Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole... 32

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole... 32"

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 378 ze dne ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2011 Obsah...1 Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb Část A Zprávy Hlavní město Praha I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly Zhodnocení výsledků... 3 Řídící kontrola podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole Interní audit podle 28 a 29 zákona o finanční kontrole Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly Národní prostředky Zahraniční prostředky Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, a o jejich výsledcích, které byly poskytnuty mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole) Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy Část B Zprávy Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou Zhodnocení výsledků Řídící kontrola podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole Interní audit podle 28 a 29 zákona o finanční kontrole Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly Národní prostředky Zahraniční prostředky Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin (66)

2 4. Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, a o jejich výsledcích, které byly poskytnuty mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole) Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy Tabulková část...37 Část C Zprávy Městské části hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené městskými částmi Zhodnocení výsledků Řídící kontrola podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole Interní audit podle 28 a 29 zákona o finanční kontrole Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly. 53 Národní prostředky Zahraniční prostředky Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, a o jejich výsledcích, které byly poskytnuty mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole) Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy Tabulková část...59 II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.11 Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb Příloha č. 5b k vyhlášce č. 416/2004 Sb (66)

3 Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Poznámka: Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2011 (dále také Zpráva ) je rozdělena na tři části. V části A Zprávy jsou uvedeny základní charakteristiky poznatků platných pro hlavní město Prahu (dále také HMP ), resp. pro orgány veřejné správy působící v rámci tohoto územního samosprávného celku. Část B Zprávy obsahuje v navazujících bodech charakteristiku poznatků týkajících se Magistrátu hlavního města Prahy (dále také MHMP ) a příspěvkových organizací (dále také PO ) zřízených HMP. V části C Zprávy jsou obdobně uvedeny poznatky týkající se městských částí (dále také MČ ) HMP a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále také PO ). Část A Zprávy - Hlavní město Praha I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly V rámci HMP působí, ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o finanční kontrole ), MHMP, 255 PO zřízených HMP, dále 57 MČ HMP a 509 PO zřízených MČ HMP, přičemž všichni vedoucí těchto orgánů veřejné správy nesou odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly ve všech jejích oblastech, tzn. v oblasti veřejnosprávních finančních kontrol, v oblasti finančních kontrol podle mezinárodních smluv a v oblasti vnitřního kontrolního systému zahrnujícího systém řídících kontrol a případně i interní audit. 1. Zhodnocení výsledků Řídící kontrola podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole a) Hlavní město Praha: Systém řídící kontroly je povinen zajišťovat každý orgán veřejné správy. Úroveň řídící kontroly byla ověřována při samostatných metodických dohlídkách zaměřených na problematiku aplikace zákona o finanční kontrole prováděcích předpisů do činnosti jednotlivých orgánů veřejné správy. Je možné konstatovat, že vnitřní kontrolní systémy a v jejich rámci systémy řídících kontrol jsou vytvořeny u všech subjektů, ale jejich organizační úroveň, včetně aplikace konkrétních postupů je různá. Snaha orgánů veřejné správy je proto zaměřena na maximální využívání funkčních kontrolních systémů v pravidelné činnosti těchto subjektů. 3(66)

4 b) Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou: Realizace řídící kontroly na odborech a ve zvláštních organizačních jednotkách MHMP vycházela v roce 2011 ze stanovených pravidel pro realizaci vnitřního kontrolního systému jednotlivých odborů a jiných organizačních útvarů. Z dílčích zpráv jednotlivých odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP vyplývá, že řídící kontrola byla vedoucími zaměstnanci zabezpečována. V průběhu roku 2011 byly zaměstnanci HMP zařazenými do odboru kontrolních činností MHMP realizovány ve vybraných PO zřízených HMP metodické dohlídky a následné veřejnosprávní finanční kontroly zaměřené na aplikaci zákona o finanční kontrole, jejichž součástí bylo i vyhodnocení účinnosti a přiměřenosti vnitřních kontrolních systémů, které byly v těchto PO zavedeny. Kontrolní činnost na prověření fungování řídící kontroly v PO zřízených HMP byla zaměřena na to, zda zaměstnanci jednotlivých organizací dodržují interní předpisy, jejichž prostřednictvím zajišťují funkčnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolou byla potvrzena funkčnost vnitřního kontrolního systému u PO zřízených HMP, i když na rozdílné úrovni. c) Městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené příspěvkové organizace: Vnitřní kontrolní systém byl na úrovni MČ HMP a jimi zřízených PO zabezpečen, jeho úroveň byla však rozdílná. Tato skutečnost byla ovlivněna celou řadou faktorů podrobněji specifikovaných v části C Zprávy. Komentář k Příloze č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Pozn.: Číselné údaje uvedené ve sloupci 2 představují souhrn údajů za MHMP a PO zřízené HMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 3 představují souhrn údajů za MČ HMP a jimi zřízené PO. Číselné údaje uvedené ve sloupci 4 představují souhrn údajů za HMP, tj. součet údajů uvedených ve sloupci 2 a 3. Celková výše odvodů HMP za porušení rozpočtové kázně podle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (dále také zákon o rozpočtových pravidlech ) představovala v roce 2011 částku tis. Kč. Za porušení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále také zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ) nebyl za HMP žádný odvod. Výše sankcí uložených podle zvláštních právních předpisů všech účetních jednotek za HMP představovala v roce 2011 částku tis. Kč. Podrobné rozbory týkající se porušení zákona o rozpočtových pravidlech, porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a odvodů a sankcí jsou uvedeny v části B Zprávy MHMP a části C Zprávy MČ HMP. 4(66)

5 Interní audit podle 28 a 29 zákona o finanční kontrole a) Hlavní město Praha: Pro činnost útvarů interního auditu v jednotlivých orgánech veřejné správy působících v rámci územního samosprávného celku jsou rozhodující povinnosti a podmínky vyplývající ze zákona o finanční kontrole i rozhodnutí příslušných orgánů HMP, resp. MČ HMP. Souhrnně lze konstatovat, že ve všech případech, kdy tak právní předpis stanoví, byly funkce interního auditora, resp. útvary interního auditu zřízeny a vykonávaly jim stanovené činnosti. Činnost interních auditorů a útvarů interního auditu je podrobněji popsána v částech B a C této Zprávy. b) Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou: Činnost oddělení interního auditu (dále také OIA ) odboru Kancelář ředitele MHMP v roce 2011 vycházela ze zkušeností let předcházejících. Dále se rozvíjelo především systémové vyhledávání rizik při současném zabezpečení aktuálních požadavků vedoucího orgánu veřejné správy. V OIA MHMP je 9 systemizovaných míst - 1 vedoucí a 8 výkonných auditorů. Vlastní auditorská činnost v rámci MHMP byla v roce 2011 zajišťována 4 auditory. Další 4 auditoři vykonávali činnost Pověřeného auditního subjektu HMP, který zajišťuje auditní servis pro Operační program Praha - Adaptabilita a Operační program Praha Konkurenceschopnost na základě smlouvy o výkonu auditu mezi HMP a Ministerstvem financí. V roce 2011 působil interní audit celkem v 7 PO zřízených HMP. Celkový systemizovaný počet byl 8 auditorů, avšak skutečný stav v roce 2011 byl 7 auditorů. V ostatních subjektech je výkon jejich funkce nahrazen prováděním veřejnosprávní finanční kontroly ze strany MHMP. c) Městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené příspěvkové organizace: V průběhu roku 2011 působil útvar interního auditu celkem ve 20 MČ HMP. U 17 z nich tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o finanční kontrole v návaznosti na počet jejich obyvatel. Zbývající 3 MČ HMP měly sice méně než 15 tis. obyvatel, ale nevyužily možnost nahradit funkci interního auditu přijetím jiných opatření dle 29 zákona o finanční kontrole. Komentář k Příloze č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Pozn.: Číselné údaje uvedené ve sloupci 2 představují souhrn údajů za MHMP a PO zřízené HMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 3 představují souhrn údajů za MČ HMP a jimi zřízené PO. Číselné údaje uvedené ve sloupci 4 představují souhrn údajů za HMP, tj. součet údajů uvedených ve sloupci 2 a 3. 5(66)

6 Číselné údaje o počtu a charakteru vykonaných auditů na úrovni MHMP, MČ HMP a PO zřízených HMP nebo MČ HMP a počtu fyzických osob, které tuto činnost v jednotlivých orgánech veřejné správy zajišťují, jsou specifikovány v Přílohách č. 3 částí A, B, C Zprávy. Z přehledu vyplývá, že 33 auditorů je držitelem osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit nebo jiného kurzu jej nahrazujícího, což přispívá ke zvýšení kvalifikace interních auditů. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole a) Hlavní město Praha: V HMP jsou objektivně zřejmé značné odlišnosti z hlediska posuzování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u jednotlivých orgánů veřejné správy, tzn. v konkrétních PO zřízených HMP, v MČ a v konkrétních PO zřízených MČ HMP, které vyplývají zejména z různých postavení a pravomocí těchto orgánů a ze značných rozdílů v jejich kapacitních možnostech. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému v podmínkách HMP souvisí v neposlední řadě i s odbornou úrovní zaměstnanců těchto subjektů. b) Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou: Základní povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy vztahující se k zavedení a rozvíjení vnitřního kontrolního systému, byly uvedeny v nařízení ředitele MHMP č. 10/2008 k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také nařízení ředitele MHMP č. 10/2008 ). V nařízení ředitele MHMP č. 10/2008 je rozpracována i problematika vnitřního kontrolního systému (tzn. především řídících kontrol) do podmínek činnosti odborů MHMP a ostatních organizačních útvarů MHMP. Na základě tohoto nařízení byla zpracována některými odbory MHMP vlastní pravidla pro provádění řídící kontroly, vydaná formou pokynů ředitelů odborů MHMP. U PO zřízených HMP byly v roce 2011 prováděny metodické dohlídky, zaměřené na prověření účinnosti jejich vnitřního kontrolního systému včetně ověření správnosti, rozpracování ustanovení obecně závazných právních předpisů do interních norem PO. Z poznatků jednotlivých odborů a zvláštních organizačních jednotek MHMP vyplývá, že vnitřní kontrolní systém je v naprosté většině případů funkční a je vedoucími zaměstnanci zabezpečován v souladu s obecně závaznými interními předpisy. c) Městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené příspěvkové organizace: Na základě souhrnných komentářů jednotlivých MČ HMP i poznatků z provedených finančních kontrol ze strany zaměstnanců zařazených do oblasti kontrolních činností MHMP lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém byl u všech MČ HMP zaveden a je ve všech MČ HMP funkční, i když je jeho úroveň značně rozdílná. MČ HMP vydaly příslušné 6(66)

7 interní předpisy stanovující vymezení rozsahu pravomocí a povinností zaměstnanců zařazených do úřadů MČ HMP v jednotlivých fázích (předběžné, průběžné a následné) řídící kontroly, což bylo promítnuto do organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů podporujících vnitřní kontrolní systém a do popisů pracovní činnosti příslušných zaměstnanců. Vnitřní kontrolní systém MČ HMP by z hlediska účinnosti a funkčnosti pravidelně prověřován, a to obvykle radou MČ HMP nebo jejím starostou, popřípadě interním auditorem, pokud byla tato funkce zřízena. V komentářích zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 příspěvkových organizací zřízených MČ HMP je ve většině případů konstatována funkčnost vnitřního kontrolního systému, přičemž MČ HMP tuto problematiku ve svých komentářích podrobněji nehodnotily. 2. Zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly Národní prostředky: a) Hlavní město Praha: V rámci HMP provádí MHMP veřejnosprávní finanční kontroly u MČ HMP, u PO zřízených HMP a u příjemců veřejných finančních podpor; MČ HMP u PO, které zřídily, a u příjemců veřejných finančních podpor. Vzhledem k tomu, že problematika provádění veřejnosprávních finančních kontrol je podrobně uvedena v částech B a C této Zprávy, je dále uvedeno pouze stručné vyhodnocení dané problematiky. b) Magistrát hl. m. Prahy: Veřejnosprávní finanční kontroly byly prováděny v návaznosti na typ prováděných veřejnosprávních finančních kontrol. Předběžné a průběžné veřejnosprávní finanční kontroly spadají do působnosti odborů MHMP, věcně příslušných pro danou problematiku, a odborů, které na základě vnitřních organizačních předpisů MHMP usměrňují po odborné stránce činnost PO zřízených HMP, nebo odborů a zvláštních organizačních útvarů HMP, které poskytují veřejné finanční podpory. Průběžné veřejnosprávní finanční kontroly byly prováděny s měsíční periodicitou při předkládání výkazů o plnění rozpočtu a při vkládání dat do účetního systému HMP (Gordic) všemi 57 MČ HMP. Následné veřejnosprávní finanční kontroly prováděli zaměstnanci zařazení do odboru kontrolních činností (dále také OKC ) MHMP. 7(66)

8 c) Městské části: Veřejnosprávní finanční kontroly PO zřízených MČ HMP byly prováděny MČ HMP podle plánů kontrol na rok 2011, a to především specializovanými kontrolními útvary (odbory, odděleními) úřadů MČ HMP za aktivní spolupráce s odbornými útvary úřadů MČ HMP (zejména odbory ekonomické a odbory školství) a případně členů finančních a kontrolních výborů zastupitelstev MČ HMP. Následné finanční kontroly byly prováděny v některých případech na místě, tj. v sídle PO, v některých případech byly prováděny na úřadech MČ HMP; předběžné a průběžné finanční kontroly byly prováděny většinou na úřadech MČ HMP. Úřady MČ HMP prováděly v průběhu roku 2011 rovněž veřejnosprávní finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor, a to jak kontrolou na místě v sídlech příjemců, tak kontrolou vyžádaných či dle smluv předávaných dokladů na úřadech MČ HMP, přičemž kontroly byly orientovány na prověření správnosti použití a vyúčtování poskytnutých veřejných finančních podpor. Komentář k příloze č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Pozn.: Číselné údaje uvedené ve sloupci 2 představují souhrn údajů za MHMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 3 představují souhrn údajů za MČ HMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 4 představují souhrn údajů za HMP, tj. součet údajů uvedených ve sloupci 2 a 3. Výsledky veřejnosprávních finančních kontrol na místě provedených u MČ HMP, u PO zřízených HMP a u příjemců veřejných finančních podpor jsou charakterizovány v 1., 2., 4. a 5. řádku sloupce 2. Ve stejných řádcích ve sloupci 3 jsou uvedeny celkové výsledky veřejnosprávních finančních kontrol provedených na místě (tzn. u PO zřízených MČ HMP a u příjemců veřejné finanční podpory v rámci finanční kontroly) MČ HMP. Údaje uvedené ve 3. a 6. řádku tabulky charakterizují podíl kontrolovaných příjmů či výdajů na celkovém objemu plněných veřejných příjmů či výdajů uskutečněném v roce 2011 u kontrolovaných osob. Z nich je zřejmé, že jak v oblasti výdajů, tak i v oblasti nákladů, dosahují kontrolní vzorky (ve vztahu k PO zřízeným HMP i ve vztahu k PO zřízeným MČ HMP) poměrně významné výše. Tato skutečnost přesvědčivě dokazuje, že oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky je v rámci HMP věnována náležitá pozornost. 8(66)

9 Zahraniční prostředky: a) Hlavní město Praha a Magistrát hl. m. Prahy: V průběhu roku 2011 byla kontrola zahraničních prostředků prováděna odborem fondů Evropské unie MHMP. Problematika je podrobně popsána v části B této Zprávy. Komentář k Příloze č. 5b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Pozn.: Číselné údaje uvedené ve sloupci 2 představují souhrn údajů za MHMP a PO zřízené HMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 3 představují souhrn údajů za MČ HMP a jimi zřízené PO. Číselné údaje uvedené ve sloupci 4 představují souhrn za HMP, tj. součet údajů uvedených ve sloupci 2 a 3. Obsah tabulky je podrobně rozveden v části B této Zprávy. 3. Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin Vzhledem k tomu, že příslušnými orgány veřejné správy jsou HMP, MČ HMP, PO zřízené HMP a PO zřízené MČ HMP, hlavní nedostatky v jejich činnosti jsou podrobně rozvedeny části B, respektive části C této Zprávy. Nedostatky a příčiny, kterými by bylo možné označit události, jednání nebo stav, který může podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky, tak jak jsou v bodě I/3 uvedeny pod písmeny a), b), c), d), e) Přílohy 1a vyhlášky č. 416/2004 Sb., při kontrolní činnosti MHMP nebyly zjištěny. 4. Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které byly poskytnuty mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole) Vzhledem k tomu, že uvedené kontroly nebyly vůči HMP, MČ HMP a PO zřízeným HMP nebo MČ HMP v roce 2011 realizovány, se tato část souhrnného hodnocení nevyplňuje. 9(66)

10 5. Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy Přehled a charakteristika opatření přijatých příslušnými vedoucími orgánů veřejné správy (ředitelem MHMP, starosty příslušných MČ HMP a řediteli PO zřízených HMP nebo MČ HMP) jsou podrobně uvedeny v části B, resp. části C této Zprávy. 10(66)

11 TABULKOVÁ ČÁST II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů Tabulka č. 1 - Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (vyhláška č. 416/2004 Sb. část II. Tabulka č. 1) Poř. čís. Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Datum předání informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Č.j. předané informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole 1. Nebyla zjištění (66)

12 Tabulka č. 2 Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnoprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin: (vyhláška č. 416/2004 Sb. část II. Tabulka č. 2) Poř. čís. Název (jméno) a adresa kontrolované osoby Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Datum předání informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Č.j. Předané informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Nebyla zjištění 12(66)

13 Tabulka č. 3 - Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb. (vyhláška č. 416/2004 Sb. část II. Tabulka č. 3) Poř. čís. Název (jméno) a adresa kontrolované osoby Datum předání věci příslušnému správci daně Adresa úřadu místně příslušného správce daně 44 zákona č. 218/2000 Sb. Forma porušení rozpočtové kázně a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle 53 odst. 6 d) neuložení odvodu zřizovatelem podle 54 odst. 3 e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle 54 odst. 3 f) porušení ustanovení 45 odst. 2 organizační složkou státu g) neprovedení odvodu podle 45 odst. 9 a 52 odst. 4 Vypočtené odvody kontrolním orgánem Nebyla zjištění 13(66)

14 Tabulka č. 4 - Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům Poř. čís. Název (jméno) a adresa kontrolované osoby Datum předání věci příslušnému správci daně Adresa úřadu místně příslušného správce daně Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána Stručná charakteristika skutečnosti pro předání příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Nebyla zjištění 14(66)

15 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti účinnosti vnitřního kontrolního systému Ukazatel 1. výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 2. výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 3. výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů (v tis. Kč) MHMP + PO zřízené HMP Městské části HMP + PO zřízené MČ HMP HMP sl. 2 + sl (66)

16 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce 2011 Ukazatel MHMP + PO zřízené HMP MČ HMP + PO zřízené MČ HMP HMP sl. 2 + sl počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole počet vykonaných auditů celkem z toho finančních auditů podle 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole auditů systémů podle 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole auditů výkonu podle 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole jinak zaměřených auditů počet upozornění předaných ve smyslu 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření 10. počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů) počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k hodnoceného roku počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího (66)

17 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol Ukazatel MHMP MČ HMP HMP sl. + sl celkový objem veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) 2. objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) 3. procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100) 4. celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) 5. objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) 6. procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100) 7. počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) 8. objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) ,21 39,42 31, ,90 41,37 35,78 17(66)

18 9. celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč) 10.poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací (v tis. Kč) 11.procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem pře-zkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100) 12.počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce ( 22 zákona č. 250/2000 Sb.) počet pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) 14. výše pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) 15.počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole 16.výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) 17.počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 20 zákona o finanční kontrole 18.výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) 18(66)

19 Příloha č. 5b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Poř. čís. Ukazatel MHMP MČ HMP HMP sl. 2 + sl. 3 1 KÓD PROGRAMU 1) S 14 Souhrn EUR Kč EUR Kč EUR Kč 2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje) 0 4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy spolufinancování z rozpočtu MČ částí hlavního města Prahy 0 6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce) 7 jiné zdroje Příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální Fondy (dále také,,sf ) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále také,,fs ) objem zkontrolovaných prostředků podle 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994) objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem odstraněných nesrovnalostí z položky č (66)

20 13 objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS) poměr zkontrolovaných prostředků podle 11 k celkovému objemu prostředků (v %) 95,6 95,6 1) S14 SPD pro cíl 2 20(66)

21 Část B Zprávy - Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 1. Zhodnocení výsledků Řídící kontrola podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole a) Řídící kontrola zabezpečovaná odbory a zvláštními organizačními jednotkami Magistrátu hl. m. Prahy: Systém řídící kontroly na Magistrátu hl. m. Prahy (dále také MHMP ) vychází z platných právních norem - především zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o finanční kontrole ) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška č. 416/2004 Sb. ) - zavedených, do vnitřních předpisů MHMP. Ředitelé odborů a vedoucí zvláštních organizačních jednotek MHMP postupovali při realizaci řídící kontroly v roce 2011 podle platných nařízení ředitele MHMP a podle pravidel pro realizaci vnitřního kontrolního systému zpracovaných jednotlivými odbory a zvláštními organizačními jednotkami MHMP. Zavedený systém v souladu s nařízením ředitele MHMP č. 10/2008 k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je funkční a je průběžně podle potřeby aktualizován. V roce 2011 došlo k některým změnám a upřesněním vnitřních organizačních předpisů s dopadem na oblast výkonu řídící kontroly, a to: - nařízením ředitele MHMP č. 1/2011 s platností od 1. dubna 2011, upraveným následně nařízením ředitele MHMP č. 29/2011 s platností od 1. prosince 2011, k úkolům odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP při výkonu státní správy v přenesené působnosti, byla vymezena kompetence odborů při výkonu státní správy. Uvedené nařízení se vztahuje i na oblast kontrolních činností, konkrétně na aplikaci zákona o finanční kontrole a na aplikaci vyhlášky č. 416/2004 Sb., - nařízením ředitele MHMP č. 8/2011 s platností od 14. dubna 2011 bylo změněno nařízení ředitele MHMP č. 22/2010, ke stanovení označování, evidence a archivace smluv a jejich dodatků uzavíraných hlavním městem Prahou (dále také HMP ), 21(66)

22 - nařízením ředitele MHMP č. 18/2011 s platností od 1. srpna 2011 bylo změněno nařízení ředitele MHMP č. 18/2010 ke zřízení Pracovní skupiny MHMP pro zatřídění majetku HMP evidovaného MHMP, - nařízením ředitele MHMP č. 26/2011 s platností od 24. října 2011 vydaným k zajištění plnění povinností HMP jako plátce daně z přidané hodnoty, - nařízením ředitele MHMP č. 27/2011 s platností od 24. října 2011 bylo změněno nařízení ředitele MHMP č. 21/2009 Spisový a skartační řád MHMP. a) Řídící kontrola zabezpečovaná příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou: K hospodařilo v rámci HMP stejně jako v roce 2010 celkem 255 příspěvkových organizací (dále také PO ) zřízených HMP, jejichž činnost je usměrňována po odborné stránce příslušnými odbory MHMP. Z předložených podkladů je patrno, že ve všech usměrňovaných PO je vnitřní kontrolní systém zaveden, avšak jeho nastavení není vždy na stejné úrovni, což zřejmě souvisí se zaměřením a také velikostí jednotlivých PO zřízených HMP. Tak jako v předchozích letech i v průběhu roku 2011 prováděl MHMP metodické dohlídky zaměřené na dodržování zákona o finanční kontrole u PO zřízených HMP. Při metodických dohlídkách byly u PO zřízených HMP zjištěny zejména následující nedostatky spočívající v: - nepřesném stanovení konkrétních postupů při výkonu řídící kontroly příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním ve vnitřních předpisech, - nejednoznačném vymezení kompetencí a odpovědností při zastupování ve výkonu funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního, - neprověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému nejméně jednou ročně, - neprůkaznosti realizace jednotlivých fází kontroly, - nezavedení systému hodnocení vzniku možných významných rizik, nestanovení postupů pro jejich sledování a eliminování, - nestanovení konkrétních postupů pro podávání informací o závažných nedostatcích a o přijímaných opatřeních k jejich nápravě v interních předpisech organizace, - nezpracování plánu kontrolní činnosti na základě hodnocení možnosti vzniku jednotlivých rizik, - nezpracování interního předpisu upravujícího postup při zadávání veřejných zakázek. 22(66)

23 Výsledkem metodických dohlídek byla doporučení s cílem pomoci odpovědným zaměstnancům PO zřízených HMP ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému tak, aby bylo minimalizováno riziko nehospodárného, neúčelného nebo neefektivního nakládání s veřejnými finančními prostředky. Komentář k Příloze č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Pozn.: Číselné údaje uvedené ve sloupci 2 představují údaje za MHMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 3 představují souhrn údajů za PO zřízené HMP. Číselné údaje uvedené ve sloupci 4 představují souhrn údajů za MHMP a za PO zřízené HMP. Za porušení rozpočtové kázně podle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále také zákon o rozpočtových pravidlech ), byly v roce 2011 uloženy odvody celkem ve výši tis. Kč, z toho odvody HMP v celkové výši tis. Kč (odvod ve výši tis. Kč uložen městské části (dále také MČ ) Praha 4 za porušení rozpočtové kázně při rekonstrukci MŠ Horáčkova a za úhradu DPH z dotace; odvod ve výši 2 tis. Kč uložen MČ Praha 2 za nesplnění celkových nákladů při rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Trojická) a PO zřízeným HMP v celkové výši 47 tis. Kč (odvod ve výši 3 tis Kč Centru sociálních služeb Praha za nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem při realizaci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí; odvod ve výši 44 tis. Kč Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, za nesprávné zařazení výdajů na nákup zařízení a vybavení při realizaci projektu). Za porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále také zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ) nebyly v roce 2011 ani HMP ani PO zřízeným HMP uloženy žádné odvody. Sankce (pokuty a penále) podle zvláštních právních předpisů byly v roce 2011 uloženy v celkové výši tis. Kč, z toho sankce HMP byly ve výši tis. Kč a sankce uložené PO zřízeným HMP ve výši tis. Kč. Sankce uložené HMP: tis. Kč za správní delikt podle 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se smlouvy o zajištění metropolitní sítě, tis. Kč v souvislosti s úhradou DPH z dotace na rekonstrukci MŠ Horáčkova MČ Praha 4, - 6 tis. Kč podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP, 23(66)

24 - 9 tis. Kč za dlužné pojistné podle zákona č. 582/2001 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, - 10 tis. Kč pořádková pokuta podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, za nepředložení požadovaných dokladů, - 30 tis. Kč sankce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za zveřejnění osobních údajů žadatelů o informace. Sankce uplatněné vůči PO zřízeným HMP se týkaly většinou neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotním postižením (dále jen OZP ) nebo odebírat jejich výrobky či služby a dále za opožděné či nesprávné platby zdravotním pojišťovnám. Výčet sankcí (pokut a penále): - Správa pražských hřbitovů - penále ve výši 5 tis. Kč za pozdní doplacení pojistného Pražské správě sociálního zabezpečení, - Divadlo pod Palmovkou - odvod do státního rozpočtu ve výši 76 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o zaměstnanosti), - Galerie hlavního města Prahy - pokuta ve výši 5 tis. Kč za porušení povinností stanovených v 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (včetně nákladů řízení ve výši 1 tis. Kč), - Městská divadla pražská - penále ve výši 4 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném ve veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za opožděnou a nesprávnou platbu pojistného zdravotní pojišťovně, - Pražská informační služba - penále ve výši 9 tis. Kč podle 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za pozdní odvod zálohy na daně z příjmu fyzických osob; pokuta ve výši 2 tis. Kč za zábor podle 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, - Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - penále ve výši 1 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném ve veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za opožděné platby pojistného zdravotní pojišťovně, - Švandovo divadlo na Smíchově - odvod do státního rozpočtu ve výši 98 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, - Zoologická zahrada hl. m. Prahy - penále ve výši 1 tis. Kč na základě dodatečného výměru daně z příjmu; pokuta 5 tis. Kč na základě neoznámení změny složení statutárního orgánu organizace ve stanovené lhůtě; pokuta ve výši 3 tis. Kč na základě porušení 39 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, 24(66)

25 - Lesy hl. m. Prahy - penále ve výši 2 tis. Kč podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, za nižší objem uhrazených záloh na silniční daň, - Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku - pokuta ve výši 150 tis. Kč na základě porušení 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, za nedovolený odběr podzemní vody, - Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická - odvod do státního rozpočtu ve výši 1 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Dolní Poustevna - dodatečná daň a penále ve výši 41 tis. Kč za neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na vyživované dítě, - Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 - odvod do státního rozpočtu ve výši 74 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami odvod do státního rozpočtu ve výši 61 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 - odvod do státního rozpočtu ve výši 113 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Lučanská penále ve výši 1 tis. Kč za chybně uplatněnou mimořádnou slevu na nemocenském a důchodovém pojištění, - Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 - odvod do státního rozpočtu ve výši 13 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium, Praha 10, Přípotoční odvod do státního rozpočtu ve výši 124 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 - odvod do státního rozpočtu ve výši 69 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, - Gymnázium, Praha 4, Budějovická odvod do státního rozpočtu ve výši 161 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni penále ve výši 5 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném ve veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za nedoplatek pojistného zdravotní pojišťovně, - Gymnázium, Praha 4, Písnická odvod do státního rozpočtu ve výši 6 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti 25(66)

26 - Gymnázium, Praha 9, Českolipská odvod do státního rozpočtu ve výši 59 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Hotelová škola Radlická - odvod do státního rozpočtu ve výši 107 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Hotelová škola, Praha 10 Vršovická 43 - odvod do státního rozpočtu ve výši 90 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy - odvod do státního rozpočtu ve výši 34 tis Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 - penále ve výši 1 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném ve veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za nedostatky v dodržování termínu splatnosti pojistného a ve výši pojistného, - Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo nám. 4 - odvod do státního rozpočtu ve výši 115 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická odvod do státního rozpočtu ve výši 78 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/ odvod do státního rozpočtu ve výši 97 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Presslova 25 - odvod do státního rozpočtu ve výši 90 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí odvod do státního rozpočtu ve výši 62 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti; pokuta ve výši 12 tis. Kč za opoždění tvrzení daně, - Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání - odvod do státního rozpočtu ve výši 4 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 - odvod do státního rozpočtu ve výši 119 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - PO Střední škola Náhorní - odvod do státního rozpočtu ve výši 103 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, 26(66)

27 - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova odvod ve výši 4 tis. Kč do rozpočtu HMP za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 28 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská odvod do státního rozpočtu ve výši 21 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - odvod do státního rozpočtu ve výši 31 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - odvod do státního rozpočtu ve výši 14 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2 - odvod do státního rozpočtu ve výši 97 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská odvod do státního rozpočtu ve výši 82 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 - odvod do státního rozpočtu ve výši 108 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4, Křejpského odvod do státního rozpočtu ve výši 12 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická odvod do státního rozpočtu ve výši 40 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní škola praktická Základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská odvod do státního rozpočtu ve výši 72 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní umělecká škola, Praha 5 Košíře, Na Popelce 18 - odvod do státního rozpočtu ve výši 59 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 - odvod do státního rozpočtu ve výši 12 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U dělnického cvičiště 1/1100B - odvod do státního rozpočtu ve výši 45 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, - Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 - odvod do státního rozpočtu ve výši 41 tis. Kč za neplnění povinného počtu OZP podle zákona o zaměstnanosti, 27(66)

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Příloha č. 1, část II., tabulka č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly

218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č.

Více

Ing. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Příloha č. k vyhlášce č. 46/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 433 ze dne 19. 3. 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2012 Obsah...... 1 Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb........ 3 Část

Více

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2013 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 651 ze dne 1. 4. 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2013 Obsah...... 1 Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb........ 3 Část A

Více

Ing. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel krajského úřadu

Ing. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel krajského úřadu Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

218/2000 Sb. odst. 1 písm. b) Funkce: Vedoucí oddělení interního auditu Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly 6.3.

218/2000 Sb. odst. 1 písm. b) Funkce: Vedoucí oddělení interního auditu Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly 6.3. Příloha č., část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 6/ Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. / Sb.,

Více

218/2000 Sb. odst. 1 písm. b) Funkce: Vedoucí oddělení auditu a kontrol Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly

218/2000 Sb. odst. 1 písm. b) Funkce: Vedoucí oddělení auditu a kontrol Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly Příloha č., část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 46/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 8/

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 622 ze dne 22. 3. 2016 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZA ROK 2015 Obsah...... 1 Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb........ 3 Část

Více

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Příloha č., část II., taulka č. k vyhlášce č. 46/4 S Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci neo policejním

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE KVOPP00C03ES KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Romat ipica Ing. Joséf Svoboda, interní auditor vedoucí

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV KVOPP00C03FN KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupka, Ing. Josef Svoboda interní auditory vedoucí/qdboru

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013 OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Datum předání věci příslušnému správci daně. Vypočtené odvody kontrolním orgánem

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Datum předání věci příslušnému správci daně. Vypočtené odvody kontrolním orgánem Příloha č., část II., tabulka č. k vyhlášce č. 4/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovu osobou ve smyslu zák. č. 28/2 Sb.,

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv KVOPP00C03I8 KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupica^ Ing. Josef Svoboda interní auditor vedoucí

Více

Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky. Poř. čís. Údaje za účetní jednotku. Název. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb.

Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky. Poř. čís. Údaje za účetní jednotku. Název. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb. Poř. čís. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv KVOPP00C03KY KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Josef Svoboda vedoucí odboru vnitřní Datum: Schválil:

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv KVOPP00C03J3 KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv v. Vypracoval: Tng, RomaiÍNKrupica, interní auditor Datum: 2. února 2010

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE KVOPP00C03HD KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Ing. Roman Kjrupica, Ing. Josef Svoboda interní auditor

Více

Dodejka datové zprávy Věc: Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu obce Smržov 217 ID zprávy: 54526664 Typ zprávy: Veřejná datová zpráva Stav zprávy: Dodaná Odesílatel: ID schránky: Typ schránky: Odesílající

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013 Příloha č. 1b_213 Obec Dymokury Okres Nymburk Kraj Středočeský ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 213 1. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol i stručné zhodnocení

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Poř. čís. 2 tis. Kč) Vyhotovil: Bronislava Miechová. Dne: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Poř. čís. 2 tis. Kč) Vyhotovil: Bronislava Miechová. Dne: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončený správy jinými kontrolními orgán Poř. čís. 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených 2 výše odvodů za

Více

P A R D U B I C K Ý K R A J. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009

P A R D U B I C K Ý K R A J. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Čj.: KrÚ 15563//2010 P A R D U B I C K Ý K R A J Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 A. Pardubický kraj krajský úřad I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004 Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 č. j.: 8329/2005-607 ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004 V Praze dne: 17. 2. 2005 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004 Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 4. března 2005 Č. j. : 2005/14131-12 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004 I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2002

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2002 Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2002 1) Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 3. března 2006 Č. j. : 2006/16535-12 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Účetní závěrka obce za rok 2013

Účetní závěrka obce za rok 2013 Účetní závěrka obce za rok 2013 Obsah účetní závěrky za rok 2013 1) Komentář k účetní závěrce 2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2013 3) Rozvaha 4) Výkaz zisku a ztráty

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 06/2016 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího

Více

Č. j.: USTR146-1/2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Zpráva dle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Ú

Č. j.: USTR146-1/2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Zpráva dle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Ú Č. j.: USTR146-1/2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Zpráva dle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ÚSTR - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, Ing. Radim Slovák interní auditor pověřený řízením EO Datum: 14.2. 2011 Schválil:

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , I I I. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly VIII. Ministerstvo financí stanoví podle 14 odst. 2 zákona č..../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí: 1 Předmět vyhlášky

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě

II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě Cíl kapitoly Prohloubit znalosti vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti kontrolních systémů veřejné správy v segmentu finanční kontroly. Rozebrat

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Informace Souhrnné poznatky o výsledcích finančních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů za rok 2010 Praha, únor 2011 Obsah

Více

320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Změna: 320/2002 Sb. Změna: 123/2003 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 482/2004

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitelství Dobrovského 1278/25 170 00 Praha 7 Tel.: 950 180 111 Generální ředitelství Karlovo náměstí 1 128 01 Praha 2 Tel.: 950 191 111 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Tabulky. Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity Tab.

Tabulky. Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity Tab. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.. orgán veřejné správy Tabulky údajů o výsledcích veřejnosprávní kontroly v oblasti prostředků soustředěných v Národním fondu a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01XQ3O8 Čj.: MSK 62187/2018 Sp. zn.: KON/15833/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU I. Úvod, vymezení pojmů V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) (dále

Více

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček Zákon o finanční kontrole Michal Plaček Návaznost na právní předpisy Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 250/2000

Více

Nesrovnalosti a jejich řešení

Nesrovnalosti a jejich řešení Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám Brno ZPRÁVA

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám Brno ZPRÁVA Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno ~ y/2g bq lrj > O Ď A. S J 7 ) ~ 0.T y / f. C, j L O f f SpZn.: S - JMK 69954/2017 OKP

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí

Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí 24.-25. duben 2013, Workshop Pardubice Obsah Informace o novele zákona

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , I I I. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2009 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 6. ÚNOR A 2009 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ-26 086/2012-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011 Praha dne: 19. 2. 2012

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Karlovarský kraj Příloha č. a k vyhlášce č. 46/2004 Sb. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 206 I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 Porušení některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01W7J48 Čj.: MSK 12745/2018 Sp. zn.: KON/6746/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly vznik nároku OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, kterým vzniká nárok

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Vydáno: leden 2018 Číslo: 1/2018 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města ve

Více

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole Směrnice č. 3/2015 k finanční kontrole Čl. I Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. V obci je prováděna předběžná

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více