Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program"

Transkript

1 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1

2 Obsah : 1. Témata primární prevence 2. Analýza stavu školy z pohledu rizikového chování 3. Stanovení cílů v MPP 4. Činnosti a projekty, kterými chceme daných cílů dosáhnout 5. Seznam ostatních aktivit a projektů realizovaných v oblasti prevence 6. Spolupracující organizace a odborníci podílející se na prevenci rizikového chování ve škole 7. Rodiče 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Prezentace MPP 10. Přílohy Kam se obrátit v případě nouze - Seznam dostupných materiálů - Zájmová činnost - Šikana - Kyberšikana - Konkrétní plán metodika prevence 11. Způsoby evaluace 2

3 1. Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, vydaného MŠMT ČR č.j.: 21291/ v roce Primární prevence rizikového chování žáků se zaměřuje zejména na oblasti: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí b) intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie c) vandalismus d) záškoláctví e) závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling f) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě g) spektrum poruch příjmu potravy h) negativní působení sekt i) sexuální rizikové chování Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Cílem našeho programu je zajistit dětem takové podmínky, aby byly chráněny před hrozícím nebezpečím a to především společně vytvářenými pravidly jednání, chování a soužití a jejich důsledným dodržováním. 2. ZŠ Litovel, Vítězná ul. patří mezi větší školy, k 30. září do ní bylo zapsáno 480 žáků (254 na prvním a 226 na druhém stupni). Děti nejsou pouze z Litovle, ale dojíždějí ze širokého okolí (Březové, Červenka, Nasobůrky, Haňovice, Rozvadovice, Chořelice, Chudobín, Králová, Nová Ves, Pňovice, Střelice, Loučany, Myslechovice, Tři Dvory, Savín, Měrotín, Unčovice, Křelov, Olomouc, Náklo, Příkazy, Střeň, Bílsko, Mezice, Vilémov, Cholina). Díky tomu u nás nevzniká problém sdružování dětí do velkých part po vyučování, i když i toto nelze vyloučit. Jsou v Litovli místa, kde větší skupiny dětí potkáte: Doubravka (lesní chata hned za městem), sídlištní park, rampy, garáže. I budova školy svádí ke sdružování dětí na mnoha místech a v době např. odpoledních kroužků Našimi největšími problémy nejsou těžké drogy (vyplývá i ze zprávy Policie ČR) ani žádné projevy extremismu nebo sektářství. Každodenně se však potýkáme s menšími či většími projevy agrese, vandalismu, šikany, násilí, záškoláctví a vulgárnosti. Občas jde také o kouření a alkohol. Vzhledem k tomu, že jsou na naší škole v ročníku stále ještě tzv. výběrové třídy (shromažďují děti s lepším prospěchem), mají zejména třídní učitelé ve zbývajících třídách nesrovnatelně těžší práci s výchovnou složkou svého pedagogického působení. V těchto třídách dochází ke koncentraci dětí ze sociálně slabších rodin nebo z rodin narušených. Ve výběrových třídách naopak vznikají skupiny dětí s povýšeneckým chováním a tím častěji se objevují náznaky šikany, ponižování nebo vyloučenosti z kolektivu. Silnou stránkou naší školy je dobře fungující kolektiv pedagogů, kteří spolupracují při řešení problémů, a také dobře fungující výbor Rodičovského sdružení, který pomáhá při realizaci mnoha projektů naší školy. Ve škole pracuje také školní parlament, do kterého jsou voleni zástupci pátých až devátých tříd. Fungování parlamentu zabezpečuje lepší informovanost ve směru vedení školy učitel žák a spoluúčast dětí na provozu a dění školy. Svou roli má i výchovná komise složená z ředitelky školy, výchovné poradkyně, metodičky prevence a zástupkyně školy. Schází se 3

4 z důvodů projednání kázeňských přestupků, a to podle potřeby, nejméně však před pedagogickými radami v daném školním roce. Velmi dobrá je i spolupráce se sociálním odborem a komisí prevence kriminality města, která se i finančně podílí na některých našich projektech. 3. Abychom mohli dobře pracovat na úrovni primární prevence ve škole, je nezbytně nutné, aby všichni pedagogové průběžně sledovali veškerá média nabízející vzdělání v dané oblasti, zejména se to týká školního metodika prevence, který bude spolupracovat také s výchovným poradcem a vedením školy. Na pedagogických radách bude učitele informovat o stavu primární prevence na naší škole. Bude spolupracovat s třídními učiteli při řešení problémů. ŠMP vypracuje metodický postup při zjištění šikany, kyberšikany, užívání nebo přechovávání návykových látek a v případě zjištění jiných rizikových jevů vypracuje též metodický postup, jak se v dané situaci zachovat. Konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout: Prevence agrese, šikany, kyberšikany Komplexním pedagogicko-psychologickým působením se budeme snažit projevům agrese a šikany předcházet, a to vytvářením pozitivního prostředí pro chování žáků: rozvíjení zdravých vztahů ve třídě založených na toleranci a rovnosti všech lidí, sledování chování žáků nejen ve vyučování, ale také o přestávkách, zajištění bezpečnosti žáků při všech činnostech a ve všech prostorách školy účinným pedagogickým dohledem, spolupráce s rodiči dětí pro zajištění podmínek tzv. bezpečného internetu, seznamování žáků s rozdílností kultur v hodinách společenských předmětů, zapojení žáků do společných akcí třídy (školy) pro vytváření sounáležitosti k určité skupině lidí, účast na projektech, které pomohou dětem lépe se orientovat v různých kulturách světa. Dále viz přílohy 4, 5. Prevence projevů intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu, xenofobie a homofobie V hodinách občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu a ostatních předmětů, ve kterých se s touto problematikou děti mají možnost obeznámit, budeme trpělivě a objektivně odpovídat na jejich dotazy týkající se různých extremistických skupin, nebezpečných ideologií, náboženských sekt apod. a budeme se snažit uvádět dobré příklady solidarity a sounáležitosti všech lidí a budeme zapojovat děti do projektů (dobrým příkladem je i projekt naší školy Adopce na dálku, ve kterém z peněz za sběr starého papíru, na kterém se velice aktivně podílí jak žáci 1. tak i 2. stupně, sponzorujeme školné dívce Margaret Janifer z Indie), které vedou k vytváření potřeb pomoci druhým lidem. Prevence vandalismu Dnešní doba skýtá mladým lidem nebývalý blahobyt, na kterém se nemusejí větší mírou podílet. Jsou zahrnuti materiálním bohatstvím, o které se nijak zvlášť nezasloužili. Jejich povědomí o hodnotě peněz je nepatrné. Proto je v této oblasti nezbytné, abychom v dětech pěstovali vztah k hodnotám, učili je poznávat cenu věcí a práce, aby si byly vědomy odpovědnosti za přestupky, které případně spáchají. S tím souvisí také vytváření pozitivního prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře, nejlépe zapojením třídních kolektivů do realizace např. učeben, chodeb, jídelny apod. Důsledným dodržováním pedagogického dohledu budeme předcházet projevům vandalismu a upozorňovat na případné nežádoucí jevy. Velice užitečným se zdá být i zavedení výuky finanční gramotnosti do vzdělávacího programu školy. Prevence záškoláctví V žácích neustále posilujeme vědomí o hodnotě vzdělání, aby měli vlastní motivaci k učení a byli 4

5 si vědomi toho, že nepřítomnost ve škole škodí jim samotným. Důslednou kontrolou a komunikací s rodiči a zákonnými zástupci žáků se snažíme o snižování počtu zameškaných hodin. Třídní učitelé spolupracují s vedením školy na dodržování školní docházky svých žáků a v případě nutnosti škola spolupracuje také se sociálním odborem městského úřadu. Ve školním řádu jsou uvedena kritéria posouzení a řešení neomluvené absence. Prevence závislostního chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling Naším cílem je předcházet užívání pokud možno všech návykových látek a oddálit první kontakt s nimi, seznamovat děti se všemi riziky, která sebou jakákoliv závislost přináší, uvádět příklady a zapojovat děti do projektů, ve kterých mohou otevřeně mluvit o dané problematice a kde se mohou seznámit se sociálními a zdravotními problémy způsobenými užíváním návykových látek besedy se sociálními pracovníky, policisty, lidmi, kteří sami měli problém s drogou a jejichž výpovědi bývají nejpřesvědčivější. Spolupracovat s rodinami dětí ze sociálně slabších skupin obyvatelstva, spolupráce s rodinou je v tomto případě nezbytná. Zapojit do prevence také učitele chemie, který seznámí děti s vlastnostmi alkoholu a některých jiných drog tak, aby si děti uvědomily škodlivost užívání těchto látek. Podporujeme v dětech zdravé sebevědomí, motivujeme je k tzv. zdravému životnímu stylu, uvědomění si jejich kvalit a předností nejen duševních, ale i fyzických mělo by jim záležet na jejich vzhledu, zapojujeme děti do školních i mimoškolních aktivit tak, abychom vyplnili volný čas dětí smysluplnými činnostmi sport, kroužky, jazykové školy apod. Eliminovat styk dětí s vrstevníky, ale i staršími lidmi, kteří mohou jejich vztah k droze ovlivnit všímat si podezřelých osob v blízkosti školy a dětí, které se s nimi stýkají. Vytvořit prostředí důvěry, ve kterém se dítě nebojí svěřit s případným problémem a snažit se co možná nejvíce diskrétně jeho problém řešit největší díl práce spočívá na třídním učiteli, který zná své žáky nejlépe a jakékoliv změny v jejich chování okamžitě zaznamená a ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy se snaží pomoci. Prevence rizik ve sportu a v dopravě Dopravní výchova je součástí ŠVP naší školy a účastní se jí všichni žáci prvního stupně včetně praktického výcviku na dopravním hřišti. Na druhém stupni se každoročně koná dopravní soutěž pro žáky všech ročníků, její oblastní kolo je podporováno BESIPem. Cílem je zajistit maximální bezpečnost dětí ve stále narůstajícím provozu. V případě zjištění nestandartního chování žáka školy v dopravě třídní učitel probere situaci se žákem, upozorní na všechna možná rizika a bude sledovat jeho další chování, aby se ujistil, že jeho život nebo životy ostatních účastníků provozu nejsou ohroženy, popřípadě upozorní rodiče žáka. Všichni žáci jsou každoročně a opakovaně poučováni o bezpečnosti a chování v hodinách tělesné výchovy. Na sportovní aktivity svých žáků mimo školní vyučování má škola jen nepatrný vliv. Přesto mohou být poučeny o nebezpečnosti některých extrémních sportů na lidské zdraví nejlépe příběhy lidí, kteří díky takovým aktivitám ohrozili nebo dokonce zmařili svůj život. Prevence vzniku poruch příjmu potravy Ve všech činnostech a aktivitách školy podporujeme zdravý životní styl žáků v předmětu Výchova ke zdraví se žáci seznámí s pojmy životospráva, duševní hygiena, režim dne, seznamujeme je s různými styly života (např. vegetariánství), snažíme se předcházet vlivům médií na pohled na ideál krásy podporovat zdravé myšlení a uvažování v souvislosti s příjmem potravy, abychom zamezili vzniku poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, obezita apod.). Daří se spolupráce s vedením školní jídelny, kdy se i děti spolupodílejí na tvorbě jídelníčku, jehož vyváženost po nutriční stránce je v rukou zkušených kuchařek, ale návrhy dětí, pro něž je jídlo především určeno, se nechávají inspirovat. Velkým problémem zůstává nabídka školního bufetu. Jde hlavně o sladké nebo přesolené pochutiny a slazené nápoje. Naším úkolem zůstává, abychom se s vedením školy pokusili o zkvalitnění nabídky školního bufetu. 5

6 Prevence sexuálního rizikového chování Prostřednictvím předmětů Výchova ke zdraví a Biologie člověka posilovat v dětech povědomí obecně uznávaných hodnot rodina, láska, mateřství, vytvářet komunikativní prostředí pro témata, která souvisejí s tělesnými a duševními změnami v dospívání. Vysvětlit rizika sexuálního chování jako jsou promiskuita, nechráněný styk a předčasný sexuální život nebezpečí pohlavních chorob (AIDS). Snažit se ve spolupráci s rodinou ochránit děti před riziky sexuálního zneužívání, týrání, pornografie, umožnit žákům posledních ročníků besedu s odborníkem tak, aby žáci dokázali zaujmout k sexu odpovědný postoj, nestydět se za své city, porozumět fyziologickým změnám a upřednostňovat dlouhodobé vztahy přátelství a partnerství před krátkodobými náhodnými vztahy. 4. Plán preventivních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny - všeobecná skupina žáků - rizikové skupiny žáků Všichni žáci jsou pečlivě sledováni a s těmi, kteří patří do rizikových skupin, se individuálně pracuje. Jde o spolupráci třídních učitelů, výchovného poradce, ředitele školy, školního metodika prevence a zákonných zástupců žáka, případně sociálního odboru města a Policie ČR. a) Dlouhodobé aktivity (realizované v jednotlivých ročnících a předmětech v rámci ŠVP). Ve všech ročnících 1. a 2. stupně je prevence rizikového chování součástí ŠVP. Preventivní program v ročníku 1. roč. Prvouka škola chování lidí, mimořádné události, domov život a funkce rodiny, péče o zdraví, nebezpečí neznámých látek - co pomáhá, co škodí, zdravá výživa, škodlivost alkoholu, drog, cigaret, pozor na neznámé lidi komunitní kruh, skupinová práce, vypravování, sebereflexe, hodnocení vlastní práce, pomoc kamarádovi Český jazyk rozbor textů a jejich výchovné využití ponaučení, sledování chování postav, dramatizace, scénky Výchovné předměty péče o zdraví, hodnoty lidské práce v hudbě, výtvarném umění 2. roč. Prvouka: člověk péče o zdraví, ochrana životního prostředí; rodina pomoc v rodině, vztahy, chování ke starším a hendikepovaným lidem, mezilidské vztahy; důležitá telefonní čísla, integrovaný záchranný systém; dopravní výchova základy poskytování první pomoci, mimořádné události, chování v krizové situaci Český jazyk a čtení: využití vhodných témat 3. roč. Besedy v hodinách čtení - témata: proč, když někdo začne kouřit, nemůže už přestat, proč dospělí pijí alkohol, když potom nevědí, co dělají, proč jsou na světě lidé, kteří ubližují druhým Prvouka: umět se svěřit se svým problémem vzniklým mimo školu, nejkratší a nejbezpečnější cesta do školy a domů, pohyb po obci, hřišti, parku; rodina příbuzenské vztahy, mezigenerační vztahy, jak vycházet s druhými lidmi; čísla tísňového volání; ochrana životního prostředí, člověk a péče o zdraví, základy poskytování první pomoci, mimořádné události, dbát o svoji bezpečnost, znát zdraví škodlivé látky 6

7 4. roč. Prvouka, přírodověda, český jazyk, čtení - krátké besedy: výchova ke zdraví, rizika zneužívání návykových látek, hledání vhodnějších činností než jsou pití alkoholu, kouření, drogy. ČJ - vyjmenovaná slova po V - návyk - vysvětlení pojmu, jaké návyky znáš - pozor drogové návyky, nebrat nic od cizích lidí, scénka: jak odmítnout cizího člověka. ČJ využití článků a textů v čítance, reklama, inzerát Vlastivěda kroje, mapy, cestování My a Evropa soužití ve větší společnosti. Bezpečnost silničního provozu, slušné chování. Přírodověda plody, rostliny ochrana životního prostředí. Anglický jazyk popis těla kamaráda odlišnosti prevence intolerance, antisemitismu, rasismu Dopravní výchova rizikové chování při sportu a dopravě 5. roč. přírodověda: tematické bloky Člověk, součást přírody a Člověk a ochrana zdraví se zabývají všemi výše uvedenými oblastmi. Žáci jsou poučováni o způsobu odmítnutí návykových látek, o možnosti využití center odborné pomoci jako linek důvěry, PPP, metodika prevence, učitele. Český jazyk: rozbor textu s daným tématem poučení Stejně v ostatních předmětech Preventivní program v jednotlivých předmětech ročníku Občanská výchova 6.roč. : rodina - funkčnost, výchova, dospívání, životní styl, volný čas, volnočasové aktivity, nácvik odmítavého chování v případě nebezpečí, rodinný rozpočet, kapesné, sousedé, hosté, cizí lidé, hodnoty, sebekázeň, svědomí. 7.roč.: život ve společnosti, mezilidské vztahy, životní hodnoty, tolerance k národnostním menšinám, náboženství, člověk a lidská práva, člověk a morálka. 8.roč.: člověk a dospívání, osobnost, člověk a společenství, řešení problémů - závislost. 9.roč.: lidské společenství, sdružování občanů, právní vztahy trestní právo, sociální péče, šťastný domov Výchova ke zdraví 6.roč.: láska a rodina - vztahy harmonické a disharmonické, domov, vztahy uvnitř rodiny, rodina a individuální vývoj dítěte, problémy socializace, chování v dospívání, lidé odlišní od normy, utváření lidského "Já", zrání lidské osobnosti, zdraví, zdravý způsob života, ochrana před pohlavními chorobami, denní režim, výživa, životospráva, ochrana před návykovými látkami, mimořádné události 8.roč.: rodina práva a povinnosti členů rodiny, komunikace v rodině, ekonomika domácnosti, klíče ke zdraví život s handicapem, zdravá výživa poruchy výživy mentální anorexie, bulimie, zneužívání návykových látek nejčastější drogy a jejich účinky, závislost na alkoholu, drogy a legislativa, vznik závislosti, osobní bezpečí jak se nestát obětí trestného činu, boj proti kriminalitě, patologickým jevům /šikana, gambling, drogy, aj./, kam se obrátit v případě potřeby, nenechat si ublížit, agresor oběť, bezpečné sportování, bezpečnost silničního provozu, násilí v sexualitě, první pomoc, sexuální výchova - rozhodování pro celý život, předčasný pohlavní styk a jeho následky, promiskuita 7

8 Přírodopis 6., 7. roč.: stavba rostlinného a živočišného těla - rozvoj estetického cítění, láska k přírodě, pěstování kladných vztahů /chov zvířat, aj./, ekologická výchova. 8.roč.: biologie člověka - zdraví a škodlivé látky, péče o zdraví, zdravý životní styl, prevence úrazů, umění sebeobětování, průběžné informace o škodlivosti návykových látek, ukázky devastace organismu při drogové závislosti. Využití aktualit /časopisy, letáky, aj./ 9. roč. : ochrana přírody, uvážené zásahy do přírody, ekologie, láska k přírodě. Matematika, fyzika Rozvoj logického a kritického usuzování, smyslu pro pravidla a pořádek, radost z přemýšlení a úspěchu, schopnost vyvozování závěrů na základě pozorování. Informatika upozornění na nevhodné www stránky, nebezpečí užívání sociálních sítí a komunikace s neznámými lidmi, umisťování fotografií na internetové stránky, uvádění osobních údajů apod. viz příloha č. 5(Kyberšikana podle metodického doporučení MŠMT) Pracovní činnosti Svět práce Rozvoj smyslu pro hodnocení lidí, jejich chování a nejrůznějších situací. Správná volba povolání, radost z práce Český jazyk Využití vhodných témat v hodinách literatury: témata přátelství, vztahů, drog, přejímání cizích slov ostrakismus šikana její projevy Anglický/Německý jazyk Seznámení se s životem v odlišných společnostech a komunitách Dějepis Dobová srovnání Chemie Alkohol, drogy příznaky, účinky, prevence Tělesná výchova Zvyšování fyzické zdatnosti, důraz na kamarádství, životospráva, příprava na sportovní soutěže 5. b) Jednorázové aktivity Během školního zajistí ŠMP pro žáky i učitele vhodné a dostupné pořady zabývající se tematikou prevence rizikového chování mládeže, a to podle aktuální nabídky. Tento seznam bude v průběhu roku aktualizován ročník; Výhodou prvního stupně ZŠ je téměř neustálý kontakt učitelů a žáků, což přispívá k zamezení nebo omezení negativních projevů chování a jednání dětí: - Pobyty žáků v ekologickém centru Sluňákov - Návštěva stanice Městské policie Litovel, beseda s příslušníky MěP (4. A) - Dopravní výchova ve 4. ročníku spolupráce s DDM v Litovli (asi duben) - Zapojení do projektu Zdravá záda 8

9 - Zapojení dětí do kroužků nabízených školou a kurzů pořádaných DDM a MK v Litovli - Nabídka mimoškolních volnočasových aktivit, například návštěva nově otevřeného Klubu mladých při MK Litovel - 5. ročník: Jste to, co jíte ; beseda zážitkový program IFMSA (?) ročník - Adaptační kurz pro žáky šestých tříd pod vedením psycholožky Mgr. Inky Koutné (říjen) - Nepokoušej osud program Policie ČR pro žáky 9. ročníků o problémech dnešních mladých lidí kouření, drogy, alkohol, sociální sítě za spoluúčasti finalisty druhého ročníku Superstar Olomouc (říjen) - Projekt agentury Rajcha dramatizace románu Radka Johna Memento pro žáky 2. stupně (listopad) - Beseda žáků 6. a 9. tříd se členem sboru Policie ČR odpovědnost a trestní právo (listopad) - Prevence kyberšikany projekt Občanského sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií pro žáky 2. stupně (?) - Preventivní program pro žáky 6. tříd z nabídky pořadů olomouckého Sdružení D (únor - březen) - Preventivní program pro žáky 7. tříd ve spolupráci s komisí prevence kriminality při MÚ v Litovli (finanční prostředky jsou pro tento kalendářní rok již vyčerpány, se spoluprací však nadále počítáme) 8. ročník: Sexuální výchova pro pokročilé ; diskuze a prožitkový program IFMSA (prosinec) - Seznámení s problematikou kyberšikany pro žáky sedmých a osmých tříd s využitím filmu Seznam se bezpečně učitelé občanské výchovy - Zapojení žáků do mimoškolní a mimotřídní činnosti (viz příloha č.3) 6. Pedagogové a další pedagogičtí pracovníci školy výchovný poradce Všichni pedagogičtí pracovníci jsou obeznámeni s novým Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a přílohami k Metodickému doporučení zabývajícími se jednotlivými projevy rizikového chování, zvláště pak s novým Metodickým pokynem k šikanování. Na pedagogické radě konané dne 25. listopadu 2014 budou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktualizací MPP, možnostmi konzultace s ŠMP, VP o požadavcích na třídní učitele. Práce třídního učitele je v dané problematice nezastupitelná, jak směrem k nespecifické primární prevenci (podpora zdravého životního stylu, vedení k pozitivnímu sociálnímu chování, ke smysluplnému využívání volného času) tak směrem k prevenci specifické (konkrétní aktivity a programy zaměřené na předcházení a omezování různých forem rizikového chování). Učitelé si budou moci v průběhu celého školního roku doplňovat svoje vědomosti v dané oblasti prostřednictvím materiálů, které bude metodik prevence průběžně ukládat na server S do složky Čti Primární prevence (S). Témata primární prevence ve vztahu třídní učitel jeho třída: 9

10 Třídní učitelé v prvních třídách se zaměří především na tyto problémové oblasti: - zdravý životní styl - vést žáky k pravidlenosti, na TS zdůrazňovat i u rodičů pravidelný režim dne (dostatek spánku, čas na relaxaci, sportovní vyžití, vhodný pracovní režim, právo na svůj kout případně pokoj respektování soukromé zóny) - zaměřit se na spolupráci rodičů se školou, s učitelem jak si zvyknou v první třídě, bude to i nadále, připravit vánoční dílny rodiče i děti pracují na výrobě vánočních dekorací, zdůrazňovat důležitost času rodiny na školu mluvit s dětmi o škole (případné potíže ve škole, se spolužáky, konflikty prodiskutovat s tř. učitelkou), najít si každý den na své dítě čas, v klidu udělat domácí úkoly zásada pravidelnosti - nové třídní kolektivy vést ke vzájemné spolupráci, učit děti toleranci, respektování se navzájem - klást důraz na kouzelná slova děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou, dobrou chuť, děkuji apod. Třídní učitelé druhého ročníku: - nejčastěji řeší fyzické potyčky a nadávky okamžitě v komunitním kruhu, učí se, jak se zachovat příště lépe - využití pracovního sešitu ze Základní školy Parentes, který slouží jako doplňkový materiál pro hodiny etiky a prvouky, pro třídnické hodiny (Pracovní sešit vznikl v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013) Třídní učitelé třetích tříd: Třídní učitelé čtvrtých tříd: Třídní učitelé pátých tříd se zaměří na: - chování mezi žáky mezilidské vztahy - vedení žáků ke kázni a pořádku - podchycení žáků k mimoškolní a mimotřídní činnosti (kroužky, DDM, Klub mladých Litovel) - zdravý životní styl Oblasti zájmu zůstávají (pravděpodobně?) stejné jako v loňském školním roce. MPP v třídnických hodinách druhého stupně: Třída 6. A - Adaptační kurz pro 6. třídy- vztahy v kolektivu. - Šikana mezi dětmi ve třídě- hlavně se zaměřením na mírné (skryté) formy. - Správná komunikace mezi dětmi. - Rodinné zázemí a jeho vliv na nežádoucí společenské jevy ve společnosti. - Vliv návykových látek na zdraví a společenské zařazení jedinců. Třída 6. B - denní režim a zdravý životní styl - vztahy mezi spolužáky, vzájemné ubližování, náznak šikany - mezilidské vztahy a vztahy v rodině 10

11 - vztah k cizímu majetku - odpovědnost za svoje chování a jednání - zárodky kriminality - nebezpečí internetu Třída 7. A - denní režim a zdravý životní styl, vztahy v rodině, změny v dospívání, kriminalita a problémy s ní spojené, rizika spojená s užíváním návykových látek, šikana, kyberšikana, problém zneužívání Třída 7. B - Září: Zdravý životní styl - Říjen: Vztahy v rodině - Listopad: Kriminalita mládeže - Prosinec: Nebezpečí návykových látek, užívání drog - Leden: Sexualita a vývojové odlišnosti pohlaví - Únor: Kyberšikana - Březen: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Duben: Sport součást rozvoje osobnosti a prevence úrazů - Květen: Práva a povinnosti, řešení konfliktů ve společnosti - Červen: První pomoc při úrazech, tísňové linky Třída 7. C - Denní režim, zdravý životní styl, práva a povinnosti; vztahy ve třídě, party, vztahy v ostatních skupinách vrstevníků sportovní oddíly, kroužky; komunikace a využívání všech smyslů k vnímání světa; vzájemné ubližování, šikana; vztah k cizímu majetku; odpovědnost za svoje chování a jednání; nebezpečí internetu; zárodky kriminality Třída 8.B - komunikace v rodině, mezi kamarády, vznik part; doping ve sportu nebezpečí užívání návykových látek; bezpečnost na silnici, první pomoc, nebezpečné situace, trávení volného času; šikana Třída 9. B - Třída dlouhodobě neřešila vážnější vztahové problémy, klima třídy bylo vždy přátelské. Teprve v 8. ročníku začala třída řešit vztahy některých žáků k psychicky méně odolným spolužákům (vůči vtipům nebo narážkám jsou některé děti imunní, naopak některé se kvůli tomu trápí). Toto je stěžejní téma třídnických hodin. Spolupráce se školní družinou Rovněž spolupráce se školní družinou není zanedbatelná. Ve ŠD jsou rozvíjeny zájmy dětí, děti jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, tráví svůj volný čas efektivně, učí se samostatnosti, rozšiřují své školní znalosti hravou formou, zúčastní se řady soutěží, organizovaných ŠD i jinými institucemi. 11

12 Spolupráce s PPP, lékaři, policií a dalšími institucemi Ve své práci využíváme služeb a nabídky programů PPP v Olomouci, při řešení problémů spolupracujeme s pracovníky PPP, se sociálním odborem města Litovle, s Komisí prevence kriminality při MÚ v Litovli, v případě nutnosti též s Policií ČR. Každoročně jsou ŠMP zváni na jednání Komise prevence kriminality Města Litovle, na kterém se projednají nejaktuálnější projevy rizikového chování dětí a mládeže našeho města a přilehlých obcí. Spolupráce s DDM, orgány státní správy, sportovními a zájmovými organizacemi, MK Litovel Tato spolupráce se odvíjí zejména na úrovni smysluplného využití volného času žáků (v žádném případě však nezahrnuje všechny děti naší školy, je pouze doplněním preventivního programu a nemá široký záběr). Dlouhodobě jde o velmi dobrou spolupráci Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci je nezbytnou součástí preventivního programu školy, budou pravidelně informováni o nebezpečí výskytu drog a dalších rizikových jevů v místě bydliště, zvýšená pozornost bude věnována problémům šikany ve škole i mimo školu, budou poučeni jak postupovat v případě zjištění, že dítě bere drogy. V případě problému budou rodiče pozváni do školy, kde se budeme snažit spolu s třídním učitelem, ředitelstvím školy a výchovným poradcem pomoci dítěti překonat vážnou životní krizi. V případě nutnosti zabezpečíme odbornou pomoc lékařů, pracovníků PPP, seznámíme rodiče s institucemi, kam se mohou obrátit. Pro rodičovskou veřejnost bude MPP přístupný na internetových stránkách školy. S MPP seznámíme rovněž výbor rodičovského sdružení a Radu školy a požádáme o finanční podporu při organizování některých akcí. Koordinátorem práce s MPP na škole je školní metodik prevence. Nedílnou součástí jeho práce je další vzdělávání a předávání získaných poznatků svým kolegům. ŠMP se v letošním školním bude zúčastňovat všech dostupných přednášek a seminářů pořádaných na podporu primární prevence ve školách a školských zařízeních a bude získané informace dále šířit mezi svými kolegy. Bude spolupracovat s vedením školy, VP, PPP na řešení vážnějších projevů rizikového chování. Bude se zúčastňovat schůzek výchovné komise. Bude se snažit doplnit svoje vzdělání v dané oblasti. Učitelé si budou moci v průběhu celého školního roku doplňovat svoje vědomosti v dané oblasti prostřednictvím materiálů, které bude metodik prevence průběžně ukládat na server S do složky Čti Primární prevence (S). 9. Minimální preventivní program je vyvěšen na internetových stránkách školy. Pro pedagogické pracovníky je přístupný též na serveru S /Čti/Primární prevence spolu s metodickými doporučeními MŠMT. Na nástěnce Primární prevence budou zveřejňovány aktuální postřehy a také důležitá telefonní čísla (viz příloha 1). 12

13 10. Přílohy Příloha 1 Kam se obrátit v případě nouze OLOMOUCKÁ ZAŘÍZENÍ Linka bezpečí dětí a mládeže Linka důvěry pro dospělé Linka důvěry pro děti a mládež Bílý kruh bezpečí Fond ohrožených dětí P centrum Pedagogicko-psychologická poradna KAPPA-HELP Přerov OSPOD Olomouc SOCIĹNÍ ODBOR MĚSTA LITOVLE Mgr. Pavel Procházka Bc. Radim Sléha Informace na webové adrese: Příloha 2 oficiální informační web OŠMT podsekce: prevence, hendikepovaná mládež, multikulturalita Seznam dostupné literatury a videopořadů Pedagogové proti drogám - MŠMT Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ - K.Nešpor a kol. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - Jak přestat brát - K.Nešpor, M.Mullerová Alkohol, drogy a vaše děti - K.Nešpor, L.Csémy Léčba a prevence závislostí - " Návykové látky - " 13

14 Jak překonat problém s hazardní hrou Drogová závislost Výchova ke zdravému životnímu stylu Zásady efektivní primární prevence Drogy - drogová závislost Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků Sám sebou I.-III. Průvodce sexualitou člověka Bolest šikanování FIT IN Bažení (craving) Prevence Zpravodaj školství AIDS Seznam se bezpečně Pro rodiče: Rodina proti kriminalitě Drogy a vaše dítě Drogy Život bez drog Vyber si zdraví - K.Nešpor - J.Presl - V. a I. Janíkovi - K.Nešpor a kol. - Sananim, PdF UP Olomouc - J.Canfield - Z.Kašparová, T.Houška - A.Brzek a kol. - M.Kolář - K. nešpor a kol. - K. Nešpor - časopis - interní materiál - L. Montagniera - Seznam.cz - Bílý kruh bezpečí - Sananim Olomouc - V. Polanský - MEDEA KULTUR - J. Richter 14

15 Příloha 3 Zájmová činnost Kroužky školní rok 2014/2015 (říjen-leden) kroužek vyučující den hodina třída Počet hod. roztleskávačky Doleželová středa 15:00-15: sportovní hry hoši Kubín pondělí 14:00-14: sportovní hry dívky Rakowská středa 14:00-14: sportovní hry hoši Zima čtvrtek 13:30-14: gymnastika Očenášková úterý 13:00-13: gymnastika Očenášková úterý 14:00-14: gymnastika Očenášková pondělí 12:00-12:45 1.tř. 1 gymnastika Očenášková středa 14:00-14: gymnastika Očenášková pátek 14:00-14: gymnastika Očenášková čtvrtek 14:00-14: dramatický Kreuzziegerová pondělí 14:00-14: anglický jazyk Vacková úterý 11:55-12:40 2.C 1 anglický jazyk Coufalová pondělí 11:55-12:40 2.A 1 anglický jazyk Coufalová středa 11:55-12:40 2.A 1 školní taneční Spurná středa 7:05-7:50 9.tř. 1 latinky Spurná čtvrtek 7:05-7: tř. 1 šikovné ručičky Gregušová pondělí 12:45-13: šikovné ručičky Petrželová pondělí 12:45-13: šikovné ruce Gregušová čtvrtek 12:45-13: šikovné ruce Petrželová čtvrtek 12:45-13: cvičení z matematiky Janowiaková středa 14:00-14:45 9.tř. 1 cvičení z matematiky Janowiaková čtvrtek 14:00-14:45 9.tř. 1 cvičení z Čj Sojková úterý 7:15-8:00 9.tř. 1 keramika Krylová středa 15:15-16: DPS Mládí Navrátilová Iveta čtvrtek 14:00-15: DPS Benjamínek Navrátilová Iveta pondělí 13:00-14: anglický jazyk Geprtová pondělí 11:55-12:40 1.tř 1 anglický jazyk Geprtová úterý 11:55-12:40 1.tř. 1 anglický jazyk Geprtová úterý 13:25-14:10 MŠ 1 anglický jazyk Geprtová úterý 14:15-15:00 MŠ 1 anglický jazyk Geprtová středa 7:05-7:50 2.tř. 1 anglický jazyk Geprtová čtvrtek 7:05-7:50 1.tř. 1 mravenečci Doleželová úterý 15:00-15:45 MŠ 1 15

16 Příloha 4 Prevence šikanování Podle metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Č.j. MSMT 22294/2013-1) Obsah: 1) Co je šikanování 2) Projevy šikanování 3) Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 4) Odpovědnost školy chránit děti před šikanou 5) Školní program proti šikanování 6) Společný postup při řešení šikany 1) Co je šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. (2) Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost (Kyberšikana je v MPP zpracována zvlášť). (3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. (4) Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. poperou dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit 2) Projevy šikanování (1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu agrese typu nebo prostředku týrání patří: fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikan y(násilné a manipulativní příkazy apod.). (2) Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti.z tohoto důvodu je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany (viz PŘÍLOHA 1). (3) Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině. 16

17 3) Přímé a nepřímé varovné signály šikanování Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet; kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem; nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem; skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich; honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí; rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády; při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; o přestávkách vyhledává blízkost učitelů; má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči; stává se uzavřeným; jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené; zašpiněný nebo poškozený oděv; stále postrádá nějaké své věci; odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy; mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy; začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!) Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi; dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem; nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach; ztráta chuti k jídlu; 17

18 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem; dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu); usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"; dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad; zmínky o možné sebevraždě; odmítá svěřit se s tím, co ho trápí; dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze; dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům; dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma; své zdravotní obtíže může přehánět, případně I simulovat (manipulace s teploměrem apod.); dítě se vyhýbá docházce do školy; dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. Zkrácený popis jednotlivých stádií šikanování naleznete v příloze 2 Metodického pokynu MŠMT k šikanování (S/Čti/Prevence) 4) Odpovědnost školy chránit děti před šikanou (1) Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc. (2) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu. V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. 5) Školní program proti šikanován - třídní učitelé vytvářejí podmínky pro zdravé klima třídy, děti s třídními učiteli spolupracují na stanovení pravidel chování v třídním kolektivu - všichni pedagogičtí pracovníci pomáhají v dětech utvářet zdravé sebevědomí a kritické hodnocení vlastního chování a jednání - třídní učitel mluví s dětmi o šikanování v třídnických hodinách - učitelé a všichni pracovníci školy spolupracují při zjištění projevu šikanování - pedagogičtí a ostatní pracovníci školy se maximálně snaží o přátelskou a důvěryhodnou atmosféru mezi dospělými a dětmi 18

19 - ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. - ve škole působí vyškolený specialista, zpravidla školní metodik prevence - škola spolupracuje s PPP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení neobvyklých a pokročilých šikan - škola aktivně spolupracuje s rodiči na jejich ochraně před šikanou - ředitel školy má zajištěn pedagogický dohled nad žáky před vyučováním a o přestávkách a na vytipovaných rizikových místech ve škole - škola má ve školním řádu zanesen zákaz chování, které má charakter ubližování a následná opatření při porušení školního řádu v této oblasti - škola má ve školním řádu zanesena pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných komunikačních technologií a následná opatření při porušení těchto pravidel 6) Společný postup při řešení šikany Při odhalení šikany proškolený pracovník (ŠMP) rozhodne o tom, zda škola zvládne řešení sama nebo s pomocí odborníka z venku, většinou pracovníka PPP. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu - škola zvládne sama (Kolář, 2011) 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 2. rozhovor s informátory a oběťmi 3. nalezení vhodných svědků 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory) 5. ochrana oběti 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 7. realizace vhodné metody: a. metoda usmíření b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči) 8. třídní hodina: a. efekt metody usmíření b. oznámení potrestání agresorů 9. rozhovor s rodiči oběti 10. třídní schůzka 11. práce s celou třídou Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany Poplachový plán pro tzv. školní lynčování škola zahájí řešení případu, aby předešla vážnému poškození zdraví oběti případně ohrožení života, poté se obrátí na odborníka (Kolář, 2011) A. První (alarmující) kroky pomoci 1. zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí B. Příprava podmínek pro vyšetřování 3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy 4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi 5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře) 6. oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům 19

20 C. Vyšetřování 7. rozhovor s obětí a informátory 8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi) D. Léčba 11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny (Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) Nápravná opatření Škola může pro zastavení násilí agresorů použít běžná i mimořádná nápravná opatření: výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) snížená známka z chování přeřazení do jiné třídy ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče nebo diagnostického ústavu ředitel školy může podat návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu Dojde-li k velmi závažnému případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Při nápravě šikany je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak s rodinou agresora. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem, tedy i s těmi dětmi, které přihlížely, ale nezasáhly. Doporučuje se další práce také s agresorem, případně doporučit rodičům spolupráci se specializovanými pracovišti (PPP, ) 20

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA: ZŠ Bečov ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 GARANT PROGRAMU: Mgr. Martina Martínková CÍLE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Cílem školní primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY

Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, Pod Šachtami 335 Č.j.: 2013/51 Vypracoval: Schválil: Směrnice ředitele školy PREVENCE ŠIKANY Mgr. Eva Kohoutová, metodik prevence

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok 2017-2018 Školní program proti šikaně slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je zaměřen na prevenci

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové Program proti šikanování Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více