Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight"

Transkript

1 Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight

2

3 Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické mezníky ČSOB Leasing 8 Historical Milestones of ČSOB Leasing 03 Lidé 12 People 04 Firmy 16 Companies 05 Partneři 22 Partners 06 Servis a služby 24 Services 07 Autocentrum ČSOB Leasing 28 ČSOB Leasing Car Dealership 08 ČSOB Leasing pojišťovací makléř 30 ČSOB Leasing Insurance Broker 09 Kontakty 32 Contact Information 1

4 01 Your ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno Credible Future 2 Plánujete investici do nového strojního vybavení, technologií, manipulačních strojů, výpočetní techniky nebo budete nakupovat nové firemní automobily? Podnikáte v dopravě a potřebujete rozšířit svůj vozový park? ČSOB Leasing poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagony, letadla apod.), a to i formou syndikovaného financování. Are you planning to invest in new machines, technologies, handling machines, or computers, or do you want to purchase new company cars? Are you in the transport business and need to expand your fleet? ČSOB Leasing provides financing for both light and heavy transport equipment, machines, equipment, computer equipment, technologies, and technological units, including financing items with a high purchase price (railway carriages, aircraft, etc.), as well as syndicated financing.

5 3 Nabízíme vám širokou paletu finančních produktů a doprovodných služeb. Přizpůsobujeme svou nabídku vašim individuálním potřebám. Hlavní prioritou naší společnosti je být spolehlivým finančním partnerem poskytujícím kvalitní a rychlé služby, které podporují podnikání a rozvoj malých, středních i velkých firem. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. We can offer you a wide range of financial products and ancillary services tailored to your individual needs. Our main priority is to be a reliable financial partner providing high-quality and rapid services to support the business and development of small, medium-sized, and large companies. ČSOB Leasing is a wholly owned subsidiary of Československá obchodní banka, a. s., and thus a member of the ČSOB Group and of the important international KBC Group.

6 ČSOB LEASING BUDOUCNOST, KTERÁ MÁ JMÉNO ČSOB LEASING YOUR CREDIBLE FUTURE ČSOB Leasing pomáhá klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost, a to prostřednictvím financování majetku (vozidel, výrobních zařízení, strojů apod.). S pomocí ČSOB Leasing může klient produktivně využívat financovanou věc či zařízení bezprostředně, a přitom za ni platit až v budoucnu. Obecně je budoucnost neznámá veličina, my však umíme vysněnou budoucnost klienta přiblížit, zrealizovat nebo chcete-li pojmenovat. Proto ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno. ČSOB Leasing helps clients create and develop their business into the future, through asset financing (cars, production equipment, machines, etc.). With ČSOB Leasing, you can use the financed item or equipment immediately, but pay for it in the future. In general, the future is unknown, but we can bring the client s dreams closer, implement them, put a name to it, if you so wish. Hence, "ČSOB Leasing Your Credible Future". PATŘÍME ŘADU LET MEZI NEJVĚTŠÍ LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE. / FOR MANY YEARS WE HAVE BEEN AMONG THE MOST IMPORTANT LEASING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. Jsme vaše jistota při financování díky silnému finančnímu zázemí ve skupině ČSOB a KBC Group. Disponujeme nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu. 4 Poskytujeme úplnou nabídku finančních produktů pro pořízení dopravní techniky, strojů a zařízení finanční leasing, úvěr, operativní leasing. Nabízíme širokou škálu kvalitních a komplexních služeb pro zákazníky i spolupracující partnery. Jsme vám vždy nablízku. Máme k dispozici nejrozsáhlejší pobočkovou síť v České republice. Zajišťujeme vám osobní přístup ve vašem regionu. Své produkty a služby poskytujeme všem typům zákazníků, kterými jsou podnikatelé, právnické osoby i spotřebitelé. Jsme nejvyhledávanějším poskytovatelem financování mezi podnikateli a nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů, zařízení a dopravní techniky. Tradičně se umísťujeme na předních místech v soutěžích o nejlepší finanční produkty a společnosti na trhu: Zlatá koruna, Zlatý měšec či CZECH TOP 100 a další ČSOB Leasing je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.

7 You can count on us for financing thanks to strong financial backing from the ČSOB and KBC Group. We have the highest capitalisation of all leasing companies on the Czech market. We provide a comprehensive range of financial products for obtaining transport equipment, machines, and equipment financial leasing, loans, and operative leasing. 5 We offer a wide range of high-quality comprehensive services for our customers as well as our cooperating partners. We are always nearby. We boast the most extensive branch network in the country. This allows us to provide you with a personal approach in your region. We provide our products and services to all types of customers entrepreneurs, legal entities, as well as individual consumers. We are the most sought-after provider of financing among entrepreneurs, and the most sought-after leasing company for machine, equipment, and transport equipment financing. We are usually in the top places in competitions for the best financial products and companies on the market: Zlatá koruna, Zlatý měšec, CZECH TOP 100, and others ČSOB Leasing holds an internationally recognised quality certificate in accordance with the ISO 9001:2008 standard.

8 ČSOB Leasing v číslech / ČSOB Leasing in figures 13 % Financovali jsme přes 13 % všech obchodů na trhu leasingových společností. We have financed more than 13 % of all the transactions in the leasing market ,4 mld billion V roce 2014 dosáhla hodnota financování 10,4 mld. Kč a objem financování v pořizovacích cenách 12,91 mld. Kč. The value of financing in 2014 was CZK 10.4 bn and in terms of acquisition prices it was CZK bn zákazníků 197,500 customers Obsloužili jsme již zákazníků. We have helped 197,500 customers. 6 3 mld. 3 bn Základní kapitál v hodnotě 3 mld. Kč Registered equity worth CZK 3 bn let 18 years 18 let poskytujeme služby v nebankovním financování investic. We have been providing non-bank investment financing services for 18 years , financovaných movitých věcí a služeb 357,512 movable assets and services financed.

9 Předměty financování / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily, autobusy Kompletní flotily Motocykly a čtyřkolky Stroje a zařízení Informační technologie Kompletní technologické celky Železniční kolejová vozidla, letadla, lodě Passenger and utility cars Trucks, buses Complete fleets Motorcycles and four-wheelers Machines and equipment Information technologies Complete technological units Railway carriages, aircraft, ships Služby / Services Finanční leasing nebo úvěr tradiční, osvědčené a rychlé financování. Operativní leasing moderní forma financování, zajištění včasné technologické obnovy. Full service leasing operativní leasing s plnou škálou služeb podle přání klienta. Fleet management správa vašeho vozového parku. Výhodné pojištění ve spolupráci s naší specializovanou dceřinou společností a největšími pojistiteli na trhu. Produkty pro dodavatele financování skladů vozidel/věcí u dodavatelů spolupracujících s ČSOB Leasing. Financial leasing or loans tried and tested, traditional and quick financing. Operative leasing a modern form of financing, for timely technological renewal, Full service leasing operative leasing with a complete range of services as needed by the client. Fleet management management of your fleet. Advantageous insurance products in cooperation with our brokerage subsidiary and the largest insurers on the market. Products for suppliers stock financing. 7

10 02 Historické mezníky ČSOB Leasing Historical Milestones of ČSOB Leasing Založení OB Leasing, a. s. OB Leasing, a. s. is established. Změna obchodního jména společnosti na ČSOB Leasing, a.s., a prvenství na leasingovém trhu. Company name is changed to ČSOB Leasing, a.s. and becomes number one on the leasing market. Založení dceřiné společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Nové sídlo společnosti. Establishment of the subsidiary ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. New corporate headquarters ČSOB se stává součástí KBC Group. ČSOB becomes a member of KBC Group. Zahájení spolupráce se společností PSA FINANCE Česká republika (značkové financování Peugeot a Citroen). Start of cooperation with PSA FINANCE Česká republika (Peugeot and Citroen brand-name financing).

11 Historie je učitelkou života. History is a teacher of life. Cicero Ocenění první Zlatou korunou za značkové financování. The first Zlatá koruna award for brand-name financing. Dosažení magického čísla aktivních smluv v portfoliu. Reaches the magical number of 120,000 active contracts in our portfolio Zavedení softwaru eline pro on-line uzavírání smluv přímo u prodejců osobních a užitkových vozů. 10. výročí založení ČSOB Leasing. Introduction of eline software which allows customers to complete finance agreement from the place of purchase of passenger and utility vehicles. 10th anniversary of the establishment of ČSOB Leasing. Spuštění on-line informačního portálu eleasing pro klienty. Naši klienti mohou elektronicky sledovat své uzavřené smlouvy a posílat on-line požadavky. Launch of the eleasing on-line information portal for clients. Our clients are able to monitor their existing contracts electronically and submit on-line requests.

12 Nová pobočka korporátního financování uspěla ve výběrovém řízení Českých drah. Obchod prvního syndikovaného financování v historii českého leasingového trhu, kterého se účastnily firmy ČSOB Leasing, ING Lease a SG Equipment Finance Czech Republic. Předmětem financování byly osobní vozy ČD, celková hodnota obchodu za všechny zúčastněné společnosti byla řádově 1,5 mld. korun. Our new corporate financing branch wins a Czech Rail tender. The first syndicated financing transaction in the history of leasing companies, with the involvement of ČSOB Leasing, ING Lease, and SG Equipment Finance Czech Republic. The financing was for passenger carriages for Czech Rail. The aggregate volume of the transaction for all the companies involved was approximately CZK 1.5 bn. Podporujeme rozvoj elektromobility. Partnerství s ÚAMK podpora a osvěta bezpečnosti silničního provozu. On-line uzavírání smluv u prodejců strojů, zařízení a těžké dopravní techniky. We support the development of electromobility. Partnership with the ÚAMK motorists association traffic safety support and awareness. On-line conclusion of agreements on the premises of machine, equipment, and heavy transport equipment vendors Vítězství produktu Flotila (Full service leasing) v anketách časopisů Fleet a Flotila. The Flotila (full service leasing) product comes out on top in surveys by Fleet and Flotila magazines. 1. místo v kategorii nebankovních finančních institucí v rámci CZECH TOP 100. Implementace služeb elektronické fakturace. ČSOB Leasing dostává přívlastek Budoucnost, která má jméno. 1st place in the non-banking financial institutions category in the CZECH TOP 100. Implementation of electronic invoicing services ČSOB Leasing becomes known as "Your Credible Future".

13 ČSOB LEASING PODPORUJE SVÝMI PRODUKTY ROZVOJ ELEKTROMOBILITY. ČSOB LEASING FINANCUJE I SKUTEČNÉ ELEKTROMOBILY. ČSOB LEASING NAVÍC UMÍ KROMĚ LEASINGU FINANČNÍHO I OPERATIVNÍHO FINANCOVAT ELEKTROMOBILY TAKÉ ÚČELOVÝM PODNIKATELSKÝM ÚVĚREM, COŽ MŮŽE BÝT ATRAKTIVNÍ PRO SEGMENT ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, KDE EXISTUJÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ. ČSOB LEASING SVÝM PRODUKTOVÝM VÝVOJEM PŘICHÁZÍ S TAKOVÝMI ŘEŠENÍMI, KTERÁ PODPORUJÍ BUDOUCÍ ROZVOJ A PROGRESIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI DOPRAVNÍ MOBILITY A ZÁROVEŇ CELOSPOLEČENSKÉ SNAHY CHRÁNIT PŘÍRODU A PEČOVAT O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ČSOB LEASING SUPPORTS THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY THROUGH ITS PRODUCTS. ČSOB LEASING ALSO FINANCES FULLY ELECTRIC VEHICLES. IN ADDITION TO FINANCIAL AND OPERATIVE LEASING, ČSOB LEASING CAN ALSO FINANCE ELECTRIC VEHICLES THROUGH AN ASSET BUSINESS LOAN, WHICH MAY BE ATTRACTIVE TO CUSTOMERS IN THE MUNICIPAL SERVICES SEGMENT. IN THIS SEGMENT SUBSIDY PROGRAMMES CAN BE USED. THE PRODUCTS DEVELOPED BY ČSOB LEASING TO PROVIDE SOLUTIONS THAT SUPPORT FUTURE DEVELOPMENT AND PROGRESSIVE CHANGES IN TRANSPORT MOBILITY AND SOCIETY-WIDE EFFORTS TO PROTECT AND CARE FOR THE ENVIRONMENT Implementace PRM (Partner Relationship Management). Revoluční produkt Leasing s flexibilními službami. Komplexní program pro zemědělce AGRO ČSOB Leasing posílil pozici jedničky na leasingovém trhu i nejžádanějšího poskytovatele financování majetku českých firem. Na konci roku dosáhl celoročního objemu nového financování ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů. PRM (Partner Relationship Management) launch. The revolutionary Leasing with Flexible Services product was introduced. The AGRO 2013 comprehensive programme for farmers was developed. ČSOB Leasing strengthened its position as number one on the leasing market and the most sought-after provider of asset financing among Czech companies. At the end of the year, its annual volume of new financing was CZK 9.14 billion. Of that, 8.6 billion crowns went to finance investments in tangible investment assets of Czech entrepreneurs.

14 03 Lidé / People Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. Whatever we do gladly stands the greatest chance of success. Úvěr pro život bez starostí Loan for a worry-free life Proč využít spotřebitelský úvěr místo jednorázového velkého výdaje? Why use a consumer loan instead of making a large one-time expenditure? 12 Uvolnění hotovosti pro jiné soukromé potřeby. Rozložení jednorázového výdaje na několik menších částí. Můžete využít akčních, cenově výhodných nabídek. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo motocykl (vyšší modelová řada, lepší výbava apod.). Rychlé a jednoduché uzavření smlouvy. Možnost využít výhodného pojištění hrazeného ve splátkách. Možnost předčasného splacení nebo mimořádné splátky. Free up cash for other private uses. Divide a one-time expense into several smaller parts. Take advantage of products on special offer. Get a more powerful and better car or motorcycle (a better model, better accessories, etc.). Conclude a contract quickly and simply. Get better insurance, paid in instalments. Prepayment or extraordinary payments. Financované předměty / Items financed Osobní automobily* Užitkové automobily* Motocykly* Passenger cars* Utility vehicles* Motorcycles* * nové i ojeté / new or used

15 Jak na to? Je to jednoduché / How to do it? It s simple Při jedné návštěvě v autosalonu: Vyberete si automobil nebo motocykl. Prodejce vám připraví varianty kalkulací, ze kterých se dozvíte nejen výši měsíční splátky i pojistného, ale i výši celkových nákladů. Podle svých představ a možností zvolíte výši svého podílu a doby splácení. Vyplníte Žádost o financování. Obdržíte Předsmluvní informace. Podepíšete smlouvu a můžete čerpat úvěr. Odjíždíte s vozidlem. In just one visit to a car dealership: Choose an automobile or motorcycle. The dealer will prepare calculations, showing you not only the monthly instalment and insurance, but also the overall cost. Choose the down payment and repayment term that you prefer. Complete a financing application. Receive pre-contractual information. Sign the agreement and receive your loan. Leave with your car. 13 V pohodlí svého domova: Můžete kdykoliv zkontrolovat průběh splácení on-line pomocí web portálu eleasing. Požádat o částečné nebo úplné splacení v případě, že máte k dispozici hotové prostředky. Spolehnout se na naše kvalitní pojištění, pokud vás potká pojistná událost. In the comfort of your home: You can check the repayments on-line on the eleasing portal at any time. Request partial or full repayment if you have the cash. Rely on our high-quality insurance if you have an accident.

16 Operativní leasing pro život bez starostí Operative leasing for a worry-free life Zvažujete pořídit si nové auto a nechcete mít starost s jeho prodejem na konci? Chcete pravidelně auto obměňovat kvůli bezpečnosti a servisním nákladům, ale nechcete mít starosti s prodejem starého auta? Nechcete řešit nečekané náklady na údržbu, servis vozu a přezutí pneumatik? Nechcete investovat své našetřené peníze do akontace? Máte představu, jak vysokou splátku chcete platit měsíčně? Are you thinking about purchasing a car but don t want to worry about selling it on? Do you want to replace your car regularly because of safety and of servicing costs, without having to worry about selling your old one? Don t want to deal with unexpected maintenance and servicing costs and changing tyres? Don t want to spend your savings on a down payment? Do you know precisely how much you want to pay every month? POKUD ZNÍ VAŠE ODPOVĚĎ ANO, OPERATIVNÍ LEASING PRO ŽIVOT BEZ STAROSTÍ JE PRO VÁS TO PRAVÉ. / IF YOU HAVE ANSWERED YES, OPERATIVE LEASING FOR A WORRY-FREE LIFE IS JUST RIGHT FOR YOU. 14

17 Na rozdíl od ostatních finančních produktů nemusíte skládat žádnou akontaci. Peníze vám zůstanou k dispozici jako rezerva nebo je můžete použít na něco jiného. V produktu jsou zahrnuté i náklady na údržbu, servis, pneumatiky a kompletní pojištění. Při provozu vozidla vám tyto náklady vzniknou vždy a mají charakter jednorázového vydání, které může nepříznivě ovlivnit váš domácí rozpočet. V průběhu operativního leasingu se již o tyto náklady nemusíte starat a jen jezdíte. Po skončení operativního leasingu nebudete mít starosti s prodejem starého vozu, vyměníme vám jej za nový. Unlike other financial products, you don t have to make a down payment. You can save your money or use it for something else. The product includes maintenance and servicing costs, tyres, and fully comprehensive insurance. These costs will always occur when you use the vehicle, as one-time expenses that can adversely affect your budget. With operative leasing, you can forget about them and just drive. At the end of the operative leasing you don t have to worry about selling the old car, we can replace it with a new one. 15 Operativní leasing pro život bez starostí vám přináší: Operative leasing for a worry-free life offers you: bezkonkurenční slevy ve výši až 25 % z pořizovacích cen, které mají výrazný vliv na výši nájemného, kompletní balíček služeb souvisejících s provozem vašeho vozu, v němž jsou promítnuté naše velkoodběratelské slevy, výhodné sazby havarijního a povinného ručení, přihlášení vozidla za vás, asistenční službu na území Evropy. unrivalled discounts up to 25% on the purchase price of a car, which greatly reduce the lease payment, a comprehensive package of services for your car, and we pass on the wholesale discounts we receive, advantageous rates on CASCO and motor third party liability insurance, we register the car for you, assistance service throughout Europe.

18 04 Firmy / Companies Veliký cíl dává životu velký smysl. A grand goal gives life a grand purpose. Ladislav Pecháček ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU Řada našich klientů užívá širokou škálu předmětů financování. Jejich požadavky na způsob financování a rozsah služeb jsou různé právě podle způsobu použití. ČSOB Leasing je vzhledem k rozsahu svých služeb schopen zajistit veškeré služby přímo na míru podle přesně stanovených požadavků. Současně jsme schopni nabídnout i různé formy financování. CUSTOMISED SOLUTIONS Many of our clients finance a wide range of assets. Their financing and service requirements differ according to use. With its extensive range of services, ČSOB Leasing can provide customised services perfectly tailored to your needs. We can also provide various types of financing. 16

19 Využijte úvěr nebo leasing místo jednorázové velké investice. Use a loan or leasing instead of a large one-time payment. Vaše investiční prostředky se uvolní pro jiné výdaje. Splátky se vám rozloží na delší období. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo stroj (lepší výbava, motor apod.). Můžete využít akčních a cenově výhodných nabídek. Smlouvu uzavřete rychle a jednoduše. Splácet můžete v korunách i eurech (eura jen pro podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení). Využijte výhodnějšího pojištění hrazeného ve splátkách. Máte možnost předčasného splacení. Your investment funds are available for other things. Instalments are spread over a longer period. You can purchase a more powerful and better car or machine (better accessories, engine, etc.) You can take advantage of special offers and beneficial pricing. The contract is concluded quickly and easily. You can repay in crowns or euros (EUR only for entrepreneurs and for trucks, machines, and equipment). Take advantage of better insurance, paid in instalments. Early repayment option. Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Motocykly Nákladní automobily Stroje, zařízení, technologie, výpočetní technika apod. Passenger and utility vehicles Motorcycles Trucks Machines, equipment, technologies, computer equipment, etc. Leasing pro chytré podnikání Leasing for smart business Výhody / Advantages 17 Zůstanou vám prostředky na jiné investice případně provoz podnikání. Investiční výdaj rozložíte na delší období (např. až 7 let). Uvolní se vám zdroje na následné rozšíření nebo modernizace vašich strojů a zařízení. Leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem. Pevná výše splátek leasingu vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Opce na odkup na konci splácení vám zajistí získání splaceného předmětu do vašeho vlastnictví. Předmět financování je mimobilanční položkou. You will have money left over for other investments or for running your business. The investment will be spread over a longer period (e.g. up to 7 years). Free up resources to extend or upgrade your machines and equipment. Leasing payments are a fully tax-deductible cost for your company. With fixed leasing instalments you can manage the cash flow of your business better. The purchase option at the end of the repayment guarantees that you can own the financed asset outright. The financed asset is an off-balance-sheet item.

20 Úvěr pro chytré podnikání Loan for smart business Předmět financování se ihned stává vaším majetkem vhodné řešení pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu. Provádíte jeho daňové odpisy. Optimalizujete daňové náklady zejména při nákupu předmětu ke konci kalendářního roku. Jednorázově se vám odpočte celé DPH z kupní ceny na počátku splácení. Pevná výše splátek úvěru vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již např. od 6 měsíců). The financed item becomes your property immediately a good idea for companies, municipalities, transport companies, public-sector organisations, cooperatives, and other entities that can draw money from subsidy programmes where the subsidy is tied to the ownership of the financed item. You can write off the item against tax. You optimise your tax costs, especially if you purchase the item at the end of a calendar year. A one-time VAT deduction on the purchase price at the beginning of repayments. With fixed loan instalments you can manage the cash flow of your business better. The minimum repayment term is not limited by law, as with financial leasing. (It can be, for example, 6 months.) Financování s podporou dotačních programů Financing with support from subsidy programmes 18 ČSOB Leasing vám umožňuje čerpat různé dotační programy, které vám zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo refundují část nákladů na pořízení vlastní investice. ČSOB Leasing lets you draw funds from various subsidy programmes that will give you a discount on the overall financing cost or a refund of a part of the cost of acquiring your investment.

21 Operativní leasing pro chytré podnikání Operative leasing for smart business Máme mezinárodní know-how v operativním leasingu od skupiny KBC Autolease přizpůsobené specifikům českého trhu. Řadíme se mezi nejvýznamnější poskytovatele operativního leasingu v České republice. We also have international know-how about operative leasing from the KBC Autolease Group, tailored to the Czech market. We are one of the major operative leasing providers in the Czech Republic. Naše značka Autolease / Our Autolease brand 19 Ucelená řada produktů operativního leasingu. Speciální slevové podmínky na předmět leasingu i další služby včetně pohonných hmot. Využití spolupráce ve skupině ČSOB pro kombinovanou nabídku nejlepších finančních podmínek včetně požadavků mimo rámec operativního leasingu (pojištění v podnikání i mimo, bankovní služby atd.). eleasing jedinečný on-line přehled informací o smlouvě a rychlé vyřízení požadavků. Elektronická fakturace, formát ISDOC. A complete range of operative leasing products. Special discounts on the financed items as well as other services, including fuel. Advantageous cooperation within the ČSOB Group for the best possible combination of financing products, including requirements beyond the scope of operative leasing (insurance for your business and outside, banking services, etc.). eleasing a unique online source of information about the agreement that also processes your requests quickly. ISDOC electronic invoicing.

22 Přínosy operativního leasingu / Benefits of operative leasing Nižší kalkulační základ pro výpočet splátek oproti ostatním formám financování. Stabilní náklady na vozový park = možnost rovnoměrného plánování ostatních investic. Splácíte pouze odpisy vozidla, které využíváte. Po skončení kontraktu předmět leasingu vracíte zpět ČSOB Leasing a nemusíte se starat o jeho prodej. Využití velkoodběratelských slev ČSOB Leasing při pořízení předmětů financování, služeb a pojištění. Péči o své vozy přenesete na nás, tzn. zajistíme outsourcing provozu vozového parku. Rizika spojená s prodejem předmětu financování po skončení nájmu přebírá ČSOB Leasing. Zjednodušení administrativy obdržíte pouze jednu fakturu měsíčně včetně možnosti elektronické fakturace. Progresivní řešení financování předmětů mimo účetní rozvahu (bez investic). Spolupráce při optimalizaci vozového parku přiděleným key account managerem. A lower calculation base for instalments than with other forms of financing. Fixed fleet costs = you can plan your other investments accordingly. You only pay the depreciation of the car that you are using. At the end of the contract, you return the leased item to ČSOB Leasing and don t need to worry about selling it. Take advantage of ČSOB Leasing s wholesale discounts on the financed item, services, and insurance. You transfer the care of your cars to us, i.e. you outsource the management of your fleet to us. ČSOB Leasing bears the risks of sellling the financed item at the end of the lease. Simple administration you only receive one invoice per month, with an electronic invoicing option. A progressive solution off-balance-sheet financing of items (without investments). Help with optimising your fleet through your assigned key account manager. 20 SLEVA DISCOUNT v plné výši poskytnuta zákazníkovi provided in full to the customer ČÁST FINANCOVANÁ ZÁKAZNÍKEM PART FINANCED BY THE CUSTOMER ZŮSTATKOVÁ CENA NET BOOK VALUE kalkulovaná dle předpokládaného počtu km, celkové doby nájmu, typu a provedení vozidla calculated according to the expected number of km, total lease period, type and model of the vehicle NIŽŠÍ KALKULAČNÍ ZÁKLAD PRO VÝPOČET SPLÁTKY OPROTI OSTATNÍM FORMÁM FINANCOVÁNÍ A LOWER CALCULATION BASE FOR INSTALMENTS THAN WITH OTHER FORMS OF FINANCING NIŽŠÍ SPLÁTKY LOWER INSTALMENTS

23 Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily Manipulační a skladovací technika Výpočetní a kancelářská technika Speciální stroje a zařízeni Passenger and utility vehicles Trucks Handling and warehouse equipment Computers and office equipment Special machines and equipment 21 Formy financování / Forms of financing Operativní leasing garance provozních nákladů. Full service leasing operativní leasing včetně řady doprovodných služeb. LeaseBack výkup vašeho stávajícího vozového parku nebo jiné komodity a následné uzavření smlouvy na operativní leasing. Fleet management komplexní správa vozového parku spojená se zajištěním služeb a administrativy pro provoz dopravní techniky ve vlastnictví zákazníka, tj. bez financování vozidla. Operative leasing guaranteed operating expenses. Full service leasing operative leasing, including several ancillary services. LeaseBack we will buy your existing fleet or other items and then make an operative leasing agreement. Fleet management comprehensive fleet management including services and administration for operating the transport equipment owned by the customer, i.e., without financing the vehicle.

24 05 Partneři / Partners S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. No journey is too long with a friend by one s side. japonské přísloví / Japanese proverb Rámcové obchodní financování / General business financing 22 Spolupracujícím partnerům poskytuje ČSOB Leasing rámcové obchodní úvěry určené k předfinancování skladů. Skladové financování lze využít k pořízení nových i ojetých vozidel (skladová a předváděcí) a nových i použitých strojů a zařízení. Obecně lze tímto způsobem financovat takové předměty, na které lze poskytnout koncovému zákazníkovi leasingové nebo úvěrové financování od ČSOB Leasing. Rámcové úvěry jsou poskytovány formou jednotlivých čerpání až do výše celkového finančního rámce a bez jakýchkoliv poplatků. Po dobu financování není nutné hradit jistinu, příjemce úvěru hradí pouze přirostlý úrok. ČSOB Leasing provides general business loans for inventory pre-financing for cooperating partners. Stock financing can be used to purchase new and used vehicles (inventory and showroom) and new and used machines and equipment. Generally is possible to stock finance assets, which can be financed by ČSOB Leasing to the end customer. General loans are provided as individual draw-downs up to the aggregate amount of financing, free of any fees. The principal sum need not be paid during financing; the recipient only pays the accrued interest. Financování dealerských sítí / Dealership network financing Ve spolupráci s vybranými importéry a výrobci poskytuje ČSOB Leasing komplexní financování dealerských obchodních sítí. Produkt je poskytován k pořízení konkrétních vozidel nebo strojů zakoupených od konkrétního importéra nebo výrobce. Finanční Together with selected importers and manufacturers, ČSOB Leasing provides comprehensive dealership sales network financing. This is used to acquire specific vehicles or machines from a specific importer or producer.

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ELEKTRO Kredit vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem

ELEKTRO Kredit vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem ELEKTRO Kredit vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem Ing. Pavlína Šiknerová www.csobleasing.cz 01 Představení ČSOBL 01 1. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. Profil společnosti

Umíme vdechnout život vašim představám. Profil společnosti Umíme vdechnout život vašim představám Profil společnosti Profil společnosti 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 3 02 Historické mezníky ČSOB Leasing 6 03 Lidé 8 04 Firmy 10 05 Partneři 13 06 Servis

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ČSOB Leasing průkopník financování alternativních pohonů

ČSOB Leasing průkopník financování alternativních pohonů ČSOB Leasing průkopník financování alternativních pohonů 4. 10. 2016 Ing. Pavlína Šiknerová www.csobleasing.cz 01 Představení ČSOBL START 1. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Operativní leasing. osobních a užitkových vozů

Operativní leasing. osobních a užitkových vozů Operativní leasing osobních a užitkových vozů Obsah 1. ČSOB Leasing, a.s. 2. Způsoby financování a financované komodity 3. Přínosy operativního leasingu 4. Služby Full service leasingu 5. eleasing 6. Typy

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jakub Petrina / Chief Marketing Officer @jakubpetrina / @Air_Bank Praha / Brand s New Day / 6.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

NÁZEV/TÉMA: BANK PRODUCTS

NÁZEV/TÉMA: BANK PRODUCTS NÁZEV/TÉMA: BANK PRODUCTS Vyučovací předmět: Anglický jazyk Učitel: Mgr. Lyubov Chupil Škola: SŠ Spojů a informatiky Brno Třída + počet žáků: 3.ročník 14 žáků Časová jednotka: 45 minut Použité metody:

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

ČSOB LEASING AGRO Finance. Jan Kulhánek

ČSOB LEASING AGRO Finance. Jan Kulhánek ČSOB LEASING AGRO Finance Jan Kulhánek ČSOB Leasing, a.s. Trh: Stroje a zařízení + Agro v roce 2016 ČSOB Leasing je leaderem segmentu trhu strojů s tržním podílem v roce 2016 větším než 24 % ČSOB Leasing

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více