ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda"

Transkript

1 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

2 Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service) přenáší analogový telefonní signál v základním pásmu 300Hz až3400hz po jediném účastnickém vedení (symetrickém páru) k telefonní ústředně a naopak - z telefonní ústředny je po vedení (tzv. účastnická smyčka) napájen i telefonní přístroj - současně je třeba přenášet i účastnickou signalizaci (vyzvednutí, volba účastnického čísla, zavěšení) - ve funkci hovorových obvodů slouží uhlíkový mikrofon vsérii se sluchátkem, avšak v praxi se používá můstkové zapojení pro snížení intenzity vlastního hovoru ve sluchátku moderní telefonní přístroje mají hovorové obvody řešené elektronicky - kvyzvánění se používá generátor vyzváněcího signálu připojovaný v účastnické sadě telefonní ústředny - signalizace se provádí uzavíráním a rozpojováním stejnosměrné smyčky

3 Telefonní přístroj princip funkce - při vyzvednutí mikrotelefonu se uzavře stejnosměrná smyčka, cožsignalizuje vpřípadě volajícího požadavek na zahájenívolání, v případě volaného účastníka jeho přihlášení pokud obdrží volající účastník oznamovacítón, může neprodleně zahájit volbu účastnického čísla volaného

4 Účastnická signalizace při p i sestavování spojení

5 Telefonní přístroj volba účastnického čísla - klasická impulsnívolba související s předchozími obrázky vychází zpoužití rotační číselnice využití rozpojování auzavírání stejnosměrné smyčky sfrekvencí 10 Hz a čítání impulsů: - uústředen 1.generace přímo ovládaly krokové voliče - u ústředen 2.generace se čítání impulsů zaznamenávalo do registru volené číslo bylo následně předáno do určovatele, který zajistil realizaci sestavení spojení na základě voleného čísla - dnešní telefonní přístroje používají tzv. tónovou volbu (multifrekvenční volba pomocímfc kódu), která se přenáší vhovorovém pásmu jako kombinace dvou současně vysílaných kmitočtů, kdy každý je vybírán ze skupiny čtyř možných kmitočtů - frekvenční volba umožňuje: - rychlejší volbu než při použití impulsní volby - možnost využití pro podporu dalších služeb i během probíhajícího hovoru

6 Multifrekvenční volba (MFC kód) k

7 Moderní telefonní přístroj blokové schéma

8 Modulační metody - přehled - přenášený signál může mít obecně analogový nebo diskrétní (digitální) charakter ve spojitosti s harmonickým signálem (nosná vlna) hovoříme o spojité, resp. analogové modulaci, ve spojitosti s průběhem, který má charakter impulsů (taktovacísignál), hovoříme o impulsnímodulaci - modulace spočívá vovlivňovánínosné vlny modulačním signálem, čímž vzniká modulovaná vlna přenos analogového nebo digitálního signálu vtzv. přeloženém pásmu

9 Modulační metody - přehled - podle způsobu, jakým je ovlivňována nosná vlna lze rozeznat tři základní typy analogových modulací amplitudová modulace (AM), frekvenční modulace (FM) a fázová modulace (PM) - při digitálních modulacích nabývá modulační signál omezeného počtu diskrétních hodnot specifický způsob ovlivňování nosné vlny diskrétním signálem (v nejjednodušším případě nabývajícího dvou stavů) se nazývá klíčování (Shift Keying) digitální modulace pak můžeme v souladu sobecným dělením modulací rozdělit takto: - amplitudové klíčování ASK (Amplitude Shift Keying) kombinuje se svícestavovým kódováním pulsně-amplitudovámodulace (PAM) - frekvenční klíčování FSK (Frequency Shift Keying) - fázové klíčování PSK (Phase Shift Keying) nejvíce rozšířenépředevším v kombinaci s amplitudovým klíčováním (QASK Quadrature ASK), resp. ve shodě sodpovídající analogovou modulační metodou QAM (Quadrature Amplitude Modulation) či jako amplitudově-fázovéklíčování bez nosnécap (Carrierless Amplitude andphase)

10 Modulační metody - přehled - modulační metody můžeme rozdělit do dvou oblastí podle počtu využitých nosných frekvencí: - modulace sjednou nosnou označovanázkratkou SCM (Single-Carrier Modulation), což jsou modulace PSK, QAM, CAP apod. - modulace svíce nosnými označovanázkratkou MCM (Multi-Carrier Modulation), což jsou modulace DMT (Discrete Multi-Tone), se kterou se setkáme u přípojek ADSL avdsl, dále OQAM (Orthogonally multiplexedquadrature Amplitude Modulation), OFDM (OrthogonalFrequency Division Multiplexing) používanánapř. v digitálním televizním vysílání formátu DVB (Digital Video Broadcast) - dvojkové klíčování BPSK mívá vyjádřeny dva stavy nosnou vlnou sfází 0 a π - čtyřstavové klíčování fáze 4-PSK je pak charakterizováno čtyřmi stavy nosné sfází 0, π/2, π a 3π/2 - modulace QPSK je mírně modifikovaná 4-PSK, liší se pouze pootočením konstelace (množiny stavů fáze) o π/4 žádný vliv na vlastnosti modulace, výhoda spočívá ve zjednodušení algoritmů na straně demodulátoru

11 Modulační metody - přehled - vpřípadě 16-QAM se ze vstupní sériové dvojkové posloupnosti vydělují skupiny 4 bitů tzv. kvadbity [a b c d] - stavy modulace QPSK lze znázornit jako body ležící na jednotkové kružnici - modulační rychlost na výstupu bude při čtyřech stavech polovinou vstupní přenosové rychlosti jeden modulační prvek vyjadřuje dvojici binárních symbolů (0,1) - čtyřstavová fázová modulace QPSK je pak totožná smodulací se čtyřstavovou modulací 4-QAM - QAM však v praxi využívá většího počtu stavů díky kombinaci amplitudovéhoa fázového klíčování

12 Modulační metody modulace QAM - každý kvadbit je na výstupu principiálně vyjádřen jedním signálovým prvkem S k (t) = C k cos(ωt + φ k ) spříslušnou amplitudou C k afází φ k celkem se může vyskytnout 16 různých kvadbitů, kterým musíme přiřadit 16 různých kombinací amplitud C k afází φ k - kvadbit vstupního toku dat [a b c d] se rozdělí na dva dibity dibit [a b] bude směrován do horní větve modulátoru a dibit [c d]bude směrován do dolní větve modulátoru - kombinace dibitu [a b] je zakódována pomocí PAM do jedné ze čtyř úrovní podle následujících tabulek a filtrováním pro redukci šířky pásma pomocí dolní propusti (LF - Low Frequency) získáme modulační signál I soufázové cesty, obdobný proces platí pro kvadraturnícestu s modulačním signálem Q I A 2 A 1 -A 1 -A 2 Q A 2 A 1 -A 1 -A 2 a b c d

13 Modulační metody modulace QAM - modulační signály I a Q představují vstupní modulační signály pro modulátory snosnou frekvencí f c posunutou pro kvadraturní cestu o 90º znázornění stavů 16-QAM vrovině je možné na konstelačním diagramu výsledný signál QAM získáme sečtením signálů zobou cest (modulační rychlost bude rovna čtvrtině přenosové rychlosti jeden modulační prvek vyjadřuje čtveřici binárních symbolů (0,1)) - použitím vícestavové modulace ušetříme frekvenčnípásmo, ovšem se vzrůstem počtu stavů modulace se signál stává mnohem náchylnější na rušení - pro modulaci 16-QAM se udává nutný odstup signálu od šumu 21,5dB, který zaručuje chybovost řádově 10-7 až10-6, skaždým dalším přidaným bitem ke skupině [a b c d], čili se zdvojnásobením počtu stavů, se požadavek zvětšuje o 3 db ztohoto důvodu je nutné volit kompromis mezi chybovostí, přenosovou rychlostí ašířkou použitého frekvenčního spektra - vpraxi se používá běžně modulace 64-QAM a 256-QAM

14 Modulační metody modulátor QAM (schéma)

15 Modulační metody konstelační diagram QAM

16 Modulační metody modulace DMT - udigitálních účastnických přípojek (DSL) se dále setkáváme s modulacís více nosnými MCM (Multi-Carrier Modulation) pod označením DMT, resp. OFDM - modulace MCM se výhodně realizuje pomocí signálových procesorů a pokročilých metod digitálního zpracování signálů, protože by nebylo efektivní provádět paralelně např. modulaci 256 nosných - při modulaci se využívá tzv. inverznífourierovy transformace (IFT), která převádí vyjádření ve frekvenční oblasti do časové a při demodulaci Fourierovy transformace (FT), která naopak signál vyjádřený v časové oblasti převádí do oblasti frekvenční - Př. mějme např. modulaci sšestnácti nosnými (N=16) přenášený digitální tok nejprve rozdělíme na šestnáct dílčích toků pro jednotlivé nosné kmitočty při použití 16-QAM bude na každé nosné přenášena čtveřice bitů (viz konstelační diagram), takže jeden symbol DMT přenese 16 4=64 bitů

17 Modulační metody modulace DMT - příslušný stav QAM se pro každou nosnou vyjádří ve formě komplexního čísla S i =I+jQ, kde I představuje úroveň soufázové složky a Q úroveň kvadraturní složky (viz princip QAM) jednotlivé hodnoty S i seřazené podle stoupajícího pořadového čísla nosné představují obraz modulovaného signálu DMT ve frekvenční oblasti - hodnoty S i jsou transformovány pomocí inverzní Fourierovy transformace, kterou standardně provádějí signálové procesory v diskrétní formě (IDFT - inverzní diskrétní FT) pomocí optimalizovaného algoritmu jako tzv. inverzní rychlou Fourierovu transformaci (IFFT) - tak se z N komplexních čísel získá 2 N vzorků reálného signálu, který představuje superpozici všech šestnácti modulovaných nosných kmitočtů, aplatí, že šířka pásma ΔF odpovídá polovině vzorkovací frekvence f s, se kterou se vzorky posílají na výstup v sériovém tvaru (paralelně-sériový převod (P/S)) přes digitálně-analogový převodník (D/A)

18 Modulační metody modulace DMT - pro odstup nosných kmitočtů pak platí: f = fi+ 1 f i = F N = 2 f s N - prakticky pro uvedený příklad s šestnácti nosnými bychom vysílali vzorky sfrekvencí f s =32kHz tomu odpovídá šířka pásma ΔF =16kHza odstup nosných Δf=1kHz to dovoluje teoreticky použít modulační rychlost v m =1kBd pro každou nosnou - při šestnáctistavové modulaci (M=16) tak jeden symbol DMT přenese N b = N log 2 M =16 4=64bitů přenosovou rychlostí v p =N b v m =16 4 1= =64 kbit/s vpraxi se volí určitá rezerva, a modulační rychlost je nižší než odstup nosných, čímžse snižují interference mezi nosnými

19 Modulační metody modulace DMT - pro zvýšení odolnosti proti rušení (zvýšení pravděpodobnosti správného dekódování stavu) se používá PAM, QAM či CAP v kombinaci s mřížkovým (trellis) kódováním TC (Trellis Code) používá konvoluci dvou signálových prvků (současného a předchozího) vzniká podmíněná posloupnost ve vhodně navrženém konstelačním diagramu kódové slovo je složeno z informačních bitů a ze zabezpečovacích bitů, které realizují provázanost posloupnosti - kodér Trelliskódu (TC) musí být vybaven pamětí, která je schopna uchovat předcházející signálový prvek

20 Telefonní modemy - jsou velmi rozšířeným prostředkem přenosu dat využití telefonních vedení ahostitelské telefonní sítě - přenosová rychlost je limitována šířkou pásma telefonního kanálu (3,1kHz) amůže maximálně dosáhnout hodnoty 56kbit/s - výhodou uvedené šířky pásma je možnost použití telefonní ústředny bez nutnosti budování specifické sítě pro přenos dat - před vytvořením datového spojení je nutné (pokud modemy nejsou nasazeny na pevném okruhu) nejprve sestavit spojení přes telefonní síť pomocí účastnické volby čísla cílové stanice (tzv. dial-up) po celou dobu trvání komunikace zůstává spojení přes telefonní síť vytvořené a je odpovídajícím způsobem zpoplatněné (pro komunikaci přes vybrané poskytovatele připojení ksíti Internet platí zvláštní tarify) - telefonní modemy jsou řešeny buď jako samostatné přístroje nebo integrované do počítače

21 Telefonní modemy - moderní telefonní modemy používají vícestavové modulace QAM rozšířené o použití mřížkového kódování (TCM) a jsou vybaveny výkonnými signálovými procesory - historicky nejstarší telefonní modemy používají dvoustavové frekvenční modulace 2-FSK (ITU-T V.21, ITU-T V.23) - dále následovaly poloduplexní modemy s vícestavovou diferenčnífázovou modulacídpsk (ITU-T V.26, ITU-T V.27), a potom poloduplexní modem s kvadraturníamplitudovou modulacíqam (ITU-T V.29) - následujícími telefonními modemy ve vývojové řadě byly duplexní modemy s vícestavovou diferenčnífázovou modulacídpsk (V.22 a V22.bis), další duplexní modemy ve vývojové řadě užívají opět vícestavovou kvadraturní amplitudovou modulaci QAM modemy podle doporučení (ITU-T V.32, ITU-T V.32bis a ITU-T V.34) jsou duplexní a používají pro přenos v obou směrech stejného frekvenčního pásma a metody potlačení ozvěny.

22 Moderní telefonní modemy - telefonní modem podle doporučení (ITU-T V.90) může být užíván pouze vdigitalizovaných telefonních sítích (analogová účastnická přípojka do digitální ústředny) ve vysílacím směru je po přípojném dvoudrátovém vedení přenášen datový signál kvadraturníamplitudovou modulacíqam aždo místa PCM převodníku v ústředně maximálně s přenosovou rychlostí 33,6kbit/s, vopačném směru je použito pulsně amplitudové modulace PAM, pomocí které lze dosáhnout přenosové rychlosti (bez použití komprese) až56kbit/s - kvybavení moderních modemů patří protokoly, zabezpečujícípřenos datového signálu proti chybám při přenosu ve vlastním datovém okruhu: - protokoly MNP protokoly úrovně 1 až 4 (zajišťují pouze detekci a korekci chyb), protokoly úrovně 5 až 10 (vedle detekci a korekci chyb zavádějí do přenosu navíc datovou kompresi) pro detekci chyby v přijatém bloku dat se užívá zabezpečení cyklickým kódem (CRC) - protokol LAP-M vychází z HDLC, detekce chyby pomocí CRC (16 bitů) - protokol dle ITU-T V.42 zahrnuje vlastnosti předchozích protokolů

23 Telefonní modemy - přehled

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace Úloha A - Měření vlastností digitální modulace 1. Zadání: Modulace 2-ASK Navrhněte zapojení pomocí modulů stavebnice TIMS tak, aby vyhovovalo blokovému schématu modulace ASK. Zapojte navržený obvod. Zobrazte

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB

Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB Modulace 2 Modulace je nelineární proces, který mění parametry nosného signálu pomocí modulačního signálu. Cílem úlohy je probrat takové typy modulací, jako jsou fázová modulace (Phase Modulation PM),

Více

Techniky kódování signálu

Techniky kódování signálu Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Děje na fyzické vrstvě spoje Kódování digitálních dat do digitálního signálu Kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x Slide

Více

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM OFDM - ortogonální frekvenční multiplex Přenos realizován na více nosných vlnách Kmitočty nosných vln jsou voleny tak, aby byly navzájem ortogonální (neovlivňovaly se) Modulace

Více

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N Standard DVB-H Standard DVB-H byl vytvořen pro mobilní příjem televizního signálu. Pro tento příjem musíme mít jiné specifikace než pro terestriální (pozemní) příjem. Většina přijímačů bude mobilních,

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky Pulsní kódová modulace, amplitudové, frekvenční a fázové kĺıčování Josef Dobeš 24. října 2006 Strana 1 z 16 Základy radiotechniky 1. Pulsní modulace Strana 2 z 16 Pulsní šířková modulace (PWM) PAM, PPM,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY ANALÝZA SIGNÁLU DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka Regenerace digitálního signálu Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Regenerace digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Digitální televizní vysílání v České republice

Digitální televizní vysílání v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Digitální televizní vysílání v České republice Bakalářská práce Autor: Filip Jirásek Informační technologie, správce IS Vedoucí práce:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_47_měření DVB-S s

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6 Technické podmínky Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality OZNAČENÍ KÓDU CPV Kód CPV: 32260000-3 Technický

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Ústav radioelektroniky VUT FEI Program semináře Co je DVB a jaké přináší výhody? Základní principy a dělení systémů DVB. Digitalizace

Více

Techniky kódování signálu KIV/PD

Techniky kódování signálu KIV/PD Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 děje na fyzické vrstvě spoje kódování digitálních dat do digitálního signálu kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty Miroslav Kotrch 2015 Aplikace

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

PF 2006 V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 30 (2/05) PROSINEC 2005 DICOM INFORM OSOBNÍ RADIOSTANICE

PF 2006 V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 30 (2/05) PROSINEC 2005 DICOM INFORM OSOBNÍ RADIOSTANICE ČÍSLO 30 (2/05) PROSINEC 2005 V TOMTO ČÍSLE OSOBNÍ RADIOSTANICE... 1 NOVINKY Osobní rádiová stanice PR20... 2, 3 OSOBNÍ RADIOSTANICE Mezi nejobtížnější bojové úkoly patří vedení války v obydlených oblastech.

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Digitální telefonní signály

Digitální telefonní signály EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální telefonní signály PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální telefonní

Více

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.comtel.cz Přehled DSL Digital Subscriber Line

Více

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma 3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu

Více

Moderní modulační metody a jejich aplikace. Petr Jareš

Moderní modulační metody a jejich aplikace. Petr Jareš Moderní modulační metody a jejich aplikace Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Moderní modulační metody a jejich aplikace Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Počítačové sítě, v. 3.2

Počítačové sítě, v. 3.2 Počítačové sítě, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: POTS, ISDN, xdsl J. Peterka, 2010 Slide č. 1 POTS (Plain Old Telephone System)

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCVIČENÍ VYBRANÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRINCIPŮ Ing. Petr Neumann, Ph.D. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

ALCOMA AL18F MP300/600

ALCOMA AL18F MP300/600 ALCOMA AL18F MP300/600 Nejnovější přírůstek do rodiny minipojítek ALCOMA přednáší: Pavel Tůma ISO 9001:2009 certified Made in Czech Republic Minipojítka AL18F MP600 a MP300 doplňují nabídku spojů ALCOMA.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Bezdrátové měření tlaku v pneumatikách Autor práce: Bc. Martin Kalčík Vedoucí práce:

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Předmět A3B31TES/Př. 13

Předmět A3B31TES/Př. 13 Předmět A3B31TES/Př. 13 PS 1 1 Katedra teorie obvodů, místnost č. 523, blok B2 Přednáška 13: Kvantování, modulace, stavový popis PS Předmět A3B31TES/Př. 13 květen 2015 1 / 28 Obsah 1 Kvantování 2 Modulace

Více

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu část I.

Základní metody číslicového zpracování signálu část I. A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Základní metody číslicového zpracování signálu část I. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT v Praze FEL, 2015 Obsah přednášky Úvod, motivace do problematiky číslicového

Více

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací 10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací Mobilní buňkové sítě první generace (l G) a zejména druhé generace (2G) byly v minulých dvou desítiletích v celosvětovém

Více

Přenos dat a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Přenos dat a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Přenos dat a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. Autoři textu: Ing.

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_51_měření DVB-S2 s

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Fyzická vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sítě BI-PSI LS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Jiří Paar UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKROTECHNIKY A INFORMATIKY Zařízení pro detekci pohybu osob a vozidel Bc. Jiří

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.3 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

Amplitudová a frekvenční modulace

Amplitudová a frekvenční modulace Amplitudová a frekvenční modulace POZOR!!! Maximální vstupní napětí spektrálního analyzátoru je U pp = 4 V. Napěťové úrovně signálů, před připojením k analyzátoru, nejprve kontrolujte pomocí osciloskopu!!!

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

Přenos signálů v základním pásmu (Base Band).

Přenos signálů v základním pásmu (Base Band). - - Přednášky MOS, Ing. Jiří Burda Přenos digitálních signálů. Přenos signálů v základním pásmu (Base Band). Pokud chceme přenášet digitální signál (kvantovaný a kódovaný tedy 0 a, u analogových systémů

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast: PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 217 - MN - KIS 1. Linková signalizace přenáší: a) číslo volaného účastníka b) kategorii volajícího c) informace o sestaveném spojení 2. Co nepatří mezi funkce ukazatele

Více

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY 104-4R Pomocí stavebnice Optel sestavte optický systém, který umožní přenos zvuku. Systém bude vysílat audio informaci prostřednictvím optického kabelu jako sekvenci

Více

2015 Evidenční číslo:

2015 Evidenční číslo: 2015 Evidenční číslo: 1. Huygensův princip z hlediska šíření rádiových vln znamená: a) Každá plocha se stává sekundárním zdroje šíření rádiové vlny b) Vznikne interference rádiových vln c) V okolí spojnice

Více

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o.

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Úvod Cílem této stati je popis modelu číslicového stereofonního kodéru s možností kompozitního

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Etap II Teleinformatyka Strona 1 z 10

Etap II Teleinformatyka Strona 1 z 10 . Ukázat výstupní napětí v soustavě na obr..: U = 3 sin (π t)v, U =3V, U 3 =V. R 3R 4R U 3 U R R U U o Obr.. b) c) d). Ukázat jakou frekvenční charakteristiku má soustava z obr.. Obr.. b) c) d) Etap II

Více

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum? 1. Vysílač má nosnou frekvenci 100MHz; jak dlouhá vlna se šíří prostorem? 2. Síťový transformátor (ideální) je používán k transformaci napětí elektrovodné sítě 230 V na napětí 3. Jaký proud bude odebírat

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Systémy pro sběr a přenos dat Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Modemy Modem slouží k přenosu číslicových dat kanálem, který je pro jejich přímý přenos nevhodný obvykle využívá nějaký druh

Více

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

6. EXPERIMENT SE SYSTÉMEM DIGITÁLNÍHO ROZHLASU DRM

6. EXPERIMENT SE SYSTÉMEM DIGITÁLNÍHO ROZHLASU DRM VOLUME AM TUNE 7 8 9 4 5 6 1 2 3 PHONE Y37BKS / A7B37BKS Laboratorní cvičení 6. EXPERIMENT SE SYSTÉMEM DIGITÁLNÍHO ROZHLASU DRM Cíl měření 1) Sestavte systém digitálního rozhlasového vysílání DRM. 2) Prozkoumejte

Více

Modulace analogových a číslicových signálů

Modulace analogových a číslicových signálů Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů

Více

Vývoj digitální televizní techniky

Vývoj digitální televizní techniky Vývoj digitální televizní techniky Obsah přednášky 1. Důvody a principy digitalizace 2. Evropské standardy digitální televize 3. Digitalizace zemského TV vysílání v ČR 1. Důvody a principy digitalizace

Více

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Pracoviště pro měření na I/Q modulátoru a demodulátoru Pavel Klápa Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s

Více