Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54"

Transkript

1 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Popis výrobku Komponenty Rozsah dodávky Typový štítek Technické údaje Význam diod LED DIP přepínače Rozměry Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci Výstražná upozornění k elektrické instalaci Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Elektrická instalace Vstupy a výstupy Schémata zapojení Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Elektrické údaje přípojek Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích DriveControl 20/54: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje DriveControl 20/54 k datu jeho dodávky firmou Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a pro splnění případných záručních nároků si před manipulací s DriveControl 20/54 přečtěte provozní návod, a řiďte se jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti DriveControl 20/54. Provozní návod předejte každému dalšímu vlastníkovi nebo uživateli DriveControl 20/54. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s DriveControl 20/54. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny DriveControl 20/54 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění DriveControl a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s DriveControl si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s DriveControl uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením DriveControl 20/54 ize používat výhradně v průmyslových aplikacích a v průmyslovém prostředí pro řízení RollerDrive EC310. Musí být integrován do dopravní jednotky, příp. do dopravního zařízení. Všechny jiné druhy použití se považují za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny, které omezují bezpečnost produktu, jsou nepřípustné. DriveControl 20/54 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením Pro jiné použití, které není v souladu s použitím určeným pro DriveControl 20/54, je vyžadován souhlas firmy Interroll. Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. 4

7 Bezpečnost Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem DriveControl 20/54. Poškození zdraví Elektrická energie Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh motoru Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před použitím DriveControl se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. DriveControl pohánějte pouze řídicími napětími, která vyhovují požadavkům EN , PELV. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte, aby nemohl být přístroj neúmyslně zapnutý. DriveControl nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Pravidelně DriveControl kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře zařízení okamžitě vypněte a zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola DriveControl zda nemá viditelné škody a zda jsou šrouby a kabely pevně utažené. Pozor při instalaci nebo údržbě DriveControl 20/54 a při vyhledávání závad, protože by mohlo nedopatřením dojít k signálu Start a tak k neúmyslnému spuštění připojeného motoru. Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění DriveControl do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato nebezpečí nejsou součástí tohoto návodu k použití a musejí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění DriveControl do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. 5

8 Bezpečnost Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a V bezproudovém stavu provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění V bezproudovém stavu Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních V bezproudovém stavu prací Hledání poruch Hledání poruch v případě chyby V bezproudovém stavu Odstraňování poruch Odstranění poruchy V bezproudovém stavu Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku V bezproudovém stavu Likvidace Likvidace DriveControl a balení - 6

9 Informace o výrobku Popis výrobku DriveControl 20/54 je určen k tomu, aby řídil rychlost a směr otáčení RollerDrive EC310. Funkce Generátorové brzdění: Při brzdění působí motor RollerDrive jako generátor a vrací energii do zdroje napětí. DriveControl je vybaven obvodem brzdového střídače, aby se DC napětí na straně přípoje omezilo na bezpečnou úroveň. Diagnostika: LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí (viz "Význam diod LED", strana 11). Navíc může být vydáván chybový signál. Regenerace energie Tepelná ochrana Jestliže se rychlost otáčejícího se RollerDrive náhle sníží (na př. odnětím nebo redukcí signálu start na DriveControl), otáčí serollerdrive krátkodobě dál (v závislosti na hmotnosti zastavovaného dopravovaného materiálu) a funguje tak jako generátor. Tím vytvořené napětí zvyšuje napájecí napětírollerdrive. Toto zvýšené napětí se částečně přivádí do DC sítě (do maximálně 30 V) a částečně se pomocí odporu brzdového střídače mění na DriveControl na teplo. Vrácená energie je k dispozici jiným spotřebičům. Čím přesněji se dodrží 24 V v napájení napětím, tím větší je napěťové okno, v němž se může energie vracet do DC sítě. Odpor brzdového střídače je sledován teplotně. Jestliže se určitými vlastnostmi aplikace (na př. vysoká hmotnost nebo vysoká rychlost dopravy) odpor brzdového střídače připojuje příliš často, odpojí se DriveControl, když je příliš horký (cca 90 C / 194 F, měřeno uvnitř). Když je tepelná ochrana aktivní, zobrazuje se to pomocí LED a není už vysílán signál Start do RollerDrive. Když se DriveControl ochladí, RollerDrive opět automaticky naběhne, když dostane signál Start. Ochlazení probíhá rychleji, když je DriveControl namontován na rovnou plochu, nejlépe na kov. UPOZORNĚNÍ Závada DriveControl v důsledku přehřátí Neprovádějte reset napětí, dokud je tepelná ochrana aktivní. Blokovací čas pro změny signálu Následující signály jsou pro zaručení funkce při impulsně nestabilní a kolísající úrovni chráněny pomocí firmware. To znamená, že po změně signálu se další změna signálu zpracovává až po 20 ms. Přepínač DIPSPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR Vstupy RollerDrive chyby, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR 7

10 Informace o výrobku Nastavení rychlosti Rychlost RollerDrive se může nastavit pomocí DriveControl dvěma způsoby: interně pomocí čtyř DIP přepínačů v 15 stupních (použije se přednostně a umožňuje jemnější odstupňování) externě pomocí tří digitálních vstupů v 8 stupních (změny rychlosti jsou možné i při probíhajícím provozu, čímž se dá pomocí odpovídajícího osazení kabely z SPS realizovat kvazi funkce rampy). Toto nastavení rychlosti změní DriveControl na analogové řídicí napětí, které RollerDrive vyhodnotí jako zadanou požadovanou hodnotu. Tato zadaná požadovaná hodnota nezávisí na převodovce RollerDrive a jejím průměru. Nastavení rychlosti viz "Provoz", strana 24. Chování RollerDrive při zrychlení a brzdění je určováno jeho vlastním momentem setrvačnosti, použitou převodovkou, rychlostí dopravníku, momentem setrvačnosti připojených dopravních válečků, zvoleným hnacím médiem a přepravovanou hmotností. 8

11 Informace o výrobku Komponenty DriveControl 20 1 Připojení RollerDrive 2 Připojení zdroje napětí 3 Upevňovací závěs s vyvrtaným otvorem pro šroub se zápustnou hlavou 4 LED červená a zelená 5 Označovač (měnitelný) 6 Krytí pro DIP spínač 7 Připojení zdroje napětí 8 Připojení vstupy/výstupy 9 Typový štítek DriveControl 54 1 Připojení RollerDrive 2 Upevňovací otvory 3 LED červená a zelená 4 Průchodka k připojení vstupů/ výstupů 5 Průchodka k připojení zdroje napětí 6 Krytí pro DIP spínač a pro přípojné svorky zdroje napětí a vstupy/ výstupy; typový štítek 7 Označovač (měnitelný) Detailní popis přípojů viz "Vstupy a výstupy", strana 18 násl. 9

12 Informace o výrobku Rozsah dodávky DriveControl 20 DriveControl 54 V rozsahu dodávky DriveControl 20 jsou obsaženy následující díly: DriveControl protikonektor napájení napětím (WAGO /xxx-xxx) protikonektor vstupy/výstupy (WAGO /xxx-xxx) pomocný nástroj protikonektor zdroje napětí (černý) pomocný nástroj protikonektor vstupy/výstupy (žlutý) V rozsahu dodávky DriveControl 54 jsou obsaženy následující díly: DriveControl Typový štítek Údaje na typovém štítku slouží k identifikaci DriveControl. DriveControl for RollerDrive 06/10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 20 1 Výrobce 2 Název výrobku 3 Týden/rok výroby 4 Adresa výrobce 5 Číslo výrobku 6 Sériové číslo /10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 54 1 Číslo výrobku 2 Týden/rok výroby 3 Adresa výrobce 4 Sériové číslo 10

13 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Napěťový rozsah 19 až 26 V DC (ochrana před přepólováním do 30 V) Odběr proudu s RollerDrive: až do 5 A bez RollerDrive: 0,5 A Třída ochrany DriveControl 20: IP20 DriveControl 54: IP54 Chlazení Konvekce Přípustná okolní teplota v provozu Přípustná vzdušná vlhkost Výška instalace nad mořem DriveControl 20: 0 C až 40 C (32 F až 104 F) DriveControl 54: -28 C až 40 C (-18 F až 104 F) 5 až 95 %, orosení/kondenzace nepřípustné max m (max ft) Význam diod LED LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí. Zelená LED Červená LED Význam ZAP nesvítí DriveControl je připravena k provozu bliká nesvítí RollerDrive běží / aktivuje se nesvítí ZAP Pojistka v DriveControl vadná nesvítí ZAP ZAP bliká pomalu 1) bliká pomalu 1) bliká rychle 2) Provozní napětí je příliš nízké je aktivní RollerDrive- ERROR nebo RollerDrive není připojený Vypnutí z důvodu nadměrné teploty odporu střídače Provozní napětí 19 až 26 V 19 až 26 V pod 18 V 19 až 26 V 1) LED bliká pomalu = 0,5 s ZAP - 1,5 s VYP 2) LED bliká rychle = 0,5 s ZAP - 0,5 s VYP 11

14 Informace o výrobku DIP přepínače Pomocí DIP přepínačů se může volit rychlost a směr dopravy. Při expedici jsou DIP přepínače DIR a rezerva zapnuté na OFF a DIP přepínače SPEED A, B, C, D na ON. DIP přepínače ON OFF DIR SPEED A, B, C, D Rezerva Směr otáčení RollerDrive ve směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * Nastavení rychlosti (viz "Provoz", strana 24) neobsazeno * Směr otáčení se otočí, když se zapne vstup DIR. Směr otáčení RollerDrive proti směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * DIP přepínače na DriveControl 20 DIP přepínače na DriveControl 54 1 DIR 2 SPEED A 3 SPEED B 4 SPEED C 5 SPEED D 6 Rezerva 12

15 Informace o výrobku Rozměry ,5 55 6,5 Ø ,5 24 DriveControl Ø 4, ,29 DriveControl 54 13

16 Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přípustná okolní teplota -40 C až 85 C (-40 F až 185 F) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 5 až 95 % Orosení/Kondenzace nejsou přípustné. Přeprava Každý DriveControl je jednotlivě balen v krabici. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsoudrivecontrolkrabice správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen (protikonektor, pomocné nástroje) (viz "Rozsah dodávky", strana 10). Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Řídicí kartadrivecontrol nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. 14

17 Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou způsobit poruchu nebo zkrácenou životnost Dbejte následujících pokynů. Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte DriveControl spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Poškození DriveControl Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektrickou instalaci nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením DriveControl ji odpojte od napětí. Zajistěte, aby se na přípojky nebo kryt nemohla dostat nebezpečná napětí, ani v případě chyby. RollerDrive resp. DriveControl nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Připojení, resp. vedení země, nepoužívejte jako ochranný vodič (PE). Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu u konektoru by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu DriveControl nebo RollerDrive. Zajistěte, že stávající elektroinstalace nemají rušivé vlivy na DriveControl nebo na RollerDrive. Používejte pouze takové kabely, které jsou pro konkrétní podmínky použití vhodně dimenzovány. Zajistěte, aby proudové zatížení jednotlivých svorek, resp. svorkovnic nepřesáhlo 10 A. Zajistěte, aby zdroj napětí napájející DriveControl, dodával jmenovité stejnosměrné napětí 24 V s maximální odchylkou ±8 %. Zajistěte, aby RollerDrive, DriveControl a zdroj napětí byly s rámem dopravníku nebo podpěrnou konstrukcí spojeny tak, aby byly správně uzemněny. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, což může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo DriveControl. Používejte pouze uvedený protikonektor (viz "Vstupy a výstupy", strana 18) a přiložený pomocný nástroj. Provozní napětí připojte teprve tehdy, jestliže jsou připojeny vodiče. 15

18 Montáž a instalace Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Vyhledejte rovnou plochu, na kterou se má DriveControl namontovat. DriveControl použijte jako šablonu a označte střed obou montážních otvorů. Vzdálenost mezi montážními otvory viz "Rozměry", strana 13. Na značkách vyvrtejte dva montážní otvory o ø 5,6-6 mm (0,22-0,24 in). Přišroubujte DriveControl. Zajistěte, aby v tělese nedocházelo k žádným zkroucením. Elektrická instalace Tip DriveControl je vybaven interní, nevyměnitelnou pojistkou, která slouží výhradně k ochraně zařízení.. Ochranu napájecích vedení musí zajistit provozovatel. DriveControl 20 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Průřez vodiče jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 do 0,34 mm 2 (AWG 24 do 22) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) Odizolovaná délka: 6 do 7 mm (0,24 do 0,27 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Vedení vstupů/výstupů zasuňte s pomocí žlutého pomocného nástroje do protikonektoru (viz "Vstupy a výstupy", strana 18). Vodiče zdroje napájení zasuňte pomocí černého pomocného nástroje do protikonektoru. Protikonektor zasuňte do DriveControl. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). KonektorRollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 16

19 Montáž a instalace DriveControl 54 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Vedení jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 mm 2 (AWG 24) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) AWG: 16 Odizolovaná délka: 8 mm (0,31 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Oba šrouby žlutého krytu přípojného obvodu uvolněte. Kabelové průchodky k přípojnému obvodu otevřete podle použitých kabelů. Protáhněte kabel. Připojte vedení pro vstupy a výstupy (vstupy a výstupy viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu posuňte bílý běžec doprava (ve směru kabelové průchodky), zaveďte vodič a běžec posuňte zpět. Připojte vedení pro provozní napětí (přípoje viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu stlačte bílé tlačítko dolů a zaveďte vodič. Vytvořte odlehčení od tahu. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). Připojte kryt a oba šrouby pevně přišroubujte. Přípojný obvod opticky zkontrolujte, aby bylo zajištěno, že je zaručena třída krytí IP54. Konektor RollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 17

20 Montáž a instalace Vstupy a výstupy DriveControl 20 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení zdroje napětí Protikonektor: WAGO /xxx-xxx V DC 2 GND (Kostra) Tip Připojení napájení napětím je provedeno dvojitě, aby bylo možné připojit napájení napětím ze strany, která je pro instalaci technicky výhodnější. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Připojení vstupy/výstupy Protikonektor: WAGO /xxx-xxx 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) 18

21 Montáž a instalace DriveControl 54 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení vstupy/výstupy 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) Připojení zdroje napětí 1 GND (Kostra) V DC 3 GND (Kostra) V DC Tip Připojení zdroje napětí je provedeno dvojnásobně. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Elektrické údaje jednotlivých přípojů jsou uvedeny v dodatku (viz "Elektrické údaje přípojek", strana 29). 19

22 Montáž a instalace Schémata zapojení Signály SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror jsou plně galvanicky odpojeny od provozního napětí pomocí optoelektronických spojovacích členů. Výstupní signálerror potřebuje navíc externí napětí 24 V EXT. Společné uzemnění signálů SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror je COMMON GND. Není-li galvanické odpojení potřebné, mohou se přípoje 24 V (napájení napětím) spojit s 24 V EXT (vstupy/výstupy) a GND (napájení napětím) scommon GND (vstupy/výstupy). Základní zapojení A GND +24V +24V GND DriveControl A SPEED B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR ERROR + 24 V EXT - 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) 2 Další DriveControl (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Čárkovaná vedení se použijí pouze tehdy, když není potřebné galvanické odpojení mezi vstupy/výstupy a provozním napětím. 20

23 Montáž a instalace Minimální vybavení vodiči + - GND +24V +24V GND DriveControl SPEED A B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Toto zapojení umožňuje zadání požadovaných hodnot pro počet otáček a směr otáčení pomocí interních DIP spínačů. Chybový signál se nepoužije, chyby jsou zobrazovány pouze červenou LED. Start a Stop mohou být řízeny střídáním hladiny na přípoji SPEED A. DriveControl příp. RollerDrive se nesmějí zapínat, příp. vypínat aktivací, příp. deaktivací napájecího napětí DriveControl, to je možné pouze signálem Start (SPEED A, B, C). 21

24 Montáž a instalace Připojení chybového signálu Aby bylo možné vyhodnotit chybový signál, musí se vstup 24 V EXT napájet napětím 24 V DC. Vstup24 V EXT spojte s provozním napětím. Chybový signál maximálně šest DriveControl se může sdružit sériovým zapojením. Na DriveControl se tím sníží logická hladina "žádná chyba" o 1,1 V. VýstupERROR předcházejícího DriveControl se spojí se vstupem 24 V EXT následujícího DriveControl. DriveControl DriveControl DriveControl 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND GND 24 V PLC IN X.X Když se provozní napětí odpojí, zapne výstup ERROR do stavu Chyba. Tím je zaručeno i správné zobrazení chyby, když byl sdružen chybový signál několika DriveControl a provozní napětí DriveControl se odpojí, příp. se vyskytne chyba kabelu (uvolněný kontakt, zlom kabelu). Když se provozní napětí zapne, chybový signál trvá tak dlouho, dokud interní mikrokontrolér nepřevezme řízení. Když neexistuje žádná chyba, chybový signál se cca 400 ms po zapnutí provozního napětí zruší. 22

25 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Kontroly před každým uvedením do provozu Zajistěte, aby DriveControl byl správně upevněn na profil a aby všechny šrouby byly řádně dotaženy. Zkontrolujte, aby z rozhraní k jiným komponentám nevznikaly dodatečné nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, aby se zapojení shodovalo se specifikací a zákonnými ustanovením. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Zkontrolujte DriveControl, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte nastavení DIP spínačů (viz "DIP přepínače", strana 12). Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Přesně specifikujte a sledujte uložení dopravovaného materiálu. Zkontrolujte, aby RollerDrive nebyl blokován. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. 23

26 Uvádění do provozu a provoz Provoz POZOR Neúmyslný rozběh RollerDrive Nebezpečí pohmoždění končetin a věcných škod na dopravovaném materiálu. Před připojením provozního napětí zajistěte, aby se v nebezpečných oblastech dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 11 Interní nastavení rychlosti na DriveControl Předpoklad: Externí vstupyspeed A, B, C jsou logicky neaktivní. Pomocí přepínačů DIP nastavte požadovanou rychlost (viz tabulka). Jeden ze vstupů SPEED A, B, C zapněte jako logicky aktivní, aby se RollerDrive spustil. RollerDrive se otáčí s nastavenou rychlostí. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Poloha přepínače DIPSPEED na DriveControl Rychlost při převodovém poměru m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Podle signálů na vstupech SPEED A, B, C 24

27 Uvádění do provozu a provoz Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Předpoklad: Všechny DIP spínače SPEED A, B, C, D jsou nastaveny naoff. Externí vstupy SPEED A, B, C zapněte podle níže uvedené tabulky jako logicky aktivní nebo neaktivní, aby serollerdrive spustil s požadovanou rychlostí. Aby se rychlost změnila, změňte patřičně signály na vstupech SPEED A, B, C. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Tip Interní nastavení rychlosti má přednost. Když se během externího zadání rychlosti zapne jeden nebo několik interních DIP spínačůspeed A, B, C, D naon, otáčí serollerdrive s touto interně nastavenou rychlostí, nezávisle na signálech externích vstupů. Když se všechny interní DIP spínače SPEED A, B, C, D nastaví naoff, otáčí se RollerDrive opět s rychlostí, která je nastavena přes externí vstupy. Vstupy SPEED na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L

28 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba POZOR Nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. DriveControl Zkontrolujte řídicí kartu. Výměna DriveControl DriveControl sám nevyžaduje údržbu. Aby se zabránilo poruchám, musejí se však pravidelně kontrolovat přípoje a upevnění. Jednou ročně zkontrolujte, zda jsou šrouby DriveControl stále pevně dotažené a kabel je správně uložený a připojený na odpovídající přípojky. Pokud je DriveControl poškozený nebo vadný, je nutno ho vyměnit. Instalujte nový DriveControl (viz "Odstavení z provozu", strana 28 a viz "Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému", strana 16). Čištění Prach a nečistota mohou ve spojení s vlhkostí způsobit zkrat elektrického okruhu. V nečistých prostředích lze proto pravidelným čištěním předcházet zkratům, které mohou poškodit DriveControl. POZOR Poškození DriveControl neodborným čištěním DriveControl nenamáčejte do kapalin. Nepoužívejte čisticí prostředky. V případě potřeby vysajte prach a nečistotu. Pro důkladnější čištění DriveControl odpojte od zdroje napětí, demontujte (viz "Odstavení z provozu", strana 28) a utřete vlhkým hadrem. 26

29 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Porucha Příčina Odstranění DriveControl nepracuje správně nebo vůbec Modul DriveControl je vadný nebo poškozený Bez zdroje napětí Nesprávná poloha přepínače DIP Zaúčinkovala vnitřní pojistka nebo je vadná. Zajistěte, aby bylo výstupní napětí zdroje napětí v předepsaném rozmezí. Zkontrolujte přípojky a příp. je upravte. Zkontrolujte a příp. upravte polohu přepínače DIP (viz "DIP přepínače", strana 12). Vyměňte DriveControl. Při dále uvedených poruchách bude vyslán chybový signál: Chyba na RollerDrive RollerDrive nepřipojený Vadná pojistka Přípustná oblast provozního napětí podkročena Provozní napětí má opačnou polaritu Odpor střídač je přehřátý 27

30 Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Z DriveControl odpojte všechny kabely. Povolte šrouby, kterými je DriveControl upevněna na dopravním rámu. Vyjměte DriveControl z rámu dopravníku. Likvidace POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Odstavení z provozu nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Odstavení DriveControl z provozu provádějte jen ve stavu bez napětí. DriveControl zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Za odbornou likvidaci DriveControl je odpovědný provozovatel. Při likvidaci DriveControl a jeho obalu je nutno dodržovat místní předpisy a ustanovení specifická pro daný obor. 28

31 Příloha Elektrické údaje přípojek Přípojka vstupů/výstupů Vstup 24 V (Pin 2) Vlastnosti galvanicky odpojené Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Odběr proudu max. 50 ma musí být zapojeno externí osazení kabely Výstup ERROR (Pin 3) Vlastnosti galvanicky odpojené, napájení cizího napětí nepřípustné Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Logická hladina v případě chyby Výstupní proud v případě chyby Logická hladina, když není chyba Výstupní proud, když není chyba Impedance vztažená nacommon GND max. 1 V DC max. 0,1 ma 10 až 25 V DC max. 50 ma 4,7kΩ externí zatěžovací odpor podle GND potřebný nejsou odolné proti zkratu Tip Vadné vedení se může sdružit tak, že se výstup chyby předcházejícího DriveControl spojí se vstupem 24 V následujícího DriveControl. Logická hladina se tím redukuje při "žádná chyba" o 1,1 V na DriveControl. Vstupy SPEED A, SPEED B, SPEED C a DIR (Pin 4-7) Vlastnosti kontakt odskočený, galvanicky odpojený Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Ochrana proti přepětí max. 30 V DC trvale, bez harmonických Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Nízká logická úroveň 0 až 1 V DC logická 0 = L = neaktivní Vstupní proud nízký max. 0,1 ma Vysoká logická úroveň 18 až 26 V DC logická 1 = H = aktivní Vysoký vstupní proud 2,5 až4,5 ma 29

32 Příloha Přípojka RollerDrive Napájecí napětí (pin 1, 3) Jmenovitá hodnota 24 V DC Rozsah napětí 18 až 26 V DC Přípustné kolísání max. 600 mv pp Jmenovitý proud 0 až 2,3 A Rozběhový proud max. 5 A max. 250 ms > 2,3 A, trojúhelníkový průběh proudu, časově závislý, klíčovací poměr 19 % Odolnost proti zpětnému napájecímu napětí max. 35 V DC bez harmonických max. 500 ms; po 500 ms musí být záložní napětí 27 V, klíčovací poměr max. 27 % Výstup pro směr otáčení (pin 2) Vlastnosti bez galvanického oddělení, odolný proti zkratu, napájení cizím napětím je nepřípustné Ochrana proti přepětí max. 30 V DC Otáčení proti směru max. 4 V logická 0 hodinových ručiček Nízký výstupní proud max. 1 ma Zatěžovací odpor = 57kΩ Otáčení ve směru min. 7 V logická 1 hodinových ručiček Vysoký výstupní proud max. 0,2 ma při zkratu Chyba na vstupu (pin 4) Vlastnosti bez galvanického oddělení Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Max. napětí 30 V DC Nízká logická úroveň max. 8,5 V 1,5 ma logická 0 = neaktivní = bez chyby Nízký chybový proud 1,5 ma max. 5 ma Vysoká logická úroveň 12 až 30 V DC logická 1 = aktivní = chyba Vysoký chybový proud max. 0,01 ma 30

33 Příloha Výstup rychlosti (pin 5) Vlastnosti Řídicí napětí motoru pro regulační rozsah otáček Rozsah udržení/ zastavení Přesnost řídicího napětí motoru bez galvanického oddělení 2,3 do 10 V DC RollerDrive se otáčí 0 až 2 V DC RollerDrive se neotáčí 5 % Řídicí napětí motoru mezi2,3 a 10 V DC při 21 C Zvlnění řídicího napětí 250 mv pp 50 Ω motoru max. zatížení řídicího 0,16 do 2 ma Vstupní odpor RollerDrive: 66kΩ proudu motoru Rychlost změny 4,5 do 5 V/ms % řídicího napětí motoru 31

34 Příloha Prohlášení k montáži ve smyslu směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II B Výrobce: Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Německo tímto prohlašuje, že výrobní série DriveControl 20 DriveControl 54 je neúplným strojem ve smyslu směrnice ES o strojích, a proto nevyhovuje zcela požadavkům této směrnice. Uvedení tohoto modulu dopravníku do provozu je zakázáno, dokud se neprohlásí shoda celého stroje/linky, do něhož/níž je tento modul zabudován, se směrnicí ES o strojích a směrnicí o EMC. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle přílohy I byly aplikovány. Speciální technické podklady podle přílohy VII B byly vypracovány a budou případně odevzdány příslušnému úřadu. Osoba zodpovědná za sestavení technických podkladů: Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D Wermelskirchen Aplikované směrnice ES: Směrnice o strojích 2006/42/ES Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Aplikované harmonizované normy: DIN EN ISO 12100: "Bezpečnost strojních zařízení Všeobecné zásady pro konstrukci Posouzení rizik a snižování rizik" Wermelskirchen, dne 31. března 2010 Armin Lindholm (ředitel společnosti) (V případě potřeby si můžete toto prohlášení výrobce prohlédnout na 32

35 Příloha 33

36 For your local contacts please visit interroll.com/contacts

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více