Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka"

Transkript

1 Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

2 Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Digitální signál, ať už se jedná o datový signál vykazující přirozeně digitální formu, nebo digitalizovaný, původně analogový signál (např. signál telefonní, audio apod.), je během přenosu ovlivňován šumem a rušením. Jak na vysílací, tak na přijímací straně po průchodu přenosovým prostředím je sledovat parametry signál u a ověřovat, zda nevybočuje z předepsaných limitů. Limitní hodnoty jsou pro telekomunikační rozhraní definovány v doporučeních mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T). CÍLE Modul navazuje na modul Regenerace digitálního signálu a Chybovost při přenosu digitálního signálu. Předpokládá se znalost základní funkce regenerátoru digitálního signálu a mechanismus vzniku chyb při přenosu. Podrobně je popsána metodika vyhodnocení při měření bitové i blokové chybovosti. Dále je probrána problematika fázového chvění a způsoby jeho vyhodnocení. LITERATURA [1] Vodrážka, J., Havlan, M.: Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH, OTH, jejich návrh a měření. Vydavatelství ČVUT. Praha 2008.

5 Obsah 1 Energetické sítě Co je Smart Grid Koncepce Smart Grid Motivace k budování Smart Grid Požadavek vyrovnané bilance Interoperabilita Smart Grid Struktura energetické soustavy Současný stav ICT podpory Rozšiřování ICT podpory Komunikační sítě pro Smart Grid Možnosti řešení komunikační podpory energetických sítí Klasické řešení komunikace v energetické síti VVN Použití SDH pro řízení energetické sítě Použití SDH a PCM pro komunikaci mezi ochranami Průmyslová rozhraní Průmyslový Ethernet Prvky průmyslového Ethernetu Varianty rozhraní Ethernet Vývoj v oblasti komunikačních sítí pro energetiku Lokální sítě rozvodny Kvalitativní parametry přenosu Inteligentní měření AMM a Smart Metering Uspořádání sítě AMM Použití různých generací mobilní sítě Použití koncentrátorů a komunikace PLC Vize Smart Grid Závěrečné zastavení... 36

6 1 Energetické sítě 1.1 Co je Smart Grid Současný svět je plný chytrých (Smart) řešení a zařízení. Nevyhnul se ani oblasti elektroenergetiky, odkud vzešel pojem Smart Grid. Uveďme si jednu z možných definicí. Smart Grid je elektrická síť, která umí sofistikovaně integrovat veškeré funkce všech připojených zařízení generátorů i spotřebičů tak, aby byla zajištěna efektivní, ekonomická a bezpečná dodávka elektrické energie. Požadavky na energetickou síť se mění v souvislosti se zvyšujícím se podílem a počtem obnovitelných zdrojů energie, snahami se zvyšováním efektivity distribuce energie i v důsledku požadavku na spolupráci s inteligentními odběrnými místy. Řeší se otázky stability energetické sítě při významném podílu obnovitelných zdrojů, zajištění ostrovního a nouzového provozu při výpadcích hlavních napájecích tras, možnosti akumulace energie, nabíjecí stanice pro elektromobily, automatické měření a ovládání odběrných míst. To vyžaduje inovaci technologie a komunikační infrastruktury, vyšší podíl automatizace i možnost obousměrných toků energie v distribuční soustavě. Hlavní znaky inteligentní energetické sítě: Technologie o Podpora obousměrného toku energie o Vysoká míra podpory ICT o Flexibilní řízení sítě o Zasíťování odběrných míst za účelem měření, řízení, regulace Služby o Efektivní podpora alternativních zdrojů energie o Podpora inteligentní domácnosti o Flexibilní účtování energie o Měření jiných typů médií o Podpora elektromobility a dalších aplikací

7 1.2 Koncepce Smart Grid Koncepce inteligentní energetické sítě (Smart Grid) podle Statní energetické laboratoře USA (National Energy Technology Laboratory, NETL) počítá se s uplatněním těchto principů: Aktivní zapojení spotřebitelů a inteligentních odběrných míst do inteligentní sítě. Spotřebitelé a jejich inteligentní spotřebiče budou průběžně informováni a budou moci plynule přizpůsobovat své chování na základě široké nabídky tarifů a cenových plánů. Sdružení všech možností výroby a ukládání energie. Plnohodnotné zapojení obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy při zachování celkové stability a návaznosti na případné akumulační systémy a nabíjecí systémy elektromobilů. Nové produkty, služby a obchodní příležitosti. V souvislosti s inteligencí spotřebičů a pružným tarifováním bude možno nabídnout řadu komplexních produktů. Budou vytvořeny i podmínky pro účinný velkoobchodní prodej energie díky operativní výměně informací. Spolehlivost a kvalita dodávky energie. Monitorování na všech úrovních distribuční sítě umožní včasnou diagnostiku závad. Pokročilá úroveň automatizace dovolí regulaci parametrů elektrické energie v úzkých tolerančních mezích. K dispozici může být více úrovní kvality za různých cenových podmínek. Optimální využití zdrojů a efektivní provoz distribuční sítě. Inteligence sítě umožní optimální funkci v kombinaci autonomního a centrálního řízení. Automatické odstraňování poruch. Automatické systémy řízení na všech úrovních sítě umožní včasné zásahy při odstraňování poruch, využití redundance a záložních mechanismů. Odolnost proti útokům. Záložní mechanismy, využití lokálních zdrojů umožní značnou odolnost proti fyzickému napadení a přírodním katastrofám. Řešení řídicích a komunikačních systémů musí tvořit účinnou bariéru proti kybernetickým útokům. 7

8 1.3 Motivace k budování Smart Grid Stávající struktura a filozofie klasických silových sítí, kdy se energie přenáší od jednoho výkonného zdroje (elektrárna) ke spotřebitelům (zákazníkům) se mění. Nová vize je založena na velkém množství rozptýlených zdrojů, mezi které nepatří jen elektrárny s výkonem ve stovkách MW, ale i menší zdroje, které jsou schopny dodat jen stovky kw až jednotky MW. Instalovaný výkon alternativních zdrojů (fotovoltaiky a větrné elektrárny - zdroj ČSRES ) v ČR Aby energetická síť vlivem velkého množství různých zdrojů mohla fungovat, je nutné zavést do sítě sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až na úrovni jednotlivých zdrojů. Síť umožní provést na základě znalosti informací o aktuální spotřebě rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie a zároveň byly optimálně využity všechny její zdroje. Rozptýlenost jednotlivých zdrojů a inteligentní řízení umožňuje efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení. 8

9 Alternativní zdroje 9

10 1.4 Požadavek vyrovnané bilance Hlavním cílem řízení v elektroenergetice je dosažení vyrovnané bilance mezi výrobou a spotřebou, která je podmínkou stability elektrorozvodné soustavy. V ČR přispívá k vyrovnání výroby a spotřeby systém HDO (hromadné dálkové ovládání) a akumulace energie do přečerpávacích elektráren (Štěchovice, Dalešice, Dlouhé Stráně). Na obrázku je uveden příklad průběhu odběru energie v celé ČR během 24 hodin ve dni roku s nevyšší a nejnižší potřebou. Průběhy spotřeby energie Vyrovnávání regulací výroby je u velkých zdrojů (jaderné a tepelné elektrárny) obtížná až nemožná. U alternativních zdrojů je rovněž problematická, protože jejich výroba je závislá na přírodních podmínkách. Od Smart Grid se očekává pružná koordinace výroby a spotřeby pomocí pružných tarifů a inteligentních spotřebičů, jakož i optimalizace spojená s rozvojem elektromobility (dobíjecí stanice, výměnné stanice pro akumulátory, akumulace energie do baterií a případné vykrývání špiček). 10

11 1.5 Interoperabilita Smart Grid Uplatnění konceptu inteligentní energetické sítě je spojeno s implementací odpovídajících standardů. V současné době jsou standardy rozvíjeny koordinovaně, jak např. na straně IEEE, tak především na straně IEC. Práce IEC v této oblasti je orientována do dvou základních oblastí. První z nich je proces vytvoření sady standardů, které budou tvořit základní rámec konceptu Inteligentní energetické sítě. Druhou pak dopracování či rozšíření jednotlivých standardů tak, aby pokryly celou síť (včetně řízení a datových modelů konkrétních typů energetických zdrojů apod.). Za jeden z klíčových standardů se považuje IEEE P2030 (Guide for Smart Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology Operation With the Electric Power System, and End-Use Applications and Loads). Zde je definován referenční model SGRIM (Smart Grid Reference Interoperability Model), který je dále rozpracován na oblasti: Energetických technologií Komunikačních technologií Informačních technologií Pro všechny tyto oblasti jsou definovány entity, rozhraní a vzájemné vazby mezi těmito doménami: Výroba energie (Bulk Generation). Přenos energie (Transmission). Distribuce energie (Distribution). Odběratel energie (Customer). Velkoobchod s energií (Markets). Maloobchod s energií (Service Providers). Řízení a provoz (Control and Operations). 11

12 Model energetické sítě Smart Grid 12

13 1.6 Struktura energetické soustavy Rozvod energie je realizován střídavým napětím a proudem pomocí 3 fází se jmenovitým kmitočtem 50 Hz. Přenosová soustava používá tyto napěťové hladiny: ZVN zvláště vysoké napětí 400 kv VVN velmi vysoké napětí 220 kv Přenosová soustava ČR provozovaná společností ČEPS Hierarchicky nižší distribuční soustava používá typicky tyto napěťové hladiny: VVN velmi vysoké napětí 110 kv VN vysoké napětí 22 kv NN nízké napětí 400 V (mezi fázemi, tj. běžných 230 V mezi fází a zemí) Přeměnu mezi napěťovými hladinami zajišťují transformovny a větvení rozvodu zajišťují rozvodny. 13

14 1.7 Současný stav ICT podpory V elektroenergetické soustavě je dnes používán poměrně vysoký stupeň podpory informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Zejména se jedná o řídicí a dispečerské systémy, realizované z centrály pomocí systémů označovaných zkratkou SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Vysoký stupeň automatizace a ICT podpora lze nalézt v těchto částech energetické soustavy: Elektrárny Rozvodny a transformovny přenosové soustavy Transformovny 110 kv distribuční soustavy Nižší stupně energetické soustavy používají dosud omezených možností: Měřicí body s dálkovým odečtemv síti VN Dálkové odečty velkoodběratelů (příp. dodavatelů) energie Dálkově ovládané rozpínací stanice v síti VN Systémy HDO pro ovládání odběrného místa V koncepci Smart Grid se počítá se zajištěním ICT podpory až na úroveň transformátorů VN/NN a pomocí inteligentních elektroměrů (Smart Metering) až na úroveň odběrného místa. Příklad transformátoru VN/NN a rozvodny VVN 14

15 1.8 Rozšiřování ICT podpory Vedle zmíněné elektronizace na úroveň transformátorů VN/NN se v koncepci Smart Grid předpokládá: Podpora obousměrného toku energie (vlivem rozptýlených alternativních zdrojů dochází k přelivům energie mezi oblastmi) Decentralizace řízení na oblasti, tzv. Smart regiony Podpora ostrovního provoz, kdy daná oblast je schopna funkce bez dodávky z centrálních zdrojů (lokální zdroje energie s omezením rozsahu dodávky, podpora tzv. startu ze tmy) Měření odběru energie, případně dalších médií pomocí systémů AMM (Automated Meter Management) a pomocí inteligentních elektroměrů Ovládání odběrného místa, pro účely odpojení nebo omezení dodávky v krizových situacích. Smart region je budován v ČR jako pilotní projet společností ČEZ v oblasti Vrchlabí (lokalita Liščí kopec). Řeší se zde zejména tyto aspekty Smart Grid: Alternativní zdroje energie Zapojení plynové kogenerační jednotky (ostrovní provoz) Automatizace na úrovni VN (zálohovaná distribuce) Elektromobilita - dobíjecí stanice (emobility) AMM 15

16 2 Komunikační sítě pro Smart Grid 2.1 Možnosti řešení komunikační podpory energetických sítí Pro řešení komunikačních potřeb v energetice a podporu Smart Grid (SG) se používají technologie klasické telekomunikační sítě, technologie Ethernet a TCP/IP a také technologie známé z oblasti průmyslové sítě, jako jsou průmyslové sběrnice. Komunikační síť obecně je tvořena uzly (síťové prvky) a spojnicemi (přenosové cesty, realizované optickými vlákny, metalickými vedeními či bezdrátově). Používá se následující dělení sítí podle rozsahu: PAN (Area Network Personal) v SG odpovídá domácí síti LAN (Area Network Local) v SG odpovídá rozvodům NN, může se dále dělit o HAN (Home), BAN (Bussines), IAN (Industrial) MAN (Area Network Metropolitan) v SG odpovídá distribuční síti VN ve městech WAN (Area Network Wide) se dále dělí na o Přístupová síť (Access) v SG odpovídá distribuční síti VN o Páteřní síť (Backbone) v SG odpovídá distribuční síti VVN a přenosové soustavě 16

17 2.2 Klasické řešení komunikace v energetické síti VVN Klasické telekomunikační technologie PCM/SDH se stále v energetice vyskytují, i když ze sítí poskytovatelů telekomunikačních služeb jsou postupně vytlačovány, zejména z těchto důvodů: Vysoká spolehlivost, léty ověřené systémy, nízké přenosové zpoždění Vyhrazená přenosová kapacita, oddělení toků, vysoká bezpečnost Řešení komunikačních požadavků v energetice pomocí sítí SDH a zařízení PCM PCM (Pulse Code Modulation) je zkratka pocházející původně z digitální telefonie (telefonní kanál Hz), jakožto způsob digitalizace telefonního signálu a formát pro přenos dat v násobcích digitalizovaného hovoru n x 64 kbit/s. Digitální tok PCM 30/32 odpovídá rozhraní E1 dle doporučení ITU-T G.703 s rychlostí 2,048 Mbit/s. Všechny přenášené signály jsou multiplexováním sdruženy do jednoho rámce dle doporučení ITU-T G.704. Nad tímto základním tokem byla vybudována hierarchie vyšších přenosových rychlostí PDH (Plesiochronní digitální hierarchie). 17

18 2.3 Použití SDH pro řízení energetické sítě SDH (Synchronous Digital Hierarchy) dle doporučení ITU-T G.707 navazuje na americký systém SONET je uzpůsobena přenosu po optických vláknech synchronními transportní moduly STM-N, kde N v násobcích 4 vyjadřuje hierarchický stupeň: STM-1 (155,52 Mbit/s) STM-4 (622,08 Mbit/s) STM-16 (2 488,32 Mbit/s) STM-64 (9 953,28 Mbit/s) STM-256 (39 813,12 Mbit/s) Pro různé přenášených signálů jsou v SDH určeny různé typy tzv. virtuálních kontejnerů. Do nich lze ukládat a přenášet jimi PCM, PDH toky, ATM buňky, IP pakety, Ethernet rámce. SDH také obsahuje nástroje pro monitorování kvality a zajištění spolehlivého přenosu s metodou ochrany (Protection) zálohování, podporu pro centralizovaný management sítě a distribuci taktovacího signálu. Řešení řízení a sběru dat v energetice pomocí sítí SDH a zařízení PCM 18

19 2.4 Použití SDH a PCM pro komunikaci mezi ochranami Vysoké spolehlivosti systémů SDH a PCM se využívá pro zřejmě nejnáročnější komunikační požadavek v energetických sítích zajištění komunikace distančních ochran na úrovni VVN. S výhodou se zde využívá zálohovaná kruhová topologie sítě SDH. Distanční ochrany jsou instalovány na koncích tras VVN a vyžadují komunikaci rychlostmi až stovek kbit/s s velice malým zpožděním (max. několik málo ms) a s požadavkem nízké četnosti a délky výpadku (max. několik málo desítek ms). To je schopna bez problému zajistit technologie SDH. Při delších dobách výpadku by mohlo dojít k ztrátě funkce distanční ochrany a následkem toho k přetížení silnoproudých zařízení a jejich možnému poškození. Řešení komunikace mezi rozdílovými ochranami VVN pomocí sítí SDH a zařízení PCM 19

20 2.5 Průmyslová rozhraní Propojení různých typů řídicích jednotek, akčních členů, senzorů měřidel apod. zajišťuji v průmyslových systémech specifická datová rozhraní a tzv. průmyslové sběrnice. Základními požadavky jsou vysoká spolehlivost a možnost komunikace mezi více body. Původní průmyslová rozhraní vycházejí z klasických datových rozhraní RS232 (ITU-T V.24/V.28), RS422 (ITU-T V.11) případně sběrnicová varianta RS485. K tomu se postupně přidávaly varianty s optickým přenosem. Lze konstatovat, že průmyslové sběrnice konvergují postupně k řešení pomocí technologie Ethernet. Nad těmito rozhraními je pak provozována aplikační vrstva, kterou se liší jednotlivé typy průmyslových sběrnic. Uvádíme příklady některých z nich. Fieldbus - IEC více typů a variant o Typ 1 Foundation Fieldbus H1 o Typ 2 ControlNet o Typ 3 odpovídá Profibus o Typ 4 P-Net o Typ 5 HSE (High Speed Ethernet) o Typ 6 SwiftNet o Typ 7 WorldFIP o Typ 8 Interbus Profibus (Process Field Bus) RS 485, optika o Rychlosti 9 kbit/s až 12 Mbit/s (100 m až 1,2 km, optická varianta až 80 km) o Přístup k médiu založen na Token ring, komunikace master-slave Modbus varianta RS 485 používá protokol spojové vrstvy HDLC (Highlevel Data Link Control), další varianta založená na standardech Ethernet, TCP/IP 20

21 2.6 Průmyslový Ethernet Standardy pro průmyslové sítě a sběrnice postupně inklinují k prostředí Ethernet (1. a 2. vrstva komunikačního modelu RM-OSI) a rodině protokolů TCP/IP (3. a 4. vrstva komunikačního modelu). Tyto komunikační prostředky nabízí pro koncepci inteligentní energetické sítě univerzální datovou infrastrukturu, která je schopna realizovat přenos dat mezi jednotlivými body energetické sítě s respektováním povahy a účelu přenášených dat (zpoždění, priorita apod.). Technologie Ethernet definovaná v IEEE je dnes nejčastěji nasazovanou technologií v lokálních i metropolitních sítích. Fyzickou vrstvu této technologie lze realizovat jak na metalickém, tak i optickém vedení, a tím dosahovat vysokých přenosových rychlostí. Prvky tzv. průmyslového Ethernetu mají navíc tyto vlastnosti: Dlouhá životnost a spolehlivost Zvýšená odolnost EMC a proti přepětí Vyšší rozsah provozních teplot, např. o Vnitřní prostředí 0-70 C, krytí IP20 o Vnější prostředí C, krytí IP67 Vyšší mechanické namáhání Montáž na DIN lištu Galvanické oddělení Zálohování napájení Prvky průmyslového Ethernetu na DIN lištu 21

22 2.7 Prvky průmyslového Ethernetu U průmyslových prvků se vyskytují různé typy rozhraní, která jsou v širší škále než u běžných přepínačů Ethernet vzhledem ke specifickému určení a podmínkám: Metalická 100 Mbit/s Optická 100/1000 Mbit/s Metalická SHDSL, VDSL2 RS 232/ RS 485 Bezdrátové rozhraní - průmyslová síť WiFi Topologie sítě, tj. uspořádání síťových prvků není jen pro přepínaný Ethernet typická hvězda, ale i linie a zálohovaný kruh. Specifickým požadavkem bývá synchronizace, k níž vje možno použít tzv. synchronní Ethernet (SyncE), nebo protokol PTP (Precision Timing Protocol). Standardizaci Ethernetu zajišťuje skupina IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Konkrétně standardem je specifikována původní metoda přístupu k médiu CSMA/CD spočívající ve vícenásobném přístupu s tzv. nasloucháním nosné a detekcí kolizí: CS Carrier Sense MA Multiple Access CD Collision Detection Ethernet má na 2. spojové vrstvě komunikačního modelu tyto podvrstvy LLC Logical Link Control (standard 802.2) MAC Medium Access Control Fyzická vrstva může být v řadě provedení s různými typy médií, z nichž některé si popíšeme dále. Důležitými vlastnostmi je možnost pracovat v poloduplexním nebo duplexním režimu a přizpůsobit vzájemně rychlost propojených rozhraní. Postupným vývojem došlo k doplnění dalších důležitých funkcí, jako jsou virtuální sítě VLAN a napájení po Ethernetu PoE. 22

23 2.8 Varianty rozhraní Ethernet Na nižších rychlostech se dnes na metalickém médiu setkáme s kombinovaným rozhraním, které se dokáže přizpůsobit propojeným zařízením (dohodnou si optimální podmínky komunikace): Rozhraní 10 Mbit/s Mbit/s 10/100BASE-T Rozhraní 10 Mbit/s až 1000 Mbit/s 10/100/1000BASE-T Max. délka segmentu je 100 m a přenosové médium symetrický pár (UTP Cat 5 a lepší, 4 páry). 1000BASE-X dle specifikace IEEE 802.3z používá optické vlákno na max. vzdálenost 5000 m Rozhraní s rychlostí 10 Gbit/s (10GbE) dle specifikace IEEE ae se vyskytuje v řadě variant pro optické vlákno jednovidové (SM) a mnohavidové (MM) v provedení pro sítě LAN nebo WAN: 10GBASE-SR MM 850 nm, 300 m, LAN 10GBASE-SW MM 850 nm, 300 m, WAN 10GBASE-LR SM 1310 nm, 10 km, LAN 10GBASE-LW SM 1310 nm, 10 km, WAN 10GBASE-ER SM 1550 nm, 40 km, LAN 10GBASE-EW SM 1550 nm, 40 km, WAN 10GBASE-LX4 MM (300 m), SM (10 km), WDM-4 kolem 1310 nm, 8B/10B Pro zajištění spolehlivého provozu v průmyslových sítí je nutno řešit redundantní topologii a zálohovací mechanizmy. Mechanismus STP (Spanning Tree Protocol) a jeho modifikace jsou pomalé, proto se vyvinuly speciální rychlé zálohovací mechanizmy pro kruhovou topologii inspirované technologií SDH. Vedle proprietárních firemních řešení je k dispozici doporučení ITU-T G Ethernet Ring protection. Pro zajištění ochranného přepínání a detekci poruch používá služební Ethernet rámce OAM (Operation and Maintenence) dle doporučení ITU-T Y.1731) a zprávy R-APS (Ring Automatic Protection Switching). Záložní spoj se označuje RPL (Ring Protection Link) a je za normálního stavu blokována. Při poruše je zablokován přerušený spoj a RPL se otevře pro provoz. Existuje též podpora více propojených kruhů kde se definuje hlavní (Major) a podřízené kruhy (Sub-ring). 23

24 Zálohování v Ethernet kruhu 24

25 2.9 Vývoj v oblasti komunikačních sítí pro energetiku Pro obecné telekomunikační sítě i pro sítě Smart Grid jsou dominantními komunikačními prostředky Ethernet (1. a 2. vrstva komunikačního modelu RM- OSI) a rodina protokolů TCP/IP (3. a 4. vrstva komunikačního modelu). Ty nabízejí univerzální datovou infrastrukturu, která je schopna realizovat přenos dat mezi jednotlivými body s respektováním povahy a účelu přenášených dat (zpoždění, priorita apod.). Použitím technologie Ethernet a protokolů TCP/IP je umožněno nasazení různorodých komunikačních systému založených na principech přenosu dat po optickém vlákně, metalickém kabelu nebo bezdrátově. Hierarchie s oddělením sítí pro řízení a běžně ICT služby Dochází tak ke konvergenci sítí, jejichž součástí jsou v klasických telekomunikacích: sítě nové generace NGN (Next Generation Network) internetová telefonie VoIP (Voice over IP) internetová televize IPTV (IP Television) 25

26 Konvergovaná síť Propojení průmyslové sítě a obecné ICT sítě ovšem přináší bezpečnostní rizika. 26

27 2.10 Lokální sítě rozvodny V oblasti energetiky se uplatňují průmyslové sběrnice a Ethernet, za tím účelem jsou přijímány standardy, jako je: Ochrana a automatizace rozvoden - IEC využívá Ethernet o Využití virtuálních sítí VLAN dle IEEE 802.1Q o Využití nastavení kvalitativních parametrů QoS dle IEEE 802.1P o Topologie hvězdy nebo kruhu o Speciální zprávy GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) dle IEC Komunikace mezi řídicími centry - IEC využívá protokoly TCP/IP Lokální síť na rozvodně V technologii Ethernet je definována podpora pro tvorbu virtuálních sítí VLAN, což umožní v rámci jedné fyzické datové infrastruktury LAN provozovat několik oddělených, virtualizovaných, datových sítí. Tato technologie má přímo implementovanou podporu kvality služby (QoS) a tím i z tohoto vyplývající možnost zavedení prioritizace datových toků při přenosu. Tuto vlastnost lze s výhodou využít pro přenos zpráv GOOSE. Specifickou úlohou těchto zpráv událostí GOOSE je vytvoření potřebných horizontálních vazeb pro chránění v sítích, které vyžaduje zajištění vzájemné komunikace mezi prvky sousedících rozvoden. Pro GOOSE zprávy se nastavuje vyšší priorita oproti standardním zprávám GSSE (Generic Substation State Events), takže je zajištěno jejich přednostní odbavení a minimální zpoždění při přenosu. 27

28 2.11 Kvalitativní parametry přenosu Souhrnně se schopnost poskytovat služby na určité úrovni pomocí komunikační sítě posuzuje pomocí parametrů kvality služby QoS (Quality of Service). Kvalita služby je tedy soubor opatření, které zajistí určitý stupeň uspokojení uživatele danou službou. Obecně jsou definována v doporučení ITU-T G.1000 tato kritéria: rychlost (speed) přesnost (accuracy) dostupnost (availability) spolehlivost (reliability) bezpečnost (security) jednoduchost (simplicity) pružnost (flexibility) Pomocí těchto kritérií se hodnotí všechny funkce související se službami (service management), jako je proces nabízení, zřizování a rušení služeb, provádění servisu a údržby, kvalita spojení (connection quality) zahrnující sestavení, vlastní komunikaci a zrušení spojení a také účtování a možnost zákazníka službu řídit. Pro paketově orientované sítě ošetřuje problematiku kvality doporučení ITU-T G Zde se kromě přenosové rychlosti sledují ještě tři základní kritéria: Zpoždění při přenosu (Delay) způsobené šířením signálu na určitou vzdálenost a zejména zpožděním při zpracování signálu v uzlech sítě (např. čekání paketů ve frontách směrovačů). Kolísání zpoždění při přenosu (Delay Variation). Ztrátovost informace (Information Loss) způsobená chybovostí při digitálním přenosu a krátkodobými výpadky spojení vyjadřovaná často v četnosti ztracených paketů PLR (Packet Loss Rate). Poskytovatel komunikačních služeb musí zajistit odpovídající stupeň SLA (Service Level Agreement) podle typu služby. Obsah SLA definuje doporučení ITU-T M.3342 rámcově takto: Obchodní ujednání Definice služeb Technická část obsahující dohodnuté parametry a jejich limitní hodnoty Způsob reportování ověřování splnění parametrů QoS 28

29 Parametry QoS se výrazně liší podle typu služby, nevyšší nároky jsou kladeny na řízení energetické sítě, kritické přenosy pro ochrany a řízení rozvoden VVN, nižší nároky jsou pak na telemetrii, data AMM a nejnižší na běžné ICT služby (kancelářské aplikace, telefonie, web). 29

30 3 Inteligentní měření 3.1 AMM a Smart Metering Systém inteligentního měření (Smart Metering) a řízení odběru elektrické energie je systém, který umožňuje zejména: dálkový odečet odběru elektrické energie pomocí inteligentních elektroměrů, dálkové vypínaní a zapínání odběru elektrické energie v odběrném místě, dálkové řízení kritických stavů v rozvodné síti NN, dálkové a inteligentní řízení spotřeby a dodávky elektrické energie v odběrném místě, dálkovou regulaci dodávky elektrické energie v odběrném místě, a potenciálně ještě celou řadu jiných funkcí. Systémy inteligentního měření a řízení odběru elektrické energie se mezinárodně označují ne zcela výstižnou ale dnes již zaužívanou zkratkou AMM (Automated Meter Management) a považují se za součást konceptu inteligentní energetické sítě (Smart Grid). Mimo vlastního měření je důležité i ovládání odběrných míst, tj. v kritických situacích je odpojit či omezit spotřebu. Při měření spotřeby v reálném čase lze pružně reagovat řídicími systémy na optimalizaci vyrovnání výroby a spotřeby. Zároveň lze zajistit možnost řízení spotřeby, pružné ovládání tarifů a spolupráci s inteligentními spotřebiči. 30

31 3.2 Uspořádání sítě AMM Síť pro dálkové odečty elektroměrů je charakteristická množstvím koncových bodů (odběrných míst). Proto se jako logický prostředek nabízí využití mobilních sítí, které jsou dostupné téměř všude. První možnost je využít klasickou síť GSM 2. generace a okruhově orientované datové spojení CSD (Circuit Switched Data). V tomto případě postupně obvolává centrála elektroměry a vyčítá z nich data. Nevýhodou je relativně nízká přenosová rychlost a omezená kapacita systému, který nedovolí celoplošné nasazení a odečty v reálném čase. Centrála shromažďuje data např. vždy odečty prováděnými s periodou 24 hodin a na základě toho je odběr fakturován typicky měsíčně. Příklad řešení s přímou bezdrátovou komunikací - CSD 31

32 3.3 Použití různých generací mobilní sítě Nevýhody okruhově orientované komunikace odstraňuje paketová komunikace GPRS, též označovaná jako mobilní technologie dvaapůlté generace. Zde je ovšem pro optimální využití sítě vhodné způsob odečtu obrátit a naopak posílat data z aktivity mobilního terminálu (GPRS modemu v elektroměru). Obdobným způsobem se dají využít technologie 3. (UMTS) a 4. generace (LTE). Příklad řešení s přímou bezdrátovou komunikací - GPRS GSM (Global System for Mobile Communications) standardizovaná technologie 2. generace pro digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy. GSM se využívá různá frekvenční pásma (900, 1800, 1900 MHz), ale principy, typy rámců a protokoly jsou vždy shodné. GSM umožňuje v základní variantě realizaci datových přenosů CSD o rychlosti 9,6 kbit/s. o GPRS (General Packet Radio Service) Služba GPRS umožňuje přenos dat v mobilní telekomunikační síti GSM prostřednictvím komutace paketů. Služba GPRS je dostupná všude tam, kde je pokrytí signálem GSM od daného operátora a dovoluje přenášet data teoretickou rychlostí až 171,2 kbit/s. o EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) Technologie EDGE je rozšířením principu GPRS, je zde použitý jiný druh modulace a vylepšeny stávající protokoly. Celkové teoretická přenosová rychlost se zvýšila až na 384 Kbit/s. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) mobilní telekomunikační systém 3. Generace (3G). Teoreticky je možné dosáhnout rychlosti 384 kbit/s s plnou mobilitou (v dopravních prostředcích do 120 km/h) a až 2 Mbit/s s omezenou mobilitou (pohyb chůzí méně než 10 km/h). o HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) technologie HSDPA je zdokonalením stávající sítě UMTS. Teoreticky dovoluje dosáhnout přenosovou rychlost až 14,4 Mbit/s u terminálu s omezenou mobilitou a 1,8 Mbit/s u terminálu s plnou mobilitou. 32

33 o HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) zaměřuje se na vysokorychlostní přenos dat ve směru od koncového uživatele. HSUPA umožňuje dosažení teoretické přenosové rychlosti 5,76 Mbit/s. LTE (Long Term Evolution) 4. generace mobilní sítě se zaměřuje na vysokorychlostní přenos dat v obou směrech až rychlostmi 100/50 Mbit/s řešením všech služeb včetně telefonie pomocí protokolu IP. 33

34 3.4 Použití koncentrátorů a komunikace PLC V případě velkého počtu elektroměrů v dané oblasti je vhodné řešit sběr dat hierarchicky nejprve přenosem dat do koncentrátoru, a teprve pak do centrály. Pokud se použije ve vyšší úrovni mobilní síť, značně se omezí počet terminálů i objem dat. Pro sběr dat z elektroměrů do centrály se často využívá komunikace po silnoproudém vedení. PLC (Power Line Communication) obecným termínem PLC se označuje technologie umožňující širokopásmový přenos dat prostřednictvím energetické sítě. V praxi se též můžeme setkat se zkratkami BPL (Broadband over Power Line) či PDSL (Power Digital Subscriber Line). Využití PLC je omezeno EMC limity. Z hlediska aplikace je možno rozlišit vnitřní systémy (In-Door) zajištující konektivitu uvnitř bytů a domů a venkovní (Out-Door) systémy řešící připojení lokalit (např. připojení chytrých elektroměrů k transformovně). Příklad řešení s PLC 34

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí

Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. 12.5.2016 Osnova Smart Grid, Smart Metering a Power Line Communication

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré sítě - nedílná součást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Co je chytrý region/město? Počasí Data & Analytika Smart Government Inteligentní zdravotnictví Chytré budovy

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Smart Grid. Co je Smart Grid?

Smart Grid. Co je Smart Grid? Smart Grid Komunikační sítě pro energetiku Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT v Praze, FEL vodrazka@fel.cvut.cz www.comtel.cz Co je Smart Grid? Smart Grid je elektrická

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2017-2021 (výhled) v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách

Více

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013 Normy ISO/IEC 27033 Bezpečnost síťové infrastruktury NISS V Brně dne 7. listopadu 2013 Soubor norem řady ISO/IEC 27033 ISO/IEC 27033 - Informační technologie Bezpečnostní techniky Síťová bezpečnost Jde

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Lokální počítačové sítě

Lokální počítačové sítě Lokální počítačové sítě Základy počítačových sítí Lekce 11 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Lokální počítačové sítě se používají pro propojení počítačů v geograficky omezené oblasti. Většinou se jedná o propojení

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních PLC technologie 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. PLC technologie

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP QoS na L2/L3/ Uherské Hradiště, 15.07.2015 Ing. Martin Ťupa Všechno přes, přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS DATOVÁ CENTRA Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky AquaTherm 24.11.2011 Obsah Definice Smart Gridů Problematika Smart Gridů Současné problémy a soustavy

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Měření kvality služeb

Měření kvality služeb 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? KPIs Key Demarkační Performance

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA Praha 28.4.2016 Cíl workshopu Přispět k diskusi: Požadované přenosové parametry sítí NGA (Next Generation Access)? Požadovaná kvalita služby QoS (Qualiaty

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Podstatou služby je přenos dat účastníka ve formě Ethernet rámců mezi rozhraními Ethernet/Fast Ethernet, event. Gigabit Ethernet, účastníka.

Podstatou služby je přenos dat účastníka ve formě Ethernet rámců mezi rozhraními Ethernet/Fast Ethernet, event. Gigabit Ethernet, účastníka. 1 Obsah služby Novera ethernet network Veřejně dostupná služby elektronických komunikací Novera ethernet network je určena pro vysokorychlostní propojení lokálních počítačových sítí. Poskytuje přenosové

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu. 4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Smart grids 5. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Petr Mareček Počátky, koncept Počátek společné strategie pro rozvoj evropské

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs Konference Smart Life 29. ledna 2014 Agenda Smart Energy aplikace Požadavky na komunikační infrastrukturu Smart

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Smart Grid a komunikační infrastruktura Smart Grid a komunikační infrastruktura Jiří Roubal TECHSYS HW a SW, a.s. Česká Technologická Platforma Smart Grid KONFERENCE SMART LIFE 30. ledna 2013, TOP HOTEL Praha Co je vlastně Smart Grid? Jednoduchá

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mikrovlnné systémy MINI-LINK Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc Trendy mikrovlnných ů a zařízení nové generace Kapacita mikrovlnného e Spektrální efektivnost 4 QAM High order modulation 4096 QAM Adaptive modulation Super

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu, přístup k médiu řízen metodou CSMA/CD přenosová rychlost 10

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_SÍTĚ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta?

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Radek FUJDIAK VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY TECHNICKÉ A KOMUNIKAČNÍCH V BRNĚ TECHNOLOGIÍ SIX

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012 Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě Mirek Topolánek 24.1.2012 Obsah prezentace Úvod Vývoj dispečinků Vývoj rozvoden a distribučních trafostanic Vývoj půjde kupředu i

Více

Dopravní systémy. Specifické požadavky

Dopravní systémy. Specifické požadavky Dopravní systémy Silniční dopravní prostředky Kolejové dopravní prostředky Přeprava materiálů Dálková správa komunikací Monitorování dopravy Informační systémy v hromadné dopravě Dopravní systémy Specifické

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více