MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK /2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk V10 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan Telefon: Fax: Datum: Závěr zjišťovacího řízení záměru Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje Název: Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava Kapacita (rozsah) záměru: Charakter záměru: t/rok výroba stavebních hmot ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady kategorie ostatní Umístění: Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Kat. území: Mariánské Hory Oznamovatel: PINMARK s.r.o., Ropice 20, Ropice; IČ: Souhrnné vypořádání připomínek 1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ) záměr akceptuje a nepožaduje jeho posuzování v celém rozsahu příslušného zákona.

2 2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad ) má k předmětnému záměru následující připomínky: Připomínka Vypořádání Z hlediska zákona o odpadech požaduje krajský Oznamovatel v následném správním řízení úřad k následujícímu správnímu řízení předložit předloží certifikáty stavebních výrobků certifikáty stavebních výrobků vyrobených vyrobených z odpadů. z odpadů. Odpady vstupující do zařízení musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu Z hlediska zákona o ochraně ovzduší: Vzhledem k umístění záměru do lokality, která náleží dle věstníku Ministerstva životního prostředí č. 2/2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v souvislosti s překračováním imisního limitu pro PM10, a v souladu s opatřeními Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydaného nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 (zejména kap. H.1.1. opatření 1.1. Snížení primárních emisí TZL z bodových a plošných zdrojů a opatření 1.2. Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním, kap. H.1.5. Opatření k omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně a kap. H.1.6. Aplikace nejlepších dostupných technik pro snižování emisí TZL z plošných zdrojů), krajský úřad požaduje jako opatření k vyloučení vznosu a rozptylu tuhých znečišťujících látek v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, do dokumentací pro následná správní řízení zapracovat následující: 1. drtící a třídící zařízení budou vybavena skrápěním zpracovávaného materiálu; 2. pásové dopravníky budou vybaveny kapotáží, případně bude dopravovaný materiál vlhčen tak, aby nedocházelo k úletům TZL; 3. skládky volně ložených produktů výroby budou provedeny jako ze tří stran uzavřený prostor (box, ložná výška bude nižší než výška stěn boxu), skládky produktů frakce 0 8 mm budou navíc zakrytovány (zastřešeny, nadstřešeny, zaplachtovány); 4. výroba bude technickoorganizačně zajištěna tak, aby nevznikala v areálu nadměrná zásoba produktů, které by byly zdrojem prašnosti tj. produkty výroby stavebních hmot budou skladovány na skládkách jen v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich plynulé expedice; 5. expedice produktů výroby bude zajištěna očištěnými dopravními mechanismy se zakrytým nákladním prostorem; 6. povrch komunikací a zpevněných pojezdových a manipulačních ploch v areálu výroby stavebních hmot bude řešen způsobem, umožňujícím jejich pravidelně čištění; Upozornění plynoucí z příslušného právního předpisu. Oznamovatel zapracuje do dokumentací pro následná správní řízení následující: 1. Drtící a třídící zařízení budou vybavena skrápěním zpracovávaného materiálu. 2. Pásové dopravníky budou vybaveny kapotáží, případně bude dopravovaný materiál vlhčen tak, aby nedocházelo k úletům TZL. 3. Skládky volně ložených produktů výroby budou provedeny jako ze tří stran uzavřený prostor (box, ložná výška bude nižší než výška stěn boxu), skládky produktů frakce 0 8 mm budou navíc zakrytovány (zastřešeny, zaplachtovány). 4. Výroba bude technicko-organizačně zajištěna tak, aby nevznikala v areálu nadměrná zásoba produktů, které by byly zdrojem prašnosti tj. produkty výroby stavebních hmot budou skladovány na skládkách jen v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich plynulé expedice. 5. Expedice produktů výroby bude zajištěna očištěnými dopravními mechanismy se zakrytým nákladním prostorem. 6. Povrch komunikací a zpevněných pojezdových a manipulačních ploch v areálu výroby stavebních hmot bude řešen způsobem, umožňujícím jejich pravidelně čištění. 7. Způsob technického zajištění čištění a skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch v areálu betonárny a skrápění skládek surovin a produktů za účelem omezení resuspenze prachu (systém trysek, postřik hadicí, kropící vůz, zametání apod.). 2/5

3 7. způsob technického zajištění čištění a skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch v areálu betonárny a skrápění skládek surovin a produktů za účelem omezení resuspenze prachu (systém trysek, postřik hadicí, kropící vůz, zametání apod.); 8. bude zajištěno dostatečné množství vody pro skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch a skládek vstupních surovin i produktů; 9. k omezení prašnosti vyvolané realizací záměru bude na obvodu areálu ponechána stávající zeleň, případně bude zeleň doplněna výsadbou vhodně vybrané ochranné zeleně (zapojená zeleň tvořená stromy s keřovým podrostem). 8. Bude zajištěno dostatečné množství vody pro skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch a skládek vstupních surovin i produktů. 9. K omezení prašnosti vyvolané realizací záměru bude na obvodu areálu ponechána stávající zeleň, případně bude zeleň doplněna výsadbou vhodně vybrané ochranné zeleně (zapojená zeleň tvořená stromy s keřovým podrostem). Krajský úřad, příslušný podle 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 3. Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava (dále ČIŽP ) má k předmětnému záměru následující připomínky: Připomínka Vypořádání Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje snižovat Vypořádáno výše v bodě 2. emise TZL, vznikající při všech výrobních operacích. Dále ČIŽP požaduje eliminovat vznik sekundární prašnosti udržováním manipulačních ploch v čistém stavu a přepravu sypkých materiálů v zaplachtovaných vozech. Z hlediska ochrany vod požaduje ČIŽP předčištěné dešťové vody s ohledem na hydrogeologické podmínky zasakovat, případně využít ke zkrápění. Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP požaduje oddělené skladování jednotlivých přijímaných druhů odpadů. ČIŽP upozorňuje, že není zřejmé v čem (mimo drcení a třídění) spočívá výroba stavebních hmot. Vypořádáno výše v bodě 2. Oznamovatel zapracuje do DÚR možnost zasakování dešťových vod, případně jejich využití ke zkrápění. Oznamovatel zajistí oddělené skladování jednotlivých přijímaných druhů odpadů. Výroba spočívá pouze v těchto procesech (drcení, třídění). ČIŽP nesouhlasí s využitím odpadu kat. č Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, neboť není jasný důvod jeho vhodnosti v rámci výroby stavebních hmot. ČIŽP považuje za zavádějící tvrzení v části B oznámení záměru o recyklaci s ohledem na skutečnost, že recyklací není následné využití materiálů jako paliva nebo zásypového materiálu, přičemž jedním z produkovaných výrobků má být Oznamovatel v rámci DÚR objasní účel využití odpadu kat. č v rámci výroby stavebních hmot. Upozornění na nepřesnost. 3/5

4 Zásypový materiál z křemenného slévárenského písku a černouhelné strusky. ČIŽP upozorňuje, že v souladu s 3 odst. 6 zákona o odpadech je možné, aby odpad, který je předmětem některého ze způsobů využití, a který splňuje podmínky dle ust. 3 odst. 6 písm. a-d) téhož zákona, byl certifikován jako stavební výrobek. ČIŽP nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu příslušného zákona. Upozornění plynoucí z příslušného právního předpisu. 4. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále OOŽP ) dává k oznámení záměru kladné vyjádření s upozorněním, že záměr podléhá vyjádření vodoprávního úřadu (MMO OOŽP), v souladu s ust. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Závěr Záměr Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava odpovídá ustanovení bodu 6.2 dle kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle ust. 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr Výroba stavebních hmot, středisko Mariánské Hory - Ostrava, předložený oznamovatelem PINMARK s.r.o., Ropice 20, Ropice; IČ: podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. nebude dále posuzován Podmínky závěru zjišťovacího řízení Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje a zajistí: - certifikáty stavebních výrobků vyrobených z odpadů - drtící a třídící zařízení vybavené skrápěním zpracovávaného materiálu - pásové dopravníky vybavené kapotáží, případně vlhčení dopravovaného materiálu tak, aby nedocházelo k úletům TZL - provedení skládky volně ložených produktů výroby jako ze tří stran uzavřený prostor (box, ložná výška bude nižší než výška stěn boxu), skládky produktů frakce 0 8 mm budou navíc zakrytovány (zastřešeny, zaplachtovány) - technicko-organizační zajištění výroby, při kterém nebude vznikat v areálu nadměrná zásoba produktů, které by byly zdrojem prašnosti tj. produkty výroby stavebních hmot budou skladovány na skládkách jen v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich plynulé expedice - expedici produktů výroby očištěnými dopravními mechanismy se zakrytým nákladním prostorem - řešení povrchu komunikací a zpevněných pojezdových a manipulačních ploch v areálu způsobem, umožňujícím jejich pravidelně čištění - způsob technického zajištění čištění a skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch v areálu betonárny a skrápění skládek surovin a produktů za účelem omezení resuspenze prachu (systém trysek, postřik hadicí, kropící vůz, zametání apod.) 4/5

5 - dostatečné množství vody pro skrápění komunikací a zpevňených pojezdových a manipulačních ploch a skládek vstupních surovin i produktů - ponechání stávající zeleně, případně její doplnění výsadbou vhodně vybrané ochranné zeleně (zapojená zeleň tvořená stromy s keřovým podrostem) - možnost zasakování dešťových vod, případně jejich využití ke zkrápění - oddělené skladování jednotlivých přijímaných druhů odpadů - účel využití odpadu kat. č v rámci výroby stavebních hmot Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. Odůvodnění Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a navržené podmínky závěru zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo a na životní prostředí. Podmínky závěru zjišťovacího řízení je možné splnit během následných správních řízení. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení. Úplná znění vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů jsou zveřejněna na internetu na adrese (odkazy: veřejná správa > úřední deska > E.I.A., SEA a IPPC > Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje), kód záměru MSK Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod. otisk razítka Ing. Milan Machač vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství Po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Bc. Davidem Mlčochem, v. r. oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Bukovjan 5/5