Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MODERNÍ RADIOTECHNIKA

2

3 Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006

4 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce V letech 1986 až 1992 byl samostatným vìdeckým pracovníkem TESLA VÚST, kde se podílel na vývoji simulátorù technologie výroby integrovaných obvodù CMOS. Od roku 1992 pracuje na Fakultì elektrotechnické ÈVUT, v souèasné dobì je docentem katedry radioelektroniky. Zabývá se modelováním vysokofrekvenèních a mikrovlnných tranzistorù, vytváøením a zdokonalováním algoritmù pro analýzu a optimalizaci elektronických obvodù a konstrukcí komplexních programù pro návrh obvodù poèítaèem. Vyuèuje základy radiotechniky, rádiové funkèní bloky a návrh obvodù nástroji CAD. Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. pracuje již delší dobu na Fakultì elektrotechnické ÈVUT v Praze. Pùvodnì se zabýval radioelektronickými obvody a funkèními bloky a také technikou rádiových pøijímaèù a vysílaèù. V posledních letech je zamìøen na problematiku radiokomunikaèních systémù, zejména pak systémù pro pozemní mobilní komunikaci, vèetnì jejich technologického øešení. V centru jeho zájmù se nacházejí hlavnì buòkové mobilní sítì (GSM, UMTS aj.), rádiové lokální sítì W-LAN a personální sítì W-PAN. Lektoøi: kapitol 1, 2, 3 a 6 Ing. Jiøí Cochlar, CSc. (kapitola 1) Ing. František Straòák, CSc. (kapitola 2, èl. 2.1 až 2.4) Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. (kapitola 2, èl. 2.5) Ing. Jan Slavík (kapitola 3 a kapitola 6) kapitol 4 a 5 Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. cenné pøipomínky k finálnímu textu tìchto kapitol poskytli Ing. Ladislav Pospíšil, Ing. Pavel Purièer, Ing. Josef Špaèek, Ing. Bacarreza Nogales, Ing. Martin Kováø, Ing. Karel Mikuláštík, Ing. Krámský. Josef Dobeš, Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA *** Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb, nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Veškerá práva vyhrazena. Doc. Ing. Josef Dobeš CSc Doc. Ing. Václav Žalud CSc Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Josef Dobeš, Václav Žalud: Moderní radiotechnika BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

5 STRUÈNÝ OBSAH 1. tematický celek MODERNÍ RADIOTECHNIKA 1 Rádiové signály a systémy 2 Modulace a kódování 3 Radioelektronické obvody a subsystémy 2. tematický celek 4 Modely polovodièových prvkù 5 Algoritmy pro návrh elektronických obvodù 3. tematický celek 6 Technika rádiového pøenosu

6 PODROBNÝ OBSAH PØEDMLUVA tematický celek 1 RÁDIOVÉ SIGNÁLY A SYSTÉMY Rádiové signály a jejich klasifikace Nìkteré dùležité signály spojité v èase Signály nespojité v èase Rádiové systémy Vlastnosti systémù Reprezentace složitìjších systémù Lineární èasovì invariantní systémy Spojité lineární èasovì invariantní systémy Nespojité lineární èasovì invariantní systémy Reprezentace signálù ve frekvenèní oblasti Fourierova øada Fourierova transformace Diskrétní Fourierova transformace a rychlá Fourierova transformace Krátkodobá Fourierova transformace a vlnková transformace Hilbertova transformace a komplexní obálka signálù Hilbertova transformace Komplexní obálka pásmových modulovaných signálù Korelace deterministických signálù Korelaèní funkce deterministických signálù Autokorelaèní funkce deterministických signálù Èinitel korelace Náhodné signály Základní pojmy Funkce hustoty pravdìpodobnosti, pravdìpodobnostní distribuèní funkce Statistické prùmìry náhodných promìnných Nìkteré funkce hustoty pravdìpodobnosti a distribuèní funkce Autokorelaèní a korelaèní funkce Spektrální analýza náhodných signálù Pøíklady náhodných signálù Šum MODULACE A KÓDOVÁNÍ Obecné schéma komunikaèního systému Vysílací èást rádiového komunikaèního systému Pøijímací èást rádiového komunikaèního systému Kódované modulace a další vývoj Shannonova schématu MODERNÍ RADIOTECHNIKA

7 2.1.4 Reálný komunikaèní systém Komunikaèní kanály Teorém kanálové kapacity (Shannonùv-Hartleyùv vztah) Referenèní model OSI RM Pøehled a klasifikace modulací Základní parametry modulací Ochranné kanálové kódování Zdrojové kódování (redukce bitové rychlosti) Analogové modulace Základní principy analogových modulací Amplitudové modulace Odvozené amplitudové modulace DSB, SSB, ISB, VSB a QAM Frekvenèní modulace FM a fázová modulace PM Modulátory pro modulace FM a modulace PM Demodulátory pro modulace FM a modulace PM Vzájemné porovnání analogových modulací Digitální modulace v základním pásmu Pøednosti digitálních modulací Nekódovaná modulace PAM, vzorkovací teorém Konverze vzorkovacích rychlostí Vzorkování pásmových signálù Pulzní kódovaná modulace PCM Šum v systémech PCM Odvozené pulzní kódované modulace DPCM, DM, ADM Formáty signálù pro binární data, diferenciální kódování Frekvenèní filtrace pro nulové intersymbolové interference (Nyquistova strategie) Frekvenèní filtrace pomocí gaussovských dolních propustí Frekvenèní filtrace na principech pøizpùsobeného filtru (korelaèní pøijímaè) Frekvenèní filtrace typu I&D (integrace a resetování k nule) Ekvalizace Korelaèní kódování Digitální modulace (diskrétní modulace s nosnými vlnami) Základní typy digitálních modulací Klasifikace digitálních modulací Nìkteré aplikace digitálních modulací Základní modulace FSK (2FSK, MFSK) Základní modulace PSK (BPSK, D-BPSK, MPSK) Ètyøstavová modulace QPSK a modulace DQPSK Ofsetová modulace QPSK (O-QPSK) Modulace π/4-qpsk a modulace π/4-dqpsk Modulace CPM obecné vlastnosti Modulace MSK Modulace GMSK Modulace M-QAM (modulace s promìnnou obálkou) MODERNÍ RADIOTECHNIKA 7

8 Další varianty modulací s promìnnou obálkou Modulaèní formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální frekvenèní multiplex OFDM Obnova referenèní nosné vlny (CR) a èasování symbolù (STR) Grafické zobrazení signálù používaných u diskrétních modulací Vzájemné porovnání diskrétních modulací Kódování kanálu detekce a korekce chyb Základní principy kódování FEC, hlavní ochranné kódy Tvrdé a mìkké rozhodování Kanálové detekèní kódy s paritními bity Kanálové blokové kódy Kanálové konvoluèní kódy Øetìzové kódy Turbo kódy Adaptivní modulace a kódování Rádiové systémy s automatickým opakováním pøenosu ARQ Prokládání (interleaving) Ekvalizace Diverzitní rádiové komunikaèní systémy Systémy MIMO s prostorovì èasovou diverzitou Kódované modulace Porovnání ochranných kanálových kódù RADIOELEKTRONICKÉ OBVODY A SUBSYSTÉMY Dvojbrany v radioelektronice Admitanèní parametry a rozptylové parametry dvojbranù Vstupní a výstupní admitance, èinitelé odrazu a stabilita Napìt'ové zesílení a výkonová zesílení Šumové vlastnosti Frekvenèní a nelineární zkreslení Dynamický rozsah Aktivní lineární dvojbrany (tranzistory BJT a FET) Vysokofrekvenèní a mikrovlnné zesilovaèe Úzkopásmové tranzistorové zesilovaèe Obecný postup návrhu úzkopásmových zesilovaèù Širokopásmové tranzistorové zesilovaèe Výkonové pásmové tranzistorové zesilovaèe Konverze AM-AM a AM-PM u výkonových zesilovaèù Urèení systémových parametrù vícestupòové kaskády Nelineární obvody Smìšovaèe Modulátory Oscilátory Fázový závìs PLL MODERNÍ RADIOTECHNIKA

9 2. tematický celek 4 MODELY POLOVODIÈOVÝCH PRVKÙ Model polovodièové diody Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model bipolárního tranzistoru Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model JFET Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model MOSFET Charakteristika modelù Parametry modelù Statická èást modelù a Statická èást semiempirického modelu b Statická èást modelu BSIM Dynamická èást modelù a Dynamická èást semiempirického modelu b Dynamická èást modelu BSIM Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model MESFET Charakteristika modelu MODERNÍ RADIOTECHNIKA 9

10 4.5.2 Parametry modelu a Statická èást Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu b Statická èást Statzova modelu a Dynamická èást Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu b Dynamická èást Statzova modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Kmitoètová disperze parametrù modelu Vytváøení pøesných modelù polovodièových prvkù umìlými neuronovými sítìmi Modelování polovodièových prvkù exkluzivními neuronovými sítìmi Modelování polovodièových prvkù korekèními neuronovými sítìmi Urèení optimální struktury neuronové sítì Nestandardní výstupy modelování neuronovými sítìmi ALGORITMY PRO NÁVRH ELEKTRONICKÝCH OBVODÙ Implicitní integrace algebro-diferenciálních rovnic a citlivostní analýza v èasové oblasti Prediktor Korektor Automatické urèení délky integraèního kroku a øádu interpolaèního mnohoèlenu Statická varianta algoritmu Pøíklad øešení statického systému Pøíklad øešení dynamického systému Citlivostní analýza Statická varianta citlivostní analýzy Pøíklad øešení citlivostí statického systému Pøíklad øešení citlivostí dynamického systému Teoretické základy algoritmu Øešení rozsáhlých øídkých soustav lineárních rovnic a citlivostní analýza v kmitoètové oblasti LU rozklad Výbìr hlavních prvkù Uspoøádání LU rozkladu pro zvýšení jeho efektivnosti Øešení soustav lineárních rovnic s trojúhelníkovou maticí soustavy Citlivostní analýza v kmitoètové oblasti a Standardní citlivostní analýza v kmitoètové oblasti b Šumová citlivostní analýza v kmitoètové oblasti c Analyticky øešený pøíklad šumové citlivostní analýzy v kmitoètové oblasti d Citlivostní analýza šumového èísla MODERNÍ RADIOTECHNIKA

11 5.2.5e Pøíklad citlivostní analýzy šumového èísla Pøesná analýza pólù a nul pøenosových funkcí rozsáhlých systémù Redukce zobecnìné úlohy charakteristických èísel na standardní tvar Pøíklad redukce zobecnìné úlohy charakteristických èísel na standardní tvar Výbìr klíèových prvkù Zpøesnìní redukce aritmetikou s volitelnou délkou mantisy a exponentu Øešení standardní úlohy charakteristických èísel algoritmem QR Pøíklad øešení standardní úlohy charakteristických èísel algoritmem QR Algoritmus QR s posunem poèátku Pøíklad analýzy pólù a nul pøenosové funkce Analýza pólù a nul pøenosové funkce èíslicových filtrù a Pøíklad analýzy nul pøenosové funkce èíslicového filtru FIR b Pøíklad analýzy pólù a nul pøenosové funkce èíslicového filtru IIR Urèení ustálené periodické odezvy neautonomních a autonomních obvodù s dlouhými pøechodnými dìji Urèení ustálené periodické odezvy lineárních obvodù analytickým øešením Urèení ustálené periodické odezvy nelineárních obvodù ε-algoritmem Pøíklad urèení ustálené periodické odezvy autonomního obvodu Optimalizace v èasové a kmitoètové oblasti Zobecnìná metoda nejmenších ètvercù Normalizace vektoru odchylek a Jacobiovy matice Pøíklad identifikace parametrù modelu zobecnìnou metodou nejmenších ètvercù Levenbergova-Marquardtova metoda a Empirická volba pøepínaèe optimalizaèních metod b Exaktní volba pøepínaèe optimalizaèních metod Kontrola a øízení konvergence optimalizace Pøíklad identifikace ètyø pólù a jedné nuly pøenosové funkce modelu operaèního zesilovaèe Teoretický základ algoritmu Odhad intermodulaèních a harmonických produktù pomocí Volterrových øad Charakteristika kvazilineární analýzy Pøíklad kvazilineární analýzy Omezení kvazilineární analýzy Rychlá Fourierova transformace Diskrétní Fourierova transformace Analýza nejhoršího stavu Úèel a charakteristika algoritmu Pøíklad analýzy nejhoršího stavu Použití nestandardních typù analýz pro efektivní návrh mikrovlnných obvodù Analýza mikrovlnného oscilátoru s rozprostøeným zesílením MODERNÍ RADIOTECHNIKA 11

12 5.9.2 Analýza mikrovlnného zesilovaèe s rozprostøeným zesílením Analýza ètyøkvadrantové mikrovlnné násobièky tematický celek 6 TECHNIKA RÁDIOVÉHO PØENOSU Multiplex a mnohonásobný pøístup Frekvenèní multiplex FDM Základní koncepce frekvenèního multiplexu Interference v systémech frekvenèního multiplexu Èasový multiplex TDM Základní koncepce èasového multiplexu Struktura signálù v multiplexu TDM Kódový multiplex CDM Systém DS SS s pøímým rozprostíráním Systém FH SS s frekvenèním skákáním Systémy s mnohonásobným pøístupem, protokoly MAP Protokoly s deterministickým pøístupem Protokoly se stochastickým pøístupem Protokoly s kódovým dìlením CDMA Dva základní typy sítí pro pøenos dat (CSDN a PSDN) Datové sítì s pøepojováním okruhù CSDN Datové sítì s pøepojováním paketù PSDN Synchronní a asynchronní pøenosový mód ATM Rùzné provozní režimy rádiového pøenosu Rùzné formy rádiového vysílání Energetická bilance rádiového spojení Radiokomunikaèní rovnice Systémový zisk Úrovòový diagram LITERATURA REJSTØÍK KNIHY NAKLADATELSTVÍ BEN TECHNICKÁ LITERATURA MODERNÍ RADIOTECHNIKA

13 PØEDMLUVA V roce 2000 vydalo nakladatelství BEN technická literatura v Praze, knižní monografii s názvem Moderní radioelektronika. Kniha se setkala s pøíznivým ohlasem ètenáøù a po pomìrnì krátké dobì byla zcela vyprodána. Proto je nyní pøedkládána ètenáøùm tematicky podobnì zamìøená, avšak obsahovì prakticky úplnì nová publikace Moderní radiotechnika. Jak již z názvu vyplývá, jsou v této nové knize ponìkud omezeny nároèné teoretické partie a hlavní pozornost je vìnována aplikované teorii a technické praxi daného oboru. První kapitola shrnuje teoretické základy moderní radiotechniky. Oproti pøedchozí práci je rozsah kapitoly celkovì redukován, navíc jsou zde však zaøazeny nové aktuální partie, napøíklad vlnková transformace, podrobnìji se také probírají nìkterých specifické otázky šumových dvojbranù. Druhá kapitola pojednává o modulacích a o kanálovém kódování. Jsou v ní výraznì zkráceny èásti zamìøené na analogové modulace a na nìkteré ménì používané digitální modulace. Naopak zde jsou novì zpracovány poznatky o moderních metodách vzorkování analogových signálù (konverze vzorkovacích rychlostí, vzorkování pásmových signálù) a o rùzných progresivních metodách filtrace v digitální komunikaci (metoda I&D, tj. integrace s resetováním atd.). Zvýšená pozornost je potom vìnována adaptivním modulacím, které spolu s adaptivním kódováním pronikají v široké míøe do digitální radiokomunikace. Detailnì je také probírán ortogonální frekvenèní multiplex OFDM, který se øadí mezi nejperspektivnìjší pøenosové formáty pøedevším v dynamicky se rozvíjející pozemní komunikaci. Výrazná modernizace se uplatnila také v èláncích vìnovaných ochrannému kanálovému kódování. Zde jsou pøedevším rozšíøeny partie o klasických blokových a konvoluèních kódech, vèetnì kódù punkturovaných. Novì jsou potom zpracovány èlánky o øetìzových kódech a turbo kódech, které již umožòují reálným systémùm velmi tìsnì se pøiblížit v úèinnosti kódování k teoretickému Shannonovu limitu. Právì tyto kódovací formáty pøispìly v nedávných letech k významným úspìchùm ve zkoumání vzdáleného kosmu, nezastupitelnou úlohu však sehrají i v nastupujících systémech mobilní komunikace tøetí a vyšších generací. Do knihy jsou také zaøazeny nové partie pojednávající o systémech ochrany ARQ, založené na opakovaném vyslání. Podrobnìji se probírají rovnìž rùzné formy diversity, vèetnì prostorovì èasové diversity MIMO, která se stává nejen úèinným prostøedkem k potlaèení únikù pøi rádiovém pøenosu, ale nabízí i extrémní zvýšení spektrální úèinnosti komunikaèních systémù. Tøetí kapitola se zabývá popisem radioelektronických obvodù a subsystémù. Je zde prohloubena obecná teorie dvojbranù, náležitá pozornost je dále vìnována zesilovaèùm a nìkterým nelineárním dvojbranùm používaným v radiotechnice. Poèítaèová analýza a optimalizace obvodù používaných v radiotechnice je podrobnì definována ve ètvrté a páté kapitole jde o témata, která v pùvodní monografii z roku 2000 nebyla vùbec zaøazena. Ètvrtá kapitola je vìnována modelùm polovodièových prvkù používaných ve vysokofrekvenèní technice. Z tohoto dùvodu je dùraz kladen nejenom na precizní reprezentaci namìøených stejnosmìrných prùbìhù, ale i na pøesné charakterizování dynamických vlastností prvkù vèetnì kmitoètové disperze parametrù. Definice modelù obsahuje øadu odvození i praktických ukázek identifikací parametrù, èímž se zásadnì odlišuje od manuálù programù. Kromì toho jsou v kapitole demonstrována i èetná originální vylepšení standardních modelù. Kapitola je doplnìna demonstracemi moderního trendu v modelování vysokofrekvenèních prvkù, kterým je použití neuronových sítí. Pátá kapitola obsahuje definice MODERNÍ RADIOTECHNIKA 13

14 standardních i originálních algoritmù pro návrh elektronických obvodù poèítaèem. Nìkteré principy jsou definovány ve stylu publikací matematického charakteru, na rozdíl od nich jsou však aplikace metod demonstrovány pomocí mnoha praktických úloh radiotechniky. V závìru kapitoly je pøedvedeno využití originálních nestandardních metod pro získání více komplexnìjších údajù o analyzovaných obvodech než bývá obvyklé u standardních programových prostøedkù. Šestá kapitola je zamìøena na rùzné metody rádiového pøenosu. Zkoumají se zde základní techniky multiplexování FDM, TDM a CDM a v návaznosti jsou dále popisovány pøíslušné metody mnohonásobného pøístupu. Zvýšená pozornost je vìnována zejména pøístupu s kódovým dìlením CDMA, který se stává hlavním pøenosovým formátem napøíklad u mobilních systémù 3. generace, kde již konvenèní pøístupy FDMA/TDMA s klasickými modulacemi s jedinou nosnou vlnou (GMSK ap.) nevyhovují. Zkoumají se rovnìž stochastické pøístupové metody (Aloha, CSMA aj.), které výraznì zvyšují propustnost radiokomunikaèních kanálù. Tyto pøenosové formáty jsou rovnìž velice perspektivní v pozemní fixní i mobilní komunikaci, ale také v komunikaci družicové. Další èásti se zabývají nìkterými specifickými otázkami rádiových datových sítí s pøepojováním okruhù CSDN a s pøepojováním paketù PSDN. Jsou zde probírány otázky rùzných provozních módù v tìchto sítích (STM, ATM), rozlièné formy duplexního spojení (FDD, TDD, CDD) apod. V závìru celé publikace je naznaèen výpoèet energetické bilance ideálního rádiového spoje. Tato kniha se zabývá obecnými otázkami moderní radiotechniky. Jednotlivá témata jsou ilustrována øadou konkrétních pøíkladù. Pøíslušné aplikace budou probírány ve volnì navazujícím druhém dílu. Tento druhý díl bude zamìøen již na nejrùznìjší konkrétní systémy moderní rádiové komunikace, jako jsou veøejné mobilní sítì tøetí generace UMTS, neveøejné svazkové systémy TETRA, nìkteré družicové systémy, rádiové lokální sítì W-LAN apod. Dotazy nebo pøipomínky k vìcnému obsahu i k formální podobì knihy mohou ètenáøi zasílat buï vydavatelství BEN technická literatura, Praha, nebo pøímo na ové adresy autorù: Josef Dobeš Václav Žalud Praha 4 Lhotka Malé Horky 2 14 MODERNÍ RADIOTECHNIKA

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Lektoøi: kapitol 1, 2, 3 a 6 Ing. Jiøí Cochlar, CSc. (kapitola 1) Ing. František Straòák, CSc. (kapitola 2, èl. 2.1 až 2.4)

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

Václav Kùs Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Vydáno s finanèní podporou Grantové agentury Èeské republiky, èíslo úkolu GAÈR 102/02/1355 2002 Kniha se zabývá aktuální problematikou vlivu polovodièových

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího

Více

Jiøí Dostál OPERÈNÍ ZESILOVÈE Praha 2005 Kniha je praktickou pøíruèkou pro uživatele operaèních zesilovaèù. Orientaènì probírá konstrukci, dùkladnì se vìnuje obecným zásadám analýzy a syntézy operaèních

Více

Techniky kódování signálu

Techniky kódování signálu Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Děje na fyzické vrstvě spoje Kódování digitálních dat do digitálního signálu Kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací 10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací Mobilní buňkové sítě první generace (l G) a zejména druhé generace (2G) byly v minulých dvou desítiletích v celosvětovém

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat 6. díl Praha 2009 Recenzenti: Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. Doc. Ing. Jiøí Hozman, Ph.D. Jaroslav Doleèek

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Jan Humlhans NAVRHNÌTE SI Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion Praha 2000 Jan Humlhans Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Alexandr Krejèiøík Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových elektronických obvodù s diskrétními souèástkami Praha 2001 Alexandr Krejèiøík, Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM OFDM - ortogonální frekvenční multiplex Přenos realizován na více nosných vlnách Kmitočty nosných vln jsou voleny tak, aby byly navzájem ortogonální (neovlivňovaly se) Modulace

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Pavel Valášek, Roman Loskot Polovodièové pamìti Kniha známých autorù pokrývá celou oblast polovodièových pamìtí soudobých mikropoèítaèù a mikrokontrolérù Seznamuje se základními architekturami pamìtí,

Více

1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15

1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15 Úvodní poznámky... 11 1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15 1.1 Základní pojmy... 15 1.2 Aplikační oblasti a etapy zpracování signálů... 17 1.3 Klasifikace diskretních

Více

S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY Praha 2005 Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm,

Více

Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x Slide

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

POÈÍTAÈOVÁ ROZHRANÍ pøenos dat a øídicí systémy Jaroslav Vlach Viktorie Vlachová Praha 2000 Kniha seznamuje srozumitelnou formou se základními technickými a programovými prostøedky øídicích systémù a probírá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty Miroslav Kotrch 2015 Aplikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

ALCOMA AL18F MP300/600

ALCOMA AL18F MP300/600 ALCOMA AL18F MP300/600 Nejnovější přírůstek do rodiny minipojítek ALCOMA přednáší: Pavel Tůma ISO 9001:2009 certified Made in Czech Republic Minipojítka AL18F MP600 a MP300 doplňují nabídku spojů ALCOMA.

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

Výkon komunik. systémů

Výkon komunik. systémů Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky

Více

Zdenìk Faktor Transformátory a cívky 1999 Pøestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernìjších elektronických zaøízeních do znaèné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud nezastupitelnou

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

2015 Evidenční číslo:

2015 Evidenční číslo: 2015 Evidenční číslo: 1. Huygensův princip z hlediska šíření rádiových vln znamená: a) Každá plocha se stává sekundárním zdroje šíření rádiové vlny b) Vznikne interference rádiových vln c) V okolí spojnice

Více

lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Praha 1999 lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3 UMÌLÁ INTELIGENCE V PROBLÉMECH GLOBÁLNÍ OPTIMALIZACE Ivan Zelinka Praha 2002 Tato publikace vznikla za podpory grantù MŠM 26500014, GAÈR 102/00/0526 a GAÈR 102/02/0204 Kniha seznamuje ètenáøe se dvìma

Více

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008 Pasivní Koherentní Lokace Duben 2008 Obsah Koncepce systému PCL Princip Bistatický radar Problémy Základy zpracování PCL signálů Eliminace clutter Vzájemná funkce neurčitosti Detekce cílů Asociace měření

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci

Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci Doc. Ing. Václav Žalud, CSc, Katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze (tel.: 224352204, e-mail: zalud@fel.cvuz.cz 1. Stručný přehled vývoje hlavních systémů

Více

Pavel Šír RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Praha 2001 Pavel Šír, OK1AIY RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N Standard DVB-H Standard DVB-H byl vytvořen pro mobilní příjem televizního signálu. Pro tento příjem musíme mít jiné specifikace než pro terestriální (pozemní) příjem. Většina přijímačů bude mobilních,

Více

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Ing. Martin Šindelář Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Téma disertační práce SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Funkce

Více

Václav Žalud MODERNÍ RADIOELEKTRONIKA Praha 2000 Václav Žalud MODERNÍ RADIOELEKTRONIKA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Unipolární tranzistory

Unipolární tranzistory Unipolární tranzistory MOSFET, JFET, MeSFET, NMOS, PMOS, CMOS Unipolární tranzistory aktivní součástka řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem většinové nosiče menšinové nosiče parazitní charakter

Více

lexandr Krejèiøík NVRHNÌTE SI Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCD Praha 1999 lexandr Krejèiøík Moderní spínané zdroje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL,

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, PEL 2014 pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2014 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, který se koná dne 15. dubna 2014 v hlavní budově

Více

Y36SAP - aritmetika. Osnova

Y36SAP - aritmetika. Osnova Y36SAP - aritmetika Čísla se znaménkem a aritmetické operace pevná a pohyblivá řádová čárka Kubátová 2007 Y36SAP-aritmetika 1 Osnova Zobrazení záporných čísel Přímý, aditivní a doplňkový kód a operace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví

Více

Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ S JEDNÍM ÈASOVAÈEM AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Vlastnosti IIR filtrů:

Vlastnosti IIR filtrů: IIR filtry Vlastnosti IIR filtrů: Výhody: jsou výrazně nižšího řádu než Fir filtry se stejnými vlastnostmi a z toho vyplývá že mají: Nevýhody: nižší výpočetní složitost v porovnání s Fir filtrem kratší

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY pro elektroniku Praha 2002 Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY PRO ELEKTRONIKU Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

POTLAČENÍ INTERFERENCÍ U SYSTÉMŮ 2G A 3G INTERFERENCE CANCELLATION IN 2G AND 3G SYSTEMS

POTLAČENÍ INTERFERENCÍ U SYSTÉMŮ 2G A 3G INTERFERENCE CANCELLATION IN 2G AND 3G SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION INSTITUTE OF RADIO

Více

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ VÝKA OBECNÝCH METOD ANALÝZ LNEÁRNÍCH OBVODŮ Dalibor Biolek, Katedra elektrotechniky a elektroniky, VA Brno ÚVOD Obecné metody analýzy elektronických obvodů prodělaly dlouhé období svého vývoje. Katalyzátorem

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

Techniky kódování signálu KIV/PD

Techniky kódování signálu KIV/PD Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 děje na fyzické vrstvě spoje kódování digitálních dat do digitálního signálu kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Praha 2004 Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace,

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, tvarovací filtr šumu, bělicí filtr. Kalmanův filtr, formulace problemu, vlastnosti.

Více

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter Úvod do zpracování obrazů Petr Petyovský Miloslav Richter 1 OBSAH Motivace, prvky a základní problémy počítačového vidění, pojem scéna Terminologie, obraz, zpracování a analýza obrazu, počítačové vidění,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická POROVNÁNÍ HRANOVÝCH DETEKTORŮ POUŽITÝCH PŘI PARAMETRIZACI POHYBU Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU Jan HAVLÍK Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Tento článek

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS P. Bouchal (FSI VUT Brno) a Z. Bouchal (KO PřF UP Olomouc) PB 4 Zobrazování s podporou technologie PMS Garant: R. Chmelík Program PB4: Metody a systémy

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky Metody v moderních přenosových systémech Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky 1 Obsah Blokové zapojení optického systému Modulace a nároky na ní Externí

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II... 0 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I.... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II.... 6 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA III.... 7 ELEKTROTECHNIKA

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH 1. Úvod do řešené problematiky 6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU František MACH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra teoretické elektrotechniky Aktuátor,

Více

Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2);

Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Ing. Karel Ulovec, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@fel.cvut.cz Tyto podklady k přednášce slouží jako pomůcka pro studenty předmětu A1B37

Více

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů Bakalářská práce Luboš Kocourek 2010 Studijní program: Elektrotechnika

Více

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM OBORU: TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Předměty státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2015/2016:

Více

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA Technologie IEEE 802.16 WiMAX ROMAN WYKA WiMAX (Worldwide interoperability for Microwawe Access) Bezdrátová technologie definovaná v řadě norem IEEE 802.16 Komunikace mezi BS (Base Station) a SS (Subscriber

Více

KYBERNETIKA. Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

KYBERNETIKA. Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KYBERNETIKA Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 28 . ÚVOD DO TECHNICKÉ KYBERNETIKY... 5 Co je to kybernetika... 5 Řídicí systémy... 6 Základní pojmy z teorie

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Ekonomické èasové øady Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Základy matematické statistiky

Základy matematické statistiky r- MATEMATICKO-FYZIKÁLNí FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Jifí Andel Základy matematické statistiky matfyzpress PRAHA 2011 r I Obsah Predmluva. 11 1 Náhodné veličiny 1.1 Základní pojmy 1.2 Príklady diskrétních

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více