoba je dle 45 ZPČR povinna okamžitě opustit společné obydlí a zdržet se vstupu do něj, dále se zdržet veškerého styku a kontaktu s obětí a odevzdat veškeré klíče od společného obydlí, které vlastní. Policie má poté povinnost tři dny od vydání rozhodnutí kontrolovat, zda jsou stanovené zákazy a omezení dodržovány a také kontroluje chování agresora i oběti. Vykázaná osoba má právo, ale pouze v přítomnosti policisty, vzít si z domu osobní doklady a věci potřebné pro podnikání či výkon povolání. Oběť je policisty poučena, že může podat žádost o vydání předběžného opatření, že může využít pomoci zařízení pro pomoc obětem domácího násilí (psychologické, sociální aj.) a v neposlední řadě je seznámena s následky, které vyplynou při vědomém podání nepravdivých údajů. Vykázání je pojato jako výkon oprávnění policisty, nejedná se již tedy o rozhodnutí vydané ve správním řízení a je pojato jako faktický úkon. Pro policii tím dochází k zásadnímu zjednodušení postupu, kdy již policisté nadále nejsou nuceni vyhotovovat formální rozhodnutí se všemi náležitostmi, včetně odůvodnění, odpadá komplikované doručování a dochází k odformalizování lhůt pro posouzení správnosti vykázání v odvolacím řízení. [www.vlada.cz] Dalším důležitým faktem je, že úkonům, které souvisí s vykázáním, musí být přítomna nezúčastněná osoba (pokud nehrozí nebezpečí z prodlení), v praxi jsou to například sousedé nebo příbuzní zúčastněných. 18

20 Institut vykázání je inovativní v tom, že společné obydlí je nucen opustit agresor, avšak do té doby většinou odcházela či utíkala oběť i s dětmi například do azylových domů pro matky s dětmi. Činnost intervenčních center (IC) je zakotvena v zákonech č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. ( 60a): na základě vykázání ze společného obydlí vydaného podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru, a dále je zakotvena v zákoně č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. Na policejní vykázání tedy přímo ze zákona navazuje sociálně právní a psychologická pomoc poskytovaná pracovníky IC ohrožené osobě během lhůty deseti dní. [www.domaci-nasili.cz] Instituce poskytující pomoc obětem domácího násilí Zde je jen výtka nejznámějších organizací, které pomáhají obětem domácího násilí. Mezi první centra patří například Bílý kruh bezpečí, který se registroval v roce 1991 (www.bkb.cz), občanské sdružení ROSA, které vzniklo v roce 1993 jako nadace (www.rosa-os.cz) nebo občanské sdružení Acorus, které vzniklo v roce 1997 (www.acorus.cz). Občanské sdružení ROSA také učinilo jednu z prvních sociologických sond, která zjistila, že se u nás vyskytuje domácí násilí ve velké míře, tedy v míře větší než se společnost domnívala. Výsledkem této sociologické sondy byla publikace z roku 1997 Dneska Tě ještě nezabiju, která otevřela oči širší veřejnosti v oblasti problematiky domácího násilí v České republice. Až na přelomu století (rok 2001) byly provedeny první velké výzkumy (například výzkum agentury STEM pro Bílý kruh bezpečí). 19

21 Zde je přiblížení činností, kterým se daná organizace či instituce věnuje: ROSA Centrum pro týrané a osamělé ženy Rosa je informačním a poradenským centrem pro ženy - oběti domácího násilí. Je občanským sdružením, které poskytuje těmto obětem bezplatnou komplexní pomoc. Vedle odborného specializovaného a sociálně - terapeutického poradenství pro ně zajišťuje i ubytování v azylovém domě s utajenou adresou. Rosa je velice aktivní jak v přímé pomoci, tak i v prevenci domácího násilí. [www.rosa-os.cz] Bílý kruh bezpečí Pomoc obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí je informačním centrem pro oběti domácího násilí. Je zde také telefonická linka DONA, která je určena obětem domácího násilí. Bílý kruh bezpečí dále nabízí služby, určení obětem trestných činů. Poskytují praktické rady, legislativu a právní informace, psychologické a sociální poradenství. [www.bkb.cz] Acorus Pomoc ženám obětem domácího násilí a jejich dětem Občanské sdružení Acorus bylo založeno v roce Acorus nabízí ambulantní pomoc a má k dispozici krizovou telefonní linku. Pro oběti je zajišťuje také ubytování - azylový dům a krizové lůžko, které oběti mohou využít na maximálně 5 dní. Azylový dům je zaměřena na poskytování přechodného bydlení a odborné pomoci k překonání nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí. Acorus nabízí i následnou pomoc, kterou oběti potřebují. [www.acorus.cz] 20

22 Intervenční centrum V Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je činnost intervenčních center vymezena v 60 jako krizová pomoc, která je nabídnuta a poskytnuta osobám ohroženým domácím násilím [zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění]. Intervenční centrum je specializované zařízení sociální služby, které poskytuje odbornou sociálně právní pomoc ohroženým osobám a koordinuje spolupráci mezi dalšími navazujícími službami sociální i zdravotnické záchranné sítě. Služby intervenčních center jsou obětem domácího násilí poskytovány bezplatně. Intervenční centra poskytují jak ambulantní a pobytové služby, tak i služby terénní. Intervenční centrum nikdy nepracuje s pachatelem domácího násilí, je schopno pachateli domácího násilí kontakt na pomáhající organizaci zprostředkovat. ProFem konzultační středisko pro ženské projekty Poskytuje právní poradnu a to jak telefonickou, osobní, tak i poradnu on-line. Vytvářejí projekty, které se zaměřují na ženy, na jejich právní a sociální postavení. [www.profem.cz] 3 Praktická část Mým hlavním cílem bylo představení tématu domácího násilí páchané na ženách veřejnosti. Dále mým cílem bylo zjištění informovanosti o domácím násilí u žen žijících ve Středočeském kraji. Posledním cílem bylo nastínění příběhů žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Jako hlavní výzkumnou metodu jsem použila metodu kvantitativní, respektive dotazníkové šetření. Jako doplněk jsem použila metodu kvalitativní, respektive hloubkový rozhovor. 21

23 3.1 Dotazníkové šetření Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. Skládá se z otázek, jejichž cílem je získat názory a tyto názory od respondentů si dále utříbit a následně zhodnotit. Oproti jiným typům průzkumů (jako je například osobní či telefonický rozhovor, pozorování), je možné pomocí dotazníku získat rychleji a levněji mnohem více informací. Výsledná data se dají lépe zpracovávat. Rizikem může být to, že některé otázky mohou být špatně formulovány, pokud je dotazník obsáhlý mnoha otázkami či nevhodným obsahem, může odradit od dokončení jeho vyplňování a nakonec ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění cíle dotazování. Dotazník není kontrolovatelný, může ho vyplnit např. jiná osoba, než které byl dotazník vyplnění určen. [http://www.dotaznik-online.cz] Analýza dat z kvantitativní části výzkumu Dotazník obsahuje otázky z pěti tematických skupin. První oblast otázek tvoří definice domácího násilí, kam patří znaky a pojmy spojené s domácím násilím. Druhá oblast se zaměřuje na osobní zkušenost s domácím násilím. Třetí skupina se týká institucí, které se domácím násilím zabývají a znalost respondentů těchto institucí. Čtvrtá oblast se týká informovanosti veřejnosti. Poslední, pátá oblast, se zaměřuje na spouštěče domácího násilí a na rodiny, kterých by se domácí násilí mohlo týkat a také na legislativní nástroje v České republice. Dotazníkové šetření bylo provedeno na základě e - mailové korespondence se ženami, žijícími ve Středočeském kraji ve věku od 20 do 50 let. Anonymní dotazník byl přiložen v příloze každého e - mailu. Dotazník obsahoval 17 otázek. Bylo odesláno 50 žádostí o vyplnění dotazníku, z toho dotazník vyplnilo 42 respondentů. K vyhodnocení jsem použila počítačový program Microsoft Excel, ve kterém jsem získaná data zpracovala do grafů. Následně jsem jednotlivé výstupy slovně okomentovala. Dotazník je v příloze této práce. Mým hlavním cílem bylo zjištění informovanosti o domácím násilí. Zajímalo mne, jak vnímají tento jev, zda respondenti mají nějakou zkušenost s domácím násilím a zda znají nějaké organizace, zabývající se touto problematikou. Mým dílčím cílem bylo postihnout atributy domácího násilí. 22

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ XI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY RAKOUSKO

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ XI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY RAKOUSKO PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ XI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY RAKOUSKO Jana Volková, 2011 LITERATURA Kühnberg, S.: Gewalt in der Familie und Zivilrecht Ein Überblick über die Rechtsbehelfe Gewalt ausgesetzter Personen

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti V první fázi výzkumu jsme zjišťovali zkušenosti a postoje, které souvisí s agresí a násilným chováním blízkých osob vůči klientům

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte

Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Děti a rozvod - dopad rozvodu rodičů na život dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslava

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Anti-mobbingové aktivity a důvody této činnosti 2. Mobbing

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Úvod Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Cíl dotazníkového šetření Dotazníkový průzkum byl realizován na území Karlovarského kraje v měsíci březnu 2015 jako

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Povinnost iniciativy (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Obecně povinnosti Předem stanovený souhrn činností, chování, jednání a vystupování, který povinná

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006,

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, Systém ASPI - stav k 30.11.2006 do částky 168/2006 Sb. a 57/2006 Sb.m.s. Obsah a text 135/2006 Sb. - poslední stav textu 135/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v oblasti

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Michal Pavlíček Odbor rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR Potlačování genderově

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více