kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město"

Transkript

1 kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město Praha chce dosáhnout kvalitního přírodního a urbánního prostředí při respektování principů udržitelného rozvoje. Usiluje o podstatné snížení současné ekologické zátěže a o dosažení rovnováhy mezi sídelními strukturami a krajinou tak, aby se stala městem čistým, zdravým a harmonickým. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: zlepšovat kvalitu všech složek životního prostředí na celém území Prahy, posilovat prvky udržitelného rozvoje města v energetických systémech prosazovat účinné využití energie a snižovat její spotřebu, účelně využívat území, infrastrukturu a další zdroje, hospodárně nakládat s odpady, rozvíjet harmonický vztah města a příměstské krajiny, usilovat o dosažení souladu mezi rozvojem města a ochranou jeho historického a kulturního dědictví, využívat všech dostupných prostředků komunikace s veřejností při přípravě rozvojových záměrů města. 46

2 Harmonie přírody a města Jedinečná poloha Prahy ve vltavské kotlině je umocněna pestrou morfologií terénu a geologickou skladbou. Přírodní prvky prostupují až do samého jádra města, kde spolu s fenoménem řeky Vltavy harmonicky doplňují vzácně ucelený a přitom různorodý architektonický odkaz tisíciletého vývoje města. Pražská památková rezervace je náš nejcennější památkový komplex a zároveň patří k nejvýznamnějším městským celkům světa, což bylo v roce 1992 stvrzeno jejím zapsáním do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Současně však je živým a dynamicky se vyvíjejícím organismem, který plní roli velkoměstského centra. Pracuje zde kolem zaměstnanců, tedy bezmála třetina ekonomicky aktivních Pražanů. Denně sem zavítá dalších zhruba půl milionu návštěvníků. Z celkové rozlohy 866 ha připadá rovných 100 ha na řeku Vltavu a zeleň pokrývá 205 hektarů. Na území Pražské památkové rezervace se nachází celkem domů, z nichž je 36 % památkově chráněných a 60 % starších sta let. Stěžejními problémy PPR jsou přesycenost automobilovou dopravou, rostoucí tlak na často nevhodné převážně komerční využití historicky cenných objektů a rovněž strmý populační úbytek. V roce 1900 zde žilo trvale bydlících obyvatel, v roce 1999 již jen Unikátní pražskou mozaiku dotvářejí též rezidenční čtvrtě z konce 19. a první poloviny 20. století se svou specifickou zástavbou, bývalá předměstí s tradiční průmyslovou funkcí či jádra původních vesnic. Obraz Prahy je zarámován přírodním prstencem, do města pak enklávy volné krajiny vstupují zejména podél přítoků Vltavy. Cenné přírodní prvky či rozsáhlejší zelené plochy najdeme i na okolních návrších a vltavských ostrovech, v městských parcích a lesoparcích, které jsou často posledním zbytkem původního prostředí. Město je součástí krajiny, která zároveň spoluvytváří jedinečný obraz Prahy. Zachování charakteru příměstské krajiny je proto jedním z významných cílů pražského strategického plánu. Chráněná území a přírodní parky Drahaň - Troja Šárka - Lysolaje Košíře - Motol Klánovice - Čihadla vodní toky a plochy chráněná území přírodní parky Prokopské a Dalejské údolí Radotínsko-chuchelský háj Hostivař - Záběhlice Botič - Milíčov Říčanka Rokytka Rozloha ha % chráněná území ,3 přírodní parky * ,7 hl. m. Praha celkem ,0 Modřanská rokle - Cholupice * včetně uvnitř ležících chráněných území Zdroj: MHMP, IMIP, ÚRM 47

3 Podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkové emisi NO x v Praze (za rok 1998) malé zdroje 4 % střední zdroje 3 % velké zdroje 16 % mobilní zdroje, doprava 77 % Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, IMIP Porovnání měrných emisí ze stacionárních zdrojů v Praze a ČR (v tunách na km 2, rok 1998) tuhé látky SO 2 NO x CO C x H y Praha ČR Čisté a zdravé město Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP Krize životního prostředí města se začala rozvíjet již v polovině šedesátých let a kulminovala počátkem let osmdesátých. Dopady průmyslové výroby na kvalitu prostředí se v Praze daří od poloviny osmdesátých let výrazně omezovat. Roste však negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší i její podíl na nadměrném hluku a záboru městského prostoru. Problémem je také vysoká nehodovost a přeplněnost ulic automobily. Naplňování základních funkcí města jako jsou doprava a bydlení tak největší měrou přispívá k jeho znečištění. Nejpalčivějším a plošně nejrozšířenějším problémem životního prostředí Prahy zůstává znečištění ovzduší. A to i přesto, že celková produkce škodlivin se zde během posledních deseti let výrazně snížila. Znatelně klesly průměrné koncentrace oxidu siřičitého a hodnoty prašného spadu, dramaticky však narostly emise oxidů dusíku, jejichž dominantním producentem je automobilová doprava. Centrum Prahy tak již dnes vykazuje nejvyšší koncentrace NO x v České republice (průměrné roční koncentrace NO x se zde v roce 1998 pohybovaly zhruba v rozmezí µg/m 3 přičemž imisní limit pro IH r platný v ČR je 80 µg/m 3, maximální krátkodobé koncentrace v nejzatíženějších místech dosahovaly až 1000 µg/m 3 zde by průměrná půlhodinová koncentrace IH k neměla překročit 200 µg/m 3 ). Situaci neulehčují ani terénní podmínky v pražské kotlině, které jsou z hlediska rozptylu škodlivin značně nepříznivé a podporují vznik častých smogových situací. Ty jsou v letních měsících navíc provázeny vyšší koncentrací přízemního ozónu. Kombinace oxidů dusíku, SO 2 a prašného aerosolu poškozuje kromě lidského zdraví též stav objektů, což je nejlépe patrné na památkách. Kvalitu pražského ovzduší zhoršují rovněž cizorodé organické látky produkované zejména lokálním spalováním a dopravou. Praha je nejpostiženějším regionem ČR i z hlediska nadměrného hluku, kterým je ohroženo cca 68 % Pražanů. Jeho negativní dopad na atmosféru města, lidské zdraví a psychiku je nesporný, subjektivně možná dominantní. Podobně jako u kvality ovzduší má i zde rozhodující vliv pozemní doprava, která se na celkovém hlukovém zatížení podílí zhruba 90 % (hluk z leteckého provozu je prostorově omezen pouze na exponované koridory). Akustické klima zhoršuje i hluk ze stacionárních zdrojů, v rušných částech města též tzv. sociální hluk. Vibrace, které jsou častým doprovodným efektem hluku především z mobilních zdrojů, poškozují nejen lidské zdraví, ale i budovy a historické památky. Čistota vodních toků na území města je neuspokojivá, k čemuž velkou měrou přispívá nesprávně fungující kanalizace, nepovolené vypouštění a nedostatečné čištění odpadních vod. Špatná kvalita vody snižuje estetický a vodohospodářský význam řeky Vltavy, která v celkovém hodnocení jakosti nad Prahou spadá do IV. kategorie čistoty (voda silně znečištěná), pod městem pak do V. kategorie (voda velmi nečistá, nehodící se k žádné úpravě či užití). O něco optimističtější jsou hodnoty biologické a chemické spotřeby kyslíku či obsahu těžkých kovů. Vodohospodářský obraz Prahy příliš nezlepšuje ani řeka Berounka (IV. třída), ani menší pražské přítoky Vltavy. Ty se dlouhodobě pohybují v V. kategorii čistoty a varující je i pokles jejich vodnosti. Růst teplot v zástavbě vede k vysoušení města i příměstské krajiny. Pro ozdravění městského mikroklimatu mají proto velký význam jak vodní toky a plochy, tak i drobné vodní prvky v městské zástavbě. Zeleň různé kvality a vzrůstu pokrývá asi 1/3 území města (nepočítaje plochy orné půdy), ale její úbytek a nerovnoměrné rozložení se jeví jako vážné nebezpečí pro mikroklima Prahy i životní prostředí obecně (ohrožená biodiverzita, vodní režim, rekreační a estetická funkce apod.). Zelené plochy zanikají relativně nejrychleji v centru města, kde je jejich tlumící efekt nejpotřebnější. Plošné rozšiřování a propojování zeleně je ztěžováno úbytkem nezastavěných a nezpevněných ploch, které představují jakousi územní rezervu pro tento záměr. Specifickou složkou pražské zeleně jsou lesy. Pokrývají sice 10,5 % rozlohy města, avšak veškeré porosty jsou hodnoceny jako poškozené. Na území Prahy je vyhlášeno celkem 88 maloplošných chráněných území, z nichž ta nejvýznamnější jsou součástí 11 přírodních parků, které zabírají asi 20 % rozlohy Prahy. 48

4 V Praze ročně vzniká kolem tun odpadů, z toho asi 20 % komunálních, 10 % průmyslových a 60 % stavebních. Do října 1998, kdy byla zprovozněna spalovna komunálního odpadu v Malešicích s roční kapacitou tun, byl tento odpad převážně skládkován. Z celkové produkce komunálního odpadu se v Praze separuje asi jen 9 %. Úrovně některých západoevropských zemí, kde se třídí až 30 % komunálního odpadu, by Praha mohla dosáhnout již před rokem Napomáhá tomu rychlý nárůst účinnosti separace a podílu tříděného sběru odpadu. Velkým problémem pražského odpadového hospodářství však zůstávají staré skládky a ekologické zátěže. Snižování produkce a nebezpečnosti odpadu, jeho třídění v místě vzniku, maximální recyklace a energetické využití odpadu to jsou konkrétní přínosy kvalitě prostředí, na nichž se různou měrou může podílet každý občan Prahy. Strategické cíle P 1 P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 2 P 2.1 P 2.2 P 2.3 Postupné zkvalitnění všech složek životního prostředí na území hlavního města Prahy Redukovat znečištění ovzduší na hygienicky přijatelnou úroveň Zlepšit kvalitu povrchových i podzemních vod Snížit hlukové zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň Eliminovat vizuální znečištění Udržitelnost energetických a materiálových toků Minimalizovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat jejich recyklaci Omezit produkci nečištěných emisí a odpadních vod Snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv a pohonných hmot P 3 P 3.1 P 3.2 P 3.3 P 3.4 P 4 P 4.1 P 4.2 P 4.3 P 4.4 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí Podpořit stabilitu městské a příměstské krajiny Zvýšit či alespoň zachovat stávající rozmanitost přírodních prvků Omezit a vhodně usměrnit rekreační využití chráněných území v rámci města Zachovat vizuální kvalitu pohledů a panoramat v pražské kotlině Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví Citlivě začlenit památkové objekty a celky do chodu města Uchovat, příp. dotvořit charakter jednotlivých částí města bez porušení genia loci Prahy a zejména Pražské památkové rezervace Odlehčit historickému centru Zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města P 1 Postupné zkvalitnění všech složek životního prostředí na území hlavního města Prahy Velkoměstský charakter Prahy a řada nadregionálních funkcí zde koncentrovaných s sebou nesou i mnoho negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tyto nepříznivé vedlejší efekty nutné a jak je lze nejlépe omezit. Jedním ze základních východisek přístupu města k životnímu prostředí by se měl stát princip udržitelného rozvoje. Ten je formulován v tzv. Agendě 21, což je závěrečný dokument světové konference OSN konané v Rio de Janeiru roku K němu se naposledy v roce 1999 přihlásila též vláda České republiky ve Státní politice životního prostředí (usnesení č. 323/99). Problematice kvality městského prostředí se věnuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), např. v projektu Zdravá města. 49

5 Emise ze stacionárních zdrojů v Praze (v tunách za rok) SO 2 NO x tuhé látky Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 1.1 Redukovat znečištění ovzduší na hygienicky přijatelnou úroveň Omezovat na nezbytnou míru automobilovou dopravu především v centru města, kde je dominantním producentem škodlivin; omezení nabídky těch aktivit, které ji do centra přitahují. Podporovat dostavbu silničního a městského okruhu ve snaze odklonit necílovou dopravu z města a jeho centra. Zvýhodňovat ekologicky vhodné dopravní prostředky, zvláště v historických či přírodně cenných částech města a v rekreačních zónách. Urychlit přechod od lokálních topenišť k centrálním zdrojům vytápění či jeho ekologicky šetrnějším lokálním formám (aktuální zejména pro historické jádro či některé okrajové části s venkovským typem zástavby). Snižovat prašnost prostředí cílenou výsadbou vhodné zeleně, častějším kropením ulic atd. Zpracovat a postupně realizovat komplexní strategii ochrany ovzduší. P 1.2 Zlepšit kvalitu povrchových a podzemních vod Zamezit svodu nečištěných odpadních vod do toků, resp. soustředit je do čistíren odpadních vod. Monitorovat znečištění a vodnost toků, uplatňovat požadavky na jakost vody v tocích přitékajících do města, zejména v rámci vodohospodářských plánů povodí. Dbát na plošnou ochranu zdrojů podzemních vod (tedy nejen vlastních pramenů, pramenišť a jímacích oblastí). Zabraňovat nevhodným hydrologickým zásahům a průsakům znečišťujících látek do podzemních vod na celém území města. Koordinovat postup zainteresovaných subjektů na úrovni Prahy a Středočeského kraje v rozhodovací a povolovací praxi (např. ve vztahu k podzemním vodám a potokům). Zpracovat generely malých vodních toků. Program Revitalizace vodních toků a ploch (viz P 3.1). P 1.3 Snížit hlukové zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách Frekventované dopravní trasy vést mimo hustě obydlená území a rekreační zóny. V rámci programu Za tišší Prahu : Instalovat protihlukové bariéry a vysazovat pásy zeleně podél komunikací. Pokračovat v odhlučnění objektů ležících v ochranném hlukovém pásmu letiště osazováním speciálních tlumicích oken v nejvíce exponovaných zónách. Omezovat tzv. sociální hluk rovnoměrnějším rozmístěním celoměstských funkcí. P 1.4 Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň V rámci programu Zeleň k městu patří : Chránit stávající zeleň před necitlivými zásahy včetně vandalismu a neuvážených redukcí ve prospěch nové zástavby. Postupně revitalizovat městskou a příměstskou zeleň, včetně obnovy a údržby stromořadí (ve spolupráci se správci inženýrských sítí), ozeleňování znehodnocených ploch a vnitrobloků atd. Zajistit dostatečnou odbornou péči o zeleň. Vhodně rozšiřovat zelené plochy, propojovat je do souvislejších a životaschopnějších celků. P 1.5 Eliminovat vizuální znečištění V rámci programu Město na první pohled : Zlepšit očistu veřejných prostranství a systém svozu odpadu, včetně velkoobjemového. Důsledně postihovat vandalismus, a to i formou úklidu v rámci veřejně prospěšných prací. Působit na majitele chátrajících objektů a ploch, omezit výstavbu provizorních či esteticky nevhodných staveb. Omezit výkopové práce při pokládání a opravě inženýrských sítí jejich lepší koordinací a preferencí kolektorů. 50

6 Struktura odpadu produkovaného v Praze (1998) ze zemědělství a lesnictví, z energetiky, dolování a těžby 0,17 % z průmyslu 10,57 % ostatní 14,31 % komunální 15,93 % P 2 Udržitelnost energetických a materiálových toků ze stavebnictví 59,03 % Zdroj: ČEÚ, MHMP Technický pokrok a dynamický rozvoj společnosti jsou dosud provázeny i zvýšenými energetickými a materiálovými nároky. Městské prostředí s hustou koncentrací socioekonomických aktivit tento efekt ještě zesiluje. Jedním z hlavních klíčů k trvale funkční společnosti je přitom omezení spotřeby veškerých zdrojů, zejména neobnovitelných. Naplnění tohoto cíle je podmíněno nejen mnoha technickými a legislativními zásahy, ale především změnou postoje jednotlivců i institucí k celé problematice. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 2.1 Minimalizovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat jejich recyklaci Naplňovat Projekt hospodaření s odpady v hl. m. Praze. Prosazovat výstavbu zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů produkovaných v Praze. Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, finanční stimulace apod. Rozšířit síť mobilních i stálých sběrných míst druhotně využitelných surovin a nebezpečných odpadů. Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady. Důsledně evidovat a centrálně shromažďovat nebezpečné odpady, zajistit jejich ekologicky šetrnou likvidaci. P 2.2 Omezit produkci nečištěných emisí a odpadních vod Oddělovat neznečištěné dešťové vody a následně je využívat pro krajinotvornou funkci (posílení vodnosti toků, krajinářsky citlivé budování retenčních nádrží atd.). Redukovat znečištění oplachových vod z komunikací a zpevněných ploch (např. užíváním méně závadných posypových materiálů). Stimulovat omezení průmyslového znečištění vod přímo v místě jeho vzniku (např. odběrem užitkové vody pod výpustí odpadních vod odběratele; při vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace dodržovat předpisy a využívat předčisticích zařízení). Pokračovat v instalaci odlučovačů a centralizaci vytápění v průmyslových provozech, doplnit třetí stupeň čištění kouřových plynů v malešické spalovně. P 2.3 Snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv a pohonných hmot Orientovat energetickou politiku města na úspory energií a využití jejich alternativních forem. Recyklovat technologické vody v průmyslu, snižovat úniky pitné vody z vodovodní sítě. Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. Prosazovat přednostní využití energie získané jejich termickou úpravou. Snižovat energetickou náročnost nových i rekonstruovaných budov. Podporovat využití stávajících kolektorů a rozšiřování jejich sítě. Výrazně preferovat městskou hromadnou dopravu. P 3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí Rozmanité geomorfologické a přírodní poměry patří spolu s unikátním urba nisticko -architektonickým dědictvím k nejcennějším devízám hlavního města. Stěžejním úko lem je proto nalezení harmonické rovnováhy městských struktur a přírodních prvků, které se mohou vhodně doplňovat. Zatím je tomu spíše naopak, neboť typické atributy města jako doprava a bydlení zároveň představují největší zátěž pro přírodní prostředí. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 3.1 Podpořit stabilitu městské a příměstské krajiny Program Zeleň k městu patří (viz P 1.4). Vytvořit podmínky pro trvalou existenci zeleně uvnitř nových obytných zón; za- 51

7 Vývoj rozlohy ploch dle druhu pozemků (v hektarech) zemědělská půda lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy Zdroj: ČÚZK hrádkářské kolonie v souvisle zastavěném území citlivě přeměňovat na veřejně přístupnou zeleň. Umožnit dostatečnou prostupnost krajiny, např. vzájemným propojováním zelených enkláv do souvislejších a životaschopnějších celků s cílem posílit rekreačně-ekologický potenciál území (v souladu s celoměstským systémem zeleně). Posilovat retenční schopnost území s maximálním využitím přírodních prvků ekologicky citlivě zabraňovat snižování kapacity koryt potoků a řek; zvážit vybudování dalších retenčních nádrží i s ohledem na možné rekreační využití; vhodně ozelenit a rozčlenit velké monofunkční areály s vysokým podílem zpevněných (nepropustných) ploch, zvýšit jejich prostupnost a retenční schopnost. Revitalizovat vodní toky a plochy, rehabilitovat jejich vodohospodářskou, biologickou, krajinotvornou a rekreačně-estetickou funkci (v příhodných úsecích menších vodních toků návrat k jejich přirozenému trasování, pravidelné čištění koryt a okolí toků, zpřístupnění břehů formou přírodních promenád, obnova a údržba břehových porostů, druhově vhodné zarybnění, celková rehabilitace vodních toků a ploch jako funkčních biokoridorů, resp. biocenter). P 3.2 Zvýšit či alespoň zachovat stávající rozmanitost přírodních prvků Zachovat charakteristická rostlinná a živočišná společenstva udržením povahy jejich přirozeného stanoviště a širších vazeb (např. biokoridorů). Vytvořit a uplatňovat systém kategorizace městské i příměstské zeleně a krajinného rázu z hlediska zachování druhové rozmanitosti. P 3.3 Omezit a vhodně usměrnit rekreační využití chráněných území v rámci města V rámci programu Ochrana přírodně cenných lokalit : Lépe informovat návštěvníky chráněných území. Omezit volný pohyb ve zvláště cenných partiích, přísněji postihovat nedodržování stanovených pravidel. Vyčlenit dostatek sportovně-rekreačních ploch mimo chráněná území, která tuto roli často suplují. Vytvořit systém podpor pro vlastníky pozemků v chráněných územích. Rozvíjet ekologickou výchovu a lokální patriotismus (nejen ekologický), s cílem přenést část ochranné a kontrolní funkce na širší veřejnost. P 3.4 Zachovat vizuální kvalitu pohledů a panoramat v pražské kotlině Citlivě posuzovat estetický vliv nových staveb na tvářnost okolí a jejich vizuální dopad na pražské panorama. Pečovat o přírodní a architektonické dominanty i mimo chráněná území či Pražskou památkovou rezervaci. P 4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví Jedním z vážných problémů Prahy je střet atributů moderní doby s hmotným a duchovním odkazem minulosti, spojený s rizikem chybných a často nevratných zásahů do staleté urbanistické a architektonické podoby města. Praha je mnohdy příkladem necitlivého přístupu, kdy je kulturně-historické dědictví chápáno spíše jako překážka, nikoliv jako stěžejní součást rozvojového potenciálu města. Respektován není vždy ani fakt, že historické jádro Prahy nebylo dimenzováno pro dnešní intenzitu využití. Péče o hmotné a duchovní hodnoty minulosti by měla být chápána jako významná investice do budoucna. Praha proto musí usilovat o harmonický soulad mezi ochranou historického dědictví a rozvojem města. Vybrané aktivity a principy realizace cílů P 4.1 Citlivě začlenit památkové objekty a celky do chodu města Vytvořit efektivní a jednoduché regulativy ochrany památek na území města, včetně pravidel kontroly jejich dodržování. Vypracovat koncepci a metodiku památkové péče v Praze spolu s pravidly kontroly jejich naplňování. Zahájit osvětovou a propagační činnost, zvýšit povědomí občanů o tom, že ochrana památek je veřejným zájmem. 52

8 V rámci programu Ochrana kulturně-historického dědictví : Hledat soulad využití památkového fondu s jeho historickým odkazem a dispozičním potenciálem při zachování původních hodnot. Nabídnout vlastníkům památkových objektů systém podpor, bezplatný poradenský servis apod. Podniknout nezbytné kroky k záchraně nejohroženějších památek města, či alespoň zamezit jejich dalšímu chátrání. Věnovat zvýšenou pozornost stavu a adekvátnímu využití nemovitých památek ležících mimo Pražskou památkovou rezervaci (bývalá feudální sídla, kostely a drobné sakrální stavby, někdejší zemědělské a viničné usedlosti či celá jádra původních vesnic, ale i hodnotná průmyslová architektura aj.). Zajistit plnohodnotnou ochranu historického podzemí (sklepy, archeologická naleziště aj.). P 4.2 Uchovat, příp. dotvořit charakter jednotlivých částí města bez porušení genia loci Prahy a zejména Pražské památkové rezervace Respektovat Pražskou památkovou rezervaci jako součást světového kulturního dědictví registrovaného UNESCO, včetně z toho vyplývajících závazků, iniciovat zájem a účast státu i evropských orgánů na záchraně a přiměřeném rozvoji historického jádra Prahy. Zachovat polyfunkční povahu centra, včetně významného podílu bydlení a k němu náležejících obslužných funkcí. Podporovat specifika historického města, uchránit hodnotné a urbanisticky celistvé enklávy, včetně jedinečných celků z 20. století, zamezit průniku cizorodých prvků do původní zástavby někdejších venkovských sídel. Nepřipouštět vznik monofunkčních zón čistě turistické či administrativní povahy, u stávajících usilovat o jejich revitalizaci a polyfunkčnost. Vytvářet přátelské městské prostory určené veřejnosti (pasáže, proluky v centru města, vnitrobloky, pěší zóny, obytné ulice), město vhodně oživit zelení a drobnou architekturou. Program Sídliště domovem v návaznosti na státní program podpory oprav byto vého fondu zaměřený na panelové domy usilovat o celkovou humanizaci sídlišť (návrat k ulicím a náměstím jako osvědčeným formám struktury města, tvorba místních dominant a charakteristických prvků, větší prostupnost a bezbariérovost obytných areálů, doplnění sítě sportovišť a kulturních zařízení, posílení sociálních vazeb atd.). P 4.3 Odlehčit historickému centru Rozvolnit celoměstské funkce centra přechodem k polycentrickému uspořádání Prahy. Vytěsňovat z historického centra veškeré aktivity, které výrazně narušují jeho tradiční atmosféru. Zmírnit tlak na komerční využití historicky cenných budov a lokalit dostatečnou nabídkou rozvojových ploch mimo historické jádro. Zásadně redukovat individuální automobilovou dopravu v centru. Rozšířit nabídku turistických cílů a tras i na další části města. Omezovat provizorní a krátkodobé využití ploch v centru. P 4.4 Zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města Zlepšit informovanost o rozvojových záměrech města a funkčnost zpětné kontroly prostřednictvím občanů či občanských sdružení. Vytvořit kvalitní informační zázemí sloužící pro rozhodování veřejných orgánů a posílení role veřejnosti v otázkách územního rozvoje. Ve spolupráci se školami všech stupňů formovat již od nejmladší generace pozitivní a zodpovědný vztah k hmotnému i duchovnímu bohatství města. 53

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3

Článek 1. Článek 2. Článek 3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIMPERK o závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vimperk kterou se mění závazná část územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Ve výše uvedeném posouzení se konstatuje, že za negativní vlivy vyplývající z řešení územního plánu Václavovice lze považovat zejména:

Ve výše uvedeném posouzení se konstatuje, že za negativní vlivy vyplývající z řešení územního plánu Václavovice lze považovat zejména: í á á í Á ří ú Dodatek č.1 k Posouzení územního plánu Václavovice dle zákona č. 100/2001 Sb. Návrh řešení územního plánu Václavovice byl zpracován v říjnu 2009 na základě aktualizovaných průzkumů a rozborů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Důvodová zpráva Stávající právní úprava přírodních parků na území hl. m. Prahy Botič Milíčov Říčanka Radotínsko - Chuchelský háj Šárka Lysolaje

Důvodová zpráva Stávající právní úprava přírodních parků na území hl. m. Prahy Botič Milíčov Říčanka Radotínsko - Chuchelský háj Šárka Lysolaje Důvodová zpráva Stávající právní úprava přírodních parků na území hl. m. Prahy Dle ust. 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Praha životní prostředí Ročenka zpráva o stavu životního prostředí

Praha životní prostředí Ročenka zpráva o stavu životního prostředí Praha životní prostředí 2010 Ročenka zpráva o stavu životního prostředí Praha životní prostředí 2010 magistrát hlavního města prahy Děkujeme všem institucím, které poskytly údaje ke zpracování ročenky.

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

VLIV DOPRAVY NA PROST

VLIV DOPRAVY NA PROST Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení dopravy automobilová železniční vodní konkrétní dopravní problémy vliv na ŽP po složkách Dělení dopravy nejen v ČR podle druhu přepravy osobní x nákladní,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

S Vámi o všem? Ovšem. Setkání u kulatého stolu na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA

S Vámi o všem? Ovšem. Setkání u kulatého stolu na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA S Vámi o všem? Ovšem. Setkání u kulatého stolu na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA PROGRAM 1. Uvítání přítomných 2. EKOFOND 3. Pasport zeleně 4. Plán odpadového hospodářství 5. Generely cyklodopravy a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více