Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,"

Transkript

1 -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda Luční České Budějovice telefon : České Budějovice, listopad 2013

2 -2- Obsah: a) Základní údaje b) Stručný popis stavby c) Rozdělení do požárních úseků d) Požární riziko e) Stavební konstrukce f) Stavební hmoty g) Možnosti požárního zásahu, únikové cesty h) Odstupy i) Zásobování požární vodou j) Příjezdy a přístupy k) Hasicí přístroje l) Technické zařízení m) Zvláštní požadavky n) Požárně bezpečnostní zařízení o) Výstražné a bezpečnostní tabulky p) Závěr

3 -3- a) Základní údaje : Úvod : Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavebních úprav, nástavby a změny užívání části stávajícího administrativně - ubytovacího objektu. Na objekt již byla v červenci 1994 zpracována technická zpráva PO pro stavební povolení, na kterou se bude nyní navazovat. Místo stavby - pozemek č. 820, k. ú. Nové Město, Národní třída 118/16, Praha 1. Investor - Česká advokátní komora, Národní třída 118/16, Praha 1. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v potřebném rozsahu podle jednotlivých platných norem Požární bezpečnost staveb pro stavební povolení. Použité podklady : Výkresová dokumentace pro stavební povolení, zodp. projektant ing. Pavel Čurda, Alfaplan spol. s r.o., Žižkova 12, Senovážné náměstí 2, České Budějovice; technická zpráva PO z července ČSN PBS Nevýrobní objekty (květen 2009; Z1 únor 2013) ČSN PBS Výrobní objekty (únor 2010) ČSN PBS Společná ustanovení (duben 2009; Z1 květen 2012; Z2 únor 2013; Z3 červen 2013) ČSN PBS Obsazení objektů osobami (červenec 1997; Z1 říjen 2002) ČSN ed.2 PBS Požární odolnost konstrukcí (květen 2007) ČSN PBS Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010) ČSN PBS Zásobování požární vodou (červen 2003) Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška č. 268/2011 Sb. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Dále pak všechny přímo a nepřímo související normy, vyhlášky a nařízení, která řeší problematiku požární ochrany staveb i když nejsou předmětem tohoto výpisu. b) Stručný popis stavby: Změny oproti původní TZ PO : 1.N.P. je beze změny; 2.N.P. - stávající knihovna (stávající p. ú. č. 2.01) je rozšířena o zázemí v prostoru nad stávajícím schodištěm (m. č. 2.11), ostatní prostory jsou stávající. 3.N.P. - stávající požární úsek kanceláře se zázemím (m. č. 3.02, 3.05 a ) je rozšířen o místnost zázemí kanceláře (m. č. 3.13), ostatní prostory jsou stávající N.P. - podlaží byla původně projektována pro ubytování. Nyní jsou plošně zvětšena, stavebně upravena a nyní jsou využívána jako kanceláře. Stávající instalační šachta je zvětšena a jsou do ní osazeny nové dveře. 7.N.P. je nové. Ve stávajícím objektu jsou provedeny stavební úpravy (jsou provedeny nové ocelové sloupy s obkladem z protipožárního sádrokartonu tl. 2 x 12,5 mm, stávající prosklená

4 -4- obvodová stěna únikové cesty je zazděna, zůstalo zasklení střechy a části boční stěny, ostatní viz. změny oproti původní TZ PO. Stávající konstrukční řešení objektu se nemění (cihelné zdivo, železobetonové stropy, prosklené obvodové stěny). V objektu dochází ke stavebním úpravám, nástavbě 7. N.P. a ke změně užívání N.P. Nové konstrukce jsou nehořlavé (porobetonové zdivo, železobetonové stropy, ocelové sloupy a průvlaky chráněné obkladem z protipožárního sádrokartonu tl. 2 x 12,5 mm, sádrokartonové příčky). Instalační šachty jsou v úrovni stropů přebetonované. Část obvodové stěny je zateplena pomocí systému s tepelnou izolací z minerální vlny (třída reakce na oheň A2) s povrchovou úpravou provedenou tenkovrstvou omítkou - vyhovuje. Povrchová vrstva vnějšího zateplení při tomto provedení vykazuje index šíření plamene po povrchu i s hodnotu 0. Jedná se o požárně uzavřenou plochu a odstupové vzdálenosti se od vnějšího zateplení nestanovují. Průčelní obvodová stěna N.P. má ocelovou nosnou konstrukci s vnitřní předsazenou stěnou z protipožárního sádrokartonu tl. 15,0 mm, minerální tepelnou izolací a s vnějším skleněným opláštěním. Prosklení, okna a dveře v obvodové stěně jsou hliníková. c) Rozdělení do požárních úseků : Požární úsek 1.01 : 1.N.P. - stávající požární úsek trafostanice s rozvodnou NN (1.04 a 1.05) je beze změny. Požární úsek 1.02 : 1.N.P. - stávající požární úsek skladu (1.09) je beze změny. Požární úsek 1.03 : 1.N.P. - stávající požární úsek strojovny výtahu (1.08) je beze změny. Požární úsek 1.04 : 1.N.P. - stávající požární úsek chodby (1.06) je beze změny. Požární úsek N 2.01 : 2.N.P. - stávající požární úsek knihovny (m. č a ) je rozšířen o místnost zázemí (m. č. 2.11). Požární úsek 2.02 : 2.N.P. - stávající požární úsek archivu (2.08) je beze změny. Požární úsek N 3.01 : 3.N.P. - stávající požární úsek kanceláří se zázemím (m. č. 3.02, ) je rozšířen o místnost zázemí kanceláře (m. č. 3.13). Požární úsek N 4.01 : 4.N.P. - původně ubytování je plošně zvětšen a nyní je využíván jako kancelář (m. č. 4.05). Požární úsek N 4.02 : 4.N.P. - nový sklad (m. č. 4.06). Požární úsek N 5.01 : 5.N.P. - kancelář (m. č. 5.05) - viz. p. ú. N 4.02 Požární úsek N 5.02 : 5.N.P. - sklad (m. č. 5.06) - viz. p. ú. N Požární úsek N 6.01 : 6.N.P. - kancelář (m. č. 6.05) - viz. p. ú. N 4.02 Požární úsek N 6.02 : 6.N.P. - sklad (m. č. 6.06) - viz. p. ú. N Požární úsek N 7.01 : 7.N.P. - nová kanceláře se zázemím (m. č a 7.03) - viz. p. ú. N Požární úsek chráněné únikové cesty typu A (CHÚCA) : N.P. - stávající

5 -5- chráněná úniková cesta vedoucí z 1. do 6.N.P. (místnosti č. 1.01, 1.03, 2.01; 3.01, , , ) je nyní prodloužena do 7.N.P. (místnost č. 7.01). Požární úsek IŠ 1 : stávající požární úsek instalační šachty. Požární úsek OV 2 : stávající požární úsek výtahové šachty osobního výtahu (1.07, 2.10, 3.12, 4.07, 5.07 a 6.07). d) Požární riziko : Požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu nehořlavé. Požární výška objektu h = 17,3 m. Označení stávajících požárních úseků je zachováno. Nové požární úseky budou na stávající značení navazovat. Požární úsek 1.01 : 1.N.P. - stávající požární úsek trafostanice s rozvodnou NN (1.04 a 1.05) je beze změny. Stávající stupeň požární bezpečnosti požárního úseku III je beze změny. Požární úsek 1.02 : 1.N.P. - stávající požární úsek skladu (1.09) je beze změny. Stávající stupeň požární bezpečnosti požárního úseku V je beze změny. Požární úsek 1.03 : 1.N.P. - stávající požární úsek strojovny výtahu (1.08) je beze změny. Stávající stupeň požární bezpečnosti požárního úseku II je beze změny. Požární úsek 1.04 : 1.N.P. - stávající požární úsek chodby (1.06) je beze změny. Stávající stupeň požární bezpečnosti požárního úseku I je beze změny. Požární úsek N 2.01 : 2.N.P. - stávající požární úsek knihovny (m. č a ) je rozšířen o místnost zázemí (m. č. 2.11). Stávající výpočtové požární zatížení Pv = 44,1 kg/m 2 je beze změny. Stávající nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku III je beze změny. Požární úsek 2.02 : 2.N.P. - stávající požární úsek archivu (2.08) je beze změny. Stávající nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku V je beze změny. Požární úsek N 3.01 : 3.N.P. - stávající požární úsek kanceláří se zázemím (m. č. 3.02, ) je rozšířen o místnost zázemí kanceláře (m. č. 3.13). Stávající výpočtové požární zatížení Pv = 44,1 kg/m 2 je beze změny. Stávající nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku III je beze změny. Požární úsek N 4.01 : 4.N.P. - původně ubytování je plošně zvětšen a nyní je využíván jako kancelář (m. č. 4.05). S = 45,5 m 2.

6 -6- Výpočtové požární zatížení dle ČSN , příl. B, tab. B.1, pol. 1 : Pv = 44,3 kg/m 2 (při hodnotě p = 7,0 kg/m 2 ) Stávající nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku III je beze změny. Požární úsek N 4.02 : 4.N.P. - nový sklad (m. č. 4.06). pn = 90,0 kg/m2 ps = 2,0 kg/m2 p = 92,0 kg/m2, an = 1,05 as = 0,9 a = 1,04 S = 2,9 m2 So = 0,0 m2 So: S = 0,016 hs = 2,6 m ho = 0,0 m ho:hs = 0,10 n = 0,005 k = 0,005 b = 0,62 c = 1,0 Pv = 59,3 kg/m2. Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku IV. Požární úsek N 5.01 : 5.N.P. - kancelář (m. č. 5.05) - viz. p. ú. N 4.02 Požární úsek N 5.02 : 5.N.P. - sklad (m. č. 5.06) - viz. p. ú. N Požární úsek N 6.01 : 6.N.P. - kancelář (m. č. 6.05) - viz. p. ú. N 4.02 Požární úsek N 6.02 : 6.N.P. - sklad (m. č. 6.06) - viz. p. ú. N Požární úsek N 7.01 : 7.N.P. - nová kanceláře se zázemím (m. č a 7.03) - viz. p. ú. N Požární úsek chráněné únikové cesty typu A (CHÚCA) : N.P. - stávající chráněná úniková cesta vedoucí z 1. do 6.N.P. (místnosti č. 1.01, 1.03, 2.01; 3.01, , , ) je nyní prodloužena do 7.N.P. (místnost č. 7.01) a je větrána přirozeně vstupními dveřmi o ploše nejméně 2,0 m 2, otevíracími okny o ploše nejméně 2,6 m 2 ve střeše schodiště mezi N.P. (plocha schodiště mezi N.P. je menší než 26,0 m 2 - vyhovuje) a otevíravými okny o ploše nejméně 2,0 m 2 ve podlaží). Ovládání oken v N.P. je tlačítky a tlakovými patronami - vyhovuje. Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku I. - požární úsek bez požárního rizika Požární úsek IŠ 1 : stávající požární úsek instalační šachty - dochází pouze ke stavební úpravě. Začlenění šachty do II stupně požární bezpečnosti a jako samostatného požárního úseku je beze změny. Požární úsek OV 2 : stávající požární úsek výtahové šachty osobního výtahu (1.07, 2.10, 3.12, 4.07, 5.07 a 6.07) - beze změny. e) Stavební konstrukce : Požadavky na stávající konstrukce se nemění a proto již nebudou dále posuzovány. Zhodnoceny jsou nové konstrukce.

7 -7- Požadovaná odolnost stavebních konstrukcí : Požární úsek č. SPB Požární stěny a stropy Požární uzávěry Kce. Nosné Obvodové Obvodové Nosná kce. Střešní stěny stěny střechy plášť nosné nenosné N 2.01, N 3.01, N 4.01, N 5.01, N 6.01 III DP N 4.02, N 5.02 a N 6.02 IV DP N 7.01 III DP N 7.02 IV DP IŠ 1 II. 30DP2 15DP P 01.37/N N.P. III DP N 1.38/N N.P. III DP Skutečnost: Požární stěny - porobetonové zdivo tl. nejméně 75 mm s porovnáním s Hodnotami pož. od. stav. kcí. dle Eurokódů tab EI 60 min - porobetonové zdivo tl. nejméně 200 mm s porovnáním s Hodnotami pož. od. stav. kcí. dle Eurokódů tab REI 90 min - prosklení ze zázemí knihovny 2.11 do schodiště musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 45 DP1 min - prosklení ze zázemí kanceláře 3.13 do schodiště musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 45 DP1 min - prosklení skladu 4.06 do schodiště musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 60 DP1 min - prosklení kanceláře 4.05 do schodiště musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 45 DP1 min Požární strop - železobetonové stropy tl. 200 mm s krytím výztuže nejméně 40 mm s porovnáním s Hodnotami pož. od. stav. kcí. dle Eurokódů tab. 2.6 REI 120 min Požární uzávěry (dveřní křídlo včetně zárubně - dále jen dveře): - dveře do instalační šachty musí být být s požární odolností EW 30DP1 min - dveře z m. č na střechu musí být samozavírací s odolností EW-C 30DP3 min - dveře z m. č. 4.05, 4.06, 5.05, 5.06, 6.05, 6.06 a 7.02 do schodiště musí být samozavírací s odolností EI-C 30DP3 min

8 -8- Nosné konstrukce - viz. požární stěny a stropy - ocelové sloupy obezděné a chráněné obkladem z protipožárních desek (m. č. 3.09) s porovnáním s podklady výrobců - ocelové nosníky chráněné obkladem z protipožárních desek (m. č. 3.09) s porovnáním s podklady výrobců s porovnáním s podklady výrobců - ocelové sloupy a nosníky chráněné obkladem z protipožárního sádrokartonu tl. 2 x 12,5 mm (1.- 6.N.P.) R 120 min R 120 min R 45 min - ocelové sloupy a nosníky chráněné obkladem z protipožárního sádrokartonu tl. 15,0 mm (7.N.P.) s porovnáním s podklady výrobců R 30 min provedení obkladu musí odpovídat konstrukčnímu řešení pro požární odolnost nejméně R 120, 45 nebo 30 minut (podle umístění sloupů nebo nosníků). Obvodové stěny - viz. požární stěny Nenosné obvodové stěny - předsazené stěny z protipožárního sádrokartonu tl. 2 x 12,5 mm s minerální izolací s porovnáním s podklady výrobců EI 45 min provedení předsazených stěn musí odpovídat konstrukčnímu řešení pro požární odolnost nejméně EI 45 minut. - obvodový plášť bude doložen platným atestem (i o) na požadovanou požární odolnost EW 30 DP1 min - prosklení skladů a kanceláří ve N.P. směrem nad schodiště musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 30 DP1 min - prosklení západní stěny kanceláře ve 4.N.P. směrem nad střechu musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 30 DP1 min - krajní prosklení severní stěny ve 4.N.P. směrem nad střechu musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 30 DP1 min Požární pásy - obvodové porobetonové zdivo v šířce nejméně 900 mm - vyhovuje. - vodorovné pásy o šířce 900 mm v úrovni stropů v prosklení severní stěny v 5. a 6.N.P. musí být včetně rámu provedeno jako pevná prosklená stěna s odolností EI 30 DP1 min

9 -9- f) Stavební hmoty : Použité stavební hmoty mají třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (porobetonové zdivo, železobetonové stropy, ocelové sloupy a nosníky, sádrokartonové konstrukce, minerální tepelná izolace) a třídu reakce na oheň E (hydroizolace, zateplení střechy). g) Možnosti požárního zásahu, únikové cesty : Požární zásah je možno vést z přiléhající komunikace. Obsazení objektu osobami: Místmost plocha (m2) Počet osob Položka ČSN plocha na osobu (m2) Součinitel Výsledný počet osob knihovna 68, ,5 28 kancel. 3.N.P. 80, ,0 16 kancel. 4.N.P. 45, ,0 9 kancel. 5.N.P. 47, ,0 10 kancel. 6.N.P. 50, ,0 10 kancel. 7.N.P. 43, ,0 9 V ostatních prostorech osoby započítané. Únikové cesty : Únikové cesty ani počty osob se ve stávajících podlažích nemění. Počet : Z objektu vede chráněná úniková cesta typu A větraná přirozeně. Začátek únikové cesty z jednotlivých prostor je u vstupních dveří do schodiště (plocha místností je do 100 m 2, počet osob do 40 a vzdálenost ke dveřím je do 15,0 m). Délka : chráněná úniková cesta : mezní délka = 120 m skutečná délka = max. 58,0 m Šířka : chráněná úniková cesta : E = max 82 osob s = 1,0 K = 120 osob umin = 1,5 u = 0,83 m. šířka chodeb, schodiště a dveří nejméně 0,9 m vyhovuje. h) Odstupy : Pořáeně nebezpečný prostor stávajících otvorů se nemění. Posouzeny jsou nové otvory ve N.P. : - okna : Délka : max. 1,8 m výška : 0,6 m po = 100% Pv = 44,3 kg/m2 Požadovaná odstupová vzdálenost je max. 1,3 m. 5.a 6.N.P. : - severní prosklení :

10 -10- Délka : max. 2,9 m výška : 2,6 m po = 100% Pv = 44,3 kg/m2 Požadovaná odstupová vzdálenost je max. 3,4 m ve směru kolmém na otvor a 1,7 m po stranách otvoru. 7.N.P. : - severní prosklení : Délka : max. 10,5 m výška : 2,2 m po = 100% Pv = 44,3 kg/m2 Požadovaná odstupová vzdálenost je max. 5,2 m ve směru kolmém na otvor a 2,6 m po stranách otvoru. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemek investora a na nehořlavou plnou odvodovou stěnu (požární odolnost nejméně REI 60 DP1 minut) sousedního objektu - vyhovuje. Objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. i) Zásobování požární vodou : Vnitřní odběrní místa : Ve N.P. je v každém podlaží osazen hydrantový systém typu D s tvarově stálou hadicí jmenovité světlosti alespoň 19 mm, délky 30 m a s průtokem nejméně 0,3 l/s při minimálním přetlaku 0,2 MPa. - vyhovuje. Vnější odběrní místa : Na veřejném vodovodním řádu DN nejméně 100 jsou ve vzdálenosti nejvýše 150 m od objektu osazeny hydrantové systémy - vyhovuje. j) Příjezdy a přístupy : Stávající požadavky na přístupovou komunikac, nástupní plochu, vnitřní ani vnější zásahové cesty se nemění.. k) Hasicí přístroje : Stávající přenosné hasící přístroje v 1.N.P. a v archivu ve 2.N.P. se nemění. P. ú : V knihovně budou osazeny 2 přenosné hasící přístroje vhodné pro hašení zařízení pod el. proudem s hasící schopností každého nejméně 21A nebo 113B. P. ú : V kanceláři budou osazeny 2 přenosné hasící přístroje vhodné pro hašení zařízení pod el. proudem s hasící schopností každého nejméně 21A nebo 113B N.P. : V každém podlaží budou osazeny 2 přenosné hasící přístroje vhodné pro hašení zařízení pod el. proudem s hasící schopností každého nejméně 21A nebo 113B. Hasící přístroje musí být osazeny na dobře přístupném a viditelném místě. Výška rukojeti PHP smí být ve výšce nejvýše 1,5 m nad podlahou.

11 -11- l) Technické zařízení : Vytápění : Stávající elektrické vytápění je beze změny a je doplněno i do 7.N.P. - vyhovuje. Umístění, připojení, a provoz topidel včetně a bezpečných vzdáleností k hořlavým konstrukcím a materiálům musí odpovídat podmínkám výrobce a platným předpisům. Vzduchotechnika : Odvětrání sociálů je provedeno nehořlavým potrubím o světlém průřezu menším než 0,04 m 2 vedeným do instalační šachty a šachtou nad střechu - vyhovuje. Chráněná úniková cesta je větrána přirozeně je vstupními dveřmi o ploše nejméně 2,0 m 2, otevíracími okny o ploše nejméně 2,6 m 2 ve střeše schodiště mezi N.P. (plocha schodiště mezi N.P. je menší než 26,0 m 2 - vyhovuje) a otevíravými okny o ploše nejméně 2,0 m 2 ve podlaží). Ovládání oken v N.P. je tlačítky a tlakovými patronami - vyhovuje. Prostupy : Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny systémem s požární odolností shodnou s požární odolností shodnou s požární odolností prostupované požárně dělící konstrukce. Elektroinstalace : Elektroinstalace bude provedena podle platných předpisů. Na případnou elektrickou instalaci vedoucí volně po povrchu v prostoru chráněné únikové cesty musí být použito kabelů vyhovujících B2 ca s1d0. Přívodní kabel elektroinstalace pro ovládání otevírání oken v N.P. CHÚC vede z elektrorozvaděče samostatně pod omítkou tl. 10 mm - vyhovuje. V případě, že tento kabel povede po povrchu nebo v souběhu s jinou elektroinstalací, musí svým splňovat požadavek B2 ca s1d1 při třídě funkčnosti P15-R, příp. PH15-R. Nouzové osvětlení CHÚC má vlastní náhradní zdroj - akumulátor - vyhovuje. m) Zvláštní požadavky : Nouzové osvětlení : V prostoru chráněné únikové cesty je instalováno nouzové osvětlení s vlastním náhradním zdrojem el. energie (např. s vlastními akumulátory). Provedení nouzového osvětlení musí odpovídat ČSN EN Dveře na únikových cestách : Vstupní dveře do objektu musí být při běžném provozu odemčené. V případě jejich uzamčení v době běžného provozu musí být ve směru úniku osob osazeny kováním certifikovaným dle ČSN EN 179, které umožní v případě ohrožení otevření uzávěru ručně bez použití jakýchkoliv nástrojů, ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či

12 -12- jinak zajištěný. Dveře mohou být vybaveny vložkami, které mají na vnitřní straně (ve směru úniku osob) pevně osazený knoflík, kterým lze ze strany úniku osob vždy zámek odemknout bez použití klíče - vyhovuje. Ovládání větrání CHÚC : Ovládání oken v N.P. chráněné únikové cesty je tlačítky v každém podlaží. Ostatní okna jsou otevírána mechanicky - vyhovuje. Vybavení chráněných únikových cest : Na podlahové krytiny v chráněné únikové cestě nesmí být použito materiálů s třídou reakce na oheň max. C fl. Povrchové úpravy stěn a stropů kromě podlah a madel v CHÚC musí být z nehořlavých hmot!!!! V prostoru CHÚC nesmí být žádné zařizovací předměty!! V prostoru CHÚC nesmí být umístěny požárně neoddělené elektrorozvody a elektrorozvaděče. Případné umístění hořlavých předmětů v prostoru chráněné únikové cesty musí splňovat požadavky přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. V prostoru únikových cest nesmí být osazena zrcadla či jiné reflexní plochy, které by mohly unikající osoby zmýlit nebo je zavádět ze směru úniku. n) Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení : Stávající instalace elektrické požární signalizace ve stávajících prostorech (N 1.02; N 2.01; N 2.02; 3.01) je beze změny. V nástavbě nemusí být elektrická požární signalizace instalována. Jiná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nemusí být instalována. o) Výstražné a bezpečnostní tabulky : V objektu musí být zřetelně označeny směry úniku a únikové východy ve výšce očí bezpečnostními tabulkami (dle ČSN ISO 3864). Pokud nebudou tabulky provedeny jako součást nouzového osvětlení (takováto svítidla musí být pro umístění bezpečnostních značek schválena), musí bý z materiálu s vlastním dosvitem. Označení směrů úniku musí být umístěno tak, aby byl směr úniku jednoznačný a zřetelný. V objektu musí být zřetelně označeny hlavní vypínač el. energie a hlavní uzávěr vody. Tyto uzávěry musí být dobře viditelné a trvale přístupné. U elektrických zařízení musí být označen zákaz hašení vodou a pěnovými hasícími přístroji. p) Závěr : Vyhodnocení objektu v tomto požárně bezpečnostním řešení dokládá, že při dodržení předložené výkresové dokumentace a požadavků požárně bezpečnostního řešení bude z hlediska požární ochrany staveb zajištěn bezpečný provoz posuzovaného objektu.

13

14

15

16

17

18

19

20

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň.

213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. -1- Akce : Hala pro úpravu plochého skla, p. č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5 a 213/6, k. ú. Lázně Toušeň. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů -1- Akce: Zateplení a renovace objektů v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje 14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203 SEZ

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y Akce: Rekonstrukce VZDUCHOTECHNIKY v kuchyni ZŠ Chvaletická Místo stavby: Praha 9 Lehovec, Chvaletická čp. 918 Investor: MČ Praha 14, Úřad městské části, odbor školství, Bratří Venclíků 1073 Zpracovatel

Více

Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, Praha 22 stavební úpravy objektu

Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, Praha 22 stavební úpravy objektu Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části D.1.3. PD D 1.3.1. technická zpráva Název projektu : ZŠ Bratří Jandusů, nám. Bří Jandusů 2/38, 104 00 Praha 22 stavební úpravy objektu Investor

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více