KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE"

Transkript

1 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and evaluation of irregular thermal load jirák z. 1,6, Jokl M.V. 2, VAJneR l. 3, ToMáŠkoVá H. 1,6, BeRnATÍkoVá Š. 4, malý s., lehocká H. 6, kilián l. 6 SOUHRN 1 Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ostrava 2 ČVUT Praha, Fakulta stavební, Praha 3 SIPOCH spol. s r.o., Praha 4 VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava Výzkumný ústav bezpečnosti práce,v.v.i., Praha 6 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava Základním dokumentem v oblasti posuzování nerovnoměrné tepelné zátěže je ČSN EN ISO 773, která je českou verzí evropské normy EN ISO 773:2. Hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže podle této normy vyžaduje měření radiační asymetrie (Δt pr ). Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost kulového stereoteploměru pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Pokusy byly konány v klimatické komoře v podmínkách, kdy sálající plochou byla zadní stěna komory (vertikální sálavá plocha) nebo strop komory (horizontální sálavá plocha). Podle rychlosti proudění vzduchu byly pokusy rozděleny do 3 etap: etapa I, v a =,2 m/s, etapa II, v a =, m/s a etapa III, v a =1, m/s. Výsledná teplota kulového teploměru (t g ) byla ve všech pokusech 24 C. V pokusech s vertikální sálavou plochou činil rozdíl radiační teploty měřené ve směru sálání (t ra ) a výsledné teploty kulového teploměru [Δ (t ra t g )] = -1 C až +2 C, v pokusech s horizontální sálavou plochou [Δ (t ra t g )] = 21, 29 a 34 C. Byla zjištěna velmi dobrá korelace (R =,9797 až,998) mezi stereoteplotou (t stereo ) a t ra, a to jak pro různé rychlosti proudění vzduchu, tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,972) i mezi Δ(t stereo -t g ) a rozdílem hodnot radiační teploty ze dvou protilehlých stran Δ (t ra -t rb ), a to jak pro různé rychlosti proudění vzduchu (R =,9897 až,9937), tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,9874). Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty ze šesti stran. Stereoteplota může být využita k výpočtu radiační teploty a pro posouzení radiační asymetrie (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773 nebo může být spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné tepelné zátěže. Klíčová slova: stereoteploměr, nerovnoměrná radiační zátěž, hodnocení tepelné zátěže, klimatická komora The basic document in the area of evaluating irregular thermal load is the Czech Standard CSN EN ISO 773, which is the Czech version of the European Standard EN ISO 773:2. The evaluation of irregular thermal load according to this standard requires measurement of radiation asymmetry (Δt pr ). The aim of this study was to verify suitability of globe stereo-thermometer for measurement and evaluation of irregular radiation load. The experiments were performed in a climatic chamber under conditions, when the radiation surface was the back wall of the chamber (vertical radiation surface) or the ceiling of the chamber (horizontal radiation surface). The velocity of air flow was used to classify the experiments into 3 stages: stage I, v a =.2 m/s, stage II, v a =. m/s and stage III, v a =1. m/s. The resulting temperature of the spherical thermometer (t g ) was 24 C in all experiments. In the experiments with the vertical radiation surface, the difference of radiation temperature measured in the direction of radiation (t ra ) and the resulting temperature of the globe thermometer proved to be [Δ (t ra t g )] = 1 C to +2 C, whereas in the experiments with the horizontal radiation surface it was [Δ (t ra t g )] = 21, 29 a 34 C. There was a very good correlation (R =.9797 to.998) between the stereo-temperature (t stereo ) and t ra for different velocities of air flow as well as regardless of the velocity of air flow (R =.972) even between Δ (t stereo -t g ) and the difference of values of radiation temperature from two opposite directions Δ (t ra -t rb ) for different velocities of air flow (R =,9897 to,9937), as well as without regard to the velocity of air flow (R =,9874). The globe stereo-thermometer makes it possible to measure simultaneously the resulting temperatures of globe thermometer from six sides. Stereo-temperature can be used for calculation radiation temperature and for evaluating radiation asymmetry (Δt pr ) in the meaning of CSN EN ISO 773 or it can be used, together with the resulting temperature of globe thermometer, used as a suitable indicator of total and irregular thermal load. Key words: stereo-thermometer, irregular thermal-radiation load, evaluating thermal load, climatic chamber

2 Úvod Česká zdravotnická legislativa postrádá zatím metodiku na měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Základním dokumentem v oblasti posuzování nerovnoměrné tepelné zátěže je ČSN EN ISO 773 (1), která je českou verzí evropské normy EN ISO 773:2. Tato norma vychází z předpovědi tepelného pocitu člověka výpočtem předpovědi středního tepelného pocitu (PMV) a předpovědi procentuálního podílu nespokojených osob (PPD), které budou pociťovat v daném prostředí diskomfort ve smyslu přílišného tepla nebo chladu. Výpočet procenta nespokojených v důsledku asymetrie radiační teploty vyžaduje finančně náročné přístrojové vybavení pro měření radiační teploty. Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost kulového stereoteploměru (6) (obr. 1) pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Hlavní součástí stereoteploměru je koule o průměru 1 mm, jejíž kovový plášť je tvořen šesti navzájem oddělenými shodnými segmenty upevněnými na tepelně nevodivém jádru. Osy segmentů vytváří ortogonální systém. Konstrukce jádra zamezuje přenosu tepla vedením i sáláním mezi sousedními i protilehlými segmenty. Jádro současně zajišťuje potřebnou pevnost koule. Teplota z jednotlivých segmentů je snímána pomocí tepelných čidel připevněných na jejich vnitřní plochu. Údaje o teplotách všech segmentů jsou kontinuálně registrovány a ukládány do paměti registračního zařízení, které současně vypočítává i výslednou kulovou teplotu jako prostý průměr teplot všech šesti segmentů. Přístroj byl testován v klimatické komoře ZÚ Ostrava v širokém rozsahu tepelně vlhkostních podmínek a prokázal velmi dobrou shodu s hodnotami naměřenými klasickým kulovým teploměrem Vernon-Jokl. Proti dosud používanému kulovému teploměru Vernon-Jokl má nový přístroj podstatně kratší dobu ustálení, která nepřesáhne za obvyklých průmyslových podmínek 1 minut. Metodika Pokusy byly konány v klimatické komoře Zdravotního ústavu v Ostravě. Komora má rozměry m (obr. 2). Upravený vzduch je přiváděn otvorem 1 1 mm a je odváděn stejně velkým otvorem v protilehlé stěně komory. Komora umožňuje nastavení laminárního proudění vzduchu v rozsahu,2 až 2 m/s, teploty vzduchu v rozsahu až 6 C a relativní vlhkosti v závislosti na teplotě vzduchu v rozsahu 3 až 9 %. Intenzita jednostranného sálání od zadní stěny komory nebo stropu může být regulována v širokém rozsahu od negativních hodnot, až po hodnoty přesahující 2 W/m 2. Ovládání automatické regulace je přímo z velínu komory, kam jsou přiváděny i údaje o tepelně-vlhkostních podmínkách. Naměřené hodnoty jsou průběžně registrovány po celou dobu měření a ukládány do paměti počítače legenda: 1. sálavý panel 2. chladový panel 3. radiační teplota 4. stereoteploměr Jokl-Jirák. proudění vzduchu 6. kulový teploměr Vernon-Jokl 7. směr proudění vzduchu 8. stropní sálavý panel 9. okno velínu 1. vstup do komory Původní práce Obr. 1: Kulový stereoteploměr Tab. 1: Mikroklimatické podmínky v klimatické komoře Obr. 2: Schéma klimatické komory Pokusy byly rozděleny do 3 etap podle rychlosti proudění vzduchu. V etapě I bylo proudění vzduchu v a =,2 m/s, v etapě II v a =, m/s a v etapě III v a =1, m/s. Tepelné podmínky v komoře byly voleny v jednotlivých etapách tak, aby výsledná teplota kulového teploměru (t g ) odpovídala ve všech pokusech optimálním podmínkám pro fyzicky nenáročnou práci vsedě, tj. 24 C. V pokusech s vertikální sálavou plochou, kdy sálající plochou byla zadní stěna komory, byla radiační zátěž volena tak, aby rozdíl radiační teploty měřené ve směru sálání (t ra ) proti výsledné teplotě kulového teploměru [Δ (t ra t g )] činil v jednotlivých pokusech -1 C až +2 C. V pokusech, kdy sálající plochou byl strop (horizontální sálavá plocha), byla zvolena intenzita sálání 1, 1 a 2 W/m 2, čemuž odpovídá t ra = 4, 3 a 8 C a Δ(t ra t g ) = 21, 29 a 34 C (tab. 1). české pracovní lékařství číslo 1 28 Vertikální sálavá plocha Pokus č. Horizontální sálavá plocha t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) Pokus č. t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) Pokus č. t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) W/m

3 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce 4 V průběhu jednotlivých podmínek byla kontinuálně měřena na úrovni 11 cm od podlahy (2) stíněná suchá teplota vzduchu (t a ), radiačná teplota ve směru sálání (t ra ) a od protilehlé stěny (t rb ), rychlost proudění vzduchu (v a ) a relativní vlhkost vzduchu (RH) přístrojem Indoor Climate Analyser typ 1213 fy Bruel a Kjaer. Výsledná teplota kulového teploměru (t g ) a stereoteplota (t stereo ) byla měřena námi vyvinutým kulovým stereoteploměrem (6, 7). Pro statistické hodnocení byla použita korelační a regresní analýza. Zpracování bylo provedeno v programu Stata v.9 (8). Výsledky Hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených v jednotlivých pokusech etapy I až III jsou uvedeny v tabulce 2. Obrázek 3 znázorňuje vztah mezi stereoteplotou naměřenou kulovým stereoteploměrem (t stereo ) a radiační teplotou, naměřenou ve směru od sálající plochy (t ra ). Korelační koeficienty pro jednotlivé rychlosti proudění vzduchu se pohybují v rozsahu R =,9797 až,998. Zatím co t ra je na proudění vzduchu nezávislá, t stereo se v závislosti na proudění vzduchu v jednotlivých etapách mění. Obrázek 4 znázorňuje vztah mezi t stereo a t ra bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (v a =,2 až 1 m/s). Korelační koeficient pro výše uvedený vztah je R =,972. Velmi dobrou korelaci jsme nalezli i mezi rozdílem hodnot stereoteploty a kulové teploty Δ(t stereo -t g ) na jedné straně a rozdílem hodnot radiační teploty ze dvou protilehlých stran Δ(t ra -t rb ), a to jak pro jednotlivé rychlosti proudění vzduchu (obr. ), tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,9874) (obr. 6). Obr. 3: Vztah mezi radiační teplotou (t ra ) a stereoteplotou (t stereo ) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu tra ( C) tra ( C) t s te re o ( C ) y = 3,9996x - 71,292 R =,972 y = 3,4 1 3 x - 7, 4 R =, y = 4,1 4 x - 7 4,9 7 1 R =,9 9 y =,4 6 x - 1 8,3 3 R =,9 9 8 v =,2 m /s v=, m /s v = 1 m /s Obr. 4: Vztah mezi radiační teplotou (t ra ) a stereoteplotou (t stereo ), bez ohledu na rychlost proudění vzduchu, v =,2 až 1m/s t s te re o ( C ) Obr.: Vztah mezi rozdílem hodnot (t stereo -t g ) a (t ra -t rb ) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v =,2 až 1 m/s t stereo -t g ( C) t r A-trB ( C ) y =,273x +,229 R =,9897 y =,224x +,348 R =,9937 y =,1912x +,77 R =,992 v=,2 m/s v=, m/s v=1 m/s Obr. 6: Vztah mezi rozdílem hodnot (t stereo - t g ) a (t ra -t rb ) bez ohledu na rychlost proudění vzduchu, v =,2 až 1 m/s tstereo - t g ( C) 1 1 y =,2297x +,27 R =, t r A - t r B ( C ) Diskuse Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty. Proti klasickému kulovému teploměru má výhodu v kratší době ustálení. Vzhledem k tomu, že stereoteplota velmi dobře koreluje s radiační teplotou, je možné využít stereoteplotu k výpočtu radiační teploty, a to současně ze všech šesti směrů. Stereoteplota a z ní vypočítaná radiační teplota může být využita pro posouzení radiační asymetrie z dvou protilehlých stran (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773, nebo může být stereoteplota spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita přímo jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné radiační zátěže. Návrh hodnocení radiační asymetrie pomocí kulového stereoteploměru je předmětem našich dalších prací (4,, 7). Rovnice pro přepočet t stereo na t ra a přepočet Δ (t stereo -t g ) na Δ (t ra -t rb ) jsou uvedeny v tabulkách 3a a 3b. Závěr Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty ze šesti stran. Stereoteplota může být využita k výpočtu radiační teploty a pro posouzení radiační asymetrie (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773 nebo může být spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné tepelné zátěže. Práce byla vykonána v rámci Výzkumného záměru MPSV, identifikační kód: MPS291.

4 Tab. 2: Průměrné hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených v rámci jednotlivých pokusů etapy I až III PODMÍNKA t g t ra t ra -t g t rb t stereo t a t ra -t g ( C) v a (m/s) o C o C o C o C o C o C Chladná stěna -1 23,6 16, -7,1 2,9 21,1 27 Chladná stěna - 23,7 18,8-4,9 24,9 22,3 24, Optimum 23, 23, 23,8 23, 23,7 Teplá stěna 24,9 29 4,1 2 26,6 22,4 Teplá stěna 1,2 23,9 34 1,1 24,6 26,6 19,4 Teplá stěna ,8 19,8 27, 29,4 17,6 Původní práce Teplý strop (1W.m -2 ) , 2, 23,8 29,1 2,2 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24, 2,6 28,1 24,1 31,4 19,1 Teplý strop (2W.m -2 ) , 3, 23,9 34,6 16,3 Chladná stěna -1 23,9 16-7,9 2,9 21,8 2, Chladná stěna ,6 -,4 24,8 22,7 2,2 Optimum 24,3 24,2 -,1 24,4 24,3 24,4 Teplá stěna 23,3 29,1,8 24,9 2,1 2,4 Teplá stěna 1, 23,7 34, 1,8 2,4 26,9 19,6 Teplá stěna ,9 2,9 27,3 28,3 19,4 Teplý strop (1W.m -2 ) 21 23,9 43,7 19,8 24,3 28,4 2,1 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24,1 2, 28,4 24 3,6 19,8 Teplý strop (2W.m -2 ) 34 24, 8,6 34,1 24,1 32,6 2,9 Chladná stěna -1 24,2 1,7-8, 24,7 22,4 26,6 Chladná stěna - 24,8 18,9 -,9 2,1 23,7 2,6 Optimum 24, 24,4 -,1 24,6 24, 24,4 Teplá stěna 24,3 29,3 24,7 2 24,8 Teplá stěna ,2 34,3 1,1 2, 26,2 22,9 Teplá stěna 2 24,2 34,3 1,1 2, 26,2 22,9 Teplý strop (1W.m -2 ) 21 24,1 4 2,9 24, 27,8 22,2 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24,3 2,8 28, 24,7 29,4 21,9 Teplý strop (2W.m -2 ) 24 24, 8, 34, 24, 3,6 22, Tab. 3a: Vztah mezi stereoteplotou( t stereo ) a radiační teplotou (t ra ). Kde: y = t ra ( C), x = (t stereo ) ( C) Vztah mezi t stereo a t ra ( C) v a (m/s) R 2 Rovnice,2-1,9418 y =,2321x + 18,3,2,9738 y =,2842x + 17,72 Tab. 3b: Vztah mezi Δ(t stereo t g ) a Δ (t ra -t rb ) Kde: y = Δ (t ra -t rb ) ( C), x = Δ(t stereo -t g ) ( C) Vztah mezi (t stereo -t g ) a (t ra -t rb ) v a (m/s) R 2 Rovnice,2-1,9499 y = 4,1347x -,284,2,979 y = 3,6242x -,98 české pracovní lékařství číslo 1 28,,9876 y =,2332x + 18,4 1,9936 y =,1789x + 2,62,,9874 y = 4,387x - 1,397 1,98 y =,17x -,21

5 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce literatura 1. ČSN EN ISO 773 Ergonomie tepelného prostředí Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kriteria místního tepelného komfortu. 2. ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí Přístroje pro měření fyzikálních veličin. 3. BERNATÍKOVÁ Š., JIRÁK Z., JOKL M.V., TOMÁŠKOVÁ H., MALÝ S., KILIÁN L.,: Nerovnoměrná tepelná zátěž výsledky subjektivního hodnocení. České pracovní lékařství. Předáno k tisku. 4. JIRÁK Z., TOMÁŠKOVÁ H., JOKL M.V., BERNATÍKOVÁ Š., MALÝ S., KILIÁN L., ŠEBESTA D.: Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství. Předáno k tisku.. JIRÁK Z., JOKL M.V., ŠEBESTA, D., TOMÁŠKOVÁ H., BERNA- TÍKOVÁ Š., MALÝ S.: Hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. Předáno k tisku. 6. JOKL, M.V., VAJNER L.: Kulový teploměr. Užitný vzor č Zapsaný JOKL, M.V., JIRÁK Z., ŠEBESTA D.: Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka. Vytápění, větrání, instalace,, 2, s STATA Statistical software: Release 9. College Station,TX: Stata Corporation 2. Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta Ústav fyziologie a patofyziologie Syllabova 19, 73 Ostrava-Vítkovice

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO - 8 Pùvodní práce 6 NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SUMMARY IRREGULAR THERMAL LOAD RESULTS OF SUBJECTIVE EVALUATION BERNATÍKOVÁ Š.¹, JIRÁK Z.²,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION 143 ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION ZDEŇKA PERUTKOVÁ - JAN MAREČEK Abstract This study presents

Více

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Sálavé a průmyslové vytápění

Sálavé a průmyslové vytápění Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Cvičení 5 Světlé a Tmavé plynové zářiče Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. 1 Použitá literatura Cihelka, J.: Sálavé vytápění. 2. dopl. a přeprac. vydání. SNTL 1961. Praha.

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH

Více

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad www.uceeb.cz Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných panelů FENIX závěrečná

Více

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMS OF AMMONIA EMISSIONS MEASUREMENT AD OTHER BURDEN GASES FROM LIVESTOCK LITTER IN

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

NABÍDKA TYPOVÝCH STÁNKŮ STANDARDIZED STANDS OFFER

NABÍDKA TYPOVÝCH STÁNKŮ STANDARDIZED STANDS OFFER NABÍDKA TYPOVÝCH STÁNKŮ STANDARDIZED STANDS OFFER Typové stánky z výstavního systému Octanorm - stěny bílé v.,5 m, stavba se stropním rastrem; možno doplnit vybavením. Standardized stands from the Octanorm

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem minimální hrubé účinnosti práškového kotle K3 v teplárně ČSM nepřímou metodou po částečné ekologizaci kotle. Jejím úkolem

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12 Jaroslav SOLAŘ 1 PROBLEMATIKA POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY U DŘEVĚNÝCH

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15 Jaroslav SOLAŘ 1 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY ISSUE

Více

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I LTZB Měření parametrů vnitřního prostředí TEPELNÝ KOMFORT I Ing.Zuzana Veverková, PhD. Ing. Lucie Dobiášová Tepelný komfort Tepelná pohoda je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím.

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

Noise Measurement Měření hluku

Noise Measurement Měření hluku XXX. ASR '5 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 9, 5 39 Noise Measurement Měření hluku KOČÍ, Petr Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-35, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 78 33 petr.koci@vsb.cz,

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Tomáš Litschmann, AMET sdružení, Velké Bílovice Zdeněk Masařík, NETAFIM CZECH s.r.o., Žatec Souhrn Příspěvek popisuje praktickou realizaci prostorového

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ. ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB)

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB) VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB) SELECTED MICROCLIMATIC PARAMETERS IN ALTERNATIVE HOUSING SYSTEMS OF INDIVIDUAL BOXES UNDER

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

HEATEST s. r. o. 019/2012 strana č. 2/5

HEATEST s. r. o. 019/2012 strana č. 2/5 HEATEST s. r. o. 019/2012 strana č. 2/5 1. Zkušební zařízení / Test equipment Zkouška tepelného výkonu byla provedena v kalorimetrické komoře odpovídající ČSN EN 442-2, tj. jedná se o komoru s vnitřními

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.20; 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy ČSN EN ISO 13732-3 83 3557 Květen idt ISO

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě 12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Water and energy in airconditioning of planet Earth Jan Pokorný, ENKI,.p.s. Česká republika Česká zemědělská univerzita Praha Voda pre ozdravenie klímy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2007 Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy ČSN EN ISO 13732-1 83 3557 Duben idt ISO 13732-1:2006

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ 11 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2012 June 13-15, 2012, Srni, Czech Republic ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ TUČEK Antonín (TechSoft

Více

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, Praha 6

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, Praha 6 MĚŘENÍ TEPELNÉHO PROSTŘEDÍ SE SÁLAVÝM CHLADICÍM STROPEM ANOTACE Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243

MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243 MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243 Dolejš Jan, Mašata Ondřej, Němečková Jitka, Toufar Oldřich Výzkumný ústav živočišné

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 zvýší ceny konstrukcí stěn a opláštění

Zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 zvýší ceny konstrukcí stěn a opláštění evropské normy text: Jaroslav Vácha grafické podklady: autor Zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 zvýší ceny konstrukcí stěn a opláštění Ing. Jaroslav Vácha Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2008 Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika ČSN EN ISO 15743 83 3547 Prosinec idt ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

þÿ V l i v n e r o v n o m r n é r a d i a n - k o n v þÿ t e p e l n é z á t~ e n a s p o l e h l i v o s t þÿ l i d s k é h o i n i t e l e

þÿ V l i v n e r o v n o m r n é r a d i a n - k o n v þÿ t e p e l n é z á t~ e n a s p o l e h l i v o s t þÿ l i d s k é h o i n i t e l e DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a b e z p e n o s t n í i n~ e n ý r s t v í / S a f e t y E n gþÿx i n eae dr ia n g b es zep re i ens o s t n í i n~ e n ý r s t v í. 2 0 1 0, r o. 5 /

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS

CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS Šleger, V., Neuberger, P. Technical Faculty of the Czech Agricultural University in Prague Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol

Více

VUMS-POWERPRAG s.r.o.

VUMS-POWERPRAG s.r.o. VUMS-POWERPRAG s.r.o. Lužná 2, 160 00 Praha 6 TEL/FAX: 235 366 129 * E-Mail: powerprg@volny.cz Napájecí zdroje a nabíječky řady DNR na DIN lištu Výstupní výkony v řadě 5W, 10W, 18W,,,,, a 9 Jednofázové

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o.

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230 Katalogový list Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Vyjímečné vlastnosti 2/16 Vyjímečné vlastnosti Ultrazvukový měřič určený

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 2/2008 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část... 3 1.1. OVĚŘENÍ MODELU ŠÍŘENÍ PROJEVŮ A ÚČINKŮ OHROŽJÍCÍCH

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči.

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči. Popis aktivity Specifikace termínu jízdní vlastnosti. Studie různých (absolutních a relativních) pohybů vozidla a expertní zhodnocení jejich vlivu na vnímání různých jízdních vlastností vozidla. Návrh

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze 1 Zadání úlohy

Více

Novelizace metodického opatření HH Měření a hodnocení mikroklimatických podmínek pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb

Novelizace metodického opatření HH Měření a hodnocení mikroklimatických podmínek pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb Novelizace metodického opatření HH Měření a hodnocení mikroklimatických podmínek pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Laboratoř pro fyzikální faktory SZÚ CHPPL zmat@szu.cz

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem

Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem Teorie Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem Measurement of Indoor Thermal Environment with Radiating

Více

Experimentální metody I

Experimentální metody I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Experimentální metody I Podklady ke cvičení VIZUALIZACE PROUDĚNÍ S VÝSKYTEM COANDOVA

Více

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA HYDROELECTRIC DAM ŠANCE - DRAINAGE TUNNEL Ing. Jan Staš, Ing. Tomáš Skokan Abstrakt: Příspěvek se zabývá již realizovanou stavbou s názvem VD Šance drenážní štola, která probíhala

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands NOVÁ METODA MĚŘENÍ STEREOINSOLACE POMOCÍ SPECIÁLNÍHO TERMOELEKTRICKÉHO SNÍMAČE NEW METHOD OF SPATIAL INSOLATION MEASUREMENT BY MEANS OF SPECIAL THERMOELECTRIC SENSOR Klabzuba Jiří, Kožnarová Věra Česká

Více

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07)

KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č. 54-07) doc.ing.karel Chmelík, doc.ing.jiří Koziorek, Ph.D., 1) 6 Ing. Martin Vinklárek 2) 1) VŠB-TU 2) DIOS s.r.o V KRITERIA PRO STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI PROGRAMOVATELNÝCH SYSTÉMŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (PROJEKT Č.

Více