MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014"

Transkript

1 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: , , fax: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ( prevence rizikového chování ) 2013/2014 Mgr. Daniela Pospíšilová metodik prevence Mgr. Miloslav Janeček ředitel září

2 MOTTO : Cokoliv s žáky dělám výchovného, je to prevence. ( Mgr. Jaroslava Stolařová ) 2

3 Obsah Minimální preventivní program... 5 Tým Minimálního preventivního programu... 5 Spolupráce a odpovědnost... 6 Charakteristika školy... 6 Zdůvodnění potřeby MPP... 6 Rizikové chování... 7 Druhy rizikového chování... 7 Prevence... 7 Primární prevence (PP)... 7 Sekundární prevence... 7 Terciární prevence... 7 Primární prevence... 8 Nespecifická primární prevence... 8 Specifická primární prevence... 8 Všeobecná primární prevence... 8 Cílová skupina... 8 Vzdělání lektora... 8 Selektivní a indikovaná primární prevence... 8 Cílová skupina selektivní PP... 8 Cílová skupina indikovaná PP... 8 Cíle... 8 Prevence a cílová skupina... 9 Prevence specifická cílová skupina pedagogové... 9 Prevence specifická cílová skupina rodiče... 9 Prevence specifická cílová skupina žáci... 9 Prevence nespecifická cílová skupina žáci... 9 Vymezení cílové populace Žáci Rodiče / zákonní zástupci Úloha každého pedagoga Vymezení místa Cíle, kterých se Minimální preventivní program týká Dlouhodobé cíle: Střednědobé cíle: Krátkodobé cíle: Poradenské služby školy Školní metodik prevence Náplň práce: Průběžné zvyšování kvalifikace ŠMP Sociální klima školy Diagnostika třídního kolektivu: Měření efektivity programů - zpětná vazba Mapování situace na SOŠ: Komplexní program prevence rizikového chování Třídní minimum: Spolupráce s institucemi, realizace akcí

4 Finanční zajištění Aktivity pro žáky Aktivity pro rodiče Aktivity pro učitelský sbor Charita Mimoškolní a odborné akce Školní časopis Odborné materiály Časopis ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠMP / PLÁN PRÁCE ŠMP 2013/ Doporučené přílohy k MPP

5 Minimální preventivní program MPP školy je dlouhodobý program zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Dále je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci. Preventivní působení na děti a mládež vychází ze zajištění včasnosti řešení počínajících vážnějších problémů jak jednotlivců, tak skupin a má výchovnou, obecnou i specifickou platnost v oblasti primární i sekundární prevence. Na naší škole se s rizikovými skupinami problémové mládeže každodenně setkáváme. Proto je vždy nutné hledat metody a modifikované přístupy, které by u těchto žáků minimalizovaly až eliminovaly riziko sociálního selhání. Problematika rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů) je celospolečenský problém. Je proto nutné, aby se škola podílela na prevenci a zejména se zaměřila na řešení užívání návykových látek a na předcházení šikaně. Naše škola se prevenci rizikového chování věnuje od prvního ročníku a pokračuje v ní po celou dobu docházky. Připravujeme a realizujeme komplexní a cílený program prevence ve spolupráci s různými institucemi. MPP vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. Minimální preventivní program byl vypracován v září 2006, dále pak je aktualizován v září, vždy na příslušný školní rok dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Tým minimálního preventivního programu - spolupráce nadále pokračuje a prohlubuje se - v celém složení se schází pravidelně 10x ročně - setkání v dílčích skupinách probíhá celoročně podle potřeby Tým minimálního preventivního programu ředitel školy - Mgr. Miloslav Janeček zástupce ředitele - Ing. Kotrčová Gabriela teoret. výuka vedoucí učitel - Ing. Zuzana Švábenská - p. Zdeněk Kolínský OU zástupce ředitele - Bc. Zdeněk Šerák OV stav. obory - p.jaroslav Čuba OV zahr. obory - Mgr. Milan Veran - DM školní metodik prevence - Mgr. Daniela Pospíšilová výchovný poradce - Mgr. Lucie Kociánová - Mgr. Edita Mileriková - PaedDr. Věra Běláčková obvodní metodik prevence pro P3 a P9 - Mgr. Pavel Klíma školní psycholog - Mgr. Kateřina Strádalová speciální pedagog - Mgr. Jiří Chytil 5

6 Spolupráce a odpovědnost ředitel školy - odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci MPP školní metodik - koordinuje přípravu a realizaci programu (vyhláška č. 72/2005 Sb., příloha č. 3 standardní činnosti ŠMP) výchovný poradce v době míru oddělená činnost VP a ŠMP ( velká škola, hodně žáků), v případě nutnosti řešit vzniklý problém a hledání společné strategie úzká spolupráce pedagogický sbor - jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (ŠVP), vedou žáky ke zdravému životnímu stylu třídní učitelé - stěžejní úloha při naplňování MPP žáci - participují na přípravě a realizaci programu metodik prevence PPP- garantem kvality jím nabízených programů spolupráce s jinými organizacemi v regionu školní psycholog zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP. je Charakteristika školy Struktura i název školy se postupem let několikrát změnily: Svoji historii jsme zahájili jako Střední odborné učiliště - r.1973, v roce 1984 se přidružilo Odborné učiliště pro absolventy zvláštních škol, v roce 1999 byla k naší škole připojena Integrovaná střední škola zahradnická - celý dlouhý název tehdy zněl SOŠ, SOU, OU a U stavební a zahradnické. Od roku 2006 máme ve zřizovací listině uveden aktuální název: Střední odborná škola stavební a zahradnická. V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory (M) zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory (H) s výučním listem pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny (E) s výučním listem pro absolventy speciálních základních škol. Nabízíme také nástavbové studium, dvouleté denní nebo tříleté dálkové. Naším cílem je, aby naši absolventi byli dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří především kvalifikovaní a aprobovaní učitelé střední školy a učitelé odborného výcviku, zajišťuje kvalitní vzdělání a ve spolupráci s rodiči i důsledné výchovné působení na žáky. Naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech práce z důvodu, že by o ně nebyl na trhu práce zájem. Zdůvodnění potřeby MPP vytvoření zdravého klimatu vede k pocitu bezpečnosti ve škole úzká spolupráce s rodiči vede k důvěře a pocitu vzájemné odpovědnosti, rodiče ví, jak děti tráví čas ve škole i mimo školu a dokážou tak včas s učiteli řešit problémy s chováním, prospěchem a absencí ve škole sjednocení výchovného a vzdělávacího působení na žáky ve škole i mimo školu pomáhá ve svém důsledku odstranit nežádoucí jevy ve společnosti (zejména ty, které někteří žáci a rodiče často berou jako běžnou normu chování - záškoláctví, šikana, vandalismus, kouření a alkoholismus). 6

7 Rizikové chování Jedná se o chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Nahrazuje dříve používaný termín sociálně patologické jevy. Druhy rizikového chování alkoholismus, kouření, drogové závislosti divácké násilí doprovodný fenomén sportovních utkání doping komerční zneužívání dětí kriminalita a delikvence patologické hráčství (netolismus, gambling) poruchy příjmu potravy rizikové sexuální chování - HIV a AIDS rizikové sporty šikana, vandalismus, agresivita aj. formy násilného chování týrání a zneužívání dětí Syndrom CAN týrání a zneužívání žen, obchod se ženami virtuální drogy ( počítače, televize, video ) xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus závislost na sektách záškoláctví zneužívání anabolik a medikamentů Prevence Je soubor intervencí s cílem zamezit rizikovému chování, či snížit jeho výskyt a šíření. Primární prevence (PP) předcházení vzniku rizikového chování u osob, u nichž se ještě nevyskytlo (př. předcházení rozvoje kouření u osob, které dosud nikdy nekouřily) Sekundární prevence předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování u osob, které jsou jím ohroženy (př. předcházení vzniku a rozvoji závislostí u osob, které již drogu užívají) Terciární prevence předcházení zdravotním nebo sociálním potížím v důsledku rizikového chování (př. předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog) 7

8 Primární prevence Nespecifická primární prevence aktivity, které nemají přímou souvislost s rizikovým chováním a aktivity, které napomáhají snižování rizika vzniku a rozvoje rizikového chování, a to prostřednictvím lepšího využívání volného času Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování jsou zaměřeny na jasně definovanou cílovou skupinu specifická primární prevence se dále člení na primární prevenci A) všeobecnou B) selektivní C) indikovanou zaměřuje se na žáky, kteří jsou různým způsobem hendikepováni a díky tomu jsou vůči rizikovému chování a jeho dopadům více zranitelní programy specifické primární prevence jsou často certifikované MŠMT potvrzení kvality Všeobecná primární prevence Cílová skupina běžná populace žáků bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny programy pro větší počet osob ( třída či menší sociální skupina) Vzdělání lektora v praxi ve většině případů dostačuje vzdělání školního metodika Cíl zamezit nebo oddálit vznik rizikového chování Selektivní a indikovaná primární prevence Cílová skupina selektivní PP skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohroženy než jiné skupiny populace (př. děti alkoholiků, žáci mající horší prospěch,..) většinou se zde pracuje s menšími skupinami či jednotlivci Cílová skupina indikovaná PP Cíle jedinci, kteří jsou vystaveni výrazně rizikovým faktorům, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování snaha podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence zahájit (př. nejen oddálení užívání drog, ale také snížení frekvencí a objemu užívaného alkoholu, tabáku a dalších drog a zmírnění následků jejich užívání) 8

9 Prevence a cílová skupina Prevence specifická cílová skupina pedagogové Téma Kde - jak Vedení třídního kolektivu práce se třídou z grantu MŠMT Třídní minimum (preventivní kulturní odborné) průběžně všichni učitelé Aktivní účast 15 TU prvních ročníků na Dnu třídy září Školení téma a termín podle nabídky Mgr. Veselá Školní psycholog Mgr. K. Strádalová Prevence specifická cílová skupina rodiče Téma Seznámení rodičů a ZZ s cílem a realizací MPP Informace pro rodiče a ZZ o Dnu třídy Prevence záškoláctví a dalšího rizik. chování Možnost návštěvy TU, VP, ŠMP, ŠP Kde stránky školy setkání s rodiči budoucích žáků TSCH škola po dohodě Prevence specifická cílová skupina žáci Téma Všechny ročníky Realizátor Kdy Den třídy adaptační den první ŠMP září Poznáním proti Extremisnu první Bc. Lebeda listopad Protidrogová prevence první Mgr. Vácha říjen Nástěnka třídy OU Bc. Filounková 10x Listina práv a svobod první MP říjen Šikana, lobbing a bossing druhé MP říjen Kriminalita mladistvých třetí MP říjen Právní vědomí II čtvrté a DS MP říjen Sociálně patologické jevy druhé MP březen Bezpečí žen a dívek v Praze druhé dívky MP březen Sebeobrana z pohledu zákona druhé chlapci MP březen Právní aspekty právní nehody 2x 20 MP březen Domácí násilí 2x 20 říjen Prevence nespecifická cílová skupina žáci Téma Všechny ročníky Realizátor Kdy Výchovně vzdělávací zájezd výběr ŠMP červen Den kdy svítí Světlušky 15 dvojic ŠMP, DM září Zooadopce podle zájmu ŠMP, DM průběžně Adopce na dálku Winnie žáci, zaměstnanci ŠMP průběžně Matematický klokan výběr před.kom. MA březen Filmový klub zájemci žáci průběžně Poznáním proti závislostem zájemci minitpp, žáci průběžně Prevence onemocnění prsou zájemci ŽAB listopad, květen 9

10 Vymezení cílové populace Cílem preventivního programu je působit současně na žáky, rodiče i pedagogy. Řada žáků naší školy je z rozvedeného manželství nebo žijí v neúplné rodině. Tito častěji patří k rizikové skupině. Žáci Jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou jsou zaměřené preventivní aktivity, a tedy hlavním zdrojem informací. Nelze je však chápat jako skupinu izolovanou, protože jsou v neustálém kontaktu s učiteli, rodiči a dalšími osobami ve škole. snažit se je podrobně seznámit s problematikou sociálně patologických jevů, aby: - věděli, jaká jsou rizika a následky spojené s kouřením, požívání alkoholu a drog - naučili se respektovat názory druhých - uměli se k sobě chovat - znali svá lidská práva - znali podrobně riziko zneužívání návykových látek - znali modely chování v případě šikanování, týrání, sexuálního zneužívání - aby věděli, na koho se v případě potřeby obrátit na žáky výchovně působí všichni vyučující tato témata jsou řešena zejména v hodinách ON, TV, Bi, ekonomie, ekologie Rodiče / zákonní zástupci Mají významný vliv na efektivitu preventivních aktivit ve škole, mohou účinnost prevence výrazně posílit a naopak, pokud s dlouhodobými cíly školy nesouhlasí, mohou je ovlivnit negativně. cílem školy je: - udržovat úzké kontakty se zákonnými zástupci i rodiči zletilých žáků - podporovat a rozvíjet spolupráci se školou - působit na rodiče ze sociálně slabších vrstev je důležité, aby si rodiče uvědomili, že učitelům jde o to, aby se žáci ve škole cítili dobře a spokojeně společně vést žáky tak, aby dokázali svůj volný čas vhodně a správně využívat Úloha každého pedagoga Odpovídá za preventivní aktivity a zařazení prev. témat do výuky. Monitorování jejich názorů na situaci ve škole a účinnost preventivních programů má zásadní význam. vede důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka respektuje individualitu každého jedince rozvíjí u žáků schopnost jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince využívá možností osobní, společenské a morální výchovy v prevenci šikanování vzdělává se v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů spolupracuje s vedením školy, ostatními pedagogy a s rodiči systémově zavádí výchovu ke zdravému životnímu stylu pracuje s krizovými centry a jinými odborníky, zejména spolupráce s PPP seznamuje žáky s podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany 10

11 řídí se opatřeními k posílení kázně zapracovanými ve školním řádu (uděluje případným agresorům důtky, popř. jiná výchovná opatření) rozvíjí žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem komunikuje s žáky na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání seznamuje žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami učí žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka nenechává bez povšimnutí žádný projev ani náznak šikany, intolerance, xenofobie nebo rasismu a okamžitě přijímá vhodná konkrétní pedagogická opatření Vymezení místa Škola všechny aktivity Komplexního programu primární prevence Domov mládeže výběr aktivit Komplexního programu primární prevence jsou zapojeni všichni žáci ubytovaní v DM, z naší i z jiných škol program zaměřen na mimoškolní činnost a zejména na výchovu ke zdravému životnímu stylu úzká spolupráce se školou Praxe mistři OV se účastní školení pedagogů ( šikana, právní povědomí atd. ) v případě potřeby spolupráce se ŠMP podezření na domácí násilí, šikanu atd. je potřeba najít další formu účinné prevence zaměřit se na prevenci šikany a dalších projevů netolerance a násilí Cíle, kterých se Minimální preventivní program týká Dlouhodobé cíle: navození správného klimatu ve škole navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu - mezi dospělými a dětmi - mezi učiteli a žáky systematické ovlivňování třídních kolektivů (zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi dalšími ročníky) navození příznivého klimatu mezi pedagogickými pracovníky kladné postoje pedagogických pracovníků k problematice prevence sociálně patologických jevů Střednědobé cíle: zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem třídní učitel - přizvaný odborník, psycholog 11

12 podporovat u rodičů zájem o dění ve škole v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků působit na všechny pedagogické pracovníky Krátkodobé cíle: pokud je to nezbytné, zavedení pravidelných třídnických hodin - práce s třídním kolektivem i mimo vyučování - zařazení problematiky soc. patologických jevů do jednotlivých předmětů - besedy, přednášky, exkurze účast žáků v různých olympiádách, dovednostních a vědomostních soutěžích pravidelné společné akce všech pracovníků školy zlepšení pracovních podmínek, vybavování kabinetů, tříd, sborovny konzultační hodiny výchovných poradkyň, metodika prevence zajištění informací o nových poznatcích v primární prevenci ve spolupráci s dalšími institucemi prostřednictvím vnitřního serveru školy nebo v rámci provozních a pedagogických rad Cílem tohoto MPP je výchova žáků: ke zdravému životnímu stylu formování jejich hodnotových postojů rozvíjení sociálních dovedností posilování komunikačních schopností Program je zaměřen na: předávání dostatečného množství informací trvalé uvědomění si rizik spojených s jednotlivými sociálně patologickými jevy 12

13 Žáky je potřeba vést ke: schopnosti stanovit si reálné životní cíle s využitím různých metod aktivního sociálního učení zvyšování sebevědomí a posilování schopnosti vyrovnat se s případným neúspěchem schopnosti převzít zodpovědnost za své chování musí si uvědomit možné důsledky svého jednání dokázat se vyrovnat s problémy a konflikty zvládat stresové situace bez pomoci léků a jiných návykových látek umět jasně a vhodně reagovat na nejrůznější podněty, na kritiku apod. je nutné, aby se naučili ovládat své emoce a zvládali i jejich extrémní podoby Důležitým cílem je: vytvoření důvěryhodného a bezpečného prostředí ve škole, takového, které napomáhá rozvoji osobnosti zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rizikovým skupinám studentů využít metod individuálního přístupu zejména získávat pro spolupráci rodiče vytvářet a dále rozvíjet příznivé podmínky pro vhodné využití volného času prostřednictvím nabídky různých zájmových kroužků. Poradenské služby školy Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/ Činnosti zajišťují: výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog speciální pedagog třídní učitelé učitelé Mgr. Lucie Kociánová - OU PaedDr. Věra Běláčková - SOŠ Mgr. Mileriková Edita - SOU Mgr. Daniela Pospíšilová Mgr. Kateřina Strádalová Mgr. Jiří Chitil občanská nauka, tělesná výchova, ekonomika, ekologie, biologie, odborné předměty. 13

14 Školní metodik prevence Náplň práce: - Mgr. Daniela Pospíšilová je ŠMP od vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Metodické a koordinační činnosti Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování 2) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Průběžné zvyšování kvalifikace ŠMP - viz Příloha č.1 14

15 Sociální klima školy Ze zkušeností všech pedagogických pracovníků, ale především z různých výzkumů vyplývá, že jednou ze základních priorit jakékoliv prevence je příznivé sociální klima ve škole jako celku, ve třídách mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem, ale také mezi učiteli navzájem. Proto je potřeba všem zúčastněným stranám vytvořit takové podmínky, které pomohou k vytváření zdravých sociálních vztahů. Diagnostika třídního kolektivu: Dlouhodobé, pravidelné mapování vztahů ve třídním kolektivu umožňuje sledovat, jak třída funguje v době míru. Pokud se objeví problém, porovnáním předchozích údajů, lze vysledovat, k jakým změnám došlo. K diagnostice používáme sadu testů B3 a B4. Jsou zadávány na začátku školního roku. V listopadu u prvních ročníků, v říjnu u postupujících ročníků. Měření efektivity programů - zpětná vazba Zadávání dotazníků a následné vyhodnocení s cílem: aby žák dokázal popsat rizikový jev aby znal různé způsoby řešení vzniklé situace a to, jak by se v dané situaci zachoval hodnocení akce žákem, oznámkování akce získání informací, jaké akce zařazovat a které opustit Mapování situace na SOŠ: - mapování situace na škole probíhá pomocí rozhovorů s učiteli, především s TU - v rámci protidrogové prevence používáme anonymní dotazníkové šetření zaměřené na průzkum výskytu soc. pat. jevů - výstupem je grafické zpracování výsledků umožňující srovnání v rámci školy, vůči jiným SŠ i stavu v ČR - po jednotlivých akcích v rámci PP studenti poskytují zpětnou vazbu formou známky -zpětná vazba jednotlivých tříd je součástí prezentace Dne třídy 15

16 Komplexní program prevence rizikového chování MPP na škole je postaven tak, aby byly zařazovány aktivity do všech tříd a podle ročníků a tématu na sebe navazovaly. Některé aktivity jsou nadstavbové podle toho, co se nám podaří zajistit. Pro lepší přehlednost slouží barevná tabulka Komplexní program prevence rizikového chování, která současně slouží jako Plán práce ŠMP. Třídní minimum: (preventivní kulturní odborné) Aby byl MP program skutečně komplexní, nestačí pouze aktivity pořádané ŠMP. Proto pro školní rok 2012/13 byl vytvořen nový program Třídní minimum. Jedná se pouze o změnu v evidenci aktivit, které TU i ostatní vyučující v rámci práce se třídou konají. Příloha č. 2 Barevná tabulka KPPRCH Příloha č. 3 Tabulky Třídní minimum Spolupráce s institucemi, realizace akcí Preventivní působení a osvěta vyžadují široké odborné znalosti a koordinovaný postup různých subjektů, které se pak podílejí na výchově. Spolupracujeme s: ANABELL poruchy příjmu potravy M. Bartáková ACORUS centrum pro osoby ohrožené dom. Násilím, Katarína Šinková Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla az. centrum - p. Strouhal, p Hornych Červená stužka kontakt: Mgr. Z. Prouzová Dance no Drugs projekt manager: Bc. B. Sedlák Den kdy svítí Světluška - kontakt:p. Nachmannová Dialig Jessenius o.p.s. Mgr. J. Filoutová (Turnerová) Filozofická fakulta UK kontakt Dr. Drlíková Humanitární centrum NAROVINU Imperativ Bc Lebeda Jeden svět na školách- kontakt: p. Olčáková, p. Blažková Kino AERO kontakt: K. Chmelíková Klokánek Hostivice p. Jansová Klíčov p. Kuncová, p. Posolda Magistrát hl.m. Prahy krajské oddělení protidr. prevence- kontakt: Mgr. Janoušková Městská policie hl.m. Praha, útvar prevence kontakt: Ing. Petr, Bc. Bartoš MVČR kontakt: p. Malá MŠMT Mgr. M. Budinská- vedoucí úseku prevence Obvodní metodik prevence pro Prahu 3 a 9 Mgr. Pavel Klíma Odbor prevence kriminality MV OSPOD pro P9, kurátorka Bc M. Vilímovská Společně k bezpečí Mgr. M. Veselá PCPP Mgr. Žufníček Protidrogový koordinátor MČ Prahy 9 Mgr. Lukáš Horák 16

17 PhDr. Václava Masáková psycholog, supervize ROSA p. Prokopová RAABE Mgr. K. Šípková Rozhlas Světluška J. Nachtmannová ZOO Praha Život bez závislosti PhDr. Helena Vrbková Finanční zajištění Snažíme se zajistit takové přednášky a akce, které jsou pro školu zdarma Finanční prostředky k plnění Komplexního programu prevence rizikového chování: z prostředků získaných z rozpočtu MHMP Zdravé město z prostředků získaných z rozpočtu MŠMT z prostředků získaných z rozpočtu MČP9 z prostředků poskytnutých školou z příspěvků rodičů z darů MČP9, zastoupená obvodním koordinátorem, financuje časopis Prevence a Závislost Příloha č. 4 Tabulka grantů od roku 2006 Aktivity pro žáky Jsme velká škola. Každoročně otevíráme více jak 50 tříd, v nichž studuje přibližně 1200 žáků. Výuku zajišťuje víc jak 120 pedagogů. Proto aktivity pro žáky, které přímo nezajišťuje ŠMP nejsou uváděny v MPP. Jejich přehled, popis i fotodokumentace jsou na webových stránkách školy Aktivity pro rodiče třídní schůzky rozdávání materiálů týkajících se prevence (drogy, šikana, ) konzultace s třídními profesory, po dohodě s výchovným poradcem a školním metodikem denně aktualizované internetové stránky Dny otevřených dveří setkání rodičů budoucích žáků spolupráce se Školním poradenským centrem Aktivity pro učitelský sbor přednášky, školení výběr článků z odborných časopisů (Prevence, Závislost) letáky a další zajímavosti související se závislostmi 17

18 Den třídy, aktivní účast TU seznámení TU s výsledky B3 Třídní minimum Charita Den, kdy svítí Světluška dvojice studentů prodávají dárkové předměty Srdíčkový den - dvojice studentů prodávají dárkové předměty Červená stužka Den boje proti AIDS Květinka prodej velikonočních vajíček Klokánek Hostivice Pomoc dětem a mladým lidem s tzv. získaným handicapem Setkání adoptivních rodičů - Promítání a povídání koordinátorů projektu Setkání sponzorů v ZOO Praha Zooadopce Mimoškolní a odborné akce AQVA THERM Praha Benefiční večer "Světlo pro Světlušku" v kostele sv. Anny Botanická zahrada hl. m. Prahy Letničky Česká národní banka Státní poklad Dendrologická zahrada Průhonice (NZ) Den, kdy svítí Světluška Exkurze pila Čáslav Hawle armatury, Jesenice u Prahy (instalatér) Mikuláš v ZOO pro adoptivní rodiče Muzeum Karlova mostu, plavba Pražskými Benátkami (SO) Návštěva Památkového úřadu (stavební obnova) Nová budova Národního muzea Projekce filmu Jeden svět na školách- Holocaust III za hradbou get + debata s hostem PRAGOTHERM Pražská teplárenská Příběhy bezpráví Jeden svět na školách PVA Veletrh zahradní architektury FOR GARDN Sanace vlhkého zdiva, Nekap s.r.o. (SO) Senát, prohlídka (SO) Školní výlet Karlštejn Štemberský palác The Action - vzdělávací dopravní program, BESIP Trvalkové dny v botanické zahradě Vodárny Podolí Výlet do ZOO Praha Výchovně vzdělávací zájezd do Polska WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl ( dřevaři ) Výstava orchidejí skleník FM Výstava kaktusů a sukulentů WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl Zahrady Pražského hradu 18

19 Školní časopis - Domov mládeže vydává školní časopis Sladký domov. - na jeho tvorbě se aktivně podílejí žáci školy - na soutěži školních časopisů nás úspěšně reprezentoval a získal první místo Odborné materiály Časopis: Prevence Závislost ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠMP /2013 Minimální preventivní program MPP byl ŠMP Mgr. Danielou Pospíšilovou aktualizován pro školní rok 2012/2013 a schválen ředitelem školy. Byly vytýčeny jednotlivé cíle, které byly v průběhu školního roku naplňovány. Plán veškerých aktivit pořádaných v rámci PP byl sestaven do barevné tabulky (příloha MPP, umístěná na nástěnce ve sborovně). Tým primární prevence: TPP funguje ve stejném složení a schází se pravidelně jednou měsíčně. Je tak zajištěna úzká spolupráce s vedením školy. Z každého setkání ŠMP vytváří zápisy, které jsou součástí MPP. Pokračující spolupráce s: -protidrogovým koordinátorem a sociálním kurátorem MČ Praha 9 - Mgr. Lukášem Horákem -obvodním metodikem prevence pro P3 a P9 Mgr. Pavlem Klímou -učiteli a mistry SOŠ, SOU a OU -s organizacemi poskytujícími primární prevenci Den třídy: V rámci výchovně-vzdělávacího a informačního procesu zaměřeného na prevenci rizikového chování, výchově ke zdravému životnímu stylu a zvyšování sociální kompetence dospívajících, se všech 17 prvních ročníků SOŠ, SOU a OU zúčastnilo Dne třídy. Seznamovacích aktivity a hry, založené na spolupráci a komunikaci by měly usnadnit přechod žáků ze ZŠ na školu střední. Veškeré aktivity byly zaměřeny na poznání sebe sama, poznání spolužáků, vybudování kvalitního třídního kolektivu, navázání atmosféry spolupráce, důvěry a přátelských vztahů mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a třídním učitelem. Program byl především zaměřen na vytváření přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, nenásilného zvládání konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu. Všech 17 tříd prvních ročníků se zúčastnilo celodenního programu od 9.00 do nebo hodin. Všichni účastníci následně vyplnili dotazník zpětné vazby, na základě výsledků byla pro každou třídu ŠMP zpracována prezentace obsahující shrnuté hodnocení, pozitivní i negativní, průměrnou známku za akci i soubor fotografií pořízených v průběhu dne. Každá třída si do 19

20 své kmenové učebny odnesla zarámovaný Strom třídy, vyjadřující požadavky žáků pro kvalitní život v nově vytvářeném třídním kolektivu. Odborně celou akci zajistila ŠMP ve spolupráci s jednotlivými TU. ZPĚTNÁ VAZBA hodnocení SOŠ SOU OU pedagogové průměr 1,32 1,34 1,53 1, Finanční zabezpečení: V letošním školním roce byly ŠMP Mgr. Pospíšilovou opět vypracovány a podány žádosti o finanční příspěvek v rámci grantové politiky MŠMT a MHMP na rok 2013, v celkové výši ,- Kč. Ani jeden z těchto programů nebyl podpořen. Jednalo se o programy: -Systémová prevence SOŠ Jarov -Poznáním proti extremismu -Školní konference primární prevence Přednášky, Poznáním proti extremismu (Bc. Lebeda) a Cesta feťáka (Mgr. Vácha) pro všechny první ročníky, byly financovány z prostředků získaných pro rok Pro příští školní rok bude nutné hledat jiné zdroje financování. Vyúčtování: MČ P9, vyúčtování fin. prostředků 2012 poskytnutých na Protidrogovou prevenci MŠMT, vyúčtování finančních prostředků Poznáním proti extremismu, výjezd Mnichov, Dachau - Komplexní výcvik prevence - studium 2. školní konference Den proti lhhostejnosti: Na základě zkušeností získaných v rámci spolupráce s PCPP a o.s. Dialog Jessenius Proběhla 2. školní konferenci PP pod názvem Den proti lhostejnosti. Vybraní žáci se zúčastnili 2. meziškolní konference pořádané o.s. DJ. Na OU byly opět vytvořeny tematické Nástěnky prevence. V tomto projektu jsou mimo ŠMP zapojeny také PaedDr. Nováková a Bc. Filounková. Spolupráce škol: V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se SPŠ dopravní a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5. a společně uspořádali 2. školní konferenci. V této spolupráci hodláme i nadále pokračovat a 3. školní konference se uskuteční pod názvem Den porozumění. Současně plánujeme společný 1. ročník literární soutěže, v níž budou zapojeny celkem 4 pražské střední školy a MP. Další vzdělávání ŠMP: Metodička se průběžně účastnila některých setkání školních metodiků prevence P3 a P9, vedených obvodním metodik prevence pro P3 a P9 Mgr. Pavlem Klímou a pravidelných setkání ředitelů a metodiků škol zapojených do projektu Můžu Ti pomoct v PCPP. Současně pokračuje čtvrtým rokem v sebezkušenostním výcviku KVP II. Celkem se 20

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více