Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MODERNÍ RADIOTECHNIKA

2

3 Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006

4 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce V letech 1986 až 1992 byl samostatným vìdeckým pracovníkem TESLA VÚST, kde se podílel na vývoji simulátorù technologie výroby integrovaných obvodù CMOS. Od roku 1992 pracuje na Fakultì elektrotechnické ÈVUT, v souèasné dobì je docentem katedry radioelektroniky. Zabývá se modelováním vysokofrekvenèních a mikrovlnných tranzistorù, vytváøením a zdokonalováním algoritmù pro analýzu a optimalizaci elektronických obvodù a konstrukcí komplexních programù pro návrh obvodù poèítaèem. Vyuèuje základy radiotechniky, rádiové funkèní bloky a návrh obvodù nástroji CAD. Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. pracuje již delší dobu na Fakultì elektrotechnické ÈVUT v Praze. Pùvodnì se zabýval radioelektronickými obvody a funkèními bloky a také technikou rádiových pøijímaèù a vysílaèù. V posledních letech je zamìøen na problematiku radiokomunikaèních systémù, zejména pak systémù pro pozemní mobilní komunikaci, vèetnì jejich technologického øešení. V centru jeho zájmù se nacházejí hlavnì buòkové mobilní sítì (GSM, UMTS aj.), rádiové lokální sítì W-LAN a personální sítì W-PAN. Lektoøi: kapitol 1, 2, 3 a 6 Ing. Jiøí Cochlar, CSc. (kapitola 1) Ing. František Straòák, CSc. (kapitola 2, èl. 2.1 až 2.4) Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. (kapitola 2, èl. 2.5) Ing. Jan Slavík (kapitola 3 a kapitola 6) kapitol 4 a 5 Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. cenné pøipomínky k finálnímu textu tìchto kapitol poskytli Ing. Ladislav Pospíšil, Ing. Pavel Purièer, Ing. Josef Špaèek, Ing. Bacarreza Nogales, Ing. Martin Kováø, Ing. Karel Mikuláštík, Ing. Krámský. Josef Dobeš, Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA *** Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb, nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Veškerá práva vyhrazena. Doc. Ing. Josef Dobeš CSc Doc. Ing. Václav Žalud CSc Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Josef Dobeš, Václav Žalud: Moderní radiotechnika BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

5 STRUÈNÝ OBSAH 1. tematický celek MODERNÍ RADIOTECHNIKA 1 Rádiové signály a systémy 2 Modulace a kódování 3 Radioelektronické obvody a subsystémy 2. tematický celek 4 Modely polovodièových prvkù 5 Algoritmy pro návrh elektronických obvodù 3. tematický celek 6 Technika rádiového pøenosu

6 PODROBNÝ OBSAH PØEDMLUVA tematický celek 1 RÁDIOVÉ SIGNÁLY A SYSTÉMY Rádiové signály a jejich klasifikace Nìkteré dùležité signály spojité v èase Signály nespojité v èase Rádiové systémy Vlastnosti systémù Reprezentace složitìjších systémù Lineární èasovì invariantní systémy Spojité lineární èasovì invariantní systémy Nespojité lineární èasovì invariantní systémy Reprezentace signálù ve frekvenèní oblasti Fourierova øada Fourierova transformace Diskrétní Fourierova transformace a rychlá Fourierova transformace Krátkodobá Fourierova transformace a vlnková transformace Hilbertova transformace a komplexní obálka signálù Hilbertova transformace Komplexní obálka pásmových modulovaných signálù Korelace deterministických signálù Korelaèní funkce deterministických signálù Autokorelaèní funkce deterministických signálù Èinitel korelace Náhodné signály Základní pojmy Funkce hustoty pravdìpodobnosti, pravdìpodobnostní distribuèní funkce Statistické prùmìry náhodných promìnných Nìkteré funkce hustoty pravdìpodobnosti a distribuèní funkce Autokorelaèní a korelaèní funkce Spektrální analýza náhodných signálù Pøíklady náhodných signálù Šum MODULACE A KÓDOVÁNÍ Obecné schéma komunikaèního systému Vysílací èást rádiového komunikaèního systému Pøijímací èást rádiového komunikaèního systému Kódované modulace a další vývoj Shannonova schématu MODERNÍ RADIOTECHNIKA

7 2.1.4 Reálný komunikaèní systém Komunikaèní kanály Teorém kanálové kapacity (Shannonùv-Hartleyùv vztah) Referenèní model OSI RM Pøehled a klasifikace modulací Základní parametry modulací Ochranné kanálové kódování Zdrojové kódování (redukce bitové rychlosti) Analogové modulace Základní principy analogových modulací Amplitudové modulace Odvozené amplitudové modulace DSB, SSB, ISB, VSB a QAM Frekvenèní modulace FM a fázová modulace PM Modulátory pro modulace FM a modulace PM Demodulátory pro modulace FM a modulace PM Vzájemné porovnání analogových modulací Digitální modulace v základním pásmu Pøednosti digitálních modulací Nekódovaná modulace PAM, vzorkovací teorém Konverze vzorkovacích rychlostí Vzorkování pásmových signálù Pulzní kódovaná modulace PCM Šum v systémech PCM Odvozené pulzní kódované modulace DPCM, DM, ADM Formáty signálù pro binární data, diferenciální kódování Frekvenèní filtrace pro nulové intersymbolové interference (Nyquistova strategie) Frekvenèní filtrace pomocí gaussovských dolních propustí Frekvenèní filtrace na principech pøizpùsobeného filtru (korelaèní pøijímaè) Frekvenèní filtrace typu I&D (integrace a resetování k nule) Ekvalizace Korelaèní kódování Digitální modulace (diskrétní modulace s nosnými vlnami) Základní typy digitálních modulací Klasifikace digitálních modulací Nìkteré aplikace digitálních modulací Základní modulace FSK (2FSK, MFSK) Základní modulace PSK (BPSK, D-BPSK, MPSK) Ètyøstavová modulace QPSK a modulace DQPSK Ofsetová modulace QPSK (O-QPSK) Modulace π/4-qpsk a modulace π/4-dqpsk Modulace CPM obecné vlastnosti Modulace MSK Modulace GMSK Modulace M-QAM (modulace s promìnnou obálkou) MODERNÍ RADIOTECHNIKA 7

8 Další varianty modulací s promìnnou obálkou Modulaèní formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální frekvenèní multiplex OFDM Obnova referenèní nosné vlny (CR) a èasování symbolù (STR) Grafické zobrazení signálù používaných u diskrétních modulací Vzájemné porovnání diskrétních modulací Kódování kanálu detekce a korekce chyb Základní principy kódování FEC, hlavní ochranné kódy Tvrdé a mìkké rozhodování Kanálové detekèní kódy s paritními bity Kanálové blokové kódy Kanálové konvoluèní kódy Øetìzové kódy Turbo kódy Adaptivní modulace a kódování Rádiové systémy s automatickým opakováním pøenosu ARQ Prokládání (interleaving) Ekvalizace Diverzitní rádiové komunikaèní systémy Systémy MIMO s prostorovì èasovou diverzitou Kódované modulace Porovnání ochranných kanálových kódù RADIOELEKTRONICKÉ OBVODY A SUBSYSTÉMY Dvojbrany v radioelektronice Admitanèní parametry a rozptylové parametry dvojbranù Vstupní a výstupní admitance, èinitelé odrazu a stabilita Napìt'ové zesílení a výkonová zesílení Šumové vlastnosti Frekvenèní a nelineární zkreslení Dynamický rozsah Aktivní lineární dvojbrany (tranzistory BJT a FET) Vysokofrekvenèní a mikrovlnné zesilovaèe Úzkopásmové tranzistorové zesilovaèe Obecný postup návrhu úzkopásmových zesilovaèù Širokopásmové tranzistorové zesilovaèe Výkonové pásmové tranzistorové zesilovaèe Konverze AM-AM a AM-PM u výkonových zesilovaèù Urèení systémových parametrù vícestupòové kaskády Nelineární obvody Smìšovaèe Modulátory Oscilátory Fázový závìs PLL MODERNÍ RADIOTECHNIKA

9 2. tematický celek 4 MODELY POLOVODIÈOVÝCH PRVKÙ Model polovodièové diody Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model bipolárního tranzistoru Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model JFET Charakteristika modelu Parametry modelu Statická èást modelu Dynamická èást modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model MOSFET Charakteristika modelù Parametry modelù Statická èást modelù a Statická èást semiempirického modelu b Statická èást modelu BSIM Dynamická èást modelù a Dynamická èást semiempirického modelu b Dynamická èást modelu BSIM Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Model MESFET Charakteristika modelu MODERNÍ RADIOTECHNIKA 9

10 4.5.2 Parametry modelu a Statická èást Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu b Statická èást Statzova modelu a Dynamická èást Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu b Dynamická èást Statzova modelu Teplotní závislosti Šumový model Model programu CIA Identifikace modelu Kmitoètová disperze parametrù modelu Vytváøení pøesných modelù polovodièových prvkù umìlými neuronovými sítìmi Modelování polovodièových prvkù exkluzivními neuronovými sítìmi Modelování polovodièových prvkù korekèními neuronovými sítìmi Urèení optimální struktury neuronové sítì Nestandardní výstupy modelování neuronovými sítìmi ALGORITMY PRO NÁVRH ELEKTRONICKÝCH OBVODÙ Implicitní integrace algebro-diferenciálních rovnic a citlivostní analýza v èasové oblasti Prediktor Korektor Automatické urèení délky integraèního kroku a øádu interpolaèního mnohoèlenu Statická varianta algoritmu Pøíklad øešení statického systému Pøíklad øešení dynamického systému Citlivostní analýza Statická varianta citlivostní analýzy Pøíklad øešení citlivostí statického systému Pøíklad øešení citlivostí dynamického systému Teoretické základy algoritmu Øešení rozsáhlých øídkých soustav lineárních rovnic a citlivostní analýza v kmitoètové oblasti LU rozklad Výbìr hlavních prvkù Uspoøádání LU rozkladu pro zvýšení jeho efektivnosti Øešení soustav lineárních rovnic s trojúhelníkovou maticí soustavy Citlivostní analýza v kmitoètové oblasti a Standardní citlivostní analýza v kmitoètové oblasti b Šumová citlivostní analýza v kmitoètové oblasti c Analyticky øešený pøíklad šumové citlivostní analýzy v kmitoètové oblasti d Citlivostní analýza šumového èísla MODERNÍ RADIOTECHNIKA

11 5.2.5e Pøíklad citlivostní analýzy šumového èísla Pøesná analýza pólù a nul pøenosových funkcí rozsáhlých systémù Redukce zobecnìné úlohy charakteristických èísel na standardní tvar Pøíklad redukce zobecnìné úlohy charakteristických èísel na standardní tvar Výbìr klíèových prvkù Zpøesnìní redukce aritmetikou s volitelnou délkou mantisy a exponentu Øešení standardní úlohy charakteristických èísel algoritmem QR Pøíklad øešení standardní úlohy charakteristických èísel algoritmem QR Algoritmus QR s posunem poèátku Pøíklad analýzy pólù a nul pøenosové funkce Analýza pólù a nul pøenosové funkce èíslicových filtrù a Pøíklad analýzy nul pøenosové funkce èíslicového filtru FIR b Pøíklad analýzy pólù a nul pøenosové funkce èíslicového filtru IIR Urèení ustálené periodické odezvy neautonomních a autonomních obvodù s dlouhými pøechodnými dìji Urèení ustálené periodické odezvy lineárních obvodù analytickým øešením Urèení ustálené periodické odezvy nelineárních obvodù ε-algoritmem Pøíklad urèení ustálené periodické odezvy autonomního obvodu Optimalizace v èasové a kmitoètové oblasti Zobecnìná metoda nejmenších ètvercù Normalizace vektoru odchylek a Jacobiovy matice Pøíklad identifikace parametrù modelu zobecnìnou metodou nejmenších ètvercù Levenbergova-Marquardtova metoda a Empirická volba pøepínaèe optimalizaèních metod b Exaktní volba pøepínaèe optimalizaèních metod Kontrola a øízení konvergence optimalizace Pøíklad identifikace ètyø pólù a jedné nuly pøenosové funkce modelu operaèního zesilovaèe Teoretický základ algoritmu Odhad intermodulaèních a harmonických produktù pomocí Volterrových øad Charakteristika kvazilineární analýzy Pøíklad kvazilineární analýzy Omezení kvazilineární analýzy Rychlá Fourierova transformace Diskrétní Fourierova transformace Analýza nejhoršího stavu Úèel a charakteristika algoritmu Pøíklad analýzy nejhoršího stavu Použití nestandardních typù analýz pro efektivní návrh mikrovlnných obvodù Analýza mikrovlnného oscilátoru s rozprostøeným zesílením MODERNÍ RADIOTECHNIKA 11

12 5.9.2 Analýza mikrovlnného zesilovaèe s rozprostøeným zesílením Analýza ètyøkvadrantové mikrovlnné násobièky tematický celek 6 TECHNIKA RÁDIOVÉHO PØENOSU Multiplex a mnohonásobný pøístup Frekvenèní multiplex FDM Základní koncepce frekvenèního multiplexu Interference v systémech frekvenèního multiplexu Èasový multiplex TDM Základní koncepce èasového multiplexu Struktura signálù v multiplexu TDM Kódový multiplex CDM Systém DS SS s pøímým rozprostíráním Systém FH SS s frekvenèním skákáním Systémy s mnohonásobným pøístupem, protokoly MAP Protokoly s deterministickým pøístupem Protokoly se stochastickým pøístupem Protokoly s kódovým dìlením CDMA Dva základní typy sítí pro pøenos dat (CSDN a PSDN) Datové sítì s pøepojováním okruhù CSDN Datové sítì s pøepojováním paketù PSDN Synchronní a asynchronní pøenosový mód ATM Rùzné provozní režimy rádiového pøenosu Rùzné formy rádiového vysílání Energetická bilance rádiového spojení Radiokomunikaèní rovnice Systémový zisk Úrovòový diagram LITERATURA REJSTØÍK KNIHY NAKLADATELSTVÍ BEN TECHNICKÁ LITERATURA MODERNÍ RADIOTECHNIKA

13 PØEDMLUVA V roce 2000 vydalo nakladatelství BEN technická literatura v Praze, knižní monografii s názvem Moderní radioelektronika. Kniha se setkala s pøíznivým ohlasem ètenáøù a po pomìrnì krátké dobì byla zcela vyprodána. Proto je nyní pøedkládána ètenáøùm tematicky podobnì zamìøená, avšak obsahovì prakticky úplnì nová publikace Moderní radiotechnika. Jak již z názvu vyplývá, jsou v této nové knize ponìkud omezeny nároèné teoretické partie a hlavní pozornost je vìnována aplikované teorii a technické praxi daného oboru. První kapitola shrnuje teoretické základy moderní radiotechniky. Oproti pøedchozí práci je rozsah kapitoly celkovì redukován, navíc jsou zde však zaøazeny nové aktuální partie, napøíklad vlnková transformace, podrobnìji se také probírají nìkterých specifické otázky šumových dvojbranù. Druhá kapitola pojednává o modulacích a o kanálovém kódování. Jsou v ní výraznì zkráceny èásti zamìøené na analogové modulace a na nìkteré ménì používané digitální modulace. Naopak zde jsou novì zpracovány poznatky o moderních metodách vzorkování analogových signálù (konverze vzorkovacích rychlostí, vzorkování pásmových signálù) a o rùzných progresivních metodách filtrace v digitální komunikaci (metoda I&D, tj. integrace s resetováním atd.). Zvýšená pozornost je potom vìnována adaptivním modulacím, které spolu s adaptivním kódováním pronikají v široké míøe do digitální radiokomunikace. Detailnì je také probírán ortogonální frekvenèní multiplex OFDM, který se øadí mezi nejperspektivnìjší pøenosové formáty pøedevším v dynamicky se rozvíjející pozemní komunikaci. Výrazná modernizace se uplatnila také v èláncích vìnovaných ochrannému kanálovému kódování. Zde jsou pøedevším rozšíøeny partie o klasických blokových a konvoluèních kódech, vèetnì kódù punkturovaných. Novì jsou potom zpracovány èlánky o øetìzových kódech a turbo kódech, které již umožòují reálným systémùm velmi tìsnì se pøiblížit v úèinnosti kódování k teoretickému Shannonovu limitu. Právì tyto kódovací formáty pøispìly v nedávných letech k významným úspìchùm ve zkoumání vzdáleného kosmu, nezastupitelnou úlohu však sehrají i v nastupujících systémech mobilní komunikace tøetí a vyšších generací. Do knihy jsou také zaøazeny nové partie pojednávající o systémech ochrany ARQ, založené na opakovaném vyslání. Podrobnìji se probírají rovnìž rùzné formy diversity, vèetnì prostorovì èasové diversity MIMO, která se stává nejen úèinným prostøedkem k potlaèení únikù pøi rádiovém pøenosu, ale nabízí i extrémní zvýšení spektrální úèinnosti komunikaèních systémù. Tøetí kapitola se zabývá popisem radioelektronických obvodù a subsystémù. Je zde prohloubena obecná teorie dvojbranù, náležitá pozornost je dále vìnována zesilovaèùm a nìkterým nelineárním dvojbranùm používaným v radiotechnice. Poèítaèová analýza a optimalizace obvodù používaných v radiotechnice je podrobnì definována ve ètvrté a páté kapitole jde o témata, která v pùvodní monografii z roku 2000 nebyla vùbec zaøazena. Ètvrtá kapitola je vìnována modelùm polovodièových prvkù používaných ve vysokofrekvenèní technice. Z tohoto dùvodu je dùraz kladen nejenom na precizní reprezentaci namìøených stejnosmìrných prùbìhù, ale i na pøesné charakterizování dynamických vlastností prvkù vèetnì kmitoètové disperze parametrù. Definice modelù obsahuje øadu odvození i praktických ukázek identifikací parametrù, èímž se zásadnì odlišuje od manuálù programù. Kromì toho jsou v kapitole demonstrována i èetná originální vylepšení standardních modelù. Kapitola je doplnìna demonstracemi moderního trendu v modelování vysokofrekvenèních prvkù, kterým je použití neuronových sítí. Pátá kapitola obsahuje definice MODERNÍ RADIOTECHNIKA 13

14 standardních i originálních algoritmù pro návrh elektronických obvodù poèítaèem. Nìkteré principy jsou definovány ve stylu publikací matematického charakteru, na rozdíl od nich jsou však aplikace metod demonstrovány pomocí mnoha praktických úloh radiotechniky. V závìru kapitoly je pøedvedeno využití originálních nestandardních metod pro získání více komplexnìjších údajù o analyzovaných obvodech než bývá obvyklé u standardních programových prostøedkù. Šestá kapitola je zamìøena na rùzné metody rádiového pøenosu. Zkoumají se zde základní techniky multiplexování FDM, TDM a CDM a v návaznosti jsou dále popisovány pøíslušné metody mnohonásobného pøístupu. Zvýšená pozornost je vìnována zejména pøístupu s kódovým dìlením CDMA, který se stává hlavním pøenosovým formátem napøíklad u mobilních systémù 3. generace, kde již konvenèní pøístupy FDMA/TDMA s klasickými modulacemi s jedinou nosnou vlnou (GMSK ap.) nevyhovují. Zkoumají se rovnìž stochastické pøístupové metody (Aloha, CSMA aj.), které výraznì zvyšují propustnost radiokomunikaèních kanálù. Tyto pøenosové formáty jsou rovnìž velice perspektivní v pozemní fixní i mobilní komunikaci, ale také v komunikaci družicové. Další èásti se zabývají nìkterými specifickými otázkami rádiových datových sítí s pøepojováním okruhù CSDN a s pøepojováním paketù PSDN. Jsou zde probírány otázky rùzných provozních módù v tìchto sítích (STM, ATM), rozlièné formy duplexního spojení (FDD, TDD, CDD) apod. V závìru celé publikace je naznaèen výpoèet energetické bilance ideálního rádiového spoje. Tato kniha se zabývá obecnými otázkami moderní radiotechniky. Jednotlivá témata jsou ilustrována øadou konkrétních pøíkladù. Pøíslušné aplikace budou probírány ve volnì navazujícím druhém dílu. Tento druhý díl bude zamìøen již na nejrùznìjší konkrétní systémy moderní rádiové komunikace, jako jsou veøejné mobilní sítì tøetí generace UMTS, neveøejné svazkové systémy TETRA, nìkteré družicové systémy, rádiové lokální sítì W-LAN apod. Dotazy nebo pøipomínky k vìcnému obsahu i k formální podobì knihy mohou ètenáøi zasílat buï vydavatelství BEN technická literatura, Praha, nebo pøímo na ové adresy autorù: Josef Dobeš Václav Žalud Praha 4 Lhotka Malé Horky 2 14 MODERNÍ RADIOTECHNIKA

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

Jiøí Dostál OPERÈNÍ ZESILOVÈE Praha 2005 Kniha je praktickou pøíruèkou pro uživatele operaèních zesilovaèù. Orientaènì probírá konstrukci, dùkladnì se vìnuje obecným zásadám analýzy a syntézy operaèních

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací 10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací Mobilní buňkové sítě první generace (l G) a zejména druhé generace (2G) byly v minulých dvou desítiletích v celosvětovém

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat 6. díl Praha 2009 Recenzenti: Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. Doc. Ing. Jiøí Hozman, Ph.D. Jaroslav Doleèek

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Jan Humlhans NAVRHNÌTE SI Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion Praha 2000 Jan Humlhans Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM OFDM - ortogonální frekvenční multiplex Přenos realizován na více nosných vlnách Kmitočty nosných vln jsou voleny tak, aby byly navzájem ortogonální (neovlivňovaly se) Modulace

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Pavel Valášek, Roman Loskot Polovodièové pamìti Kniha známých autorù pokrývá celou oblast polovodièových pamìtí soudobých mikropoèítaèù a mikrokontrolérù Seznamuje se základními architekturami pamìtí,

Více

Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru 26-45-M/01 TELEKOMUNIKACE ŠVP DIGITÁLNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty Miroslav Kotrch 2015 Aplikace

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

ALCOMA AL18F MP300/600

ALCOMA AL18F MP300/600 ALCOMA AL18F MP300/600 Nejnovější přírůstek do rodiny minipojítek ALCOMA přednáší: Pavel Tůma ISO 9001:2009 certified Made in Czech Republic Minipojítka AL18F MP600 a MP300 doplňují nabídku spojů ALCOMA.

Více

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x Slide

Více

Výkon komunik. systémů

Výkon komunik. systémů Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zdenìk Faktor Transformátory a cívky 1999 Pøestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernìjších elektronických zaøízeních do znaèné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud nezastupitelnou

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008 Pasivní Koherentní Lokace Duben 2008 Obsah Koncepce systému PCL Princip Bistatický radar Problémy Základy zpracování PCL signálů Eliminace clutter Vzájemná funkce neurčitosti Detekce cílů Asociace měření

Více

lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Praha 1999 lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Václav Žalud MODERNÍ RADIOELEKTRONIKA Praha 2000 Václav Žalud MODERNÍ RADIOELEKTRONIKA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci

Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci Nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci Doc. Ing. Václav Žalud, CSc, Katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze (tel.: 224352204, e-mail: zalud@fel.cvuz.cz 1. Stručný přehled vývoje hlavních systémů

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Pavel Šír RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Praha 2001 Pavel Šír, OK1AIY RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N Standard DVB-H Standard DVB-H byl vytvořen pro mobilní příjem televizního signálu. Pro tento příjem musíme mít jiné specifikace než pro terestriální (pozemní) příjem. Většina přijímačů bude mobilních,

Více

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL,

pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, PEL 2014 pořádá pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady Zlínského kraje PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2014 8. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, který se koná dne 15. dubna 2014 v hlavní budově

Více

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Ing. Martin Šindelář Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Téma disertační práce SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Funkce

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Unipolární tranzistory

Unipolární tranzistory Unipolární tranzistory MOSFET, JFET, MeSFET, NMOS, PMOS, CMOS Unipolární tranzistory aktivní součástka řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem většinové nosiče menšinové nosiče parazitní charakter

Více

lexandr Krejèiøík NVRHNÌTE SI Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCD Praha 1999 lexandr Krejèiøík Moderní spínané zdroje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví

Více

Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY pro elektroniku Praha 2002 Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY PRO ELEKTRONIKU Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

POTLAČENÍ INTERFERENCÍ U SYSTÉMŮ 2G A 3G INTERFERENCE CANCELLATION IN 2G AND 3G SYSTEMS

POTLAČENÍ INTERFERENCÍ U SYSTÉMŮ 2G A 3G INTERFERENCE CANCELLATION IN 2G AND 3G SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION INSTITUTE OF RADIO

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ VÝKA OBECNÝCH METOD ANALÝZ LNEÁRNÍCH OBVODŮ Dalibor Biolek, Katedra elektrotechniky a elektroniky, VA Brno ÚVOD Obecné metody analýzy elektronických obvodů prodělaly dlouhé období svého vývoje. Katalyzátorem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace,

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, tvarovací filtr šumu, bělicí filtr. Kalmanův filtr, formulace problemu, vlastnosti.

Více

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Praha 2004 Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter Úvod do zpracování obrazů Petr Petyovský Miloslav Richter 1 OBSAH Motivace, prvky a základní problémy počítačového vidění, pojem scéna Terminologie, obraz, zpracování a analýza obrazu, počítačové vidění,

Více

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS P. Bouchal (FSI VUT Brno) a Z. Bouchal (KO PřF UP Olomouc) PB 4 Zobrazování s podporou technologie PMS Garant: R. Chmelík Program PB4: Metody a systémy

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky Metody v moderních přenosových systémech Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky 1 Obsah Blokové zapojení optického systému Modulace a nároky na ní Externí

Více

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická POROVNÁNÍ HRANOVÝCH DETEKTORŮ POUŽITÝCH PŘI PARAMETRIZACI POHYBU Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU Jan HAVLÍK Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Tento článek

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II... 0 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I.... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II.... 6 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA III.... 7 ELEKTROTECHNIKA

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ R. Čmejla Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Abstrakt Příspěvek pojednává o technikách číslicové audio syntézy vyučovaných v předmětu Syntéza multimediálních signálů na Elektrotechnické

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCVIČENÍ VYBRANÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRINCIPŮ Ing. Petr Neumann, Ph.D. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka Regenerace digitálního signálu Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Regenerace digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA CMMS s.r.o. je certifikovaným školícím pracovištěm ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SR pro vibrační diagnostiku, vyvažování rotorů a zosování soustavy rotačních strojů podle směrnice COP-01-08. Programy

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů Bakalářská práce Luboš Kocourek 2010 Studijní program: Elektrotechnika

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Filtrace snímků ve frekvenční oblasti. Rychlá fourierova transformace

Filtrace snímků ve frekvenční oblasti. Rychlá fourierova transformace Filtrace snímků ve frekvenční oblasti Rychlá fourierova transformace semestrální práce z předmětu KIV/ZVI zpracoval: Jan Bařtipán A03043 bartipan@students.zcu.cz Obsah Úvod....3 Diskrétní Fourierova transformace

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Ekonomické èasové øady Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu část I.

Základní metody číslicového zpracování signálu část I. A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Základní metody číslicového zpracování signálu část I. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT v Praze FEL, 2015 Obsah přednášky Úvod, motivace do problematiky číslicového

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd 1. Vektorový prostor R n 2. Podprostory 3. Lineární zobrazení 4. Matice 5. Soustavy lineárních rovnic

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Matematika a ekonomické předměty

Matematika a ekonomické předměty Matematika a ekonomické předměty Bohuslav Sekerka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Postavení matematiky ve výuce Zaměřím se na výuku matematiky, i když jsem si vědom, toho, že by měl být

Více

Optické měřicí 3D metody

Optické měřicí 3D metody Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje

Více

Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování

Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování obhajoba disertační práce Jindřich Duník Katedra kybernetiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni 11. dubna

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244. Témata doktorského studia pro rok 2013/14

UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244. Témata doktorského studia pro rok 2013/14 UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244 Témata doktorského studia pro rok 2013/14 ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST urel@feec.vutbr.cz UREL FEKT :: Purkyňova

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více