Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight"

Transkript

1 Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight

2

3 Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické mezníky ČSOB Leasing 8 Historical Milestones of ČSOB Leasing 03 Lidé 12 People 04 Firmy 16 Companies 05 Partneři 22 Partners 06 Servis a služby 24 Services 07 Autocentrum ČSOB Leasing 28 ČSOB Leasing Car Dealership 08 ČSOB Leasing pojišťovací makléř 30 ČSOB Leasing Insurance Broker 09 Kontakty 32 Contact Information 1

4 01 Your ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno Credible Future 2 Plánujete investici do nového strojního vybavení, technologií, manipulačních strojů, výpočetní techniky nebo budete nakupovat nové firemní automobily? Podnikáte v dopravě a potřebujete rozšířit svůj vozový park? ČSOB Leasing poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagony, letadla apod.), a to i formou syndikovaného financování. Are you planning to invest in new machines, technologies, handling machines, or computers, or do you want to purchase new company cars? Are you in the transport business and need to expand your fleet? ČSOB Leasing provides financing for both light and heavy transport equipment, machines, equipment, computer equipment, technologies, and technological units, including financing items with a high purchase price (railway carriages, aircraft, etc.), as well as syndicated financing.

5 3 Nabízíme vám širokou paletu finančních produktů a doprovodných služeb. Přizpůsobujeme svou nabídku vašim individuálním potřebám. Hlavní prioritou naší společnosti je být spolehlivým finančním partnerem poskytujícím kvalitní a rychlé služby, které podporují podnikání a rozvoj malých, středních i velkých firem. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. We can offer you a wide range of financial products and ancillary services tailored to your individual needs. Our main priority is to be a reliable financial partner providing high-quality and rapid services to support the business and development of small, medium-sized, and large companies. ČSOB Leasing is a wholly owned subsidiary of Československá obchodní banka, a. s., and thus a member of the ČSOB Group and of the important international KBC Group.

6 ČSOB LEASING BUDOUCNOST, KTERÁ MÁ JMÉNO ČSOB LEASING YOUR CREDIBLE FUTURE ČSOB Leasing pomáhá klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost, a to prostřednictvím financování majetku (vozidel, výrobních zařízení, strojů apod.). S pomocí ČSOB Leasing může klient produktivně využívat financovanou věc či zařízení bezprostředně, a přitom za ni platit až v budoucnu. Obecně je budoucnost neznámá veličina, my však umíme vysněnou budoucnost klienta přiblížit, zrealizovat nebo chcete-li pojmenovat. Proto ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno. ČSOB Leasing helps clients create and develop their business into the future, through asset financing (cars, production equipment, machines, etc.). With ČSOB Leasing, you can use the financed item or equipment immediately, but pay for it in the future. In general, the future is unknown, but we can bring the client s dreams closer, implement them, put a name to it, if you so wish. Hence, "ČSOB Leasing Your Credible Future". PATŘÍME ŘADU LET MEZI NEJVĚTŠÍ LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE. / FOR MANY YEARS WE HAVE BEEN AMONG THE MOST IMPORTANT LEASING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. Jsme vaše jistota při financování díky silnému finančnímu zázemí ve skupině ČSOB a KBC Group. Disponujeme nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu. 4 Poskytujeme úplnou nabídku finančních produktů pro pořízení dopravní techniky, strojů a zařízení finanční leasing, úvěr, operativní leasing. Nabízíme širokou škálu kvalitních a komplexních služeb pro zákazníky i spolupracující partnery. Jsme vám vždy nablízku. Máme k dispozici nejrozsáhlejší pobočkovou síť v České republice. Zajišťujeme vám osobní přístup ve vašem regionu. Své produkty a služby poskytujeme všem typům zákazníků, kterými jsou podnikatelé, právnické osoby i spotřebitelé. Jsme nejvyhledávanějším poskytovatelem financování mezi podnikateli a nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů, zařízení a dopravní techniky. Tradičně se umísťujeme na předních místech v soutěžích o nejlepší finanční produkty a společnosti na trhu: Zlatá koruna, Zlatý měšec či CZECH TOP 100 a další ČSOB Leasing je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.

7 You can count on us for financing thanks to strong financial backing from the ČSOB and KBC Group. We have the highest capitalisation of all leasing companies on the Czech market. We provide a comprehensive range of financial products for obtaining transport equipment, machines, and equipment financial leasing, loans, and operative leasing. 5 We offer a wide range of high-quality comprehensive services for our customers as well as our cooperating partners. We are always nearby. We boast the most extensive branch network in the country. This allows us to provide you with a personal approach in your region. We provide our products and services to all types of customers entrepreneurs, legal entities, as well as individual consumers. We are the most sought-after provider of financing among entrepreneurs, and the most sought-after leasing company for machine, equipment, and transport equipment financing. We are usually in the top places in competitions for the best financial products and companies on the market: Zlatá koruna, Zlatý měšec, CZECH TOP 100, and others ČSOB Leasing holds an internationally recognised quality certificate in accordance with the ISO 9001:2008 standard.

8 ČSOB Leasing v číslech / ČSOB Leasing in figures 13 % Financovali jsme přes 13 % všech obchodů na trhu leasingových společností. We have financed more than 13 % of all the transactions in the leasing market ,4 mld billion V roce 2014 dosáhla hodnota financování 10,4 mld. Kč a objem financování v pořizovacích cenách 12,91 mld. Kč. The value of financing in 2014 was CZK 10.4 bn and in terms of acquisition prices it was CZK bn zákazníků 197,500 customers Obsloužili jsme již zákazníků. We have helped 197,500 customers. 6 3 mld. 3 bn Základní kapitál v hodnotě 3 mld. Kč Registered equity worth CZK 3 bn let 18 years 18 let poskytujeme služby v nebankovním financování investic. We have been providing non-bank investment financing services for 18 years , financovaných movitých věcí a služeb 357,512 movable assets and services financed.

9 Předměty financování / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily, autobusy Kompletní flotily Motocykly a čtyřkolky Stroje a zařízení Informační technologie Kompletní technologické celky Železniční kolejová vozidla, letadla, lodě Passenger and utility cars Trucks, buses Complete fleets Motorcycles and four-wheelers Machines and equipment Information technologies Complete technological units Railway carriages, aircraft, ships Služby / Services Finanční leasing nebo úvěr tradiční, osvědčené a rychlé financování. Operativní leasing moderní forma financování, zajištění včasné technologické obnovy. Full service leasing operativní leasing s plnou škálou služeb podle přání klienta. Fleet management správa vašeho vozového parku. Výhodné pojištění ve spolupráci s naší specializovanou dceřinou společností a největšími pojistiteli na trhu. Produkty pro dodavatele financování skladů vozidel/věcí u dodavatelů spolupracujících s ČSOB Leasing. Financial leasing or loans tried and tested, traditional and quick financing. Operative leasing a modern form of financing, for timely technological renewal, Full service leasing operative leasing with a complete range of services as needed by the client. Fleet management management of your fleet. Advantageous insurance products in cooperation with our brokerage subsidiary and the largest insurers on the market. Products for suppliers stock financing. 7

10 02 Historické mezníky ČSOB Leasing Historical Milestones of ČSOB Leasing Založení OB Leasing, a. s. OB Leasing, a. s. is established. Změna obchodního jména společnosti na ČSOB Leasing, a.s., a prvenství na leasingovém trhu. Company name is changed to ČSOB Leasing, a.s. and becomes number one on the leasing market. Založení dceřiné společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Nové sídlo společnosti. Establishment of the subsidiary ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. New corporate headquarters ČSOB se stává součástí KBC Group. ČSOB becomes a member of KBC Group. Zahájení spolupráce se společností PSA FINANCE Česká republika (značkové financování Peugeot a Citroen). Start of cooperation with PSA FINANCE Česká republika (Peugeot and Citroen brand-name financing).

11 Historie je učitelkou života. History is a teacher of life. Cicero Ocenění první Zlatou korunou za značkové financování. The first Zlatá koruna award for brand-name financing. Dosažení magického čísla aktivních smluv v portfoliu. Reaches the magical number of 120,000 active contracts in our portfolio Zavedení softwaru eline pro on-line uzavírání smluv přímo u prodejců osobních a užitkových vozů. 10. výročí založení ČSOB Leasing. Introduction of eline software which allows customers to complete finance agreement from the place of purchase of passenger and utility vehicles. 10th anniversary of the establishment of ČSOB Leasing. Spuštění on-line informačního portálu eleasing pro klienty. Naši klienti mohou elektronicky sledovat své uzavřené smlouvy a posílat on-line požadavky. Launch of the eleasing on-line information portal for clients. Our clients are able to monitor their existing contracts electronically and submit on-line requests.

12 Nová pobočka korporátního financování uspěla ve výběrovém řízení Českých drah. Obchod prvního syndikovaného financování v historii českého leasingového trhu, kterého se účastnily firmy ČSOB Leasing, ING Lease a SG Equipment Finance Czech Republic. Předmětem financování byly osobní vozy ČD, celková hodnota obchodu za všechny zúčastněné společnosti byla řádově 1,5 mld. korun. Our new corporate financing branch wins a Czech Rail tender. The first syndicated financing transaction in the history of leasing companies, with the involvement of ČSOB Leasing, ING Lease, and SG Equipment Finance Czech Republic. The financing was for passenger carriages for Czech Rail. The aggregate volume of the transaction for all the companies involved was approximately CZK 1.5 bn. Podporujeme rozvoj elektromobility. Partnerství s ÚAMK podpora a osvěta bezpečnosti silničního provozu. On-line uzavírání smluv u prodejců strojů, zařízení a těžké dopravní techniky. We support the development of electromobility. Partnership with the ÚAMK motorists association traffic safety support and awareness. On-line conclusion of agreements on the premises of machine, equipment, and heavy transport equipment vendors Vítězství produktu Flotila (Full service leasing) v anketách časopisů Fleet a Flotila. The Flotila (full service leasing) product comes out on top in surveys by Fleet and Flotila magazines. 1. místo v kategorii nebankovních finančních institucí v rámci CZECH TOP 100. Implementace služeb elektronické fakturace. ČSOB Leasing dostává přívlastek Budoucnost, která má jméno. 1st place in the non-banking financial institutions category in the CZECH TOP 100. Implementation of electronic invoicing services ČSOB Leasing becomes known as "Your Credible Future".

13 ČSOB LEASING PODPORUJE SVÝMI PRODUKTY ROZVOJ ELEKTROMOBILITY. ČSOB LEASING FINANCUJE I SKUTEČNÉ ELEKTROMOBILY. ČSOB LEASING NAVÍC UMÍ KROMĚ LEASINGU FINANČNÍHO I OPERATIVNÍHO FINANCOVAT ELEKTROMOBILY TAKÉ ÚČELOVÝM PODNIKATELSKÝM ÚVĚREM, COŽ MŮŽE BÝT ATRAKTIVNÍ PRO SEGMENT ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, KDE EXISTUJÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ. ČSOB LEASING SVÝM PRODUKTOVÝM VÝVOJEM PŘICHÁZÍ S TAKOVÝMI ŘEŠENÍMI, KTERÁ PODPORUJÍ BUDOUCÍ ROZVOJ A PROGRESIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI DOPRAVNÍ MOBILITY A ZÁROVEŇ CELOSPOLEČENSKÉ SNAHY CHRÁNIT PŘÍRODU A PEČOVAT O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ČSOB LEASING SUPPORTS THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY THROUGH ITS PRODUCTS. ČSOB LEASING ALSO FINANCES FULLY ELECTRIC VEHICLES. IN ADDITION TO FINANCIAL AND OPERATIVE LEASING, ČSOB LEASING CAN ALSO FINANCE ELECTRIC VEHICLES THROUGH AN ASSET BUSINESS LOAN, WHICH MAY BE ATTRACTIVE TO CUSTOMERS IN THE MUNICIPAL SERVICES SEGMENT. IN THIS SEGMENT SUBSIDY PROGRAMMES CAN BE USED. THE PRODUCTS DEVELOPED BY ČSOB LEASING TO PROVIDE SOLUTIONS THAT SUPPORT FUTURE DEVELOPMENT AND PROGRESSIVE CHANGES IN TRANSPORT MOBILITY AND SOCIETY-WIDE EFFORTS TO PROTECT AND CARE FOR THE ENVIRONMENT Implementace PRM (Partner Relationship Management). Revoluční produkt Leasing s flexibilními službami. Komplexní program pro zemědělce AGRO ČSOB Leasing posílil pozici jedničky na leasingovém trhu i nejžádanějšího poskytovatele financování majetku českých firem. Na konci roku dosáhl celoročního objemu nového financování ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů. PRM (Partner Relationship Management) launch. The revolutionary Leasing with Flexible Services product was introduced. The AGRO 2013 comprehensive programme for farmers was developed. ČSOB Leasing strengthened its position as number one on the leasing market and the most sought-after provider of asset financing among Czech companies. At the end of the year, its annual volume of new financing was CZK 9.14 billion. Of that, 8.6 billion crowns went to finance investments in tangible investment assets of Czech entrepreneurs.

14 03 Lidé / People Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. Whatever we do gladly stands the greatest chance of success. Úvěr pro život bez starostí Loan for a worry-free life Proč využít spotřebitelský úvěr místo jednorázového velkého výdaje? Why use a consumer loan instead of making a large one-time expenditure? 12 Uvolnění hotovosti pro jiné soukromé potřeby. Rozložení jednorázového výdaje na několik menších částí. Můžete využít akčních, cenově výhodných nabídek. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo motocykl (vyšší modelová řada, lepší výbava apod.). Rychlé a jednoduché uzavření smlouvy. Možnost využít výhodného pojištění hrazeného ve splátkách. Možnost předčasného splacení nebo mimořádné splátky. Free up cash for other private uses. Divide a one-time expense into several smaller parts. Take advantage of products on special offer. Get a more powerful and better car or motorcycle (a better model, better accessories, etc.). Conclude a contract quickly and simply. Get better insurance, paid in instalments. Prepayment or extraordinary payments. Financované předměty / Items financed Osobní automobily* Užitkové automobily* Motocykly* Passenger cars* Utility vehicles* Motorcycles* * nové i ojeté / new or used

15 Jak na to? Je to jednoduché / How to do it? It s simple Při jedné návštěvě v autosalonu: Vyberete si automobil nebo motocykl. Prodejce vám připraví varianty kalkulací, ze kterých se dozvíte nejen výši měsíční splátky i pojistného, ale i výši celkových nákladů. Podle svých představ a možností zvolíte výši svého podílu a doby splácení. Vyplníte Žádost o financování. Obdržíte Předsmluvní informace. Podepíšete smlouvu a můžete čerpat úvěr. Odjíždíte s vozidlem. In just one visit to a car dealership: Choose an automobile or motorcycle. The dealer will prepare calculations, showing you not only the monthly instalment and insurance, but also the overall cost. Choose the down payment and repayment term that you prefer. Complete a financing application. Receive pre-contractual information. Sign the agreement and receive your loan. Leave with your car. 13 V pohodlí svého domova: Můžete kdykoliv zkontrolovat průběh splácení on-line pomocí web portálu eleasing. Požádat o částečné nebo úplné splacení v případě, že máte k dispozici hotové prostředky. Spolehnout se na naše kvalitní pojištění, pokud vás potká pojistná událost. In the comfort of your home: You can check the repayments on-line on the eleasing portal at any time. Request partial or full repayment if you have the cash. Rely on our high-quality insurance if you have an accident.

16 Operativní leasing pro život bez starostí Operative leasing for a worry-free life Zvažujete pořídit si nové auto a nechcete mít starost s jeho prodejem na konci? Chcete pravidelně auto obměňovat kvůli bezpečnosti a servisním nákladům, ale nechcete mít starosti s prodejem starého auta? Nechcete řešit nečekané náklady na údržbu, servis vozu a přezutí pneumatik? Nechcete investovat své našetřené peníze do akontace? Máte představu, jak vysokou splátku chcete platit měsíčně? Are you thinking about purchasing a car but don t want to worry about selling it on? Do you want to replace your car regularly because of safety and of servicing costs, without having to worry about selling your old one? Don t want to deal with unexpected maintenance and servicing costs and changing tyres? Don t want to spend your savings on a down payment? Do you know precisely how much you want to pay every month? POKUD ZNÍ VAŠE ODPOVĚĎ ANO, OPERATIVNÍ LEASING PRO ŽIVOT BEZ STAROSTÍ JE PRO VÁS TO PRAVÉ. / IF YOU HAVE ANSWERED YES, OPERATIVE LEASING FOR A WORRY-FREE LIFE IS JUST RIGHT FOR YOU. 14

17 Na rozdíl od ostatních finančních produktů nemusíte skládat žádnou akontaci. Peníze vám zůstanou k dispozici jako rezerva nebo je můžete použít na něco jiného. V produktu jsou zahrnuté i náklady na údržbu, servis, pneumatiky a kompletní pojištění. Při provozu vozidla vám tyto náklady vzniknou vždy a mají charakter jednorázového vydání, které může nepříznivě ovlivnit váš domácí rozpočet. V průběhu operativního leasingu se již o tyto náklady nemusíte starat a jen jezdíte. Po skončení operativního leasingu nebudete mít starosti s prodejem starého vozu, vyměníme vám jej za nový. Unlike other financial products, you don t have to make a down payment. You can save your money or use it for something else. The product includes maintenance and servicing costs, tyres, and fully comprehensive insurance. These costs will always occur when you use the vehicle, as one-time expenses that can adversely affect your budget. With operative leasing, you can forget about them and just drive. At the end of the operative leasing you don t have to worry about selling the old car, we can replace it with a new one. 15 Operativní leasing pro život bez starostí vám přináší: Operative leasing for a worry-free life offers you: bezkonkurenční slevy ve výši až 25 % z pořizovacích cen, které mají výrazný vliv na výši nájemného, kompletní balíček služeb souvisejících s provozem vašeho vozu, v němž jsou promítnuté naše velkoodběratelské slevy, výhodné sazby havarijního a povinného ručení, přihlášení vozidla za vás, asistenční službu na území Evropy. unrivalled discounts up to 25% on the purchase price of a car, which greatly reduce the lease payment, a comprehensive package of services for your car, and we pass on the wholesale discounts we receive, advantageous rates on CASCO and motor third party liability insurance, we register the car for you, assistance service throughout Europe.

18 04 Firmy / Companies Veliký cíl dává životu velký smysl. A grand goal gives life a grand purpose. Ladislav Pecháček ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU Řada našich klientů užívá širokou škálu předmětů financování. Jejich požadavky na způsob financování a rozsah služeb jsou různé právě podle způsobu použití. ČSOB Leasing je vzhledem k rozsahu svých služeb schopen zajistit veškeré služby přímo na míru podle přesně stanovených požadavků. Současně jsme schopni nabídnout i různé formy financování. CUSTOMISED SOLUTIONS Many of our clients finance a wide range of assets. Their financing and service requirements differ according to use. With its extensive range of services, ČSOB Leasing can provide customised services perfectly tailored to your needs. We can also provide various types of financing. 16

19 Využijte úvěr nebo leasing místo jednorázové velké investice. Use a loan or leasing instead of a large one-time payment. Vaše investiční prostředky se uvolní pro jiné výdaje. Splátky se vám rozloží na delší období. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo stroj (lepší výbava, motor apod.). Můžete využít akčních a cenově výhodných nabídek. Smlouvu uzavřete rychle a jednoduše. Splácet můžete v korunách i eurech (eura jen pro podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení). Využijte výhodnějšího pojištění hrazeného ve splátkách. Máte možnost předčasného splacení. Your investment funds are available for other things. Instalments are spread over a longer period. You can purchase a more powerful and better car or machine (better accessories, engine, etc.) You can take advantage of special offers and beneficial pricing. The contract is concluded quickly and easily. You can repay in crowns or euros (EUR only for entrepreneurs and for trucks, machines, and equipment). Take advantage of better insurance, paid in instalments. Early repayment option. Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Motocykly Nákladní automobily Stroje, zařízení, technologie, výpočetní technika apod. Passenger and utility vehicles Motorcycles Trucks Machines, equipment, technologies, computer equipment, etc. Leasing pro chytré podnikání Leasing for smart business Výhody / Advantages 17 Zůstanou vám prostředky na jiné investice případně provoz podnikání. Investiční výdaj rozložíte na delší období (např. až 7 let). Uvolní se vám zdroje na následné rozšíření nebo modernizace vašich strojů a zařízení. Leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem. Pevná výše splátek leasingu vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Opce na odkup na konci splácení vám zajistí získání splaceného předmětu do vašeho vlastnictví. Předmět financování je mimobilanční položkou. You will have money left over for other investments or for running your business. The investment will be spread over a longer period (e.g. up to 7 years). Free up resources to extend or upgrade your machines and equipment. Leasing payments are a fully tax-deductible cost for your company. With fixed leasing instalments you can manage the cash flow of your business better. The purchase option at the end of the repayment guarantees that you can own the financed asset outright. The financed asset is an off-balance-sheet item.

20 Úvěr pro chytré podnikání Loan for smart business Předmět financování se ihned stává vaším majetkem vhodné řešení pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu. Provádíte jeho daňové odpisy. Optimalizujete daňové náklady zejména při nákupu předmětu ke konci kalendářního roku. Jednorázově se vám odpočte celé DPH z kupní ceny na počátku splácení. Pevná výše splátek úvěru vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již např. od 6 měsíců). The financed item becomes your property immediately a good idea for companies, municipalities, transport companies, public-sector organisations, cooperatives, and other entities that can draw money from subsidy programmes where the subsidy is tied to the ownership of the financed item. You can write off the item against tax. You optimise your tax costs, especially if you purchase the item at the end of a calendar year. A one-time VAT deduction on the purchase price at the beginning of repayments. With fixed loan instalments you can manage the cash flow of your business better. The minimum repayment term is not limited by law, as with financial leasing. (It can be, for example, 6 months.) Financování s podporou dotačních programů Financing with support from subsidy programmes 18 ČSOB Leasing vám umožňuje čerpat různé dotační programy, které vám zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo refundují část nákladů na pořízení vlastní investice. ČSOB Leasing lets you draw funds from various subsidy programmes that will give you a discount on the overall financing cost or a refund of a part of the cost of acquiring your investment.

21 Operativní leasing pro chytré podnikání Operative leasing for smart business Máme mezinárodní know-how v operativním leasingu od skupiny KBC Autolease přizpůsobené specifikům českého trhu. Řadíme se mezi nejvýznamnější poskytovatele operativního leasingu v České republice. We also have international know-how about operative leasing from the KBC Autolease Group, tailored to the Czech market. We are one of the major operative leasing providers in the Czech Republic. Naše značka Autolease / Our Autolease brand 19 Ucelená řada produktů operativního leasingu. Speciální slevové podmínky na předmět leasingu i další služby včetně pohonných hmot. Využití spolupráce ve skupině ČSOB pro kombinovanou nabídku nejlepších finančních podmínek včetně požadavků mimo rámec operativního leasingu (pojištění v podnikání i mimo, bankovní služby atd.). eleasing jedinečný on-line přehled informací o smlouvě a rychlé vyřízení požadavků. Elektronická fakturace, formát ISDOC. A complete range of operative leasing products. Special discounts on the financed items as well as other services, including fuel. Advantageous cooperation within the ČSOB Group for the best possible combination of financing products, including requirements beyond the scope of operative leasing (insurance for your business and outside, banking services, etc.). eleasing a unique online source of information about the agreement that also processes your requests quickly. ISDOC electronic invoicing.

22 Přínosy operativního leasingu / Benefits of operative leasing Nižší kalkulační základ pro výpočet splátek oproti ostatním formám financování. Stabilní náklady na vozový park = možnost rovnoměrného plánování ostatních investic. Splácíte pouze odpisy vozidla, které využíváte. Po skončení kontraktu předmět leasingu vracíte zpět ČSOB Leasing a nemusíte se starat o jeho prodej. Využití velkoodběratelských slev ČSOB Leasing při pořízení předmětů financování, služeb a pojištění. Péči o své vozy přenesete na nás, tzn. zajistíme outsourcing provozu vozového parku. Rizika spojená s prodejem předmětu financování po skončení nájmu přebírá ČSOB Leasing. Zjednodušení administrativy obdržíte pouze jednu fakturu měsíčně včetně možnosti elektronické fakturace. Progresivní řešení financování předmětů mimo účetní rozvahu (bez investic). Spolupráce při optimalizaci vozového parku přiděleným key account managerem. A lower calculation base for instalments than with other forms of financing. Fixed fleet costs = you can plan your other investments accordingly. You only pay the depreciation of the car that you are using. At the end of the contract, you return the leased item to ČSOB Leasing and don t need to worry about selling it. Take advantage of ČSOB Leasing s wholesale discounts on the financed item, services, and insurance. You transfer the care of your cars to us, i.e. you outsource the management of your fleet to us. ČSOB Leasing bears the risks of sellling the financed item at the end of the lease. Simple administration you only receive one invoice per month, with an electronic invoicing option. A progressive solution off-balance-sheet financing of items (without investments). Help with optimising your fleet through your assigned key account manager. 20 SLEVA DISCOUNT v plné výši poskytnuta zákazníkovi provided in full to the customer ČÁST FINANCOVANÁ ZÁKAZNÍKEM PART FINANCED BY THE CUSTOMER ZŮSTATKOVÁ CENA NET BOOK VALUE kalkulovaná dle předpokládaného počtu km, celkové doby nájmu, typu a provedení vozidla calculated according to the expected number of km, total lease period, type and model of the vehicle NIŽŠÍ KALKULAČNÍ ZÁKLAD PRO VÝPOČET SPLÁTKY OPROTI OSTATNÍM FORMÁM FINANCOVÁNÍ A LOWER CALCULATION BASE FOR INSTALMENTS THAN WITH OTHER FORMS OF FINANCING NIŽŠÍ SPLÁTKY LOWER INSTALMENTS

23 Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily Manipulační a skladovací technika Výpočetní a kancelářská technika Speciální stroje a zařízeni Passenger and utility vehicles Trucks Handling and warehouse equipment Computers and office equipment Special machines and equipment 21 Formy financování / Forms of financing Operativní leasing garance provozních nákladů. Full service leasing operativní leasing včetně řady doprovodných služeb. LeaseBack výkup vašeho stávajícího vozového parku nebo jiné komodity a následné uzavření smlouvy na operativní leasing. Fleet management komplexní správa vozového parku spojená se zajištěním služeb a administrativy pro provoz dopravní techniky ve vlastnictví zákazníka, tj. bez financování vozidla. Operative leasing guaranteed operating expenses. Full service leasing operative leasing, including several ancillary services. LeaseBack we will buy your existing fleet or other items and then make an operative leasing agreement. Fleet management comprehensive fleet management including services and administration for operating the transport equipment owned by the customer, i.e., without financing the vehicle.

24 05 Partneři / Partners S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. No journey is too long with a friend by one s side. japonské přísloví / Japanese proverb Rámcové obchodní financování / General business financing 22 Spolupracujícím partnerům poskytuje ČSOB Leasing rámcové obchodní úvěry určené k předfinancování skladů. Skladové financování lze využít k pořízení nových i ojetých vozidel (skladová a předváděcí) a nových i použitých strojů a zařízení. Obecně lze tímto způsobem financovat takové předměty, na které lze poskytnout koncovému zákazníkovi leasingové nebo úvěrové financování od ČSOB Leasing. Rámcové úvěry jsou poskytovány formou jednotlivých čerpání až do výše celkového finančního rámce a bez jakýchkoliv poplatků. Po dobu financování není nutné hradit jistinu, příjemce úvěru hradí pouze přirostlý úrok. ČSOB Leasing provides general business loans for inventory pre-financing for cooperating partners. Stock financing can be used to purchase new and used vehicles (inventory and showroom) and new and used machines and equipment. Generally is possible to stock finance assets, which can be financed by ČSOB Leasing to the end customer. General loans are provided as individual draw-downs up to the aggregate amount of financing, free of any fees. The principal sum need not be paid during financing; the recipient only pays the accrued interest. Financování dealerských sítí / Dealership network financing Ve spolupráci s vybranými importéry a výrobci poskytuje ČSOB Leasing komplexní financování dealerských obchodních sítí. Produkt je poskytován k pořízení konkrétních vozidel nebo strojů zakoupených od konkrétního importéra nebo výrobce. Finanční Together with selected importers and manufacturers, ČSOB Leasing provides comprehensive dealership sales network financing. This is used to acquire specific vehicles or machines from a specific importer or producer.