MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí"

Transkript

1 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: , IČO: , DIČ: CZ , č. účtu: /0100

2 Manuál pro stážistu byl vytvořen v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ , který je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Autor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Verze: 1.0 Datum: Schválil: Ing. Radek Rinn, hlavní manažer projektu 2

3 Obsah 1 Úvod Základní informace pro stážisty Stážista Status studenta Výhody plynoucí z účasti na projektu Na co má stážista nárok Stáže Proplácení stravného, cestovného a ubytování Stravné Nárok na proplácení stravného Předání stravenek stážistovi Podmínky proplácení stravného deník stážisty Cestovné Nárok na proplácení cestovného Podmínky proplácení cestovného tabulka cestovních dokladů Ubytování Nárok na proplácení ubytování Podmínky proplácení ubytování originál účetního dokladu včetně průvodního listu Stručný popis průběhu realizace stáží Neregistrovaný uživatel Registrace Registrační formulář v systému ASAP Registrovaný uživatel Přihlášení na stáž Vyplnění profilu, vzdělání, praxe, jazykových a jiných dovedností Uchazeč je přihlášen ke kartě stáže Osobní pohovor Stážista je vybrán na stáž Harmonogram stáže Smlouva o zajištění stáže Předčasně zahájená stáž Probíhající stáž Zahájení stáže Vstupní zdravotní prohlídka Vstupní evaluační dotazník Probíhající stáž Docházka na stáž Změny v docházce na stáž Přehled administrativních povinností v průběhu stáže Průběžný evaluační dotazník Závěrečná fáze stáže Závěrečný evaluační dotazník

4 10.2 Vyhodnocení stáže Úhrada fixních nákladů na stáž Ukončení stáže Certifikát Kontroly Odkazy a kontakty Přílohy

5 1 Úvod Cílem manuálu je seznámit stážisty s realizací projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí krok za krokem: od základních pojmů a ustanovení, přes registraci do systému ASAP (Agendový systém aktivit projektu) 1 a průběh stáže až po její ukončení. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí (dále jen projekt ) je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je realizován od června 2012 do října 2014 a jeho hlavním cílem je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Veškeré dokumenty, které s realizací projektu souvisí (metodiky, manuály, formuláře, pravidla související se zapojením do projektu apod.), jsou průběžně aktualizovány. O těchto změnách chodí účastníkům projektu informace na jejich ové adresy. Účastníci jsou povinni se s aktuálními dokumenty seznámit a řídit se jimi. Aktuální dokumenty a metodické pokyny jsou k dispozici v systému ASAP. 2 Základní informace pro stážisty 2.1 Stážista Cílovou skupinou projektu jsou občané České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta) s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha 2. Stážistou může být 3 : absolvent s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže; nezaměstnaný; osoba vracející se na trh práce (např. osoba na rodičovské dovolené 4 apod.); osoba mající zájem o kariérní vzdělávání. 1 ASAP byl vytvořen jako komunikační platforma pro účely projektu. Slouží k propojení cílové skupiny (stážistů), poskytovatele stáže a Fondu dalšího vzdělávání. 2 Toto omezení vychází z pravidel Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 3 Na stáž se mohou přihlásit jen ti uchazeči, kteří nebyli v posledních 5 letech zaměstnanci poskytovatele stáže (platí pro hlavní pracovní poměr i pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti). Tento údaj uchazeči čestně prohlašují při registraci do systému ASAP. 4 Stážistou nemůže být osoba na mateřské dovolené. 5

6 Stážista může pokračovat ve studiu nad rámec svého dokončeného vzdělání, ale nemůže mít status studenta (viz kapitola 2.1.1). Dojde-li v průběhu realizace stáže ke změně, která má vliv na to, zda se stážista může i nadále účastnit projektu (získá-li stážista status studenta, trvalé bydliště v Praze, stane se OSVČ), je povinen neprodleně informovat svého konzultanta FDV stáž není možné v tomto případě dokončit. Stane-li se stážistou osoba registrovaná na Úřadu práce, která pobírá podporu v nezaměstnanosti, nezaniká jí tím, že se zapojí do projektu, nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti 5. Stážista se nemůže ucházet o další stáže, pokud již nějakou stáž v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí absolvoval 6. Stážistou se může stát také nezletilá osoba nebo osoba nesvéprávná. V tomto případě je nutné, aby byly všechny dokumenty, které stážista v průběhu projektu podepisuje, podepsány zákonným zástupcem stážisty. V případě, že by zajištění podpisů od zákonného zástupce mělo vliv na dodržení lhůt, je stážista o této skutečnosti povinen informovat příslušného konzultanta FDV a dojednat s ním individuální plán termínů Status studenta Dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je studentem osoba, která se soustavně (denní studium) připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole, nejdéle však do 26 let (u doktorandů do 28 let), a to následujícím způsobem: studium na středních školách, speciálních školách a vyšších odborných školách v České republice (kromě studia při zaměstnání nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li osoba v této době výdělečné činná nebo pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání pak není student); studium na jazykových školách, které jsou uvedeny ve vyhlášce MŠMT č. 167/2006 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách; studium na vysokých školách v rámci akreditovaného studijního programu, tj. bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu (nikoli ale formou kombinovaného studia); 5 Je-li uchazeč registrovaný na Úřadu práce vybrán na stáž a stane-li se stážistou, má povinnost oznámit FDV jméno a kontakt na zprostředkovatele/zprostředkovatelku na Úřadu práce. FDV následně oznámí Úřadu práce to, že stážista je zapojen do projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Povinnosti, které však má stážista směrem k Úřadu práce, zapojením do projektu nepomíjí. 6 Výjimkou je případ, kdy první stáž byla ukončena z důvodu pochybení na straně poskytovatele stáže. V takovém případě se stážista může přihlásit na novou stáž. 6

7 teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti; studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí MŠMT je stejné jako studium na středních nebo vysokých školách v České republice. 2.2 Výhody plynoucí z účasti na projektu Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí napomáhá efektivně řešit problém nedostatečné praxe, s nímž se potýká řada občanů při hledání zaměstnání. Projekt přináší účastníkům řadu výhod: zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu; navázání kontaktů; propojení teorie s praxí nové znalosti, zkušenosti ze specifického oboru; odborný dohled mentora; certifikát dokládající absolvování stáže; možnost nástupu do práce po skončení stáže v dané firmě (stážista však nástup do zaměstnání u poskytovatele stáže nemůže nárokovat); možnost vyzkoušet si pracovat, získání (obnovení) pracovních návyků, identifikace firemní kultury, adaptace v pracovní skupině, trénink týmové práce, postupný návrat do práce; možnost stáže v rámci zkráceného, resp. individuálně upraveného časového úseku; možnost plynulé výměny jednoho zaměstnání za druhé (osoba mající zájem o kariérní vzdělávání odstranění tzv. hluchého místa, tj. časového nesouladu mezi skončením jednoho zaměstnání a vyhledáním nového zaměstnání); čerpání výhod plynoucích z projektu FDV hradí cestovné, stravné, ubytování (v ČR) 7 ; zapojením do projektu osoba registrovaná na Úřadu práce neztrácí nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. 2.3 Na co má stážista nárok Stážista má za jasně stanovených podmínek nárok na proplácení nákladů na cestovné, ubytování a stravné (viz dále) 8. Stážista nemá nárok na finanční odměnu za výkon stáže. 7 V souladu se Smlouvou o zajištění stáže a Manuálem pro stážistu. 8 Stážistovi se doporučuje zřídit si úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu po dobu výkonu stáže. Výdaje vzniklé s uvedenou pojistnou smlouvou stážista nemá právo nárokovat k proplacení. 7

8 Stážista po skončení stáže nemůže u poskytovatele nárokovat nástup do zaměstnání. Poskytovatel stážistu může zaměstnat, záleží však pouze na něm, zda tak učiní. 2.4 Stáže Stáže probíhají u subjektů, které zapojením do projektu dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které vykonávají činnost, s možností (nikoli povinností) tyto proškolené pracovníky následně zaměstnat. Registrace do projektu a výběr stáží probíhá v systému ASAP (na který slouží k propojení stážistů, poskytovatelů stáže a FDV. Stáž je zahájena podpisem Smlouvy o zajištění stáže, která společně s přílohami stanovuje práva a povinnosti stážisty, poskytovatele stáže a FDV při realizaci stáže. Smlouva musí být stvrzena podpisem všech tří stran: stážistou, poskytovatelem stáže a FDV. Délka stáže je určena počtem hodin (liší se dle konkrétní profese). Stáž lze vykonávat v rozmezí 1 6 měsíců, toto rozmezí je blíže stanoveno v příslušné šabloně stáže. Stáže mohou začínat pouze 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci. Stáže probíhají podle předem stanoveného harmonogramu (rozpisu docházky) ten je závazný a stanovuje, které dny bude stážista na stáž docházet a kolik hodin stáže v dané dny absolvuje. Stážista musí absolvovat v každém dnu, kdy dochází na stáž, minimálně 4 hodiny stáže. Na realizaci projektu se váže řada administrativních povinností, především se jedná o řádné a včasné dokládání požadovaných dokumentů dotazníků, formulářů a žádostí (viz dále). Stážistu v průběhu stáže odborně vede mentor, který je zaměstnancem poskytovatele stáže a je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. V případě, kdy má stážista přiděleno více mentorů, zastává jeden z nich funkci hlavního mentora, tzv. mentora-garanta, kterého v případě potřeby může kontaktovat. Stážista má přiděleného svého konzultanta FDV, kterému zasílá průběžné relevantní dokumenty (viz kapitola 9 a 10), a na kterého se obrací v případě jakýchkoliv dotazů či oznámení. 8

9 3 Proplácení stravného, cestovného a ubytování Po podpisu Smlouvy o zajištění stáže 9, nejdříve však od prvního dne zahájení realizace stáže a v případě splnění všech podmínek, které vyplývají z tohoto manuálu (viz dále) a ze Smlouvy o zajištění stáže, má stážista nárok na proplácení těchto výdajů: cestovné (vypláceno převodem na bankovní účet na základě předložení příslušných cestovních výdajů, viz dále); ubytování (vypláceno převodem na bankovní účet na základě předložení příslušných výdajů za ubytování, viz dále); stravné (vypláceno ve formě stravenek předávaných poskytovatelem stáže, resp. poštou, zpětně za uplynulý měsíc dle odchozeného počtu hodin stáže, viz dále). Nárok na proplacení výdajů na stravu, ubytování a cestovné je zakotven ve Smlouvě o zajištění stáže, a to v maximálních částkách, které jsou komunikovány se stážistou v době před podpisem Smlouvy o zajištění stáže (viz kapitola 8). Stážista může mít nárok současně na proplacení všech 3 výše uvedených výdajů. Příklad: Uvažujeme-li, že stážista dochází na stáž od pondělí do pátku, může mít nárok na proplacení ubytování v průběhu týdne, na proplacení cestovného z domova na stáž a zpět na začátku a na konci týdne, na proplacení každodenních cest z místa ubytování (hostelu apod.) na místo stáže a zpět a na proplacení výdajů na stravné, které se odvíjejí od počtu celkově odchozených hodin stáže. Nárok na úhradu cestovného, ubytování a stravného stážistovi vzniká pouze za předpokladu, že plní všechny podmínky stáže řádně a včas, tj. ve stanovených termínech a v předepsaném formátu (viz dále). Výdaje za cestovné a ubytování jsou stážistovi vypláceny převodem na bankoví účet. Stážista proto musí mít bankovní účet zřízený, nebo se může dohodnout s osobou, které důvěřuje, o zasílání výše uvedených finančních částek na její účet, s tím, že odpovědnost za uzavření takové dohody nese pouze stážista. Rozhodne-li se stážista pro založení účtu pouze pro účely projektu, je doporučeno zřídit si účet u takového finančního domu, který nabízí zřízení účtu včetně vedení účtu zdarma. Případné náklady spojené se založením a vedením účtu nebudou stážistovi ze strany FDV ani ze strany poskytovatele proplaceny. V případě nemoci nebo jiné absence (viz kapitola ) nemá stážista nárok na proplacení žádných z výše uvedených výdajů. V případě nedodržování pravidel na straně stážisty má FDV právo náklady spojené s cestovným, ubytováním a stravným neproplatit. 9 V případě předčasného zahájení stáže vzniká stážistovi nárok na proplacení stravného, cestovného a ubytování již po podpisu smlouvy stážistou a poskytovatelem stáže blíže viz kapitola

10 Veškeré změny je nutno řešit individuálně s přiděleným konzultantem. Veškeré uznatelné výdaje může stážista nárokovat po podpisu Smlouvy o zajištění stáže, nejdříve však od prvního dne zahájení realizace stáže a současně pouze v případě splnění všech podmínek, které vyplývají z tohoto manuálu a ze Smlouvy o zajištění stáže. 3.1 Stravné Nárok na proplácení stravného Za každou celou absolvovanou hodinu stáže má stážista nárok na proplacení stravného ve formě stravenky ve výši 20,- Kč. Stravenky jsou předávány stážistovi v příslušné nominální hodnotě a tomu odpovídajícímu počtu stravenek v hodnotě 80,- Kč 10. Nárok na stravenky vzniká stážistovi s odevzdáním řádně vyplněného deníku stážisty (viz níže), a to dle počtu celých absolvovaných hodin stáže. Za předpokladu splnění všech pravidel obdrží stážista stravenky za odchozený kalendářní měsíc nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce 11. V případě opakovaného nedodržování povinností stážisty daných Smlouvou o zajištění stáže a tímto manuálem může konzultant navrhnout zrušení přiznaného nároku Předání stravenek stážistovi V průběhu realizace stáže jsou stážistovi stravenky předávány dvojím způsobem: 1) V prvních měsících stáže jsou stravenky zasílány na adresu poskytovatele stáže. Poskytovatel má po obdržení stravenek od dodavatele povinnost stážistovi stravenky neodkladně předat. Stravenky jsou předávány v obálce označené jménem stážisty, počtem stravenek a jejich nominální hodnotou. Stážista svým podpisem na formuláři Stvrzovací list o převzetí stravenek (příloha 8), po kontrole stravenek, potvrdí převzetí stravenek, jejich hodnotu i počet. 2) Za poslední měsíc stáže nebudou stravenky zasílány na adresu poskytovatele stáže, ale budou zaslány přímo stážistovi, a to na uvedenou kontaktní adresu. Stravenky jsou odesílány doporučeně s dodejkou, jejímž podpisem stážista odsouhlasí převzetí stravenek. V případě nevyzvednutí zásilky v uvedeném termínu bude stážista 10 V případě, kdy celková výše nároku stážisty na stravenky nebude dělitelná 80,- Kč, bude stážistovi předán odpovídající počet stravenek v nominální hodnotě 80,- Kč a zbytek nároku na stravování (menší než 80,- Kč) bude dorovnán stravenkami v nominální hodnotě 20 až 60,- Kč. 11 V případě stáží zahájených v září/říjnu 2012 může dojít k pozdějšímu dodání stravenek za první měsíc stáže, a to z technických důvodů (možné zdržení veřejné zakázky na dodavatele stravenek). 10

11 kontaktován konzultantem a upozorněn na nevyzvednutí zásilky. Zásilka bude v následujícím měsíci znovu odeslána na kontaktní adresu stážisty. V případě nevyzvednutí zásilky ani po opakovaném odeslání stážistovi nárok na stravenky zaniká. Po ukončení stáže obdrží stážista doporučeně poštou na kontaktní adresu zásilku se stravenkami za poslední měsíc stáže Podmínky proplácení stravného deník stážisty Stážista má povinnost průběžně vyplňovat deník stážisty (příloha 1), který je mu zaslán konzultantem po vyhotovení Smlouvy o zajištění stáže. Vzor vyplněného deníku stážisty je předmětem přílohy 2. Deník stážisty je dokument, který vyplňuje stážista elektronicky za každý kalendářní měsíc, ve kterém stáž probíhala. Do deníku stážisty se zapisuje docházka, změny oproti původně stanovenému rozpisu docházky (harmonogramu) a týdenní popis činností vykonávaných v průběhu stáže. Každý den, kdy stážista dochází na stáž, je stážista povinen vyplnit do deníku stážisty: docházku čas příchodu na stáž a čas odchodu; délku přestávky na oběd a oddech 12 (do odchozených hodin se tato přestávka nezapočítává); vysvětlení případného nesouladu v docházce s plánovaným harmonogramem. V tabulce, do které stážista vyplní v deníku stážisty čas příchodu, čas odchodu a délku přestávky, je automaticky vypočítáno, kolik celých hodin za daný den stážista absolvoval. Stážista je povinen vyplňovat délku přestávky na oběd a oddech v souladu s těmito pravidly: nejdéle po 6 hodinách nepřetržité stáže je povinná přestávka na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému stážistovi musí být přestávka v trvání nejméně 30 minut poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité stáže. Stážista je povinen odečítat od docházky přestávku na oběd v minimální délce trvání 30 minut ve výše uvedených případech vždy i tehdy, když na obědě nebyl. Je tedy důležité, aby v případě, kdy je přestávka na oběd dle výše uvedených pravidel již povinná, stážista skutečně přestávku dodržel. 12 Ze Smlouvy o zajištění stáže vyplývá, že poskytovatel je povinen poskytnout stážistovi nejdéle po 6 hodinách nepřetržité stáže přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému stážistovi (osobě mladší 18 let) musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité stáže. 11

12 Při výkonu stáže je důležité si uvědomit, že stáž musí být realizována dle harmonogramu (viz kapitola 8.1). Z toho vyplývá, že stážistovi se do docházky započítávají pouze celé absolvované hodiny. Např. stážista přijde na stáž v 8:00, ze stáže odejde v 15:00. Z této doby se stážistovi odečte přestávka na oběd (minimálně 30 minut; stážista však byl na obědě 40 minut). Celkem tedy stážista absolvoval 6 hodin a 20 minut, nicméně do celkové docházky se mu započítávají jen celé absolvované hodiny, tedy 6 hodin. Nazveme-li 20 neuznaných minut přesčasem, je důležité uvést, že přesčasy není možné v rámci týdnů ani měsíců sčítat. Stážista si musí plánovat docházku podle harmonogramu tak, aby mu zbytečné přesčasy nevznikaly. Každý týden je stážista povinen: vyplňovat do deníku stážisty popis činností, kterými se v uplynulém týdnu zabýval, a ve kterých tak zlepšoval své znalosti a dovednosti viz příloha 2. (Popis činností je důležité uvést tak, aby bylo z deníku jasné, že stážista obsáhl činnosti vydefinované v šabloně stáže, respektive v kartě stáže, která navazuje na šablonu stáže, a naplnil tak cíl stáže.) Na základě řádně vyplněného deníku jsou stážistovi vypláceny stravenky a dále je posuzován i nárok na proplacení nákladů za ubytování a cestovné. Proto, je-li stáž takového charakteru, že stážista nemá každý den přístup k počítači, je doporučeno, aby poskytovatel stáže stážistovi deník na aktuální měsíc vytiskl. Stážista tak bude mít možnost vyplňovat deník průběžně v papírové podobě a na konci kalendářního měsíce ho jednorázově přepíše do počítače. Tento dokument se vyplňuje průběžně a vyplněný se následně odesílá konzultantovi FDV vždy za daný kalendářní měsíc, což platí pro oba typy stáží: jak pro stáže začínající 1. den v měsíci, tak pro stáže začínající 15. den v měsíci. U stáží, které začínají v polovině kalendářního měsíce, stážista v prvním zaslaném deníku dokládá svoji činnost pouze za 2. polovinu prvního kalendářního měsíce. V posledním zaslaném deníku pak stážista dokládá svoji činnost pouze za 1. polovinu posledního kalendářního měsíce. Do 3 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém stáž probíhala, stážista: vyplněný deník vytiskne (pouze daný měsíc), opatří ho svým podpisem a předá ho mentorovi; současně ho pošle nepodepsaný, v elektronické podobě (celý soubor, tj. včetně harmonogramu a ostatních listů s deníku) em konzultantovi FDV. 12

13 Mentor deník stážisty opatří svým podpisem a nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí od stážisty deník odešle doporučeně poštou konzultantovi FDV spolu s ostatními dokumenty. Je důležité, aby stážista před odevzdáním deník zkontroloval. Kontroluje především: zda počet celkem odchozených hodin souhlasí s počtem hodin naplánovaných na daný měsíc v harmonogramu; zda se plán docházky za daný měsíc shoduje s předpokládanou docházkou, stanovenou v harmonogramu (tj. zda počet plánovaných hodin v předem stanovených dnech odpovídá skutečné docházce na stáž); zda jsou v případě nesouladu plánu docházky a harmonogramu tyto změny vysvětlené; zda je řádně vyplněn popis činností, kterými se stážista v daném měsíci zabýval; zda činnosti vykonávané stážistou odpovídají šabloně typové pozice a kartě stáže; zda je deník podepsán stážistou. Konzultant FDV deník stážisty zkontroluje. Podle počtu celých odchozených hodin v daných dnech přizná konzultant FDV stážistovi nárok na stravenky. Stravenky jsou stážistovi doručeny na adresu poskytovatele stáže, resp. na jeho kontaktní adresu (viz kapitola 3.1.2). 3.2 Cestovné Nárok na proplácení cestovného Veškeré uznatelné, tedy proplatitelné výdaje, vznikají až po podpisu Smlouvy o zajištění stáže 13 všemi třemi stranami, nejdříve však od prvního dne zahájení realizace stáže a v případě splnění všech podmínek, které vyplývají z tohoto manuálu (viz dále). Z toho vyplývá, že: náklady, které uchazeč o stáž vynaloží v souvislosti s cestováním na osobní pohovor nebo na schůzku k podpisu smlouvy, nebudou proplaceny. FDV proplácí pouze doklady spojené s cestou na stáž a ze stáže. Služební cesty realizované v rámci stáže a nařízené mentorem, resp. poskytovatelem stáže, nebudou propláceny v rámci cestovních výdajů ze strany FDV, ale poskytovatelem stáže. 13 V případě předčasného zahájení stáže vzniká stážistovi nárok na proplacení stravného, cestovného a ubytování již po podpisu smlouvy stážistou a poskytovatelem stáže blíže viz kapitola

14 Soukromé vozidlo Doprava na stáž soukromým vozem není Fondem dalšího vzdělávání proplácena. Výjimkou jsou individuálně posuzované případy např.: doprava handicapovaných osob, které nemají možnost dopravit se na stáž jiným způsobem. Možnost používat soukromý vůz pro dopravu na stáž musí být zakotvena ve Smlouvě o zajištění stáže. V takovém případě je stážistovi hrazena spotřeba pohonných hmot. Při výpočtu nároku, ale také skutečné spotřeby, se vychází z průměrné spotřeby vozu, kterou stážista musí doložit kopií technického průkazu. Dále se postupuje v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanoví průměrnou cenu pohonných hmot. Stážistovi není hrazeno opotřebení vozu, tzv. amortizace. Soukromý vůz může stážista využít ve výjimečných případech a pouze, je-li to zakotveno ve Smlouvě o zajištění stáže Meziměstská veřejná doprava Běžně jsou stážistovi propláceny cestovní výdaje, cestuje-li na stáž mimo místo svého bydliště, tzn. mezi obcemi. FDV proplácí pouze jízdenky v ceně jízdného 2. třídy. V případě, že stážista předloží jízdenku 1. třídy, smí nárokovat k proplacení pouze částku do výše jízdenky 2. třídy. FDV nepožaduje zakoupení slevového kuponu (např. in-karta). Z toho důvodu také případné pořízení těchto kuponů nebude propláceno. Místenky jsou stážistovi propláceny jen v případě, že nelze zakoupit jízdenku bez místenky. Místenky nebudou propláceny, jde-li jejich cenu oddělit od ceny jízdenky. V takovém případě bude stážistovi proplacen pouze lístek do výše ceny bez místenky Městská hromadná doprava (dále jen MHD) Jízdenky a časové kupony MHD jsou propláceny všem bez rozdílu místa bydliště a vykonávané stáže, avšak s ohledem na následující pravidla: Jednotlivé jízdenky jsou v plné výši propláceny pouze v případě, že stážista dochází na stáž maximálně 3x v týdnu. V případě, že dochází na stáž 4 a více dnů v týdnu, je důrazně doporučeno pořídit si časový kupon MHD. V případě, že stážista dochází na stáž 4 a více dnů v týdnu, časový kupon MHD si nepořídí a bude nárokovat proplacení jednotlivých jízdenek, budou mu tyto jízdenky proplaceny pouze do výše ceny odpovídajícího kuponu MHD. Pořídí-li si stážista časový kupon, i když chodí na stáž méně jak 4x v týdnu, bude mu proplacena jen poměrná část ceny kuponu. 14

15 Jízdenky musí být vždy označeny a musí z nich být patrné datum a čas platnosti. V případě, že stážista dochází na stáž 4 a více dnů v týdnu, nevlastní časový kupon MHD a pořizuje si jej jen pro účely stáže, tedy maximálně 1 měsíc před dnem začátku stáže (počítáno k 1. nebo 15. dni v kalendářním měsíci), budou mu náklady na pořízení kuponu proplaceny v plné výši. K proplacení kuponu v plné výši musí stážista doložit: - V tabulce cestovních dokladů za první měsíc stáže: Originál dokladu o zřízení průkazu/karty (např. doklad o zaplacení) včetně razítka, k němuž se časový kupon váže. Datum vystavení průkazu/karty nesmí být starší než 1 měsíc před datem začátku stáže (počítáno k 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci). Stážista nemá nárok na proplacení nákladů na pořízení průkazu/karty (ani nákladů na fotografie na průkaz/kartu apod.). - V tabulce cestovních dokladů za každý měsíc stáže: Sken průkazu/karty. Kopii časového kuponu pro daný měsíc, ve kterém nárokuje proplacení cestovného, nebo doklad o zakoupení časového kuponu na daný měsíc. Z předkládaných dokladů musí být vždy jednoznačně patrné, na koho je časový kupon vystaven, např. ID kuponu se musí shodovat s ID průkazu. V případě, že takový doklad není standardně vystavován, je stážista povinen si o něj u vydavatele kuponu požádat. Pokud stážista k první tabulce cestovních dokladů nedoloží doklad o zřízení průkazky (s datem ne starším než 1 měsíc před dnem začátku stáže), bude mu časový kupon proplacen pouze v poměrné výši. V případě, že stážista vlastní časový kupon MHD, tj. předpokládá se, že stážista využívá kupon i k osobním účelům, FDV proplácí pouze poměrnou část ceny kuponu dle počtu dní stáže. Konkrétně bude cena kuponu vydělena počtem dní, po které kupon platí, a vynásobena počtem dní stáže za příslušné období. V případě, že má stážista nárok na ubytování (viz dále), ale tuto možnost nevyužije, jsou mu propláceny cestovní výdaje pouze do výše součtu ceny ubytování a cestovného z a do místa kontaktní adresy, na které by měl nárok, kdyby ubytování využil Podmínky proplácení cestovného tabulka cestovních dokladů Náklady na proplacení cestovného dokládá stážista vždy za daný kalendářní měsíc, což platí pro oba typy stáží: jak pro stáže začínající 1. den v měsíci, tak pro stáže začínající 15

16 15. den v měsíci. U stáží, které začínají v polovině kalendářního měsíce, stážista předkládá první doklady za cestovné pouze za 2. polovinu daného kalendářního měsíce. Cestovní doklady stážista průběžně organizuje do tabulky cestovních dokladů (příloha 3), která je k dispozici stážistovi po zahájení stáže v systému ASAP. Vzor vyplněné tabulky cestovních dokladů je předmětem přílohy 4. Stážista má povinnost cestovní doklady do tabulky cestovních dokladů organizovat průběžně. V případě kontroly na místě budou tyto doklady kontrolovány. Stážista vyplní tabulku cestovních dokladů podle níže uvedených pravidel: jízdenky připevňuje za roh sešívačkou nebo průhlednou lepenkou k danému datu do příslušného pole tabulky (příloha 4); na dokladech připevněných sešívačkou musí být čitelné všechny údaje (svorka nesmí překrývat údaje na dokladu); doklady se mohou překrývat; doklady se řadí chronologicky, tedy v čase od nejstaršího po nejnovější doklad; stážista dokládá ORIGINÁLY jednotlivých cestovních dokladů; výjimkou jsou průkazky k časovým či slevovým kuponům MHD a také samotné kupony, jejichž platnost je delší než sledované období (např. čtvrtletní kupon) v tomto případě připevňuje stážista do tabulky doklad o zaplacení (doklad musí být vystaven na jeho jméno, popř. musí být jinak prokázáno, že zakoupený kupon náleží stážistovi) a kopii průkazky na MHD popř. časového kuponu. V případě, že stážista využívá kupon, jehož platnost je delší než sledované období (např. čtvrtletní kupon), dodává kopii průkazu, popřípadě časového kuponu v tabulce cestovních dokladů každý měsíc znovu, protože k proplacení nárokuje vždy pouze část ceny kuponu za daný měsíc a s ohledem na frekvenci docházení na stáž. FDV si ponechává veškeré předložené doklady za daný měsíc. Jízdenky je stážista povinen předkládat uvedeným způsobem. Nedodržení předepsaného způsobu bude mít za následek zpoždění v proplacení cestovních výdajů, a to minimálně o 1 měsíc. V případě opakovaného nedodržování postupů může konzultant FDV navrhnout zrušení přiznaného nároku. Vyplněnou tabulku cestovních dokladů stážista předá do 3 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce mentorovi/poskytovateli stáže, který ji opatří podpisem mentora a zašle ji do 3 pracovních dnů od převzetí od stážisty konzultantovi FDV 16

17 spolu s dalšími dokumenty. Nejpozději do 12 pracovních dní od doručení podkladů na adresu FDV obdrží stážista prostředky na bankovní účet. Za vyplnění tabulky cestovních dokladů je zodpovědný vždy stážista. Za odeslání dokumentu ke kontrole FDV je pak odpovědný poskytovatel stáže. V průběhu kontroly předložených dokladů na straně FDV může být stážista telefonicky kontaktován konzultantem k upřesnění některých nesrovnalostí v dokladech. FDV doporučuje předkládat doklady v předepsaném formátu, dojde tak k výraznému zkrácení doby administrace na straně FDV a potažmo dřívějšímu odeslání platby. V rámci kontroly na místě budou kontrolovány cestovní doklady. 3.3 Ubytování Nárok na proplácení ubytování Za vhodné ubytování je považováno ubytování v hostelech, internátech, turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích atd. V žádném případě není propláceno ubytování v podnájmu v rámci nájemní smlouvy. Ubytování by se mělo nacházet v blízkosti místa výkonu stáže. Ubytování bez stravy je propláceno v maximální výši 350,- Kč/osobu/noc. V případě, že je ubytování dražší než 350,- Kč/osobu/noc, je stážistovi ubytování propláceno pouze do výše maximální stanovené ceny za ubytování, tj. 350,- Kč/osobu/noc. Např. stojí-li ubytování 400,- Kč/osobu/noc, je stážistovi proplaceno pouze 350,- Kč/osobu/noc a zbylých 50,- Kč si musí stážista zaplatit sám. V případě, že stážista využívá ubytování i mimo dny, kdy chodí na stáž, je stážistovi proplacena faktura (účetní doklad) za ubytování pouze v poměrné výši. Např. chodí-li stážista na stáž v pondělí, úterý a středu (ubytován je tedy 2 noci), ale platí-li si ubytování v místě výkonu stáže celý týden, proplatí mu FDV ubytování pouze za uvedené 2 noci. Stojíli ubytování více než 350,- Kč/osobu/noc (např. 400,- Kč/osobu/noc), proplatí FDV toto ubytování pouze do výše 350,- Kč/osobu/noc (celkem tedy 700,- Kč). Stojí-li ubytování méně než 350,- Kč/osobu/noc (např. 200,- Kč/osobu/noc), proplatí FDV toto ubytování pouze do výše skutečné ceny ubytování (celkem tedy 400,- Kč). Při přihlášení na stáž uchazeč uvádí tyto adresy: o o adresa trvalého bydliště (nesmí být v hl. m. Praha); kontaktní adresa (může se shodovat s adresou trvalého bydliště; může být v hl. m. Praha). 17

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více