MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014"

Transkript

1 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: , , fax: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ( prevence rizikového chování ) 2013/2014 Mgr. Daniela Pospíšilová metodik prevence Mgr. Miloslav Janeček ředitel září

2 MOTTO : Cokoliv s žáky dělám výchovného, je to prevence. ( Mgr. Jaroslava Stolařová ) 2

3 Obsah Minimální preventivní program... 5 Tým Minimálního preventivního programu... 5 Spolupráce a odpovědnost... 6 Charakteristika školy... 6 Zdůvodnění potřeby MPP... 6 Rizikové chování... 7 Druhy rizikového chování... 7 Prevence... 7 Primární prevence (PP)... 7 Sekundární prevence... 7 Terciární prevence... 7 Primární prevence... 8 Nespecifická primární prevence... 8 Specifická primární prevence... 8 Všeobecná primární prevence... 8 Cílová skupina... 8 Vzdělání lektora... 8 Selektivní a indikovaná primární prevence... 8 Cílová skupina selektivní PP... 8 Cílová skupina indikovaná PP... 8 Cíle... 8 Prevence a cílová skupina... 9 Prevence specifická cílová skupina pedagogové... 9 Prevence specifická cílová skupina rodiče... 9 Prevence specifická cílová skupina žáci... 9 Prevence nespecifická cílová skupina žáci... 9 Vymezení cílové populace Žáci Rodiče / zákonní zástupci Úloha každého pedagoga Vymezení místa Cíle, kterých se Minimální preventivní program týká Dlouhodobé cíle: Střednědobé cíle: Krátkodobé cíle: Poradenské služby školy Školní metodik prevence Náplň práce: Průběžné zvyšování kvalifikace ŠMP Sociální klima školy Diagnostika třídního kolektivu: Měření efektivity programů - zpětná vazba Mapování situace na SOŠ: Komplexní program prevence rizikového chování Třídní minimum: Spolupráce s institucemi, realizace akcí

4 Finanční zajištění Aktivity pro žáky Aktivity pro rodiče Aktivity pro učitelský sbor Charita Mimoškolní a odborné akce Školní časopis Odborné materiály Časopis ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠMP / PLÁN PRÁCE ŠMP 2013/ Doporučené přílohy k MPP

5 Minimální preventivní program MPP školy je dlouhodobý program zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Dále je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci. Preventivní působení na děti a mládež vychází ze zajištění včasnosti řešení počínajících vážnějších problémů jak jednotlivců, tak skupin a má výchovnou, obecnou i specifickou platnost v oblasti primární i sekundární prevence. Na naší škole se s rizikovými skupinami problémové mládeže každodenně setkáváme. Proto je vždy nutné hledat metody a modifikované přístupy, které by u těchto žáků minimalizovaly až eliminovaly riziko sociálního selhání. Problematika rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů) je celospolečenský problém. Je proto nutné, aby se škola podílela na prevenci a zejména se zaměřila na řešení užívání návykových látek a na předcházení šikaně. Naše škola se prevenci rizikového chování věnuje od prvního ročníku a pokračuje v ní po celou dobu docházky. Připravujeme a realizujeme komplexní a cílený program prevence ve spolupráci s různými institucemi. MPP vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. Minimální preventivní program byl vypracován v září 2006, dále pak je aktualizován v září, vždy na příslušný školní rok dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Tým minimálního preventivního programu - spolupráce nadále pokračuje a prohlubuje se - v celém složení se schází pravidelně 10x ročně - setkání v dílčích skupinách probíhá celoročně podle potřeby Tým minimálního preventivního programu ředitel školy - Mgr. Miloslav Janeček zástupce ředitele - Ing. Kotrčová Gabriela teoret. výuka vedoucí učitel - Ing. Zuzana Švábenská - p. Zdeněk Kolínský OU zástupce ředitele - Bc. Zdeněk Šerák OV stav. obory - p.jaroslav Čuba OV zahr. obory - Mgr. Milan Veran - DM školní metodik prevence - Mgr. Daniela Pospíšilová výchovný poradce - Mgr. Lucie Kociánová - Mgr. Edita Mileriková - PaedDr. Věra Běláčková obvodní metodik prevence pro P3 a P9 - Mgr. Pavel Klíma školní psycholog - Mgr. Kateřina Strádalová speciální pedagog - Mgr. Jiří Chytil 5

6 Spolupráce a odpovědnost ředitel školy - odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci MPP školní metodik - koordinuje přípravu a realizaci programu (vyhláška č. 72/2005 Sb., příloha č. 3 standardní činnosti ŠMP) výchovný poradce v době míru oddělená činnost VP a ŠMP ( velká škola, hodně žáků), v případě nutnosti řešit vzniklý problém a hledání společné strategie úzká spolupráce pedagogický sbor - jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (ŠVP), vedou žáky ke zdravému životnímu stylu třídní učitelé - stěžejní úloha při naplňování MPP žáci - participují na přípravě a realizaci programu metodik prevence PPP- garantem kvality jím nabízených programů spolupráce s jinými organizacemi v regionu školní psycholog zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP. je Charakteristika školy Struktura i název školy se postupem let několikrát změnily: Svoji historii jsme zahájili jako Střední odborné učiliště - r.1973, v roce 1984 se přidružilo Odborné učiliště pro absolventy zvláštních škol, v roce 1999 byla k naší škole připojena Integrovaná střední škola zahradnická - celý dlouhý název tehdy zněl SOŠ, SOU, OU a U stavební a zahradnické. Od roku 2006 máme ve zřizovací listině uveden aktuální název: Střední odborná škola stavební a zahradnická. V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory (M) zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory (H) s výučním listem pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny (E) s výučním listem pro absolventy speciálních základních škol. Nabízíme také nástavbové studium, dvouleté denní nebo tříleté dálkové. Naším cílem je, aby naši absolventi byli dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří především kvalifikovaní a aprobovaní učitelé střední školy a učitelé odborného výcviku, zajišťuje kvalitní vzdělání a ve spolupráci s rodiči i důsledné výchovné působení na žáky. Naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech práce z důvodu, že by o ně nebyl na trhu práce zájem. Zdůvodnění potřeby MPP vytvoření zdravého klimatu vede k pocitu bezpečnosti ve škole úzká spolupráce s rodiči vede k důvěře a pocitu vzájemné odpovědnosti, rodiče ví, jak děti tráví čas ve škole i mimo školu a dokážou tak včas s učiteli řešit problémy s chováním, prospěchem a absencí ve škole sjednocení výchovného a vzdělávacího působení na žáky ve škole i mimo školu pomáhá ve svém důsledku odstranit nežádoucí jevy ve společnosti (zejména ty, které někteří žáci a rodiče často berou jako běžnou normu chování - záškoláctví, šikana, vandalismus, kouření a alkoholismus). 6

7 Rizikové chování Jedná se o chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Nahrazuje dříve používaný termín sociálně patologické jevy. Druhy rizikového chování alkoholismus, kouření, drogové závislosti divácké násilí doprovodný fenomén sportovních utkání doping komerční zneužívání dětí kriminalita a delikvence patologické hráčství (netolismus, gambling) poruchy příjmu potravy rizikové sexuální chování - HIV a AIDS rizikové sporty šikana, vandalismus, agresivita aj. formy násilného chování týrání a zneužívání dětí Syndrom CAN týrání a zneužívání žen, obchod se ženami virtuální drogy ( počítače, televize, video ) xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus závislost na sektách záškoláctví zneužívání anabolik a medikamentů Prevence Je soubor intervencí s cílem zamezit rizikovému chování, či snížit jeho výskyt a šíření. Primární prevence (PP) předcházení vzniku rizikového chování u osob, u nichž se ještě nevyskytlo (př. předcházení rozvoje kouření u osob, které dosud nikdy nekouřily) Sekundární prevence předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování u osob, které jsou jím ohroženy (př. předcházení vzniku a rozvoji závislostí u osob, které již drogu užívají) Terciární prevence předcházení zdravotním nebo sociálním potížím v důsledku rizikového chování (př. předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog) 7

8 Primární prevence Nespecifická primární prevence aktivity, které nemají přímou souvislost s rizikovým chováním a aktivity, které napomáhají snižování rizika vzniku a rozvoje rizikového chování, a to prostřednictvím lepšího využívání volného času Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování jsou zaměřeny na jasně definovanou cílovou skupinu specifická primární prevence se dále člení na primární prevenci A) všeobecnou B) selektivní C) indikovanou zaměřuje se na žáky, kteří jsou různým způsobem hendikepováni a díky tomu jsou vůči rizikovému chování a jeho dopadům více zranitelní programy specifické primární prevence jsou často certifikované MŠMT potvrzení kvality Všeobecná primární prevence Cílová skupina běžná populace žáků bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny programy pro větší počet osob ( třída či menší sociální skupina) Vzdělání lektora v praxi ve většině případů dostačuje vzdělání školního metodika Cíl zamezit nebo oddálit vznik rizikového chování Selektivní a indikovaná primární prevence Cílová skupina selektivní PP skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohroženy než jiné skupiny populace (př. děti alkoholiků, žáci mající horší prospěch,..) většinou se zde pracuje s menšími skupinami či jednotlivci Cílová skupina indikovaná PP Cíle jedinci, kteří jsou vystaveni výrazně rizikovým faktorům, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování snaha podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence zahájit (př. nejen oddálení užívání drog, ale také snížení frekvencí a objemu užívaného alkoholu, tabáku a dalších drog a zmírnění následků jejich užívání) 8

9 Prevence a cílová skupina Prevence specifická cílová skupina pedagogové Téma Kde - jak Vedení třídního kolektivu práce se třídou z grantu MŠMT Třídní minimum (preventivní kulturní odborné) průběžně všichni učitelé Aktivní účast 15 TU prvních ročníků na Dnu třídy září Školení téma a termín podle nabídky Mgr. Veselá Školní psycholog Mgr. K. Strádalová Prevence specifická cílová skupina rodiče Téma Seznámení rodičů a ZZ s cílem a realizací MPP Informace pro rodiče a ZZ o Dnu třídy Prevence záškoláctví a dalšího rizik. chování Možnost návštěvy TU, VP, ŠMP, ŠP Kde stránky školy setkání s rodiči budoucích žáků TSCH škola po dohodě Prevence specifická cílová skupina žáci Téma Všechny ročníky Realizátor Kdy Den třídy adaptační den první ŠMP září Poznáním proti Extremisnu první Bc. Lebeda listopad Protidrogová prevence první Mgr. Vácha říjen Nástěnka třídy OU Bc. Filounková 10x Listina práv a svobod první MP říjen Šikana, lobbing a bossing druhé MP říjen Kriminalita mladistvých třetí MP říjen Právní vědomí II čtvrté a DS MP říjen Sociálně patologické jevy druhé MP březen Bezpečí žen a dívek v Praze druhé dívky MP březen Sebeobrana z pohledu zákona druhé chlapci MP březen Právní aspekty právní nehody 2x 20 MP březen Domácí násilí 2x 20 říjen Prevence nespecifická cílová skupina žáci Téma Všechny ročníky Realizátor Kdy Výchovně vzdělávací zájezd výběr ŠMP červen Den kdy svítí Světlušky 15 dvojic ŠMP, DM září Zooadopce podle zájmu ŠMP, DM průběžně Adopce na dálku Winnie žáci, zaměstnanci ŠMP průběžně Matematický klokan výběr před.kom. MA březen Filmový klub zájemci žáci průběžně Poznáním proti závislostem zájemci minitpp, žáci průběžně Prevence onemocnění prsou zájemci ŽAB listopad, květen 9

10 Vymezení cílové populace Cílem preventivního programu je působit současně na žáky, rodiče i pedagogy. Řada žáků naší školy je z rozvedeného manželství nebo žijí v neúplné rodině. Tito častěji patří k rizikové skupině. Žáci Jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou jsou zaměřené preventivní aktivity, a tedy hlavním zdrojem informací. Nelze je však chápat jako skupinu izolovanou, protože jsou v neustálém kontaktu s učiteli, rodiči a dalšími osobami ve škole. snažit se je podrobně seznámit s problematikou sociálně patologických jevů, aby: - věděli, jaká jsou rizika a následky spojené s kouřením, požívání alkoholu a drog - naučili se respektovat názory druhých - uměli se k sobě chovat - znali svá lidská práva - znali podrobně riziko zneužívání návykových látek - znali modely chování v případě šikanování, týrání, sexuálního zneužívání - aby věděli, na koho se v případě potřeby obrátit na žáky výchovně působí všichni vyučující tato témata jsou řešena zejména v hodinách ON, TV, Bi, ekonomie, ekologie Rodiče / zákonní zástupci Mají významný vliv na efektivitu preventivních aktivit ve škole, mohou účinnost prevence výrazně posílit a naopak, pokud s dlouhodobými cíly školy nesouhlasí, mohou je ovlivnit negativně. cílem školy je: - udržovat úzké kontakty se zákonnými zástupci i rodiči zletilých žáků - podporovat a rozvíjet spolupráci se školou - působit na rodiče ze sociálně slabších vrstev je důležité, aby si rodiče uvědomili, že učitelům jde o to, aby se žáci ve škole cítili dobře a spokojeně společně vést žáky tak, aby dokázali svůj volný čas vhodně a správně využívat Úloha každého pedagoga Odpovídá za preventivní aktivity a zařazení prev. témat do výuky. Monitorování jejich názorů na situaci ve škole a účinnost preventivních programů má zásadní význam. vede důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka respektuje individualitu každého jedince rozvíjí u žáků schopnost jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince využívá možností osobní, společenské a morální výchovy v prevenci šikanování vzdělává se v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů spolupracuje s vedením školy, ostatními pedagogy a s rodiči systémově zavádí výchovu ke zdravému životnímu stylu pracuje s krizovými centry a jinými odborníky, zejména spolupráce s PPP seznamuje žáky s podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany 10

11 řídí se opatřeními k posílení kázně zapracovanými ve školním řádu (uděluje případným agresorům důtky, popř. jiná výchovná opatření) rozvíjí žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem komunikuje s žáky na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání seznamuje žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami učí žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka nenechává bez povšimnutí žádný projev ani náznak šikany, intolerance, xenofobie nebo rasismu a okamžitě přijímá vhodná konkrétní pedagogická opatření Vymezení místa Škola všechny aktivity Komplexního programu primární prevence Domov mládeže výběr aktivit Komplexního programu primární prevence jsou zapojeni všichni žáci ubytovaní v DM, z naší i z jiných škol program zaměřen na mimoškolní činnost a zejména na výchovu ke zdravému životnímu stylu úzká spolupráce se školou Praxe mistři OV se účastní školení pedagogů ( šikana, právní povědomí atd. ) v případě potřeby spolupráce se ŠMP podezření na domácí násilí, šikanu atd. je potřeba najít další formu účinné prevence zaměřit se na prevenci šikany a dalších projevů netolerance a násilí Cíle, kterých se Minimální preventivní program týká Dlouhodobé cíle: navození správného klimatu ve škole navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu - mezi dospělými a dětmi - mezi učiteli a žáky systematické ovlivňování třídních kolektivů (zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi dalšími ročníky) navození příznivého klimatu mezi pedagogickými pracovníky kladné postoje pedagogických pracovníků k problematice prevence sociálně patologických jevů Střednědobé cíle: zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem třídní učitel - přizvaný odborník, psycholog 11

12 podporovat u rodičů zájem o dění ve škole v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků působit na všechny pedagogické pracovníky Krátkodobé cíle: pokud je to nezbytné, zavedení pravidelných třídnických hodin - práce s třídním kolektivem i mimo vyučování - zařazení problematiky soc. patologických jevů do jednotlivých předmětů - besedy, přednášky, exkurze účast žáků v různých olympiádách, dovednostních a vědomostních soutěžích pravidelné společné akce všech pracovníků školy zlepšení pracovních podmínek, vybavování kabinetů, tříd, sborovny konzultační hodiny výchovných poradkyň, metodika prevence zajištění informací o nových poznatcích v primární prevenci ve spolupráci s dalšími institucemi prostřednictvím vnitřního serveru školy nebo v rámci provozních a pedagogických rad Cílem tohoto MPP je výchova žáků: ke zdravému životnímu stylu formování jejich hodnotových postojů rozvíjení sociálních dovedností posilování komunikačních schopností Program je zaměřen na: předávání dostatečného množství informací trvalé uvědomění si rizik spojených s jednotlivými sociálně patologickými jevy 12

13 Žáky je potřeba vést ke: schopnosti stanovit si reálné životní cíle s využitím různých metod aktivního sociálního učení zvyšování sebevědomí a posilování schopnosti vyrovnat se s případným neúspěchem schopnosti převzít zodpovědnost za své chování musí si uvědomit možné důsledky svého jednání dokázat se vyrovnat s problémy a konflikty zvládat stresové situace bez pomoci léků a jiných návykových látek umět jasně a vhodně reagovat na nejrůznější podněty, na kritiku apod. je nutné, aby se naučili ovládat své emoce a zvládali i jejich extrémní podoby Důležitým cílem je: vytvoření důvěryhodného a bezpečného prostředí ve škole, takového, které napomáhá rozvoji osobnosti zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rizikovým skupinám studentů využít metod individuálního přístupu zejména získávat pro spolupráci rodiče vytvářet a dále rozvíjet příznivé podmínky pro vhodné využití volného času prostřednictvím nabídky různých zájmových kroužků. Poradenské služby školy Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/ Činnosti zajišťují: výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog speciální pedagog třídní učitelé učitelé Mgr. Lucie Kociánová - OU PaedDr. Věra Běláčková - SOŠ Mgr. Mileriková Edita - SOU Mgr. Daniela Pospíšilová Mgr. Kateřina Strádalová Mgr. Jiří Chitil občanská nauka, tělesná výchova, ekonomika, ekologie, biologie, odborné předměty. 13

14 Školní metodik prevence Náplň práce: - Mgr. Daniela Pospíšilová je ŠMP od vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Metodické a koordinační činnosti Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 1) Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování 2) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Průběžné zvyšování kvalifikace ŠMP - viz Příloha č.1 14

15 Sociální klima školy Ze zkušeností všech pedagogických pracovníků, ale především z různých výzkumů vyplývá, že jednou ze základních priorit jakékoliv prevence je příznivé sociální klima ve škole jako celku, ve třídách mezi žáky a učiteli, mezi žáky navzájem, ale také mezi učiteli navzájem. Proto je potřeba všem zúčastněným stranám vytvořit takové podmínky, které pomohou k vytváření zdravých sociálních vztahů. Diagnostika třídního kolektivu: Dlouhodobé, pravidelné mapování vztahů ve třídním kolektivu umožňuje sledovat, jak třída funguje v době míru. Pokud se objeví problém, porovnáním předchozích údajů, lze vysledovat, k jakým změnám došlo. K diagnostice používáme sadu testů B3 a B4. Jsou zadávány na začátku školního roku. V listopadu u prvních ročníků, v říjnu u postupujících ročníků. Měření efektivity programů - zpětná vazba Zadávání dotazníků a následné vyhodnocení s cílem: aby žák dokázal popsat rizikový jev aby znal různé způsoby řešení vzniklé situace a to, jak by se v dané situaci zachoval hodnocení akce žákem, oznámkování akce získání informací, jaké akce zařazovat a které opustit Mapování situace na SOŠ: - mapování situace na škole probíhá pomocí rozhovorů s učiteli, především s TU - v rámci protidrogové prevence používáme anonymní dotazníkové šetření zaměřené na průzkum výskytu soc. pat. jevů - výstupem je grafické zpracování výsledků umožňující srovnání v rámci školy, vůči jiným SŠ i stavu v ČR - po jednotlivých akcích v rámci PP studenti poskytují zpětnou vazbu formou známky -zpětná vazba jednotlivých tříd je součástí prezentace Dne třídy 15

16 Komplexní program prevence rizikového chování MPP na škole je postaven tak, aby byly zařazovány aktivity do všech tříd a podle ročníků a tématu na sebe navazovaly. Některé aktivity jsou nadstavbové podle toho, co se nám podaří zajistit. Pro lepší přehlednost slouží barevná tabulka Komplexní program prevence rizikového chování, která současně slouží jako Plán práce ŠMP. Třídní minimum: (preventivní kulturní odborné) Aby byl MP program skutečně komplexní, nestačí pouze aktivity pořádané ŠMP. Proto pro školní rok 2012/13 byl vytvořen nový program Třídní minimum. Jedná se pouze o změnu v evidenci aktivit, které TU i ostatní vyučující v rámci práce se třídou konají. Příloha č. 2 Barevná tabulka KPPRCH Příloha č. 3 Tabulky Třídní minimum Spolupráce s institucemi, realizace akcí Preventivní působení a osvěta vyžadují široké odborné znalosti a koordinovaný postup různých subjektů, které se pak podílejí na výchově. Spolupracujeme s: ANABELL poruchy příjmu potravy M. Bartáková ACORUS centrum pro osoby ohrožené dom. Násilím, Katarína Šinková Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla az. centrum - p. Strouhal, p Hornych Červená stužka kontakt: Mgr. Z. Prouzová Dance no Drugs projekt manager: Bc. B. Sedlák Den kdy svítí Světluška - kontakt:p. Nachmannová Dialig Jessenius o.p.s. Mgr. J. Filoutová (Turnerová) Filozofická fakulta UK kontakt Dr. Drlíková Humanitární centrum NAROVINU Imperativ Bc Lebeda Jeden svět na školách- kontakt: p. Olčáková, p. Blažková Kino AERO kontakt: K. Chmelíková Klokánek Hostivice p. Jansová Klíčov p. Kuncová, p. Posolda Magistrát hl.m. Prahy krajské oddělení protidr. prevence- kontakt: Mgr. Janoušková Městská policie hl.m. Praha, útvar prevence kontakt: Ing. Petr, Bc. Bartoš MVČR kontakt: p. Malá MŠMT Mgr. M. Budinská- vedoucí úseku prevence Obvodní metodik prevence pro Prahu 3 a 9 Mgr. Pavel Klíma Odbor prevence kriminality MV OSPOD pro P9, kurátorka Bc M. Vilímovská Společně k bezpečí Mgr. M. Veselá PCPP Mgr. Žufníček Protidrogový koordinátor MČ Prahy 9 Mgr. Lukáš Horák 16

17 PhDr. Václava Masáková psycholog, supervize ROSA p. Prokopová RAABE Mgr. K. Šípková Rozhlas Světluška J. Nachtmannová ZOO Praha Život bez závislosti PhDr. Helena Vrbková Finanční zajištění Snažíme se zajistit takové přednášky a akce, které jsou pro školu zdarma Finanční prostředky k plnění Komplexního programu prevence rizikového chování: z prostředků získaných z rozpočtu MHMP Zdravé město z prostředků získaných z rozpočtu MŠMT z prostředků získaných z rozpočtu MČP9 z prostředků poskytnutých školou z příspěvků rodičů z darů MČP9, zastoupená obvodním koordinátorem, financuje časopis Prevence a Závislost Příloha č. 4 Tabulka grantů od roku 2006 Aktivity pro žáky Jsme velká škola. Každoročně otevíráme více jak 50 tříd, v nichž studuje přibližně 1200 žáků. Výuku zajišťuje víc jak 120 pedagogů. Proto aktivity pro žáky, které přímo nezajišťuje ŠMP nejsou uváděny v MPP. Jejich přehled, popis i fotodokumentace jsou na webových stránkách školy Aktivity pro rodiče třídní schůzky rozdávání materiálů týkajících se prevence (drogy, šikana, ) konzultace s třídními profesory, po dohodě s výchovným poradcem a školním metodikem denně aktualizované internetové stránky Dny otevřených dveří setkání rodičů budoucích žáků spolupráce se Školním poradenským centrem Aktivity pro učitelský sbor přednášky, školení výběr článků z odborných časopisů (Prevence, Závislost) letáky a další zajímavosti související se závislostmi 17

18 Den třídy, aktivní účast TU seznámení TU s výsledky B3 Třídní minimum Charita Den, kdy svítí Světluška dvojice studentů prodávají dárkové předměty Srdíčkový den - dvojice studentů prodávají dárkové předměty Červená stužka Den boje proti AIDS Květinka prodej velikonočních vajíček Klokánek Hostivice Pomoc dětem a mladým lidem s tzv. získaným handicapem Setkání adoptivních rodičů - Promítání a povídání koordinátorů projektu Setkání sponzorů v ZOO Praha Zooadopce Mimoškolní a odborné akce AQVA THERM Praha Benefiční večer "Světlo pro Světlušku" v kostele sv. Anny Botanická zahrada hl. m. Prahy Letničky Česká národní banka Státní poklad Dendrologická zahrada Průhonice (NZ) Den, kdy svítí Světluška Exkurze pila Čáslav Hawle armatury, Jesenice u Prahy (instalatér) Mikuláš v ZOO pro adoptivní rodiče Muzeum Karlova mostu, plavba Pražskými Benátkami (SO) Návštěva Památkového úřadu (stavební obnova) Nová budova Národního muzea Projekce filmu Jeden svět na školách- Holocaust III za hradbou get + debata s hostem PRAGOTHERM Pražská teplárenská Příběhy bezpráví Jeden svět na školách PVA Veletrh zahradní architektury FOR GARDN Sanace vlhkého zdiva, Nekap s.r.o. (SO) Senát, prohlídka (SO) Školní výlet Karlštejn Štemberský palác The Action - vzdělávací dopravní program, BESIP Trvalkové dny v botanické zahradě Vodárny Podolí Výlet do ZOO Praha Výchovně vzdělávací zájezd do Polska WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl ( dřevaři ) Výstava orchidejí skleník FM Výstava kaktusů a sukulentů WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl WOODTEC Brno, stroje a zařízení pro dřevařský průmysl Zahrady Pražského hradu 18

19 Školní časopis - Domov mládeže vydává školní časopis Sladký domov. - na jeho tvorbě se aktivně podílejí žáci školy - na soutěži školních časopisů nás úspěšně reprezentoval a získal první místo Odborné materiály Časopis: Prevence Závislost ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠMP /2013 Minimální preventivní program MPP byl ŠMP Mgr. Danielou Pospíšilovou aktualizován pro školní rok 2012/2013 a schválen ředitelem školy. Byly vytýčeny jednotlivé cíle, které byly v průběhu školního roku naplňovány. Plán veškerých aktivit pořádaných v rámci PP byl sestaven do barevné tabulky (příloha MPP, umístěná na nástěnce ve sborovně). Tým primární prevence: TPP funguje ve stejném složení a schází se pravidelně jednou měsíčně. Je tak zajištěna úzká spolupráce s vedením školy. Z každého setkání ŠMP vytváří zápisy, které jsou součástí MPP. Pokračující spolupráce s: -protidrogovým koordinátorem a sociálním kurátorem MČ Praha 9 - Mgr. Lukášem Horákem -obvodním metodikem prevence pro P3 a P9 Mgr. Pavlem Klímou -učiteli a mistry SOŠ, SOU a OU -s organizacemi poskytujícími primární prevenci Den třídy: V rámci výchovně-vzdělávacího a informačního procesu zaměřeného na prevenci rizikového chování, výchově ke zdravému životnímu stylu a zvyšování sociální kompetence dospívajících, se všech 17 prvních ročníků SOŠ, SOU a OU zúčastnilo Dne třídy. Seznamovacích aktivity a hry, založené na spolupráci a komunikaci by měly usnadnit přechod žáků ze ZŠ na školu střední. Veškeré aktivity byly zaměřeny na poznání sebe sama, poznání spolužáků, vybudování kvalitního třídního kolektivu, navázání atmosféry spolupráce, důvěry a přátelských vztahů mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a třídním učitelem. Program byl především zaměřen na vytváření přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, nenásilného zvládání konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu. Všech 17 tříd prvních ročníků se zúčastnilo celodenního programu od 9.00 do nebo hodin. Všichni účastníci následně vyplnili dotazník zpětné vazby, na základě výsledků byla pro každou třídu ŠMP zpracována prezentace obsahující shrnuté hodnocení, pozitivní i negativní, průměrnou známku za akci i soubor fotografií pořízených v průběhu dne. Každá třída si do 19

20 své kmenové učebny odnesla zarámovaný Strom třídy, vyjadřující požadavky žáků pro kvalitní život v nově vytvářeném třídním kolektivu. Odborně celou akci zajistila ŠMP ve spolupráci s jednotlivými TU. ZPĚTNÁ VAZBA hodnocení SOŠ SOU OU pedagogové průměr 1,32 1,34 1,53 1, Finanční zabezpečení: V letošním školním roce byly ŠMP Mgr. Pospíšilovou opět vypracovány a podány žádosti o finanční příspěvek v rámci grantové politiky MŠMT a MHMP na rok 2013, v celkové výši ,- Kč. Ani jeden z těchto programů nebyl podpořen. Jednalo se o programy: -Systémová prevence SOŠ Jarov -Poznáním proti extremismu -Školní konference primární prevence Přednášky, Poznáním proti extremismu (Bc. Lebeda) a Cesta feťáka (Mgr. Vácha) pro všechny první ročníky, byly financovány z prostředků získaných pro rok Pro příští školní rok bude nutné hledat jiné zdroje financování. Vyúčtování: MČ P9, vyúčtování fin. prostředků 2012 poskytnutých na Protidrogovou prevenci MŠMT, vyúčtování finančních prostředků Poznáním proti extremismu, výjezd Mnichov, Dachau - Komplexní výcvik prevence - studium 2. školní konference Den proti lhhostejnosti: Na základě zkušeností získaných v rámci spolupráce s PCPP a o.s. Dialog Jessenius Proběhla 2. školní konferenci PP pod názvem Den proti lhostejnosti. Vybraní žáci se zúčastnili 2. meziškolní konference pořádané o.s. DJ. Na OU byly opět vytvořeny tematické Nástěnky prevence. V tomto projektu jsou mimo ŠMP zapojeny také PaedDr. Nováková a Bc. Filounková. Spolupráce škol: V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se SPŠ dopravní a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5. a společně uspořádali 2. školní konferenci. V této spolupráci hodláme i nadále pokračovat a 3. školní konference se uskuteční pod názvem Den porozumění. Současně plánujeme společný 1. ročník literární soutěže, v níž budou zapojeny celkem 4 pražské střední školy a MP. Další vzdělávání ŠMP: Metodička se průběžně účastnila některých setkání školních metodiků prevence P3 a P9, vedených obvodním metodik prevence pro P3 a P9 Mgr. Pavlem Klímou a pravidelných setkání ředitelů a metodiků škol zapojených do projektu Můžu Ti pomoct v PCPP. Současně pokračuje čtvrtým rokem v sebezkušenostním výcviku KVP II. Celkem se 20

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více