Technická zpráva požární ochrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva požární ochrany"

Transkript

1 Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, Rousínov Datum : březen 2009 Stupeň : dokumentace pro územní řízení Vypracovala : Ing. Eva Fajkusová, Klatovská 195/2, Brno tel , mobil :

2 1. Všeobecné údaje 1.1. Úvod Předkládaná dokumentace - požárně bezpečnostní řešení se ve stupni dokumentace pro stavební povolení zabývá posouzením navrhované novostavby polyfunkčního objektu v obci Habrovany. V komplexu polyfunkčního objektu jsou navrženy následující provozy. Centrálním provozem je úřadovna obecního úřadu doplněna o víceúčelový sál (zasedací místnost, obřadní síň), obecní knihovna, hasičská zbrojnice a zařízení pro sportovní vyžití. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV č.246/ vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o požární ochraně v platném znění, v souladu s vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále v souladu s platnými ČSN, obsahuje textovou a grafickou část Dispoziční uspořádání, konstrukční řešení Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený, samostatně stojící budovu. V suterénu se nachází plynová kotelna, v úrovni 1. NP jsou navrženy prostory obecního úřadu, víceúčelový sál (tělocvična se sociálním zázemím a nářaďovnou), prostory hasičů - garáže vozidel a sociální zázemí. V úrovni 2.NP je navržena místní knihovna s nezbytným hygienickým zázemím, místnost pro matky s dětmi, kanceláře, a víceúčelová místnost, která bude využívána jako obřadní nebo jednací místnost. Celý komplex je navržen jako železobetonový monolitický skelet s výplňovým obvodovým pláštěm. Zastřešení dřevěnou krovovou konstrukcí s taškovou krytinou. Svislé konstrukce : objekt je konstrukčně rozdělen na tři části. První část tvoří budova, ve které je sídlo OÚ, jednotka PO a zázemí pro sportovní sál. Nosný systém této části je tvořen obvodovými a středními nosnými zdmi, provedeno bude ze systému.therm. Druhou část tvoří vstupní prostory, jeviště přiléhající k víceúčelovému sálu a technické zázemí tato část bude také tvořena nosnými a obvodovými zdmi systémů THERM. Třetí část tvoří víceúčelový sál se skladem tělocvičného nářadí - nosný systém této části je tvořen hrázděnými stěnami, nosnou konstrukci tvoří železobetonový rám ztužený obvodovým zdivem cihelné tvarovky systému THERM. dokumentace pro stavební povolení strana 2

3 Nenosné příčky jsou navrženy cihelné. Vodorovné konstrukce : stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitická žb. deska. Konstrukce schodišť : vnitřní schodiště železobetonový prefabrikát, vnější schodiště monolitické žb. Konstrukce střechy : vzhledem k členitému půdorysu je objekt zastřešen následovně : zastřešení nad halou a nářaďovnou, jednopodlažní část dřevěné sbíjené vazníky s tepelnou izolací, ze spodní strany bednění a SDK podhled, z horní strany bednění a hydroizolace; zastřešení nad vstupní částí víceúčelového sálu, jednopodlažní část dřevěné sbíjené vazníky s tepelnou izolací, ze spodní strany bednění a SDK podhled, z horní strany bednění a hydroizolace; zastřešení nad tělocvičnou, jednopodlažní část dřevěné sbíjené vazníky s tepelnou izolací, ze spodní strany bednění a SDK podhled, z horní strany bednění a hydroizolace; zastřešení nad garážemi a zázemím hasičů, jednopodlažní část dřevěný krov se sklonem 24 o, konstrukce krovu leží nad konstrukcí požárního stropu (žb. deska); zastřešení nad ostatní částí budovy, dvoupodlažní část dřevěný vaznicový krov se sklonem 25 o, konstrukce krovu leží nad konstrukcí požárního stropu (žb. deska); skladba střešního pláště : dřevěné bednění z OSB desek tl. 30 mm, latě 50/30 mm, pojistná hydroizolace, tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, střešní krytina z asfaltových šindelů, na tělocvičnou hydroizolační fólie; 2. Požárně technické posouzení 2.1. Požární charakteristiky objektu Novostavba polyfunkčního objektu bude posuzována ve smyslu ČSN :2009 s využitím specifických požadavků ČSN :2009, ČSN , případně dalších souvisejících norem a předpisů.. V objektu se nevyskytují prostory, které jsou dle přílohy A, ČSN považovány za shromažďovací prostory. dokumentace pro stavební povolení strana 3

4 Při zpracování PBŘ byly dále zohledněny vyhlášky. požadavky vyhl. MV. č. 23/2008 Sb. a příloh Požární výška objektu : h = 4,05 m, Konstrukční systém : použité stavební konstrukce jsou hodnoceny jako smíšené a to vzhledem ke dřevěné konstrukci střechy (DP3) jednopodlažní části víceúčelového sálu a vstupní části do sálu na dřevěné nosné konstrukci střechy je staticky závislá konstrukce SDK podhledu, na ostatní svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou použity konstrukční části druhu DP1 (nehořlavé), v případě garáží a zázemí JPO a u dvoupodlažní části leží konstrukce střechy nad konstrukcí požárního stropu. Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními : instalace elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasícího zařízení (SHZ) ani samočinného odvětracího zařízení (ZOKT) není pro řešený objekt požadována Rozdělení na požární úseky Rozdělení na požární úseky bude odpovídat ustanovením zejména čl ), ČSN , dále pak bude v souladu s požadavky 51, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. Samostatné požární úseky budou ve smyslu těchto článků tvořit : 1. podzemní podlaží : P01.01 : plynová kotelna; 1. nadzemní podlaží : N1.02 : požární zbrojnice garáže pro hasičská vozidla; N1.03 : požární zbrojnice šatny a zázemí hasičů; N1.04 : polyfunkční dům kanceláře Obecního úřadu; N1.05 : polyfunkční dům víceúčelový sál se zázemím; 2. nadzemní podlaží : N2.06 : polyfunkční dům knihovna, víceúčelová místnost; komunikační propojení chodby, schodiště : N1.07/N2 : centrální schodiště nechráněná úniková cesta, WC; Pozn. : o hlavní el. rozvaděč je proveden jako samostatný požární úsek a je oddělen konstrukcí EI 30DP1 včetně požárního uzávěru EI 15 S m DP1, a to dle požadavků uvedených v čl. dokumentace pro stavební povolení strana 4

5 6.1.7, ČSN :2009; o výtah je v provedení bez strojovny (zařízení je osazené na výtahové kleci); 2.3. Výpočet požárního rizika a stanovení SPB požární úsek P plynová kotelna o hodnota nahodilého požárního zatížení pro kotelnu je stanovena dle pol c), příloha A, ČSN je p n = 15 kg.m -2, součinitel a n = 1,1; požární riziko S [m2] = 50,02 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 2,50 Sm [m2] = 50,02 p [kg.m-2] = 17,00 an = 1,100 a = 1,076 b = 1,392 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 25,47 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 0,00 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 0,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 0,00 požární úsek N garáže hasičů garáže budou posuzovány ve smyslu ČSN , Přílohy I. Dle čl. I.2. této normy se jedná o garáž pro vozidla skupiny 2, Dle pol. 11, přílohy G je stanoveno požární riziko : tau e = 45 minut, součinitel k 8 = 1,010, součin tau e x k 8 = 45 x 1,010 = 45,45; požární úsek je zařazen dle tab. 8, ČSN do IV. stupně požární bezpečnosti. požární úsek N šatny a zázemí hasičů o hodnota nahodilého požárního zatížení pol. 14.1b), příloha A, ČSN (šatny s dřevěnými skříňkami) je p n = 50 kg.m -2, součinitel a n = 1,0; požární riziko S [m2] = 28,75 So [m2] = 3,68 dokumentace pro stavební povolení strana 5

6 ho [m] = 2,45 hs [m] = 3,40 Sm [m2] = 16,67 p [kg.m-2] = 45,40 an = 1,000 a = 0,985 b = 0,703 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 31,41 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 50,93 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 35,46 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 1805,93 požární úsek N1.04 kanceláře OÚ výpočtové požární zatížení bez průkazu dle přílohy B, pol. 1, ČSN :2009, p v = 42,0kg.m -2, požární úsek zařazen do III. SPB (tab. 8, ČSN ). požární úsek N víceúčelový sál (tělocvična), zázemí o hodnota nahodilého požárního zatížení pro víceúčelový sál dle pol. 5.2b), příloha A, ČSN je p n = 20 kg.m -2, součinitel a n = 1,1; o hodnota nahodilého požárního zatížení pro jeviště bez provaziště dle pol ), příloha A, ČSN je p n = 75 kg.m -2, součinitel a n = 1,15; o hodnota nahodilého požárního zatížení pro nářaďovnu dle pol. 5.5), příloha A, ČSN je p n = 100 kg.m -2, součinitel a n = 0,9; o hodnota nahodilého požárního zatížení pro posilovnu dle pol. 5.2a), příloha A, ČSN je p n = 10 kg.m -2, součinitel a n = 0,8; o hodnota nahodilého požárního zatížení pol. 14.1b), příloha A, ČSN (šatny s dřevěnými skříňkami) je p n = 50 kg.m -2, součinitel a n = 1,0; požární riziko S [m2] = 558,19 So [m2] = 79,68 ho [m] = 2,22 hs [m] = 5,76 Sm [m2] = 337,38 p [kg.m-2] = 105,00 an = 1,036 dokumentace pro stavební povolení strana 6

7 a = 0,900 b = 0,903 c = 1,000 V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení. Podle čl a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje výpočtové pvs místnosti nářaďovny pvs [kg.m-2] = 85,4 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 85,40 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 56,00 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 38,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 2128,00 požární úsek N knihovna, víceúčelová místnost o hodnota nahodilého požárního zatížení pro knihovnu a půjčovnu knih dle pol. 3.5, příloha A, ČSN je p n = 120 kg.m -2, součinitel a n = 0,7; o víceúčelová místnost bude využívána např. jako obřadní síň, případně zasedací místnost, hodnota nahodilého požárního zatížení je stanovena dle pol. 1.8), příloha A, ČSN , p n = 20 kg.m -2, součinitel a n = 0,9; požární riziko S [m2] = 252,45 So [m2] = 35,10 ho [m] = 1,79 hs [m] = 3,40 Sm [m2] = 98,80 p [kg.m-2] = 120,00 an = 0,814 a = 0,700 b = 0,951 c = 1,000 V požárním úseku byl zjištěn výskyt vyššího požární zatížení. Podle čl a) se za výsledné pv pro celý požární úsek považuje výpočtové pvs místnosti č. 019 pvs [kg.m-2] = 79,9 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 79,90 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 68,00 dokumentace pro stavební povolení strana 7

8 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 44,00 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 2992,00 požární úsek N1.07/N2 schodišťová hala, WC Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku: č.p. S Spno Spno,max osoby NÚC užitné podle [m2] [m2] [m2] ,4 0,0 0,0 0 Ne Ano a 2 51,3 6,4 3,2 0 Ne Ano a požární riziko S [m2] = 86,32 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 3,57 Sm [m2] = 25,20 p [kg.m-2] = 6,83 an = 0,772 a = 0,802 b = 1,063 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,83 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí Požadované hodnoty požární odolnosti požárních úseků jsou tab. 12, ČSN stanoveny následující požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí, u sousedících požárních úseků je rozhodující vždy vyšší požadavek : II.SPB podzemní podlaží - požární úsek P01.01 plynová kotelna požární stěny a stropy : REI 45DP1/ pro nenosné konstrukce EI 45DP1; požární uzávěry : EW 30DP3-C; obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 45DP1, nadzemní podlaží - požární úsek N1.03 šatny hasičů požární stěny a stropy : REI 30DP1/ pro nenosné konstrukce EI 30DP1; dokumentace pro stavební povolení strana 8

9 požární uzávěry : EW 15DP3-C; obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 30DP1, Skutečné odolnosti : o požární stěny : jedná se o nosné zdivo tl. nejméně 300 mm z keramických tvárnic s požární odolností nad 90 minut, resp. o příčky zděné tl. 150 mm s požární odolností 45 minut; vyhovuje; o požární stropy : jedná se o žb. monolitickou desku s požární odolností nejméně 45 minut; vyhovuje, o požární uzávěry : budou osazeny požadovaného typu a provedení, ve smyslu 18, odst.1), písm.b, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. musí být požární uzávěry opatřeny samozavírači, vyhovuje, o obvodové stěny : obvodové stěny jsou provedeny zděné v tl. 450 mm s požární odolností 180 minut, vyhovuje, III.SPB nadzemní podlaží - požární úseky N1.04, N1.05, N2.06 požární stěny a stropy : REI 45DP1/ pro nenosné konstrukce EI 45DP1, v posledním podlaží REI 30DP1/EI 30DP1; požární uzávěry : EW 30DP3-C, v posledním podlaží EW 15DP3-C, obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 45DP1, v posledním podlaží REW 30DP1, nosné konstrukce uvnitř požárního úseku : R 45DP1, v posledním podlaží R 30DP1, nosná konstrukce střechy : dle čl , ČSN bez požadavku leží nad konstrukcí požárního stropu; střešní plášť : bez požadavku, leží nad konstrukcí požárního stropu; IV.SPB poslední nadzemní podlaží - požární úsek N1.02 požární stěny a stropy : REI 30DP1/EI 30DP1; požární uzávěry : EW 30DP3-C, obvodové stěny zajišťující stabilitu : REW 30DP1, nosné konstrukce uvnitř požárního úseku : R 30DP1, nosná konstrukce střechy : dle čl , ČSN bez požadavku leží nad konstrukcí požárního stropu; dokumentace pro stavební povolení strana 9

10 střešní plášť : bez požadavku, leží nad konstrukcí požárního stropu; Skutečné odolnosti : o požární stěny : jedná se o nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic s požární odolností nad 60 minut, resp. o příčky zděné tl. 150 mm s požární odolností 45 minut; vyhovuje; o požární stropy : jedná se o žb. monolitickou desku s požární odolností nejméně 45 minut; vyhovuje, o zavěšený SDK podhled ve funkci požárního stropu : proveden bude jako systémová konstrukce s požadovanou požární odolností, provedeno bude autorizovanou firmou a nejpozději ke kolaudaci budou předloženy platné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě. Vyhovuje např. systém Knauf desky WHITE tl. 15 mm s vloženou minerální izolací tl nejméně 100 mm a s objemovou hmotností nad 40 kg.m -3 ; vyhovuje, o požární uzávěry : budou osazeny požadovaného typu a provedení, ve smyslu 18, odst.1), písm.b, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. musí být požární uzávěry opatřeny samozavírači, vyhovuje, o nosné konstrukce : jedná se o žb. sloupy s požární odolností nejméně 45 minut a svislé zděné stěny v tl. nejméně 250 mm s požární odolností min. 60 minut; vyhovuje, o obvodové stěny : obvodové stěny jsou provedeny zděné v tl. 450 mm s požární odolností 180 minut, vyhovuje, o nosná konstrukce střechy : dřevěná leží nad konstrukcí požárního stropu; vyhovuje, o konstrukce schodiště : monolitická žb. deska s nadbetonovanými stupni, požární odolnost nejméně 45 minut, vyhovuje; Všeobecné požadavky na konstrukce : nejsou požadovány vodorovné ani svislé nehořlavé požární pásy, jedná se o objekt s požární výškou do 9 m. budou splněny požadavky čl , ČSN požární uzávěry a dveře bez požární odolnosti na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně bez užití jakýchkoliv nástrojů i v případě, že je uzávěr uzamčený. Tj. znamená to, že dveře budou opatřeny speciálním mechanickým zámkem a z vnitřní strany klikou, která po stlačení současně uvolní západku zámku a tím také uzamčenou závoru, z vnější strany mohou být dveře opatřeny kováním např. typu koule. samozavírací zařízení musí být osazeno na všechny otevíratelné části požárního uzávěru. dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku a budou osazeny bez prahu, únikové komunikace budou vybaveny nouzovým osvětlením, postačující je instalace svítidel dokumentace pro stavební povolení strana 10

11 s vlastním bateriovým zdrojem, které zajistí osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny dle požadavků ČSN EN 1838, dle čl je minimální doba svícení NO pro únikové účely 1 hodina, dle čl ) NO únikových cest musí dosáhnout 50% osvětlenosti do 5 s a plné osvětlenosti do 60 s; požární uzávěry budou opatřeny samozavíracím zařízením, samozavírací zařízení bude dle čl , ČSN a 4, vyhl. MV č. 202/1999 Sb. instalováno na všechny otevíratelné části požárních uzávěrů, toto zařízení musí zajistit správné a funkční uzavření všech otevíratelných částí; 2.5. Únikové cesty Úniková cesta ze suterénu Z požárního úseku kotelny v suterénu vede jedna nechráněná úniková cesta - jedna nechráněná úniková cesta přes sousední požární úsek - zázemí víceúčelového sálu, po schodech nahoru a odtud ven. Nepředpokládá se zde trvalá přítomnost osob. Úniková cesta ze šaten a zázemí hasičů v 1.NP, požární úsek N1.03 Z požárního úseku vede jedna nechráněná úniková cesta přes sousední požární úsek (prostorem schodiště) přímo ven do volna. Počet evakuovaných osob dle pol. 16.1) ČSN podle počtu šatních skříněk, E = 18 x 1,35 = 24 osob. Minimální požadovaný počet únikových pruhů, K = 57, u min = 24/57 x 1 = 1,0 ú.p. Skutečné šířky dveří jsou 0,8 m, vyhovuje. Mezní délka více únikových cest l u max = 25,8 m (pro místa s jedním směrem úniku, začátek únikové cesty možná brát ode dveří m.č. 1.33), skutečná cca 3 m, vyhovuje. Úniková cesta z kanceláří Obecního úřadu v 1. NP, požární úsek N1.04 Z požárního úseku vede jedna nechráněná úniková cesta se vstupem na centrální schodiště a odtud ven. Počet evakuovaných osob dle pol , ČSN , E = 19 osob. Minimální požadovaný počet únikových pruhů, K = 55, u min = 19/55 x 1 = 1,0 ú.p. Mezní délka pro jednu únikovou cestu l u max = 25 m, skutečná cca 14 m až k východu na volné prostranství, vyhovuje. Úniková cesta z víceúčelového sálu v 1.NP, požární úsek N1.05 stanovení počtu evakuovaných osob z požárního úseku tělocvičny je proveden dle pol ), ČSN , 4,0 m 2 /os. plocha tělocvičny 337,38 m 2, E = 84 osoby; počet osob při využití jako taneční sál je stanoven dle pol. 3.2), ČSN , E = 219 osob. Počet osob na jevišti dle pol , ČSN ,.. E = 20 osob, počet osob v sále (rozhodující pro posouzení ÚC). E = 239 osob (dle přílohy A, ČSN se nejedná o SP); dokumentace pro stavební povolení strana 11

12 Posouzení ohrožení osob zplodinami hoření : osoby v sále nebudou ohroženy kouřem a zplodinami hoření dle čl , ČSN Cca horní třetina výšky sálu je ze stran delších průčelí opatřena okny. S o. h o 1/2 /S k = 58,8. 2,45 1/2 /1107,3 = 0,083 m -1 > 0,035 m -1, osoby nebudou ohroženy zplodinami hoření. Z víceúčelového sálu jsou požadovány dva směry úniku. Minimální požadovaný počet únikových pruhů, K = 130, hlavními (dvoukřídlovými dveřmi) se předpokládá únik 70% osob ze sálu, tj. u min = 167/130 x 1 = 1,28 1,5 ú.p. Jednokřídlovými dveřmi v zadní části sálu se předpokládá únik 30% osob, tj. u min = 72/130 x 1 = 1,0 ú.p. Skutečné šířky dveřních křídel jsou 0,8 m, u dvoukřídlových dveří NENÍ požadavek na otevírání obou dvou dveřních křídel. Mezní délka pro více únikových cest l u max = 45 m, skutečná cca 25 m, vyhovuje. V místnosti posilovny je stanoven počet evakuovaných osob dle pol ), ČSN , E = 7 osob, osoby budou evakuovány přes místnost 1.01, posouzení šířky dveří u východu ven : u min = 174/130 x 1 = 1,33 1,5 ú.p., skutečná šířka jednoho dveřního křídla 0,8 m, není požadavek Úniková cesta ze 2.NP na otevírání obou dvou křídel. Vyhovuje. Z úrovně 2.NP vede jedna nechráněná úniková cesta se vstupem do sousedního požárního úsek (centrálního schodiště a vstupní haly, požární úsek N1.07/N2). Tento prostor je posuzován jako samostatný požární úsek nechráněná úniková cesta. Počet evakuovaných osob v tomto podlaží dle pol (knihovna), pol (místnost pro maminky s dětmi) a dle pol a 1.2, ČSN , E = 66 (víceúčelová místnost) + 5 (kanceláře) + 14 (knihovna) + 20 (místnost pro maminky s dětmi) = 105 osob. Minimální požadovaný počet únikových pruhů pro jednu NÚC a pro součinitel a = 0,802 a únik po schodech dolů, K = 64, u min = 105/64 x 1 = 1,64 2 ú.p. Skutečná šířka schodišťového ramene 1,5 m, vyhovuje. Mezní délka pro únik z nejvzdálenějšího místa víceúčelové místnosti až k východu ven je 40 m, skutečná 39,5 m, vyhovuje. Mezní délka jedné únikové cesty sousedním požárním úsekem l u max = 34,9 m, skutečná cca 26 m, vyhovuje. Posouzení šířky únikové cesty u východu ven (přes zádveří m.č. 1.11) počet evakuovaných osob touto cestou celkem E = = 124 osob, kapacita jednoho únikového pruhu pro únik po rovině K = 79 osob, u min = 124/79 x 1 = 1,57 2 ú.p. Vzhledem k tomu, že šířka jednoho dveřního křídla je 0,8 m, JE požadavek na otevírání obou dvou dveřních křídel. Dvoje otevíravé dveře mezi m.č a 1.11 (vstupní hala-zádveří) a mezi m.č a dokumentace pro stavební povolení strana 12

13 venkovním prostorem budou opatřeny pákovým kováním, které umožňuje tyto dveře otevřít v případě požáru i jako uzamčené, umožněno je otevření obou dvou dveřních křídel. Toto řešení je v souladu s požadavky čl , ČSN , vyhovuje; Všeobecné požadavky na provedení únikových cest : dveře na únikových cestách budou osazeny bez prahu a otevírány budou ve směru úniku; splněny budou požadavky čl , ČSN dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně bez užití jakýchkoliv nástrojů i v případě, že je uzávěr uzamčený, tj. osazen bude tzv. mechanický panikový zámek; budou osazeny tabulky s vyznačením směru úniku. Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. Osazeny budou samodobíjecí svítidla s piktogramy s dobou provozu min. 1 hodina. Splněny budou požadavky čl. 5.3, ČSN EN osvětlení samostatné části únikové cesty systémem nouzového únikového osvětlení bude provedeno pomocí dvou nebo více svítidel Odstupové vzdálenosti Odstupové vzdálenost dle intenzity sálání pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kw.m -2 jsou stanoveny pro požární úseky a jednotlivé fasády s výběrem nejnepříznivější varianty v souladu s požadavky 11, vyhl. 23/2008 Sb. požární úsek N1.02, garáže hasičů o jihozápadní fasáda pro délku l = 7 m; výšku h u = 3,4 m, ekvivalentní doba trvání požáru : tau e = = 55 minut, zcela požárně otevřená plocha S po = 12,1 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 51 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 932,33 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 61,04 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,3025 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 3,96 m; přesah radiace do stran d x = 2,08 m; o severovýchodní fasáda vjezdová vrata pro délku l = 8,4 m; výšku h u = 4 m, ekvivalentní doba trvání požáru : tau e = = 55 minut, dokumentace pro stavební povolení strana 13

14 zcela požárně otevřená plocha S po = 32 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 95 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 932,33 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 113,69 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,1624 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 7,21 m; přesah radiace do stran d x = 4,11 m; požární úsek N1.03, šatny hasičů o jihozápadní fasáda - jednotlivé okno ve vnitřním koutě Výsledky: Předpokládaná teplota požáru (povrchu): [ C] Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 65 [kw/m 2 ] Polohový faktor: [-] Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kw/m 2 ] Požadovaná odstupová vzdálenost (rohová dispozice) - d R : 0.74 [m] Vstupní data: Šířka: 2300 [mm] Výška: 2500 [mm] Celková emisivita: 1 [-] Procento sálání: 63 [%] Konstrukční systém objektu: smíšený Výpočtové požární zatížení (nebo t e ): [kg/m 2 ] / [minut] Výpočet podle - normové teplotní křivky požární úsek N1.04, kanceláře OÚ o fasáda severovýchodní pro délku l = 9 m; výšku h u = 2 m, výpočtové požární zatížení : p v = = 52 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 11,1 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 62 %, dokumentace pro stavební povolení strana 14

15 předpokládaná teplota požáru : T g = 923,95 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 72,16 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,2558 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 3,35 m; přesah radiace do stran d x = 1,71 m; o fasáda severozápadní pro délku l = 4,2 m; výšku h u = 2 m, výpočtové požární zatížení : p v = = 52 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 5,55 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 66 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 923,95 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 76,81 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,2404 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 2,78 m; přesah radiace do stran d x = 1,51 m; požární úsek N1.05, víceúčelový sál o fasáda jihovýchodní vnitřní kout Výsledky: Předpokládaná teplota požáru (povrchu): [ C] Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): [kw/m 2 ] Polohový faktor: [-] Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kw/m 2 ] Požadovaná odstupová vzdálenost (rohová dispozice) - d R : 0.55 [m] Vstupní data: Šířka: 4800 [mm] Výška: 750 [mm] Celková emisivita: 1 [-] Procento sálání: 63 [%] Konstrukční systém objektu: smíšený Výpočtové požární zatížení (nebo t e ): 85.4 [kg/m 2 ] / [minut] dokumentace pro stavební povolení strana 15

16 Výpočet podle - normové teplotní křivky o fasáda jihovýchodní a fasáda severozápadní pro délku l = 18 m; výšku h u = 2,5 m, výpočtové požární zatížení : p v = 85, = 95,4 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 34,8 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 77,5 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 1014,71 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 120,82 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,1529 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 7,11 m; přesah radiace do stran d x = 3,73 m; o fasáda severozápadní každé jednotlivé okno u posilovny pro délku l = 1,5 m; výšku h u = 1,1 m, výpočtové požární zatížení : p v = 85, = 95,4 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 1,65 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 100 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 1014,71 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 155,9 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,118 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 1,97 m; přesah radiace do stran d x = 1,16 m; požární úsek N2.06, knihovna, víceúčelová místnost o fasáda jihozápadní - jednotlivé okno nad střešní plášť pro délku l = 1,5 m; výšku h u = 1,5 m, výpočtové požární zatížení : p v = 79, = 89,9 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 2,25 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 100 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 1005,99 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 151,72 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,1214 dokumentace pro stavební povolení strana 16

17 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 2,27 m; přesah radiace do stran d x = 1,34 m; UPOZORNĚNÍ : střešní plášť nižšího objektu, který leží v požárně nebezpečném prostoru tohoto okna MUSÍ být v provedení, který splňuje klasifikaci B ROOF (t3), tj. nešíří požár střešním pláštěm a lze jej umístit v požárně nebezpečném prostoru!! o fasáda severovýchodní pro délku l = 9 m; výšku h u = 2 m, výpočtové požární zatížení : p v = 79, = 89,9 kg.m -2, zcela požárně otevřená plocha S po = 11,1 m 2, procento požárně otevřených ploch p o = 62 %, předpokládaná teplota požáru : T g = 1005,99 o C, nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 94,07 kw.m -2, polohový faktor φ = 0,1962 odstupová vzdálenost v přímém směru d = 4,16 m; přesah radiace do stran d x = 2,21 m; Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty, v požárně nebezpečných prostorech se nenacházejí žádné jiné objekty, okolo posuzovaného objektu je volný prostor (místní komunikace a parkovací plochy) v šířce nejméně 9 m. Vyhovuje Technická zařízení Vytápění : otopná soustava je navržena jako teplovodní. Zdrojem tepla budou dva plynové kotle, každý o jmenovitém výkonu 35 kw, kotle jsou umístěny v suterénu objektu. Místnost tvoří tvoří samostatný požární úsek. Pro vytápění garáže je navržena plynová teplovzdušná jednotka s výkonem 25,5 kw, u jednotky je použit uzavřený spalovací okruh s děleným odkouřením. Komíny pro odtah spalin od plynových kotlů bude proveden komín s odtahem nad střechu. Konstrukce komína splňuje požadavky 8, vyhl. č. 23/2008 Sb., komín bude označen dle ČSN EN dokumentace pro stavební povolení strana 17

18 Plynoinstalace : plynová přípojka bude ukončena HUP na hranici pozemku. Za HUP bude osazen regulátor plynu, plynoměr a kulový kohout. Potrubí je provedeno z ocelových trubek bezešvých a z ocelových trubek ocelových závitových. Při průchodu stavebními konstrukcemi bude potrubí opařeno chráničkou. Dle ČSN pro zařízení pro spotřebu plynu spalováním, jehož jmenovitý výkon je do 50 kw, tvoří místní provozní řád dokumentace dodávaná výrobcem (návod k použití). Připojování spotřebičů a jejich provoz bude v souladu s TPG , k plynovodu lze připojit pouze spotřebiče, které vyhovují požadavkům zák. č. 22/1997 Sb. a NV č. 22/2003 Sb. Prostupy potrubí požárně dělícími stěnami budou utěsněny ve smyslu čl , ČSN :2009 jedná se o rozvodná potrubí do mm 2, z materiálu třídy A1, viz též dále odst. prostupy. Odvětrání : odvětrání většiny místností je přirozené, okny. Zajištěno bude nucené větrání místností a prostor, které nejsou přirozeně větrány. Jedná se o hygienická zázemí. Skutečnost : větrání místnosti pro kotel je řešeno pomocí ventilátoru, vzduchu je nasáván z fasády objektu a ventilátorem veden do kotelny. pro větrání sociálních zařízení jsou navrženy samostatné potrubní nebo nástěnné ventilátory, pro větrání šaten jsou navrženy VZT jednotky umístěné pod stropem, Elektroinstalace : nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 bude provedeno jako osvětlení únikové. Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o trase úniku, doporučuje se nouzovým osvětlením opatřit všechna místa, kde se mění výšková úroveň. Na únikových cestách bude zřízeno nouzové osvětlení, postačující je instalace osvětlení kombinovanými svítidly s vlastním bateriovým zdrojem, které zajistí při výpadku el. proudu osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny. Splněny budou požadavky čl. 5.3, ČSN EN osvětlení samostatné části únikové cesty systémem nouzového únikového osvětlení bude provedeno pomocí dvou nebo více svítidel. Značky, které jsou na všech východech a podél únikových cest určeny pro použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu. Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, bude zajištěna osvětlená směrová značka tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu. Požadovaná osvětlenost únikové cesty dokumentace pro stavební povolení strana 18

19 je 1 lx. Prostupy : prostupy požárně dělícími konstrukcemi včetně prostupů el. rozvodů budou utěsněny hmotami s třídou reakce na oheň B dle ČSN EN Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN ). Použity budou ucpávky s platnými certifikáty. Prostupy rozvodů a instalací technických potrubních rozvodů a kabelových vedení se hodnotí s požární odolností EI a musí být utěsněny dle čl , ČSN :2005 a to v těchto případech : - kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000mm 2 ; - potrubí s trvalou náplní vody, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 ; - kabelových a jiných elektrických rozvodů pokud mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 ; Potrubí s menší průřezovou plochou nebo z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 budou zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a budou odpovídat požadavkům čl , ČSN tj. budou vyplněny hmotami s třídou reakce na oheň B (např. minerální vatou a zaomítány) Zařízení pro protipožární zásah Požární voda Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN ) Položka č. 2 v tab.1 a 2 typ odběrního vzdálenosti[m] DN v Q obsah pozn. místa od objektu mezi sebou mm m.s -1 l.s -1 nádrže m 3 hydrant ,8 6,0 0 Skutečnost : jako zdroj vnější požární vody budou sloužit stávající podzemní hydranty osazené na místním vodovodním řadu, vzdálenost cca 50 m od hlavního vstupu do objektu, umístěny jsou v křižovatce na protější straně silnice u výjezdu z areálu. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN ) Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) Přetlak (hydrodynamický) = min. 0,2 MPa dokumentace pro stavební povolení strana 19

20 Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s -1 Skutečnost : budou osazeny hadicové systémy pro první zásah DN19 s tvarově stálou hadicí, žádné místo požárního úseku nebude vzdáleno více než 40 m od systému. Systém musí být trvale pod tlakem a s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Instalace vnitřních odběrních míst se nepožaduje u požárního úseku N1.02, N Vnitřní zásahové cesty Vnitřní zásahové cesty nejsou ve smyslu čl , ČSN požadovány, vedení zásahu se předpokládá z vnější strany objektu Příjezdy a přístupy Přístupové komunikace musí dle čl , ČSN vést alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu se šířkou komunikace min. 3 m. Skutečnost : příjezd požárních vozidel je možný až k objektu. Nástupní plochy se dle čl b), ČSN nemusí zřizovat, jedná se o objekt s požární výškou do 12 m Návrh PHP Požární úseky budou vybaveny PHP následujícím způsobem, ve smyslu čl. 12.8, ČSN dle rovnice : n r = 0,15 (S x a x c 3 ) 1/2 ; Dále jsou zohledněny požadavky přílohy 4, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. potom požární úseky budou vybaveny PHP následovně : použity budou přenosné hasící přístroje práškové s hasící schopností 34A velikost hasící jednotky dle tab. 1, přílohy 4, vyhl. 23/2008 Sb. 10HJ1, v technické místnosti místnosti pro kotle bude použit hasící přístroj sněhový CO 2 s hasící schopností 55B, velikost hasící jednotky dle tab. 1, přílohy 4, vyhl. 23/2008 Sb. 3HJ1. v požárním úseku P01.01 : počet přenosných hasicích přístrojů n r = 1,1 počet hasících jednotek : n HJ = 6. n r = 6. 1,1 = 6,6 HJ budou osazeny 3 ks PHP sněhové CO 2 s hasící schopností 55B s počtem hasících jednotek 3 ks x 3 = 9HJ1, vyhovuje. v požárním úseku N1.02 : ve smyslu vyhl. 23/2008 Sb. budou osazeny 2 ks PHP práškové s hasící schopností 183B dokumentace pro stavební povolení strana 20

21 v požárním úseku N1.03 : počet přenosných hasicích přístrojů n r = 1,0 počet hasících jednotek : n HJ = 6. n r = 6. 1,0 = 6 HJ bude osazen 1 ks PHP práškový s hasící schopností 34A s počtem hasících jednotek 1 ks x 10 = 10HJ1, vyhovuje. v požárním úseku N1.04 : počet přenosných hasicích přístrojů n r = 1,65 počet hasících jednotek : n HJ = 6. n r = 6. 1,65 = 9,9 HJ bude osazen 1 ks PHP práškový s hasící schopností 34A s počtem hasících jednotek 1 ks x 10 = 10HJ1, vyhovuje. v požárním úseku N1.05 : počet přenosných hasicích přístrojů n r = 3,25 počet hasících jednotek : n HJ = 6. n r = 6. 3,25 = 19,5 HJ budou osazeny 2 ks PHP práškové s hasící schopností 34A s počtem hasících jednotek 2 ks x 10 = 20HJ1, vyhovuje. v požárním úseku N2.06 : počet přenosných hasicích přístrojů n r = 1,9 počet hasících jednotek : n HJ = 6. n r = 6. 1,9 = 11,4 HJ budou osazeny 2 ks PHP práškové s hasící schopností 34A s počtem hasících jednotek 2 ks x 10 = 20HJ1, vyhovuje. PHP budou osazeny na viditelných místech a zajištěny proti pádu. Místo jejich osazení bude trvale volné a označeno tabulkou. 3. Závěr Předkládaná dokumentace řeší posouzení polyfunkčního objektu v obci Habrovany ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Objekt bude využíván jako kancelářské prostory Obecního úřadu, dále zde je navržena knihovna, víceúčelové sály a sportovní a víceúčelový sál. Část objektu bude sloužit potřebám hasičské zbrojnice pro jednotku SDH. Objekt je rozdělen do požárních úseků, jsou stanoveny II. a III. SPB. K evaluaci bude sloužit nechráněná úniková cesta, která tvoří samostatný požární úsek. Odstupové vzdálenosti a únikové cesty jsou v souladu s požadavky příslušných článků ČSN. Osazeny budou požární uzávěry tak, jak je požadováno. Střešní plášť v požárně nebezpečném dokumentace pro stavební povolení strana 21

22 prostoru bude proveden tak, jak je požadováno v bodě 2.6. této zprávy, tj. vyhovující B ROOF (t3). Na únikových cestách bude zřízeno nouzové osvětlení, postačující je instalace osvětlení kombinovanými svítidly s vlastním bateriovým zdrojem, které zajistí při výpadku el. proudu osvětlení nejméně po dobu 1 hodiny. Upozornění : budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní značky a tabulky ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek viz dále. Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. alespoň v níže uvedeném rozsahu. - únikové cesty - piktogram s šipkou, - rozvaděče označeny bleskem, - el. rozvaděč Hlavní vypínač elektro Nehas vodou ani pěnovými přístroji Vypínač elektro v nebezpečí vypni - hasební prostředky (nad umístěním prostředku PO) přenosné hasící přístroje piktogram hadicové systémy - piktogram - uzávěr vody tabulka Uzávěr vody pro objekt u uzávěru - uzávěry plynu pro místnost s kotli a celý objekt tabulka Uzávěr plynu pro kotel a Hlavní uzávěr plynu u uzávěrů - požární ucpávky identifikační štítek s označením v místě provedení ucpávky Splněny budou požadavky stanovené v 9, odst.6), vyhl. 23/2008 Sb. prostup rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi bude utěsněn v souladu s požadavky ČSN. Prostup bude zřetelně označen štítkem obsahující následující informace : o požární odolnost, o druh nebo typ ucpávky, o datum provedení, o název firmy, adresa a jméno zhotovitele, dokumentace pro stavební povolení strana 22

23 o označení výrobce systému, Požárně bezpečnostní řešení se po schválení místně příslušným HZS stává závazným dokumentem pro provedení stavby, jakékoliv změny musí být předem konzultovány s projektantem PO. Případné změny v rámci zpracování realizační dokumentace a v průběhu vlastní výstavby budou konzultovány s projektantem PO, případně zapracovány v požárně bezpečnostním řešení jako změna stavby před dokončením a požárně bezpečnostní řešení bude v tomto stupni PD dáno HZS ke schválení. 4. Použitá literatura výkresy stavební části projektové dokumentace, ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb., vyhl. MV ČR 202/1999 Sb., vyhl. MMR 137/1998 Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb. Datum zpracování : dokumentace pro stavební povolení strana 23

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ. "DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ." OZN. ZMĚNA DATUM PROVEDL KONTROLA VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL ING. ZDEŇKA ZHOŘOVÁ ING.

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. Stavební úpravy obecního úřadu

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. Stavební úpravy obecního úřadu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Místo stavby Librantice, č.p. 80 Pozemek st.p.č. 14 Katastrální území Librantice Investor Obec Librantice č.p. 80 Librantice 503 46 IČO: 45978140 Stavba : Stavební

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

POSTUP PŘI TVORBĚ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

POSTUP PŘI TVORBĚ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU POSTUP PŘI TVORBĚ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU Zpracoval: kpt. Bc. Marek Kříženecký Hradec Králové 2015 Předmět zpracování DZP Areál? Objekt? Areál: - min. 1 vícepodlažní objekt (* min. 1 technologie/objekt

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více