KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE"

Transkript

1 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and evaluation of irregular thermal load jirák z. 1,6, Jokl M.V. 2, VAJneR l. 3, ToMáŠkoVá H. 1,6, BeRnATÍkoVá Š. 4, malý s., lehocká H. 6, kilián l. 6 SOUHRN 1 Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ostrava 2 ČVUT Praha, Fakulta stavební, Praha 3 SIPOCH spol. s r.o., Praha 4 VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava Výzkumný ústav bezpečnosti práce,v.v.i., Praha 6 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava Základním dokumentem v oblasti posuzování nerovnoměrné tepelné zátěže je ČSN EN ISO 773, která je českou verzí evropské normy EN ISO 773:2. Hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže podle této normy vyžaduje měření radiační asymetrie (Δt pr ). Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost kulového stereoteploměru pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Pokusy byly konány v klimatické komoře v podmínkách, kdy sálající plochou byla zadní stěna komory (vertikální sálavá plocha) nebo strop komory (horizontální sálavá plocha). Podle rychlosti proudění vzduchu byly pokusy rozděleny do 3 etap: etapa I, v a =,2 m/s, etapa II, v a =, m/s a etapa III, v a =1, m/s. Výsledná teplota kulového teploměru (t g ) byla ve všech pokusech 24 C. V pokusech s vertikální sálavou plochou činil rozdíl radiační teploty měřené ve směru sálání (t ra ) a výsledné teploty kulového teploměru [Δ (t ra t g )] = -1 C až +2 C, v pokusech s horizontální sálavou plochou [Δ (t ra t g )] = 21, 29 a 34 C. Byla zjištěna velmi dobrá korelace (R =,9797 až,998) mezi stereoteplotou (t stereo ) a t ra, a to jak pro různé rychlosti proudění vzduchu, tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,972) i mezi Δ(t stereo -t g ) a rozdílem hodnot radiační teploty ze dvou protilehlých stran Δ (t ra -t rb ), a to jak pro různé rychlosti proudění vzduchu (R =,9897 až,9937), tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,9874). Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty ze šesti stran. Stereoteplota může být využita k výpočtu radiační teploty a pro posouzení radiační asymetrie (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773 nebo může být spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné tepelné zátěže. Klíčová slova: stereoteploměr, nerovnoměrná radiační zátěž, hodnocení tepelné zátěže, klimatická komora The basic document in the area of evaluating irregular thermal load is the Czech Standard CSN EN ISO 773, which is the Czech version of the European Standard EN ISO 773:2. The evaluation of irregular thermal load according to this standard requires measurement of radiation asymmetry (Δt pr ). The aim of this study was to verify suitability of globe stereo-thermometer for measurement and evaluation of irregular radiation load. The experiments were performed in a climatic chamber under conditions, when the radiation surface was the back wall of the chamber (vertical radiation surface) or the ceiling of the chamber (horizontal radiation surface). The velocity of air flow was used to classify the experiments into 3 stages: stage I, v a =.2 m/s, stage II, v a =. m/s and stage III, v a =1. m/s. The resulting temperature of the spherical thermometer (t g ) was 24 C in all experiments. In the experiments with the vertical radiation surface, the difference of radiation temperature measured in the direction of radiation (t ra ) and the resulting temperature of the globe thermometer proved to be [Δ (t ra t g )] = 1 C to +2 C, whereas in the experiments with the horizontal radiation surface it was [Δ (t ra t g )] = 21, 29 a 34 C. There was a very good correlation (R =.9797 to.998) between the stereo-temperature (t stereo ) and t ra for different velocities of air flow as well as regardless of the velocity of air flow (R =.972) even between Δ (t stereo -t g ) and the difference of values of radiation temperature from two opposite directions Δ (t ra -t rb ) for different velocities of air flow (R =,9897 to,9937), as well as without regard to the velocity of air flow (R =,9874). The globe stereo-thermometer makes it possible to measure simultaneously the resulting temperatures of globe thermometer from six sides. Stereo-temperature can be used for calculation radiation temperature and for evaluating radiation asymmetry (Δt pr ) in the meaning of CSN EN ISO 773 or it can be used, together with the resulting temperature of globe thermometer, used as a suitable indicator of total and irregular thermal load. Key words: stereo-thermometer, irregular thermal-radiation load, evaluating thermal load, climatic chamber

2 Úvod Česká zdravotnická legislativa postrádá zatím metodiku na měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Základním dokumentem v oblasti posuzování nerovnoměrné tepelné zátěže je ČSN EN ISO 773 (1), která je českou verzí evropské normy EN ISO 773:2. Tato norma vychází z předpovědi tepelného pocitu člověka výpočtem předpovědi středního tepelného pocitu (PMV) a předpovědi procentuálního podílu nespokojených osob (PPD), které budou pociťovat v daném prostředí diskomfort ve smyslu přílišného tepla nebo chladu. Výpočet procenta nespokojených v důsledku asymetrie radiační teploty vyžaduje finančně náročné přístrojové vybavení pro měření radiační teploty. Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost kulového stereoteploměru (6) (obr. 1) pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Hlavní součástí stereoteploměru je koule o průměru 1 mm, jejíž kovový plášť je tvořen šesti navzájem oddělenými shodnými segmenty upevněnými na tepelně nevodivém jádru. Osy segmentů vytváří ortogonální systém. Konstrukce jádra zamezuje přenosu tepla vedením i sáláním mezi sousedními i protilehlými segmenty. Jádro současně zajišťuje potřebnou pevnost koule. Teplota z jednotlivých segmentů je snímána pomocí tepelných čidel připevněných na jejich vnitřní plochu. Údaje o teplotách všech segmentů jsou kontinuálně registrovány a ukládány do paměti registračního zařízení, které současně vypočítává i výslednou kulovou teplotu jako prostý průměr teplot všech šesti segmentů. Přístroj byl testován v klimatické komoře ZÚ Ostrava v širokém rozsahu tepelně vlhkostních podmínek a prokázal velmi dobrou shodu s hodnotami naměřenými klasickým kulovým teploměrem Vernon-Jokl. Proti dosud používanému kulovému teploměru Vernon-Jokl má nový přístroj podstatně kratší dobu ustálení, která nepřesáhne za obvyklých průmyslových podmínek 1 minut. Metodika Pokusy byly konány v klimatické komoře Zdravotního ústavu v Ostravě. Komora má rozměry m (obr. 2). Upravený vzduch je přiváděn otvorem 1 1 mm a je odváděn stejně velkým otvorem v protilehlé stěně komory. Komora umožňuje nastavení laminárního proudění vzduchu v rozsahu,2 až 2 m/s, teploty vzduchu v rozsahu až 6 C a relativní vlhkosti v závislosti na teplotě vzduchu v rozsahu 3 až 9 %. Intenzita jednostranného sálání od zadní stěny komory nebo stropu může být regulována v širokém rozsahu od negativních hodnot, až po hodnoty přesahující 2 W/m 2. Ovládání automatické regulace je přímo z velínu komory, kam jsou přiváděny i údaje o tepelně-vlhkostních podmínkách. Naměřené hodnoty jsou průběžně registrovány po celou dobu měření a ukládány do paměti počítače legenda: 1. sálavý panel 2. chladový panel 3. radiační teplota 4. stereoteploměr Jokl-Jirák. proudění vzduchu 6. kulový teploměr Vernon-Jokl 7. směr proudění vzduchu 8. stropní sálavý panel 9. okno velínu 1. vstup do komory Původní práce Obr. 1: Kulový stereoteploměr Tab. 1: Mikroklimatické podmínky v klimatické komoře Obr. 2: Schéma klimatické komory Pokusy byly rozděleny do 3 etap podle rychlosti proudění vzduchu. V etapě I bylo proudění vzduchu v a =,2 m/s, v etapě II v a =, m/s a v etapě III v a =1, m/s. Tepelné podmínky v komoře byly voleny v jednotlivých etapách tak, aby výsledná teplota kulového teploměru (t g ) odpovídala ve všech pokusech optimálním podmínkám pro fyzicky nenáročnou práci vsedě, tj. 24 C. V pokusech s vertikální sálavou plochou, kdy sálající plochou byla zadní stěna komory, byla radiační zátěž volena tak, aby rozdíl radiační teploty měřené ve směru sálání (t ra ) proti výsledné teplotě kulového teploměru [Δ (t ra t g )] činil v jednotlivých pokusech -1 C až +2 C. V pokusech, kdy sálající plochou byl strop (horizontální sálavá plocha), byla zvolena intenzita sálání 1, 1 a 2 W/m 2, čemuž odpovídá t ra = 4, 3 a 8 C a Δ(t ra t g ) = 21, 29 a 34 C (tab. 1). české pracovní lékařství číslo 1 28 Vertikální sálavá plocha Pokus č. Horizontální sálavá plocha t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) Pokus č. t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) Pokus č. t g ( C) t ra ( C) Δ t ra -t g ( C) W/m

3 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce 4 V průběhu jednotlivých podmínek byla kontinuálně měřena na úrovni 11 cm od podlahy (2) stíněná suchá teplota vzduchu (t a ), radiačná teplota ve směru sálání (t ra ) a od protilehlé stěny (t rb ), rychlost proudění vzduchu (v a ) a relativní vlhkost vzduchu (RH) přístrojem Indoor Climate Analyser typ 1213 fy Bruel a Kjaer. Výsledná teplota kulového teploměru (t g ) a stereoteplota (t stereo ) byla měřena námi vyvinutým kulovým stereoteploměrem (6, 7). Pro statistické hodnocení byla použita korelační a regresní analýza. Zpracování bylo provedeno v programu Stata v.9 (8). Výsledky Hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených v jednotlivých pokusech etapy I až III jsou uvedeny v tabulce 2. Obrázek 3 znázorňuje vztah mezi stereoteplotou naměřenou kulovým stereoteploměrem (t stereo ) a radiační teplotou, naměřenou ve směru od sálající plochy (t ra ). Korelační koeficienty pro jednotlivé rychlosti proudění vzduchu se pohybují v rozsahu R =,9797 až,998. Zatím co t ra je na proudění vzduchu nezávislá, t stereo se v závislosti na proudění vzduchu v jednotlivých etapách mění. Obrázek 4 znázorňuje vztah mezi t stereo a t ra bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (v a =,2 až 1 m/s). Korelační koeficient pro výše uvedený vztah je R =,972. Velmi dobrou korelaci jsme nalezli i mezi rozdílem hodnot stereoteploty a kulové teploty Δ(t stereo -t g ) na jedné straně a rozdílem hodnot radiační teploty ze dvou protilehlých stran Δ(t ra -t rb ), a to jak pro jednotlivé rychlosti proudění vzduchu (obr. ), tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R =,9874) (obr. 6). Obr. 3: Vztah mezi radiační teplotou (t ra ) a stereoteplotou (t stereo ) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu tra ( C) tra ( C) t s te re o ( C ) y = 3,9996x - 71,292 R =,972 y = 3,4 1 3 x - 7, 4 R =, y = 4,1 4 x - 7 4,9 7 1 R =,9 9 y =,4 6 x - 1 8,3 3 R =,9 9 8 v =,2 m /s v=, m /s v = 1 m /s Obr. 4: Vztah mezi radiační teplotou (t ra ) a stereoteplotou (t stereo ), bez ohledu na rychlost proudění vzduchu, v =,2 až 1m/s t s te re o ( C ) Obr.: Vztah mezi rozdílem hodnot (t stereo -t g ) a (t ra -t rb ) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v =,2 až 1 m/s t stereo -t g ( C) t r A-trB ( C ) y =,273x +,229 R =,9897 y =,224x +,348 R =,9937 y =,1912x +,77 R =,992 v=,2 m/s v=, m/s v=1 m/s Obr. 6: Vztah mezi rozdílem hodnot (t stereo - t g ) a (t ra -t rb ) bez ohledu na rychlost proudění vzduchu, v =,2 až 1 m/s tstereo - t g ( C) 1 1 y =,2297x +,27 R =, t r A - t r B ( C ) Diskuse Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty. Proti klasickému kulovému teploměru má výhodu v kratší době ustálení. Vzhledem k tomu, že stereoteplota velmi dobře koreluje s radiační teplotou, je možné využít stereoteplotu k výpočtu radiační teploty, a to současně ze všech šesti směrů. Stereoteplota a z ní vypočítaná radiační teplota může být využita pro posouzení radiační asymetrie z dvou protilehlých stran (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773, nebo může být stereoteplota spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita přímo jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné radiační zátěže. Návrh hodnocení radiační asymetrie pomocí kulového stereoteploměru je předmětem našich dalších prací (4,, 7). Rovnice pro přepočet t stereo na t ra a přepočet Δ (t stereo -t g ) na Δ (t ra -t rb ) jsou uvedeny v tabulkách 3a a 3b. Závěr Kulový stereoteploměr umožňuje současné měření výsledné teploty kulového teploměru a stereoteploty ze šesti stran. Stereoteplota může být využita k výpočtu radiační teploty a pro posouzení radiační asymetrie (Δt pr ) ve smyslu ČSN EN ISO 773 nebo může být spolu s výslednou teplotou kulového teploměru využita jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné tepelné zátěže. Práce byla vykonána v rámci Výzkumného záměru MPSV, identifikační kód: MPS291.

4 Tab. 2: Průměrné hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených v rámci jednotlivých pokusů etapy I až III PODMÍNKA t g t ra t ra -t g t rb t stereo t a t ra -t g ( C) v a (m/s) o C o C o C o C o C o C Chladná stěna -1 23,6 16, -7,1 2,9 21,1 27 Chladná stěna - 23,7 18,8-4,9 24,9 22,3 24, Optimum 23, 23, 23,8 23, 23,7 Teplá stěna 24,9 29 4,1 2 26,6 22,4 Teplá stěna 1,2 23,9 34 1,1 24,6 26,6 19,4 Teplá stěna ,8 19,8 27, 29,4 17,6 Původní práce Teplý strop (1W.m -2 ) , 2, 23,8 29,1 2,2 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24, 2,6 28,1 24,1 31,4 19,1 Teplý strop (2W.m -2 ) , 3, 23,9 34,6 16,3 Chladná stěna -1 23,9 16-7,9 2,9 21,8 2, Chladná stěna ,6 -,4 24,8 22,7 2,2 Optimum 24,3 24,2 -,1 24,4 24,3 24,4 Teplá stěna 23,3 29,1,8 24,9 2,1 2,4 Teplá stěna 1, 23,7 34, 1,8 2,4 26,9 19,6 Teplá stěna ,9 2,9 27,3 28,3 19,4 Teplý strop (1W.m -2 ) 21 23,9 43,7 19,8 24,3 28,4 2,1 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24,1 2, 28,4 24 3,6 19,8 Teplý strop (2W.m -2 ) 34 24, 8,6 34,1 24,1 32,6 2,9 Chladná stěna -1 24,2 1,7-8, 24,7 22,4 26,6 Chladná stěna - 24,8 18,9 -,9 2,1 23,7 2,6 Optimum 24, 24,4 -,1 24,6 24, 24,4 Teplá stěna 24,3 29,3 24,7 2 24,8 Teplá stěna ,2 34,3 1,1 2, 26,2 22,9 Teplá stěna 2 24,2 34,3 1,1 2, 26,2 22,9 Teplý strop (1W.m -2 ) 21 24,1 4 2,9 24, 27,8 22,2 Teplý strop (1W.m -2 ) 29 24,3 2,8 28, 24,7 29,4 21,9 Teplý strop (2W.m -2 ) 24 24, 8, 34, 24, 3,6 22, Tab. 3a: Vztah mezi stereoteplotou( t stereo ) a radiační teplotou (t ra ). Kde: y = t ra ( C), x = (t stereo ) ( C) Vztah mezi t stereo a t ra ( C) v a (m/s) R 2 Rovnice,2-1,9418 y =,2321x + 18,3,2,9738 y =,2842x + 17,72 Tab. 3b: Vztah mezi Δ(t stereo t g ) a Δ (t ra -t rb ) Kde: y = Δ (t ra -t rb ) ( C), x = Δ(t stereo -t g ) ( C) Vztah mezi (t stereo -t g ) a (t ra -t rb ) v a (m/s) R 2 Rovnice,2-1,9499 y = 4,1347x -,284,2,979 y = 3,6242x -,98 české pracovní lékařství číslo 1 28,,9876 y =,2332x + 18,4 1,9936 y =,1789x + 2,62,,9874 y = 4,387x - 1,397 1,98 y =,17x -,21

5 české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce literatura 1. ČSN EN ISO 773 Ergonomie tepelného prostředí Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kriteria místního tepelného komfortu. 2. ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí Přístroje pro měření fyzikálních veličin. 3. BERNATÍKOVÁ Š., JIRÁK Z., JOKL M.V., TOMÁŠKOVÁ H., MALÝ S., KILIÁN L.,: Nerovnoměrná tepelná zátěž výsledky subjektivního hodnocení. České pracovní lékařství. Předáno k tisku. 4. JIRÁK Z., TOMÁŠKOVÁ H., JOKL M.V., BERNATÍKOVÁ Š., MALÝ S., KILIÁN L., ŠEBESTA D.: Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství. Předáno k tisku.. JIRÁK Z., JOKL M.V., ŠEBESTA, D., TOMÁŠKOVÁ H., BERNA- TÍKOVÁ Š., MALÝ S.: Hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. Předáno k tisku. 6. JOKL, M.V., VAJNER L.: Kulový teploměr. Užitný vzor č Zapsaný JOKL, M.V., JIRÁK Z., ŠEBESTA D.: Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka. Vytápění, větrání, instalace,, 2, s STATA Statistical software: Release 9. College Station,TX: Stata Corporation 2. Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta Ústav fyziologie a patofyziologie Syllabova 19, 73 Ostrava-Vítkovice

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 2/2008 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část... 3 1.1. OVĚŘENÍ MODELU ŠÍŘENÍ PROJEVŮ A ÚČINKŮ OHROŽJÍCÍCH

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243

MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243 MĚŘENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMA S OHLEDEM NA NORMU ISO 7243 A MEASURING OF STABLE MICROCLIMATE REGARDING TO NORM ISO 7243 Dolejš Jan, Mašata Ondřej, Němečková Jitka, Toufar Oldřich Výzkumný ústav živočišné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Monitoring of microclimate in Kateřinská cave in 2009 and 2010 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita H. Středová,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země

Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země The evaluation of convenience of measurement apparatures and the usage of data for remote sensing Jakub

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková, Tomáš Středa Český hydrometeorologický

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

egon v České republice

egon v České republice egon v České republice verze 2012 Aleš Kučera Novell-Praha akucera@novell.cz egon v ČR, verze 2012 Build 2007.03.38 Czech POINT Build 2009.07.01 Informační systém datových schránek Build 2011.11.29 Novela

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice

Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice Cenová statistika a pojišťovnictví v České republice Alojz Nemeček MP-konzult, s. r. o., Hradec Králové V roce 2000 provedl Český statistický úřad (ČSÚ) revizi cenových indexů v průmyslu a stavebnictví.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Jan Novotný 1), Jan Malaťák 1), Jiří Bradna 2) 1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Požadavky na provoz budov

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE

Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE Abstrakt V dnešní době stále častěji přecházíme od přirozeného větrání k větrání nucenému. Je to dáno především změnou stavebních materiálů

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více