Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight"

Transkript

1 Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight

2

3 Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické mezníky ČSOB Leasing 8 Historical Milestones of ČSOB Leasing 03 Lidé 12 People 04 Firmy 16 Companies 05 Partneři 22 Partners 06 Servis a služby 24 Services 07 Autocentrum ČSOB Leasing 28 ČSOB Leasing Car Dealership 08 ČSOB Leasing pojišťovací makléř 30 ČSOB Leasing Insurance Broker 09 Kontakty 32 Contact Information 1

4 01 Your ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno Credible Future 2 Plánujete investici do nového strojního vybavení, technologií, manipulačních strojů, výpočetní techniky nebo budete nakupovat nové firemní automobily? Podnikáte v dopravě a potřebujete rozšířit svůj vozový park? ČSOB Leasing poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagony, letadla apod.), a to i formou syndikovaného financování. Are you planning to invest in new machines, technologies, handling machines, or computers, or do you want to purchase new company cars? Are you in the transport business and need to expand your fleet? ČSOB Leasing provides financing for both light and heavy transport equipment, machines, equipment, computer equipment, technologies, and technological units, including financing items with a high purchase price (railway carriages, aircraft, etc.), as well as syndicated financing.

5 3 Nabízíme vám širokou paletu finančních produktů a doprovodných služeb. Přizpůsobujeme svou nabídku vašim individuálním potřebám. Hlavní prioritou naší společnosti je být spolehlivým finančním partnerem poskytujícím kvalitní a rychlé služby, které podporují podnikání a rozvoj malých, středních i velkých firem. ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. We can offer you a wide range of financial products and ancillary services tailored to your individual needs. Our main priority is to be a reliable financial partner providing high-quality and rapid services to support the business and development of small, medium-sized, and large companies. ČSOB Leasing is a wholly owned subsidiary of Československá obchodní banka, a. s., and thus a member of the ČSOB Group and of the important international KBC Group.

6 ČSOB LEASING BUDOUCNOST, KTERÁ MÁ JMÉNO ČSOB LEASING YOUR CREDIBLE FUTURE ČSOB Leasing pomáhá klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost, a to prostřednictvím financování majetku (vozidel, výrobních zařízení, strojů apod.). S pomocí ČSOB Leasing může klient produktivně využívat financovanou věc či zařízení bezprostředně, a přitom za ni platit až v budoucnu. Obecně je budoucnost neznámá veličina, my však umíme vysněnou budoucnost klienta přiblížit, zrealizovat nebo chcete-li pojmenovat. Proto ČSOB Leasing Budoucnost, která má jméno. ČSOB Leasing helps clients create and develop their business into the future, through asset financing (cars, production equipment, machines, etc.). With ČSOB Leasing, you can use the financed item or equipment immediately, but pay for it in the future. In general, the future is unknown, but we can bring the client s dreams closer, implement them, put a name to it, if you so wish. Hence, "ČSOB Leasing Your Credible Future". PATŘÍME ŘADU LET MEZI NEJVĚTŠÍ LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE. / FOR MANY YEARS WE HAVE BEEN AMONG THE MOST IMPORTANT LEASING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. Jsme vaše jistota při financování díky silnému finančnímu zázemí ve skupině ČSOB a KBC Group. Disponujeme nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu. 4 Poskytujeme úplnou nabídku finančních produktů pro pořízení dopravní techniky, strojů a zařízení finanční leasing, úvěr, operativní leasing. Nabízíme širokou škálu kvalitních a komplexních služeb pro zákazníky i spolupracující partnery. Jsme vám vždy nablízku. Máme k dispozici nejrozsáhlejší pobočkovou síť v České republice. Zajišťujeme vám osobní přístup ve vašem regionu. Své produkty a služby poskytujeme všem typům zákazníků, kterými jsou podnikatelé, právnické osoby i spotřebitelé. Jsme nejvyhledávanějším poskytovatelem financování mezi podnikateli a nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů, zařízení a dopravní techniky. Tradičně se umísťujeme na předních místech v soutěžích o nejlepší finanční produkty a společnosti na trhu: Zlatá koruna, Zlatý měšec či CZECH TOP 100 a další ČSOB Leasing je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.

7 You can count on us for financing thanks to strong financial backing from the ČSOB and KBC Group. We have the highest capitalisation of all leasing companies on the Czech market. We provide a comprehensive range of financial products for obtaining transport equipment, machines, and equipment financial leasing, loans, and operative leasing. 5 We offer a wide range of high-quality comprehensive services for our customers as well as our cooperating partners. We are always nearby. We boast the most extensive branch network in the country. This allows us to provide you with a personal approach in your region. We provide our products and services to all types of customers entrepreneurs, legal entities, as well as individual consumers. We are the most sought-after provider of financing among entrepreneurs, and the most sought-after leasing company for machine, equipment, and transport equipment financing. We are usually in the top places in competitions for the best financial products and companies on the market: Zlatá koruna, Zlatý měšec, CZECH TOP 100, and others ČSOB Leasing holds an internationally recognised quality certificate in accordance with the ISO 9001:2008 standard.

8 ČSOB Leasing v číslech / ČSOB Leasing in figures 13 % Financovali jsme přes 13 % všech obchodů na trhu leasingových společností. We have financed more than 13 % of all the transactions in the leasing market ,4 mld billion V roce 2014 dosáhla hodnota financování 10,4 mld. Kč a objem financování v pořizovacích cenách 12,91 mld. Kč. The value of financing in 2014 was CZK 10.4 bn and in terms of acquisition prices it was CZK bn zákazníků 197,500 customers Obsloužili jsme již zákazníků. We have helped 197,500 customers. 6 3 mld. 3 bn Základní kapitál v hodnotě 3 mld. Kč Registered equity worth CZK 3 bn let 18 years 18 let poskytujeme služby v nebankovním financování investic. We have been providing non-bank investment financing services for 18 years , financovaných movitých věcí a služeb 357,512 movable assets and services financed.

9 Předměty financování / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily, autobusy Kompletní flotily Motocykly a čtyřkolky Stroje a zařízení Informační technologie Kompletní technologické celky Železniční kolejová vozidla, letadla, lodě Passenger and utility cars Trucks, buses Complete fleets Motorcycles and four-wheelers Machines and equipment Information technologies Complete technological units Railway carriages, aircraft, ships Služby / Services Finanční leasing nebo úvěr tradiční, osvědčené a rychlé financování. Operativní leasing moderní forma financování, zajištění včasné technologické obnovy. Full service leasing operativní leasing s plnou škálou služeb podle přání klienta. Fleet management správa vašeho vozového parku. Výhodné pojištění ve spolupráci s naší specializovanou dceřinou společností a největšími pojistiteli na trhu. Produkty pro dodavatele financování skladů vozidel/věcí u dodavatelů spolupracujících s ČSOB Leasing. Financial leasing or loans tried and tested, traditional and quick financing. Operative leasing a modern form of financing, for timely technological renewal, Full service leasing operative leasing with a complete range of services as needed by the client. Fleet management management of your fleet. Advantageous insurance products in cooperation with our brokerage subsidiary and the largest insurers on the market. Products for suppliers stock financing. 7

10 02 Historické mezníky ČSOB Leasing Historical Milestones of ČSOB Leasing Založení OB Leasing, a. s. OB Leasing, a. s. is established. Změna obchodního jména společnosti na ČSOB Leasing, a.s., a prvenství na leasingovém trhu. Company name is changed to ČSOB Leasing, a.s. and becomes number one on the leasing market. Založení dceřiné společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Nové sídlo společnosti. Establishment of the subsidiary ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. New corporate headquarters ČSOB se stává součástí KBC Group. ČSOB becomes a member of KBC Group. Zahájení spolupráce se společností PSA FINANCE Česká republika (značkové financování Peugeot a Citroen). Start of cooperation with PSA FINANCE Česká republika (Peugeot and Citroen brand-name financing).

11 Historie je učitelkou života. History is a teacher of life. Cicero Ocenění první Zlatou korunou za značkové financování. The first Zlatá koruna award for brand-name financing. Dosažení magického čísla aktivních smluv v portfoliu. Reaches the magical number of 120,000 active contracts in our portfolio Zavedení softwaru eline pro on-line uzavírání smluv přímo u prodejců osobních a užitkových vozů. 10. výročí založení ČSOB Leasing. Introduction of eline software which allows customers to complete finance agreement from the place of purchase of passenger and utility vehicles. 10th anniversary of the establishment of ČSOB Leasing. Spuštění on-line informačního portálu eleasing pro klienty. Naši klienti mohou elektronicky sledovat své uzavřené smlouvy a posílat on-line požadavky. Launch of the eleasing on-line information portal for clients. Our clients are able to monitor their existing contracts electronically and submit on-line requests.

12 Nová pobočka korporátního financování uspěla ve výběrovém řízení Českých drah. Obchod prvního syndikovaného financování v historii českého leasingového trhu, kterého se účastnily firmy ČSOB Leasing, ING Lease a SG Equipment Finance Czech Republic. Předmětem financování byly osobní vozy ČD, celková hodnota obchodu za všechny zúčastněné společnosti byla řádově 1,5 mld. korun. Our new corporate financing branch wins a Czech Rail tender. The first syndicated financing transaction in the history of leasing companies, with the involvement of ČSOB Leasing, ING Lease, and SG Equipment Finance Czech Republic. The financing was for passenger carriages for Czech Rail. The aggregate volume of the transaction for all the companies involved was approximately CZK 1.5 bn. Podporujeme rozvoj elektromobility. Partnerství s ÚAMK podpora a osvěta bezpečnosti silničního provozu. On-line uzavírání smluv u prodejců strojů, zařízení a těžké dopravní techniky. We support the development of electromobility. Partnership with the ÚAMK motorists association traffic safety support and awareness. On-line conclusion of agreements on the premises of machine, equipment, and heavy transport equipment vendors Vítězství produktu Flotila (Full service leasing) v anketách časopisů Fleet a Flotila. The Flotila (full service leasing) product comes out on top in surveys by Fleet and Flotila magazines. 1. místo v kategorii nebankovních finančních institucí v rámci CZECH TOP 100. Implementace služeb elektronické fakturace. ČSOB Leasing dostává přívlastek Budoucnost, která má jméno. 1st place in the non-banking financial institutions category in the CZECH TOP 100. Implementation of electronic invoicing services ČSOB Leasing becomes known as "Your Credible Future".

13 ČSOB LEASING PODPORUJE SVÝMI PRODUKTY ROZVOJ ELEKTROMOBILITY. ČSOB LEASING FINANCUJE I SKUTEČNÉ ELEKTROMOBILY. ČSOB LEASING NAVÍC UMÍ KROMĚ LEASINGU FINANČNÍHO I OPERATIVNÍHO FINANCOVAT ELEKTROMOBILY TAKÉ ÚČELOVÝM PODNIKATELSKÝM ÚVĚREM, COŽ MŮŽE BÝT ATRAKTIVNÍ PRO SEGMENT ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, KDE EXISTUJÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ. ČSOB LEASING SVÝM PRODUKTOVÝM VÝVOJEM PŘICHÁZÍ S TAKOVÝMI ŘEŠENÍMI, KTERÁ PODPORUJÍ BUDOUCÍ ROZVOJ A PROGRESIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI DOPRAVNÍ MOBILITY A ZÁROVEŇ CELOSPOLEČENSKÉ SNAHY CHRÁNIT PŘÍRODU A PEČOVAT O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ČSOB LEASING SUPPORTS THE DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY THROUGH ITS PRODUCTS. ČSOB LEASING ALSO FINANCES FULLY ELECTRIC VEHICLES. IN ADDITION TO FINANCIAL AND OPERATIVE LEASING, ČSOB LEASING CAN ALSO FINANCE ELECTRIC VEHICLES THROUGH AN ASSET BUSINESS LOAN, WHICH MAY BE ATTRACTIVE TO CUSTOMERS IN THE MUNICIPAL SERVICES SEGMENT. IN THIS SEGMENT SUBSIDY PROGRAMMES CAN BE USED. THE PRODUCTS DEVELOPED BY ČSOB LEASING TO PROVIDE SOLUTIONS THAT SUPPORT FUTURE DEVELOPMENT AND PROGRESSIVE CHANGES IN TRANSPORT MOBILITY AND SOCIETY-WIDE EFFORTS TO PROTECT AND CARE FOR THE ENVIRONMENT Implementace PRM (Partner Relationship Management). Revoluční produkt Leasing s flexibilními službami. Komplexní program pro zemědělce AGRO ČSOB Leasing posílil pozici jedničky na leasingovém trhu i nejžádanějšího poskytovatele financování majetku českých firem. Na konci roku dosáhl celoročního objemu nového financování ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho 8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých podnikatelů. PRM (Partner Relationship Management) launch. The revolutionary Leasing with Flexible Services product was introduced. The AGRO 2013 comprehensive programme for farmers was developed. ČSOB Leasing strengthened its position as number one on the leasing market and the most sought-after provider of asset financing among Czech companies. At the end of the year, its annual volume of new financing was CZK 9.14 billion. Of that, 8.6 billion crowns went to finance investments in tangible investment assets of Czech entrepreneurs.

14 03 Lidé / People Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. Whatever we do gladly stands the greatest chance of success. Úvěr pro život bez starostí Loan for a worry-free life Proč využít spotřebitelský úvěr místo jednorázového velkého výdaje? Why use a consumer loan instead of making a large one-time expenditure? 12 Uvolnění hotovosti pro jiné soukromé potřeby. Rozložení jednorázového výdaje na několik menších částí. Můžete využít akčních, cenově výhodných nabídek. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo motocykl (vyšší modelová řada, lepší výbava apod.). Rychlé a jednoduché uzavření smlouvy. Možnost využít výhodného pojištění hrazeného ve splátkách. Možnost předčasného splacení nebo mimořádné splátky. Free up cash for other private uses. Divide a one-time expense into several smaller parts. Take advantage of products on special offer. Get a more powerful and better car or motorcycle (a better model, better accessories, etc.). Conclude a contract quickly and simply. Get better insurance, paid in instalments. Prepayment or extraordinary payments. Financované předměty / Items financed Osobní automobily* Užitkové automobily* Motocykly* Passenger cars* Utility vehicles* Motorcycles* * nové i ojeté / new or used

15 Jak na to? Je to jednoduché / How to do it? It s simple Při jedné návštěvě v autosalonu: Vyberete si automobil nebo motocykl. Prodejce vám připraví varianty kalkulací, ze kterých se dozvíte nejen výši měsíční splátky i pojistného, ale i výši celkových nákladů. Podle svých představ a možností zvolíte výši svého podílu a doby splácení. Vyplníte Žádost o financování. Obdržíte Předsmluvní informace. Podepíšete smlouvu a můžete čerpat úvěr. Odjíždíte s vozidlem. In just one visit to a car dealership: Choose an automobile or motorcycle. The dealer will prepare calculations, showing you not only the monthly instalment and insurance, but also the overall cost. Choose the down payment and repayment term that you prefer. Complete a financing application. Receive pre-contractual information. Sign the agreement and receive your loan. Leave with your car. 13 V pohodlí svého domova: Můžete kdykoliv zkontrolovat průběh splácení on-line pomocí web portálu eleasing. Požádat o částečné nebo úplné splacení v případě, že máte k dispozici hotové prostředky. Spolehnout se na naše kvalitní pojištění, pokud vás potká pojistná událost. In the comfort of your home: You can check the repayments on-line on the eleasing portal at any time. Request partial or full repayment if you have the cash. Rely on our high-quality insurance if you have an accident.

16 Operativní leasing pro život bez starostí Operative leasing for a worry-free life Zvažujete pořídit si nové auto a nechcete mít starost s jeho prodejem na konci? Chcete pravidelně auto obměňovat kvůli bezpečnosti a servisním nákladům, ale nechcete mít starosti s prodejem starého auta? Nechcete řešit nečekané náklady na údržbu, servis vozu a přezutí pneumatik? Nechcete investovat své našetřené peníze do akontace? Máte představu, jak vysokou splátku chcete platit měsíčně? Are you thinking about purchasing a car but don t want to worry about selling it on? Do you want to replace your car regularly because of safety and of servicing costs, without having to worry about selling your old one? Don t want to deal with unexpected maintenance and servicing costs and changing tyres? Don t want to spend your savings on a down payment? Do you know precisely how much you want to pay every month? POKUD ZNÍ VAŠE ODPOVĚĎ ANO, OPERATIVNÍ LEASING PRO ŽIVOT BEZ STAROSTÍ JE PRO VÁS TO PRAVÉ. / IF YOU HAVE ANSWERED YES, OPERATIVE LEASING FOR A WORRY-FREE LIFE IS JUST RIGHT FOR YOU. 14

17 Na rozdíl od ostatních finančních produktů nemusíte skládat žádnou akontaci. Peníze vám zůstanou k dispozici jako rezerva nebo je můžete použít na něco jiného. V produktu jsou zahrnuté i náklady na údržbu, servis, pneumatiky a kompletní pojištění. Při provozu vozidla vám tyto náklady vzniknou vždy a mají charakter jednorázového vydání, které může nepříznivě ovlivnit váš domácí rozpočet. V průběhu operativního leasingu se již o tyto náklady nemusíte starat a jen jezdíte. Po skončení operativního leasingu nebudete mít starosti s prodejem starého vozu, vyměníme vám jej za nový. Unlike other financial products, you don t have to make a down payment. You can save your money or use it for something else. The product includes maintenance and servicing costs, tyres, and fully comprehensive insurance. These costs will always occur when you use the vehicle, as one-time expenses that can adversely affect your budget. With operative leasing, you can forget about them and just drive. At the end of the operative leasing you don t have to worry about selling the old car, we can replace it with a new one. 15 Operativní leasing pro život bez starostí vám přináší: Operative leasing for a worry-free life offers you: bezkonkurenční slevy ve výši až 25 % z pořizovacích cen, které mají výrazný vliv na výši nájemného, kompletní balíček služeb souvisejících s provozem vašeho vozu, v němž jsou promítnuté naše velkoodběratelské slevy, výhodné sazby havarijního a povinného ručení, přihlášení vozidla za vás, asistenční službu na území Evropy. unrivalled discounts up to 25% on the purchase price of a car, which greatly reduce the lease payment, a comprehensive package of services for your car, and we pass on the wholesale discounts we receive, advantageous rates on CASCO and motor third party liability insurance, we register the car for you, assistance service throughout Europe.

18 04 Firmy / Companies Veliký cíl dává životu velký smysl. A grand goal gives life a grand purpose. Ladislav Pecháček ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU Řada našich klientů užívá širokou škálu předmětů financování. Jejich požadavky na způsob financování a rozsah služeb jsou různé právě podle způsobu použití. ČSOB Leasing je vzhledem k rozsahu svých služeb schopen zajistit veškeré služby přímo na míru podle přesně stanovených požadavků. Současně jsme schopni nabídnout i různé formy financování. CUSTOMISED SOLUTIONS Many of our clients finance a wide range of assets. Their financing and service requirements differ according to use. With its extensive range of services, ČSOB Leasing can provide customised services perfectly tailored to your needs. We can also provide various types of financing. 16

19 Využijte úvěr nebo leasing místo jednorázové velké investice. Use a loan or leasing instead of a large one-time payment. Vaše investiční prostředky se uvolní pro jiné výdaje. Splátky se vám rozloží na delší období. Získáváte možnost pořídit si výkonnější a lepší automobil nebo stroj (lepší výbava, motor apod.). Můžete využít akčních a cenově výhodných nabídek. Smlouvu uzavřete rychle a jednoduše. Splácet můžete v korunách i eurech (eura jen pro podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení). Využijte výhodnějšího pojištění hrazeného ve splátkách. Máte možnost předčasného splacení. Your investment funds are available for other things. Instalments are spread over a longer period. You can purchase a more powerful and better car or machine (better accessories, engine, etc.) You can take advantage of special offers and beneficial pricing. The contract is concluded quickly and easily. You can repay in crowns or euros (EUR only for entrepreneurs and for trucks, machines, and equipment). Take advantage of better insurance, paid in instalments. Early repayment option. Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Motocykly Nákladní automobily Stroje, zařízení, technologie, výpočetní technika apod. Passenger and utility vehicles Motorcycles Trucks Machines, equipment, technologies, computer equipment, etc. Leasing pro chytré podnikání Leasing for smart business Výhody / Advantages 17 Zůstanou vám prostředky na jiné investice případně provoz podnikání. Investiční výdaj rozložíte na delší období (např. až 7 let). Uvolní se vám zdroje na následné rozšíření nebo modernizace vašich strojů a zařízení. Leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem. Pevná výše splátek leasingu vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Opce na odkup na konci splácení vám zajistí získání splaceného předmětu do vašeho vlastnictví. Předmět financování je mimobilanční položkou. You will have money left over for other investments or for running your business. The investment will be spread over a longer period (e.g. up to 7 years). Free up resources to extend or upgrade your machines and equipment. Leasing payments are a fully tax-deductible cost for your company. With fixed leasing instalments you can manage the cash flow of your business better. The purchase option at the end of the repayment guarantees that you can own the financed asset outright. The financed asset is an off-balance-sheet item.

20 Úvěr pro chytré podnikání Loan for smart business Předmět financování se ihned stává vaším majetkem vhodné řešení pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu. Provádíte jeho daňové odpisy. Optimalizujete daňové náklady zejména při nákupu předmětu ke konci kalendářního roku. Jednorázově se vám odpočte celé DPH z kupní ceny na počátku splácení. Pevná výše splátek úvěru vám umožní lépe řídit cash-flow vašeho podnikání. Minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již např. od 6 měsíců). The financed item becomes your property immediately a good idea for companies, municipalities, transport companies, public-sector organisations, cooperatives, and other entities that can draw money from subsidy programmes where the subsidy is tied to the ownership of the financed item. You can write off the item against tax. You optimise your tax costs, especially if you purchase the item at the end of a calendar year. A one-time VAT deduction on the purchase price at the beginning of repayments. With fixed loan instalments you can manage the cash flow of your business better. The minimum repayment term is not limited by law, as with financial leasing. (It can be, for example, 6 months.) Financování s podporou dotačních programů Financing with support from subsidy programmes 18 ČSOB Leasing vám umožňuje čerpat různé dotační programy, které vám zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo refundují část nákladů na pořízení vlastní investice. ČSOB Leasing lets you draw funds from various subsidy programmes that will give you a discount on the overall financing cost or a refund of a part of the cost of acquiring your investment.

21 Operativní leasing pro chytré podnikání Operative leasing for smart business Máme mezinárodní know-how v operativním leasingu od skupiny KBC Autolease přizpůsobené specifikům českého trhu. Řadíme se mezi nejvýznamnější poskytovatele operativního leasingu v České republice. We also have international know-how about operative leasing from the KBC Autolease Group, tailored to the Czech market. We are one of the major operative leasing providers in the Czech Republic. Naše značka Autolease / Our Autolease brand 19 Ucelená řada produktů operativního leasingu. Speciální slevové podmínky na předmět leasingu i další služby včetně pohonných hmot. Využití spolupráce ve skupině ČSOB pro kombinovanou nabídku nejlepších finančních podmínek včetně požadavků mimo rámec operativního leasingu (pojištění v podnikání i mimo, bankovní služby atd.). eleasing jedinečný on-line přehled informací o smlouvě a rychlé vyřízení požadavků. Elektronická fakturace, formát ISDOC. A complete range of operative leasing products. Special discounts on the financed items as well as other services, including fuel. Advantageous cooperation within the ČSOB Group for the best possible combination of financing products, including requirements beyond the scope of operative leasing (insurance for your business and outside, banking services, etc.). eleasing a unique online source of information about the agreement that also processes your requests quickly. ISDOC electronic invoicing.

22 Přínosy operativního leasingu / Benefits of operative leasing Nižší kalkulační základ pro výpočet splátek oproti ostatním formám financování. Stabilní náklady na vozový park = možnost rovnoměrného plánování ostatních investic. Splácíte pouze odpisy vozidla, které využíváte. Po skončení kontraktu předmět leasingu vracíte zpět ČSOB Leasing a nemusíte se starat o jeho prodej. Využití velkoodběratelských slev ČSOB Leasing při pořízení předmětů financování, služeb a pojištění. Péči o své vozy přenesete na nás, tzn. zajistíme outsourcing provozu vozového parku. Rizika spojená s prodejem předmětu financování po skončení nájmu přebírá ČSOB Leasing. Zjednodušení administrativy obdržíte pouze jednu fakturu měsíčně včetně možnosti elektronické fakturace. Progresivní řešení financování předmětů mimo účetní rozvahu (bez investic). Spolupráce při optimalizaci vozového parku přiděleným key account managerem. A lower calculation base for instalments than with other forms of financing. Fixed fleet costs = you can plan your other investments accordingly. You only pay the depreciation of the car that you are using. At the end of the contract, you return the leased item to ČSOB Leasing and don t need to worry about selling it. Take advantage of ČSOB Leasing s wholesale discounts on the financed item, services, and insurance. You transfer the care of your cars to us, i.e. you outsource the management of your fleet to us. ČSOB Leasing bears the risks of sellling the financed item at the end of the lease. Simple administration you only receive one invoice per month, with an electronic invoicing option. A progressive solution off-balance-sheet financing of items (without investments). Help with optimising your fleet through your assigned key account manager. 20 SLEVA DISCOUNT v plné výši poskytnuta zákazníkovi provided in full to the customer ČÁST FINANCOVANÁ ZÁKAZNÍKEM PART FINANCED BY THE CUSTOMER ZŮSTATKOVÁ CENA NET BOOK VALUE kalkulovaná dle předpokládaného počtu km, celkové doby nájmu, typu a provedení vozidla calculated according to the expected number of km, total lease period, type and model of the vehicle NIŽŠÍ KALKULAČNÍ ZÁKLAD PRO VÝPOČET SPLÁTKY OPROTI OSTATNÍM FORMÁM FINANCOVÁNÍ A LOWER CALCULATION BASE FOR INSTALMENTS THAN WITH OTHER FORMS OF FINANCING NIŽŠÍ SPLÁTKY LOWER INSTALMENTS

23 Financované předměty / Items financed Osobní a užitkové automobily Nákladní automobily Manipulační a skladovací technika Výpočetní a kancelářská technika Speciální stroje a zařízeni Passenger and utility vehicles Trucks Handling and warehouse equipment Computers and office equipment Special machines and equipment 21 Formy financování / Forms of financing Operativní leasing garance provozních nákladů. Full service leasing operativní leasing včetně řady doprovodných služeb. LeaseBack výkup vašeho stávajícího vozového parku nebo jiné komodity a následné uzavření smlouvy na operativní leasing. Fleet management komplexní správa vozového parku spojená se zajištěním služeb a administrativy pro provoz dopravní techniky ve vlastnictví zákazníka, tj. bez financování vozidla. Operative leasing guaranteed operating expenses. Full service leasing operative leasing, including several ancillary services. LeaseBack we will buy your existing fleet or other items and then make an operative leasing agreement. Fleet management comprehensive fleet management including services and administration for operating the transport equipment owned by the customer, i.e., without financing the vehicle.

24 05 Partneři / Partners S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. No journey is too long with a friend by one s side. japonské přísloví / Japanese proverb Rámcové obchodní financování / General business financing 22 Spolupracujícím partnerům poskytuje ČSOB Leasing rámcové obchodní úvěry určené k předfinancování skladů. Skladové financování lze využít k pořízení nových i ojetých vozidel (skladová a předváděcí) a nových i použitých strojů a zařízení. Obecně lze tímto způsobem financovat takové předměty, na které lze poskytnout koncovému zákazníkovi leasingové nebo úvěrové financování od ČSOB Leasing. Rámcové úvěry jsou poskytovány formou jednotlivých čerpání až do výše celkového finančního rámce a bez jakýchkoliv poplatků. Po dobu financování není nutné hradit jistinu, příjemce úvěru hradí pouze přirostlý úrok. ČSOB Leasing provides general business loans for inventory pre-financing for cooperating partners. Stock financing can be used to purchase new and used vehicles (inventory and showroom) and new and used machines and equipment. Generally is possible to stock finance assets, which can be financed by ČSOB Leasing to the end customer. General loans are provided as individual draw-downs up to the aggregate amount of financing, free of any fees. The principal sum need not be paid during financing; the recipient only pays the accrued interest. Financování dealerských sítí / Dealership network financing Ve spolupráci s vybranými importéry a výrobci poskytuje ČSOB Leasing komplexní financování dealerských obchodních sítí. Produkt je poskytován k pořízení konkrétních vozidel nebo strojů zakoupených od konkrétního importéra nebo výrobce. Finanční Together with selected importers and manufacturers, ČSOB Leasing provides comprehensive dealership sales network financing. This is used to acquire specific vehicles or machines from a specific importer or producer.

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Operativní leasing. osobních a užitkových vozů

Operativní leasing. osobních a užitkových vozů Operativní leasing osobních a užitkových vozů Obsah 1. ČSOB Leasing, a.s. 2. Způsoby financování a financované komodity 3. Přínosy operativního leasingu 4. Služby Full service leasingu 5. eleasing 6. Typy

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Inteligence procesní infrastruktury, 20.9.2012, Miroslav Kuželka Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Segmenty pro nabíjení elektromobilů Dálnice, pumpy,

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více