kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město"

Transkript

1 kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město Praha chce dosáhnout kvalitního přírodního a urbánního prostředí při respektování principů udržitelného rozvoje. Usiluje o podstatné snížení současné ekologické zátěže a o dosažení rovnováhy mezi sídelními strukturami a krajinou tak, aby se stala městem čistým, zdravým a harmonickým. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: zlepšovat kvalitu všech složek životního prostředí na celém území Prahy, posilovat prvky udržitelného rozvoje města v energetických systémech prosazovat účinné využití energie a snižovat její spotřebu, účelně využívat území, infrastrukturu a další zdroje, hospodárně nakládat s odpady, rozvíjet harmonický vztah města a příměstské krajiny, usilovat o dosažení souladu mezi rozvojem města a ochranou jeho historického a kulturního dědictví, využívat všech dostupných prostředků komunikace s veřejností při přípravě rozvojových záměrů města. 46

2 Harmonie přírody a města Jedinečná poloha Prahy ve vltavské kotlině je umocněna pestrou morfologií terénu a geologickou skladbou. Přírodní prvky prostupují až do samého jádra města, kde spolu s fenoménem řeky Vltavy harmonicky doplňují vzácně ucelený a přitom různorodý architektonický odkaz tisíciletého vývoje města. Pražská památková rezervace je náš nejcennější památkový komplex a zároveň patří k nejvýznamnějším městským celkům světa, což bylo v roce 1992 stvrzeno jejím zapsáním do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Současně však je živým a dynamicky se vyvíjejícím organismem, který plní roli velkoměstského centra. Pracuje zde kolem zaměstnanců, tedy bezmála třetina ekonomicky aktivních Pražanů. Denně sem zavítá dalších zhruba půl milionu návštěvníků. Z celkové rozlohy 866 ha připadá rovných 100 ha na řeku Vltavu a zeleň pokrývá 205 hektarů. Na území Pražské památkové rezervace se nachází celkem domů, z nichž je 36 % památkově chráněných a 60 % starších sta let. Stěžejními problémy PPR jsou přesycenost automobilovou dopravou, rostoucí tlak na často nevhodné převážně komerční využití historicky cenných objektů a rovněž strmý populační úbytek. V roce 1900 zde žilo trvale bydlících obyvatel, v roce 1999 již jen Unikátní pražskou mozaiku dotvářejí též rezidenční čtvrtě z konce 19. a první poloviny 20. století se svou specifickou zástavbou, bývalá předměstí s tradiční průmyslovou funkcí či jádra původních vesnic. Obraz Prahy je zarámován přírodním prstencem, do města pak enklávy volné krajiny vstupují zejména podél přítoků Vltavy. Cenné přírodní prvky či rozsáhlejší zelené plochy najdeme i na okolních návrších a vltavských ostrovech, v městských parcích a lesoparcích, které jsou často posledním zbytkem původního prostředí. Město je součástí krajiny, která zároveň spoluvytváří jedinečný obraz Prahy. Zachování charakteru příměstské krajiny je proto jedním z významných cílů pražského strategického plánu. Chráněná území a přírodní parky Drahaň - Troja Šárka - Lysolaje Košíře - Motol Klánovice - Čihadla vodní toky a plochy chráněná území přírodní parky Prokopské a Dalejské údolí Radotínsko-chuchelský háj Hostivař - Záběhlice Botič - Milíčov Říčanka Rokytka Rozloha ha % chráněná území ,3 přírodní parky * ,7 hl. m. Praha celkem ,0 Modřanská rokle - Cholupice * včetně uvnitř ležících chráněných území Zdroj: MHMP, IMIP, ÚRM 47

3 Podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkové emisi NO x v Praze (za rok 1998) malé zdroje 4 % střední zdroje 3 % velké zdroje 16 % mobilní zdroje, doprava 77 % Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, IMIP Porovnání měrných emisí ze stacionárních zdrojů v Praze a ČR (v tunách na km 2, rok 1998) tuhé látky SO 2 NO x CO C x H y Praha ČR Čisté a zdravé město Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP Krize životního prostředí města se začala rozvíjet již v polovině šedesátých let a kulminovala počátkem let osmdesátých. Dopady průmyslové výroby na kvalitu prostředí se v Praze daří od poloviny osmdesátých let výrazně omezovat. Roste však negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší i její podíl na nadměrném hluku a záboru městského prostoru. Problémem je také vysoká nehodovost a přeplněnost ulic automobily. Naplňování základních funkcí města jako jsou doprava a bydlení tak největší měrou přispívá k jeho znečištění. Nejpalčivějším a plošně nejrozšířenějším problémem životního prostředí Prahy zůstává znečištění ovzduší. A to i přesto, že celková produkce škodlivin se zde během posledních deseti let výrazně snížila. Znatelně klesly průměrné koncentrace oxidu siřičitého a hodnoty prašného spadu, dramaticky však narostly emise oxidů dusíku, jejichž dominantním producentem je automobilová doprava. Centrum Prahy tak již dnes vykazuje nejvyšší koncentrace NO x v České republice (průměrné roční koncentrace NO x se zde v roce 1998 pohybovaly zhruba v rozmezí µg/m 3 přičemž imisní limit pro IH r platný v ČR je 80 µg/m 3, maximální krátkodobé koncentrace v nejzatíženějších místech dosahovaly až 1000 µg/m 3 zde by průměrná půlhodinová koncentrace IH k neměla překročit 200 µg/m 3 ). Situaci neulehčují ani terénní podmínky v pražské kotlině, které jsou z hlediska rozptylu škodlivin značně nepříznivé a podporují vznik častých smogových situací. Ty jsou v letních měsících navíc provázeny vyšší koncentrací přízemního ozónu. Kombinace oxidů dusíku, SO 2 a prašného aerosolu poškozuje kromě lidského zdraví též stav objektů, což je nejlépe patrné na památkách. Kvalitu pražského ovzduší zhoršují rovněž cizorodé organické látky produkované zejména lokálním spalováním a dopravou. Praha je nejpostiženějším regionem ČR i z hlediska nadměrného hluku, kterým je ohroženo cca 68 % Pražanů. Jeho negativní dopad na atmosféru města, lidské zdraví a psychiku je nesporný, subjektivně možná dominantní. Podobně jako u kvality ovzduší má i zde rozhodující vliv pozemní doprava, která se na celkovém hlukovém zatížení podílí zhruba 90 % (hluk z leteckého provozu je prostorově omezen pouze na exponované koridory). Akustické klima zhoršuje i hluk ze stacionárních zdrojů, v rušných částech města též tzv. sociální hluk. Vibrace, které jsou častým doprovodným efektem hluku především z mobilních zdrojů, poškozují nejen lidské zdraví, ale i budovy a historické památky. Čistota vodních toků na území města je neuspokojivá, k čemuž velkou měrou přispívá nesprávně fungující kanalizace, nepovolené vypouštění a nedostatečné čištění odpadních vod. Špatná kvalita vody snižuje estetický a vodohospodářský význam řeky Vltavy, která v celkovém hodnocení jakosti nad Prahou spadá do IV. kategorie čistoty (voda silně znečištěná), pod městem pak do V. kategorie (voda velmi nečistá, nehodící se k žádné úpravě či užití). O něco optimističtější jsou hodnoty biologické a chemické spotřeby kyslíku či obsahu těžkých kovů. Vodohospodářský obraz Prahy příliš nezlepšuje ani řeka Berounka (IV. třída), ani menší pražské přítoky Vltavy. Ty se dlouhodobě pohybují v V. kategorii čistoty a varující je i pokles jejich vodnosti. Růst teplot v zástavbě vede k vysoušení města i příměstské krajiny. Pro ozdravění městského mikroklimatu mají proto velký význam jak vodní toky a plochy, tak i drobné vodní prvky v městské zástavbě. Zeleň různé kvality a vzrůstu pokrývá asi 1/3 území města (nepočítaje plochy orné půdy), ale její úbytek a nerovnoměrné rozložení se jeví jako vážné nebezpečí pro mikroklima Prahy i životní prostředí obecně (ohrožená biodiverzita, vodní režim, rekreační a estetická funkce apod.). Zelené plochy zanikají relativně nejrychleji v centru města, kde je jejich tlumící efekt nejpotřebnější. Plošné rozšiřování a propojování zeleně je ztěžováno úbytkem nezastavěných a nezpevněných ploch, které představují jakousi územní rezervu pro tento záměr. Specifickou složkou pražské zeleně jsou lesy. Pokrývají sice 10,5 % rozlohy města, avšak veškeré porosty jsou hodnoceny jako poškozené. Na území Prahy je vyhlášeno celkem 88 maloplošných chráněných území, z nichž ta nejvýznamnější jsou součástí 11 přírodních parků, které zabírají asi 20 % rozlohy Prahy. 48

4 V Praze ročně vzniká kolem tun odpadů, z toho asi 20 % komunálních, 10 % průmyslových a 60 % stavebních. Do října 1998, kdy byla zprovozněna spalovna komunálního odpadu v Malešicích s roční kapacitou tun, byl tento odpad převážně skládkován. Z celkové produkce komunálního odpadu se v Praze separuje asi jen 9 %. Úrovně některých západoevropských zemí, kde se třídí až 30 % komunálního odpadu, by Praha mohla dosáhnout již před rokem Napomáhá tomu rychlý nárůst účinnosti separace a podílu tříděného sběru odpadu. Velkým problémem pražského odpadového hospodářství však zůstávají staré skládky a ekologické zátěže. Snižování produkce a nebezpečnosti odpadu, jeho třídění v místě vzniku, maximální recyklace a energetické využití odpadu to jsou konkrétní přínosy kvalitě prostředí, na nichž se různou měrou může podílet každý občan Prahy. Strategické cíle P 1 P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 2 P 2.1 P 2.2 P 2.3 Postupné zkvalitnění všech složek životního prostředí na území hlavního města Prahy Redukovat znečištění ovzduší na hygienicky přijatelnou úroveň Zlepšit kvalitu povrchových i podzemních vod Snížit hlukové zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň Eliminovat vizuální znečištění Udržitelnost energetických a materiálových toků Minimalizovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat jejich recyklaci Omezit produkci nečištěných emisí a odpadních vod Snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv a pohonných hmot P 3 P 3.1 P 3.2 P 3.3 P 3.4 P 4 P 4.1 P 4.2 P 4.3 P 4.4 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí Podpořit stabilitu městské a příměstské krajiny Zvýšit či alespoň zachovat stávající rozmanitost přírodních prvků Omezit a vhodně usměrnit rekreační využití chráněných území v rámci města Zachovat vizuální kvalitu pohledů a panoramat v pražské kotlině Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví Citlivě začlenit památkové objekty a celky do chodu města Uchovat, příp. dotvořit charakter jednotlivých částí města bez porušení genia loci Prahy a zejména Pražské památkové rezervace Odlehčit historickému centru Zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města P 1 Postupné zkvalitnění všech složek životního prostředí na území hlavního města Prahy Velkoměstský charakter Prahy a řada nadregionálních funkcí zde koncentrovaných s sebou nesou i mnoho negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tyto nepříznivé vedlejší efekty nutné a jak je lze nejlépe omezit. Jedním ze základních východisek přístupu města k životnímu prostředí by se měl stát princip udržitelného rozvoje. Ten je formulován v tzv. Agendě 21, což je závěrečný dokument světové konference OSN konané v Rio de Janeiru roku K němu se naposledy v roce 1999 přihlásila též vláda České republiky ve Státní politice životního prostředí (usnesení č. 323/99). Problematice kvality městského prostředí se věnuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), např. v projektu Zdravá města. 49

5 Emise ze stacionárních zdrojů v Praze (v tunách za rok) SO 2 NO x tuhé látky Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 1.1 Redukovat znečištění ovzduší na hygienicky přijatelnou úroveň Omezovat na nezbytnou míru automobilovou dopravu především v centru města, kde je dominantním producentem škodlivin; omezení nabídky těch aktivit, které ji do centra přitahují. Podporovat dostavbu silničního a městského okruhu ve snaze odklonit necílovou dopravu z města a jeho centra. Zvýhodňovat ekologicky vhodné dopravní prostředky, zvláště v historických či přírodně cenných částech města a v rekreačních zónách. Urychlit přechod od lokálních topenišť k centrálním zdrojům vytápění či jeho ekologicky šetrnějším lokálním formám (aktuální zejména pro historické jádro či některé okrajové části s venkovským typem zástavby). Snižovat prašnost prostředí cílenou výsadbou vhodné zeleně, častějším kropením ulic atd. Zpracovat a postupně realizovat komplexní strategii ochrany ovzduší. P 1.2 Zlepšit kvalitu povrchových a podzemních vod Zamezit svodu nečištěných odpadních vod do toků, resp. soustředit je do čistíren odpadních vod. Monitorovat znečištění a vodnost toků, uplatňovat požadavky na jakost vody v tocích přitékajících do města, zejména v rámci vodohospodářských plánů povodí. Dbát na plošnou ochranu zdrojů podzemních vod (tedy nejen vlastních pramenů, pramenišť a jímacích oblastí). Zabraňovat nevhodným hydrologickým zásahům a průsakům znečišťujících látek do podzemních vod na celém území města. Koordinovat postup zainteresovaných subjektů na úrovni Prahy a Středočeského kraje v rozhodovací a povolovací praxi (např. ve vztahu k podzemním vodám a potokům). Zpracovat generely malých vodních toků. Program Revitalizace vodních toků a ploch (viz P 3.1). P 1.3 Snížit hlukové zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách Frekventované dopravní trasy vést mimo hustě obydlená území a rekreační zóny. V rámci programu Za tišší Prahu : Instalovat protihlukové bariéry a vysazovat pásy zeleně podél komunikací. Pokračovat v odhlučnění objektů ležících v ochranném hlukovém pásmu letiště osazováním speciálních tlumicích oken v nejvíce exponovaných zónách. Omezovat tzv. sociální hluk rovnoměrnějším rozmístěním celoměstských funkcí. P 1.4 Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň V rámci programu Zeleň k městu patří : Chránit stávající zeleň před necitlivými zásahy včetně vandalismu a neuvážených redukcí ve prospěch nové zástavby. Postupně revitalizovat městskou a příměstskou zeleň, včetně obnovy a údržby stromořadí (ve spolupráci se správci inženýrských sítí), ozeleňování znehodnocených ploch a vnitrobloků atd. Zajistit dostatečnou odbornou péči o zeleň. Vhodně rozšiřovat zelené plochy, propojovat je do souvislejších a životaschopnějších celků. P 1.5 Eliminovat vizuální znečištění V rámci programu Město na první pohled : Zlepšit očistu veřejných prostranství a systém svozu odpadu, včetně velkoobjemového. Důsledně postihovat vandalismus, a to i formou úklidu v rámci veřejně prospěšných prací. Působit na majitele chátrajících objektů a ploch, omezit výstavbu provizorních či esteticky nevhodných staveb. Omezit výkopové práce při pokládání a opravě inženýrských sítí jejich lepší koordinací a preferencí kolektorů. 50

6 Struktura odpadu produkovaného v Praze (1998) ze zemědělství a lesnictví, z energetiky, dolování a těžby 0,17 % z průmyslu 10,57 % ostatní 14,31 % komunální 15,93 % P 2 Udržitelnost energetických a materiálových toků ze stavebnictví 59,03 % Zdroj: ČEÚ, MHMP Technický pokrok a dynamický rozvoj společnosti jsou dosud provázeny i zvýšenými energetickými a materiálovými nároky. Městské prostředí s hustou koncentrací socioekonomických aktivit tento efekt ještě zesiluje. Jedním z hlavních klíčů k trvale funkční společnosti je přitom omezení spotřeby veškerých zdrojů, zejména neobnovitelných. Naplnění tohoto cíle je podmíněno nejen mnoha technickými a legislativními zásahy, ale především změnou postoje jednotlivců i institucí k celé problematice. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 2.1 Minimalizovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat jejich recyklaci Naplňovat Projekt hospodaření s odpady v hl. m. Praze. Prosazovat výstavbu zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů produkovaných v Praze. Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, finanční stimulace apod. Rozšířit síť mobilních i stálých sběrných míst druhotně využitelných surovin a nebezpečných odpadů. Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady. Důsledně evidovat a centrálně shromažďovat nebezpečné odpady, zajistit jejich ekologicky šetrnou likvidaci. P 2.2 Omezit produkci nečištěných emisí a odpadních vod Oddělovat neznečištěné dešťové vody a následně je využívat pro krajinotvornou funkci (posílení vodnosti toků, krajinářsky citlivé budování retenčních nádrží atd.). Redukovat znečištění oplachových vod z komunikací a zpevněných ploch (např. užíváním méně závadných posypových materiálů). Stimulovat omezení průmyslového znečištění vod přímo v místě jeho vzniku (např. odběrem užitkové vody pod výpustí odpadních vod odběratele; při vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace dodržovat předpisy a využívat předčisticích zařízení). Pokračovat v instalaci odlučovačů a centralizaci vytápění v průmyslových provozech, doplnit třetí stupeň čištění kouřových plynů v malešické spalovně. P 2.3 Snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv a pohonných hmot Orientovat energetickou politiku města na úspory energií a využití jejich alternativních forem. Recyklovat technologické vody v průmyslu, snižovat úniky pitné vody z vodovodní sítě. Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. Prosazovat přednostní využití energie získané jejich termickou úpravou. Snižovat energetickou náročnost nových i rekonstruovaných budov. Podporovat využití stávajících kolektorů a rozšiřování jejich sítě. Výrazně preferovat městskou hromadnou dopravu. P 3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí Rozmanité geomorfologické a přírodní poměry patří spolu s unikátním urba nisticko -architektonickým dědictvím k nejcennějším devízám hlavního města. Stěžejním úko lem je proto nalezení harmonické rovnováhy městských struktur a přírodních prvků, které se mohou vhodně doplňovat. Zatím je tomu spíše naopak, neboť typické atributy města jako doprava a bydlení zároveň představují největší zátěž pro přírodní prostředí. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 3.1 Podpořit stabilitu městské a příměstské krajiny Program Zeleň k městu patří (viz P 1.4). Vytvořit podmínky pro trvalou existenci zeleně uvnitř nových obytných zón; za- 51

7 Vývoj rozlohy ploch dle druhu pozemků (v hektarech) zemědělská půda lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy Zdroj: ČÚZK hrádkářské kolonie v souvisle zastavěném území citlivě přeměňovat na veřejně přístupnou zeleň. Umožnit dostatečnou prostupnost krajiny, např. vzájemným propojováním zelených enkláv do souvislejších a životaschopnějších celků s cílem posílit rekreačně-ekologický potenciál území (v souladu s celoměstským systémem zeleně). Posilovat retenční schopnost území s maximálním využitím přírodních prvků ekologicky citlivě zabraňovat snižování kapacity koryt potoků a řek; zvážit vybudování dalších retenčních nádrží i s ohledem na možné rekreační využití; vhodně ozelenit a rozčlenit velké monofunkční areály s vysokým podílem zpevněných (nepropustných) ploch, zvýšit jejich prostupnost a retenční schopnost. Revitalizovat vodní toky a plochy, rehabilitovat jejich vodohospodářskou, biologickou, krajinotvornou a rekreačně-estetickou funkci (v příhodných úsecích menších vodních toků návrat k jejich přirozenému trasování, pravidelné čištění koryt a okolí toků, zpřístupnění břehů formou přírodních promenád, obnova a údržba břehových porostů, druhově vhodné zarybnění, celková rehabilitace vodních toků a ploch jako funkčních biokoridorů, resp. biocenter). P 3.2 Zvýšit či alespoň zachovat stávající rozmanitost přírodních prvků Zachovat charakteristická rostlinná a živočišná společenstva udržením povahy jejich přirozeného stanoviště a širších vazeb (např. biokoridorů). Vytvořit a uplatňovat systém kategorizace městské i příměstské zeleně a krajinného rázu z hlediska zachování druhové rozmanitosti. P 3.3 Omezit a vhodně usměrnit rekreační využití chráněných území v rámci města V rámci programu Ochrana přírodně cenných lokalit : Lépe informovat návštěvníky chráněných území. Omezit volný pohyb ve zvláště cenných partiích, přísněji postihovat nedodržování stanovených pravidel. Vyčlenit dostatek sportovně-rekreačních ploch mimo chráněná území, která tuto roli často suplují. Vytvořit systém podpor pro vlastníky pozemků v chráněných územích. Rozvíjet ekologickou výchovu a lokální patriotismus (nejen ekologický), s cílem přenést část ochranné a kontrolní funkce na širší veřejnost. P 3.4 Zachovat vizuální kvalitu pohledů a panoramat v pražské kotlině Citlivě posuzovat estetický vliv nových staveb na tvářnost okolí a jejich vizuální dopad na pražské panorama. Pečovat o přírodní a architektonické dominanty i mimo chráněná území či Pražskou památkovou rezervaci. P 4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví Jedním z vážných problémů Prahy je střet atributů moderní doby s hmotným a duchovním odkazem minulosti, spojený s rizikem chybných a často nevratných zásahů do staleté urbanistické a architektonické podoby města. Praha je mnohdy příkladem necitlivého přístupu, kdy je kulturně-historické dědictví chápáno spíše jako překážka, nikoliv jako stěžejní součást rozvojového potenciálu města. Respektován není vždy ani fakt, že historické jádro Prahy nebylo dimenzováno pro dnešní intenzitu využití. Péče o hmotné a duchovní hodnoty minulosti by měla být chápána jako významná investice do budoucna. Praha proto musí usilovat o harmonický soulad mezi ochranou historického dědictví a rozvojem města. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 4.1 Citlivě začlenit památkové objekty a celky do chodu města Vytvořit efektivní a jednoduché regulativy ochrany památek na území města, včetně pravidel kontroly jejich dodržování. Vypracovat koncepci a metodiku památkové péče v Praze spolu s pravidly kontroly jejich naplňování. Zahájit osvětovou a propagační činnost, zvýšit povědomí občanů o tom, že ochrana památek je veřejným zájmem. 52

8 V rámci programu Ochrana kulturně-historického dědictví : Hledat soulad využití památkového fondu s jeho historickým odkazem a dispozičním potenciálem při zachování původních hodnot. Nabídnout vlastníkům památkových objektů systém podpor, bezplatný poradenský servis apod. Podniknout nezbytné kroky k záchraně nejohroženějších památek města, či alespoň zamezit jejich dalšímu chátrání. Věnovat zvýšenou pozornost stavu a adekvátnímu využití nemovitých památek ležících mimo Pražskou památkovou rezervaci (bývalá feudální sídla, kostely a drobné sakrální stavby, někdejší zemědělské a viničné usedlosti či celá jádra původních vesnic, ale i hodnotná průmyslová architektura aj.). Zajistit plnohodnotnou ochranu historického podzemí (sklepy, archeologická naleziště aj.). P 4.2 Uchovat, příp. dotvořit charakter jednotlivých částí města bez porušení genia loci Prahy a zejména Pražské památkové rezervace Respektovat Pražskou památkovou rezervaci jako součást světového kulturního dědictví registrovaného UNESCO, včetně z toho vyplývajících závazků, iniciovat zájem a účast státu i evropských orgánů na záchraně a přiměřeném rozvoji historického jádra Prahy. Zachovat polyfunkční povahu centra, včetně významného podílu bydlení a k němu náležejících obslužných funkcí. Podporovat specifika historického města, uchránit hodnotné a urbanisticky celistvé enklávy, včetně jedinečných celků z 20. století, zamezit průniku cizorodých prvků do původní zástavby někdejších venkovských sídel. Nepřipouštět vznik monofunkčních zón čistě turistické či administrativní povahy, u stávajících usilovat o jejich revitalizaci a polyfunkčnost. Vytvářet přátelské městské prostory určené veřejnosti (pasáže, proluky v centru města, vnitrobloky, pěší zóny, obytné ulice), město vhodně oživit zelení a drobnou architekturou. Program Sídliště domovem v návaznosti na státní program podpory oprav byto vého fondu zaměřený na panelové domy usilovat o celkovou humanizaci sídlišť (návrat k ulicím a náměstím jako osvědčeným formám struktury města, tvorba místních dominant a charakteristických prvků, větší prostupnost a bezbariérovost obytných areálů, doplnění sítě sportovišť a kulturních zařízení, posílení sociálních vazeb atd.). P 4.3 Odlehčit historickému centru Rozvolnit celoměstské funkce centra přechodem k polycentrickému uspořádání Prahy. Vytěsňovat z historického centra veškeré aktivity, které výrazně narušují jeho tradiční atmosféru. Zmírnit tlak na komerční využití historicky cenných budov a lokalit dostatečnou nabídkou rozvojových ploch mimo historické jádro. Zásadně redukovat individuální automobilovou dopravu v centru. Rozšířit nabídku turistických cílů a tras i na další části města. Omezovat provizorní a krátkodobé využití ploch v centru. P 4.4 Zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města Zlepšit informovanost o rozvojových záměrech města a funkčnost zpětné kontroly prostřednictvím občanů či občanských sdružení. Vytvořit kvalitní informační zázemí sloužící pro rozhodování veřejných orgánů a posílení role veřejnosti v otázkách územního rozvoje. Ve spolupráci se školami všech stupňů formovat již od nejmladší generace pozitivní a zodpovědný vztah k hmotnému i duchovnímu bohatství města. 53

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města.

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. K naplnění této strategické vize bude městská správa

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více