ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005

2 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ STRUKTURA...5 V. PRODUKČNÍ MODEL...5 VI. PROPAGAČNÍ STRATEGIE IKC...7 VII DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ ČESKÁ REPUBLIKA...11 VIII. DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ - ZAHRANIČÍ...32 PŘÍLOHY: 1. GRANTY OUK MK ČR 2. GRANTY ZO MK ČR 3. GRANTY ORNK 4. PROJEKTY IKC-NÁKLADY 5. CELKOVÝ ROZPOČET IKC 6. HARMONOGRAM VÝSTAVY 7. STATISTIKA AKCÍ 2

3 I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Program MK ČR Česká hudba 2004 (dále ČH 2004) byl určen pro finanční, propagační, koordinační a PR podporu projektů s významným zastoupením české hudby v r. 2004, který byl spontánně vnímán v ČR i zahraničí jako tradiční Rok české hudby. Program tedy neměl charakter speciálního festivalu s šéfdramaturgem, ale charakter státní pobídky event. podpory pro 1. kvalitnější realizaci záměru pořadatelů, 2. dramaturgickou inovaci a realizaci cyklů české hudby. Zachoval tak otevřený přístup k volbě dramaturgie pro různé hudební organizátory a producenty. Pověřené pracoviště Informačně-koordinační centrum mohlo částečně profilovat průběh roku produkcí vlastních projektů, event. koprodukční podporou zvolených projektů, zvýznamněním některých projektů - tzv. dominant - propagací, event. koordinací plánovaných aktivit. Program doporučoval také finanční a politickou podporu krajové a místní státní správy. II. DATUM A MÍSTA REALIZACE Program ČH 2004 byl oficiálně zahájen koncertem České filharmonie v Rudolfinu 8. symfonií A. Dvořáka a Symfonietou L. Janáčka, ukončen v Brně Řeckými pašijemi B. Martinů. Do června 2005 IKC dokončuje některé vlastní projekty a provádí vyhodnocení a dokumentaci programu. Konal se v ČR a dalších 28 zemích Evropy, Sev. i Jižní Ameriky a Asie. III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU Pověřeným výkonem orgánem programu bylo Informačně-koordinační centrum (dále IKC), Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, koordinátorkou programu byla PhDr.Lenka Dohnalová, PhD. PŘÍPRAVNÁ FÁZE: V r. 2002/3 pracovala v DÚ přípravná skupina monitorující stav spontánních příprav Roku české hudby v ČR i zahraničí a diskutující charakter možné programové podpory. L. Dohnalová byla pověřena přípravou koncepce. Od konce r byla zprovozněna databáze projektů a výročí. V červenci 2002 byla svolána schůze na MK ČR se zástupci přípravné skupiny a příspěvkových organizací MK ČR k vyhodnocení stavu. Organizace byly požádány o poskytnutí podkladů pro Rok české hudby se sešla další schůze na MK ČR, která diskutovala v přípravné skupině návrh a varianty koncepce programu. Přijala označení programu Česká hudba V únoru 2003 bylo oficiálně ustaveno IKC a poradní orgán IKC (resp. ředitele pověřeného DÚ) Pracovní komise, složený ze zástupců hudebních interpretů, veřejnoprávních médií, předpokládaných realizačních a propagačních subjektů, a to: Mgr. Michal Beneš, CSc., MK ČR/UNESCO Mgr. Aleš Březina, ředitel Institutu B. Martinů MgA Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. koordinátorka programu PhDr. Markéta Hallová, ředitelka ČMH a místopředsedkyně ČHR Lukáš Hurník, Ph.D., šéfredaktor stanice Vltava Českého rozhlasu PhDr. Anna Chorvátová, vedoucí OU, OUK MK ČR, Mgr. Jaromír Javůrek, předseda Asociace festivalů ČR Mgr. Hana Klabanová, vedoucí program. odd. Správy českých center PhDr. Zuzana Kolláthová, odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hl. m. Prahy PhDr. Antonín Kudláč, OUK MK ČR Mgr. Lenka Lázňovská, vedoucí ARTAMA-NIPOS PhDr. Aleš Opekar, CSc., redaktor Českého rozhlasu, pop music, rock, jazz 3

4 Mgr. Silva Santarová, manažer PR, Czech Tourism MgA. Tomáš Šimerda, šéfdramaturg Centra divadelní a hud. tvorby ČT PhDr. Ilja Šmíd, předseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR. V květnu 2003 jmenoval ministr kultury P. Dostál čestný výbor ve složení: PhDr. Ondřej Černý, ředitel DÚ Ak. arch. Daniel Dvořák, ředitel ND prof. Jiří Hlaváč, děkan HF AMU ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu PhDr. Michal Lukeš, generální ředitel NM PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka, ředitel OKKV MZV ČR ing. Zdeněk Novák, 1. náměstek ministra kultury ČR Arnošt Parsch, skladatel, JAMU Libor Pešek, dirigent ing. Pavla Petrová, ředitelka OUK MK ČR Prof. PhDr. Václav Riedlbauch, ředitel ČF Pavel Šporcl, houslista patrony programu se stali: Gabriela Beňačková-sopranistka Petr Eben-skladatel Sir Charles Mackerras (GB)-dirigent Jiří Stivín-jazzový multiinstrumentalista Josef Suk-houslista Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., skladatel a muzikolog záštitu přijali: president Václav Klaus komisařka pro vzdělávání a kulturu, členka Evropské komise Viviane Reding V březnu odevzdala koordinátorka programu návrh koncepce programu, v červnu 2003 bylo ukončeno vnitřní i vnější připomínkové řízení návrhu. Konečná verze byla na MK ČR projednána , vláda návrh projednala Speciální grantové řízení OUK, ZO a ORNK MK ČR bylo vypsáno s uzávěrkou k Poradními orgány byly grantové komise ve složení totožném pro běžné grantové řízení. I následné běžné grantové řízení přihlédlo k dramaturgické preferenci českého repertoáru. Pracovní komise doporučila, aby speciální grantové řízení upřednostnilo kvalitní interpretaci dramaturgicky zajímavých projektů zaměřených na českou hudbu, nikoli pouze hudbu jubilantů. A. Dvořák a L. Janáček byli vybráni do seznamu výročí UNESCO. Byl zvolen název programu. Pracovní komise zasedala v r sedmkrát. Od září 2003 se zintenzivnily přípravy zahájení programu. REALIZAČNÍ FÁZE IKC sloužilo v r k realizaci koncepční, produkční (viz vlastní projekty), koordinační, propagační, dokumentační a PR činnosti (1 a ¾ pracovní síly), spolupracovalo s PR agenturou (částečně 1 osoba), propagační agenturou (částečně 1 osoba pro zajištění MEZZO, UPC a kontrolu termínů části inzerce) a Agenturou Janáček pro přípravu závěrečného představení Řeckých pašijí B. Martinů Připravovalo veškeré podklady pro externí spolupracovníky. Pracovní komise zasedala v r čtyřikrát. 4

5 ZÁVĚREČNÁ A DOKUMENTAĆNÍ FÁZE Program byl ukončen představením Řeckých pašijí v Brně V r byly dokončeny některé projekty IKC: publikace Czech Music, sborník Česká hudba Janáčkiána, dokumentární film České hudební nebe, do června vydá dokumentační DVD a CD-R a ve spolupráci s ČHR publikaci Czech Orchestras. IKC pokračuje v revizi dokumentace a vyhodnocení programu. IV. FINANČNÍ STRUKTURA Finanční podpora se skládala z přímé účelové finanční dotace příspěvkových organizací MK ČR, speciálního grantového řízení odborů OUK ( tis.*), ORNK (3 100 tis), ZO (2 300 tis.-pro české pořadatele) MK ČR a produkce či koprodukce projektů prostřednictvím IKC DÚ ( tis. včetně provozu IKC). Podpora české hudby byla akcentována i u běžného grantového řízení MK ČR v r Celková dotace z prostředků MK ČR včetně investičních činila cca tis. Kč. Projekty předpokládaly vícezdrojové financování, program byl doporučen k podpoře i regionální správě, byla upravena zákonná norma pro možnost sponzorování programu podniky se státní účastí. Pozn.: Komentovaný rozpočet IKC viz Přílohy 4-5 a kap. ROZPOČET. * částky jsou zaokrouhleny na tisíce, odečteny jsou vrácené granty. V. PRODUKČNÍ MODEL Jádrem programu byly projekty finančně podpořené v rámci speciálního grantového řízení MK ČR v oblasti tzv. umělecké hudby, neprofesionálních aktivit a projekty českých pořadatelů směrem do zahraničí celkem 201, 2. projekty účelově dotované v příspěvkových organizacích MK ČR ND, SOP, ČF, ČFS, ČMH z prostředků MK ČR, 3. vlastní produkční či koprodukční projekty IKC. 2. Širším okruhem byly projekty spolupracující s IKC v propagaci a PR, event. v časové koordinaci některých plánovaných aktivit. 3. V nejširším rámci zahrnovala činnost IKC evidenci projektů s významným zastoupením české hudby (nad 70 procent programu, event. premiéry), a to i v zahraničí, protože jedním z cílů IKC bylo zjistit co nejadekvátněji míru a strukturu spontánního zájmu o českou hudbu. Evidované projekty Projekty spolupracující v propagaci a PR, užívající logo Granty MK ČR ČH 2004 Projekty IKC Projekty PO MK ČR 5

6 Ad 1.1. GRANTY MK ČR Příloha 1-3, revidovaná s pořadateli a s odbory MK ČR. Ad 1.2. PROJEKTY PO MK ČR ND Praha: Česká hudba nedílná součást evropské kultury (projekt obsahující premiéry českých oper v r. 2004) SOP: premiéra opery A. Dvořáka Dimitrij, ČF: Pocta české hudbě a jejím tvůrcům (2004-5), PFS: samostatně pořádané sborové koncerty, ČMH: Vernisáž nové budovy a expozice hud. nástrojů v Karmelitské 2, série menších výstav: Dvořákova rodina ve fotografii, Podoby B. Smetany, Jak se svět loučil s A. Dvořákem, Otakar Ševčík a česká houslová škola, Dobrá pohoda české hudby-hugo Boettinger, Světoví interpreti A. Dvořákovi (Vysoká u Příbrami), spolupráce: Výstava autografu 9. symfonie A. Dvořáka, Z duchovní tvorby A. Dvořáka. Ad 1.3. PROJEKTY IKC Sloužily k profilaci spontánního dramaturgického průběhu Roku české hudby. Kromě vlastní produkce a koprodukce koncertů a představení klíčových období byly finanční prostředky IKC věnovány převážně na projekty trvalejšího charakteru a základní nástroje průběžné propagace. K projektům trvalejšího významu patřily: Publikace Czech Music a CD Antologie české hudby jsou částečně prodejné, jsou poskytovány MK ČR, MZV, SČC, Czech Tourism síti MHR, nabízeny a využívány ke koupi knihovnám a školám (rovněž ve spolupráci s MŠMT) pro propagaci a podporu výuky v dalším období. CD Touch of Music sloužila v úvodní fázi k propagačním účelům, je reedicí Treasures of Czech Music, kterou původně vydával Czech Tourism. Filmové dokumenty byly nabídnuty ČT. Dokument České hudební nebe byl smluvně dvakrát odvysílán v ČT, u dokumentu A. Dvořák. Nabrousil jsi nože, Tondo? je DÚ v jednání ČT- Ostrava. Dokument České hudební nebe se v anglické verzi účastní MFF Zlatá Praha 2005, je přihlášen do přehlídek AFO 2005, Art Film Trenčianské Teplice 2005 a Eko Film Bratislava DÚ nabízí filmové dokumenty rovněž síti ČC pro r 2005 (v jednání). Je prezentován na MHF Janáčkův máj a Smetanova Litomyšl s diskusí s autory. Spot pro propagaci v ČT byl vysílán za partnerských podmínek celkem 70x. Ve 43. týdnu bylo 6 vysílacích časů přenecháno vysílání spotu SO FOK pro období jeho výročí. Výstava Osobnosti české hudby: Smetana-Dvořák-Janáček putovala celoročně po 28 zemích celého světa, logistiku zajišťovala SČC a MZV. Projekt byl SČC vyhodnocen jako nejlepší hudební projekt r Kolekce cca 500 ks CD s českou hudbou byla součástí barterové dohody se Supraphonem o vzájemné propagaci. Výstava je využita i v r např. na EXPO v Japonsku. A. PRODUKCE/KOPRODUKCE - Zahajovací koncert s ČF, - Pocta A. Dvořákovi, , střed-oslavy A. Dvořáka a vstup do EU, s BVA Intl., - Adventní koncert - Collegium Marianum, ,společenský závěr v Praze 2004, - B. Martinů-Řecké pašije , závěr v ND v Brně, s Agenturou Janáček, ROH Covent Garden, ND v Brně. dále: koncert H. Hegerové ND, , s agenturou Horáčková, - koncert k předběžné vernisáži Českého muzea hudby , s ČMH. 6

7 B. FILMOVÉ DOKUMENTY - České hudební nebe, hudební dokument o Roku české hudby a situaci v české hudební kultuře, česká a anglická verze, režie P. Kaňka, - A. Dvořák. Nabrousil jsi nože, Tondo?, hudební dokument, záznam koncertu PKF, režie P. Kaňka, - spot Česká hudba 2004 pro ČT, produkce Dvořáková 2003, - projekce dokumentu M. Zábranského Občan Kryl , MK ČR. C. CD, CD-R - CD Touch of Czech Music (ve spolupráci s Czech Tourism a HIS), 500 ks, - 5 dílná CD Antologie české hudby (s HIS, ed. J. Bajgar), 2 tis. ks, - dokumentační DVD, CD-R v přípravě. D. PUBLIKACE - Kalendárium (2003, soupis dramaturg. plánů), 192 s., propagační tisk, - B. Smetana, dvojjazyčná brožura k TK* a pro podporu propagace Smetanovských projektů, - K. Kryl, brožura česky pro TK a pro podporu propagace Krylovských projektů, - Stezky po krajině J. Suka, česko-anglická brožura (ve spolupráci se Společností J. Suka, ed. M. Štrausová), pro propagaci Sukovských projektů, - Czech Music, inovovaná brožura původně Czech Tourism, rovněž ve funkci katalogu putovní výstavy (ve spolupráci s MZV), propagační tisk, - Czech Music (2005, ed. Dohnalová), anglická publikace, 91 s., částečně prodejný tisk, - Člověk-nástroj-hudba, publikace pro děti (ve spolupráci s ČMH k vernisáži), - Czech Orchestras (ve spolupráci s ČHR, ed. Dohnalová, 66 s. v přípravě), propagační - měsíční programové bulletiny, propagační tisk. *TK=tisková konference E. PUTOVNÍ VÝSTAVA IKC - Osobnosti české hudby: Smetana-Dvořák-Janáček s doprovodnou kolekcí cca 500 CD Supraphonu a VHS filmových dokumentů v 5 jazykových mutacích (kurátor L. Dohnalová). Pozn.: Detailní rozpis instalací je v Příloze č. 6 ad. 1., 2., 3. PROJEKTY PROGRAMU ČH 2004 Dramaturgický profil viz níže, statistický přehled v Příloze č. 7 VI. PROPAGAČNÍ STRATEGIE IKC A. NÁSTROJE PROPAGACE Program ČH 2004 využíval speciální logo (triangl), které nabízel projektům, které se chtěly zapojit do společné propagační kampaně. Při užití loga nebo odkazu k programu ČH 2004, event. Roku české hudby byly projekty propagačně nebo i PR podporovány IKC. Praxe ukázala, že spontánně užívají pořadatelé, média i publikum tradičního označení Rok české hudby. IKC jej užívalo také ve smyslu veškerých spontánních aktivit, přičemž program Česká hudba 2004 byl charakterizován jako finanční a propagační podpora některých těchto projektů (viz výše). Omezené finanční prostředky vzhledem k celoročnímu průběhu vedly k preferenci barterových dohod s partnery a minimalizaci out-doorové celoroční reklamy. Je zřejmé, že pokud by se zvolila masivnější celoroční reklama, program by více pronikl do vědomí běžných občanů, na druhou stranu by došlo k omezení významných projektů. Program využíval synergických efektů propojení aktivit, umístění loga, linků apod. 7

8 Partnery IKC propagovalo ve svých tiskovinách, linkem na svém webu, u barterových dohod byl užit vzájemný link. PARTNEŘI ČT - generální partner Přehled: 70x vysílaný spot, dále přímý přenos Zahajovacího koncertu (placeno IKC), zpravodajské informace a rozhovory v Terra musica a Notesu ( , , , , , , , , ) s několika reprízami vysílala dokument BVA Int. Deo Gratias, s reprízou byl vysílán dokument České hudební nebe. MHF Zlatá Praha zařadila film České hudební nebe, uspořádala Zahajovací koncert festivalu s českou hudbou, byl přijat úspěšný dokument Liška Bystrouška (BBC/Brno) a J. Kylián-Simfonietta. Celkově ČT realizovala málo přímých přenosů (kritizována na TK významných projektů, odstoupila od partnerství v projektu Rusalka MHF Český Krumlov), tématu se věnovala vysíláním archivních snímků s časovou koordinací s některými projekty (např. Dimitrij A. Dvořáka, Pocta A. Dvořákovi-BVA). T. Šimerda byl členem Pracovní komise ČH Český rozhlas Přehled: Záznam Zahajovacího koncertu a přenos celého projektu Pocta A. Dvořákovi (BVA/IKC), zpravodajsky referováno zejména na ČRo 1, 2, 3, 7 pravidelně v rozmezí od do se zásadním úvodním komentářem v pořadu Mozaika a dvěma rekapitulujícími rozhovory v průběhu a závěru roku s koordinátorkou L. Dohnalovou. Redakce ČRo 7 připravovala samostatně informace na svůj web z podkladů IKC. ČRo vedl přehledové zpravodajství o průběhu programu. ČRo využíval logo ČH 04 na webu.celkově ČRo zaznamenal mnohem více projektů ČH 2004 než ČT a průběžně zpravodajsky spolupracoval s IKC. Připravil vlastní projekty k Roku české hudby, kterými se přihlásil k programu ČH 2004: CD Laser: Cyklus Dvořák doma a ve světě (9 částí), Operní večer (celoroční kompletní provedení oper B. Smetany a A. Dvořáka), Celoroční cyklus Liturgický rok na českých a moravských kůrech v 17. a 18. století (56 pořadů). V cyklu Akademie pak dramaturgicky přínosný cyklus 12 českých operních jednoaktovek: J. A. Benda: Der Dorfjarmarkt, V. Blodek: V studni, O. Ostrčil: Poupě, B. Martinů: Veselohra na mostě, L. Fišer: Lancelot, I. Jirásek: Medvěd, J. Boháč: Námluvy, V. Novák: Zvíkovský rarášek, I. Krejčí: Antigona, Z. Vostřák: Rohovín Čtverrohý, O. Zich: Malířský nápad, J. Pauer: Manželské kontrapunkty, B. Martinů: Hlas Lesa, J. Smutný: Cesta za hvězdou, E. Douša: Jak Koucourkovští stavěli školu, O. Kvěch: Jak přišlo jaro, P. Blatný: Pohádky lesa. L. Hurník členem Pracovní komise. MEZZO, UPC - satelitní a kabelové evropské TV Zajišťovala Agentura Artaccord. Přehled: 10 spotů významných projektů programu ČH 2004 v průběhu r. 2004, poslední 2005 Řecké pašije B. Martinů. Barterová dohoda. MEZZO je specializovaná TV na klasickou a jazzovou hudbu, je sledována cca 8 mil. diváků v Evropě. UPC a UPC Direct je obecnou TV, prostředkuje i vysílání MEZZO. 8

9 OKKV MZV Spolupráce s IKC v projektu Putovní výstava Osobnosti české hudby. IKC poskytovalo informační materiály. OKKV MZV zajišťoval logistiku a propagaci výstavy s doprovodnými koncerty v zemích, kde neexistují ČC. Z. Lyčka členem Pracovní komise. Správa českých center Spolupráce v projektu putovní výstava Osobnosti české hudby. Propagace české hudby a programu v projektech, v nichž spolupracovala SČC s jednotlivými pořadateli. Vzájemný link. H. Klabanová členkou Pracovní komise. Czech Tourism, - Zpravodajství formou elektronických bulletinů, spolupráce při výměně a koncipování některých propagačních materiálů (Touch of Czech Music, brožura Czech Music), IKC poskytovalo poradenství pro novinářské výměny. Vzájemný link. Odběr produktů IKC. S. Santarová členkou Pracovní komise. NIPOS-ARTAMA - Výměna informačních materiálů, dvě společné tiskové konference. Zpravodajství v periodiku Místní kultura, barterová dohoda. Vzájemný link. L. Lázňovská členkou Pracovní komise. Magistrát hl. m. Prahy/JC Decaux/PIS Magistrát nebyl oficiálním partnerem, nicméně poskytl některé služby, a to JC Decaux v průběhu roku ploch zdarma od do , dovoz propagačních materiálů na Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu. PIS byl partnerem. Z. Kolláthová členkou Pracovní komise. Sdružení historických sídel a měst Zvolilo po dohodě téma česká hudba pro letní sezóny svých členů. Vzájemná propagace. Link na webu IKC. Hudební informační středisko Barterová inzerce, vzájemné umístění linku, výměna informačních materiálů. HIS byl pověřen IKC přípravou a produkcí CD Antologie české hudby. Připravil vlastní grantové projekty (viz příloha 1). Inzerce v His Voice a Czech Music. Mediatel/Zlaté stránky Zdarma inzerce A3 v krajových Zlatých stránkách, výběr událostí a institucí IKC podle krajové příslušnosti, tj. svého druhu nový pohled na profilaci programu. Supraphon Barterová dohoda o vzájemné propagaci, odprodej cca 500 CD za sníženou cenu pro putovní výstavu Osobnosti české hudby, výměna propagačních materiálů k české hudbě. Časopisy a noviny: Pravidelná inzerce a články na základě barterových dohod: Obecná informační periodika: Česká kultura, PIS přehled, Místní kultura, Kam v Brně. Periodika obcí a městských částí: Moderní obec (info do Spektra), Pražan, Listy hl. m. Prahy P1-P4. Hudební a umělecká periodika: Aplaus, Harmonie, Hud. rozhledy, Czech Music, His Voice, Opus Musicum, ND v Praze a Rudolfinum revue. 9

10 Další periodika: Time In, TIM, Prague Events, Prague Post, Prager Zeitung, Respekt, Xantypa. Publikování pravidelné inzerce za snížené ceny. Web.: Hudební portál. Projekt České sny Barterová dohoda o vzájemné propagaci zejména v zahraničí. REKAPITULACE HLAVNÍCH NÁSTROJŮ PROPAGACE Hlavní nástroje: -česko-anglický web s interaktivní databází, přehledem výročí a údajů o jubilantech, se servisem pro tisk (tiskové zprávy vlastní i některých pořadatelů s PR spoluprací, fotogalerie, měsíční bulletiny v pdf.), diskusním fórem, nyní kap. Dokumentace, prezentací výstavy a možností prodeje publikací, -měsíční aktualizované bulletiny s celoplošnou distribucí do sítě státní správy, knihoven, partnerům, kulturním organizacím, pořadatelům, -propagační spoty pro TV, MEZZO a UPC, -propagace na mezinárodních veletrzích ve spolupráci s PIS a Magistrátem hl. m. Prahy, -plakátování, JCDecaux, Rencar, Metrovision, Pragoplakát v klíčových časech out-doorová reklama, poskytování bianco plakátů pořadatelům, -inzerce na webech a v tiskovinách partnerů, -propagace u mediálních partnerů (TV, ČRo, MEZZO, UPC), -propagace prostřednictvím ostatních partnerů, -propagace prostřednictvím materiálů a akcí pořadatelů, -používání loga u možného maxima pořadatelů s projekty s českou hudbou (i v zahraničí), aby vzniklo prostředí, ve kterém je téma obecně viditelné a pořadatelé měli snazší pozici pro získávání dalších finančních prostředků a propagačních možností, -poskytování bianko plakátů především neprofesionálním pořadatelům ve spolupráci s NIPOS ARTAMA. B. NÁSTROJE PR PODPORY ve spolupráci s agenturou 2media -vlastní tiskové konference (TK) a setkání, , 06.1., 28.2., 2.3., , TK koordinační Smetana, Kryl, -dvě společné TK s NIPOS-ARTAMA k neprofesionálním aktivitám, aktivní účast na TK významných pořadatelů, -novinářské dny (J. Suchý, J. Krček, J. Koubková, D. Voňková, k premiéře Prodané nevěsty ad.), -vlastní tiskové zprávy a materiály (cca 50) rozesílané em na cca 500 adres, k dispozici na webu ČH 2004, -dojednávání rozhovoru v médiích (kromě L.Dohnalové, M. Kožená, D. Pecková, Z. Mácal, J. Suchý, D. Adrtová, Z. Lukeš, R. Ahmedová, J. Hegerová, J. Krček, J. Semerádová, Čechomor, Slet bubeníků, organizátoři Pražského podzimu, Baroka 2004 ad. do Time in, Týdeník Rozhlas, Bohemia, Hud. portál), -soutěže v Českém rozhlase 1,2,3, Hudebním portálu, -press kity (anglický poskytován pro zahraniční výjezdy MK ČR), -návštěvy zahraničních novinářů (ve spolupráci s Czech Tourism). Osvědčily se zejména koordinační souborné TK, novinářské dny. 10

11 VII. DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ ČESKÁ REPUBLIKA Podle předpokladu i cílů programu Česká hudba 2004 došlo k reflexi tématu výročního roku české hudby u profesionálních i neprofesionálních organizací ve všech krajích ČR výrazně nad rámec projektů se zvláštní dotací MK ČR. Přínosem byly - dokončené rekonstrukce účelových prostor a expozic (Českého muzea hudby, Janáčkova památníku), - nová nastudování významných děl klasického repertoáru, často v dané instituci po velmi dlouhém období (Vanda, Dimitrij A. Dvořáka, Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách B. Smetany, Kantáta o posledních věcech člověka L. Vycpálka ad.), - realizace cyklů (Janáčkových oper, Dvořákových symfonií), zadání nových zakázek a premiéry (Nagano, pokračování cyklu soudobých premiér ND Bušení do železné opony), - dovoz kvalitních zahraničních představení českého repertoáru (Příhody lišky Bystroušky Irská opera, Řecké pašije ROH Covent Garden) a možnost srovnání českého repertoáru v podání různých těles (v Janáčkově Brně, Pražském jaru, Pražském podzimu), - zapojení významných mezinárodních festivalů se sídlem v ČR do programu ČH 2004, a to i v propagační spolupráci (Pražské jaro, Pražský podzim, Moravský podzim, Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl, Letní slavnosti staré hudby, Český melodram světu, Expozice nové hudby, Concentus Moraviae/České sny ad.), - realizace nových tématických festivalů (Janáčkovo Brno, Smetanův klavír, Pocta A. Dvořákovi, Pražské premiéry 2004, Pražské hudební slavnosti, Z(a)tracená hudba, ComPosition ad.), - oživení hudebního života v menších lokalitách zohledňující místní hudební tradice a premiéry náročnějších skladeb v menších městech (Slaný, Písek, místa zejména Jihomoravského, Jihočeského a Moravsko-slezského kraje), - tématické využití renovovaných historických prostor zejména ve spolupráci se Sdružením historických sídel a měst, které vyhlásilo téma hudby pro akce r. 2004, - rozšíření praxe a zapojení existujících tzv. euroregionálních festivalů (Mitte Europa, Tolštejnské panství, Concentus Moraviae ad.). - Díky metodické práci NIPOS-ARTAMA se k českému tématu přihlásily všechny významné periodické neprofesionální aktivity. - Přínosem bylo zapojení hudebních škol (od ZUŠ po konzervatoře a vysoké hudební školy) do programu ČH Poprvé v rámci tradice roků české hudby se zapojily také projekty hudby populární, alternativní, jazzové, zejména takové, které se zaměřily na reflexi ucelené části nebo tématu české interpretační tradice (JazzVocal, Rebelující dámy české hudby, Kytarou napříč žánry, Karel Kryl 2004, Slet bubeníků, koncert H. Hegerové v ND ad.), projekty vícežánrové (Eurotrialog, Lucie a FOK). - Přihlásily se výstavy, a to nejen v příspěvkových organizacích, ale i soukromé (např. galerie Langhans), edice (Baerenreiter, Dilia, Editio Janáček, UNI Jazz ad.), nahrávky a nahrávací společnosti (Supraphon) a filmy i filmové přehlídky (MHF Zlatá Praha, PONREPO). Relativní nedostatky: Přestože vzhledem k programové stimulaci došlo k zpestření a zkvalitnění nabídky české hudby, byl dramaturgický plán u některých projektů především z finančních důvodů 11

12 redukován nebo modifikován (Státní opera Praha, Karlovarský symfonický orchestr, Jihočeské divadlo ad.) a celkově se zejména etablované festivaly a scény chovaly tradičně opatrně a konzervativně. Průběh roku ovšem dokázal, že dramaturgická koncepčnost zpřístupní i výrazně menšinové žánry a je potřeba ji podporovat (Concentus Moraviae, Český melodram světu, Z(a)tracená hudba ad.). Vzhledem k dlouhým intervalům mezi uváděním některých titulů klasického českého repertoáru na českých scénách a v orchestrech se ovšem také projevil nedostatek praktické zkušenosti v realizaci děl. Přestože celkově návštěvnost výrazně převýšila očekávání, některé náročnější projekty trpěly vzhledem ke svému charakteru nedostatečnou propagací (např. Pražské premiéry 2004). Česká televize i vzhledem k úsporám finančních prostředků se věnovala, narozdíl od Českého rozhlasu, i významným festivalům a akcím především pouze zpravodajsky. Z hlediska potřebné dramaturgické kvality patřily k nejzdařilejším festival Concentus Moraviae, Z(a)tracená hudba, Český melodram světu, Letní slavnosti staré hudby, Pražské premiéry 2004, Baroko 2004, Smetanův klavír. Z jednotlivých představení premiéra Nagana M. Smolky, přinášející nový žánrový typ komedie a neobarokní opery festivalu Baroko Z hlediska strategického načasování a volby lze označit za zdařilé především Janáčkovo Brno v úvodu roku, Poctu A. Dvořákovi 2.5. v Praze a závěrečné Řecké pašije B. Martinů v Brně. Následující přehled (v abecedním řazení s krácenými údaji) se soustřeďuje především na výběr propagačně v rámci programu ČH 2004 kooperujících větších projektů se stručnými příklady jednotlivých akcí a vyhodnocením v abecedním řazením krajů. *Označení G se vztahuje k zařazení do speciálního grantového řízení MK ČR. Příloha 7 obsahuje statistiku akcí. JIHOČESKÝ KRAJ ČESKÉ BUDĚJOVICE Projekty: Na českou notu s Jihočeskou komorní filharmonií (JKF) hudební slavnosti E. Destinnové Výběr akcí: A. Dvořák: Stabat mater, Na českou notu, JKF B. Smetana: Hubička, premiéra (3 reprízy), Jihočeské divadlo, G/C Jára Beneš: Na tý louce zelený, premiéra (1 repríza), Jihočeské divadlo Operní galakoncert k poctě E. Destinnové, R. I. Giron-S, C. Alvarez-Bar Slavnostní koncert k 85. výročí založení divadla A. Dvořák: Mše D Dur, Jihočeské divadlo, G/A6 (změna, mělo být náročnější Requiem) J. Krček premiéra Symfonie č. 4 Další projekty regionu: MHF Jihočeský hud. festival A. Dvořák (org. R. Kvapil) Po jihočeských zámcích (Vaňhal, Kalivoda, Fibich, Smetana ad.) MHF Český Krumlov, G/D26 Výběr akcí: ČESKÝ KRUMLOV A. Dvořák: Stabat mater, orchestr České Budějovice A. Dvořák: Symfonie č. 9, Pražský komorní orchestr Recitál J. Simona: Smetana, Janáček, Schulhoff 12

13 Má vlast, Státní filharmonie Brno, dir. P. Altrichter J. Suk, L. Janáček, A. Dvořák, Slovenský komorní orchestr Pocta A. Dvořákovi, Česká filharmonie, dir. Z. Mácal (odpadla inovační premiéra Rusalky, díky odstoupení TV) JINDŘICHŮV HRADEC Koncert festivalu Smetanův klavír, G/D30 PÍSEK Koncert festivalu Smetanův klavír, G/D A. Dvořák: Stabat mater, Písecký komorní orchestr, J. Chvála, G N/78 ANALÝZA Jihočeský kraj je oblastí památek. Hudební kultura využívá památkových objektů a turistického ruchu, proto jsou v lokalitě nejvýznamnějšími festivaly letní - MHF Český Krumlov, který realizoval řadu koncertů s českou hudbou (odpadla premiéra Rusalky v zámeckém parku odstoupením partnera TV), dále Hudební slavnosti E. Destinnové, které se staly členem Asociace festivalů v ČR, a Jihočeský festival (organizuje R. Kvapil), který se realizuje v památkových objektech celé oblasti komorními koncerty, v tomto roce věnovanými dílu A. Dvořáka. Kraje se dotkl také tématický projekt Smetanův klavír, zahrnující místa, kde Smetana pobýval. Hlavními nositeli programu v Českých Budějovicích byly Jihočeské divadlo a Jihočeská komorní filharmonie a zmíněné festivaly. Významné bylo dvojí provedení Stabat mater (profesionály i amatéry) a premiéra Smetanovy Hubičky. Dramaturgie divadla, orchestru i festivalů je vzhledem k charakteru oblasti spíše konzervativní. V rámci MHF byla předána cena České hudební rady klavíristovi I. Moravcovi. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Projekty krajové: MHF Concentus Moraviae, 13 míst Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Horno-Rakouska s mladými českými interprety. BRNO Projekty: Národní divadlo Brno, zejm. účast na MHF Janáčkovo Brno, realizace premiéry Smetanových Braniborů v Čechách na MHF Litomyšl, závěr programu ČH 2004 Řecké pašije B. Martinů ve spolupráci s Covent Garden, premiéry baletu Státní filharmonie Brno, zejm. pokračování cyklu Pocta A. Dvořákovi, účast na MHF Janáčkovo Brno, MHF Moravský podzim, účast na zahraničních zájezdech ČFS Brno, mimořádné koncerty s českou hudbou, zahraniční zájezdy s českou hudbou MHF Janáčkovo Brno 2004, komplet provedení Janáčkových oper. G/D JazzVocal K 70. výročí E. Olmerové. G/D Hommage à L. Janáček mezinárodní výstava, G/H Monotématické číslo L. Janáčka, Opus musicum, G/H Konzervatoř Brno-Koncerty k Roku české hudby, G/F Nedbaloviny, koncert, výstava, symposium, Městské divadlo Brno Gymnasia Cantant, G/N28 13

14 Hudba a život L. Janáčka v zrcadle umění bonnských umělců, výstava Muzeum m. Brna, G/J Český filharmonický sbor Brno (3 tématické koncerty z tvorby Janáčka, Dvořáka, Smetany, Suka, Martinů 13.6., , 5.11.), G/B1-B MHF Expozice nové hudby My a svět, G/E ComPosition, Dům umění, G/E MF dětských pěveckých sborů, k výročí F. Lýska G/N MHF Moravský podzim Dvořák Janáček, Země odkud pocházíme, G/D Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky, PF MU Brno, G/I Orchestrální koncert JAMU k poctě českých skladatelů, G/F Z(a)tracená hudba, Opus musicum, G/D Setkávání nové hudby plus, JAMU, G/E Komorní dechová harmonie Brno k Roku české hudby, G/N Horor v české opeře, Komorní opera HAMU, G/F Slavnostní zakončení programu Česká hudba 2004, B. Martinů: Řecké pašije, ND v Brně, ROH Covent Garden, Agentura Janáček 2004 Publikace L. Janáček: Život a dílo v datech a obrazech (česky, anglicky, německy, francouzsky), G/G L. Janáček: Zápisník zmizelého, velká partitura, Editio Janáček, G/G6 Výběr akcí: Slavnostní otevření Památníku L. Janáčka L. Janáček: Její pastorkyňa, premiéra, přenos TV 22./ L. Janáček a literární opera, mezinárodní konference, G/I L. Janáček: Zápisník zmizelého, hud. dokument premiéra, režie D. Marks L. Janáček: Šárka, předání cen ČHR (J. Tyrell) a Nadace L. Janáčka L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Opera Theatre Company, Irsko, záznam v hud. dokumentu České hud. nebe (ČHN) Udělení čestného doktorátu Siru Ch. Mackerrasovi JAMU E. Svobodová, P. Kořínek kvartet, JazzVocal, záznam v hud. dokumentu ČHN Souhvězdí na nebi české hudby, ND v Brně, koncert Večer smyčcových kvartetů (Suk, Dvořák, Janáček), Státní filharmoie Brno (SFB) Slavné operní melodie (Škroup, Dvořák, Smetana), SFB Pocta P. Ebenovi, SFB Slavnostní koncert k Roku české hudby, Konzervatoř Brno Nedbaloviny, Mahenovo divadlo Mladí brněnští umělci (Smetana, Novák, Janáček), Walligerovo kvarteto, SFB Brněnští umělci pro Janáčkovo kulturní centrum (Dvořák, Smetana, Janáček, Novák) 15./ Dvořák, Emmert, Voříšek, SFB, Kantiléna Česká klavírní tvorba, I. Ardašev, SFB 22./ Spjati s Brnem (J. Novák, Suk, Janáček, Korngold), SFB, G/A Elektroakustická hudba česká a slovenská, retrospektiva, ComPosition Premiéry soudobých kvartet (Srnka, Marek, Smolka), Arditti Quartet, ENH P. Klusák: My Country remixed, ENH Prémiový koncert A. Kubálka s českou hudbou, SFB, G/A Závěr cyklu Pocta A. Dvořákovi, A. Dvořák: Requiem, SFB Koncert k poctě P. Ebena, Kantiléna, Moravský podzim Sváteční cyklus k výročí české hudby, Zahajovací koncert, SFB Slavnostní zahájení Moravského podzim (Janáček, Ištvan) 14

15 Wiener Philharmoniker (Janáček, Dvořák), Moravský podzim Koncert soudobých autorů (Vycpálek, Bárta, premiéra, Novák, premiéra, Košut, premiéra), SFB Baletní večer (Janáček, Zeljenka), Pražský komorní balet, Moravský podzim Janáček, Martinů, Dvořák, PKF Večer sborového zpěvu (Janáček, Dvořák), Pěvecké sdružení morav. učitelů Slet bubeníků Dvořák, Janáček, ČF, Mácal, Moravský podzim Janáček, Smetana, komorní koncert, Moravský podzim B. Smetana: Braniboři v Čechách Hradišťan, Moravský podzim Dvořák, Janáček, SFB, ČFS Brno, Moravský podzim J. Kompit: Princezna Sylvestrie, obnovená premiéra, Z(a)tracená hudba 19./ Baletní večer na hudbu českých skladatelů, premiéra, ND v Brně G/C2 Další projekty regionu: MIKULOV Vícežánrový festival Eurotrialog, ag. T. Hanzlík, G/D Slavnostní koncert festivalu Kampanila 2004, G/N01 ROUSÍNOV František Sušil a lidová píseň na Moravě, Smíšený pěvecký sbor Sušil, G/N63 STRÁŽNICE MFF Strážnice 2004 ANALÝZA Dramaturgická reflexe české hudby je rozložena v průběhu celého roku, a to v oblasti opery, baletu, orchestrální, sborové i komorní hudby, současně i dalších žánrech. (JazzVocal, Slet bubeníků, folklór, alternativa). Brno se soustřeďuje tradičně i na propagaci soudobé hudby - speciální koncerty SF Brno, Expozice nové hudby, v r přibyl i speciální festival ComPosition, kterým se připojil k hudebním oslavám i Dům umění a speciální projekt Z(a)tracená hudba jako dramaturgická iniciativa Opus musicum, o.p.s., který se věnuje muzikologické oblasti (2 vydané publikace o L. Janáčkovi). V tomto roce bylo provedeno více premiér českých, zejména v regionu působících významných autorů. Dominujícími organizačními subjekty bylo ND v Brně (Janáčkovo Brno), agentura Arskoncert (Moravský podzim, Expozice nové hudby). V podstatě celoročně reflektovala českou hudbu Státní filharmonie Brno (ačkoli obdržela v grantovém řízení MK podporu pouze pro dva koncerty) a ČFS Brno. V Brně byla pozornost věnována i dalším uměleckým aktivitám (výstavy, konference), byl otevřen po rekonstrukci Památník L. Janáčka. Rok byl využit i k zvláštním cenám pro umělce. Význam měly také zahraniční zájezdy s českou hudbou, a to zejména SF Brno v Jihovýchodní Asii a ČFS Brno. ČT v Brně věnovala zpravodajskou pozornost všem větším projektům (zejména v pořadu Notes). 15

16 Nejvýznamnějšími projekty JM kraje mimo Brno byl MHF Concentus Moraviae, realizující se záměrně v menších lokalitách JM kraje a v Horním Rakousku. Concentus Moraviae byl exportován jako MHF České sny, a byl významným propagačním partnerem IKC. Pro oblast je také typická produkce folklóru (festival Strážnice 2004) a v r speciální festival věnovaný výročí F. Sušila. V letošním roce byla česká dramaturgie reflektována také v mezinárodních kytarových kurzech v Mikulově. V podstatě zahájení (větším projektem v lednu) a ukončení programu ČH 2004 v Brně významným mezinárodním projektem Řecké pašije B. Martinů bylo vhodné i z důvodů odklonu programu od pragocentrického modelu. Všechny akce byly dobře navštívené. Janáčkovo Brno bylo složeno převážně z repríz, což bylo způsobeno omezenými finančními prostředky. Objevná byla v jeho rámci zejména inscenace Irské opery Lišky Bystroušky (záznam v hudebním dokumentu IKC). Závěrečné Řecké pašije B. Martinů měly mimořádnou kvalitu a ohlas. KARLOVARSKÝ KRAJ KARLOVY VARY Projekty: Dvořákův karlovarský podzim Karlovarský symfonický orchestr Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka, G/N46 Výběr akcí: A. Dvořák: Requiem, Karlovarský symfonický orchestr (KSO), G/A A. Dvořák, J.Pauer, KSO V. Novák, B. Martinů, KSO A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, KSO, Dvořákův karlovarský podzim Další projekty regionu: CHEB Josef Suk: Radúz a Mahulena, premiéra, G/C FIJO Cheb, 16. MF dechových orchestrů mladých G/N75 ANALÝZA V oblasti profesionální bylo stěžejní událostí provedení Dvořákova Requiem (G/A12) k výročí Dvořáka a premiéra Radúze a Mahuleny v Divadle v Chebu. KSO má již několik let existenční potíže, je nejstarším orchestrem v ČR. Jeho zachování v oblasti je významné. Orchestr organizuje Dvořákův karlovarský podzim. V kraji je také významná tradiční pěvecká soutěž (organizuje Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s.). Z finančních důvodů muselo redukovat své původní záměry i pro rok oslav české hudby. Západočeský orchestr Mariánské Lázně se v rámci programu angažoval především ve spolupráci s pražskou HAMU. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ Projekty: Filharmonie Hradec Králové, 8 koncertů (FHK) 16

17 Pocta velkým mistrům, FHK Hradecké hudební dny, FHK Výběr akcí: A. Dvořák: Slovanské tance, FHK Koncert české hudby (Dvořák, Lukáš-premiéra, Kukal-premiéra), FHK Velikonoční koncert Staré české hudby (Zelenka), Musica Florea, G/A J. Suk: Asrael, Dvořák: Koncert pro klavír, L. Ondráček-piano, FHK Koncert ke vstupu do EU a narození A. Dvořáka, Dvořák: Svatá Ludmila, Te Deum, Romance pro housle, FHK F. I. Tůma, B. Martinů, P. Eben, Hradecké hudební dny A. Dvořák: Stabat mater, FHK, sbor Smetana, VUS UK B. Smetana/K. Sabina: Prodaná nevěsta, Klicperovo divadlo, činohra Další projekty: NÁCHOD Camerata Nova Náchod, 34. festival komorního umění, G/N Canticum Broumov, Duchovní hudba v tvorbě významných čes. skladatelů,g/n02 NOVÁ PAKA Open Art Nová Paka, G/N53 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Americký klub dam, FHK, G/E18 ANALÝZA Hudební život kraje je dlouhodobě výrazně soustředěn na Hradec Králové, je závislý na činnosti FHK. Tento stav se projevil i v r Oslavy české hudby byly rovnoměrně rozloženy v průběhu roku s dobrým úvodem 8.1. FHK pod vedení O. Kukala rozšiřuje i český repertoár a zvyšuje kvalitu provedení.významný byl zejména koncert s uvedení Asraela J. Suka a Klavírního koncertu A. Dvořáka v provedení velmi mladého statutárního umělce souboru L. Vondráčka (bez grantu). Zajímavostí bylo uvedení Smetanovy Prodané nevěsty v hudební úpravě P. Horáka. V Náchodě a Nové Pace se konají tradiční festivaly neprofesionálních aktivit. LIBERECKÝ KRAJ LIBEREC Projekty: Slet bubeníků, putující projekt po ČR B. Smetana: Dalibor, premiéra, Divadlo F.X.Šaldy, G/C5 Další projekty regionu: ČESKÁ LÍPA Festival duchovní hudby Česká Lípa, ag. Trifolium, G/D7 Výběr akcí: JABLONNÉ 17

18 Bohemorum Sancti in Caelesti Ierusalem ( k poctě českým světcům), Schola Gregoriana Pragensis STRÁŽ POD RALSKEM A. Dvořák, Ensemble Inegal, Festival Česká Lípa F.I.Tůma. Stabat mater, Litanie, J. J. Fux Sonáty, Societas Incognitorum, Festival Česká Lípa ANALÝZA Liberecký kraj je tradičně na hudební život v oblasti klasické hudby nejchudším z krajů. Nejvýznamnější akcí regionu byla premiéra Smetanova Dalibora v Divadle F.X. Šaldy a festival duchovní hudby v České Lípě, tentokráte zohledňující především českou hudbu. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OSTRAVA Festival české hudby, Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) Jaro se otevírá, 9. MF pěveckých sborů s cenou Z. Lukáše, G/N MHF Janáčkův máj, G/D HF Folklór bez hranic MHF muž. pěveckých sborů L. Janáček: Její pastorkyňa, premiéra režie M. Tarant, dir. T. Paterson (Kanada), JM 13./ A. Dvořák, Requiem, premiéra baletu, Divadlo Jiřího Myrona Výběr akcí: Oficiální zahájení programu ČH 2004 v Ostravě, B. Smetana: Má vlast, JFO 15./ Smetana, Dvořák, Martinů, JFO Smetana, Janáček, Dvořák, JFO Smetana, Dvořák, Suk, JFO 13./ Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny JFO: Janáček: Glagolská mše, Dvořák: Te Deum, JFO, ČFS Brno, G/A Zahajovací koncert (Janáček, Dvořák, JFO, Janáčkův máj (JM) Listy důvěrné, Moravské kvarteto s recitací Munzar, JM Slavné operní árie (české opery a Wagner), ND Brno, E. Urbanová, JM Klavírní recitál J. Simon, česká hudba, JM Koncert s vítězem PJ (tr.) česká barokní a soudobá hudba (J. Podešva), JM Dvořák, Báchorek: Hukvaldská poema, JM Sborový koncert: Smetana, Novák, Janáček, Suk, Křížkovský Foerster, Pěvecké sdružení moravských učitelů, L. Mátl, JM I. Bittová a Škampovo kvarteto, JM Koncert Martinů, Dvořák, Smetana, Janáček, JM M. Dvořáková, I. Medek MrTVÁ?, putovní Další projekty regionu: MHF Poodří F. Lýska HF Svatováclavský hudební festival, regionální 18

19 DOLNÍ LOMNÁ Slezské dny, folklorní festival FRÝDEK-MÍSTEK Jarní píseň na Lašku, Dětský soubor Ostravička, G/N mezinárodní folklórní festival, Ostravička, G/N12 HUKVALDY MHF Janáčkovy Hukvaldy KRNOV Česká hudba ve slezsko-polském pohraničí, Městské kulturní středisko, G/D12 NOVÝ JIČÍN V. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů, G/N61 OPAVA Duchovní odkaz A. Dvořáka, Slezské divadlo, G/A A. Dvořák: Rusalka, premiéra, Slezské divadlo, reprízy 12., , G/C7 RÝMAŘOV T. Hanzlík: Yta Innocens, repríza Výběr akcí: Duchovní odkaz A: Dvořák (Stabat mater, Biblické písně). Koncert k 200. výročí založení divadla, Slezské divadlo Opava. G/A Zelenka, Lamentace, Janáček Glagolská (ND Ostrava), Hukvaldy Z klavírního díla L. Janáčka _ J. Pěchočová, Hukvaldy Martinů, Čekovská, Burlas, Štátný komorní orchestr Žilina, Hukvaldy Janáček, Martinů, Janáčkovo kvarteto, Hukvaldy Z barokních Čech do Slezska s evropskými motivy, Hukvaldy Pocta L. Janáčkovi k výročí úmrtí, Janáček, Smetana, Hukvaldy M. Kabeláč, J. Laburda, A. Pavlorek, Svatováclavský hudební festival P. Palouš Jenůfa, dramatizace románu s Těšínským divadlem, Hukvaldy Její pastorkyňa, ND Ostrava, Hukvaldy M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ?, repríza Opava ANALÝZA V Ostravě byly rozloženy vrcholy roku v lednu a květnu. Koncert 8.1. byl oficiálním zahájením program ČH 2004 v Ostravě, vhodně doplňoval dramaturgii pražského úvodního koncertu 7.1. (Janáček, Dvořák), Mou vlastí B. Smetany. Zahajoval lednový festival české hudby. V polovině roku proběhl slavností koncert k 50. výročí JFO. Nejvýznamnějšími festivaly regionu v oblasti vážné hudby jsou MHF Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Oba výrazně akcentovaly českou hudbu Janáčkův máj ve stylovém kontextu. Celkově udržují spíše tradiční dramaturgii. V regionu vznikl nový festival duchovní hudby Svatováclavský hudební festival, který zahrnul i soudobou českou hudbu (koncert 1.10.).V Ostravském divadle byly realizovány dvě premiéry (opera Její pastorkyňa a balet Requiem). Dalším kulturní centrem regionu je Opava s premiérou Rusalky a slavnostním koncertem divadla k výročí A. Dvořáka. 19

20 Ostravské centrum nové hudby nerealizovalo v regionu významnější akci, připravilo pouze putovní koncert Premiéry vokálních skladeb P. Kotíka. Frýdek-Místek a Nový Jičín je oblastí pěstování folklorních a neprofesionálních aktivit. Nejvýraznější regionální festival alternativní world music Colours of Ostrava neměl zvláštní českou sekci. V regionu se zvětšuje počet míst s pravidelnými akcemi. OLOMOUCKÝ KRAJ OLOMOUC A. Dvořák: Z Nového světa, Slovanské dvojzpěvy, premiéra baletu, (reprízy), Moravské divadlo Olomouc MHF Dvořákova Olomouc (DO) Festa Musicale, 32. MHF Svátky písní (festival, pěveckých sborů) A. Dvořák: Rusalka, premiéra, Moravské divadlo Olomouc, G/C Baroko 2004, Ensemble Damian, G/D Kurzy A. Kubálka, G/N Setkání komorních a symfonických těles, dílo Janáčka, Dvořáka, ARTAMA Ke kořenům, Folkorum, G/N22 Výběr akcí: Zahajovací koncert A. Dvořák: Requiem, MFO, ČFS Brno, DO Klíč k domovu- Eben, Martinů, Tučapský, Novák, MFO, sbor Žerotín, DO Hradišťan, DO Pocta L. Janáčkovi, MFO, DO Závěrečný koncert (Dvořák, L. Báchorek), MFO, DO Houslový virtuóz F. I. Biber, Musica Florea, Festa Musicale T. Hanzlík:Arion balet, Baroko Velikonoční pašijová hra z Moravského Berouna, Baroko Facetum Musicum 1738, Baroko T. Hanzlík: Yta Innocens, Baroko Ignác Plumlovský, Baroko 2004 Další projekty regionu: JESENÍK (dále Javorník a Mikulovice) MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu ANALÝZA Olomoucký region je oblastí pěstování duchovní hudby a sborového zpěvu. Nejvýznamnější akcí i r byl MHF Dvořákova Olomouc, v jehož rámci provedla Moravská filharmonie Olomouc řadu koncertů s českou hudbou. Významnou již tradiční dramaturgickou inovací je neobarokní a barokní opera pěstovaná v rámci festivalu Baroko (T. Hanzlík). Dalším významným tradičním festivalem regionu je MHF K.D. z Dittersdorfu, který zohlednil v r český repertoár, patří k významným aktivitám regionálního kulturního patriotismu. 20