Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011"

Transkript

1 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ , IČ , vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85725, stanoví obchodní, technické a organizační postupy, na jejichž základě společnost AMITY International spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům dodávky HW, SW a služeb ve sjednané kvalitě a rozsahu. Tyto Všeobecné podmínky jsou veřejně dostupné ve všech obchodních místech společnosti AMITY International spol. s r.o. nebo na internetových stránkách a jsou nedílnou součástí všech Smluv mezi společností AMITY International spol. s r.o. a Zákazníkem (Rámcové Smlouvy, Kupní Smlouvy, Smlouvy o dílo, Servisní Smlouvy a všech dalších Smluv sjednaných na základě obchodní spolupráce). 2. Vymezení pojmů: - Dodavatel je společnost AMITY International spol. s r.o., a to jako Prodávající, Zhotovitel, Poskytovatel. - Zákazník je Kupující, Objednatel, Příjemce. - Informační systém (IS) - je souhrn technologického vybavení na základě výpočetní techniky sestávající z částí hmotné (počítač, tiskárna, kabeláž, atp.) i nehmotné (programové vybavení, jako například, ale ne výhradně, operační systém, databázový systém, aplikační vybavení různých úrovní a zaměření) povahy, sloužící k zabezpečení potřeb uživatele zejména v oblastech automatizace, sběru, zpracování a distribuce informací. Součástí jsou i související organizační opatření, metodické pokyny, provozní postupy a nařízení zajišťující a upravující používání a chod vybudované struktury. - Prvek informačního systému - pod tímto pojmem se rozumí konkrétní programové nebo HW vybavení a související technika nebo jeho kombinace (např. počítačová síť) v oprávněném držení Zákazníka, pro které Poskytovatel zabezpečuje služby, případně je s takovým prvkem v úzké vazbě, která vyžaduje jeho konkrétní specifikaci pro potřeby poskytované služby. - Služba - jakákoliv činnost, kterou Poskytovatel vyvíjí ve prospěch Zákazníka na základě objednávky nebo na základě oběma stranami parafovaného dodatku ke smlouvě. Služby jsou obecně směřovány do oblasti informačních technologií (informačního systému Zákazníka) ve vazbě na výpočetní techniku, není však vyloučena aplikace i v jiných oblastech, pokud obě strany považují tuto aplikaci za vhodnou a akceptovatelnou. - Dodávka, Zboží Dodávka HW (Hardware) a SW (SoftWare). - Zadání - Konkrétní obsah dodávky, řešení a služeb poskytnutých Zákazníkovi musí být specifikován v zadání. Zadání může být výsledkem vzájemné dohody mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, nebo může být určeno Zákazníkem jednostranně. - Dodání - dodání zboží, provedení díla, poskytnutí servisní činnosti. - Datum dodání - pokud není jinak výslovně dohodnuto ve smlouvě, je datum dodání pouze předpokládané. Případné náklady na dopravu budou uvedeny ve smlouvě. Není-li mezi Zákazníkem a společností AMITY International spol. s r.o. písemně dohodnuto jinak, splní společnost AMITY International spol. s r.o. u zboží, které dodává Zákazníkovi, svůj závazek odeslat a dodat předmětné zboží jeho předáním přepravci určenému společnosti AMITY International spol. s r.o. 3. Poptávka od Zákazníka, Nabídka Zákazníkovi - Obchodní zástupce předá Zákazníkovi Nabídku na základě Zadání Zákazníka v co možná nejrychlejším čase. - Zadání může být v ústní formě, ve formě telefonického či elektronického kontaktu, poštovní či faxové formě. - Nabídka musí obsahovat všechny požadavky v Zadání, včetně názvu a popisu zboží či služby, ceny bez DPH, termínu předpokládaného dodání pokud je znám, profil a certifikace společnosti AMITY International spol. s r.o., pokud jsou tyto dokumenty požadovány. - Nabídku dále plně nahrazuje Smlouva sepsaná na základě přijetí Nabídky a dohody o obchodní spolupráci. 4. Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká na základě písemné dohody Smlouvy sepsané Poskytovatelem a Zákazníkem, stvrzené podpisem oprávněného zástupce Poskytovatele a Zákazníka, na základě které poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi své Služby, plní Zadání. - Smluvní vztah může být sjednán na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. - Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. - Smlouvu lze v průběhu účinnosti smluvního vztahu měnit a doplňovat výhradně písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. - Smluvní vztah sjednaný na dobu určitou končí: a) uplynutím sjednané doby, b) na základě písemné dohody smluvních stran, c) odstoupením z důvodu závažného či opakovaného porušení Smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí o od-stoupení druhé smluvní straně. - Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou končí: a) na základě písemné dohody smluvních stran,

2 b) uplynutím smluvně sjednané výpovědní lhůty, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena příslušné smluvní straně; podat výpověď lze v tomto případě i bez udání důvodů, c) odstoupením z důvodu závažného či opakovaného porušení Smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí o odstoupení druhé smluvní straně. - Převod smluvně sjednaných práv a povinností ze Zákazníka na třetí osobu lze výhradně na základě písemně sepsané Smlouvy o převodu práv a povinností sepsané Poskytovatelem, Zákazníkem a třetí osobou, na kterou jsou práva a povinnosti převáděna. 5. Ceny Smlouva uvádí částku splatnou za produkty nebo služby, jež je založena na jednom nebo více následujících typech ceny: cena jednorázová, cena hrazená průběžně (dále jen průběžné poplatky ), cena založená na množství odpracovaného času a spotřebovaného materiálu nebo pevná cena. V případě jakýchkoliv dodatečných plateb (jako např. v souvislosti se zvláštním zacházením či s cestovními výdaji) upozorní společnost AMITY International spol. s r.o. Zákazníka předem, pokud mohou takovéto dodatečné platby nastat. - Průběžné poplatky za produkty či služby začínají nabíhat v den instalace. Cena za služby bude účtována dle toho, jak bude uvedeno ve smlouvě, což může být předem, průběžně během poskytování služby či po provedení služby. Pokud není jinak uvedeno v těchto podmínkách (či v příslušné smlouvě): a) služby, které si Zákazník předplatil, musí být využity během příslušného smluvního období; b) společnost AMITY International spol. s r.o. neposkytuje dobropisy nebo náhrady za předplacené nebo jiné platby, které jsou již splatné či uhrazené. - Pokud je ve smlouvě uvedena odhadovaná celková cena za odpracovaný čas a spotřebovaný materiál nebo cena za používání, je tento odhad určen pouze pro účely plánování. Společnost AMITY International spol. s r.o. bude účtovat cenu založenou na skutečně vynaloženém čase a spotřebovaném materiálu nebo na skutečném či oprávněném Zákazníkově použití. - Změní-li Zákazník své prostředí tak, že to ovlivní cenu za použití (např. změna povolené kapacity pro stroje, počet uživatelů konfigurace), zavazuje se Zákazník neprodleně o takové skutečnosti společnost AMITY International spol. s r.o. informovat a uhradit příslušnou cenu. Průběžně hrazené ceny budou adekvátně upraveny. 6. Platba - Částky jsou splatné po obdržení daňového dokladu - faktury. Zákazník se zavazuje zaplatit v souladu s touto podmínkou, a to včetně případných úroků z prodlení s platbou. Platba může být provedena elektronicky na účet uvedený společností AMITY International spol. s r.o. nebo jiným způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami. - V případě, že Zákazník neuhradí sjednanou jednorázovou cenu za zřízení služby či měsíční cenu do 30 kalendářních dní od sjednaného termínu splatnosti, může Poskytovatel po předchozím písemném upozornění Zákazníka, nejdříve však 14 kalendářních dní po jeho doručení Zákazníkovi, pozastavit poskytování příslušné Služby, a to až do uhrazení dlužné částky; pozastavení poskytování příslušné Služby není přitom posuzováno jako výpadek Služby. Neuhradí-li Zákazník dlužnou částku ani ve lhůtě dalších 30 kalendářních dní od doručení dalšího písemného upozornění, může Poskytovatel od Smlouvy jednostranně odstoupit. Stejné právo má Poskytovatel i v případě soustavně opožděného placení měsíční ceny Zákazníkem či soustavného neplacení měsíční ceny Zákazníkem. Soustavným opožděným placením se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování měsíční ceny po lhůtě splatnosti, soustavným neplacením se rozumí existence nejméně 3 nezaplacených vyúčtování měsíční ceny. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení Zákazníkovi. Poskytovatel je současně oprávněn vymáhat po Zákazníkovi uhrazení prokazatelně vzniklé škody. - Práce budou obnoveny po vyrovnání závazků, na základě písemné žádosti Zákazníka. Poskytovatel je povinen obnovit práce do deseti pracovních dnů po obdržení žádosti. - V případě, že společnost AMITY International spol. s r.o. neobdrží platbu do 30 dnů od data vystavení faktury, vyhrazuje si právo účtovat úrok z prodlení s platbou ve výši stanovené v souladu s platnými právními předpisy. - Pro doručování písemností v rámci smluvního vztahu platí ustanovení 46 a 47 Občanského soudního řádu. 7. Předání Práce na každém zadání jsou uzavřeny podpisem předávacího protokolu. V jednoduchých případech může být předávací protokol nahrazen výkazem práce podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol, případně výkaz práce je vždy vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom. 8. Práva a povinnosti smluvních stran Práva a závazky Poskytovatele: - Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Dodávku a Službu za podmínek sjednaných ve Smlouvě, v souladu s technickou specifikací Služby a těmito Všeobecnými podmínkami. - Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování sjednané Dodávky a Služby v termínu stanoveném Smlouvou. - Poskytovatel zaručuje, že jím poskytované služby budou odvedeny v nejvyšší možné kvalitě odpovídající obecně uznávaným standardům. 2

3 - Poskytovatel neodpovídá za procedury zajišťující zálohování (backup) a případnou rekonstrukci ztracených nebo nežádoucím způsobem změněných souborů, dat a programů. - Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické prostředky, jež slouží k poskytování Služby, ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz. - Poskytovatel se zavazuje nepřetržitě sledovat stav poskytované Služby a v případě poruchy zahájit bez prodlení práce na jejím odstranění. - Při odstraňování poruchy je Poskytovatel oprávněn využít i plnění třetí osoby. Poskytovatel je při odstraňování poruchy oprávněn ke vstupu do prostor, ve kterých je umístěna příslušná technologie Zákazníka, a to za přítomnosti osoby zmocněné Zákazníkem. Pokud Zákazník nezajistí nutnou součinnost, nebo ji zajistí v prodlení, Poskytovatel je oprávněn odepřít Zákazníkovi vrácení poměrné části měsíční ceny za nedodanou Službu. - Poskytovatel je povinen při činnostech spojených s poskytováním Služby dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany, podle obecně závazných právních předpisů. - Náhradní plnění Poskytovatel neposkytuje a Zákazník jej nemůže vyžadovat, s výjimkou případu, kdy je tak sjednáno ve Smlouvě. - Zákazník je povinen strpět omezení v rozsahu nezbytně nutném pro provedení kontroly, údržby či oprav v rámci poskytování Služby. - Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb, pokud je to nezbytné v důsledku přestavby technického zařízení, měření, odstraňování poruch, zásahu vyšší moci a na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných státních opatření či z jiných důležitých státních zájmů. - Poskytovatel je povinen písemně oznámit Zákazníkovi termín a rozsah výluky Služby, a to za účelem plánované údržby. Toto nahlášení musí být Poskytovatelem provedeno nejpozději 5 pracovních dní před datem výluky. Takové výluky budou vždy probíhat v písemně sjednaných termínech. Takto smluvně sjednaná doba plánované a písemně nahlášené výluky se nezapočítává do procentuální dostupnosti Služby. - Poskytovatel neodpovídá za přístup neoprávněných osob k informacím, pokud k tomu nedošlo z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele. Práva a závazky Zákazníka: - Zákazník je povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu všechny závady a vady, které vznikly při poskytování Služeb a potřebu všech oprav souvisejících s poskytováním Služby. Při porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škody tím způsobené. - Zákazník je povinen zajistit v rámci smluvního vztahu /nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak/ písemné souhlasy všech majitelů, resp. správců dotčených nemovitostí s instalací a provozem komunikačního vedení a případně technických prostředků nutných k poskytování smluvně sjednané Služby a předat Poskytovateli tyto písemné souhlasy na příslušném formuláři, jehož vzor předá Poskytovatel Zákazníkovi, a to ve smluvně sjednaném termínu, vždy však ještě před zahájením poskytování konkrétní Služby. - Zákazník je povinen zajistit přístup pověřených zaměstnanců Poskytovatele či zaměstnanců třetí osoby, kteří se prokáží písemným pověřením Poskytovatele, do dotčených budov a prostor za účelem obsluhy a údržby zde umístěných technických prostředků Poskytovatele popř. technických prostředků Zákazníka či třetích stran, které byly v rámci Smlouvy převzaty Poskytovatelem do správy. Pokud dojde z viny Zákazníka k prodloužení doby výpadku (např. nevpuštění do objektu, apod.),tato doba se nebude započítávat do celkové doby výpadku a tedy ani případně penalizovat za nedodržení kvality Služeb zvýše uvedeného důvodu. Zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni se vždy Zákazníkovi prokázat služebním průkazem Poskytovatele. Zákazník má právo ověřit si platnost průkazu či písemné pověření třetích osob na telefonních číslech společností AMITY International spol. s r.o. - Zákazník je povinen v koncových bodech Služby řádně pečovat o zde umístěné technické prostředky Poskytovatele, popř. vlastní technické prostředky, které byly v rámci Smlouvy převzaty Poskytovatelem do správy, zejména zajistit, aby klimatické podmínky prostor, ve kterých je umístěna technologie Poskytovatele odpovídaly provozním podmínkám těchto zařízení. Požadované klimatické podmínky prostor budou vždy uvedeny v předávacím protokolu Služby. - Zákazník je povinen v koncových bodech Služby poskytnout energetické napájení pro provoz ukončujícího zařízení okruhu dle požadavků Poskytovatele specifikovaných v předávacím protokolu Služby. - V případě, že Zákazník povinnosti uvedené výše nesplní, čímž dojde k poškození ukončujícího zařízení Poskytovatele, nese za tuto škodu zodpovědnost Zákazník a Služba není chápána jako nedostupná. - Zákazník je povinen využívat Služby jen způsobem dohodnutým ve Smlouvě a dbát, aby na zařízení Poskytovatele nevznikla škoda. Stejně tak je povinen zajistit, aby komunikační zařízení, která připojuje k zařízení Poskytovatele, splňovala obecně závazné právní předpisy České republiky. Zákazník odpovídá za škody, které vzniknou Poskytovateli nebo třetím osobám v důsledku činností zařízení, která Zákazník připojil k zařízením Poskytovatele, s výjimkou okolností vylučujících odpovědnost, jak jsou specifikovány v 374 zákona č.513/1991sb., Obchodní zákoník v platném znění. 3

4 - Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu přenechat Službu nebo její část do užívání třetí osobě. Tento souhlas se nevyžaduje v případě, že Zákazník je poskytovatelem jiných Služeb s přidanou hodnotou ke Službě. - Zákazník je povinen po ukončení Smlouvy bez zbytečného odkladu vrátit Poskytovateli veškerá poskytnutá technická zařízení a jiné věci a rovněž přestat využívat práva, která mu byla od Poskytovatele poskytnuta za účelem řádného provozování Služeb dle Smlouvy. - Poskytovatel není povinen uhrazovat Zákazníkovi náhradu škody, která mu vznikne v důsledku přerušení Služby či vadného poskytnutí Služby. - Poskytovatel je povinen uhradit Zákazníkovi veškeré prokazatelně vzniklé škody způsobené mu v rámci poskytování smluvně sjednané Služby. - Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit, je však povinen nejpozději 90 kalendářních dnů předem tuto skutečnost oznámit Zákazníkům. Toto oznámení provede uveřejněním ve všech svých provozovnách a na své internetové adrese V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou těchto Všeobecných obchodních podmínek je oprávněn ukončit Smlouvu s účinnosti ke dni nabytí účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek. - Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli náhradu škody vzniklé v případě provedení neoprávněného zásahu do jím svěřených prostředků Poskytovatele. - Pokud bude výsledkem služeb nějaký produkt, Zákazník není oprávněn k prodeji výsledku služeb třetím stranám bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem. Při nedodržení této podmínky je Poskytovatel oprávněn vymáhat ušlý zisk. Poskytovatel je oprávněn k prodeji výsledku služeb třetím stranám pouze v případě, že takový akt nebude v rozporu s ustanovením o ochraně informací druhé strany. - Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli částku Kč za každou započatou hodinu od nástupu servisní čety Poskytovatele na místo poruchy, k němuž došlo na základě požadavku Zákazníka (ohlášení poruchy nebo výpadku služby), a který se následně ukázal jako neopodstatněný, tj. porucha prokazatelně nebyla shledána ve službě Poskytovatele. 9. Záruky - Poskytovatel poskytne na dodávky zboží a služeb provedené Zákazníkovi standardní zákonnou záruku. Poskytovatel odstraní bezplatně závady ve službách odvedených Zákazníkovi po dobu patnácti (15) kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu. Doba záruky se prodlužuje o dobu opravy. Oprava nebude považována za záruční a nebude provedena bezplatně pokud jsou problémy způsobeny následnými změnami provedenými Zákazníkem, nevhodným použitím či využíváním výsledku služeb nebo nesprávnou funkcí buď technického nebo programového vybavení (pokud toto programové vybavení není výsledkem poskytnutých služeb). V těchto případech je oprava kalkulována na základě spotřebovaného času, případně je oprava provedena na základě samostatného zadání. Záruka na zboží se řídí standardní zákonnou zárukou. - Pro některé stroje si může Zákazník zvolit možnost rozšíření standardního typu záručního servisu pro daný stroj. Společnost AMITY International spol. s r.o. si za toto rozšíření záručního servisu během záruky účtuje zvláštní poplatek. - Zákazník však nemůže během záruky tento rozšířený záruční servis zrušit či převést na jiný stroj. 10. Ochrana důvěrných informací - Obě smluvní strany tímto prohlašují, že veškeré informace, které od sebe navzájem získají budou použity výhradně pro potřeby plnění uzavřené Smlouvy a považují je za důvěrné ve smyslu 17 Obchodního zákoníku. Obě smluvní strany jsou povinny dodržovat před třetí stranou veškerá utajení a mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, kterých nabyly v souvislosti s předmětem plněním Smlouvy v průběhu platnosti Smlouvy a rovněž po ukončení její platnosti. Tyto informace nebudou poskytnuty v žádné formě třetím stranám, pokud nedojde k písemné dohodě, která by nakládání s těmito informacemi upravila jiným způsobem. - Smluvní strany se zavazují považovat za důvěrné ve smyslu 17 Obchodního zákoníku taktéž veškeré neveřejné informace získané ústním podáním a zachovávat mlčenlivost o těchto informacích i po ukončení smluvního vztahu. - O veškeré poskytnuté dokumentaci či médiích (písemná či elektronická podoba) ze strany Zákazníka bude vyhotoven písemný protokol o předání, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. - Poskytovatel se zavazuje, že její pracovníci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat níže uvedené zásady a pravidla bezpečnosti práce s informačními systémy (dále jen IS ) a důvěrnými informacemi Zákazníka, které jsou ve vlastnictví nebo užívání Zákazníka. - Poskytovatel se zavazuje, že seznámí všechny své pracovníky s těmito bezpečnostními pravidly před začátkem jakýchkoliv aktivit u Zákazníka. Poskytovatel informuje Zákazníka, že všichni pracovníci byli seznámeni s níže uvedenými bezpečnostními pravidly a rozumí jim. - Poskytovatel doručí Zákazníkovi písemný, tj. jmenný seznam pracovníků, kteří budou poskytovat služby v rámci Smlouvy. Pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně či doplnění pracovníka ze strany Poskytovatele, je tento povinen o této změně Zákazníka písemně informovat. 11. Bezpečnostní pravidla 4

5 - Pracovníci Poskytovatele berou na vědomí, že veškerá data uložená v IS o obchodních aktivitách Zákazníka, o jeho klientech a spolupracovnících a veškeré informace o vlastnostech a způsobu provozu IS Zákazníka jsou důležitým nehmotným vlastnictvím Zákazníka a jako takové požívají zákonnou ochranu. Z tohoto důvodu se pracovníci Poskytovatele zavazují, že nebudou neoprávněně měnit, nebo zaznamenávat jakékoliv důvěrné informace, data nebo programy v rámci IS Zákazníka, pokud nejsou k této činnosti autorizování Zákazníkem nebo oprávněným pracovníkem Zákazníka. - Pracovníci Poskytovatele jsou si vědomi toho, že musí dodržovat veškerá utajení a mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které získají plněním závazků vůči Zákazníkovi, zvláště o systému práce Zákazníka, jeho obchodní politice a strategii, obchodních vztazích a kontaktech, vnitřní struktuře a organizaci obchodních činností, hlavních a podružných IS Zákazníka a o spolupracovnících a klientech Zákazníka. - Pracovníci Poskytovatele se zavazují, že veškeré IS, Zákazníkova data, technické a komunikační prostředky budou používat k cíli, pro které jsou určeny a způsobem, jakým jim byl uložen stanovenými pracovními postupy Zákazníka, nebo dalšími schválenými předpisy Zákazníka, případně dalšími pokyny a příkazy oprávněných pracovníků Zákazníka a to pouze a výhradně v rámci svých povinností, úkolů a pověření. Pracovníci Poskytovatele nevloží jakékoliv informace, data, programy nebo software do IS Zákazníka bez dřívějšího písemného schválení Zákazníkem nebo oprávněným pracovníkem Zákazníka. Pracovníci Poskytovatele nezašlou jakékoliv informace, data, soubory nebo části takovýchto informací prostřednictvím elektronické pošty Zákazníka nebo si neodnesou jakékoliv informace na jakémkoliv médiu od Zákazníka bez dřívějšího písemného souhlasu Zákazníka nebo oprávněného pracovníka Zákazníka. - Pracovníci Poskytovatele jsou si vědomi, že všechny výše uvedené informace jsou obchodním tajemstvím a zavazují se, že nebudou používat a zneužívat jakýchkoliv těchto informací a znalostí bez písemného souhlasu oprávněného pracovníka Zákazníka ve prospěch vlastních obchodních činností, nebo ve prospěch třetí osoby. Dále tyto informace jakýmkoliv způsobem nepředají neoprávněné osobě a rovněž nebudou nápomocni jiné neoprávněné osobě k jejich získání během svého působení u Zákazníka při plnění závazků vůči Zákazníkovi a ani po skončení jejich smluvních závazků vůči Zákazníkovi. - Pracovníci Poskytovatele se zavazují, že budou zachovávat přísnou mlčenlivost o osobních přístupových heslech do počítačové sítě a IS Zákazníka. Osobní přístupová hesla nebudou nikdy sdílet s více osobami, jakýmkoliv způsobem zveřejňovat, uchovávat na programovatelném funkčním klíči, nebo jinak uchovávat na místě, nebo způsobem umožňujícím získání a zneužití neoprávněnou osobou. - Přístupová hesla změní okamžitě po zjištění, že hesla byla prozrazena, ale také rovněž ihned, když vznikla jakákoliv pochybnost, že by jiná osoba mohla identifikovat a zjistit hesla. Pracovníci se řídí stanovenými pravidly a zásadami pro vytváření a správu hesel definovanými v dokumentu Zákazníka Pracovní procedury a pravidla pro konzultanty. - Pracovníci Poskytovatele jsou si vědomi toho, že vždy když se přihlásí počítačem (terminálem) do počítačové sítě nebo IS Zákazníka jsou plně odpovědni za všechny činnosti, které jsou uskutečněny pod přidělenými uživatelskými kódy a osobními hesly a budou považovány za jimi uskutečněné až do ukončení činností, resp. odhlášení se z IS a počítačové sítě Zákazníka. Pracovníci Poskytovatele se zavazují, že vždy přijmou taková bezpečnostní opatření, která zabrání neautorizovanému přístupu jiných osob k důvěrným informacím Zákazníka a k jejich zneužití prostřednictvím použití počítače (terminálu), kterým se přihlásili do počítačové sítě nebo IS Zákazníka. - Pracovníci Poskytovatele se zavazují, že budou vždy jednat a chovat se takovým způsobem, aby nepoškodili a neohrozili dobré jméno Zákazníka během plnění svých povinností. 12. Porušení povinností - Poskytovatel akceptuje, že v případě porušení závazků vyplývajících pro něho ze Smlouvy, Zákazník uplatní vůči Poskytovateli nárok na náhradu způsobené škody. Poskytovatel se zavazuje takto způsobenou škodu nahradit, stejně jako případné další nároky dle platných právních předpisů. - Zákazník akceptuje, že v případě porušení závazků vyplývajících pro něho ze Smlouvy, Poskytovatel uplatní vůči Zákazníkovi nárok na náhradu způsobené škody. Zákazník se zavazuje takto způsobenou škodu nahradit, stejně jako případné další nároky dle platných právních předpisů. 13. Závěrečná ustanovení - Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. - Zákazník souhlasí s náhradou případných nezákonných, neplatných nebo nevynutitelných ustanovení dané Smlouvy takovými ustanoveními, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy. - Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro Dodávky a Služby poskytované na území České republiky. Pokud je součástí Dodávky a Služby i plnění mimo území České republiky, pak tyto Všeobecné podmínky platí jen pro část Dodávky a Služby umístěné na území České republiky. - Pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy na straně jedné a Všeobecnými obchodními podmínkami, Technickou a cenovou specifikací Dodávky a nebo Služby či dalšími přílohami Smlouvy, mají vždy přednost ustanovení Smlouvy. Pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a Technickou a cenovou specifikací Dodávky a nebo 5

6 Služby, mají přednost ustanovení Technické a cenové specifikace Dodávky a nebo Služby před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek. - Veškeré majetkové spory, které vzniknou z řádně sjednaného smluvního vztahu, a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a bude vedeno podle platného Řádu výše uvedeného Rozhodčího soudu. Návrh na zahájení rozhodčího řízení je oprávněna podat kterákoliv ze smluvních stran. - Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.února

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb č. OLP/265/2015 uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o provádění technických prohlídek, údržby a havarijního servisu uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Zhotovitel : Pavel Sklenář Průmyslová technika

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu:

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu: číslo: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB kterou ve smyslu ustanovení 262 obchodního zákoníku ( 269 odstavce 2 obchodního zákoníku) uzavírají níže uvedení účastníci: 1) se sídlem: Dvořákova

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů platné od 10.2.2009 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb společnosti Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a užívání služeb a podmínky, na základě kterých bude MAXTRON

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET 1. SMLUVNÍ STRANY POSKYTOVATEL: Firma: Email: info@podorlicko.net IČ: 02145880 Ulice: Náměstí T.G.M. 35 Telefon:+420 733 122 288 DIČ: CZ02145880

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury 2 Obsah SEZNAM PŘÍLOH... 3 Smluvní strany:... 4 1. Předmět a účel smlouvy... 5 2. Obsah závazkového vztahu... 6 3. Všeobecná ustanovení... 6 4. Rozsah

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě. 1 PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky realizace obchodních smluv uzavřených mezi společností Hanachek group s.r.o. jako prodejní organizací a jejími obchodními partnery

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ mezi OEM Automatic, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 3a, PSČ 140 00, IČ 438 75 416 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5448 jednající

Více

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel

*MUSPX019V7FJ I. SMLUVNÍ STRANY. 1.1. Objednatel Naše čj.: MUSP 70982/2013 Naše sp. zn.: *MUSPX019V7FJ * SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností MASTER IT Technologies a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne

Více