TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, Praha 4 Braník Tel.: , Fax: IČO:

2 Obsah: I. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti II. Roční účetní závěrka za r a zhodnocení základních údajů v ní obsažených III. Výrok auditora k roční účetní závěrce IV. Přehled o peněžních příjmech a výdajích V. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů VI. Přehled rozsahu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) VII. Stav fondů o.p.s. VIII. Stav majetku a závazků o.p.s. IX. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku X. Další údaje Přílohy: 1. Roční účetní závěrka TKO o.p.s. za rok 2006 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční účetní závěrce) příloha č Zpráva a výrok auditora k roční účetní závěrce za rok příloha č Vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za r příloha č. 3

3 I. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Činnost Talichova komorního orchestru o.p.s. je dle zápisu v obchodním rejstříku rozdělena na obecně prospěšné služby a doplňkovou činnost. Obecně prospěšné služby: 1. šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudební kultury, 2. propagace umělecky hodnotné hudby ve špičkové interpretaci, provozování této hudby, tj. zpřístupnění uměleckých hodnot nejvyšší kvality co nejširšímu spektru posluchačů, 3. podpora mladých umělců, začínajících hudebníků - absolventů středních a vysokých uměleckých škol, 4. pěstování a šíření skladeb české soudobé hudby. Doplňková činnost: 1. vydavatelství a nakladatelství, 2. výroba audiovizuálních děl, 3. reklamní činnost, 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Hlavní činností společnosti Talichův komorní orchestr o.p.s. v r bylo (stejně jako v předchozích letech) provozování komorního orchestru pod názvem Talichův komorní orchestr (dále jen TKO ). V roce 2006 vystoupil TKO 27 na koncertech, kterými realizoval základní účel založení a činnosti výše uvedené obecně prospěšné společnosti: Otevřené koncerty: Novoroční koncert ve Španělském sále Pražského hradu dirigent Jan Talich, zpěv Lucie Bílá IV. abonentní koncert v klášteře sv. Anežky české, Praha dirigent Yoon K. Lee, housle - Gil Sharon V. abonentní koncert v klášteře sv. Anežky české, Praha dirigent Jan Talich, violoncello Alexander Hülshoff VI. abonentní koncert v klášteře sv. Anežky české, Praha dirigent Jan Talich, klavír Maurizio Moretti 7.7. koncert pořádaný muzeem Duškových na Bertramce, Praha sólo housle: Jan Talich, klarinet - L. Capezzali I. abonentní koncert v sále Martinů, Praha dirigent Jan Talich koncert Sedm svící v klášteře sv. Anežky české, Praha dirigent Jan Talich, violoncello František Brikcius

4 29.9. koncert pořádaný TKO na zámku Mikulov II. abonentní koncert v sále Martinů, Praha dirigent - CH.O. Munroe, klarinet Karel Dohnal, klavír Milan Svoboda III. abonentní koncert v sále Martinů, Praha dirigent Jan Talich, housle Marek Balog, cimbál Marco Pillo Speciální abonentní koncert TKO na kterém vystoupilo Talichovo kvarteto, klášter sv. Anežky české, Praha housle Jan Talich, Petr Maceček, viola - Vladimír Bukač, violoncello - Petr Prause Festivaly mezinárodní hudební festival Mittle Europe, Marktretwitz dirigent Jan Talich koncert v rámci Kroměřížského hudebního festivalu sólo: Věra Binarová - viola Martina Bačová - housle festival v Megève, Francie festival Nancy, Francie festival v Nantua, Francie 8.8. festival de la Vèzère, Francie 8.9. MHF Dvořákova Příbram, Příbram dirigent a sólo housle Jan Talich, koncert v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti, Brandýs nad Labem Uzavřené koncerty koncert s křestem vydaného CD Mozart, klášter sv. Anežky české, Praha sólo a dirigent Jan Talich koncert pro ČVUT Betlémská kaple, Praha housle Pavel Šporcl koncert pro Magistrát hl. města Prahy, violoncello Jiří Bárta koncert pro Severočeské doly, Chomutov dirigent Jan Talich koncert pro společnost Linet, Betlémská kaple, Praha

5 7.9. koncert pro společnost Kienbaum GmbH, Betlémská kaple, Praha dirigent Jan Talich koncert pořádaný pro Pragokoncert, Sukova síň Rudolfina, Praha dirigent Libor Pešek vánoční koncert TKO pro společnost Subterra a.s., v klášteře sv. Anežky české, Praha dirigent Jan Talich, cimbál Marco Pillo Nahrávání CD nahrávka CD děl Mozarta pro Japonského objednavatele, H. Mutto

6 II. Roční účetní závěrka za r a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Roční účetní závěrka za r. 2006, společně s výrokem auditora, je přílohou tétovýroční zprávy. V příloze roční účetní závěrky jsou uvedeny základní a doplňující informace. III. Výrok auditora k roční účetní závěrce Roční účetní závěrka za r byla auditována společností BDO CS s.r.o. Výrok auditora je součástí výroční zprávy jako její příloha. IV. Přehled o peněžních příjmech a výdajích Peněžní příjmy TKO v r se člení na hlavní, hospodářské a správní příjmy. Hlavní příjmy: ,72Kč Hospodářské příjmy: ,86Kč Správní příjmy: 2 670,76Kč CELKEM ,34 Kč Peněžní výdaje TKO v r se člení na hlavní, hospodářské a správní výdaje: Hlavní výdaje: ,11Kč Hospodářské výdaje: ,80Kč Správní výdaje: ,41Kč CELKEM ,32Kč V. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Příjmy TKO o.p.s. se z hlediska zdrojů člení na příjmy (výnosy) spočívající v: a) granty, dary a finanční podpory ,95Kč b) prodej CD a koncertních programů ,54Kč c) tržby z koncertů ,00Kč d) propagace a reklama ,00Kč ad a) Granty, dary a finanční podpory např. Společnost TNT, a.s. dar na celý abonentní cyklus v hodnotě ,00 Kč (pro rok částka ,00 Kč). Společnost Subterra a.s. nepeněžní dar ve výši ,95 Kč (ve formě pronájmu kanceláře, tel. poplatky v kanceláři ) a dar ve výši ,00 Kč. Společnost BDO dar ve výši 8.000,00 Kč. JUDr. Petr Vyroubal - finanční dar ,00 Kč Společnost Linet, a.s. finanční dar ,00Kč Dar Aesculab na ,00 Kč Dar Casino Royal na ,00 Kč Dar Kienbaum na ,00 Kč Dar - JUDr.Vyroubal na rok ,00 Kč

7 Dar - LINET na rok 2007 Dar - UNIVYC na rok ,00 Kč ,00 Kč Některé výše uvedené dary a finanční podpory budou dočerpány v roce VI. Přehled rozsahu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) Náklady na: 1. hlavní činnost (plnění obecně prospěšných služeb) ,88 Kč 2. hospodářská činnost (doplňkové služby) ,80 Kč 3. správní činnost ,10 Kč CELKEM: ,78 Kč VII. Stav fondů o.p.s. TKO měl k dle auditované roční účetní závěrky fondy ve výši ,00 Kč. K byly tyto fondy zvýšeny na ,15. Kč převodem hospodářského výsledku roku 2006 včetně zápočtu ztráty z minulých let. VIII. Stav majetku a závazků o.p.s. Podle auditované účetní závěrky za r má TKO o.p.s. k : a) majetek v těchto formách: 1. zásoby CD ,17 Kč 2. pohledávky ,67 Kč 3. pokladna a bankovní účty ,14 Kč V operativní evidenci drobného dlouhodobého hmotného majetku je evidován telefax v ceně pořízení ,30 Kč. b) závazky v tomto členění: 1. dlouhodobé ,00 Kč 2. krátkodobé ,29 Kč IX. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku Zakládací listina TKO o.p.s. nebyla ve sledovaném období změněna. Složení řídicích orgánů: 1. Správní rada ( 6- ti členná) JUDr. Petr Vyroubal, předseda Správní rady JUDr. Vladislav Beneš, místopředseda Správní rady Ing. Petr Kuchár, člen

8 Ing. Lubomír Prosek člen Ing. Petr Hruška, člen JUDr. Jana Petráková, člen Ke dni skončilo funkční období Ing. Miroslava Uhlíka. Správní a Dozorčí rada schválila na místo Ing. Uhlíka jako člena Správná rady TKO, o.p.s. Ing. Lubomíra Proska. Dozorčí rada ( 3-členná) Ing. Libuše Pytlová, předseda Dozorčí rady Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., členka Ing. Petr Neubauer, člen 2. Umělecký ředitel: Jan Talich ml. 3. Manažerka: Ing. Jana Endalová Orgány společnosti se v roce 2006 sešly celkem na 2 zasedáních (3.4., 27.6.). Zápisy z těchto jednání jsou uloženy v dokumentaci vedené v sídle společnosti. X. Další údaje Příloha č. 1 Roční účetní závěrka TKO o.p.s. za rok 2006 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční účetní závěrce) Příloha č. 2 Zpráva a výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2006 Příloha č. 3 Vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2006

9 TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost Zpráva dozorčí rady V roce 2006 pracovala Dozorčí rada ve složení: Ing. Libuše Pytlová, předseda dozorčí rady Prof. Marie Bláhová, CSc., člen Ing. Petr Neubauer, člen Dozorčí rada se v roce 2006 sešla na 1 zasedání společně se Správní radou společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že v roce 2006 společnost hospodařila v souladu se svým posláním a její hospodářské výsledky bere na vědomí. Dozorčí rada bere na vědomí závěr zprávy auditora BDO CS s.r.o. k účetní uzávěrce k a souhlasí s návrhem Správní rady na schválení účetní závěrky a výroční zprávy. V Praze dne. Ing. Libuše Pytlová. Ing. Petr Neubauer

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Výroční zpráva 2008. Obsah

Výroční zpráva 2008. Obsah Výroční zpráva 2008 Obsah I. Údaje o společnosti 3 II. Orgány společnosti 5 III. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7 IV. Přehled činností vykonávaných v roce

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

ČSAD STTRANS. výroční zpráva

ČSAD STTRANS. výroční zpráva ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Czech Republic Tel. +420 389 055 226, fax +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz www.sttrans.cz ČSAD STTRANS výroční zpráva Charakteristika společnosti

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2013

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2013 Výroční zpráva Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY za rok 2013 Obsah: Činnost Nadace v roce 2013 3 Nové skutečnosti po skončení roku 2013 4 Složení orgánů a rad k 31.12.2013 5 Zřizovatelé

Více