Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Zdroje platných zákonů na internetu zdarma Ing. Lumír Matyskiewicz

4 Obsah Úvod Teoretická část Historie práva Právní řád České republiky Legislativní proces Historie Internetu Počátky Internetu v České republice Praktická část (http://ley.cz) Souhrn funkčních internetových odkazů HTML kód k použití Závěr Resumé Seznam literatury

5 Úvod Dodrţovat platnou legislativu je třeba v kaţdém konání, ne jinak tomu je i ve vztahu k ICT a ve vztahu k pouţívání ICT. A protoţe stále platí neznalost zákona neomlouvá, občas je potřeba do znění některého toho zákona nahlédnout. Proces změn zákonů bývá někdy velmi rychlý, proto je vhodné pouţívat zdroje, jejichţ aktuálnost je moţné zaručit. Pro oblast legislativy můţe být vhodným zdrojem internet, a to právě pro svou rychlou aktualizaci. Cílem práce je na jedné straně představit moţné zdroje platných zákonů na internetu s ohledem na jejich moţnost získání zdarma a na straně druhé přinést i praktickou moţnost jejich vyuţití. V teoretické části se práce zabývá historií práva, právním řádem České republiky, legislativním procesem a stručnou historií internetu. V praktické části kromě přehledu vhodných zdrojů platných zákonů je vytvořen přehled internetových odkazů a dále HTML kód, který je moţné vkládat například na internetové stránky školy. 3

6 1. Teoretická část 1.1 Historie práva Ţádná moderní společnost se dnes neobejde bez nutnosti regulace chování jednotlivce i právních subjektů. V moderních demokratických společnostech se k takové regulaci nejčastěji vyuţívá právních norem jako jsou zákony, vyhlášky, nařízení apod. Kdy přesně právo vzniklo je nemoţné určit, zvláště kdyţ první pravidla byla nepsaná a předávala se ústní tradicí (tzv. právo zvykové). Právo normativní svůj vývoj spojuje aţ s vývojem písma. K vydání prvního zákoníku došlo uţ v 18. st. př. n. l. a je připisováno babylonskému králi Chammurabimu. Zákoník byl vytesán do kamenné desky a vystaven na veřejném místě, tím zaručoval přístup k právnímu řádu komukoliv. Obrázek 1: Chammurabiho zákoník. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:code-de-hammurabi-1.jpg> 1.2 Právní řád České republiky Uspořádaný systém pramenů práva platných v České republice nebo v rámci mezinárodního společenství, jehoţ je Česká republika členem, je právní řád České republiky. Současný platný právní řád začal platit od 1. ledna 1993 v souvislosti se vznikem České republiky. Historie práva je však mnohem starší. Základem bylo přejímání práva rakousko- 4

7 uherské monarchie při vzniku první republiky v roce Nelze také opomenout čtyřicetiletou zkušenost se socialistickým právem v letech I s ohledem na tento vývoj se právní řád dnešní ČR řadí mezi právní řády, kde dominantní úlohu mezi prameny práva hraje právo psané resp. právní předpis. Tuto tendenci umocňuje i naše členství v EU, která své pravomoci vykonává zejména prostřednictvím vydávání normativních aktů, které jsou členské státy nezřídka povinny ve svém právu provést. V právním řádu ČR jsou nejdůleţitější především tyto právní předpisy: ústavní zákony zákony zákonná opatření senátu PČR nařízení vlády vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů vyhlášky ČNB nařízení rady obcí a krajů některé rozhodnutí obecné povahy prezidenta ČR obecně závazné vyhlášky obcí a krajů 1.3 Legislativní proces Legislativní proces (téţ zákonodárný proces) je proces přípravy, tvorby, projednávání a schvalování legislativy ze strany vlády, Parlamentu a prezidenta republiky, který končí jejím vyhlášením zpravidla ve Sbírce zákonů 1. V ČR můţe návrhy zákonů podávat: vláda, Senát, poslanci, a zástupci vyššího územního samosprávného celku. 1 iuridictum: Encyklopedie o právu. Dostupný z www: <http://iuridictum.pecina.cz/w/legislativa> 5

8 Legislativní proces na úrovni vlády Na úrovni vlády tvoří právní předpisy ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy (předkladatelé materiálů). Při přípravě právních předpisů musí jejich předkladatelé postupovat v souladu s Legislativními pravidly vlády, která upravují poţadavky na obsah a formu připravované legislativy. Mezi obecné poţadavky na tvorbu právních přepisů patří podrobná analýza právního a skutkového stavu, jejíţ nedílnou součástí je hodnocení dopadů připravované legislativy, tzv. RIA. Dalším poţadavkem je soulad s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu, soulad s mezinárodními smlouvami a s právními akty ES/EU. V neposlední řadě je to poţadavek na přehlednost, srozumitelnost a jednoznačnost nově připravované legislativy 2. Při přípravě právních předpisů jsou postupy ministerstev sjednocovány Legislativními pravidly vlády a na legislativním procesu se jako poradní orgán podílí také Legislativní rada vlády. Legislativní postup pokračuje vypracováním věcného záměru zákona a po jeho vypracování je tento zaslán k připomínkám, tzv. připomínkovým místům. Ty jsou vyjmenovány v Legislativních pravidlech vlády a jsou to zejména: ostatní ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, kraje, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář PSP ČR, Kancelář Senátu, a další místa, kterých se věcný záměr přímo týká. Připomínky se potom dělí na zásadní a ty ostatní. Pokud předkladatelé po projednání zásadních připomínek z jakýchkoliv důvodů těmto připomínkám nevyhoví, stávají se předmětem rozporu. 2 ICV: informační centrum vlády ČR. Dostupný z www: <http://icv.vlada.cz/cz/cotoje/co-je-legislativni-proces /tmplid-560/> 6

9 Věcný záměr upravený na základě výsledků připomínkového řízení je zaslán vládě k projednání a na základě vládou schváleného věcného záměru vypracuje příslušné ministerstvo, nebo jiný ústřední orgán státní správy, návrh zákona. Neţ se návrh zákona dostane k projednání do Poslanecké sněmovny, projde dalším kolem připomínkového řízení a schvalováním vládou. Teprve v případě schválení návrhu zákona se tento postupuje dál do Poslanecké sněmovny v podobě vládního návrhu zákona. Legislativní proces na úrovni vlády probíhá přes elektronickou knihovnu Úřadu vlády ČR eklep. To znamená, ţe předkladatel musí materiál vloţit do eklep jak při připomínkovém řízení, tak při jeho předloţení na vládu. Stejně tak připomínková místa své připomínky zasílají prostřednictvím eklep. Totéţ platí o stanoviscích Legislativní rady vlády. Celý proces tak probíhá elektronicky. Nicméně z důvodu archivace je při předkládání materiálu k projednání vládě vedle vloţení do eklep povinností zaslat předsedovi vlády v listinné podobě tři výtisky materiálu podepsané příslušným členem vlády (předkladatelem) 3. Legislativní proces na úrovni Parlamentu Předseda vlády zasílá vládní návrh zákona v listinné podobě předsedovi PSP ČR. Ten text zákona postupuje organizačnímu výboru PSP ČR, všem poslancům a poslaneckým klubům. Jednání o vládním návrhu probíhá ve třech čteních. Jen ve výjimečných případech můţe PSP ČR projednat návrh zákona tak, aby mohl být schválen jiţ v prvém čtení. Nejčastěji to bývá ve stavu tzv. legislativní nouze, který se vyhlašuje za mimořádných okolností, nebo kdyţ jde o provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána. Při prvním čtení se o návrhu koná obecná rozprava a PSP ČR se můţe usnést na tom, ţe se návrh přikáţe k projednání výboru, či několika výborům, nebo ţe se návrh vrátí k dopracování, popřípadě se návrh rovnou zamítne. Výbor či výbory návrh projednají a předloţí PSP ČR své usnesení s doporučením, zda se návrh zákona má či nemá schválit. To se děje při druhém čtení návrhu zákona, které probíhá nejprve formou obecné rozpravy a následně formou podrobné rozpravy, při níţ se předkládají pozměňovací či jiné návrhy. Na konci můţe PSP ČR návrh vrátit výboru k novému 3 ICV: informační centrum vlády ČR. Dostupný z www: <http://icv.vlada.cz/cz/cotoje/co-je-legislativni-proces /tmplid-560/> 7

10 projednání, rozhodnout, zda se návrh zákona zamítá, nebo pustit návrh zákona ke třetímu čtení. Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Na závěr třetího čtení PSP ČR hlasuje o pozměňovacích či jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se PSP ČR usnese, zda s návrhem vyslovuje souhlas. Návrh zákona, s nímţ PSP ČR vyslovila souhlas, je postoupen dále do Senátu. Tam můţe dojít k těmto situacím 4 : 1. Schválí-li Senát návrh zákona nebo se k němu do 30 dnů od jejího postoupení neusnese nebo vyjádří usnesením vůli nezabývat se takovým návrhem, je návrh zákona přijat. 2. Jestliţe Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej předloţí PS. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej PS nadpoloviční většinou všech poslanců. 3. Vrátí-li Senát PSP ČR návrh zákona s pozměňovacími návrhy, je zákon přijat, pokud PSP ČR přijme usnesení, ţe vyslovuje souhlas s návrhem Senátu. 4. Neschválí-li PSP ČR návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej PSP ČR nadpoloviční většinou všech poslanců. Legislativní proces z pohledu prezidenta Po schválení zákona Senátem zasílá předseda PSP ČR přijatý zákon prezidentu republiky. Pokud prezident republiky zákon podepíše, můţe být za stanovených pravidel vyhlášen ve Sbírce zákonů. Vrátí-li prezident přijatý zákon PSP ČR do 15 dnů, předseda PSP ČR předloţí vrácený zákon PSP ČR. Pokud PSP ČR přehlasuje prezidenta republiky nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, ţe zákon nebyl přijat 5. 4 vsp.blog.cz: Legislativní proces Dostupný z www: <http://vsp.blog.cz/0602/legislativni-proces> 5 ICV: informační centrum vlády ČR. Dostupný z www: <http://icv.vlada.cz/cz/cotoje/co-je-legislativni-proces /tmplid-560/> 8

11 Publikování ve Sbírce zákonů Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud není stanovena účinnost později, nabývají právní předpisy účinnosti 15. dnem po vyhlášení. Vyţaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Velmi přehledné znázorňuje celý proces přijímání zákonů následující obrázek. Obrázek 2: Jak vzniká zákon. Dostupný na www: <http://www.volny.cz/jiri.payne/legproc.htm> 9

12 1.4 Historie Internetu Internet, tak jak jej známe dnes, není aţ tak starou záleţitostí, datuje se do počátku 90. let 20. století a je spojen s rozvojem sluţby známé pod zkratkou WWW, jeţ umoţnila zcela nový způsob výměny informací. Jeho historie je však mnohem sloţitější a je vlastně spojena uţ se vznikem prvních počítačů a následně počítačových sítí, které umoţňují počítačům navzájem komunikovat. Silným vlivem byla od roku 1947 rovněţ studená válka mezi USA a SSSR, kdy si mocnosti uvědomovaly hrozbu zničení komunikační infrastruktury. To si vyţádalo nutnost zabývat se myšlenkou vytvoření takové komunikační sítě, která by neměla ţádné řídící uzly a tedy i v případě vyřazení některé z její části by nedošlo k přerušení její funkčnosti. Počátkem šedesátých let se začaly objevovat první myšlenky (převáţně v USA) na vytvoření sítě, která by navzájem propojovala nejdůleţitější vojenské, vládní a vědecko-výzkumné počítače. Mělo jít o síť decentralizovanou, která bude fungovat i v případě výpadku některého z uzlů. Současně mělo platit, ţe všechny uzly mají být rovnocenné a kaţdý z nich má mít moţnost vysílat i přijímat zprávy. Bylo jasné, ţe by to měla být síť bez centra, a měla by být schopna funkce i v případě výpadku jednotlivých uzlů. Koncem 60. let se sdruţení RAND, univerzity MIT a UCLA zabývaly myšlenkou vytvořením decentralizované sítě s přepojováním paketů. V roce 1968 přispěchal s finanční podporou na pomoc Pentagon, respektive jeho agentura DARPA (DefenceAdvancedResearch Project Agency), a na podzim roku 1969 byly zprovozněny první čtyři uzly sítě, která byla nazývána ARPANET. 6 Následně v roce 1972 k ní bylo připojeno 50 výzkumných a vojenských center. Později se rozdělila na dvě sítě: Arpanet a Milnet (armádní síť). V roce 1981 přibyla síť Bitnet (vyuţita k propojení amerických vysokých a středních škol). Velikým problémem však byla komunikace mnoha různých platforem. Proto probíhal v této oblasti intenzivní výzkum a jeho výsledkem (v r. 1983) byl protokol TCP/IP (TransmissionControlProtocol/Internet Protocol), který je pouţíván dodnes. Ačkoliv v polovině 80. let existovalo několik sítí, stále ještě nebyly předmětem zájmu veřejnosti, protoţe nebyly volně přístupné. V roce 1986 byla vytvořena síť NSFNET (National Science Foundantion Network). Původně byla určená pro propojení pěti superpočítačů. Později se však toto řešení ukázalo natolik výhodné, ţe v roce 1990 byla síť 6 ireferáty.cz: Historie internetu. Dostupný z www: <http://ireferaty.lidovky.cz/300/5511/historie-internetu> 10

13 Arpanet zrušena a nahrazena právě sítí NSFNET. V roce 1991 nad ní byla vytvořena nová síť NREN (NationalResearch and Education Network) 7. Jedněmi z prvních funkcí sítě byly moţnost posílat a přijímat elektronickou poštu a soubory. K výraznému novodobému rozvoji došlo od roku 1993, do té doby zůstával Internet hlavně doménou vědeckých a akademických pracovišť. Poté s rozvojem sluţby WWW došlo k velmi prudkému nárůstu obliby Internetu. Internet se stal nejen lehce dostupným zdrojem informací a zábavy, ale v podstatě se postupně stal v mnoha zemích naprosto běţnou součástí kaţdodenního ţivota. Následující obrázek zachycuje vývoj počtu uţivatelů Internetu na 100 obyvatel v období 1997 aţ Obrázek 3: Počet internetových uživatelů na 100 obyvatel mezi 1997 a Dostupný na www: < > 7 referaty-seminarky.cz: Internet. Dostupný z www: <http://referaty-seminarky.cz/internet> 11

14 Časový přehled některých významných událostí v historii Internetu 8 : 1962 vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA 1969 vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy (2. září) s přepojováním uzlů (čtyři uzly) 1972 ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, pouţit protokol NCP (Network Control Program) neplést s NCP (NetWareCoreProtocol) od firmy Novell 1972 RayTomlinson vyvíjí první ový program 1973 zveřejněna idea vedoucí později k TCP/IP jako náhrady za stávající protokol NCP 1976 první kniha o ARPANETu 1980 vydáno RFC 760, které popisuje IPv4, experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET 1983 z ARPANETu oddělena síť MILNET (Military Network), TCP/IP přeneseno do komerční sféry (Sun), zavedeno DNS (DomainNameSystem) 1984 vyvinut program BIND pro DNS, k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů 1985 zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční sluţby 1987 vzniká pojem Internet 1987 v síti je propojeno počítačů 1989 TimBerners-Lee publikuje návrh vývoje 1990 TimBerners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu 1990 končí ARPANET 1991 nasazení WWW v evropské laboratoři CERN 1992 připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet), oficiálně připojena Česká republika (13. února připojeno ČVUT v Praţských Dejvicích) 8 Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Dostupný z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/internet> 12

15 1993 MarcAndreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlíţeč, a dává ho zdarma k dispozici 1994 vyvinut prohlíţeč NetscapeNavigator 1994 Internet se komercionalizuje milionů uţivatelů 1999 rozšiřuje se Napster milionů uţivatelů milionů uţivatelů milionů uţivatelů ,8 miliardy uţivatelů 2010 ve Finsku jako první zemi na světě mají lidé podle zákona nárok na Internet 2010 přes 2 miliardy uţivatelů 2011 došlo k vyčerpání adres protokolu IPv června mezinárodní den IPv6 1.5 Počátky Internetu v České republice Slavnostní připojení k Internetu proběhlo ještě v době České a Slovenské federativní republiky dne 13. února Stalo se tak na půdě ČVUT v Praze. V červnu 1993 pak byl zahájen provoz republikové sítě CESNET (Czech Educational and Scientific Network), která se postarala o připojení dalších akademických pracovišť. V té době ještě Internet nebyl zdaleka tak otevřený jako dnes, takţe o tom, kdo do něj můţe vstoupit, rozhodovala organizace NSF (National Science Foundation) a její Acceptable Use Policy (pravidla přípustného pouţití). Právo rozhodovat v podstatě získala tím, ţe provozovala a plně financovala tehdejší jedinou páteřní síť Internetu, přes kterou procházel prakticky veškerý provoz. Jednou z hlavních podmínek bylo čistě akademické vyuţití a ţádný komerční provoz. V roce 1992 dodrţení této podmínky nebyl ţádný problém, protoţe uţ od roku 1991 stát udělil tehdejšímu Eurotelu exkluzivní licenci na poskytování veřejných datových sluţeb, mezi které poskytování připojení k Internetu spadalo. Tím byla tedy ostatním blokována moţnost poskytovat přístup k Internetu na komerčním základě. A protoţe 13

16 Eurotel v té době připojení k Internetu nenabízel, tak vlastně jen blokoval tuto moţnost ostatním. Takţe zatímco v zahraničí se Internet otevřel komerčnímu světu brzy po tom, co jsme do něj vstoupili, u nás byla umoţněna liberalizace Internetu aţ od 1. července 1995, kdy po ztrátě exkluzivní licence Eurotelu dostali šanci i komerční provideři. S nimi se pak začal rozvíjet i český Internet, který poměrně rychle přestával být ryze akademický. 14

17 2. Praktická část Nahlíţet zdarma do sbírky zákonů lze mimo jiné na jednotlivých obecních úřadech, ale kdo by v době Internetu volil tak nejen časově náročný postup. Navíc ono nahlíţení není technicky vůbec bez potíţí, uţ jen vzhledem k úředním hodinám úřadů. Z mnoha důvodů je proto velmi vhodným médiem Internet, kde nalezneme bezplatné zdroje. U zákonů je samozřejmě důleţitá i jejich aktuálnost a zde je Internet se svou rychlostí rovněţ výhodou. Nelze zmiňovat jen výhody Internetu, mezi zásadní nevýhody patří důvěryhodnost zdroje i daného konkrétního znění zákona. Platí, ţe jen psaná podoba sbírky zákonů má právní platnost. Další otázkou je jak se ke zdrojům zákonů na Internetu propracovat. Jednou z moţností je, ţe známe webové adresy stránek se zněním zákonů. Pro laika, který se však zákony běţně nezabývá a jen občas pro něj vyvstane potřeba do nějakého zákona nahlédnout, přichází v úvahu spíše druhá moţnost, a to si dané stránky aktuálně vyhledat. Obrázek 4: Ukázka výsledku vyhledávání na portále Seznam.cz. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. 15

18 2.1 Sbírka předpisů České republiky nepatří vyloţeně mezi zdroje zdarma, jelikoţ jsou zdarma dostupné jen předpisy do stáří 4 týdnů od vydání. Ostatní právní předpisy jsou dostupné pouze přes archiv. Přístup do archivu je uţ ale bohuţel zpoplatněn. Obrázek 5: Ukázka webu Sbírka předpisů České republiky. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce (http://ley.cz) Bez výrazného grafického propracování nabízí web ale online přístup k úplným zněním snad všech zákonů. Zákony jsou přitom velmi přehledně řazeny dle různých oblastí a přehled se nalézá hned na úvodní stránce. Za bezplatnost je nutné tolerovat umístění reklamy, která ale není v přehnaném mnoţství. Obě URL adresy jsou rovnocenné a vedou k naprosto stejnému internetovému obsahu. Nechybí ani podmínky pouţívání, které upozorňují na to, ţe obsah tohoto webu je k pouţívání bez jakýchkoliv záruk. A ţe provozovatel také neručí za aktuálnost a pravdivost, byť provozování a uvádění informací činí v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. A samozřejmě se provozovatel vzdává veškeré odpovědnosti za moţnou způsobenou újmu či škody, které by mohly vzniknout pouţíváním webu a informací na něm uvedených. Tyto skutečnosti je však nutno mít na paměti při pouţití v podstatě všech internetových zdrojů. 16

19 Obrázek 6: Ukázka webu ley.cz. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. Znění zákonů se nachází v prostém textovém formátu a není proto ani problém s kopírováním celku, či jejich jednotlivých částí. Výborným funkčním doplňkem webu je rovněţ moţnost u jednotlivých zákonů přímo vyhledávat dle čísel paragrafů. Obrázek 7: Ukázka vyhledávání 100 ve Školském zákoně. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. Obrázek 8: Ukázka výsledku vyhledávání 100 ve Školském zákoně. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. Na webu ale chybí moţnost fulltextového vyhledávání. Je však moţné, ţe jen dočasně, protoţe je na webu uvedeno, ţe jedním z cílů je zpřístupnit zákony a vyhlášky zdarma online s moţností fulltextového vyhledávání. 17

20 2.3 Přístup zdarma ke zněním ovšem jen některých vybraných zákonů nalezneme i na webu Zákony ČR online. Obrázek 9: Ukázka webu Zákony ČR online. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. Pěkně a přehledně udělaný web, ale zdarma jsou skutečně nabízena jen znění některých vybraných zákonů. Znění vybraného zákona se potom zobrazuje v samostatném okně v textovém formátu, takţe opět není problém s jeho případným kopírováním Provozovatel webu uvádí, ţe se jedná o komplexní on-line zákoník. Cílem zmíněným na webu je stát se nejobsáhlejší web knihovnou zákonů ČR. Zákon můţeme vyhledat pomocí implementovaného vyhledavače Google, kdy se hned na úvodní straně nachází políčko pro vyhledávání. Vloţit lze číslo zákona nebo jen třeba úryvek zákona, výsledky vyhledávání se potom zobrazují v samostatném okně. Web rovněţ nabízí moţnost si vybrat kategorie zákonů ze šesti oblastí. Daňové a účetní předpisy, občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní právo a poslední oblastí je pracovní právo. Znění zákona je i zde zobrazeno v prostém textovém formátu. 18

21 Obrázek 10: Ukázka webu Zákon v praxi. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce Dne 1. prosince 2010 spustilo Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Obrázek 11: Ukázka aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na webu Ministerstva vnitra České republiky. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. 19

22 Na základě ustanovení 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s poţadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra tedy zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. 12 daného zákona právě mimo jiné také stanovuje, ţe toto zveřejnění musí být způsobem umoţňujícím dálkový přístup. A tato nová verze aplikace pro přístup ke stejnopisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, přináší přehlednější přístup ke stejnopisům obou sbírek, zasílání zpráv o nově vyhlášených dokumentech, přehled naposledy vyhlášených částek, podrobný návod k pouţívání, odkazy na související stránky a zkušebně i moţnost vyhledávat nejen v názvech, ale i v textech jednotlivých dokumentů. Přitom tato nová aplikace představuje pouze první krok ve snahách Ministerstva vnitra o zkvalitnění přístupu k platnému právu. V současné době připravuje Ministerstvo vnitra projekty e-sbírka a e-legislativa, které usnadní občanům orientaci v právním řádu a zkvalitní a zefektivní jeho tvorbu. Systémy e-sbírka a e-legislativa by měly být spuštěny k 1. lednu V aplikaci najdeme stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv od roku 1945 ve formátu pdf. Na úvodní stránce je zobrazeno 10 nejnovějších částek ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, podle toho, kterou ze sbírek zatrhneme. Je moţné také vyhledávat podle čísla předpisu, čísla částky nebo textu v anotaci, dále je moţné zobrazit přehled všech částek za zvolený rok nebo zkusit vyhledávání Googlem, které je ale označeno jako zkušební verze Bezplatně se ke zněním zákonů dostaneme i na stránce Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů na Portálu veřejné správy České republiky portal.gov.cz na úřad přes Internet. 20

23 Vyhledávání je moţné podle čísla předpisu, částky sbírky, názvu předpisu nebo lze zkusit štěstí s fulltextovým vyhledáváním. Znění právního předpisu je zde potom zobrazeno v prostém textovém formátu. V mnoha případech se ke znění právního předpisu potom dostaneme postupně přes čísla zobrazených, které fungují jako odkazy. Obrázek 12: Ukázka aplikace Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů na portal.gov.cz s výsledkem vyhledávání. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce Asi 79 zákonů a jejich úplná znění obsahuje také sekce zákony na webu business.center.cz. Jedná se převáţně o právní normy spojené s podnikáním. Zákony se však nezobrazují celé, ale po částech, členěné dle části zákona nebo jednotlivých hlav v částech zákona. Tyto části se uţ potom zobrazují v prostém textovém formátu. Obsah právní normy slouţí tedy jako rozcestník s jednotlivými odkazy. Tím je moţné zároveň získat krásně celkový přehled o dané právní normě a jejím členění. Výhodou je rovněţ to, ţe se v obsahu vyskytují i tučně zvýrazněné části, které značí novelizovaná znění. 21

24 Obrázek 13: Ukázka zobrazení obsahu Ústavy ČR na webu business.center.cz. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. Samozřejmostí je však přítomnost reklamy, a to i při zobrazení textové části znění zákona, bohuţel i reklamní banery s běţícím videoobsahem, coţ při čtení působí velmi rušivě Aktuální znění asi 49 nejdůleţitějších zákonů a zákoníků, se nachází i na finančním portálu pro odborníky i laiky Kurzy.cz. Podobně jako na webu business.center.cz se i zde zobrazí obsah zákona s aktivními odkazy na jeho části. I zde tedy můţeme získat celkový přehled o dané právní normě a teprve si vybrat část, která nás zajímá. Zákony můţeme vybírat buď ze seznamu, který se nachází v levé části, nebo z přehledu řazeného dle jednotlivých kategorií v hlavní středové části. I na tomto webu se nachází velké mnoţství reklamy, jeţ je i zde bohuţel vloţena také do samotných znění zákonů. 22

25 Obrázek 14: Ukázka sekce Zákony na webu Kurzy.cz. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce Kaţdodenně aktualizované úplné znění právních předpisů ze Sbírky zákonů ČR se nachází v sekci Zákony na portále pracepropravniky.cz. Aktuálně obsah asi 108 právních předpisů přehledně řazených dle abecedy a zobrazených hned na úvodní stránce. Rovněţ se zde nalézá i velice dobře fungující vyhledávání dle názvu právního předpisu, přičemţ stačí zadat jen část názvu. Vyhledávání ale opravdu probíhá pouze v názvech právních předpisů. Úplná znění se zobrazují v prostém textovém formátu a výhodou je, ţe do samotných textů právních předpisů uţ není vkládána reklama. Obrázek 15: Ukázka sekce Zákony na webu pracepropravniky.cz. Ilustrační sejmutí obrazovky vytvořil autor práce. 23

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

e-sbírka a e-legislativa elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronický legislativní proces

e-sbírka a e-legislativa elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronický legislativní proces e-sbírka a e-legislativa elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronický legislativní proces Aleš Gola Ministerstvo vnitra 4. dubna 2011, ISSS Hradec Králové Cíle projektů vyšší dostupnost,

Více

Projekt esbírka a elegislativa Východiska a principy. Mgr. Jiří Kaucký odbor legislativy a koordinace předpisů

Projekt esbírka a elegislativa Východiska a principy. Mgr. Jiří Kaucký odbor legislativy a koordinace předpisů Projekt esbírka a elegislativa Východiska a principy Mgr. Jiří Kaucký odbor legislativy a koordinace předpisů Vývoj úředních sbírek právních předpisů: tradice založena za Josefa II. nahradil soukromé sbírky

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Pro lepší orientaci v možnostech, které SP ČR v legislativním procesu má, je zapotřebí nejprve krátce připomenout pár základních faktů. Jen orientace v

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

Informační systém ODok Ú adu vlády České republiky.

Informační systém ODok Ú adu vlády České republiky. Informační systém ODok Ú adu vlády České republiky www.odok.cz Modernizace IS ODok byla financována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně Integrovaného

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Proces schvalování návrhu zákona Metodický list

Proces schvalování návrhu zákona Metodický list Proces schvalování návrhu zákona Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a do sešitů - podání návrhu zákona zápisová a výkladová část - proces schvalování návrhu zákona samostatná práce s textem

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radana Divínová Cybersex forma internetové komunikace Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Jednací vyhláška Krajské rady Junáka č.2/2014 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje způsob svolávání, předkládání materiálů, jednání a pořizování zápisů Krajské

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

LEGISLATIVNÍ PROCES. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. = proces vytváření zákonů hlavní podíl na utváření zákonů má moc zákonodárná parlament, zejména

Více

TEORIE PRÁVA Prameny práva

TEORIE PRÁVA Prameny práva TEORIE PRÁVA Prameny práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramenů práva - ve formálním smyslu (formy v nichž právo vyjádřeno) - v materiálním smyslu (materiální důvody konkrétního

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Boj proti korupci provozování protikorupční linky 199 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) K zabezpečení

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Identifikace

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE,

Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Statut a jednací řád odborného poradního orgánu podprogramu INTER ACTION programu INTER EXCELLENCE, Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy podle 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 2 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 9. Termín zasedání: 6. 10. 2011 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Internetové vyhledávače Důležité postavení internetu třeba vědět, kde co najít Cíl pokusit se shrnout všechny možné dostupné veřejné internetové zdroje

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva I. Úvodní ustanovení 1. Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty (tj. Ministerstvo

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ STRÁŽEK Strážek 27. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ STRÁŽEK Strážek 27. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek 2. Sídlo spolku:, 592 53 3. IČO spolku: 433 78 935 I. Úvodní ustanovení 4. Datum zápisu ve veřejném rejstříku: 1. 1. 2014 5. Sídlo spolku : ZŠ a MŠ Strážek,,

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy egovernment 20:10 Mikulov 2014 Václav Borovička NBÚ / NCKB Národní bezpečnostní úřad Národní centrum kybernetické bezpečnosti NBÚ ustaven gestorem

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Státní moc legislativa pracovní list Ročník

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více