A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele na ředitele Základní a Mateřská škola Studená, okres J. Hradec Komenského Studená Jméno a příjmení školního Mgr. Eva Kotounová metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Věra Bílková, Mgr. Monika Hřavová poradce Telefon ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň 8leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) Počet tříd SŠ ostatní - Celkem Počet žáků/studentů Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace

2 ŠMP Školní metodik prevence VP Výchovný poradce TU Třídní učitel A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy (Zmapovat a stručně popsat místní specifika týkající se SPJ, specifika žáků navštěvujících školu, jaké jsou silné a slabé stránky ve spolupráci s okolím školy - místními odborníky z NNO, lékaři, Polici ČR, kurátory pro mládež v oblasti prevence a řešení SPJ.) Naše základní škola se nachází v regionu Podjavořicko. Dojíždějí k nám žáci z okolních obcí Jilem, Zahrádky, Sumrakov, Horní Pole, Světlá, Bořetín, Olšany, Horní Meziříčko, Heřmaneč, Horní Bolíkov, Horní Němčice, Horní Dvorce, Domašín, Kunžak. Vycházíme z aktuální situace, a proto nepředpokládáme závažné soc. pat. jevy. Žáci, u kterých se v loňském školním roce vyskytovaly jevy záškoláctví a šikanování, odešli do jiných škol a diagnostického ústavu. Pro řešení problémových situací máme stanoveny předem dohodnuté postupy. Spolupracujeme s odborníky v oblasti prevence a řešení SPJ. 2. Informace od pedagogů (Jak hodnotí pedagogové situaci v oblasti SPJ na škole? Na jaké jevy by se měla škola zaměřit? S čím mají pedagogové největší problémy? Co by třídní učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily SPJ v třídních kolektivech? Jakým způsobem byly informace získány např. diskuse v rámci pracovních porad, dotazník ) V pracovní poradě i formou dotazníků se pedagogové vyjádřili, že v oblasti SPJ je řešení problémů na dobré úrovni. Problémy jsou řešeny okamžitě ŠMP, preventivním týmem (tj. vých. komise), řeší se i méně závažné jevy, což přispívá k relativně dobré atmosféře. Škola by se i nadále chtěla zaměřit na budování respektu žáků k učitelům, žáků k sobě navzájem, vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Problém vidí učitelé ve vztahu žáků k majetku nejen školy, ale také spolužáků a obce. TU by uvítali spolupráci se školním psychologem. Vyučující tříd by se chtěli zaměřit na častější setkávání mladších a starších žáků školy. 3. Informace od rodičů (Jak hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole? Co dělá podle nich největší starosti jejich dětem žákům školy? Na jaké jevy by se měla škola podle nich zaměřit? Jakým způsobem byly informace od rodičů získány např. diskuse v rámci třídních schůzek, dotazník ) V červnu 2008 se rodiče mohli vyjádřit formou dotazníku k problematice SPJ na škole. Největší zájem projevili o přednášku s odborníky na téma šikanování, závislost, kriminalita a týrání. Plánovaná beseda se uskuteční v 1. čtvrtletí tohoto škol. roku.

3 4. Informace od žáků (Jaká je situace v oblasti výskytu SPJ na škole z pohledu žáků? Jak hodnotí sociální klima školy a své třídy? Co by potřebovali k větší spokojenosti ve škole? Jakými způsoby byly tyto informace získány - např. schránka důvěry, diskuse v rámci vyučovacích hodin, dotazník, ) Žáci většinou hodnotí sociální klima školy kladně, chtěli by zlepšit chování některých svých spolužáků v třídním kolektivu. Kritizují některé spolužáky za pití alkoholu a kouření. Vše se podle nich odehrává mimo školu. Na prvním stupni se někteří žáci cítí vyčleněni z kolektivu, mají obavy z případného fyzického ataku fyzicky zdatnějších žáků. Pokud se setkají s některým negativním jevem, svěří se rodičům, učiteli, spolužákovi. K větší spokojenosti ve škole by uvítali lepší vybavení tříd, učeben a modernější hřiště. Informace od žáků byly získány v třídnických hodinách dotazníky, testy, diskusí. 5. Hodnocení MPP minulého školního roku (S jakými SPJ ve škole byl největší problém, jaké jsou předpovědi do budoucnosti, co se osvědčilo a co se neosvědčilo vyhodnocení provedených preventivních aktivit, zvážit v čem dál pokračovat a co naopak ukázalo jako neefektivní, ) Ve škole byl největší problém se záškoláctvím, šikanováním, nevhodným chováním k vyučujícím i spolužákům. Osvědčila se spolupráce s oddělením péče o dítě soc. odboru ( MěÚ Dačice) a OMP. Neefektivní byla spolupráce s některými rodiči. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE (Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit ) Seřadit si cíle podle priorit školy, které by měly být dány jejich závažností, na základě zmapování situace ve škole. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální preventivní program.) V tomto škol. roce je naším cílem dále zlepšovat sociální klima školy a vést děti ke zdravému životnímu stylu. Chceme posilovat komunikační dovednosti, předcházet výskytu SPJ a zvyšovat odolnost dětí vůči nim, učit žáky respektovat dospělé i sebe navzájem. Problémy žáků lze nadále řešit konzultacemi s ŠMP, VP, TU a také pomocí schránky důvěry. Aktuální informace a kontakty na odborníky zabývající se prevencí žáci mohou získávat z nástěnky ŠMP.

4 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (Vycházejte z cílů stanovených v předchozím Bodě B. Konkretizujte v následujících bodech účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů výše stanovených dosáhnout.) I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů (Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky způsob řešení výskytu SPJ ve škole, vzájemná spolupráce pedagogů.) 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližný datum realizace.) Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Sociální klima 5 2. pololetí Dr. Martínek 19 Počet školených pedagogů 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.) Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Porada metodiků OMP 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy (Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací, vychází z vyhl. č. 72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy preventivní tým, v rámci kterého se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci aktivit v prevenci SPJ. Pokud jej na škole nemáte, zvažte jeho založení. Uveďte kdo je jeho členem, jak často budou probíhat porady, kdo co bude dělat, ) Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Vedení školy: 2 2 Z toho učitelé 14 6 Vychovatelé 3 3 Nepodílející se aktivně na prevenci

5 Mistři odborné výchovy - - Jiné (vepište) - - II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP (Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkám a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o práci ŠMP a kontaktem, informování rodičů o možnosti zapojit se do prevence ve výuce i mimo ni lékaři, policisté, právníci ) 2. Aktivity pro rodiče (Přednášky a besedy na téma prevence SPJ vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP) Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející Závislost, kriminalita, probační program OMP, M. Týmal 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Ohýnek pro budoucí prvňáky a jejich rodiny srpen 2008 J. Čechová Dny otevřených dveří průběžně J. Čechová, M. Švehlová III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY (Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení - který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých ročnících (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13) a z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP.) 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP (Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis ) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) ho mohou kontaktovat.)

6 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů, ) Příklad: 1. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy (Ajaxův zápisník, návštěva dopravního hřiště, výklad-městský strážník) Prvouka Zásady vzájemné komunikace děti dospělí (samostatná práce dětí, hraní rolí) 1. ročník Tělesná Výtvarná Prvouka 2. ročník Prvouka Výtvarná 3. ročník Prvouka Komunitní kruh zaměřený na témata vztahů mezi dětmi, chování k cizím osobám Důležitost pohybu pro zdraví člověka, hygiena a bezpečnost při cvičení a sportu Moje rodina Zdravá výživa a potraviny Jak reagovat na setkání s cizí osobou, upozornit děti na možná nebezpečí. Plody stromů a keřů - jedovaté Moje rodina posilovat vztahy mezi rodiči a dětmi, rozdělení rolí v rodině. Vánoce atmosféra pohody a bezpečí, učit děti myslet na druhé Péče o zdraví, zdravý životní styl, výživa, škodlivé potraviny, škodlivost kouření a pití alkoholu Osobní hygiena, zdraví a nemoc, správné používání léků, důležitost pravidelného pohybu pro zdraví Komunitní kruh zaměřený na témata vztahů mezi dětmi Mimočítanková četba H. Doskočilová Šimsa (rasová otázka, šikana, kouření, vztah ke zvířatům, vlastnosti lidí) Cesta do školy bezpečnost Tísňová volání chování v krizových situacích Domov vztah mezi členy rodiny, rodinná soudržnost Potraviny zdravá výživa Volný čas a zdravý životní styl Projekt policie ČR - AJAX Výtvarné ztvárnění pocitů Komunitní kruh chování k sobě navzájem Čtení odlišnost mezi rasami, návyky na alkohol a kouření Cesta do školy bezpečnost, šikana a drogy na ulici Volný čas upozornění na vhodné aktivity Zásady podávání léků Rozlišení jedovatých hub Učitel Mgr.F. Pavlíček Mgr. E. Kožená J. Čechová M. Marková J. Čechová J. Čechová M. Švehlová M. Švehlová M. Švehlová M. Hrbková M. Hrbková

7 Tělesná 4. ročník Přírodověda Využití volného času, možnosti odreagování a relaxace Zdraví a jeho ochrana Vliv médií na člověka Rodina problémy v komunikaci Volný čas dítěte Šikana a její nebezpečí Nácvik vyhledání pomoci, svěření se druhé osobě M. Hrbková M. Hřavová 5. ročník Popis děje nebo vypravování Jak jsem pomohl kamarádovi v nouzi V. Dvořáková Přírodověda Význam zdravé výživy M. Marková Vlastivěda 6. ročník Obyvatelstvo rasismus 2. světová válka - nacismus M. Marková Zpráva, oznámení sportovní den H. Novotná Příběhy o dětech a pro děti vzájemná tolerance Anglický jazyk Správná výživa D. Šteflová Dějepis Násilí V. Bílková Zeměpis Planeta Země a její krajiny etnika L. Hrbek Ekologický přístup ke krajině vandalství Přírodopis Vztah ke zvířatům, jedy, drogy J. Všohájková Občanská a zdraví Vztahy a pravidla soužití Osobnostní a sociální rozvoj Kulturní život - odlišnosti Výtvarná 7. ročník Zdravý životní styl V. Dvořáková Příběhy psané životem Charakteristika můj problémový spolužák H. Novotná V. Dvořáková Dějepis Násilí V. Bílková Zeměpis Zeměpis světadílů (Afrika HIV, rasismus, etnikum, Jižní Amerika kouření, L. Hrbek Asie různorodost, tolerance) Přírodopis Vztah ke zvířatům, jedy, drogy J. Všohájková Občanská Morální rozvoj Komunikace Výtvarná Zdravý životní styl V. Dvořáková Pozitivní vlivy ovlivňující zdraví 8. ročník Výklad návykové látky Úvaha správný životní styl Válka je vůl násilí H. Novotná Dějepis Násilí V. Bílková Zeměpis Odlišný stupeň rozvoje států Ohniska politických, mezinárodních a náboženských konfliktů L. Hrbek J. Kotoun Přírodopis Lidské rasy Nakažlivé (i pohlavní) choroby, kouření Výživa jedy Hygiena duševní činnosti, toxikomanie Těhotenství a alkohol, drogy, kouření Genetika a vliv škodlivých látek J. Všohájková Chemie Občanská Vzduch škodliviny Soli drogy Citový život agrese, deprese, fobie Člověk v sociálních vztazích J. Všohájková

8 Rodinná Výtvarná 9. ročník Dospívání, osobní styl Zdravá výživa Sexuální Prevence zneužívání návykových látek Drogy kolem nás Osobní bezpečí Zneužívání návykových látek Úvaha životní hodnoty Diskuse drogy kolem nás Literatura faktu závislosti D. Uhlířová B. Andrašková V. Dvořáková H. Novotná Dějepis Násilí V. Bílková Zeměpis Obyvatelstvo ČR rasismus, národnostní menšiny L. Hrbek J. Kotoun Přírodopis Ekologie ochrana přírody J. Všohájková Chemie Občanská Rodinná Ropa výrobky dehet a souvislost s kouřením Alkoholy Léčiva a možnost zneužití Životní cíle, sebehodnocení Právo, společnost a my Sexuální Zdravá výživa a duševní zdraví Společenská nebezpečnost návykových látek Osobní bezpečí Výtvarná Zneužívání návykových látek J. Všohájková D. Šteflová V. Dvořáková Příklad: 5. ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Adaptační kurz Na jedné lodi (zážitková pedagogika) Primární prevence Phénix program pro 5. ročník: pozitivní a negativní vlivy na zdraví, formy pomoci (interaktivní besedy, hry) Sexuální chování (přednáška) Realizátor Prevent o.s. Společnost atd. o.s. Zdravotní ústav Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Hravě žij zdravě internet, deníčky (od ) 5. ročník Realizátor M. Marková Specifická prevence pro 8. roč. (2x ročně) Specifická prevence pro 9. roč. (2x ročně) Sdružení Meta

9 Láska ano, děti ještě ne (přednáška pro 8. a 9. ročník) MUDr. Petr Kovář Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) SPJ který bude řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: (Další tabulky přidejte podle potřeby.) Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Datum Realizátor Den zdraví v Dačicích (účast zdrav. kroužku) Sdružení Meta Den zdraví v přírodě pro tř. červen 2009 J. Všohájková Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, ) Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Lyžařský pobyt v Krkonoších březen 2009 J. Kotoun Návštěva kina 4x ročně M. Peltanová Spaní dětí ve škole školní družina 1x ročně M. Peltanová Diskotéky 4x ročně M. Peltanová

10 Turnaj ve stolní hře Dáma 1x ročně M. Peltanová Turnaj - šachy 1x ročně M. Peltanová Výtvarné soutěže 2x ročně M. Peltanová Beseda s Policií ČR 1x ročně M. Peltanová Beseda s ilustrátorem knih M. Peltanová Návštěva multikina v Českých Budějovicích 1x ročně V. Dvořáková Návštěva divadelního představení 1x ročně H. Novotná Literární soutěž 1x ročně Keramický kroužek 1x týdně H. Novotná Zdravotní kroužek 1x týdně J. Všohájková Pěvecký kroužek 1x týdně J. Martinů Kroužek volejbalu 1x týdně H. Adamcová 2 kroužky informatiky 1x týdně M. Stránský Taneční kroužek 1x týdně J. Skácel Sportovní kroužek školní družiny 1x týdně V. Sochorová Sportovní kroužek školní družiny 1x týdně M. Marková Výtvarný kroužek školní družiny 1x týdně M. Peltanová IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ (Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.) Pokračování činnosti vých. komise ve složení ŠMP, VP, TU, popř. další přizvaný pedagog. V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY (Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Popis opatření vedoucích ke zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ,, způsob většího zapojení okolí do činnosti školy) Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA (vedení vlastních záznamů o: výskytu SPJ ve škole v daném školním roce, vzdělávacích akcí pro pedagogy, preventivních aktivitách pro žáky Jakým způsobem se budou tyto aktivity vyhodnocovat např. dotazník, diskuse + zpracování závěrečné zprávy o plnění MPP) Pravidelná informace kolegů na pracovních poradách, závěrečná zpráva o plnění MPP.

11 VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy