SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU"

Transkript

1 Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/ Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR Hrazeno z projektu reg. č. CZ.1.08/4.1.00/ etapa č. 3 a 4, OPTP Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1 IČ: bank. spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. účtu: /0710 zastoupená: Mgr. Gabrielou Švecovou, ředitelkou Odboru publicity EU - na straně jedné - (dále jen Objednatel ) a [DOPLNÍ UCHAZEČ] se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ] IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ], DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudem v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ] bank. spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ], č. účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ] jejímž jménem jedná: [DOPLNÍ UCHAZEČ], [DOPLNÍ UCHAZEČ] - na straně druhé - (dále jen Poskytovatel ) (Objednatel a Poskytovatel dále společně jen Smluvní strany ) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní Stránka 1 z 13

2 zákoník ), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) (dále jen Smlouva ) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Objednatel prohlašuje, že: je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené, a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Poskytovatel prohlašuje, že: je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu [DOPLNÍ UCHAZEČ], a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem plnění Smlouvy je poskytování informačních služeb 3 specialistů na fondy EU (dále také jen jako specialisté Eurofonu ) v rámci bezplatné informační linky o EU Eurofon Informační služby specialistů Eurofonu budou zahrnovat: poskytování informací občanům prostřednictvím bezplatné telefonní linky, tj. ovou a telefonickou formou; tvorbu informačních materiálů (např. factsheety), distribuci informačních materiálů k fondům EU, správu a evidenci informačních materiálů v sídle Eurofonu; spoluvytváření znalostní databáze včetně udržování databáze ových dotazů a odpovědí (FAQ). Tato databáze je majetkem MMR, a to ve všech fázích její tvorby; informační činnost o fondech EU / o aktivitách Eurofonu prostřednictvím webových portálů a 1 Eurofon je součástí tzv. Integrovaného informačního systému Úřadu vlády ČR je to nástroj, který slouží k informování veřejnosti o evropských záležitostech. Ministerstvo pro místní rozvoj Eurofon využívá v rámci spolupráce s Úřadem vlády ČR (ÚV ČR), a to jako informační nástroj o fondech EU. Stránka 2 z 13

3 odpovědi na dotazy k fondům EU ze schránek a úkoly administrativního charakteru a kontrola textů s tematikou evropských fondů. Tematické/znalostní okruhy specialistů Eurofonu budou zahrnovat zejména: a) Politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti základní pojmy (členění nástrojů pomoci, fondy EU, principy, finanční alokace); aktuální vývoj; b) Strukturální a regionální politiku EU a její implementaci v programovém období i v programovém období nástroje strukturální politiky EU; finanční perspektiva strukturální politiky; implementace strukturální politiky v ČR v letech a (programy, dotační oblasti, subjekty administrace); c) Realizaci operačních programů (OP) v období pokročilá znalost dotačních oblastí OP (do úrovně opatření popř. typů podporovaných projektů); schopnost vymezení projektového záměru potenciálního žadatele v rámci jednotlivých opatření OP; schopnost dohledání příslušných kontaktů (včetně regionálních) na subjekty administrující dané opatření OP (řídicí orgán, zprostředkující subjekt); d) Základní znalosti o EU historie evropské integrace, instituce a politiky EU; integrace a členství ČR v EU; aktuální vývoj. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby prostřednictvím specialistů s minimálními kvalifikačními požadavky: ukončené minimálně tříleté VŠ studium relevantního zaměření (evropská integrace, evropská studia, mezinárodní vztahy, politologie, ekonomická, sociologická, právnická studia a další obdobné obory se zaměřením na EU / fondy EU); znalost základních údajů o EU (historie, instituce atd.) a o strukturální politice EU (historie, principy, subjekty realizace, informační zdroje); praxe na pozici telefonního operátora/operátorky v délce minimálně 3 měsíce nebo praxe v oblasti informování o EU nebo fondů EU v délce minimálně 2 měsíce. Stránka 3 z 13

4 Časový rozsah požadovaných služeb: Služby na Eurofonu uvedené výše budou zajišťovat 3 specialisté na fondy EU v rozsahu 40 pracovních hodin týdně na jednoho specialistu, a to dle provozní doby Eurofonu, tj. pondělí pátek 9:30 18:00 hod. (30 minut zákonná přestávka) po celou dobu trvání smlouvy. Poskytovatel zajistí kontinuální poskytování informačních služeb specialistů na fondy EU na lince Eurofon. Požadovaný rozsah poskytování služeb je uveden v předchozím odstavci. Po přechodnou dobu viz níže je přípustné poskytování služeb v menším rozsahu (např. v době nemoci specialisty nebo jiných překážek). V takovém případě je Poskytovatel povinen zajistit poskytování informačních služeb alespoň jedním nebo dvěma specialisty. Poskytování služeb pouze jedním specialistou je možné v délce maximálně 2 týdny v kuse, poskytování služeb pouze dvěma specialisty je možné v délce maximálně 6 týdnů v kuse. Poskytovatel má nárok na uhrazení nákladů pouze za ty služby, které poskytl Objednateli. Poskytovatel nemá vůči Objednateli nárok na úhradu mzdových nákladů dovolené zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších nákladů vyplývajících z nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Služby budou poskytovány od data stanoveného v článku 9 Smlouvy do Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění zařazen do kategorie informační služby s přidanou hodnotou, kód CPV MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění dle této Smlouvy bude: sídlo bezplatné informační linky Eurofon , Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1; a sídlo Objednatele, Staroměstské nám. 6, Praha CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon veškerých služeb provedených v rozsahu a kvalitě stanovených v této Smlouvě náleží Poskytovateli odměna, jejíž kalkulace bude v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy Poskytovatel bere na vědomí, že celková částka, kterou bude fakturovat Objednateli, nesmí přesáhnout po dobu trvání této Smlouvy ve svém souhrnu částku [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, sazba DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), cena celkem včetně DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Stránka 4 z 13

5 Kč (slovy [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) První pracovní den kalendářního měsíce následujícího bezprostředně po měsíci, v němž byly služby poskytovány, zajistí Poskytovatel předání výkazů specialistů na fondy EU pověřené osobě Objednatele, a to v elektronické formě, s uvedením počtu hodin poskytnutých služeb. Pověřená osoba Objednatele následně potvrdí podpisem správnost těchto výkazů a potvrzené výkazy (nezbytné pro fakturaci nákladů za službu) předá Poskytovateli do 3 pracovních dnů po obdržení výkazů. V případě, že výkazy předané pověřené osobě Objednatele nebudou správné, vrátí je Objednatel do 3 pracovních dnů Poskytovateli. Ten následně zašle opravené výkazy pověřené osobě Objednatele. Až poté, co budou výkazy správné a potvrzené pověřenou osobou Objednatele, provede Poskytovatel kalkulaci nákladů na službu a příslušné daně z přidané hodnoty za příslušný kalendářní měsíc a vystaví fakturu na takto vypočtenou částku Splatnost všech daňových dokladů (faktur) je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž za datum úhrady se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být Objednateli doručen nejpozději 15. prosince příslušného roku. V případě nedoručení daňového dokladu (faktury) dle předchozí věty tohoto článku bude daňový doklad (faktura) proplacen až v následujícím roce Daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v příloze bude obsahovat doklady prokazující výši fakturovaných nákladů a správnost a oprávněnost účtování. Každý daňový doklad (faktura) vystavený Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti faktury, IČ Objednatele, IČ a DIČ Poskytovatele, označení banky a číslo účtu Poskytovatele, údaj o vedení Poskytovatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za nějž je faktura vystavena, číslo v CES, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název Objednatele včetně osoby, která jej zastupuje, její funkce, číslo smlouvy, číslo etapy (etapa č. 3 do a etapa č. 4 od do ) a dále text: OPTP , projekt reg. č. CZ.1.08/4.1.00/ Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti nebo v ní nejsou uvedeny správné údaje, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Poskytovateli s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) Poskytovateli Objednatel bude provádět platby podle této Smlouvy bankovním převodem na účet Stránka 5 z 13

6 Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 5. MLČENLIVOST 5.1. Poskytovatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy Povinnost mlčenlivosti se vztahuje rovněž na skutečnosti a informace, které získá kterýkoliv z účastníků této Smlouvy od účastníka druhého na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou nebo s plněním závazků, které pro účastníky této Smlouvy z této Smlouvy vyplývají, a trvá i po skončení platnosti této Smlouvy jakýmkoliv způsobem Mlčenlivost se také vztahuje na veškeré informace, které se účastníci dozví během plnění předmětu této Smlouvy a které jsou přímo označené jako důvěrné či tajné, nebo svým charakterem jsou důvěrnými či tajnými. Smluvní strany se zavazují, že nezveřejní takto označené informace, které se dozví v průběhu plnění této Smlouvy a které by při zveřejnění mohly ohrozit či narušit činnost jedné ze smluvních stran Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní, písemné nebo elektronické (digitální) formě, zejména informace, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu článku 5 této Smlouvy. 6. DORUČOVÁNÍ 6.1. Doručování mezi smluvními stranami se uskutečňuje na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do deseti (10) dnů druhé Smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popř. jiných údajů. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví Neoznámí-li Smluvní strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li se oznámení některé ze Smluvních stran druhé Smluvní straně jako nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky desátý (10.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno faxem či elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou Smluvní Stránka 6 z 13

7 stranou v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PRODLENÍ 7.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 374 Obchodního zákoníku Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle této Smlouvy. 8. SANKCE A ZÁRUKA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 8.1. Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá z této Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas V případě prodlení s plněním předmětu zakázky a nedodržení termínu a rozsahu poskytovaných služeb dle článku 2 Smlouvy je smluvní pokuta stanovena ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každý den prodlení či neplnění služby Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle této Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy, se takové pokuty sčítají Poskytovatel poskytuje Objednateli záruční lhůtu na poskytované služby, a to po celou dobu poskytování služeb (počínaje dnem začátku plnění této Smlouvy). Poskytovatel se zavazuje k tomu, že služby budou mít vlastnosti požadované touto Smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně ověřovat (např. formou písemných testů) kvalitu poskytovaných služeb a jejich soulad s požadavky uvedenými v bodě 2 Smlouvy. V případě, že poskytované služby nemají požadované vlastnosti, musí vady Objednatel u Poskytovatele písemně reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě stanovené Objednatelem k nápravě vad. Bezvadnost služeb je pro Poskytovatele podmínkou pro možnost fakturovat Stránka 7 z 13

8 příslušné částky za služby poskytnuté Objednateli dle této Smlouvy. 9. ÚČINNOST SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s počátkem účinnosti ke dni do Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami Plnění této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek Účinnost této Smlouvy zaniká písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Poskytovatelem. Za toto podstatné porušení se považuje zejména, ale nejen: prodlení s plněním dle této Smlouvy delším než třicet (30) kalendářních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; jakékoli porušení smluvní či zákonné povinnosti, které závažným způsobem ohrožuje účel této Smlouvy, zejména poskytování Služeb v menším rozsahu a nižší kvalitě než je rozsah a kvalita stanovená v této Smlouvě z důvodů na straně Poskytovatele, a to přes písemné upozornění Objednatele; porušení povinností Poskytovatele dle článku 5 této Smlouvy; zahájení trestního stíhání týkající se podnikatelských aktivit Poskytovatele proti kterémukoliv jednateli nebo jinému vedoucímu zaměstnanci Poskytovatele; pokud je na majetek Poskytovatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a pokud Poskytovatel vstoupí do likvidace V případě ukončení této Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 9.4 bude mít Poskytovatel nárok pouze na úhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním této Smlouvy ke dni skončení Smlouvy, které nebyly Objednatelem ke dni ukončení Smlouvy uhrazeny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Smluvní strany výslovně dohodly, že jakákoli úhrada podle předchozí věty nebude v žádném případě zahrnovat náklady Poskytovatele, které mu vzniknou v souvislosti s ukončením smluv uzavřených se specialisty Eurofonu. Případný nárok Objednatele na náhradu škody, která vznikne Objednateli v důsledku takového odstoupení od této Smlouvy, zůstává tímto nedotčen Smlouva může být předčasně ukončena písemnou výpovědí ze strany Poskytovatele po uplynutí patnáctidenní (15) výpovědní lhůty, která začne běžet ode dne následujícího po dni doručení takové výpovědi Objednateli, a to pouze v případě, že Objednatel bude Stránka 8 z 13

9 v prodlení se zaplacením jakékoliv dlužné částky podle této Smlouvy po dobu delší než 2 měsíce od doručení písemné výzvy Objednateli. V případě předčasného ukončení této Smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci bude mít Poskytovatel nárok na úhradu výdajů v hodnotě odpovídající skutečným a prokazatelným nákladům prokazatelně vzniklých Poskytovateli ke dni ukončení Smlouvy včetně vypořádání oprávněných nároků ze Smlouvy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany se dále v souladu s 344 obchodního zákoníku dohodly, že kdykoli v průběhu poskytování služeb je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli náklady účelně vynaložené na poskytování služeb ve výši, kterou Poskytovatel Objednateli prokáže, pokud jejich vyčíslení doručí Objednateli do 30 dnů od účinnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné nejpozději uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od Smlouvy vylučují použití ustanovení 351 odst. 2 obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Poskytovatele Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY Osobami zmocněnými pro jednání a plnění předmětu Smlouvy jsou: - za Objednatele: Jméno: Mgr. Gabriela Švecová Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Telefon: BUDE DOPLNĚNO Jméno: PhDr. Kateřina Šímová Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Telefon: BUDE DOPLNĚNO Stránka 9 z 13

10 - za Poskytovatele: [DOPLNÍ UCHAZEČ] Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Dále budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nejsou-li však statutárními orgány, nejsou oprávněny provádět změny ani rušení této Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit Oprávněné osoby, na tuto změnu jsou však povinny druhou smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne doručení oznámení o změně. Pro změnu kontaktních osob se neuplatní ustanovení bodu 11.4 Smlouvy. Personální změna může být učiněna formou e- mailu doručeného na adresy kontaktních osob druhé smluvní strany. Změna nabývá účinnosti doručením u uvedeného v předchozí větě. 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s donucujícími ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této Smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky donucujících ustanovení právních předpisů Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy. Podpisy osob oprávněných Smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být na téže listině Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran Poskytovatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Poskytovatel je povinen Stránka 10 z 13

11 poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta Po dobu uvedenou v předchozím bodě (11.7) je Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy Smluvní strany mají povinnost opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření v souladu s kapitolou 2.2. Příručky pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc Poskytovatel prohlašuje, že byl ke dni nabytí účinnosti smlouvy Objednatelem seznámen se všemi povinnostmi, které pro Poskytovatele plynou. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto povinností, je Objednatel povinen o této skutečnosti Poskytovatele bezodkladně informovat Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí Obchodním zákoníkem. 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Specifikace ceny služeb 2 Dostupné na Stránka 11 z 13

12 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Objednatel Poskytovatel V dne V [DOPLNÍ UCHAZEČ] Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]... Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Gabriela Švecová ředitelka Odboru publicity EU [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] Stránka 12 z 13

13 Příloha č. 1 CES: BUDE DOPLNĚNO Specifikace ceny služeb Cena bez DPH Celková cena bez DPH Sazba (20 %) DPH Celková cena včetně DPH za 1 pracovní den, (za období (za období (za období tj. 8 pracovních hodin ) ) ) Cena za služby 1 specialisty Eurofonu Celková nabídková cena (= cena za služby 3 specialistů Eurofonu) Veškeré částky uvedené v této tabulce musí být vyjádřeny v Kč. Stránka 13 z 13

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 6 Č.j. : (zhotovitele) IOP Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany: [NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ] se sídlem / místem podnikání [ ] IČO/DIČ: [ ] zápis ve veřejném rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], sp. zn. [ ] zastoupen [ ] (dále jen zhotovitel

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/35365/15 č.evidenční: /2015,ORM/106/15 vyřizuje : Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. mezi. na straně jedné

MANDÁTNÍ SMLOUVA. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník), a ve smyslu ustanovení 566 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: MMOPP005Q1N5 MANDÁTNÍ

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více