METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0"

Transkript

1 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: , IČO: , č. účtu: /0100

2 Metodický pokyn byl vytvořen v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ , který je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Autor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Účinnost od: Platnost od: Schválil: Ing. Jan Pecka, hlavní manažer projektu Datum vydání:

3 Metodický pokyn upravuje pravidla zapojení cílové skupiny pedagogických pracovníků - do projektu, resp. upravuje v souvislosti s touto cílovou skupinou některá pravidla realizace stáží pedagogických pracovníků v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 (reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/ ), jehož realizátorem je Fond dalšího vzdělávání. Níže uvedená pravidla jsou platná pouze pro uchazeče o stáž/stážisty pedagogické pracovníky a pro poskytovatele stáží, kteří poskytují stáže realizované dle šablon pro pedagogické pracovníky. Metodický pokyn je účinný od Výklad pojmu pedagogický pracovník (bod 2.1 Manuálu pro stážistu, str. 6) Pro účely stáží pedagogických pracovníků realizovaných v rámci projektu je pedagogickým pracovníkem rozuměn učitel odborných předmětů a učitel odborného výcviku. Stáž v rámci projektu není považována za další vzdělávání pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Dokládání povinných dokumentů do profilu uchazeče o stáž v IS ASAP (bod 6.1 Manuálu pro stážistu, str. 33) Nově ustanoveno: Uchazeč o stáž pedagogický pracovník je povinen doložit do svého profilu v IS ASAP Čestné prohlášení ředitele školy, které je přílohou tohoto metodického pokynu. Dokument je též dostupný v IS ASAP v záložce Dokumenty pro uchazeče. (Uchazeč o stáž pedagogický pracovník je povinen formulář vytisknout a předat k vyplnění příslušné osobě, tedy řediteli školy, kde je uchazeč o stáž pedagogický pracovník zaměstnán. Do svého profilu v IS ASAP následně dodává sken vyplněného dokumentu.) Ruší se ustanovení: Uchazeč o stáž pedagogický pracovník nedokládá do svého profilu v IS ASAP potvrzení o evidenci na úřadu práce. Tento dokument je považován za nerelevantní vzhledem k definování cílové skupiny (viz 1. bod tohoto metodického pokynu). Nadále platí níže uvedená ustanovení: Uchazeč o stáž se může přihlásit ke kartě pouze za předpokladu, že má ve svém profilu nahrané všechny povinné dokumenty. Ostatní dokumenty jsou pro uchazeče o stáž povinné pouze v případě, že jsou relevantní, nebo pokud je vyžaduje šablona. 3

4 o dokumenty povinné pro všechny uchazeče o stáž: životopis uchazeče o stáž (Je požadován aktuální životopis uchazeče o stáž. Dokument je dostupný pro pracovníky FDV, po přihlášení ke kartě je viditelný také poskytovateli stáže.); čestné prohlášení uchazeče o stáž (Formulář čestného prohlášení je k dispozici v IS ASAP v Dokumentech pro uchazeče (náhled je k dispozici v příloze 8 tohoto manuálu). Uchazeč o stáž je povinen formulář vytisknout, vyplnit jej a podepsat. Do systému pak vkládá sken podepsaného čestného prohlášení. Tento dokument je po přihlášení ke kartě dostupný pouze pro pracovníky FDV.); doklad o požadovaném vzdělání (Dokument slouží ke kontrole správnosti zadaných údajů, po přihlášení ke kartě je dostupný pouze pro pracovníky FDV.); o ostatní dokumenty: potvrzení o přerušení živnosti (Povinný dokument pro uchazeče o stáž, kteří byli před přihlášením ke kartě OSVČ. Dokument je dostupný pouze pracovníkům FDV.); průkaz mimořádných výhod ZTP, ZTP/P (Povinný dokument pro držitele průkazu. Dokument je dostupný pouze pracovníkům FDV.); zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, výpis z Rejstříku trestů apod. (Povinný dokument pouze pokud ho vyžaduje šablona, resp. karta. Dokument je dostupný pracovníkům FDV i poskytovateli stáže.); motivační dopis, reference, doplňující dokumenty apod. (Nepovinné dokumenty, které jsou dostupné pracovníkům FDV i poskytovateli stáže). 3. Vystavení karty stáže - stanovení odborných kompetencí v kartě stáže (bod 6.3 Manuálu pro poskytovatele stáží, str. 24) Nově ustanoveno: Náplň stáže - Poskytovatel stáže je povinen v kartě stáže vypisované k šabloně určené pro pedagogické pracovníky v části Náplň stáže stanovit minimálně 4 odborné kompetence uvedené v příslušné šabloně (část 1.3), jejichž osvojení, trénink a nabytí bude předmětem realizace stáže. Nadále platí níže uvedená ustanovení: Vystavení karty: upřesnění pozice (je možná specifikace názvu dané pozice) 4

5 stáž vhodná pro (lze uvést, zda je stáž vhodná pro OZP/OZZ 1 ) termín zahájení stáže - Předpokládaný začátek stáže musí být stanoven tak, aby se mohli na danou stáž uchazeči o stáž přihlásit, aby poskytovatel stáže stihl realizovat osobní pohovory a aby byl zohledněn čas potřebný na vyřízení administrativních náležitostí sepsání Smlouvy, stanovení harmonogramu stáže apod. - Při stanovení termínu začátku stáže musí poskytovatel stáže respektovat aktuální informace zveřejňované na webových stránkách projektu (http://www.stazevefirmach.cz/) a musí být splněno pravidlo, že stáž může začít pouze 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci. Je také nutné si uvědomit, že administrativní kroky od zveřejnění karty po zahájení stáže trvají cca 6 týdnů. - Termín zahájení stáže stanovený poskytovatelem stáže při vystavení karty je pouze orientační a je upraven při schválení karty konzultantem FDV (s ohledem na aktuální datum a stav projektu). termín ukončení stáže - Poskytovatel stáže uvede předpokládaný termín ukončení stáže (s ohledem na hodinovou dotaci stáže uvedenou v šabloně). - Přesný termín ukončení stáže je výsledkem dohody konkrétní docházky na stáž mezi poskytovatelem stáže, resp. mentorem a stážistou při sestavování harmonogramu stáže. - Termín ukončení stáže je vždy stanoven jako 14. den po posledním dni docházky na stáž dle harmonogramu stáže. termín, do kterého se mohou stážisté přihlašovat na stáž - Je vhodné, aby poskytovatel stáže stanovil termín pro přihlašování alespoň 1 měsíc před předpokládaným datem zahájení stáže. - FDV si vyhrazuje právo tento termín upravit s ohledem na aktuální stav schvalování karet. místo výkonu stáže - Stáž je možné vykonávat maximálně na 3 místech, která jsou sídlem, pobočkou nebo provozovnou poskytovatele stáže. - Jako místo výkonu stáže může být uvedeno i jiné místo (například sídlo / pobočka / provozovna významného zákazníka), nesmí jím však být adresa trvalého pobytu stážisty, jeho kontaktní adresa, ani sídlo / pobočka / provozovna případného současného zaměstnavatele stážisty. - V případě, že se nejedná o sídlo, pobočku nebo provozovnu poskytovatele stáže, uvede poskytovatel stáže kromě adresy také název subjektu, u kterého bude na dané adrese stáž probíhat, a odůvodnění, proč bude na tomto místě stáž probíhat (tyto informace uvede poskytovatel stáže jako Neveřejnou poznámku pro FDV, tedy údaj, který je viditelný jen pro daného poskytovatele stáže a FDV, tedy nikoliv 1 Osoby zdravotně postižené/osoby zdravotně znevýhodněné. 5

6 např. pro stážistu). FDV má v takovém případě právo vyžádat si od poskytovatele stáže doložení dokumentů, které prokazují vazbu poskytovatele stáže na tento další subjekt. - VŽDY alespoň jedno z míst výkonu stáže musí být prokazatelně sídlem, pobočkou nebo provozovnou poskytovatele stáže (uvedenou např. ve veřejném rejstříku, registru živnostenského podnikání apod.). - Všechna místa výkonu stáže musí být uvedena v kartě. Nebudou-li všechna místa výkonu stáže v kartě uvedena, vyhrazuje si FDV právo neumožnit dodatečné doplnění dalších míst výkonu stáže do navazujících dokumentů (harmonogram, Smlouva). - Všechny cesty mimo uvedená místa výkonu stáže jsou považovány za služební cesty/pochůzky dle kapitoly 8.1.1, jejichž zařazení v průběhu realizace stáže musí poskytovatel stáže rovněž uvést v kartě v poli Další požadavky na stážistu nebo upřesnění. mentor - Poskytovatel stáže vybere z nabídky Osob poskytovatele příslušného mentora dané stáže (zaškrtnutím jedné osoby). cíl stáže - Ze stručného popisu cílů stáže musí být patrné, z jakého konkrétního důvodu poskytovatel stáže stáž vypisuje např. příprava grafického návrhu webových stránek pro zákazníka poskytovatele stáže, spolupráce s projektovým manažerem na realizaci právě probíhajícího konkrétního projektu apod. další požadavky na stážistu nebo upřesnění - V této položce poskytovatel stáže uvede např. požadavek na účast stážisty na služebních cestách/pochůzkách poskytovatele stáže, požadavek na doložení výpisu z Rejstříku trestů, zdravotní způsobilosti, je-li třeba, apod. dle vlastní potřeby nad rámec šablony. Přílohy metodického pokynu č. 2: - Čestné prohlášení ředitele školy 6

7 Čestné prohlášení ředitele školy Základní údaje o škole Ředitel/ka školy: Název školy: Sídlo: IČO: Já, výše uvedený/á , svým podpisem stvrzuji, že pan/paní , datum narození..., je v pracovněprávním vztahu s výše uvedenou školou, splňuje kvalifikační požadavky dané šablonou stáže s názvem:..., učební obor zároveň koresponduje s oblastí vybrané stáže dle výše uvedené šablony. Čestně prohlašuji, že všechny mnou v tomto čestném prohlášení uvedené informace jsou pravdivé. Zároveň souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely projektu s názvem Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ V.. dne.. vlastnoruční podpis ředitele školy

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více