Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách"

Transkript

1 Úvod Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Cíl dotazníkového šetření Dotazníkový průzkum byl realizován na území Karlovarského kraje v měsíci březnu 2015 jako součást projektu,,bojovníci proti násilí na ženách. V rámci projektu byl závazek oslovit nejméně 400 respondentů v každém ze tří okresů, tedy minimálně 1200 respondentů. Tento závazek se podařilo naplnit, resp. převýšit, a to celkovým počtem sesbíraných dotazníků. Nutno zmínit, že počet skutečně oslovených v rámci terénního sběru dat bylo okolo Jak však již bylo ověřeno v předchozím průzkumu tohoto projektu, nelze počítat s přímou úměrou mezi oslovenými lidmi a skutečně vyplněnými dotazníky. Stejně tak byli oslovováni lidé přítomní v daném městě či obci, tito však nemuseli být obyvateli daného města či obce a tudíž se počet sesbíraných dotazníků v daný čas na daném místě nemusel rovnat počtu dotázaných bydlících zde. Cílem tohoto průzkumu bylo: - zjistit konkrétní aktuální potřeby obyvatelstva v oblasti sociálních služeb v jednotlivých oblastech kraje; - zjistit povědomost obyvatelstva o tom, co je projevem domácího násilí a stalkingu a zároveň zjistit, zda je tento jev pro oslovené reálně aktuální v jejich životech či okolí; - zjistit skutečnost, zda lidé vědí, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc týkající se výše uvedených jevů a tím zároveň ověřit dopad osvětových a kontaktních aktivit realizovaných dosud v rámci projektu. Výsledky tohoto průzkumu budou tedy do jisté míry zpětnou vazbou dosud realizovaných aktivit v projektu. Dále pak budou výsledky sloužit pro další zacílení aktivit týkajících se tématu domácího násilí a stalkingu, a to ne jen v rámci projektu Bojovníci proti domácímu násilí. Data z šetření budou poskytnuta městským úřadům obcí, v nichž byl průzkum realizován, případně mohou sloužit také dalším neziskovým organizacím pro zajištění potřebné a efektivní sociální péče. Data z tohoto průzkumu by mohla sloužit jako vstupní data pro další vyhodnocování a např. komparační analýzy, např. při srovnání sdělených potřeb dotázaných obyvatel, zjištěných potřeb statistickou metodou a skutečným stavem sociálních služeb v dané lokalitě. 1

2 Metodika sběru dat Pro sběr dat byl zvolen anonymní strukturovaný dotazník. Ten byl vytvořen s ohledem na výše uvedené cíle šetření a obsahoval otázky uzavřené kategorizované, a to buď alternativní (otázka č. 1, 4, 5, 6, 7, 8) či selektivní v případě otázky č. 2 (na níž byla odpověď podmíněna kladným vyjádřením v předchozím dotaze) a v případě otázky č. 3. Poslední osmá otázka pak byla uzavřená variabilní, avšak s možností otevřené odpovědi, která byla podmíněná kladnou reakcí na předchozí otázku. Otázky byly tvořeny tak, aby byly srozumitelné a jasné, také s ohledem na širokou cílovou skupinu respondentů. Dotazník byl distribuován osobně proškolenými dobrovolníky (např. dobrovolníky z řad místních neziskových organizací, studentů gymnázia), kteří byli vždy koordinováni osobou znalou místní oblast. Respondenti měli tedy možnost v případě nejasností se dotázat a nechat si vše vysvětlit. Dotazníky byly distribuovány v předem stanovených obcích, které byly žádoucí pro šetření v rámci projektu. Záměrem bylo oslovit obyvatele také menších obcí, obyvatele obcí, kde se nachází intervenční centrum pro oběti domácího násilí, ale také obce větší, nacházející se na území Karlovarského kraje. Stalo se tak v regionech Sokolovsko, konkrétně ve městě Sokolov, Kraslice a Chodov, Chebsko, konkrétně ve městě Cheb a Františkovy Lázně a Karlovarsko, konkrétně ve městech Karlovy Vary, Jáchymov, Ostrov, Žlutice. Cílem bylo oslovit co nejvíce respondentů ne jen zvolených měst, podle předpokladů se tak podařilo díky skutečnosti, že oslovení respondenti v daných městech a obcích nebyly pouze místní, s trvalým pobytem v místě. Byl zvolen náhodný výběr respondentů přímo v terénu, ovšem s tím, že zadání tazatelů bylo oslovovat lidi co možná nejvíce poměrně, ať už jde o pohlaví či věkovou kategorii. Protože během předchozího průzkumu bylo potvrzeno, že pro šetření na dané téma je problémovou skupinou, pokud jde o návratnost, skupina seniorů, byly uskutečněny v rámci sběru dat návštěvy dvou Klubů pro seniory, Farní charita. Stejně tak byla další cílovou skupinou mládež, žáci a studenti, u nichž bylo předchozím průzkumem zjištěno velmi nízké povědomí o sociálních službách. Reprezentativita vzorku je tak relevantní pro účely tohoto projektu pro regiony Karlovarského kraje a díky zvolené metodice je zaručena reliabilita a validita šetření. Samotná analýza dat proběhla následujícím postupem. Dotazníky byly rozděleny do skupin podle oblastí bydliště, které respondenti vyplnili. Při vyhodnocování dat bylo zaznamenáno místo bydliště a k němu pak doplněn počet obyvatel daného města/obce (zdroj Český statistický úřad). Vzniklo tak 12 složek s dotazníky. Pro přesné zaznamenání sesbíraných dat bylo vytvořeno 12 excelovských souborů, do nichž byla data přepisována. Dotazníky v každé složce byly očíslovány pro zajištění kontrolovatelnosti a korektnosti při přepisu dat. V excelovských souborech byly ke každé otázce k dotazníku předem vytvořeny kategorie možných odpovědí, což opět zajistilo správnost záznamu bez možnosti překlepů ovlivňujících vyhodnocení. U poslední, jediné otevřené otázky, byly předvoleny předpokládané odpovědi. V případě, že zde respondenti zvolili jinou než předpokládanou variantu, byly tyto typy při vyhodnocování poznačovány. 2

3 Vyhodnocení Charakteristika respondentů identifikační údaje Dotazník vyplnilo celkem 1350 respondentů. Při náhodném výběru byly eliminovány pouze osoby mladší 15ti let. Nejmladšímu respondentovi tak bylo právě 15 let, nejstaršímu pak 86. Sběr dotazníků byl anonymní. Úvod dotazníku v podobě identifikačních otázek zjišťoval identifikační data věk, pohlaví, vzdělání a bydliště (město). Tyto třídící znaky měly zajistit informační dokreslení zkoumaného souboru a možnost zajímavého srovnání odpovědí v různých skupinách respondentů a odpovědi na ně nebyly jedině relevantní pro vyhodnocování dat. Proto z analýzy dat nebyly vyloučeny dotazníky, v nichž na některou identifikační otázku nebyla uvedena odpověď. Věková struktura respondentů Mladí do 25 let ,52 Produktivní do 59 let ,59 Senioři 60 a více let ,89 Věková struktura respondentů 201; 15% 764; 57% 385; 28% Mladí do 25 let Produktivní do 59 let Senioři 60 a více let 3

4 Složení respondentů podle pohlaví Ze zjištěných údajů se průzkumu zúčastnilo 500 mužů a 829 žen, 21 respondentů své pohlaví neuvedlo. Struktura respondentů podle pohlaví neuvedl o 2% ženy 61% muži 37% Vzdělanostní struktura respondentů Pokud jde o strukturu vzdělanostní, 372 respondentů uvedlo základní vzdělání, stejný počet, tedy 372 respondentů střední odborné vzdělání, 388 respondentů pak úplné střední vzdělání a 134 respondentů vysokoškolské vzdělání. 68 respondentů kolonku,,vzdělání nevyplnilo. základní škola ,89 střední odborné ,89 úplné střední ,08 vysokoškolské ,04 neuvedlo 83 5,1 Vzdělanostní struktura respondentů neuvedeno; 83; 6% ÚSO; 388; 29% VŠ; 135; 10% ZŠ; 372; 27% SO; 372; 28% ZŠ SO ÚSO VŠ neuvedeno 4

5 Struktura respondentů podle bydliště Jako čtvrtou, poslední identifikační otázku, respondenti vyplňovali místo bydliště. Pro potřeby dotazníku byly vytvořeny 3 relevantní kategorie, a to podle počtu obyvatel. Průzkumu se zúčastnili převážně obyvatelé měst o velikosti od 2 do 10 tisíc obyvatel. Nejméně obyvatel pak bylo z obcí do 2 tisíc obyvatel. města od 10 do 60 tis. obyvatel ,53 města od 2 do 10 tis. obyvatel ,07 obce do 2 tisíc obyvatel ,03 neuvedlo 20 0, města od 10 do 60 tis. obyvatel města od 2 do 10 tis. obyvatel obce do 2 tisíc obyvatel neuvedlo Struktura respondentů podle bydliště 5

6 Vyhodnocení dat podle místa bydliště Františkovy Lázně Ve Františkových Lázních se průzkumu zúčastnilo celkem 145 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 51 Produktivní do 59 let 79 Senioři 60 a více let 15 Vzdělání základní škola 35 střední odborné 16 úplné střední 79 vysokoškolské 15 neuvedlo 0 Pohlaví ženy 70 muži 75 Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Z tabulky je patrné, že téměř polovina dotázaných respondentů ve Františkových Lázních zná někoho, komu by pomohla sociální služba. ANO 70 48,28 NE 75 51,72 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Lidé z Františkových Lázní, kteří znají osobu potřebnou sociální službou, označovali jako nejvíce problémovou oblast týkající se bydlení a užívání alkoholu či jiných návykových látek. Následují potíže s hospodařením a péčí o sebe či domácnost. V menší míře pak byly uváděny problémy s péčí o děti, domácí násilí či další. a) Bydlení žije ve špatných 36 20,11 6

7 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,97 c) Nezvládá hospodaření 33 18,44 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 17 9,5 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 47 26,26 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 10 5,59 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 11 6,15 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Respondentům z Františkových Lázní chybí nejvíce nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ohroženou patologickými jevy a přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna. Více než desetiprocentní zastoupení odpovědí pak zahrnují služby poskytované osobám se zdravotním postižením přímo v jejich domácnostech, odborné sociální poradenství a intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. V menší míře byly označeny možnosti pobytových služeb poskytovaných po celý den, služeb pro seniory v domácnostech a další. a) Pobytové služby 12 3,54 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 20 5,90 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 37 10,91 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 92 27,14 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,12 f) Odborné sociální 46 13,57 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 41 12,09 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 16 4,72 7

8 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? Všech 145 respondentů se vyjádřilo ke čtvrté otázce, a to tak, že ve všech třech možnostech více než 90% dotázaných označilo popsané projevy jako projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO ,24 NE 3 2,07 NEUMÍM POSOUDIT 1 0,69 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO ,34 NE 7 4,83 NEUMÍM POSOUDIT 7 4,83 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO ,10 NE 6 4,14 NEUMÍM POSOUDIT 4 2,76 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na tuto otázku reflektovalo 144 respondentů, 1 nezvolil žádnou z možných odpovědí. Většina dotázaných nezná nikoho ohroženého domácím násilím, nicméně 23 dotázaných někoho takového zná a 17 neumí toto posoudit. ANO 23 15,86 NE ,72 NEUMÍM POSOUDIT 17 11,72 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se až na jednoho respondenta v případě druhého dotazu vyjádřilo všech 145 respondentů. Ve více než 80 % případů považují dotázaní popsané jevy za projevy stalkingu. Více než 8

9 10 % respondentů by projevy v případě a) neoznačili za stalking a téměř stejné množství dotázaných neumí toto posoudit. a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO ,38 NE 15 10,34 NEUMÍM POSOUDIT 12 8,28 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO ,52 NE 9 6,21 NEUMÍM POSOUDIT 11 7,59 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO ,21 NE 9 6,21 NEUMÍM POSOUDIT 10 6,90 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Na sedmou otázku neodpověděli 3 respondenti. Ze zbývající jich 115 nezná nikoho ohroženého stalkingem, 17 ano a 10 neumí toto posoudit. ANO 17 11,72 NE ,31 NEUMÍM POSOUDIT 10 6,9 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Téměř polovina dotázaných neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Většina těch, co odpověděla kladně, pak uvedla, že by se obrátila na policii. V menší míře pak na Linku bezpečí či na Pomoc v nouzi. NE 67 46,21 ANO na policii 53 36,55 ANO na Linku bezpečí 11 7,59 9

10 ANO na Pomoc v nouzi 1 0,69 ANO ostatní 13 8,97 Chodov V Chodově se průzkumu zúčastnilo celkem 61 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 17 Produktivní do 59 let 38 Senioři 60 a více let 5 Vzdělání základní škola 12 střední odborné 31 úplné střední 6 vysokoškolské 11 neuvedlo 0 Pohlaví ženy 41 muži 19 Jak vyplývá z tabulky, 1 respondent neuvedl svůj věk, vzdělání a pohlaví. V tomto souboru převažují mezi dotazovanými výrazně ženy. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Z tabulky je patrné, že téměř polovina dotázaných respondentů v Chodově ví o někom, komu by pomohla sociální služba. ANO 24 40,00 NE 36 60,00 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Respondenti znající osobu, které by pomohla nějaká forma sociální služby, označili jako problémové většinou nezvládání hospodaření s financemi, v menší míře pak jako problémové zaškrtly bydlení, 10

11 nezvládání péče o děti či problémy se závislostí. Nezvládání péče o sebe a ohrožení domácím násilím pak označilo necelých 10 % dotázaných. a) Bydlení žije ve špatných 7 16,28 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost. 4 9,30 c) Nezvládá hospodaření 13 30,12 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 7 16,28 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 6 13,95 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 4 9,30 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 2 4,65 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Dotázaným v Chodově nejvíce chybí přechodné bydlení pro osoby v krizi, noclehárna, intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a pobytové služby s celodenní péčí o seniory. Méně by pak uvítali odborné sociální poradenství, služby pro zdravotně postižené osoby v místě jejich pobytu, nízkoprahové zařízení pro děti. a) Pobytové služby s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna. f) Odborné sociální poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím ,04 7 6, , , , , ,81 11

12 h) Jiné služby 4 3,54 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? Na čtvrtou otázku reagovalo v případě a), c) 59 respondentů, v případě b) 60 respondentů. Prakticky většina označila popsané projevy za projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO 57 95,0 NE 0 0 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,67 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO 56 93,33 NE 2 3,33 NEUMÍM POSOUDIT 2 3,33 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO 57 95,0 NE 0 0 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,67 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na pátou otázku neopověděli 2 dotázaní. Ze zbývajících většina nezná nikoho ohroženého domácím násilím, 12 však ano a 5 neumí toto posoudit. ANO 12 20,00 NE 42 70,00 NEUMÍM POSOUDIT 5 8,33 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? 12

13 K šesté otázce se nevyjádřili 2 respondenti. Zbývající v převážné většině označili popsané jevy za projevy stalkingu. a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO 50 83,33 NE 5 8,33 NEUMÍM POSOUDIT 4 6,67 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO 54 90,00 NE 4 6,67 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,67 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO 58 96,67 NE 1 1,67 NEUMÍM POSOUDIT 0 0 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Na sedmou otázku neodpověděli 2 respondenti. Ze zbývajících jich 8 zná někoho, kdo je ohrožený stalkingem, většina dotázaných však nikoho takového nezná. ANO 8 13,33 NE 48 80,00 NEUMÍM POSOUDIT 3 5,00 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Na polesní otázku nereagovali 4 dotázaní. Ze zbývajících více než polovina ví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu, uváděli většinou policii. Téměř třetina dotázaných netuší, na koho se v takovém případě obrátit. NE 17 28,33 ANO na policii 31 51,67 ANO na Linku bezpečí 1 1,67 13

14 ANO na Pomoc v nouzi 1 1,67 ANO ostatní 7 11,67 Karlovy Vary V Karlových Varech se průzkumu zúčastnilo celkem 61 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 29 Produktivní do 59 let 28 Senioři 60 a více let 1 Vzdělání základní škola 14 střední odborné 19 úplné střední 13 vysokoškolské 11 neuvedlo 0 Pohlaví ženy 41 muži 20 Jak vyplývá z tabulky, 2 respondenti neuvedli svůj věk, 4 neuvedli vzdělání. Tento soubor je tvořen z jedné třetiny muži a ze dvou třetin ženami. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Z tabulky je patrné, že dvě třetiny dotázaných neznají nikoho potřebného v oblasti sociálních služeb. ANO 22 37,93 NE 38 65,52 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. 14

15 Respondenti znající osobu, které by pomohla nějaká forma sociální služby, označili jako problémové většinou nezvládání péče o sebe a o domácnost. Prakticky shodnými počty pak označili všechny zbývající varianty. a) Bydlení žije ve špatných 5 12,82 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,64 c) Nezvládá hospodaření 5 12,82 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 6 15,38 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 4 10,26 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 5 12,82 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 4 10,26 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Respondenti v Karlových Varech velmi vyrovnaně označili kromě služeb pro seniory všechny nabízené varianty, v nichž převládá potřebnost intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. a) Pobytové služby 9 10,59 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 3 3,53 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 8 9,41 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 10 11,76 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,12 f) Odborné sociální 12 14,12 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 18 21,18 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 13 15,29 15

16 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? Na čtvrtou otázku nereagovali v případě b)2 respondenti, v případě c)1 respondent. Prakticky většina označila popsané projevy za projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO 60 98,36 NE 0 0,00 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,67 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO 50 86,21 NE 4 6,90 NEUMÍM POSOUDIT 5 8,62 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO 57 98,28 NE 1 1,67 NEUMÍM POSOUDIT 2 3,45 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na pátou otázku neopověděl 1 dotázaný. Ze zbývajících většina nezná nikoho ohroženého domácím násilím, 8 však ano a 1 neumí toto posoudit. ANO 8 13,79 NE 51 87,93 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,72 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se nevyjádřili 2 respondenti. Zbývající v převážné většině označili popsané jevy za projevy stalkingu. a) Opakované obtěžující 16

17 pokusy o navázání kontaktu. ANO 49 84,48 NE 7 12,07 NEUMÍM POSOUDIT 3 5,17 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO 52 89,66 NE 6 10,34 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,72 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO 57 98,28 NE 1 1,72 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,72 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Většina dotázaných nezná nikoho ohroženého stalkingem, 10 pak ano a 5 neumí toto posoudit. ANO 10 17,24 NE 46 79,31 NEUMÍM POSOUDIT 5 8,62 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Na poslední otázku nereagoval 1 dotázaný. Ze zbývajících téměř třetina neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Zbývající pak většinou uvedli policii. NE 19 32,76 ANO na policii 24 41,38 ANO na Linku bezpečí 7 12,07 ANO na Pomoc v nouzi 1 1,72 ANO ostatní 9 15,52 17

18 Karlovarsko Na Karlovarsku (mimo Karlovy Vary, Žlutice, Jáchymov) se průzkumu zúčastnilo celkem 60 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 19 Produktivní do 59 let 40 Senioři 60 a více let 0 Vzdělání základní škola 18 střední odborné 22 úplné střední 9 vysokoškolské 5 neuvedlo 6 Pohlaví ženy 49 muži 11 Jak vyplývá z tabulky, 1 respondent neuvedl svůj věk, 6 jich neuvedlo své vzdělání. Tento soubor je tvořen převážně z žen a nejsou v něm zastoupeni vůbec senioři nad 59 let. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Na první otázku nereflektoval 1 dotázaný. Z tabulky je patrné, že více než polovina dotázaných zná někoho, komu by mohla pomoci nějaká forma sociální služby. ANO 35 58,33 NE 24 40,00 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Respondenti znající osobu, které by pomohla nějaká forma sociální služby, označili jako problémové většinou nezvládání hospodaření s financemi a užívání alkoholu či jiných návykových látek. Dále uváděli potíže s bydlením, osamocenost a nezvládání péče o děti. Méně pak ohrožení domácím násilím. 18

19 a) Bydlení žije ve špatných 13 18,06 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost. 7 9,72 c) Nezvládá hospodaření 20 27,78 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 6 8,33 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 15 20,83 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 4 5,56 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 7 9,72 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Dotázaní na Karlovarsku by uvítali odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále zde postrádají přechodné bydlení pro osoby v krizi intervenční centrum, pobytové služby s celodenní péči pro seniory. Méně pak postrádají služby pro seniory nebo zdravotně postižené poskytované u nich doma a jiné služby. a) Pobytové služby 12 9,76 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 11 8,94 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 8 6,50 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 20 16,26 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,63 f) Odborné sociální 27 21,95 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 16 13,01 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 11 8,94 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? 19

20 Převážná většina dotázaných (přes 90 %) označila popsané projevy za projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO 59 98,33 NE 0 0,00 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,77 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO 54 90,00 NE 2 3,33 NEUMÍM POSOUDIT 4 6,67 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO 58 96,67 NE 1 1,77 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,77 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na pátou otázku neopověděl 1 dotázaný. Ze zbývajících více než polovina nezná nikoho ohroženého domácím násilím, přibližná třetina však ano a 4 neumí toto posoudit. ANO 20 33,90 NE 35 59,32 NEUMÍM POSOUDIT 4 6,78 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se v případě a) a c) nevyjádřil 1 respondent. Zbývající v převážné většině označili popsané jevy za projevy stalkingu, pouze v prvním případě přes 20% dotázaných neumí toto posoudit. a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO 42 71,19 20

21 NE 5 8,47 NEUMÍM POSOUDIT 12 20,34 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO 49 83,05 NE 5 8,47 NEUMÍM POSOUDIT 6 10,17 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO 52 88,14 NE 2 3,39 NEUMÍM POSOUDIT 5 8,47 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Většina dotázaných nezná nikoho ohroženého stalkingem, 12 pak ano a 1 neumí toto posoudit. ANO 12 20,34 NE 47 79,66 NEUMÍM POSOUDIT 1 1,69 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Téměř 40% dotázaných neví, kam by se v případě potřeby obrátilo. Ti, co vědí, by tak učinili na policii, méně pak na Linku bezpečí, Pomoc v nouzi či zvolilo jiné možnosti. NE 22 37,29 ANO na policii 22 37,29 ANO na Linku bezpečí 2 3,39 ANO na Pomoc v nouzi 1 1,69 ANO ostatní 12 20,34 21

22 Sokolov V Sokolově se průzkumu zúčastnilo celkem 107 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 29 Produktivní do 59 let 69 Senioři 60 a více let 7 Vzdělání základní škola 18 střední odborné 16 úplné střední 55 vysokoškolské 16 neuvedlo 2 Pohlaví ženy 69 muži 37 Jak je možné vidět v tabulce, ke kategorii věkové a vzdělání se nevyjádřili 2 respondenti, své pohlaví neuvedl 1 respondent. Šetřený soubor je téměř ze dvou třetin tvořen ženami. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Z tabulky je patrné, že prakticky polovina respondentů zná někoho, komu by sociální služba v Sokolově mohla pomoci. ANO 52 49,52 NE 54 51,43 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Respondenti, kteří znají osobu potřebnou sociální pomoci, si myslí, že tato nezvládá hospodaření s penězi (téměř třetina dotázaných), ve stejné míře pak byly označeny možnosti osamocení a nezvládání péče o domácnost, péče o děti a užívání alkoholu, příp. jiných návykových látek. Méně pak bylo uváděno bydlení ve špatných podmínkách či na ulici a ohrožení domácím násilím. 22

23 a) Bydlení žije ve špatných 10 11,76 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,47 c) Nezvládá hospodaření 25 29,41 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 14 16,47 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 14 16,47 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 6 7,06 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 2 2,35 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. V tabulce můžeme vidět, že respondenti v Sokolově by shodně uvítali nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, dále pak přechodné bydlení pro osoby v krizi a odborné sociální poradenství. Podle respondentů zde chybí také služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům u nich doma, celodenní péče o seniory i jiné služby. a) Pobytové služby s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna. f) Odborné sociální poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. 11 6, , , , , , ,24 h) Jiné služby 14 8,33 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? 23

24 Na čtvrtou otázku v Sokolově nedopověděli v případě a) 3 respondenti, b) 6 respondentů, c)6 respondentů. Ti, co odpověděli, v převážné většině označili uvedený projevy jako projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO ,24 NE 3 2,86 NEUMÍM POSOUDIT 1 0,95 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO 93 88,57 NE 4 3,81 NEUMÍM POSOUDIT 4 3,81 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO 97 92,38 NE 4 3,81 NEUMÍM POSOUDIT 0 0 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na tuto otázku reflektovalo 104 respondentů, 3 nezvolili žádnou z možných odpovědí. Téměř dvě třetiny dotázaných neznají nikoho ohroženého domácím násilím, nicméně dalších 30 dotázaných někoho takového zná a 6 neumí toto posoudit. ANO 30 28,57 NE 68 64,76 NEUMÍM POSOUDIT 6 5,71 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se v případě a)a b) nevyjádřilo 7 respondentů, c)3 respondenti. Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu by více než 10% dotázaných neoznačilo za projevy stalkingu nebo neumí toto posoudit. Další dva popsané projevy by pak za stalking označila většina (přes 85%) dotázaných. 24

25 a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO 78 74,29 NE 11 10,48 NEUMÍM POSOUDIT 11 10,48 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO 91 86,67 NE 4 3,81 NEUMÍM POSOUDIT 5 4,76 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO 96 91,43 NE 4 3,81 NEUMÍM POSOUDIT 4 3,81 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Na sedmou otázku neodpověděli 2 respondenti. Ze zbývající jich 85 nezná nikoho ohroženého stalkingem, ale 16 ano a 4 neumí toto posoudit. ANO 16 15,24 NE 85 80,95 NEUMÍM POSOUDIT 4 3,81 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. K poslední otázce se nevyjádřili v Sokolově 3 respondenti. Téměř polovina dotázaných neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Většina těch, co odpověděla kladně, pak uvedla, že by se obrátila na policii. NE 42 40,00 ANO na policii 45 42,86 ANO na Linku bezpečí 1 0,95 ANO na Pomoc v nouzi 3 2,86 ANO ostatní 13 12,38 25

26 Sokolovsko Na Sokolovsku (obce okresu Sokolov mimo Sokolov, Chodov, Kraslice)odpovídalo na dotazy v dotazníku 166 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 48 Produktivní do 59 let 99 Senioři 60 a více let 17 Vzdělání základní škola 41 střední odborné 81 úplné střední 27 vysokoškolské 12 neuvedlo 5 Pohlaví ženy 112 muži 53 Jak je patrné z tabulky, ke kategorii věkové se nevyjádřili 3 respondenti, ke svému vzdělání pak 5 respondentů a 1 neuvedl své pohlaví. Šetřený soubor je téměř ze dvou třetin tvořen ženami. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Z tabulky je patrné, že téměř dvě třetiny dotázaných z obcí na Sokolovsku zná někoho, komu by pomohla sociální služba. ANO ,02 NE 60 36,59 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Lidé na Sokolovsku, kteří znají osobu potřebnou sociální službou, označovali jako nejvíce problémovou oblast týkající se bydlení ve špatných podmínkách či na ulici, nezvládání hospodaření s penězi a užívání alkoholu či jiných návykových látek. Následovaly potíže s péčí o děti, s péčí o sebe a domácnost. V menší míře pak byly uváděny problémy s domácím násilím či další. 26

27 a) Bydlení žije ve špatných 52 25,00 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,10 c) Nezvládá hospodaření 48 23,08 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 23 11,06 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 39 18,75 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 13 6,25 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 12 5,77 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Na Sokolovsku postrádají dotázaní nejvíce přechodné bydlení pro osoby v krizi a odborné sociální poradenství, dále pak nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a prevenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Uvítali by také služby v domácnosti pro zdravotně postižené i seniory a také pobytové služby s celodenní péčí o seniory. a) Pobytové služby 27 7,52 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 19 5,29 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 34 9,47 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 58 16,16 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,50 f) Odborné sociální 69 19,22 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 58 16,16 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 24 6,69 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? 27

28 Na čtvrtou otázku nereagovali v případě a) 2 respondenti, b) 3 respondenti a c) 5 respondentů. Ostatní dotázaní označili až na výjimky popsané projevy jako projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO ,39 NE 0 0 NEUMÍM POSOUDIT 1 0,61 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO ,51 NE 4 2,44 NEUMÍM POSOUDIT 4 2,44 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO ,51 NE 1 0,61 NEUMÍM POSOUDIT 5 3,05 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na tuto otázku reflektovalo 162 respondentů, 4 nezvolil žádnou z možných odpovědí. Dvě třetiny dotázaných neznají nikoho ohroženého domácím násilím, téměř třetina však ano a 13 dotázaných neumí toto posoudit. ANO 38 23,17 NE ,68 NEUMÍM POSOUDIT 13 7,93 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se nevyjádřilo v případě a) a b) 5 respondentů, c) 7 respondentů. V případě opakovaných pokusů o navázání kontaktu téměř 10 % nepovažuje toto za projev stalkingu a další více než 10 % neumí tyto projevy posoudit. V dalších variantách pak většina dotázaných považuje popsané projevy za stalking. 28

29 a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO ,66 NE 15 9,15 NEUMÍM POSOUDIT 17 10,37 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO ,20 NE 6 3,66 NEUMÍM POSOUDIT 12 7,32 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO ,41 NE 5 3,05 NEUMÍM POSOUDIT 9 5,49 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Na sedmou otázku neodpověděli 3 respondenti. Zbývající 126 nezná nikoho ohroženého stalkingem, ale 27 ano a 10 neumí toto posoudit. ANO 27 16,46 NE ,83 NEUMÍM POSOUDIT 10 6,10 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Téměř třetina dotázaných neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Více než polovina dotázaných by se obrátila na policii. Další pak uvedli Linku bezpečí, Pomoc v nouzi, případně možnost ostatní. NE 45 27,44 ANO na policii 89 54,27 ANO na Linku bezpečí 4 2,44 ANO na Pomoc v nouzi 2 1,22 ANO ostatní 19 11,59 29

30 Kraslice V Kraslicích vyplnilo dotazníky 206 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 28 Produktivní do 59 let 111 Senioři 60 a více let 64 Vzdělání základní škola 39 střední odborné 52 úplné střední 78 vysokoškolské 25 neuvedlo 12 Pohlaví ženy 119 muži 76 Jak je patrné z tabulky, ke kategorii věkové se nevyjádřili 3 respondenti, ke svému vzdělání pak 6 respondentů neuvedlo nic a 6 uvedlo,,důchodce a 11 jich neuvedlo své pohlaví. Šetřený soubor je tvořen převážně lidmi ve věku let. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Na první otázku neodpovědělo 17 z dotázaných. Z tabulky je patrné, že více než polovina respondentů z Kraslic zná někoho, komu by pomohla sociální služba. ANO ,17 NE 73 36,45 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Respondenti znající osobu, která by potřebovala nějakou formu sociální služby, označovali nejčastěji jako problémové hospodaření s financemi, dále pak péči o sebe a domácnost. Hojně také vybrali bydlení ve špatných podmínkách a užívání alkoholu či jiných drog. Méně často pak volili nezvládání péče o děti, ohrožení domácím násilím a jiné potřeby. 30

31 a) Bydlení žije ve špatných 43 16,23 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,62 c) Nezvládá hospodaření 63 23,77 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 27 10,19 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 42 15,85 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 19 7,17 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 19 7,17 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Téměř třetina respondentů by v Kraslicích uvítala pobytové služby s celodenní péčí pro seniory, téměř 20% dotázaných pak přechodné bydlení pro osoby v krizi. Kraslickým respondentům chybí také odborné sociální poradenství a v menší míře také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím či jiné služby. a) Pobytové služby ,79 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 26 5,8 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 67 14,96 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 31 6,92 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,2 f) Odborné sociální 69 15,4 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 25 5,58 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 15 3,35 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? 31

32 Na čtvrtou otázku nereagovalo v případě a) 14 respondentů, b) 16 respondentů a c) 18 respondentů. Ostatní dotázaní označili až na výjimky popsané projevy jako projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO ,13 NE 6 2,96 NEUMÍM POSOUDIT 1 0,49 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO ,22 NE 8 3,94 NEUMÍM POSOUDIT 9 4,43 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO ,70 NE 10 4,93 NEUMÍM POSOUDIT 2 0,99 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na tuto otázku nereflektovalo 20 respondentů. Více než polovina dotázaných nezná nikoho ohroženého domácím násilím, téměř třetina však ano a 21 dotázaných neumí toto posoudit. ANO 50 24,63 NE ,65 NEUMÍM POSOUDIT 21 10,34 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se nevyjádřilo v případě a) 20 respondentů, b)19 respondentů, c) 22 respondentů. Opakované pokusy o navázání kontaktu nepovažuje za projev stalkingu téměř 13 % dotázaných, dalších téměř 12 % neumí toto posoudit. Také další projev, tedy vyhledávání blízkosti a sledování, nepovažuje za stalking téměř 8 % dotázaných a téměř 9 % neumí toto posoudit. Poslední popsaný projev pak za stalking považuje většina respondentů, tedy přes 80% dotázaných a další více než 10 % 32

33 neumí tyto projevy posoudit. V dalších variantách pak většina dotázaných považuje popsané projevy za stalking. a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. ANO ,49 NE 26 12,81 NEUMÍM POSOUDIT 23 11,33 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO ,37 NE 16 7,88 NEUMÍM POSOUDIT 18 8,87 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO ,3 NE 14 6,9 NEUMÍM POSOUDIT 7 3,45 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Na sedmou otázku neodpovědělo 17 respondentů. Většina dotázaných pak nezná nikoho ohroženého stalkingem, 26 ano a 13 neumí toto posoudit. ANO 26 12,81 NE ,89 NEUMÍM POSOUDIT 13 6,40 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Téměř třetina dotázaných neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Stejná část dotázaných by se obrátila na policii. Téměř 10 % by vyhledalo Pomoc v nouzi a téměř 20 na jiné instituce. Specificky v Kraslicích odpověděla na poslední otázku čtyřicetiletá žena takto:,,ať se obrátím, kam se obrátím, nikdo nechce mít problémy a vše bagatelizují. NE 57 28,08 ANO na policii 59 29,06 33

34 ANO na Linku bezpečí 3 1,48 ANO na Pomoc v nouzi 18 8,87 ANO ostatní 39 19,21 Jáchymov V Jáchymově vyplnilo dotazníky 62 respondentů s následující charakteristikou: Věková struktura Mladí do 25 let 8 Produktivní do 59 let 47 Senioři 60 a více let 6 Vzdělání základní škola 21 střední odborné 26 úplné střední 8 vysokoškolské 7 neuvedlo 0 Pohlaví ženy 49 muži 13 Jak je patrné z tabulky, ke kategorii věkové se nevyjádřil 1 respondent. Otázka č. 1: Znáte ve svém okolí nějakou osobu, které by podle Vás mohla pomoci sociální služba? (může se to týkat i Vás) Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE. Na první otázku neodpověděli 2 respondenti. Zbývajících přesně polovina zná takovou osobu. ANO 30 49,18 NE 30 49,18 Otázka č. 2: Pokud jste uvedl/a ANO, tak jaké potřeby podle Vás dotyčná osoba nemá ošetřené, v čem vy jí sociální služba mohla pomoci? (můžete označit i více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí podmíněná kladným vyjádřením u předchozího dotazu. Respondenti znající osobu, která by potřebovala nějakou formu sociální služby, označovali nejčastěji jako problémové hospodaření s financemi, nevyhovující bydlení a užívání alkoholu či jiných 34

35 návykových látek. Méně často pak volili nezvládání péče sebe a domácnost, ohrožení domácím násilím či stalkingem, nezvládání péče o děti a jiné potřeby. a) Bydlení žije ve špatných 21 22,34 podmínkách, nebo na ulici. b) Žije osamoceně, nezvládá péči o sebe a domácnost ,83 c) Nezvládá hospodaření 27 28,72 s financemi (zadluženost, exekuce). d) Nezvládá péči o děti, jejich 6 6,38 výchovu a školní docházku. e) Je uživatelem alkoholu 19 20,21 případně jiných návykových látek. f) Je ohrožena domácím 7 7,45 násilím, nebo stalkingem. g) Jiné potřeby 1 1,06 Otázka č. 3: Jaké sociální služby podle Vás chybí v místě, kde žijete? (můžete označit více odpovědí) Uzavřená selektivní otázka s možností zvolení více odpovědí. Nejvíce dotázaných by uvítalo přechodné bydlení pro osoby v krizi, dále pak služby pro zdravotně postižené poskytované v domácím prostředí a odborné sociální poradenství. V menší míře pak dotázaní postrádají pobytové služby s celodenní péčí pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, intervenční zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím a jiné služby. a) Pobytové služby 19 12,84 s celodenní péčí pro seniory. b) Služby poskytované 10 6,76 seniorům v jejich domácnosti c) Služby poskytované 28 18,92 osobám se zdravotním postižením v jejich domácnosti d) Nízkoprah. zařízení pro 13 8,78 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. e) Přechodné bydlení pro osoby v krizi nebo noclehárna ,30 f) Odborné sociální 27 18,24 poradenství (dluhová poradna, poradna pro rodinu). g) Intervenční centrum pro 11 7,43 osoby ohrožené domácím násilím. h) Jiné služby 7 4,73 35

36 Otázka č. 4: Označili byste toto chování za projev domácího násilí? Až na výjimky všichni dotázaní označili popsané projevy jako projevy domácího násilí. a) Fackování, kopání do těla, rány pěstí. ANO ,00 NE 0 0 NEUMÍM POSOUDIT 0 0 b) Ponižování, slovní agrese, omezování kontaktu s okolím a přístupu k rodinným financím. ANO 60 96,77 NE 2 3,23 NEUMÍM POSOUDIT 0 0 c) Zastrašování, psychické vydírání, úmyslné zanedbávání péče, omezování vlastnických práv. ANO 61 98,39 NE 1 1,61 NEUMÍM POSOUDIT 0 0 Otázka č. 5: Znáte někoho, kdo je ohrožený nějakou formou domácího násilí? (může se to týkat i Vás) Na tuto otázku nereflektoval 1 respondent. Více než dvě třetiny dotázaných neznají nikoho ohroženého domácím násilím, 12 však ano a 4 neumí toto posoudit. ANO 12 19,67 NE 45 73,77 NEUMÍM POSOUDIT 4 6,56 Otázka č. 6: Označili byste toto chování za projev stalkingu nebezpečného pronásledování? K šesté otázce se nevyjádřil v případě b) 1 respondent. Většina dotázaných považuje popsané projevy za stalking. a) Opakované obtěžující pokusy o navázání kontaktu. 36

37 ANO 58 93,55 NE 4 6,45 NEUMÍM POSOUDIT 0 0,00 b) Vyhledávání blízkosti a sledování. ANO 58 93,55 NE 3 4,84 NEUMÍM POSOUDIT 0 0,00 c) Narušování soukromí a omezování obvyklého způsobu života. ANO 56 90,32 NE 4 6,45 NEUMÍM POSOUDIT 2 3,23 Otázka č. 7: Znáte někoho, kdo je ohrožený stalkingem nebezpečným pronásledováním (může se to týkat i Vás) Většina dotázaných pak nezná nikoho ohroženého stalkingem, 2 ano a 2 neumí toto posoudit. ANO 2 3,23 NE 58 93,55 NEUMÍM POSOUDIT 2 3,23 Otázka č. 8: Víte, kam byste se obrátili o radu a odbornou pomoc v případě domácího násilí a stalkingu? Pokud ano, uveďte, kam byste se obrátili. Případně, které místo byste doporučili. Uzavřená alternativní otázka s možností odpovědi ANO/NE, následující otevřená otázka podmíněná kladným vyjádřením. Téměř polovina dotázaných neví, kam se obrátit o pomoc v případě domácího násilí či stalkingu. Většina těch, co vědí, by se obrátila na policii. Zbývající pak na Linku bezpečí, Pomoc v nouzi a další. NE 26 42,62 ANO na policii 23 37,70 ANO na Linku bezpečí 2 3,28 ANO na Pomoc v nouzi 2 3,28 ANO ostatní 9 14,75 37

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40)

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40) Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení ankety Duben 2012 Strana 1 (celkem 40) Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP Český Krumlov...

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Karlovarský kraj má 132 obcí s 518 částmi. Ke sčítání roku 2011 měl Karlovarský kraj 132 obcí s 518 částmi. Oproti sčítání roku 2001 došlo ke

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Olomouc Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více