1.1.1 Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.1 Technická zpráva"

Transkript

1 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným úsporám energie na vytápění budovy. b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stávající stav: Jedná se o objekt administrativně-správní o třech nadzemních podlažích pravoúhlého půdorysu o rozměrech 30,8 x 12,6 m. Ve 2. a 3. podlaží je uliční průčelí prolomeno předsazenými arkýři. Objekt je zastřešen valbovou střechou o výšce hřebene +13,095 m. Budova je přístupna přímo z komunikace pro pěší. Objekt je situován podélným průčelím na jihozápad od ulice Jeremenkové. Opačné průčelí je situováno na severovýchod a to ke kolejišti hlavního vlakového nádraží Olomouc. Fasáda objektu je vápenocementová bílá, výplně okenních otvorů jsou plastové (v hnědé barvě do exteriéru a v bílé do interiéru). Vstupní dveře jsou dvou křídlé ocelové v hnědém odstínu s hliníkovými prvky. Střešní krytina je z asfaltového šindele. Závady : Okenní výplně arkýřů následkem dobového osazení oken mezi ocelové sloupky dochází ke značným tepelným mostům, které způsobují povrchovou kondenzaci vodních par, korozi ocelových prvků a biologickou degradací vnitřních povrchových úprav. Také na dnešní dobu nedostatečné řešení napojení okenního rámu na zděné konstrukce otvoru má rovněž značný vliv na výše popsané. Zateplení stropu 3. np viditelné vady nejsou v konstrukci patrny, prostup tepla však zcela neodpovídá současným požadavkům. Proto je ekonomicky výhodné plochu stropu zateplit a značně snížit prostup tepla tímto směrem a to technicky jednoduchým způsobem. Tepelná ztráta stropem nejvyššího podlaží je odhadována na % celkové potřeby energie na vytápění. Úpravu vstupu do objektu - stávající ocelové dvoukřídlé prosklené dveře (stěna) s nadsvětlíkem s jednoduchým zasklením jsou morálně i technicky zcela zastaralé. Neposkytují požadovanou bezpečnostní ochranu, těsnost a nebrání tepelným ztrátám.

2 Návrh řešení: Rozsah stavebních úprav je dán zadáním stavby, které jasně vymezilo rozsah stavebních prací a to na následující části objektu : Výměna okenních tvorů arkýřů promrzání přes konstrukci oken bude zabráněno výměnou za okna nová vč. navazujících detailů na nadpraží a ostění vč. spojů oken. Stavebníkem byla vymezena výměna pouze 6 arkýřů u jihozápadního štítu a to ve 2. a 3. np. Okna ve 2. np jsou opatřena bezpečnostní fólií a otevíravé části zajištěny napojením na EZS. Je zvětšeno otevíravé křídlo po výšce pro umožnění čištění okna ze strany interiéru, jinak musí být členění okna zachováno podle většiny ponechaných stávajících. Zateplení stropu nad 3. NP bude položena minerální rohož ve dvou vrstvách v celkové tl. tepelného izolantu 200 mm. Část plochy v návaznosti na výstup na půdu a poté výlez na střechu bude doplněna deskami OSB deskami pro vytvoření pochůzí plochy. Úpravu vstupu do objektu - výměna stávajících ocelových dvoukřídlých jednoduše zasklených dveří s nadsvětlíkem za hliníkové dvojitě zasklené dveře menší šířky včetně dozdění původního otvoru. Osazené dveře splňují požadavky na 3. třídu bezpečnosti. Architektonické a materiálové řešení - sumarizace fasády venkovní stávající + doplněný kontaktní zateplovací systém arkýřů a to u ostění, parapetů a nadpraží střešní krytina stávající omítky vnitřní vápenné štukové hladké nátěr (odstín bílý) omítky vnější vápenocementové hladké nátěr (odstín šedý) dveře vchodové hliníkové prosklené (odstín šedý) okna plastová, zasklená izolačním dvojsklem (odstín světlý šedý) klempířské prvky eloxovaný hliníkový plech zámečnické výrobky hliníková vstupní dveře (odstín šedý) parapety vnitřní postforming bílý Stavebně technické řešení: Výměna okenních tvorů arkýřů Snesené konstrukce vlastní plastové výplně otvorů, bude odřezána pásovina mezi čelním ocelovým sloupkem a okenním křídlem z obou stran sloupku, bude snesen vnitřní a vnější parapet. Z přiléhajících ostění a nadpraží odřezat kotoučovou pilou omítku v šíři mm. Osazení nových okenních otvorů okna jsou osazena mezi stávající ocelové profily 100/100/5, což je dosti problematické řešení. Jejich odstranění však nelze doporučit.

3 Podle předchozích dokumentací mají i statickou funkci a navíc krajní ocel. sloupky jsou částečně obezděny a jejich odstranění vyžaduje nemalý zásah do konstrukce, který však není zadáním stavby předpokládán. Odstranění sloupků by způsobilo menší tuhost konstrukce a možné kroucení a následné popraskání skleněné výplně. Nová okna budou plastová s 6-ti komorovým rámem a integrovanou ventilací. Podrobněji viz. příloha Výpis PSV. Navržená plastová okna musí splňovat třídu zvukové izolace dle ČSN Pro danou lokalitu je přiřazena třída 3 (TZI) Rw db. Okno musí být vybaveno příslušným certifikátem o dosažené vzduchové neprůzvučnosti. K nabídkám výrobců oken a k obchodním smlouvám na dodávku oken musí být doložen List technické specifikace výrobku, který bude obsahovat podrobnou specifikaci všech materiálů, použitých při výrobě oken. Výrobky musí splňovat předepsané parametry dle ČSN , ČSN /Z1 a ČSN EN Konstrukce oken bude z min. 6-ti komorového profilu hl. min. 74 mm, třídy A s tl. plastu 3 mm hlavních nosných stěn plastového profilu, s výztužným profilem z ocelové pozinkované výztužné vložky o tl. min. 1,5 mm. Použitý profilový systém plastových oken bude mít Atest státní zkušebny (CSI nebo ITC), značku RAL a DIN a certifikát ISO Okna budou zasklena izolačním dvojsklem s výplní argonem a s plastovým distančním rámečkem. Prostup tepla rámu a křídla s výztuhou bude U= 1,1 W/m 2 K nebo menší, obdobně také zasklení musí splňovat tyto hodnoty. Bude použito systému se třemi těsněními (2 dorazovými a se středovým těsněním), dvěma bezpečnostními uzávěry a celoobvodovým kováním s atestem státní zkušebny a certifikátem ISO Okenní systém bude umožňovat mikroventilaci. Výměna oken bude prováděna bez vystěhování kanceláří, a proto je nutné v technologickém výrobním postupu výměny oken počítat s ochranou vnitřního vybavení (folie na nábytek a pod.), s provedením nezbytných zednických prací a oprav malby. Okna musí splňovat nejen akustické požadavky, ale také požadavky architektonické. Před zadáním nových oken do výroby je třeba minimalizovat nepříznivé dopady výměny oken zvláště v oblasti zednických prací. Dále je třeba provést kontrolní proměření velikosti otvorů dle použitých typů oken s cílem maximálně využít tvarů ostění a nadpraží a to vybraným dodavatelem výplní otvorů. Současně bude provedena výměna oplechování a výměna parapetních desek. V projektu je počítáno s vymalováním dotčených stěn arkýřů vč. stropů. U všech oken jsou osazeny vnitřní vertikální žaluzie. Pro umožnění přístupu k okenním otvorům jsou stávající žaluzie demontovány a poté namontovány. Zateplení navazujících konstrukcí okenních otvorů : Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) je sestava výrobců dodávaná výrobcem ETICS obsahující následující komponenty speciálně určené pro použití v ETICS : v systému specifikovanou lepící hmotu v systému specifikovaný tepelněizolační materiál v systému specifikované mechanické kotvící prvky v systému specifikovanou základní vrstvu

4 v systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu Izolace uličního ocelového sloupku sloupek je izolován z vnější strany pásem typového plechového panelu s výplní izolantem PUR. Izolační panel přesahuje na ocel. sloupek alespoň o 20 mm. Jedná se o fasádní panel, který je přikotven samořeznými šrouby k ocel. sloupku. Konce panelu jsou přelepeny paropropustnou těsnící páskou viz. níže. Celý zaizolovaný sloupek je překryt pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, polyesterový lak, barva hnědá podle oken. Odstín dopřesnit před zadáním do výroby. Jedná se o pasířské oplechování izolační vrstvy. Z vnitřní strany je přilepena izolace XPS tl. 20 mm do lepidla přes APU lišty. Izolace vnitřních ocelových sloupků pod průvlakem. Z vnitřní strany jsou sloupky obloženy EPS tl. 20 mm s přesahem na rám okna. Lepení, výztužná síťka atd. viz. kompletní kontaktní zateplovaní systém (KZS). Nadpraží, ostění, parapet návaznost na okenní rám je kromě výše popsaného systému pásek řešena vložením tepelného izolantu EPS s příměsí grafitu, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ d =0,032 W.m -1.K -1. Faktor difuzního odporu µ=20-30, objemová hmotnost max. 0,14-0,18 kn.m -3. Je počítáno s tl. izolantu 20 mm. Kolem ostění a nadpraží bude odřezána omítka v pásu mm. Venkovní plechový parapet bude podložen klínem tepelné izolace XPS tl mm detailu. Krajní vnitřní ocelové sloupky pod hlavním žel. bet. průvlakem jsou oblepeny izolantem EPS tl. 20 mm v souvrství kontaktního zateplovacího systému. Podlaha arkýře bez úprav, podle zadání stavby není předpokládáno zateplení vnějšího pláště plochy arkýře či zdiva. Strop arkýře pouze vnitřní oteplení stropu 3. np a to minerální vlnou v tl. 100 mm. Tepelný izolant je přikotven stejně jako kontaktní zateplovaní systém. Třída reakce na oheň A1, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ d =0,043 W.m -1.K -1. Faktor difuzního odporu µ=1, objemová hmotnost max. 0,3 kn.m -3.Tepelná izolace je ze spodní strany opatřena parozábranou, faktor difuzního odporu µ=148275, tl. 0,3 mm. Vlastní podhled je tvořen SDK tl.12,5 mm včetně roštu a celkové povrchové úpravě. Strop arkýře v 2. np bude vyrovnám SDK podhledem do úrovně průvlaku bez parozábrany a tepelné izolace. Snížením podhledu zaniká stropní kapsa, která omezovala cirkulaci vzduch nad teplovodní tělesy pod okny. Vnitřní parapet bílý postforming viz. Výpis PSV. Vnější parapet hliníkový plech tl. 0,6 mm, prášková barva, barva hnědá podle většiny ponechaných parapetů. Odstín dopřesnit před zadáním do výroby. Technologie osazení - je třeba před zadáním oken do výroby přeměřit stavební otvor. Správná spára, před montáží, by měla být od mm. Práci zahajujeme očištěním otvoru, ve kterém bude nové okno montováno. Všechny nerovnosti musí být vyrovnány. Ostění musí být čisté, suché a rovné.usazení oken se provádí u všech stran, přesně do kolmé a vodorovné polohy. Okna se správně kotví cm od rohu a s 70 cm odstupem. Pro izolaci spáry, mezi rámem a stěnou je vhodné používat montážní pěnu PUR nízkoexpanzní objemově stálou. Vlastní kotvení

5 rámu okna probíhá turbošrouby v délce podle použitého profilu a vlastní mezery. Spára mezi rámem a stěnou je kritickým bodem celého okna. Podle toho musí být také dostatečně zabezpečena. Je dobré, kvůli izolaci, když je rám z venkovní strany trochu zapuštěný. Další požadavek je na vnitřní spáru, na její vzduchotěsnost. Plastová okna a dveře montovat s těsnící samolepící páskou, což doplňuje tradiční těsnění PU pěnou. Těsnící pásku (folii) lepit na penetrované zdivo a to z obou stran rámu. Všechny spoje pásky musí být řádně spojeny. S použitím těsnící pásky získáváme tyto požadované vlastnosti : - životnost napojovací spáry po celou dobu životnosti stavby - odolnost proti vodním parám - minimalizaci vzniku plísní vlivem kondenzace vlhkosti - možnost dilatace napojovací spáry Přechody mezi rámem okna a exteriérovou omítkou jsou řešeny za použití samolepící APU pásky. Rám okna a plechový parapet je proveden pomocí komprimované těsnící pásky tl. 6 mm šíře 15 mm včetně následného zatmelení. Vnitřní spára v návaznosti na vnitřní parapet může být ošetřena silikonem, vnější spáry však musí být vždy prodyšnější, tj. zatmeleny. Dotčené normy osazení oken : ČSN Okna a dveře Použití ve stavebnictví Část 1: Vhodnost použití oken a balkonových dveří podle technických požadavků. ČSN Okna a dveře Použití ve stavebnictví Část 2: Technické požadavky na zabudování oken a balkonových dveří. Venkovní povrchová úprava omítka a vnitřní barva Vnitřní povrchová úprava vnitřní omítka a fasádní barva Demontáž a montáž prvků EZS okna arkýřů v 2. np jsou opatřena magnetickými kontakty na otevíravé části okenních křídel. Je počítáno s montáží nových magnetických kontaktů v typu určeném pro plastová okna. Protože dojde ke zkrácení tras kabeláže, není nutné doplňovat kabeláž do koncentrátoru. Zkrácená kabeláž bude osazena do nových bílých plastových kabelových lišt. Doporučení pro další etapu stavebních úprav : zadání stavby nedovolovalo provést soubor stavebních úprav, který by výrazně přispěl k celkové zlepšení stavu obvodového pláště. Zdivo arkýře je z plynosilikátových bloků tl. 300 mm s izolací heraklitem tl. 50 mm. Prostup tepla je podstatně větší než současné požadavky normy. Jedná se především o kontaktní zateplení z exteriéru objektu a to alespoň celého arkýře včetně přetažení přes okenní rámy a zateplení podlahy a stropu.v tomto projektu je řešena pouze výměna okenních otvorů. Teplovodní těleso je umístěno vždy pod jedním oknem arkýře. Proto by bylo třeba doplnit těleso i pod druhým oknem. Celkově je třeba

6 Zateplení stropu nad 3. NP Položení minerálních rohoží ve dvou vrstvách v celkové tl. 200 mm ( mm). Část plochy v návaznosti na výstup na půdu a poté výlez na střechu bude doplněna roštěm z hranolů s OSB deskami pro možnost kontrolu a přístupu na plochu střechy. Tepelnou izolací prochází potrubí odvětrání či komínová tělesa. Kolem návazností precizně odizolovat bez vzduchových mezer. Snesené konstrukce není potřeba cokoliv demontovat, pouze vysát betonovou plochu stropu. Dřevěný rošt dřevěný rošt z dřevěných profilů jsou impregnovány proti dřevokazným a biologickým škůdcům pro 2. třídu použití. Impregnaci aplikovat podle technologického postupu výrobce. Vel. profilů 60/100 mm, kotvené vruty s hmoždinkami do podlahy. Tepelná izolace desky z kamenné vlny, pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný. Třída reakce na oheň A1, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ d =0,044 W.m -1.K -1. Faktor difuzního odporu µ=3, objemová hmotnost max. 0,14-0,18 kn.m -3. Izolace v ploše mimo pochůzí plochu z OSB desek jsou nakašírované asfalt. pásem pro omezení zaprášení tepelného izolantu. Pochůzí vrstva desky OSB tl. 25 mm na pero a drážku, vel x 675 mm. Emisní třída formaldehydu E1. Poklop na půdu je po zvážení stávající atypický pouze s doplněným zateplením minerální izolací tl. 50 mm. Úpravu vstupu do objektu Snesené konstrukce stávající ocelové jednoduše prosklené dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem vel x 2800 mm. Pod doplněnou obvodovou zdí bude vybourán pás betonu před dveřní výplní až na podkladní beton. Bude nataven modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm na penetrační nátěr. Výměna stávajících ocelových dveří prosklených za hliníkové dvojitě zasklené. podrobněji viz. Výpis PSV. Dveře ústí do temperovaného zádveří. Dozdění bočních pásů do líce fasády je částečně dozděn otvor pro vstupní dveře a to z keramických bloků tl. 365 mm, P10, U=0,35 W/m 2 K, třída objemové hmotnosti kg/m 3. Keramické bloky přikotvit pomocí systémových kotev do ostění. Spáru k nadpraží řešit montážní PUR pěnou. Povrchová úprava - použít systémovou tepelněizolační omítku, štuková omítka vápenocementová jednovrstvá. Soklová část je opatřena obkladem z cihelných pásků navazuje na stávající sokl. Malta i omítky jsou stejného výrobce jako výrobce zdícího systému. Odstín připodobnit stávajícímu soklu. Omítka doběhne k rámu dveří přes APU pásky. Venkovní omítka bude probarvená drásaná tl. 1,5 mm pro

7 sjednocení se stávající omítkou. Omítka bude z obou stran po rám dveří, zbylé spáry zatmelit. Demontáž a montáž prvků EZS dveřní křídla jsou opatřena magnetickými kontakty na otevíravé části. Je počítáno s montáží nových magnetických kontaktů v typu pro hliníkové dveře. Protože dojde ke zkrácení tras kabeláže, není nutné doplňovat kabeláž do koncentrátoru. Zkrácená kabeláž bude osazena do nových bílých plastových kabelových lišt. Rovněž dojde k opětovnému napojení el. zvonku. c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Objekt využívá 22 pracovníku kancelářském provozu. Ve venkovním dvorním areálu je možno parkovat osobní automobily. Užitková plocha prostor 1np.-3.np je 1087,1 m 2 Obestavěný prostor 4158,5 m 3 Zastavěná plocha - 406,5 m 2 Orientace objektu objekt je uliční fasádou situován na jihozápad. Osvětlení ani odvětrání není výměnou oken negativně dotčeno. Využití budovy není měněno. d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Pro omezení úprav podle zadání stavby jsou navržené úpravy nedostatečné. Pro výrazné zlepšení stavu objektu podle současných standardů je třeba optimalizovat topný systém. Objekt by měl být celý zateplen a vyměněna všechna okna. Životnost navržených dílčích úprav je cca let. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Objekt byl kompletně zateplen a to v téměř maximální možné míře podle ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky a to na následující parametry součinitele prostupu tepla U (W/m 2 K) : Okenní otvory arkýře - rám :1,1(izolovaný) - křídlo :1,1(dvojsklo,plněno argonem) Výplň dveří - 1,1 ( dvojsklo, plněno argonem) Stěna arkýře bez úpravy Podlaha arkýře bez úpravy Strop arkýře 0,23 Stropní konstrukce 3.np 0,16 (původně 0,42) Byly izolovány jenom konstrukce, které určilo zadání investorem. Podle výše uvedeného je vidět, že vybrané konstrukce byly zatepleny na hodnoty

8 doporučené anebo se jim velmi blíží. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Jedná se o stávající budovu, do základových konstrukcí není zasahováno. Využití objektu nebude měněno, objekt bude dále sloužit administrativnímu účelu. Objekt nevykazuje statických poruch. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Při realizaci stavby a jejím provozu budou vznikat odpady různých skupin a druhů. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné osobě. h) dopravní řešení Ve venkovním dvorním pozemku stavebníka je prostor pro parkování osobních automobilů. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradarová opatření Dílčí zateplení objektu a částečná výměna okenních otvorů nevyžaduje nové měření směrné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu CA v pobytových prostorách objektu. Ostatní vlivy vnějšího prostředí jsou z pohledu výše popsaných stavebních úprav nepodstatné. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Navržené řešení zohledňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby (OTP) a č. 269/2009 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební materiály budou použity pouze takové, které splňují obecné technické požadavky na výstavbu. V Olomouci, květen 2013 Vypracoval : Ing. Pavel Šudřich MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

9 Grafická příloha : Pohled na vstupní dveře

10 Pohled na arkýře

11 Vnitřní pohled na okna arkýřů

12

13

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE BYTU Č.31 A Č.32 NA NÁDRAŽNÍ ULICI Č.P. 226 VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více