JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ"

Transkript

1 JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ, 1/2010,,'111._ "-.(.,t z jednání zastupitelstva Zápis č. 7/2009 Městyse Jimramov konaného dne na Úřadě městyse Jimramov Příprava publikace k 650. výročí první písemné zmínky o obci Příprava oslavy 100. výročí založení školy U příležitosti blížícího se 650. výročí první písemné zmínky o Jirnramovu (v roce 2011) projednávali zastupitelé způsob připomenutí si této významné události. Byly zvažovány tyto dvě alternativy: - varianta č. 1 - komplexní zpracování dějin městyse Jirnramov od počátku osídlení až po současnost. Bude se jednat o knihu populárně naučnou, text bude sestaven na základě dosavadní literatury k děj inám městyse a současně i na základě studia originálních archivních pramenů. Autorský kolektiv by měl být sestaven z historiků - odborníků na dané období a částečně i z místních vlastivědných badatelů. Publikace by měla být opatřena poznámkovým aparátem, seznamy použitých pramenů a literatury, cizojazyčným resumé, seznamy představitelů městyse, farností a místních škol. Zařazena by měla být i samostatná kapitola s medailony významných rodáků a osobností spjatých s dějinami Jimramova. Součástí budou četná vyobrazení v textu a na závěr samostatná obrazová příloha, mohou být zařazeny i rejstříky (místní a jmenný). Rozsah publikace do 300 stran formátu A4, pevná vazba. - varianta č. 2 - alternativní varianta publikace pro městys Jimramov počítá s vydáním almanachu (sborníku) drobnějších příspěvků různých autorů. Tento almanach by byl zaměřen více na současné dění, resp. na události doby nedávno minulé. Úvodní partie by měly tvořit příspěvky k dějinám městyse (max. polovina rozsahu publikace), historické příspěvky by

2 měly být zamereny tematicky a průřezově se věnovat určitým problémům v celkovém kontextu dějin městyse. Druhou část by měl zabírat popis současného života a dění v Jimramově. Zaměření na současnost otevírá prostor pro zapojení místních autoru, u článků s historickým zaměřením se předpokládá částečně autorství školenýchhistoriků, částečně místních vlastivědných badatelů. Celkový rozsah publikace stran textu (možno zvolit menší formát). Pevná vazba, obálka vícebarevná. Zastupitelé se po rozsáhlé diskusi rozhodli pro variantu č. 2,tj. vydání almanachu Bude vytvořena pracovní skupina, která se bude podílet na přípravě oslav. Ve zpravodaji bude uveřejněna výzva a oslovena veřejnost, kdo by měl zájem se podílet na přípravě almanachu. Příprava oslavy 100. výročí založení školy: Mgr. Věra Křížová, ředitelka základní školy: podala informaci k přípravám 100. výročí založení školy. Oslava je navržena na poslední víkend v květnu Bude vydána brožura v rozsahu cca 50 stran (bude zde mapováno především posledních 10 let). Do příštího jednání ZM na projednání rozpočtu bude připravena cenová kalkulace nákladů na oslavu tohoto výročí. Podrobný scénář akce bude zveřejněn ve zpravodaji. Pozemek p.č. 1198/1 a 865/11 v k.ú. Jimramov - žádost o koupi Pan Vlastimil Čech, Vranov u Brna 74, žádá o prodej částí pozemků p.č. 1198/1 a 865/11 v k.ú. Jimramov za účelem zřízení posezení k budově číslo popisné 213. ZM rozhodli požadované části pozemků neodprodávat, ale dlouhodobě pronajmout. Výpovědní lhůta 1 rok/cena nájmu obvyklá ZM vzalo na vědomí požadavek ze strany občanů, aby ve zpravodaji byly lépe specifikovány pozemky při koupi nebo prodeji. ZM souhlasí, aby byla zveřejněna mapa s vyznačením pozemku nebo podrobnější popis situace.,o» ':, -;, " r-: m\m I '.,.,. I -: ",..,1 1+<11 i "0'" I "16170 "/

3 žádost o převod pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice (pod garáží Na Vápenici) Zastupitelé projednali žádost pana Františka Beneše, Ciolkovského 845, Praha 6, o převod pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice o výměře 22 m2 z Městyse Jimramov na majitele garáže. V sedmdesátých letech došlo ke svépomocné výstavbě řadových garáží na Benátkách na Vápenici, pod objektem nebyl vypořádán pozemek. ZM rozhodlo o převedení pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice na majitele garáže za cenu nákladů spojených s převodem pozemku (kupní smlouva, vklad do KN) ""'-.>,~. 1/ -,se"_.,,,o,{h'" ) I 1l16I4.ý : --»: -~,~- ~ " ~,' -',.~.,(; '--," '~. 1A6I1 Smlouva se svozovou firmou - komunální odpad rok 2010 Zastupitelé projednali cenové nabídky jednotlivých svozových firem na rok Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu s TS Nové Město na Moravě, nadále zůstává jako dosud kombinovaný svoz (l x týdně přes zimní období, 1x 14 dní přes letní období). Celkové náklady na likvidaci odpadů včetně finančního podílu městyse budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje Projednání úvěrové smlouvy - dotační programy Zastupitelé projednávali návrh Smlouvy o úvěru č s Českou spořitelnou, a.s.- financování vlastních podílů na přípravě dotačních akcí. Navržená výše úvěru je 3,5 mil. Kč. Termín čerpání dle návrhu 06/2010, zastupitelé navrhují termín v případě možností prodloužit na 12/2010. Jiné připomínky nebyly vzneseny. ZM smlouvu schválilo a rozhodlo o podepsání žádost o změnu ÚPD Pan Marek Mazel, Praha, nabízí městysu Jimramov pozemky pro zástavbu, jedná se o lokalitu v m.č. Borovnická nad Ostatkovými.ZM dává předběžný příslib pro začlenění těchto pozemků do změn ÚPD. Pan Mazel zajistí potřebná vyjádření Správy CHKO a Ochrany půdního fondu pro změnu ÚPD, poté bude projednáno v ZM

4 Příprava rozpočtu rok 2010 Pan starosta požádal předsedkyni fin. výboru Ing. Lorencovou o svolání fin. výboru z důvodu přípravy základního rozpočtu na rok Po zveřejnění návrhu rozpočtu bude projednán vzm Různé: -Žádost obyvateli. části budovy DPS Zastupitelé byli seznámeni s žádostí obyvateli. části budovy DPS, nesouhlasí s rozhodnutím rady městyse týkající se přeplatku za společnou el. energii. Připomínky vznesla také zástupkyně 1. části budovy paní Dana Kulková. Zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí rady s tím, že do konce roku 2009 budou instalovány odečtové elektroměry pro chodbu v nové budově a bude-li to technicky možné i pro prádelnu. -SFŽP =-- městys obdržel definitivní' přiznání dotace na plynofikaci m.č. Trhonice, Ubušín, bylo dosaženo potřebné míry plynofikace v těchto částech a není nutné vracet příslušný podíl. -Energetické úspory ZŠ - podána informace o vrácení žádosti o dotaci, po jejím doplnění bude žádost podána znovu. -Od června 2009 se městy s stal plátcem DPH, v měsíci 11/2009 proběhla ze strany finančního úřadu kontrola na odpis DPH. Nebyly shledány žádné závady. - Dílčí audit - ZM bylo seznámeno s výsledky dílčího auditu, z projednání nevzešla žádná opatření. ZM bere na vědomí. Kompletní zpráva je k dispozici v kanceláři úřadu městyse. -Autobusový spoj - od je zaveden zkušební provoz spoje na lince Nové Město na Moravě- Jimramov: odjezd hod z Nového Města na Moravě - příjezd Jimramov hod odjezd Jimramov hod - příjezd Nové Město na Moravě hod. t

5 Slovo hejtmana Už víckrát jsem ve svých článcích připomínal, čím vším oplývá naše krásná Vysočina a kolik šikovných a schopných lidí v ní žije a pracuje. V půli ledna j sem se o tom znovu přesvědčil na tradičním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně. Města a instituce z našeho kraje zde představila nejen širokou paletu přírodních krás a památek, ale taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž v tomto roce obohatí kulturně-společenský ruch ve všech koutech Vysočiny. Opět se můžeme těšit na tradiční akce jako jsou jemnický Barchan, humpolecká Zlatá podkova, třebíčské festivaly komorních divadel nebo židovské kultury, pelhřimovský festival rekordů nebo hasičských dechovek, telčské Prázdniny, žďárské Modré dny nebo Bystřické léto. Doprovodný program na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání na letošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního rodáka a světoznámého hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kraj Vysočina spolupracuje s městem Jihlava na přípravě komponovaného dlouhodobého programu koncertů, výstava setkávání příznivců hudby tohoto génia nejen v Jihlavě, ale například i v jeho Kalištích u Humpolce. Využili jsme veletrh také pro veřejnou premié~ našeho nového prezentačního filmu. Sestnáct minut dlouhý propagační dokument pro kraj Vysočina natočil a režíroval Robert Sedláček a myslím, že se zhostil tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkratce kouzlo Vysočiny, především atmosféru našeho kraje a může být opravdovým lákadlem k návštěvě našeho regionu. Film bude na jaře na DVD k dispozici na našem úřadě na informačních střediscích měst. Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V soutěži o nejlepší produkt cestovního ruchu s akcentem na propagaci regionů obdrželo Město Telč od Ministerstva pro místní rozvoj ČRjedno z nejvyšších ocenění - Grand prix - speciální cenu za nejlepší jednotnou kampaň. V dalších soutěžích soupeřili mladí adepti práce v cestovním ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo mě, že titul "Královna regionů České republiky" získala sympatická Lucka Zahálková z Horních Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi líbila i proto, že byla řešena jako otevřený prostor, do nějž mohli návštěvníci při jednotlivých prezentacích vstoupit a zažít přímý kontakt s účinkujícími. Nebo jen posedět u občerstvení při přátelské besedě. Po obvodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých měst s bohatou nabídkou propagačních materiálů. Znovu j sem se přesvědčil, že opravdu máme co nabídnout a i znalci našeho kraje mají pořád co objevovat. Znáte například krásu okolí Vírské přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích ve starém Pivovaru, kde se natáčely filmové Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní přehradě? Tak mne napadlo - nadcházející rok ještě zřejmě z ekonomického hlediska stále nebude snadný. Tak co se věnovat místo drahých zahraničních dovolených objevování zapomenutých půvabných koutů Vysočiny? Jiří Běhounek hejtman Vysočiny Pracoviště Czech Point na úřadě Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - na našem úřadě poskytujeme výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků. Czech Point poskytuje tyto služby: Formulář živnostenského rejstříku Formulář rejstříku trestů Formulář obchodního rejstříku Formulář katastru nemovitostí Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku

6 Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM Forrnulář, aby datová schránka neplnila funkci OVM Formulář o zřízení datové schránky Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Formulář zrušení PO/PFOIFO dodávání dokumentů od datové schránky POIPFO/F Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Správa chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy U příležitosti 40. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (květen 1970), bude Správa CHKO Žďárské vrchy v průběhu letošního roku pořádat řadu akcí určených zejména široké veřejnosti. Jednou z nich bude vydání poštovní známky zobrazující sklaní útvar Prosička u Jimramova s textem CHKO Žďárské vrchy v hodnotě 10,- Kč. Den vydání známky byl stanoven na , místem vydání bude Žďár nad Sázavou. S klubem českých filatelistů Žďár nad Sázavou bylo dohodnuto realizovat tzv. Křest známky v sobotu v městysi Jimramov. Součástí křtu bude výstava grafik a známkové tvorby autora známky akademického malíře Josefa Dudka z Prahy, výstup na Prosičku a otevření poštovní přepážky s příležitostným razítkem s textem: CHKO Žďárské vrchy, , Jimramov, l LSK.\ R!:PL HLI}.;" I<C ]0 Z historie Pověst o hradu Skály V předvánoční době se na knižním trhu objevilo jako obvykle množství publikací, které měly sloužit jako vánoční dárky. Také já jsem se zajímal, jaké nové knihy se objeví. Opravdu bylo z čeho vybírat. Nové tituly lákaly zájemce o historii, umění, kulturu i krásnou literaturu a dávaly nám možnosti vybrat dárky pro naše blízké. Z publikací uvedených do prodeje mne zaujala "Velká kniha pověstí z českých, moravských a slezských hradů a zámků". V této publikaci, bohatě ilustrované dobovými kresbami a fotografiemi, najdeme kromě jiných také pověsti z hradů a zámků z blízkého

7 okolí. Ze Žďáru nad Sázavou, Nového Města, hradů Aueršperka, Zubštejna, Pernštej na, z českého území pak z Litomyšle, Svojanova, Nových Hradů, Rychumburka a dalších. Celkem jsou v knize uvedeny pověsti z více jak 150 míst. V úvodu každé z nich je stručná historie místa a pak následuje vlastní pověst. K mému překvapení je zde také pověst o blízkém hradu Skály. Zřícenina hradu Skály se nachází v chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy v půvabném údolí Fryšávky nedaleko Jirnramova. Původ hradu a doba jeho založení není jednoznačně stanovena. V pamětech městečka Jirnramova od P. Havránka je uvedeno, že hrad Skály dal Jirnram, syn Filipa z Pernštejna, spolu s vesnicí Javorek roku 1350 připsat Artlebu ze Stařechovic, zvaného také z Kunštátu. Hrad musel být založen před tímto datem. V uvedené publikaci je jako zakladatel uveden Artleb z Kun štátu, který jej dal údajně vybudovat kolem roku Po něm hrad přešel na jeho syna Erharta ze Skal. Do poloviny 15. století hrad patřil Janu Tovačovskému z Cimburka, avšak potom se v průběhu husitských válek na hradě usídlily vojenské tlupy, které široké okolí sužovaly loupeživými nájezdy. Z té doby pochází i následující pověst: Mohutná těla skalnatých obrů mezi sebou dodnes svírají trosky hradu, který býval ve své době nedobytným hradním sídlem. Jakmile v českých zemích utichlo řinčení palcátů, sudlic a halaparten, obsadil tento hrad jeden loupeživý rytíř. Se svojí lupičskou hordou plenil daleké okolí, již tak dost sužované husitskými boji. Lidé se marně snažili chránit svá obydlí, sýpky i rodiny. Nebylo to nic platné. Pokud si chtěli uchránit holý život, museli loupežníkům vydat i poslední zásoby. Trpělivost měla své meze. Rozhodli se, že loupeživého rytíře a jeho chásku z hradu vypudí. Přizvali si vojsko, které hrad neprodyšně oblehlo. Jenže hrad se ukázal jako nedobytný. Ani jeden útok nebyl úspěšný. Obléhatelé se rozhodli, že loupežníky vyhladoví. Obléhali hrad dlouho, ale marně. Hradní zásoby se zdály být nevyčerpatelné. Také o vodu neměli nouzi, neboť na hradním nádvoří byla hluboká studna, napájená silným zdrojem vody. Jednoho dne však začala voda ve studni klesat a rycwe jí ubývalo. Spolu s úbytkem vody začali loupežníci strádat. Ani jejich hejtmanovi se nevedlo lépe. Vodou museli velmi šetřit a obléhatelé stále nepolevovali. Zanedlouho vytáhli jednoho rána ze studny okov plný bahna. Voda byla ze studny zcela vyčerpána. Tehdy se loupeživý rytíř rozhodl požádat o pomoc ďábla. Zvolal: "Ďáble, přijď! Mám pro tebe úkol". A čert se objevil na okraji studny. "Tak co máš na srdci?" Loupežník odpověděl: "Pramen vyschl. Chci, abys studnu naplnil čerstvou vodou!" Čert souhlasně kývl hlavou: "Něco za něco. Já ti dám vodu za tvoji duši". Z kapsy vytáhl svitek a brk, hejtman nastavil dlaň, čert ho do ní bodl ostrým perem. Nabral krev a podal brk loupežníkovi. Ten po krátkém zaváhání svitek podepsal. Čert mu drahocenný list vytrhl z ruky, luskl prsty a ze studny se ozvalo zurčení vody. Loupežník se zvědavě naklonil, ale jak byl zesláblý, zatočila se mu hlava, přepadl přes okraj studny a s křikem se řítil do hlubiny. Čert zaklel a skočil za ním. Chytil jej a vyletěl s ním do výše. S příšerným smíchem ho odnesl do pekel. Na hradě nastal velký zmatek. Loupežníci bez svého vůdce nevěděli co si počít.toho využili obléhatelé, vtrhli do hradu a v krátkém boji loupežníky pobili. Od té doby se v hradě občas zjevují duchové loupežníků, kteří nedošli klidu. Bloudí rozpadlými věžemi a mezi skalami hledají svého ztraceného hejtmana.

8 Hrad Skály - branka mezi skalami - foto z počátku 20. století Skály Štarkov u Nového Jimramova Takový je titulek u leteckého snímku na straně 45 publikace "Na křídlech za poznáním obcí Žďárska". Ta nám představuje neobvyklé pohledy na města a obce našeho regionu. U každé z nich jsou uvedeny stručné údaje o počtu obyvatel, velikosti katastru, nadmořské výšce, místních částech a vzdálenosti od blízkého města. U některých je i orientační mapka polohy. Pokud mají obce svůj znak, i ten je uveden. V případě Jimramova není uveden znak městyse ani stručná historie. Chybí také letecké snímky místních částí Sedlišť, Trhonic a Ubušína. Škoda. Takto je prezentace Jimramova neúplná. V případě zmíněného leteckého snímku skal Štarkova na straně 45 publikace, jsem přesvědčen, že se autoři dopustili zásadního omylu. V žádném případě nejde o skály Štarkova. Podle tvaru skalisek se jedná s největší pravděpodobností o skaliska Dráteníčky u Blatin. Přes tento omyl je vydání obrazové publikace vítaným počinem. Obce Žďárska se nám představují v nových, neznámých pohledech. Josef Dobiáš Broučci Jana Karafiáta na velké divadelní scéně Broučci našeho rodáka Jana Karafiáta jsou v současné době uváděni v dramatizaci na scéně Mahenova divadla v Brně. Je to opravdu překvapivý a nečekaný dramaturgický počin. Dosud se o dramatizaci pokoušeli pouze loutkáři. Takřka všechna loutková divadla již broučky uváděla. V současné době jsou to divadla v Ostravě a brněnská loutková scéna Radost. Broučky pro velkou scénu upravil Roman Grosman. Ten byl postaven před složitý úkol, jak nechat pohybovat pouze na jevišti létavé broučky. Rovněž kostýmní výtvarníci to neměli snadné. Vždyť několik generací čtenářů této knihy má konkrétní představa o jejich podobě, kterou v jejich myslích vytvořily ilustrace mistrů výtvarníků -Marie K věchové, Ondřeje Sekory, Zdeňka Hofmana, Vlasty Beránkové a hlavně Jiřího Trnky, kteří jim vtiskli nezapomenutelnou výtvarnou podobu ve svých dílech, filmech, televizních večerníčcích a také v dioramatu, nyní umístěném v jimramovské síni rodáků. Uvedením Broučků na scéně velkého divadla se znovu dokazuje, jak geniálním dílem je tato drobná knížka. Vždyť od svého napsání se dočkala téměř stovky vydání v několika jazycích a je jednou z nejčtenějších knih dětí několika generací. Byla uváděna na scénách loutkových divadel, zpracována ve filmech. Nezapomenutelná jsou provedení Broučků v televizních večerníčcích. Jan Karafiát jistě netušil, když Broučky v roce 1876 napsal, jak bude tato drobná kniha trvale oblíbena. Uvádí se, že Karafiáta napadlo napsat knihu na téma svatojánských broučků při jeho cestě k bratrovi do Bošína u Nymburka, kam šel na návštěvu. Samotné příběhy broučků vycházely z jeho osobních vzpomínek na dětství, výchovu matky v nábožensky založené početné rodině. Po svém vzniku toto dílo zapadlo, Jan Karafiát nemohl najít nakladatele a nakonec je vydal svým nákladem. Kniha však byla neprodejná. Až po letech ji objevil ve skladu mezi neprodejnými knihami publicista Jan Herben. Se zájmem ji přečetl a objevil v ní knihu s velkým výchovným významem a literární úrovní. Zasloužil se o nové vydání a důstojný vstup do povědomí české veřejnosti. Nemalou zásluhu na popularitě

9 Broučků mají čeští kantoři, kteří toto dílo doporučovali dětem ve školách. Tak se Broučci stali trvalou literární hodnotou. Jan Karafiát jistě netušil, že jeho dílo se stane tak populární a bude klenotem naší literatury pro mládež. I současná divadelní inscenace dokazuje, že Broučci dále zůstávaj í trvalou hodnotou. Věřme, že tomu tak bude i nadále. Josef Dobiáš RWE STĚHUJEME SE 1< VÁM DOMŮ Tříkrálová sbírka v roce 2010 V pátek a sobotu 8. a 9. ledna se opět uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka na potřeby České katolické charity, letos již popáté. Králové s doprovodem se i přes nepříznivé počasí vydali koledovat a přát mnoho dobrého v novém roce Celkem se jednalo o 7 skupinek, z toho 2 skupinky se vydaly letos poprvé i do obce Sedliště. Po rozpečetění kasiček a spočítání jejich obsahu dosáhla vybraná částka hodnoty Kč, což je o 3 O 17 Kč více než v loňském roce. Děkuji všem dárcům a koledníkům zvláště těm, kteří letos šli poprvé, jejich doprovodu a pracovníkům Uřadu městyse Jimramov i těm, kteří sbírku počítali, tedy všem, kteří nasadili své síly a svůj čas pro dobrou věc. Jedná se o pěknou a konkrétní spolupráci mezi katolickou farností, evangelickým sborem a obyvateli našeho městečka. Přeji všem mnoho dobrého v letošním roce. K + M + B Jakub Holík, katolický farář Informace Počet obyvatel k ženy muži celkem Jimramov Benátky Sedliště Trhonice Ubušín Z provozních důvodů a s cílem zjednodušení komunikace se zákazníky je smluvní kontaktní místo RWE v Novém Městě na Moravě k zrušeno. Většinu záležitostí spojených se zemním plynem již ale můžete vyřídit pohodlně z domova: -prostřednictvím NONSTOP zákaznické linky , vždy za cenu místního hovoru -prostřednictvím bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS na stránkách -prostřednictvím aplikace Skype Více informací o možnostech komunikace a kontaktních místech RWE získáte na Za případné komplikace se upřímně omlouváme. Jiří Grégr vedoucí prodeje Retail Jihomoravská plynárenská a.s. celkem

10 Výměna řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Jste držitelem některého ze zde uvedených řidičských průkazů? Teď je nejlepší čas pro podání žádosti o výměnu! Co musím mít s sebou? -platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) -jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm -řidičský průkaz, kterému končí platnost Kolik mě to bude stát? Povinná výměna řidičského průkazu Je osvobozena od správního poplatku Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu, pro Jimramov je to Městský úřad Nové Město na Moravě) Kdy mně bude vydán nový ŘP? Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč) Další informace získáte na internetových stránkch: Zdravé stárnutí už čtvrtým rokem nabízíme v rámci národního projektu "Zdravé stárnutí" navazující sociální službu rekondičních pobytů pro seniory s chronickými obtížemi pohybového aparátu. Jedná se o rekondiční pobyty určené pro spoluobčany ve věku od 55 let. Cílem pobytů je celkové zlepšení zdravotního stavu, úleva obtíží, podpora pozitivních sociálních vazeb a podpora duševní pohody. Projekt je pořádán za podpory ministerstva zdravotnictví. Za uplynulé čtyři roky našich služeb ji využilo již více než klientů. Rekondiční pobyty, jejichž pořadatelem je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí a odbornými garanty Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové a Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, zahrnují rekondičně-rehabilitační aktivizační procedury, jako jsou masáže, termozábaly, hydroterapie, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, společenské programy, besedy s tématikou zdravého životního stylu nebo fakultativní výlety, program byl sestaven odbornými lékaři a fyzioterapeuty a je individuálně přizpůsobován potřebám a schopnostem klientů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech. Další informace také získáte na našich webových stránkách Vladislava Dufková ředitelka hotelu Hotel MAS*** náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí II. Tel.: Web: Karel Žabka ředitel Úřadu OS Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Mostecká Hradec Králové Tel.: Web: HOTEl *** MAS TĚšíME SE, ŽE VÁM S NÁMI BUDE PŘíJEMNĚ

11 Oznámení PUTUJÍCÍ KONTEJNER Po předchozích dobrých zkušenostech z roku 2009 budeme pokračovat ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko při zpětném odběru elektrozařízení (lednice, televize, monitory, pračky, mikrovlnné trouby, vrtačky a ostatní elektrospotřebiče) formou putujícího kontejneru, který by měl být přistaven v naší obci v březnu 2010 na ČOv. Bližší termín, který bude teprve dohodnut, bude v dostatečném předstihu ~veřejněn (rozhlas, plakáty). : Přístup ke kontejneru bude celodenní a nakládka bude prováděna za pomoci pracovníka městyse Jimramov. Spolu s odběrem výše jmenovaných spotřebičů bude na ČOV možno odevzdat i nebezpečný odpad: odpady barev, motorových olejů, obaly obsahující nebezpečné látky, olejové filtry, brzdové kapaliny, olověné akumulátory, rozpouštědla, zářivky (nepoškozené), oleje a tuky, lepidla, pryskyřice a vyřazené elektronické zařizení obsahující nebezpečné látky. Podzimní termín přistavení putujícího kontejneru, jakož i sběr nebezpečného odpadu, předpokládáme v měsíci září nebo říjnu. I tento termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn obvyklým způsobem (zpravodaj, rozhlas, plakáty). Libor Vondra Pozvánka 17.února 2010 v hodin proběhne beseda s promítáním fotografií v budově ZŠ Vážení a milí čtenáři Jimramovského zpravodaje I v letošním roce 2010 bude Jimramovský zpravodaj vycházet stejně jako v loňském roce, tj. 5 výtisků za rok. Pokud si přejete dostávat každý výtisk poštou přímo domů, zaplatíte poplatek 100,- Kč (poštovné a balné), lze jej zaplatit hotově přímo na úřadě, popř. po dohodě vám zašleme složenku. K vyzvednutí budou výtisky jako vždy v chodbě nebo v kanceláři v přízemí Úřadu městyse Jimramov Děkujeme za vaši přízeň za redakční radu N. Sedláčková Inzerce AUTOŠKOLA SVOBODA,, & MRAZKOVA Nabízí: - možnost získání řidičského oprávnění skupiny A, B - možnost individuálního výcviku - přizpusobíme se Vašim požadnvkům SKUPINA B ZA 6.990, A9 98~ "Sám v Himaláji" Karel Kocůrek - hudebník, sběratel netradičních hudebních nástrojů a cestovatel. Vydává Obecní úřad Jimramov, pod registračním číslem MK 1292

12 SIMPLY CLEVER Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO... s.r.o. Nádražní 2118/ Ždár nad Sázavou Prodej: Servis: AUTO... s.r.o. Havlíčkova Chotěboř Prodej: Servis: aut