A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: Kód obce (IČOB): (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské Budějovice Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2:: Moravské Budějovice A.1 Členění obce Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: Kód části obce ÚIR: Jackov Lažínky Moravské Budějovice Vesce Vranín B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI Město Moravské Budějovice leží na jihu kraje Vysočina. Město je tvořeno pěti městskými částmi, Jackov, Lažínky, Moravské Budějovice, Vesce a Vranín. Městem protéká řeka Rokytka. Rozsah zástavby je v rozmezí m n. m. Město je obcí s rozšířenou působností. MČ Jackov se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku. Stránka 1 z 9

2 B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Kód části obce PRVK: Název části obce: Počet obyvatel: Jackov Lažínky Moravské Budějovice Vesce Vranín Moravské Budějovice celkem: C. PODKLADY Vodohospodářský průzkum obce Telefonická konzultace Kanalizační řád veřejné kanalizace Moravské Budějovice, schválen 07/02 VAS, a.s., divize Třebíč Územní plán sídelního útvaru Moravské Budějovice, 08/96, Urbanistické středisko Jihlava Digitální zpracování kanalizace, VAS a.s.,divize Třebíč Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod, zpracoval AQUA PROCON s.r.o., 09/2002 Potřebné rekonstrukce kanalizačních sítí, poskytla VAS.a.s, divize Třebíč Tendrová dokumentace: Moravské Budějovice - ČOV a kanalizace, zpracoval AQUA PROCON s.r.o., 07/2003 Stránka 2 z 9

3 D. VODOVODY D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet zásobených obyvatel Nz obyvatel Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r 472,7 494,9 528,9 531,6 Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r ,9 435,7 440,3 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r 191,5 203,4 223,9 228,5 Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 71,7 75,8 82,6 89,3 Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 150,8 154,5 160,7 172,1 Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) , ,9 Průměrná denní potřeba Qp m3/d 1295, ,6 Max. denní potřeba Qd m3/d 1749, ,9 1970,4 Mapa D1: Vodovody Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, šachet, komor Moravské Budějovice Legenda: Stránka 3 z 9

4 D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Město Moravské Budějovice, má kompletně vybudovanou vodovodní síť, zásobovanou ze dvou protilehlých vodojemů VDJ Moravské Budějovice m3 (504,0 / 500,0 m.n.m.) a věžový VDJ Moravské Budějovice 200 m3 (504,0 / 498,0 m.n.m.), plněných čerpáním z ČS Častohostice. Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VAS a.s. Třebíč. V místních částech Vranín, Jackov a Lažínky (část) není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z individuálních zdrojů. Jackov nemá vybudovaný veřejný vodovod, také místní vodovod je nefunkční, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Městská část Lažínky má vybudovaný vodovod, napojený v místní části Vesce na skupinový vodovod Vranov - Třebíč. V roce 2005 byly vybudovány vodovodní řady po obci v celkové délce 1812 m. Město Moravské Budějovice, má kompletně vybudovanou vodovodní síť, zásobovanou ze dvou protilehlých vodojemů VDJ Moravské Budějovice m3 (504,0 / 500,0 m.n.m.) a věžový VDJ Moravské Budějovice 200 m3 (504,0 / 498,0 m.n.m.), plněných čerpáním z ČS Častohostice. Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VAS a.s. Třebíč. V roce 2008 byla realizována výměny vodovodního potrubí v celkové délce 357 m v ulicích St. Slavíka a Partyzánská. Dále byla provedena přeložka vodovodního řadu (kruhový objezd) v délce 43 m. Městská část Vesce má vybudovaný veřejný skupinový vodovod Častohostice Vesce, zásobený gravitačně z věžového VDJ Vesce 100 m3 (442,09 / 437,5 m.n.m.). Vodojem je plněný z oblastního vodovodu Třebíč, Častohostické větve (VN Vranov ÚV Štítary Častohostice Moravské Budějovice), řídícím vodojemem je VDJ Častohostice 500 m3 (483,2 / 477,6 m.n.m.). V současné době je VDJ Vesce mimo provoz z důvodu malé spotřeby vody. Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní a místních rozvodů. D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Stávající stav zásobení pitnou vodou v městských částech Moravské Budějovice a Vesce je dobrý, do budoucna nejsou navrženy žádné změny kromě rekonstrukce rozvodných sítí a oprav vodojemů. V městské části Lažínky bude řešeno zásobení rozšířením a dokončením stávající vodovodní sítě. V městských částech Jackov a Vranín bude vybudován veřejný vodovod, zásobený z OV Třebíč. Zásobení městské části Jackov bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, napojeného na vodovodní systém města Moravské Budějovice, tj. na vodovodní skupinu VN Vranov Častohostice - Moravské Budějovice. V městské části Lažínky je stav zásobení pitnou vodou vyhovující, v budoucnu se navrhuje případné prodloužení vodovodní sítě pro novou zástavbu. Stávající stav zásobení pitnou vodou ve městě Moravské Budějovice je dobrý, do budoucna nejsou navrženy žádné změny kromě běžné rekonstrukce rozvodných sítí a oprav vodojemů. V městské části Vesce je stav zásobení pitnou vodou vyhovující, v budoucnu se navrhuje prodloužení vodovodní sítě pro novou zástavbu. Zásobení městské části Vranín bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu a jeho napojením na zásobovací řad Jakubov u Moravských Budějovic Domamil přes redukční ventil. Řídícím vodojemem bude VDJ Vít 2000 m3 (557,0 / 552,0 m.n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč. D.4 VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU S novými zdroji se neuvažuje, místní části Vesce a Vranín budou napojeny na stávající zdroje OV Třebíč, ÚV Štítary (povrchový zdroj Vranov).. Pro místní části Jackov a Lažínky bude využit společný zdroj pro OV Třebíč, ÚV Štítary (povrchový zdroj Vranov). D.5 VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) Užitková voda Stránka 4 z 9

5 Město bude užitkovou vodou zásobeno veřejným vodovodem pro nouzovou potřebu. Pitná voda Město bude zásobeno pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Želetava. Pro město bude třeba dovézt 79,98 m3/d. D.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM Pro městské části Moravských Budějovic se se nepředpokládá realizace navrženého opatření v rámci platnosti tohoto PRVK. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Stránka 5 z 9

6 E. KANALIZACE A ČOV E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet obyv. napoj. na kanalizaci Nk obyvatel Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel Spec. produkce odp. vod obyv. Qov l/(os.den) Produkce odpadních vod Mov m3/den 7779,9 7777,5 7777, BSK5 BSK5 kg/den 819,9 818,9 818,7 783,1 NL NL kg/den 682,7 681,8 681,7 649 CHSK CHSK kg/den 1637,3 1635,3 1635,1 1563,7 Mapa E1: Kanalizace Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory Moravské Budějovice Legenda: Stránka 6 z 9

7 E.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Třebíč Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 6811 obyvatel. Délka sítě je m. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV v městské části. V roce 2008 byla uvedena do provozu rekonstrukce a intenzifikace ČOV, která byla realizována v rámci projektu Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje, akce č. 9, Moravské Budějovice - ČOV a kanalizace. V rámci této akce byla realizována jednotná kanalizace v celkové délce m včetně 10 odlehčovacích komor. V ulici K Hoře byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 730 m. Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Třebíč V městské části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro EO. Technologická linka ČOV se skládá z: - lapáku štěrku - šnekové čerpací stanice - strojně stíraných česlí - provzdušňovaného lapáku písku - podélná usazovací nádrž - aktivační linka systému R-D-N s povrchovými aerátory - podélná dosazovací nádrž (2 ks) - zahušťovací nádrže kalu - vyhnívací nádrž - odvodnění kalu Byla realizována rekonstrukce ČOV jejíž součástí byla intenzifikace biologické linky ČOV, tak aby umožňovala řízené odstraňování nutrientů. Došlo k modernizaci linky kalového hospodářství a instalaci hygienizace kalu. Na ČOV byl vybudován terciální stupeň čištění. Provozovatelem ČOV je Vodárenská akciová společnost,a.s. divize Třebíč. Anaerobně stabilizovaný kal je kompostován odbornou firmou. Zájmovým recipientem je řeka Rokytka ( ). Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť s platným povolením k vypouštění odpadních vod ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod. E.3 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice. V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice. Současný technický stav kanalizace je nevyhovující, proto navrhujeme rekonstrukci stávající sítě. Navrhuje se provést další etapu nutných rekonstrukcí kanalizační sítě ve městě Moravské Budějovice a to v předpokládaném rozsahu 5900 m o profilech DN 300-DN 700. Stávající kapacita ČOV: EO Stránka 7 z 9

8 V současnosti napojené obce (městské části): Moravské Budějovice Nově napojené obce (městské části): Jackov, Lažínky, Litohoř, Jakubov, Vranín, Vesce, Vícenice, Lukov Návrhový svoz z obcí (městských částí): není V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny do centrální jímky a odtud čerpány na Lažínky a dále na ČOV Moravské Budějovice. V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny do centrální jímky a odtud čerpány na Litohoř a dále na ČOV Moravské Budějovice. V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. E.4 VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD 1. Mlékárna J+R Moravské Budějovice Chelčického 315, Moravské Budějovice Limity dle kanalizačního řádu Qmax = 10l/s BSK5 = 140 kg/d EO 2. Městská jatka v Moravských Budějovicích,s.r.o. Kozinova 220, Moravské Budějovice Limity dle kanalizačního řádu Q = 0,3 l/s BSK5 = 7,5 kg/d EO 3. Drůbež vysočina,s.r.o. K Hoře 735, Moravské Budějovice Q = 3 l/s BSK5 = 264 kg/d EO 4. TRADO - BUS,s.r.o. Q = 0,07 l/s BSK5 = 2 kg/d - 35 EO 5. TRADO - SERVIS,s.r.o. Q = 0,2 l/s BSK5 = 5,6 kg/d - 93 EO E.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVK bude realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec (město) splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. F. EKONOMICKÁ ČÁST Vodovody 10238, Kanalizace 18859, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) Vodovody 0, Kanalizace 14386, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) Vodovody 13885, Kanalizace 72002, ČOV 34000, Celkem (tis. Kč) Vodovody 5092, Kanalizace 15428, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) Vodovody 13073, Kanalizace 22255, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) Celkem za obec(město) Stránka 8 z 9

9 Vodovody 42287, Kanalizace , ČOV 34000, Celkem (tis. Kč) Náklady uvedené v tabulce jsou vykalkulovány podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (č.j. : / ). Součástí PRVK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí. AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Číslo usnesení: Datum schválení: Popis: Administra Realizace opatření v oblasti zásobování pitnou tivní vodou a v oblasti odkanalizování a čištění změna odpadních vod. Stránka 9 z 9

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více