PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003"

Transkript

1 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS TO FACTORS OF WORKING ENVIRONMENT IN RELATION TO NOTIFIED OCCUPATIONAL DISEASES IN THE YEAR 2003 PAVEL HLAVÁÈ 1, IVAN KUÈERA 2 1 Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky 2 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Do konce roku 2003 byla v Èeské republice kategorizace prací provedena u ekonomických subjektù (firem). Do rizikových kategorií (2R, 3, 4) bylo k zaøazeno prací. Nejvíce prací bylo zaøazeno do kategorie 3 (87 %). Rizikové práce vykonávalo k uvedenému termínu celkem 321,2 tisíc osob, z toho 104,8 tisíc en (32,6 %). Nejvíce ekonomických subjektù, u kterých byla kategorizace prací provedena, má sídlo v Ústeckém kraji (5304), nejménì v Moravskoslezském (1099). Nejvíce rizikových prací je rovnì evidováno v kraji Ústeckém (5123), nejménì pak v kraji Karlovarském (1218). Rizikové práce vykonávalo nejvíce osob na pracovitích v Moravskoslezském kraji (36,6 tisíc), nejménì naopak v Karlovarském kraji (8,9 tisíc). S ohledem na poèet obyvatel jednotlivých krajù je v rizikových kategoriích nejvíce zamìstnancù evidováno v Ústeckém kraji, relativnì nejménì na území hlavního mìsta Prahy. Zamìstnanci jsou pøi výkonu rizikových prací nejèastìji vystaveni pùsobení hluku, biologických èinitelù a prachu. Jedná se zejména o expozici jednomu rizikovému faktoru (69 %) v mení míøe dvìma faktorùm (22 %). Porovnáním relativního poètu osob exponovaných nejèastìjím rizikovým faktorùm a relativního poètu hláených profesionálních onemocnìní v roce 2003 autoøi pøedkládají pøíklad vyuití dat Informaèního systému hygienické sluby modulu Kategorizace prací a poukazují na moné pøíèiny vazeb tìchto ukazatelù. Klíèová slova: kategorizace prací v ÈR/2003, expozice, rizikové práce SUMMARY The categorization of jobs has been made in 40,707 economic subjects (companies) of the Czech Republic until the end of The risk categories (2R, 3, and 4) include 40,489 jobs until 31 st December Most jobs were classified in the category 3 (87%). The work at risk has been performed by 321,200 persons in the indicated date, 104,800 (32.6%) of them being women. Most economic subjects, where the job categorization has been performed are localized in the Ústí region (5,304), the least number being in the Moravia-Silesia region (1,009). Most jobs at risk have also been registered in the Ústí region (5,123), the least number being in the Karlovy Vary (Carlsbad) region (1,218). The work at risk has been performed by the highest number of persons in the Moravia-Silesia region (36,600 individuals), the lowest number being recorded in the Karlovy Vary region (8,900 individuals). In view of the population in the individual regions the higher rate of persons employed in the risk category jobs has been recorded in the Ústí region, whereas the rate was relatively lowest in the area of the Capital of Prague. The employees in the jobs at risk were most frequently exposed to the influence of noise, biological agents and dust, respectively. In most cases they were exposed to one risk factor (69%) and less frequently to two factors (22%). The comparison of the relative number of persons exposed to most frequent risk factors and the relative number of notified occupational diseases in 2003 presents an example of the application of data of the Job Categorization Module in the Information System of the Public Health Service and possible causes of relationships between these indices. Key words: job categorization in the Czech Republic/2003, exposure, work at risk Èeské pracov. lék. 5, 2004, No. 2, p : 68 Úvod Zákonem è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví (dále jen zákon) byla zamìstnavatelùm uloena povinnost zajiovat kategorizaci prací, tzn. na základì vyhodnocení výskytu a míry zdravotních rizik zaøazovat práce do 4 kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zaøazování prací do kategorií byly obsaeny ve vyhláce è. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaøazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelù biologických expozièních testù

2 a náleitosti hláení prací s azbestem a biologickými èiniteli. Tuto vyhláku nahradila od 1. ledna 2004 vyhláka è. 432/2003 Sb. Ve sdìlení Kategorizace prací a její zpracování v informaèním systému hygienické sluby (Èeské pracovní lékaøství, , 2003/4) byl popsán princip a úèel kategorizace prací a zároveò i zpùsob zajitìní sbìru, zpracování a centrální evidence dat v Informaèním systému hygienické sluby v modulu Kategorizace prací. Cílem tohoto sdìlení je zhodnocení prùbìhu kategorizace prací v roce 2003, její stav k a porovnání poznatkù o expozici zamìstnancù faktorùm pracovních podmínek s hláenými profesionálními onemocnìními v roce osob, ukazuje pouze prùbìh pøedkládání návrhù na zaøazení prací do kategorií zamìstnavateli, jejich zpracování orgány ochrany veøejného zdraví a zavedení dat do informaèního systému. Pùvodní práce Metodika Výsledky, které jsou dále uvádìny, byly získány analýzou údajù evidovaných v Informaèním systému hygienické sluby modul Kategorizace prací. Do informaèního systému jsou data vkládána krajskými hygienickými stanicemi po obdrení a vyhodnocení podkladù pøedlo- ených zamìstnavateli, tzn. návrhù na zaøazení prací do kategorií, po novele zákona è. 258/2000 Sb. i oznámení o zaøazení prací do kategorie druhé. Ve vìtinì pøípadù je vyuito standardních výstupních sestav systému, pouze ojedinìle jsou pro potøebu detailnìjí analýzy pouity sloitìjí nástroje, které jsou vzhledem k významné zátìi serveru s úloitìm dat urèeny pouze pro omezený okruh uivatelù. Autoøi se podrobnì zabývají zejména rizikovými pracemi. Jedná se o práce zaøazené do kategorie tøetí nebo ètvrté nebo o práce v kategorii druhé, které orgán ochrany veøejného zdraví oznaèil za práce rizikové (dále 2R). Pro názornost jsou poèty exponovaných osob uvádìny v tisících. Z dùvodu pøehlednosti byly pouity pouze základní rozliovací úrovnì. Pøi porovnávání dat evidovaných v rùzných regionech Èeské republiky byla zvolena úroveò krajù, u faktorù pracovních podmínek èlenìní do skupin podle pøísluné vyhláky. Podrobnìjí výsledky by svým rozsahem pøekroèily monosti této publikace a je vhodné je uvádìt cílenì pro potøeby analýzy urèitého jevu. Sdìlení vzniklo v tìsné spolupráci s autory práce Profesionální onemocnìní hláená v Èeské republice v roce 2003, uveøejnìné rovnì v tomto èísle Èeského pracovního lékaøství. Autorùm patøí podìkování za poskytnutí údajù o nemocech zapøíèinìných prací a hláených v roce 2003 z registru nemocí z povolání. Výsledky A. Vývoj kategorizace prací Na obr. è. 1 je uveden vývoj poètu exponovaných osob evidovaných informaèním systémem v jednotlivých mìsících v roce 2002 a 2003 v kategoriích 2, 2R, 3 a 4. Postupný nárùst není dùsledkem zvyování poètu exponovaných Obrázek 1: Vývoj poètu evidovaných zamìstnancù od do ve vech kategoriích Figure 1: Development in the number of registered employees from 1 January 2002 till 31 December 2003 in all categories Z uvedeného grafu je patrné, e v období od dubna 2002 do kvìtna 2003 poèet evidovaných osob narùstal plynule. Na konci druhého ètvrtletí 2003 byl nárùst výraznìjí, zøejmì vlivem ukonèení øady do té doby pøeruených øízení (nejèastìji kvùli absenci mìøení nìkterých rizikových faktorù). Ke konci roku 2003 ji nárùst poètu exponovaných osob není tak strmý a lze tedy oèekávat, e pøeváná èást prací bude v nejbliím období ji zkategorizována. To je pøedpokladem k tomu, aby bylo moné zabývat se ji podrobnìji údaji k Bylo by vak nepøesné hovoøit o dokonèení kategorizace prací, nebo to je v souvislosti se vznikem nových firem a zmìnami technologií proces kontinuální. Krajské hygienické stanice se budou také muset v rámci státního zdravotního dozoru zamìøit na organizace, které se kategorizací prací dosud, v rozporu s platnými pøedpisy, nezabývaly. B. Souèasný stav kategorizace prací I. Poèty ekonomických subjektù K 31. prosinci 2003 byla kategorizace prací provedena u ekonomických subjektù (firem). Nejvíce (viz obr. è. 2) u subjektù se sídlem v Ústeckém kraji, nejménì u subjektù se sídlem v kraji Moravskoslezském. Z dalích grafù je patrná specifiènost Moravskoslezského kraje, který je z hlediska poètu zkategorizovaných prací (viz obr. è. 3) prùmìrný a podle poètu evidovaných exponovaných osob nadprùmìrný (viz obr. è. 4 a 6). Z uvedeného vyplývá, e kategorizace byla provedena u firem s velkým poètem prací vykonávaných znaèným poètem zamìstnancù. II. Zkategorizované práce Celkem bylo do rizikových kategorií (2R, 3, 4) zaøazeno prací (podrobnì viz obr. è. 3). Nejvíce prací bylo zaøazeno do kategorie 3 a jen relativnì malá èást byla zaøazena do kategorie 4 a 2R (viz tabulky è. 1 a 2). III. Exponované osoby V dalím textu jsou ji uvádìny pouze údaje o poètu evidovaných exponovaných osob vykonávajících rizikové ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

3 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce 70 Obrázek 2: Poèet subjektù (firem), u kterých byla kategorizace prací provedena Figure 2: Number of subjects (companies, where job categorization was performed Obrázek 3: Poèty evidovaných prací zaøazených do kategorie 2R, 3 nebo 4 v jednotlivých krajích Figure 3: Number of registered jobs classified into category 2R, 3 or 4 in the individual regions Tabulka 1: Poèty prací zaøazených do kategorií Kategorie Poèet prací % 2R ,6 % ,0 % ,4 % CELKEM rizikové práce ,0 % práce. Pro názornost jsou zobrazeny poèty exponovaných osob v jednotlivých krajích také ve formì map, a to v poètech absolutních i relativních (pøepoètených na 100 tisíc obyvatel). K vykonávalo rizikové práce celkem osob, z toho en (32,6 %) nejvíce v kraji Moravskoslezském, nejménì v Karlovarském. Zamìstnanci jsou pøi výkonu rizikových prací nejèastìji vystaveni pùsobení hluku, biologických èinitelù a prachu. Naopak celkem nepatrný je podíl zrakové zátìe a zátìe chladem (viz obr. è. 8). V nejrizikovìjí kategorii 4 se nejèastìji jedná o prach (22 %), vibrace (13 %) a chemické látky (4,4 %). Ostatní faktory se v této kategorii vyskytují minimálnì (do 2 %) podrobnì viz tabulka è. 3. V pracovním prostøedí se bìnì vyskytuje více faktorù. Následující analýza se vak týká pouze tìch faktorù, které svojí mírou dosahují rizikové úrovnì (napø. hluk kategorie 2R, 3 nebo 4). U 69 % pracovníkù se v pracovním prostøedí vyskytuje pouze jeden takový rizikový faktor. K soubìhu dvou faktorù dochází u 22 % pracovníkù. Soubìh více ne dvou faktorù dosahujících rizikové úrovnì je zcela ojedinìlý, jak uvádí tabulka a obr. è. 9. C. Porovnání expozice a profesionálních onemocnìní v roce 2003 Z poètu hláených nemocí z povolání v roce 2003 (podrobnì viz sdìlení Zdenka Fenclová, Pavel Urban, Daniela Pelclová, Jindøika Lebedová, Edgar Luká, Tomá Navrátil: Profesionální onemocnìní hláená v Èeské republice v roce 2003 v tomto èísle ÈPL) vyplývá, e v rámci nemocí z povolání a ohroení nemocí z povolání byla nejvíce hláena tato onemocnìní: 1. nemoci pohybového aparátu zpùsobené fyzikálními faktory pracovního prostøedí, zejména v dùsledku nad- Tabulka 2: Poèty prací zaøazených do kategorií v jednotlivých krajích Kraj Kat. 2R Kat. 3 Kat. 4 Ústecký kraj Støedoèeský kraj Jihoèeský kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Praha Liberecký kraj Plzeòský kraj Vysoèina Zlínský kraj Karlovarský kraj CELKEM

4 Pùvodní práce Obrázek 4: Poèet evidovaných exponovaných osob v rizikových kategoriích Figure 4: Number of registered exposed individuals in the risk categories Obrázek 5: Poèet evidovaných exponovaných osob v rizikových kategoriích v pøepoètu na 100 tisíc obyvatel Figure 5: Number of registered exposed individuals in the risk categories calculated for 100,000 inhabitants Obrázek 6: Poèet osob (muù a en) na rizikových pracovitích Figure 6: Number of persons (men and women) at risk workplaces Obrázek 7: Poèet osob evidovaných v jednotlivých kategoriích Figure 7: Number of persons registered in individual categories mìrného pùsobení vibrací a dlouhodobé nadmìrné jednostranné zátìe, 2. nemoci dýchacích cest, pøedevím pneumokoniózy z volného krystalického oxidu køemièitého a astma a alergická onemocnìní horních cest dýchacích, 3. nemoci koní, nejèastìj- í pøíèinou byly ropné látky, plastické hmoty, pry a gumárenské chemikálie, 4. nemoci pøenosné a parazitární, pøedevím infekèní nemoci s interhumánním pøenosem. Pomìrnì malý podíl tvoøí nemoci zpùsobené chemickými látkami (2,5 %) a nemoci zpùsobené ostatními faktory a èiniteli. S laskavým svolením autorù sdìlení Profesionální onemocnìní hláená v Èeské republice v roce 2003, uvedeném v tomto èísle ÈPL, byla pouita vybraná data profesionálních onemocnìní k orientaènímu porovnání s poèty osob vykonávajících rizikové práce v prostøedí pøísluných rizikových faktorù. Pro porovnání byly zvoleny poèty osob exponovaných nejèastìji se vyskytujícím faktorùm pracovních podmínek v rizikových kategoriích, ke kterým lze pøiøadit poloku profesionálního onemocnìní hláeného v roce Z tohoto dùvodu nebyly vybrány osoby s faktorem psychické ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

5 Tabulka 3: Poèet exponovaných osob podle faktorù pracovních podmínek ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce 72 CELKEM Kat. 2R Kat. 3 Kat. 4 Kat. 2R Kat. 3 Kat. 4 Hluk ,7 % 89,5 % 0,8 % Biologické èinitele ,3 % 98,7 % 1,0 % Prach ,2 % 66,5 % 22,3 % Psychická zátì ,4 % 96,6 % 0,0 % Fyzická zátì ,8 % 86,2 % 2,0 % Chemické látky ,9 % 76,7 % 4,4 % Vibrace ,2 % 76,7 % 13,1 % Vybrané práce ,2 % 93,8 % 1,0 % Pracovní poloha ,5 % 95,5 % 0,0 % Zátì teplem ,5 % 98,5 % 0,0 % Neionizující záøení ,4 % 99,6 % 0,0 % Zraková zátì ,1 % 93,6 % 0,2 % Zátì chladem ,8 % 94,2 % 0,0 % Obrázek 8: Podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek Figure 8: Proportion of individual factors of working conditions zátìe, pøestoe z hlediska kategorizace prací jsou v poètu osob na ètvrtém místì. Pro vybrané faktory pracovních podmínek byl vypoèítán procentuální podíl osob exponovaných danému faktoru rizikové úrovnì na celkovém poètu exponovaných osob (jedním nebo více faktory rizikové úrovnì). Nejèastìji jsou pracovníci exponováni hluku (36,5 %). Stejným zpùsobem byl procentuálnì vyjádøen poèet profesionálních onemocnìní (nemoci z povolání i ohro- ení nemocí z povolání) hláených v roce 2003 ve vazbì na vybraný rizikový faktor z celkového poètu hláených profesionálních onemocnìní. První místo zaujímají one- Tabulka 4: Soubìh faktorù pracovních podmínek Poèet faktorù Poèet zamìstnancù [tis.] 1 223,4 2 71,8 3 18,4 4 5,1 více 2,5 CELKEM 321,2 mocnìní vyvolaná úèinkem chemických látek. Z pohledu kategorizace prací mezi tato onemocnìní patøí nejen onemocnìní kapitoly I seznamu nemocí z povolání, ale i vìt- ina onemocnìní koních kapitoly IV, nebo tato byla také chemickými látkami zpùsobena. Porovnání procentuálních zastoupení obou výbìrù je uvedeno na obr. è. 10. Diskuse Autoøi uvádìjí první poznatky z údajù shromádìných v Informaèním systému hygienické sluby modulu Kategorizace prací. Z dosavadního vývoje poètu evidovaných exponovaných pracovníkù usuzují, e základní èást kategorizace prací podle zákona è. 258/2000 Sb. bude brzy dokonèena. V souvislosti se zmìnami pracovních podmínek, vznikem a zánikem pracovi a firem bude kategorizace prací provádìna prùbìnì i nadále. Zvlátní pozornost bude nutné vìnovat zamìstnavatelùm, kteøí svou zákonnou povinnost nesplnili a kategorizaci prací neprovedli. Obrázek 9: Soubìhy faktorù pracovního prostøedí v rizikových kategoriích Figure 9: Concurrent factors of working environment in the risk categories

6 Obrázek 10: Porovnání expozice a ohláených profesionálních onemocnìní Figure 10: Comparison of exposure and notified occupational diseases Po nabytí úèinnosti výe uvedeného zákona bylo nutné provést ploné posouzení zdravotních rizik u vech prací vykonávaných v Èeské republice a v pøípadì výskytu faktorù pracovních podmínek v míøe odpovídající alespoò kategorii druhé je vyhodnotit a navrhnout zaøazení prací do kategorií, popø. i opatøení k ochranì zdraví pøi práci. Ze strany orgánù ochrany veøejného zdraví následovalo posouzení pøedkládaných návrhù a rozhodnutí nejen o vlastním zaøazení do kategorií, ale èasto i o preventivních lékaøských prohlídkách, rozsahu a èetnosti sledování faktorù pracovního prostøedí a sledování zátìe organismu faktory pracovních podmínek. Za porovnáním expozice a profesionálních onemocnìní se skrývá snaha autorù pøedloit pøíklad dalího moného vyuití údajù z informaèního systému pro analýzy pøíèin vzniku profesionálních onemocnìní, efektivity ochranných opatøení v pracovním prostøedí a u pracovníkù a v neposlední øadì i pro smìrování státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví pøi práci. Takové analýzy by jistì vyadovaly dùkladnìjí a podrobnìjí rozbor, ne pøináí toto sdìlení. Autoøi jsou si toho vìdomi, pøesto pøedkládají úvahy o moných pøíèinách zjitìných vztahù. Z obr. è. 10 je patrné, e aèkoliv je pùsobení hluku v rizikových kategoriích exponován nejvìtí poèet osob, z hlediska výskytu profesionálních onemocnìní není hluk významný. Dùvodem je pravdìpodobnì snadná a úèinná ochrana zamìstnancù, dobré monosti zjitìní expozice a relativnì jednoduché a objektivní provedení preventivních lékaøských prohlídek, které vèas odhalí pøípadný nástup strmìjí sluchové ztráty. U ostatních sledovaných faktorù je relativní výskyt nemocí z povolání s ohledem na poèty exponovaných podstatnì vyí. U biologických èinitelù zkresluje pøímý vztah expozice a profesionálních onemocnìní výskyt svrabu (118 z 288, tj. 41 %). Jde èasto o skupinové výskyty ve zdravotnických a obdobných zaøízeních, které nejsou ve vazbì na rizikovou kategorii biologických èinitelù. V pøípadì prachu se jedná o historickou zátì SiO 2 (168 pneumokonióz z 327 onemocnìní, tj. 51%), tedy expozièní minulost zejména horníkù. Varující je vak vysoké mnoství alergických onemocnìní dýchacího systému (93 z 327, tj. 28 %) a je otázkou, zda jsou tyto expozice v kate- gorizaci podchyceny. Zde pochopitelnì vyvstává obecný a známý problém prevence alergických onemocnìní jak v pracovním prostøedí, tak i pøi lékaøských preventivních prohlídkách. Faktor fyzické zátìe je zjevnì významnou pøíèinou vzniku profesionálních onemocnìní. Je otázkou, zda kategorizace prací dobøe postihla vechny práce, které by z hlediska fyzické zátìe náleely do rizikových kategorií, a tím zajistila i prevenci vzniku onemocnìní. Odpovìï by si zaslouila dùkladnìjí rozbor i vzhledem k pomìru nabídky a poptávky odborného zjitìní a objektivizace dlouhodobé nadmìrné a jednostranné zátìe pøi práci. Profesionální onemocnìní zpùsobená chemickými látkami (z pohledu kategorizace prací onemocnìní kapitoly I a vìtina onemocnìní kapitoly IV) jsou z hlediska procentuálního výskytu na prvním místì. Dùvodem je vysoký poèet koních onemocnìní zpùsobený zejména ropnými látkami (24 %), plastickými hmotami (19 %), pryí a gumárenskými výrobky (15 %). Kategorizace prací zøejmì expozici tìmto látkám nepostihuje v plné íøi, je to vak pravdìpodobnì opìt zpùsobeno èastým vznikem onemocnìní pøi výkonu prací nerizikových, napøíklad vznikem alergických reakcí na latexové rukavice u zdravotníkù. Relativnì nízké zastoupení rizikového faktoru vibrací pøenáených na ruce v poètu exponovaných osob a naopak vysoký výskyt profesionálních onemocnìní ukazuje na známý problém ochrany proti vibracím pøenáeným na ruce. Stále je pouíváno znaèné mnoství nástrojù a náøadí emitujících nadlimitní vibrace a kromì reimových opatøení neexistuje jiná skuteènì úèinná ochrana pracovníkù. Závìr Kategorizace prací (data v informaèním systému KaPr) ji ke konci roku 2003 nejevila výrazný nárùst poètu exponovaných osob. Lze proto usuzovat, e pøeváná èást stávajících prací byla zkategorizována, a tím byla zjitìna expozice pracovníkù jednotlivým rizikovým faktorùm pracovního prostøedí. Proto je ji moné se podrobnìji zabývat sumárními údaji informaèního systému a vyuít je dále pro zhodnocení zdravotních rizik souvisejících s prací a pro dalí usmìròování aktivit v této oblasti. Porovnáním kategorizovaných prací a hláených profesionálních onemocnìní lze otevøít prostor pro úvahy o pøíèinách vzniku profesionálních onemocnìní a o monostech jejich prevence v pracovním prostøedí i v rámci lékaøských preventivních prohlídek. Podnìt k diskusi o vztazích mezi kategorizací prací a profesionálními onemocnìními je i jedním z cílù tohoto sdìlení. Evidence expozic pracovníkù rizikovým faktorùm cestou kategorizace prací je proces kontinuální nejen ve vztahu ke vzniku nových výrobních programù a technologických zmìn, ale i ve vztahu k prohlubování poznatkù v ochranì zdraví pøi práci. Proto mohou údaje obsaené v informaèním systému Kategorizace prací dobøe poslouit dalímu vývoji ochrany zdraví pøi práci a mìly by ovlivòovat i zamìøení státního zdravotního dozoru v této oblasti. Ing. Pavel Hlaváè Ministerstvo zdravotnictví Palackého námìstí Praha 2 Pøedloeno k publikaci: Pùvodní práce ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Počet zaměstnanců v IS KaPr podle krajů - absolutně 300000 250000

Více

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací Kategorizace prací Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE

NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE SOUHRN NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE OUR EXPERIENCE IN PLACEMENT OF YOUTH TO JOBS VLASTIMIL KABÍÈEK 1, MARTIN DUEK 2 1 Emeritní krajský dorostový lékaø hl. m. Prahy a hlavní odborník dorostového

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy

Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy bakalářská práce Autor práce: Tomáš

Více

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 Occupational diseases notified in the Czech Republic in 2005 Zdenka Fenclová 1,2, Pavel Urban 1,2, Daniela Pelclová 1, Jindřiška Lebedová

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO - 8 Pùvodní práce 6 NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SUMMARY IRREGULAR THERMAL LOAD RESULTS OF SUBJECTIVE EVALUATION BERNATÍKOVÁ Š.¹, JIRÁK Z.²,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 3. 2013 7 Potraty v roce 2012 Abortions in year 2012 Souhrn V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734.

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Podpora zdraví pro zaměstnance v sociálních zařízeních

Podpora zdraví pro zaměstnance v sociálních zařízeních Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Bakalářská práce Podpora zdraví pro zaměstnance v sociálních zařízeních Vypracoval: Tereza

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2007 43 Infekční nemoci v České republice v roce 2006 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Eva Hofmannová Studijní obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 5346R007 NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce Vedoucí

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

NESTANDARDNÍ METODY ANALÝZY KVALITY DOSTUPNOSTI REGIONŮ

NESTANDARDNÍ METODY ANALÝZY KVALITY DOSTUPNOSTI REGIONŮ NESTANDARDNÍ METODY ANALÝZY KVALITY DOSTUPNOSTI REGIONŮ Abstrakt Non-standard methods for analysis of quality accessibility of regions Ing. Josef Botlík, Ing. Milena Botlíková Slezská univerzita v Opavě,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Èíslo 42038016, 42038021,42038023 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Èíslo 42038016, 42038021,42038023 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 18. únor 2005 4. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 42038016, 42038021,42038023

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOUHRN SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOCIAL-LEGAL AND HEALTH ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND PROMOTION ADÉLA TUÈKOVÁ Zdravotnì sociální fakulta, Jihoèeská

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Health and safety protection in a production company workplace Bc. Lenka Pavlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce je zaměřena na bezpečnost

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPTION OF SAFETY OF RESIDENTS IN SELECTED SUBURBAN AREAS (THE EXAMPLE FROM SELECTED

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006. Health care workers as of 31.12.2006

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006. Health care workers as of 31.12.2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 2007 56 Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006 Health care workers as of 31.12.2006 Souhrn Ve zdravotnictví

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Bc. Vlastimil Hrabina Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti Bc. Vlastimil Hrabina Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové souhlasím se

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2006 54 Přenosné nemoci v České republice v roce 2005 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Postavení žen v české vědě

Postavení žen v české vědě Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2013 NKC - gender a věda Postavení žen v české vědě Monitorovací zpráva za rok 2013 Národní kontaktní centrum gender a věda Tato zpráva vznikla

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy Eva Marcoňová Bakalářská práce 2010 1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 7. 29 39 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 28 Activity of health

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více