KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming Hana Honsová 1, Ivana Capouchová 1, Zdeněk Stehno 2, Petr Konvalina 3, Evţenie Prokinová 1, Radovan Chaloupský 1, Ladislav Bláha 2 1 ČZU v Praze 2 VÚRV Praha Ruzyně v.v.i. 3 ZF JČUv Českých Budějovicích Abstract The effect of the seed quality on the field emergence rate and yield of grain in organic farming system was evaluated in laboratory and field experiments with the five species of spring cereals. Field experiments were carried out in 2010 at two experimental localities - experimental station of the CULS Prague in Uhříněves and Crop Research Institute in Prague-Ruzyně. There were determined differences between evaluated seed categories organic certified seed, farmer seed from better and worse soilclimatic conditions, conventional seed. Markedly higher yields were achieved at locality Uhříněves, where improving preceding crop was used. In comparison of the seed categories it was proved, that the farmer seed from better growing conditions is able to achieve almost the same results regarding seed quality and obtained yields as certified seed. On the other hand, farmer seed from the worse growing conditions achieved worse results in most of evaluated parameters. Keywords: spring cereals, organic farming, seed, germination, weight of thousand seed, emergence, yield Souhrn V laboratorních a polních pokusech s pěti druhy jarních obilnin byl testován vliv kvality osiva na polní vzcházivost a výnos v ekologickém systému hospodaření. Polní pokusy byly zaloņeny v roce 2010 na Výzkumné stanici v Praze-Uhříněvsi a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. V pokusech byly zjińtěny rozdíly mezi porovnávanými kategoriemi osiva certifikovaným ekologickým, farmářským ekologickým z lepńích půdně-klimatických podmínek, farmářským ekologickým z horńích půdně-klimatických podmínek a konvenčním. Výrazně vyńńích výnosů bylo dosaņeno v Uhříněvsi, kde byla pouņita zlepńující předplodina. Při porovnávání kategorií osiva se ukázalo, ņe se farmářské osivo získané z lepńích pěstitelských podmínek můņe z hlediska kvality osiva i dosaņených výnosů vyrovnat osivu certifikovanému. Farmářské osivo z horńích pěstitelských podmínek naproti tomu dosáhlo ve větńině sledovaných parametrů horńích výsledků. Klíčová slova: jarní obilniny, ekologické pěstování, osivo, klíčivost, HTS, vzcházivost, výnos Úvod Kvalita osiva má rozhodující podíl na dosaņené polní vzcházivosti a následně se můņe odrazit i v konečném výnosu. Při jejím stanovení se standardně vyhodnocuje čistota, hmotnost tisíce semen a laboratorní klíčivost. 150

2 Větńí vypovídací schopnost o kvalitě osiva má vitalita, která se zjińťuje různými nestandardními metodami. K nim patří Hiltnerův test, kdy semena vzcházejí z určité hloubky v cihlové drti nebo v písku (Houba, Hosnedl, 2002). Tímto testem se stanoví laboratorní vzcházivost. Vzorky se stejnou klíčivostí mohou vykazovat rozdílnou vitalitu, jak dokazuje řada autorů. Vitalita osiva nejvíce ovlivņuje výnos u plodin s malou autoregulační schopností setých na přesnou vzdálenost. V případě obilnin, které disponují velkou kompenzací výnosových prvků, se podíl vitality osiva na výnosu odráņí méně. Jak uvádějí někteří autoři, u obilnin ovlivņuje vitalita předevńím rychlost vzcházení a následně i intenzitu odnoņování (Perry, 1980, Gan a kol., 1992 in Hosnedl 2009). Vitalita osiva můņe v konečném důsledku ovlivnit počet plodných stébel a výnos. Metodika V laboratorních pokusech s pěti druhy jarních obilnin se zjińťovaly vybrané parametry osiva - hmotnost tisíce semen, energie klíčení, laboratorní klíčivost, energie vzcházení a laboratorní vzcházivost. V pokusech bylo hodnoceno osivo pńenice seté, ječmene setého, ovsa setého, ovsa nahého a pńenice dvouzrnky sklizené v roce U pńenice seté se posuzovaly odrůdy SW Kadrilj a Vinjett, u ječmene setého Pribina a Xanadu, u ovsa setého Vok a Neklan, u ovsa nahého Izák a Saul a u pńenice dvouzrnky odrůda Rudico. Pro hodnocení kvality bylo pouņito osivo ekologické certifikované, ekologické farmářské z lepńích půdněklimatických podmínek, ekologické farmářské z horńích půdně-klimatických podmínek a pro srovnání i osivo konvenční (nemořené). Biologické laboratorní testy byly zakládány ve čtyřech opakováních. Laboratorní test klíčivosti probíhal v navlhčeném skládaném filtračním papíru při teplotě 20 o C. Energie klíčení byla stanovena po čtyřech dnech a klíčivost po osmi dnech. U laboratorní vzcházivosti, která probíhala v navlhčeném křemičitém písku při teplotě 15 o C, se po sedmi dnech vyhodnotila energie vzcházení a po čtrnácti dnech laboratorní vzcházivost. Hmotnost tisíce semen (HTS) byla stanovena odpočítáním dvakrát 500 obilek na automatickém fotoelektronickém počítadle a jejich zváņením. Jestliņe byl rozdíl obou stanovení větńí neņ 10 %, bylo nutno odpočítání obilek opakovat. Hodnocené osivo bylo v roce 2010 pouņito pro zaloņení přesných polních maloparcelkových pokusů, vedených v ekologickém systému hospodaření na pokusných plochách Výzkumné stanice katedry rostlinné výroby ČZU v Praze Uhříněvsi a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze Ruzyni. Pokusné plochy obou lokalit jsou certifikovány pro vedení polních pokusů v ekologickém zemědělství. V polních pokusech se vyhodnocovala polní vzcházivost a výnos zrna. V polních pokusech zaloņených na ekologických pozemcích PS Uhříněves a VÚRV na parcelkách o sklizņové plońe deset metrů čtverečních ve třech opakováních se vysévalo 350 klíčivých obilek na metr čtvereční. Polní vzcházivost se vyhodnocovala po vzejití odpočtem rostlin. Zralé porosty se sklízely maloparcelní sklízecí mlátičkou. Sklizené zrno se vyčistilo na laboratorní čističce semen a u kaņdého vzorku se stanovila vlhkost. Výnos byl přepočten na 14% vlhkost zrna. Výsledky a diskuse V pokusech s pěti druhy jarních obilnin několika odrůd a různého původu byly zjińtěny rozdílné parametry kvality osiva (tab. 1). Z porovnávaných obilnin obecně nejhůře klíčil oves setý, v průměru na 87,1 %. Velmi vysokých hodnot energie klíčení i klíčivosti bylo dosaņeno u vńech porovnávaných vzorků osiva pńenice seté a ječmene setého. Vysokého průměrného procenta energie klíčení a klíčivosti dosáhly vzorky pńenice dvouzrnky a nahého ovsa. 151

3 Tab. 1 Laboratorní rozbory osiva Energie klíčení Energie laboratorní vzcházivosti Lab. vzcházivost Klíčivost HTS Plodina Odrůda Původ osiva (g) pńenice setá SW Kadrilj certifikované 99,5 99,5 79,3 79,8 37,4 pńenice setá SW Kadrilj konvenční 98,3 98,5 75,8 78,0 42,2 pńenice setá SW Kadrilj farmářské lepńí 97,0 97,5 82,8 84,0 39,6 pńenice setá SW Kadrilj farmářské horńí 96,5 96,5 72,0 76,0 38,1 pńenice setá Vinjett certifikované 97,5 97,5 76,0 86,3 32,1 pńenice setá Vinjett konvenční 98,3 98,5 75,8 89,8 41,5 pšenice setá průměr 97,8 98,0 76,9 82,3 38,5 ječmen setý Pribina certifikované 95,0 96,3 78,5 82,5 42,9 ječmen setý Pribina farmářské lepńí 95,3 96,3 85,3 88,0 41,0 ječmen setý Pribina farmářské horńí 94,5 94,5 76,3 85,0 36,6 ječmen setý Xanadu certifikované 99,5 99,5 79,3 84,8 46,3 ječmen setý Xanadu farmářské lepńí 97,5 97,5 82,8 87,5 39,3 ječmen setý průměr 96,4 96,8 80,4 85,6 41,2 oves setý Vok certifikované 91,0 92,0 66,5 79,0 27,2 oves setý Vok konvenční 95,5 96,0 68,5 82,5 35,5 oves setý Vok farmářské lepńí 61,3 63,8 58,5 64,5 30,4 oves setý Vok farmářské horńí 79,8 80,5 60,5 67,3 30,6 oves setý Neklan certifikované 93,8 94,3 75,3 86,5 34,7 oves setý Neklan konvenční 98,0 98,3 80,0 87,5 36,3 oves setý Neklan farmářské lepńí 84,3 84,8 66,5 78,5 33,1 oves setý průměr 86,2 87,1 68,0 78,0 32,5 oves nahý Izák certifikované 96,0 97,0 82,3 84,5 31,9 oves nahý Izák konvenční 95,8 96,0 83,5 85,5 28,1 oves nahý Izák farmářské lepńí 94,8 95,5 79,3 84,8 29,6 oves nahý Izák farmářské horńí 95,3 96,3 76,5 86,0 30,4 oves nahý Saul certifikované 93,5 94,0 70,8 79,5 21,5 oves nahý Saul konvenční 94,8 95,8 74,8 88,8 29,6 oves nahý Saul farmářské lepńí 92,5 93,3 76,3 86,5 28,9 oves nahý Saul farmářské horńí 91,0 93,3 70,3 81,3 29,7 oves nahý průměr 94,2 95,1 76,7 84,6 28,7 pńen. dvouzrnka Rudico konvenční 96,0 96,8 76,3 86,0 26,7 pńen. dvouzrnka Rudico farmářské lepńí 95,3 95,8 80,3 83,5 29,4 pńen. dvouzrnka Rudico farmářské horńí 96,3 97,8 76,8 84,8 33,3 pšen. dvouzrnka průměr 95,8 96,8 77,8 84,8 29,8 Při podrobnějńím vyhodnocení osiva podle jeho původu nebyly u porovnávaných vzorků pńenice a ječmene zjińtěny významné rozdíly v energii klíčení ani v klíčivosti (graf 1, 2). U ovsa bylo zjińtěno významné sníņení energie klíčení a klíčivosti u farmářského osiva (graf 3). V případě vzorků nahého ovsa sníņené procento energie klíčení a klíčivosti vykazovalo farmářské osivo odrůdy Saul. 152

4 Při vyhodnocení energie vzcházení a laboratorní vzcházivosti byly zjińtěny významné rozdíly mezi rostlinnými druhy i jednotlivými vzorky osiva v rámci druhu. Při porovnání druhů nejvyńńí energie vzcházení a laboratorní vzcházivosti dosáhl ječmen setý, nejniņńí oves setý. U vńech plodin byly zjińtěny rozdíly mezi porovnávanými vzorky osiva. Jednoznačně horńí nebo lepńí osivo podle jeho původu vńak nelze určit. Graf 1 Laboratorní rozbory a polní vzcházivost osiva pšenice seté Graf 2 Laboratorní rozbory a polní vzcházivost osiva ječmene setého Hmotnost tisíce semen je dána geneticky, druhem a odrůdou, ale také ji značně ovlivņují konkrétní podmínky daného ročníku pěstování. Obecně vykázalo osivo ze sklizně 2009 HTS spíńe nízkou. Průměrná HTS vzorků pńenice seté činila 38,5 g, ječmene setého 41,2 g, ovsa setého 32,5 g, ovsa nahého 28,7 g a pńenice dvouzrnky 29,8 g. Při porovnání HTS vyhodnocovaného osiva podle původu obecně nelze stanovit jednoznačné rozdíly ve prospěch některé posuzované kategorie. U pńenice a ovsa dosáhlo nejvyńńí HTS konvenční osivo, u ječmene certifikované ekologické (konvenční do laboratorních rozborů nebylo zařazeno). V případě nahého ovsa se u odrůdy Izák farmářské horńí osivo vyrovnalo certifikovanému a u odrůdy Saul mělo certifikované osivo velmi nízkou HTS. U pńenice dvouzrnky vykázalo nejvyńńí HTS farmářské horńí osivo. Polní pokusy byly zaloņeny na ekologické plońe v Praze Uhříněvsi po zlepńující předplodině (směsce hrachu s bobem) a na ekologické plońe v Praze Ruzyni po zhorńující předplodině (ovsu). Na obou stanovińtích pokusy dobře vzeńly. V polní vzcházivosti byly zjińtěny rozdíly mezi stanovińti, plodinami i mezi variantami osiva. Farmářské osivo mělo na obou stanovińtích horńí polní vzcházivost u ovsa setého, ovsa nahého a pńenice dvouzrnky (graf 3, 4. 5). U pńenice a ječmene se farmářské osivo z lepńích půdně-klimatických 153

5 podmínek vyrovnalo konvenčnímu (graf 1, 2). Pńenice dvouzrnka dobře vzcházela, pokud se vysévala v kláscích. Vyloupané zrno mělo polní vzcházivost velmi nízkou jak v Uhříněvsi, tak v Ruzyni. Graf 3 Laboratorní rozbory a polní vzcházivost osiva ovsa setého Graf 4 Laboratorní rozbory a polní vzcházivost osiva ovsa nahého Graf 5 Laboratorní rozbory a polní vzcházivost osiva pšenice dvouzrnky Co se týče výnosů, mnohem lepńích výsledků bylo dosaņeno v Uhříněvsi neņ v Ruzyni (tab. 2). V Uhříněvsi, kde pozitivní roli sehrála zlepńující předplodina, bylo u pńenice, ječmene i ovsa dosaņeno velmi vysokých výnosů. 154

6 Tab. 2: Výnosy zrna v Uhříněvsi a v Ruzyni vliv původu osiva Plodina Odrůda Původ osiva Výnos (t/ha) Uhříněves Výnos (t/ha) Ruzyně pńenice setá SW Kadrilj certifikované EKO 5,18 1,87 pńenice setá SW Kadrilj konvenční 5,02 2,64 pńenice setá SW Kadrilj farmářské lepńí EKO 5,18 2,63 pńenice setá SW Kadrilj farmářské horńí EKO 4,83 2,74 pńenice setá Vinjett certifikované EKO 4,14 2,22 pńenice setá Vinjett konvenční 4,58 2,46 pšenice setá průměr 4,82 2,43 ječmen setý Pribina certifikované EKO 4,92 2,50 ječmen setý Pribina farmářské lepńí EKO 5,38 3,03 ječmen setý Pribina farmářské horńí EKO 5,18 2,24 ječmen setý Pribina konvenční 5,72 3,09 ječmen setý Xanadu certifikované EKO 5,20 2,63 ječmen setý Xanadu farmářské lepńí EKO 6,08 1,66 ječmen setý Xanadu konvenční 5,97 1,66 ječmen setý průměr 5,49 2,40 oves setý Vok certifikované EKO 4,42 4,10 oves setý Vok konvenční 4,30 3,59 oves setý Vok farmářské lepńí EKO 4,74 3,58 oves setý Vok farmářské horńí EKO 4,01 3,03 oves setý Neklan certifikované EKO 5,24 3,79 oves setý Neklan konvenční 5,24 4,48 oves setý Neklan farmářské lepńí EKO 4,57 3,40 oves setý průměr 4,65 3,71 oves nahý Izák certifikované EKO 3,13 1,59 oves nahý Izák konvenční 3,00 1,64 oves nahý Izák farmářské lepńí EKO 2,42 1,66 oves nahý Izák farmářské horńí EKO 2,91 1,86 oves nahý Saul certifikované EKO 1,98 0,96 oves nahý Saul konvenční 2,69 1,58 oves nahý Saul farmářské lepńí EKO 3,06 1,30 oves nahý Saul farmářské horńí EKO 2,80 1,49 oves nahý průměr 2,75 1,51 pńenice dvouzrnka Rudico konvenční 3,97 1,79 pńenice dvouzrnka Rudico farmářské lepńí EKO 3,99 1,58 pńenice dvouzrnka Rudico farmářské horńí EKO 3,76 2,12 pšenice dvouzrnka průměr 3,91 1,83 Vliv původu osiva na výnos zrna nebyl zcela jednoznačný. U pńenice byl na lokalitě Uhříněves zaznamenán shodně nejvyńńí výnos u porostů zaloņených z certifikovaného ekologického osiva a farmářského lepńího osiva; na lokalitě Ruzyně naproti tomu z farmářského horńího osiva. U ječmene dosáhly na lokalitě Uhříněves obě hodnocené odrůdy Pribina i Xanadu nejvyńńích výnosů z ekologického farmářského lepńího osiva (odrůda Xanadu nejvyńńí výnos z celého hodnoceného souboru 6,08 t/ha), na lokalitě Ruzyně byl u odrůdy Pribina nejvýnosnějńí porost z farmářského lepńího a z konvenčního osiva, u odrůdy Xanadu porost z certifikovaného ekologického osiva. 155

7 V případě ovsa setého byl na lokalitě Uhříněves zaznamenán nejvyńńí výnos u odrůdy Vok z farmářského lepńího osiva, u odrůdy Neklan shodně z certifikovaného ekologického a konvenčního osiva; na lokalitě Ruzyně byl u odrůdy Vok nejvýnosnějńí porost z certifikovaného ekologického osiva, u odrůdy Neklan z konvenčního osiva. Oves nahý dosáhl shodně na obou pokusných lokalitách nejniņńích výnosů ze vńech hodnocených druhů jarních obilnin. Na lokalitě Uhříněves byl u odrůdy Izák zaznamenán nejvyńńí výnos z certifikovaného ekologického osiva, u odrůdy Saul z farmářského lepńího osiva. Na lokalitě Ruzyně dosáhla odrůda Izák nejvyńńího výnosu z farmářského horńího osiva a odrůda Saul z konvenčního osiva. V případě pńenice dvouzrnky byl na lokalitě Uhříněves zjińtěn nejvyńńí výnos z farmářského lepńího osiva, na lokalitě Ruzyně z farmářského horńího osiva. Závěr V laboratorních a polních pokusech byl sledován vliv kvality osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin na polní vzcházivost a výnos. V laboratorních pokusech se potvrdilo, ņe větńí vypovídací schopnost o kvalitě osiva má laboratorní vzcházivost neņ standardní laboratorní klíčivost. V pokusech se porovnávalo certifikované ekologické osivo, ekologické farmářské osivo z lepńích a horńích pěstitelských podmínek a konvenční nemořené osivo. Farmářské osivo z lepńích půdně-klimatických podmínek se v mnoha případech certifikovanému osivu vyrovnalo nebo jej dokonce z výnosového hlediska předčilo. Farmářské osivo z horńích pěstitelských podmínek dosáhlo ve větńině případů horńích výsledků. Lze konstatovat, ņe méně kvalitní farmářské osivo představuje riziko pro pěstitele z hlediska moņné horńí polní vzcházivosti následně i výnosů zrna. Poděkování Podpořeno projektem NAZV MZe ČR QI91C123 a výzkumným záměrem MSM Literatura HOUBA M., HOSNEDL V. (2002). Osivo a sadba. Nakladatelství Martin Sedláček, 186 s. HOSNEDL V. (2009). Kvalita osiva obilnin, její zhodnocení a význam pro vyuņití výnosového potenciálu odrůd. Osivo a sadba. Sborník referátů, ČZU v Praze, 161 s. Contact Address: Ing. Hana Honsová, Ph.D. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 957, Praha 6 Suchdol, 156

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ A VHODNOSTI PRAKTICKÉHO POUŢITÍ CERTIFIKOVANÝCH A FARMÁŘSKÝCH OSIV U OBILNIN

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ A VHODNOSTI PRAKTICKÉHO POUŢITÍ CERTIFIKOVANÝCH A FARMÁŘSKÝCH OSIV U OBILNIN HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ A VHODNOSTI PRAKTICKÉHO POUŢITÍ CERTIFIKOVANÝCH A FARMÁŘSKÝCH OSIV U OBILNIN Comparison of Farmers and Certified Seeds Ladislav Bláha 1, David Laskafeld 2, Zdeněk Stehno 1, Ivana Capouchová

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ The Influence of Certified and Farmer Seed Potatoes on the Yield and its Formation in Ecological Farming Jiří

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ Seed Quality of Spring Wheat Varieties Jan Šťastný 1), Václav Hosnedl 2) 1) Selgen a.s. 2) Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract Seed quality is influenced

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass Kompostování réví vinného s travní hmotou Composting of vine cane with grass Oldřich Mužík, Vladimír Scheufler, Petr Plíva, Amitava Roy Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract The paper deals

Více

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY Physiological and Accelerated Ageing of Selected Vegetable Species with Low Seed Longevity Iva Faberová VÚRV Praha

Více

PODÍL FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ SEMEN MÁKU NA BIOLOGICKÉ A PRODUKČNÍ HODNOTĚ OSIVA

PODÍL FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ SEMEN MÁKU NA BIOLOGICKÉ A PRODUKČNÍ HODNOTĚ OSIVA PODÍL FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ SEMEN MÁKU NA BIOLOGICKÉ A PRODUKČNÍ HODNOTĚ OSIVA Share of Physical Properties of Poppy Seeds in Biological and Production Value of Seed Petr PŠENIČKA, Pavel CIHLÁŘ, Václav

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 18. 1. 2016

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 18. 1. 2016 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 012370/2016 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství

Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství certifikovaná metodika České Budějovice 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská

Více

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions Petr Dvořák, Karel Hamouz, Perla Kuchtová, Jaroslav Tomášek KRV ČZU

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

EFFECT OF SOWINF RATE ON YIELD OF HYBRID WHEAT VLIV VÝŠE VÝSEVKU NA VÝNOS HYBRIDNÍ PŠENICE

EFFECT OF SOWINF RATE ON YIELD OF HYBRID WHEAT VLIV VÝŠE VÝSEVKU NA VÝNOS HYBRIDNÍ PŠENICE EFFECT OF SOWINF RATE ON YIELD OF HYBRID WHEAT VLIV VÝŠE VÝSEVKU NA VÝNOS HYBRIDNÍ PŠENICE Kvapil R., Capouchová I. Katedra rostlinné výroby FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. Petr Konvalina (Ed.)

Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. Petr Konvalina (Ed.) Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství Petr Konvalina (Ed.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství České Budějovice

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD COMPOSTING OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANTS Abstract S. Laurik 1), V. Altmann 2), M.Mimra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. 2) ČZU Praha

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Kruhové testy. Bc. Hana Potyšová. květen 2010 Lázně Bohdaneč

Kruhové testy. Bc. Hana Potyšová. květen 2010 Lázně Bohdaneč Kruhové testy Bc. Hana Potyšová květen 2010 Lázně Bohdaneč Obsah Zápis výsledků do formuláře Nejčastější chyby Hodnocení výsledků Zápis výsledků zkoušek u všech plodin: zkouška čistoty zkouška klíčivosti

Více

Dagmar Janovská, Zdeněk Stehno, Ladislav Bláha, Ivana Capouchová, Petr Konvalina, Martin Káš Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.

Dagmar Janovská, Zdeněk Stehno, Ladislav Bláha, Ivana Capouchová, Petr Konvalina, Martin Káš Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v. Dagmar Janovská, Zdeněk Stehno, Ladislav Bláha, Ivana Capouchová, Petr Konvalina, Martin Káš Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Česká zemědělská univerzita v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES MIKROKLIMA POD NETKANOU TEXTILIÍ, PERFOROVANOU FOLIÍ A JEHO VLIV NA VÝNOS RANÝCH BRAMBOR Dvořák P., Hamouz

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 eská zem d lská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyn Fakulta agrobiologie, potravinových a p írodních zdroj Odbor genetiky, šlecht ní a kvality produkce Po ádají 10. jubilejní

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

ČTPEZ prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v EZ v ČR

ČTPEZ prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v EZ v ČR ČTPEZ prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v EZ v ČR Současný stav výzkumných aktivit VÚRV v oblasti ekologického zemědělství Výzkumná organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně www.ctpez.cz

Více

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 Variety Farming Practices Small Plot Trials in Červený Újezd in 2006/07 David BEČKA, Jan VAŠÁK, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK Česká

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

Úvod. D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Úvod. D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha TECHNIKA PRO MULČOVÁNÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH PODMÍNKÁCH TECHNIC FOR MULCHING OF PERMANENT GRASSLAND IN MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům

Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům Untraditional ways of Winter Rapeseed protection against grey field slugs and black field slugs Přemysl ŠTRANC 1, Jan VAŠÁK 1, Daniel ŠTRANC

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR Biological and Morphological Characteristics of Spring Poppy, Cultivar Major Petr PŠENIČKA, Pavel CIHLÁŘ, Václav HOSNEDL, Jan VAŠÁK, Jana

Více

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06 ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06 Variety Farming Practices Small Plot Trials in Červený Újezd in 2005/06 David BEČKA, Jan VAŠÁK, Přemysl ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v

Více

CENÍK SLUŽEB A PRACÍ

CENÍK SLUŽEB A PRACÍ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko CENÍK SLUŽEB A PRACÍ 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH Adresa: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko Tel.: 547 138 811 E-mail:

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO V. Mayer 1 ), P. Kasal 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha, 2 ) Výzkumný ústav bramborářský

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

květen 2012 Bc. Hana Potyšová VYPLŇOVÁNÍ LABORATORNÍCH KARET

květen 2012 Bc. Hana Potyšová VYPLŇOVÁNÍ LABORATORNÍCH KARET květen 2012 Bc. Hana Potyšová VYPLŇOVÁNÍ LABORATORNÍCH KARET Vyplňování laboratorních karet zásady vyplňování rozborových karet záznamy podmínek a výsledků jednotlivých zkoušek vyhodnocení rozboru a uzavření

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ SLDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATL A KLÍČIVOST PŠNIC OZIMÉ The Monitoring of the Influence of Disinfectans and the Agent BION 50WG on the Selected Quantitative

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Kvalita potravinářských obilovin 2011 /Quality of food cereals from the harvest 2011/

Kvalita potravinářských obilovin 2011 /Quality of food cereals from the harvest 2011/ Kvalita potravinářských obilovin 2011 /Quality of food cereals from the harvest 2011/ Jirsa, O., Polišenská, I., Palík, S. Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Souhrn Kvalita potravinářských

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Oves hluchý Uplatňuje se ve špatně založených porostech obilnin na jaře Koeficient odnožování je 2,2-9,3 Ekonomický práh škodlivosti

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

OECD vegetační zkoušky (pre- a post-control)

OECD vegetační zkoušky (pre- a post-control) OECD vegetační zkoušky (pre- a post-control) Polní den ÚKZÚZ 2017, Přerov nad Labem Ing. Tereza Kettnerová OECD Schémata pro odrůdovou certifikaci osiva pohybující se na mezinárodním trhu OECD Schémata

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 226 230, ISSN 0139-6013

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 226 230, ISSN 0139-6013 VLIV ROČNÍKU A ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY PROSA SETÉHO A POHANKY TATARSKÉ Influence of year and type of growing on selected characteristics of proso millet and tartary buckwheat Káš Martin,

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM GENETICKY MODIFIKOVANÉ ŘEPKY OZIMÉ

NAŠE ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM GENETICKY MODIFIKOVANÉ ŘEPKY OZIMÉ NAŠE ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM GENETICKY MODIFIKOVANÉ ŘEPKY OZIMÉ OUR EXPERIENCES WITH GENETICALLY MODIFIED WINTER RAPESEED CULTIVATION DAVID BEČKA, JAN VAŠÁK, PETR KROUTIL, HELENA ZUKALOVÁ Česká zemědělská

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

Současné a nové trendy ve zpracování půdy Současné a nové trendy ve zpracování půdy Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie, ČZU v Praze Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země.

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Sledování průběhu infiltrační schopnosti půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Tomáš Mašíček, František Toman, Martina Vičanová Mendelova

Více

MOŽNOSTI HODNOCENÍ VITALITY OSIVA ZELENIN A KVĚTIN

MOŽNOSTI HODNOCENÍ VITALITY OSIVA ZELENIN A KVĚTIN MOŽNOSTI HODNOCENÍ VITALITY OSIVA ZELENIN A KVĚTIN Possibilities for Evaluations of Vegetables and Flowers Seed Vigour Václav Hosnedl, Hana Honsová Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract Problems

Více

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ Influence of crop management on winter oilseed rape TSW Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2010. Hořčice bílá.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2010. Hořčice bílá. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2010 Hořčice bílá [White mustard] Sinapis alba L. 1. polní pozorování a výnos b 2. chemické

Více

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,

Více

Vliv netkané textilie na mikroklimatické charakteristiky v porostech raných zavlažovaných brambor

Vliv netkané textilie na mikroklimatické charakteristiky v porostech raných zavlažovaných brambor Vliv netkané textilie na mikroklimatické charakteristiky v porostech raných zavlažovaných brambor K. Hamouz, P. Dvořák Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE B U L L E T I N SEMENÁŘSKÉ KONTROLY

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE B U L L E T I N SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE B U L L E T I N SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY ČÍSLO 1/2012 ZPRAVODAJ ODBORU OSIV A SADBY

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.1 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Pokus

Více