Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54"

Transkript

1 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Popis výrobku Komponenty Rozsah dodávky Typový štítek Technické údaje Význam diod LED DIP přepínače Rozměry Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci Výstražná upozornění k elektrické instalaci Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Elektrická instalace Vstupy a výstupy Schémata zapojení Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Elektrické údaje přípojek Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích DriveControl 20/54: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje DriveControl 20/54 k datu jeho dodávky firmou Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a pro splnění případných záručních nároků si před manipulací s DriveControl 20/54 přečtěte provozní návod, a řiďte se jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti DriveControl 20/54. Provozní návod předejte každému dalšímu vlastníkovi nebo uživateli DriveControl 20/54. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s DriveControl 20/54. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny DriveControl 20/54 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění DriveControl a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s DriveControl si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s DriveControl uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením DriveControl 20/54 ize používat výhradně v průmyslových aplikacích a v průmyslovém prostředí pro řízení RollerDrive EC310. Musí být integrován do dopravní jednotky, příp. do dopravního zařízení. Všechny jiné druhy použití se považují za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny, které omezují bezpečnost produktu, jsou nepřípustné. DriveControl 20/54 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením Pro jiné použití, které není v souladu s použitím určeným pro DriveControl 20/54, je vyžadován souhlas firmy Interroll. Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. 4

7 Bezpečnost Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem DriveControl 20/54. Poškození zdraví Elektrická energie Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh motoru Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před použitím DriveControl se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. DriveControl pohánějte pouze řídicími napětími, která vyhovují požadavkům EN , PELV. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte, aby nemohl být přístroj neúmyslně zapnutý. DriveControl nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Pravidelně DriveControl kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře zařízení okamžitě vypněte a zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola DriveControl zda nemá viditelné škody a zda jsou šrouby a kabely pevně utažené. Pozor při instalaci nebo údržbě DriveControl 20/54 a při vyhledávání závad, protože by mohlo nedopatřením dojít k signálu Start a tak k neúmyslnému spuštění připojeného motoru. Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění DriveControl do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato nebezpečí nejsou součástí tohoto návodu k použití a musejí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění DriveControl do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. 5

8 Bezpečnost Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a V bezproudovém stavu provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění V bezproudovém stavu Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních V bezproudovém stavu prací Hledání poruch Hledání poruch v případě chyby V bezproudovém stavu Odstraňování poruch Odstranění poruchy V bezproudovém stavu Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku V bezproudovém stavu Likvidace Likvidace DriveControl a balení - 6

9 Informace o výrobku Popis výrobku DriveControl 20/54 je určen k tomu, aby řídil rychlost a směr otáčení RollerDrive EC310. Funkce Generátorové brzdění: Při brzdění působí motor RollerDrive jako generátor a vrací energii do zdroje napětí. DriveControl je vybaven obvodem brzdového střídače, aby se DC napětí na straně přípoje omezilo na bezpečnou úroveň. Diagnostika: LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí (viz "Význam diod LED", strana 11). Navíc může být vydáván chybový signál. Regenerace energie Tepelná ochrana Jestliže se rychlost otáčejícího se RollerDrive náhle sníží (na př. odnětím nebo redukcí signálu start na DriveControl), otáčí serollerdrive krátkodobě dál (v závislosti na hmotnosti zastavovaného dopravovaného materiálu) a funguje tak jako generátor. Tím vytvořené napětí zvyšuje napájecí napětírollerdrive. Toto zvýšené napětí se částečně přivádí do DC sítě (do maximálně 30 V) a částečně se pomocí odporu brzdového střídače mění na DriveControl na teplo. Vrácená energie je k dispozici jiným spotřebičům. Čím přesněji se dodrží 24 V v napájení napětím, tím větší je napěťové okno, v němž se může energie vracet do DC sítě. Odpor brzdového střídače je sledován teplotně. Jestliže se určitými vlastnostmi aplikace (na př. vysoká hmotnost nebo vysoká rychlost dopravy) odpor brzdového střídače připojuje příliš často, odpojí se DriveControl, když je příliš horký (cca 90 C / 194 F, měřeno uvnitř). Když je tepelná ochrana aktivní, zobrazuje se to pomocí LED a není už vysílán signál Start do RollerDrive. Když se DriveControl ochladí, RollerDrive opět automaticky naběhne, když dostane signál Start. Ochlazení probíhá rychleji, když je DriveControl namontován na rovnou plochu, nejlépe na kov. UPOZORNĚNÍ Závada DriveControl v důsledku přehřátí Neprovádějte reset napětí, dokud je tepelná ochrana aktivní. Blokovací čas pro změny signálu Následující signály jsou pro zaručení funkce při impulsně nestabilní a kolísající úrovni chráněny pomocí firmware. To znamená, že po změně signálu se další změna signálu zpracovává až po 20 ms. Přepínač DIPSPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR Vstupy RollerDrive chyby, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR 7

10 Informace o výrobku Nastavení rychlosti Rychlost RollerDrive se může nastavit pomocí DriveControl dvěma způsoby: interně pomocí čtyř DIP přepínačů v 15 stupních (použije se přednostně a umožňuje jemnější odstupňování) externě pomocí tří digitálních vstupů v 8 stupních (změny rychlosti jsou možné i při probíhajícím provozu, čímž se dá pomocí odpovídajícího osazení kabely z SPS realizovat kvazi funkce rampy). Toto nastavení rychlosti změní DriveControl na analogové řídicí napětí, které RollerDrive vyhodnotí jako zadanou požadovanou hodnotu. Tato zadaná požadovaná hodnota nezávisí na převodovce RollerDrive a jejím průměru. Nastavení rychlosti viz "Provoz", strana 24. Chování RollerDrive při zrychlení a brzdění je určováno jeho vlastním momentem setrvačnosti, použitou převodovkou, rychlostí dopravníku, momentem setrvačnosti připojených dopravních válečků, zvoleným hnacím médiem a přepravovanou hmotností. 8

11 Informace o výrobku Komponenty DriveControl 20 1 Připojení RollerDrive 2 Připojení zdroje napětí 3 Upevňovací závěs s vyvrtaným otvorem pro šroub se zápustnou hlavou 4 LED červená a zelená 5 Označovač (měnitelný) 6 Krytí pro DIP spínač 7 Připojení zdroje napětí 8 Připojení vstupy/výstupy 9 Typový štítek DriveControl 54 1 Připojení RollerDrive 2 Upevňovací otvory 3 LED červená a zelená 4 Průchodka k připojení vstupů/ výstupů 5 Průchodka k připojení zdroje napětí 6 Krytí pro DIP spínač a pro přípojné svorky zdroje napětí a vstupy/ výstupy; typový štítek 7 Označovač (měnitelný) Detailní popis přípojů viz "Vstupy a výstupy", strana 18 násl. 9

12 Informace o výrobku Rozsah dodávky DriveControl 20 DriveControl 54 V rozsahu dodávky DriveControl 20 jsou obsaženy následující díly: DriveControl protikonektor napájení napětím (WAGO /xxx-xxx) protikonektor vstupy/výstupy (WAGO /xxx-xxx) pomocný nástroj protikonektor zdroje napětí (černý) pomocný nástroj protikonektor vstupy/výstupy (žlutý) V rozsahu dodávky DriveControl 54 jsou obsaženy následující díly: DriveControl Typový štítek Údaje na typovém štítku slouží k identifikaci DriveControl. DriveControl for RollerDrive 06/10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 20 1 Výrobce 2 Název výrobku 3 Týden/rok výroby 4 Adresa výrobce 5 Číslo výrobku 6 Sériové číslo /10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 54 1 Číslo výrobku 2 Týden/rok výroby 3 Adresa výrobce 4 Sériové číslo 10

13 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Napěťový rozsah 19 až 26 V DC (ochrana před přepólováním do 30 V) Odběr proudu s RollerDrive: až do 5 A bez RollerDrive: 0,5 A Třída ochrany DriveControl 20: IP20 DriveControl 54: IP54 Chlazení Konvekce Přípustná okolní teplota v provozu Přípustná vzdušná vlhkost Výška instalace nad mořem DriveControl 20: 0 C až 40 C (32 F až 104 F) DriveControl 54: -28 C až 40 C (-18 F až 104 F) 5 až 95 %, orosení/kondenzace nepřípustné max m (max ft) Význam diod LED LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí. Zelená LED Červená LED Význam ZAP nesvítí DriveControl je připravena k provozu bliká nesvítí RollerDrive běží / aktivuje se nesvítí ZAP Pojistka v DriveControl vadná nesvítí ZAP ZAP bliká pomalu 1) bliká pomalu 1) bliká rychle 2) Provozní napětí je příliš nízké je aktivní RollerDrive- ERROR nebo RollerDrive není připojený Vypnutí z důvodu nadměrné teploty odporu střídače Provozní napětí 19 až 26 V 19 až 26 V pod 18 V 19 až 26 V 1) LED bliká pomalu = 0,5 s ZAP - 1,5 s VYP 2) LED bliká rychle = 0,5 s ZAP - 0,5 s VYP 11

14 Informace o výrobku DIP přepínače Pomocí DIP přepínačů se může volit rychlost a směr dopravy. Při expedici jsou DIP přepínače DIR a rezerva zapnuté na OFF a DIP přepínače SPEED A, B, C, D na ON. DIP přepínače ON OFF DIR SPEED A, B, C, D Rezerva Směr otáčení RollerDrive ve směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * Nastavení rychlosti (viz "Provoz", strana 24) neobsazeno * Směr otáčení se otočí, když se zapne vstup DIR. Směr otáčení RollerDrive proti směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * DIP přepínače na DriveControl 20 DIP přepínače na DriveControl 54 1 DIR 2 SPEED A 3 SPEED B 4 SPEED C 5 SPEED D 6 Rezerva 12

15 Informace o výrobku Rozměry ,5 55 6,5 Ø ,5 24 DriveControl Ø 4, ,29 DriveControl 54 13

16 Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přípustná okolní teplota -40 C až 85 C (-40 F až 185 F) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 5 až 95 % Orosení/Kondenzace nejsou přípustné. Přeprava Každý DriveControl je jednotlivě balen v krabici. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsoudrivecontrolkrabice správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen (protikonektor, pomocné nástroje) (viz "Rozsah dodávky", strana 10). Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Řídicí kartadrivecontrol nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. 14

17 Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou způsobit poruchu nebo zkrácenou životnost Dbejte následujících pokynů. Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte DriveControl spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Poškození DriveControl Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektrickou instalaci nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením DriveControl ji odpojte od napětí. Zajistěte, aby se na přípojky nebo kryt nemohla dostat nebezpečná napětí, ani v případě chyby. RollerDrive resp. DriveControl nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Připojení, resp. vedení země, nepoužívejte jako ochranný vodič (PE). Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu u konektoru by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu DriveControl nebo RollerDrive. Zajistěte, že stávající elektroinstalace nemají rušivé vlivy na DriveControl nebo na RollerDrive. Používejte pouze takové kabely, které jsou pro konkrétní podmínky použití vhodně dimenzovány. Zajistěte, aby proudové zatížení jednotlivých svorek, resp. svorkovnic nepřesáhlo 10 A. Zajistěte, aby zdroj napětí napájející DriveControl, dodával jmenovité stejnosměrné napětí 24 V s maximální odchylkou ±8 %. Zajistěte, aby RollerDrive, DriveControl a zdroj napětí byly s rámem dopravníku nebo podpěrnou konstrukcí spojeny tak, aby byly správně uzemněny. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, což může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo DriveControl. Používejte pouze uvedený protikonektor (viz "Vstupy a výstupy", strana 18) a přiložený pomocný nástroj. Provozní napětí připojte teprve tehdy, jestliže jsou připojeny vodiče. 15

18 Montáž a instalace Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Vyhledejte rovnou plochu, na kterou se má DriveControl namontovat. DriveControl použijte jako šablonu a označte střed obou montážních otvorů. Vzdálenost mezi montážními otvory viz "Rozměry", strana 13. Na značkách vyvrtejte dva montážní otvory o ø 5,6-6 mm (0,22-0,24 in). Přišroubujte DriveControl. Zajistěte, aby v tělese nedocházelo k žádným zkroucením. Elektrická instalace Tip DriveControl je vybaven interní, nevyměnitelnou pojistkou, která slouží výhradně k ochraně zařízení.. Ochranu napájecích vedení musí zajistit provozovatel. DriveControl 20 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Průřez vodiče jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 do 0,34 mm 2 (AWG 24 do 22) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) Odizolovaná délka: 6 do 7 mm (0,24 do 0,27 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Vedení vstupů/výstupů zasuňte s pomocí žlutého pomocného nástroje do protikonektoru (viz "Vstupy a výstupy", strana 18). Vodiče zdroje napájení zasuňte pomocí černého pomocného nástroje do protikonektoru. Protikonektor zasuňte do DriveControl. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). KonektorRollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 16

19 Montáž a instalace DriveControl 54 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Vedení jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 mm 2 (AWG 24) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) AWG: 16 Odizolovaná délka: 8 mm (0,31 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Oba šrouby žlutého krytu přípojného obvodu uvolněte. Kabelové průchodky k přípojnému obvodu otevřete podle použitých kabelů. Protáhněte kabel. Připojte vedení pro vstupy a výstupy (vstupy a výstupy viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu posuňte bílý běžec doprava (ve směru kabelové průchodky), zaveďte vodič a běžec posuňte zpět. Připojte vedení pro provozní napětí (přípoje viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu stlačte bílé tlačítko dolů a zaveďte vodič. Vytvořte odlehčení od tahu. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). Připojte kryt a oba šrouby pevně přišroubujte. Přípojný obvod opticky zkontrolujte, aby bylo zajištěno, že je zaručena třída krytí IP54. Konektor RollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 17

20 Montáž a instalace Vstupy a výstupy DriveControl 20 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení zdroje napětí Protikonektor: WAGO /xxx-xxx V DC 2 GND (Kostra) Tip Připojení napájení napětím je provedeno dvojitě, aby bylo možné připojit napájení napětím ze strany, která je pro instalaci technicky výhodnější. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Připojení vstupy/výstupy Protikonektor: WAGO /xxx-xxx 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) 18

21 Montáž a instalace DriveControl 54 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení vstupy/výstupy 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) Připojení zdroje napětí 1 GND (Kostra) V DC 3 GND (Kostra) V DC Tip Připojení zdroje napětí je provedeno dvojnásobně. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Elektrické údaje jednotlivých přípojů jsou uvedeny v dodatku (viz "Elektrické údaje přípojek", strana 29). 19

22 Montáž a instalace Schémata zapojení Signály SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror jsou plně galvanicky odpojeny od provozního napětí pomocí optoelektronických spojovacích členů. Výstupní signálerror potřebuje navíc externí napětí 24 V EXT. Společné uzemnění signálů SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror je COMMON GND. Není-li galvanické odpojení potřebné, mohou se přípoje 24 V (napájení napětím) spojit s 24 V EXT (vstupy/výstupy) a GND (napájení napětím) scommon GND (vstupy/výstupy). Základní zapojení A GND +24V +24V GND DriveControl A SPEED B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR ERROR + 24 V EXT - 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) 2 Další DriveControl (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Čárkovaná vedení se použijí pouze tehdy, když není potřebné galvanické odpojení mezi vstupy/výstupy a provozním napětím. 20

23 Montáž a instalace Minimální vybavení vodiči + - GND +24V +24V GND DriveControl SPEED A B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Toto zapojení umožňuje zadání požadovaných hodnot pro počet otáček a směr otáčení pomocí interních DIP spínačů. Chybový signál se nepoužije, chyby jsou zobrazovány pouze červenou LED. Start a Stop mohou být řízeny střídáním hladiny na přípoji SPEED A. DriveControl příp. RollerDrive se nesmějí zapínat, příp. vypínat aktivací, příp. deaktivací napájecího napětí DriveControl, to je možné pouze signálem Start (SPEED A, B, C). 21

24 Montáž a instalace Připojení chybového signálu Aby bylo možné vyhodnotit chybový signál, musí se vstup 24 V EXT napájet napětím 24 V DC. Vstup24 V EXT spojte s provozním napětím. Chybový signál maximálně šest DriveControl se může sdružit sériovým zapojením. Na DriveControl se tím sníží logická hladina "žádná chyba" o 1,1 V. VýstupERROR předcházejícího DriveControl se spojí se vstupem 24 V EXT následujícího DriveControl. DriveControl DriveControl DriveControl 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND GND 24 V PLC IN X.X Když se provozní napětí odpojí, zapne výstup ERROR do stavu Chyba. Tím je zaručeno i správné zobrazení chyby, když byl sdružen chybový signál několika DriveControl a provozní napětí DriveControl se odpojí, příp. se vyskytne chyba kabelu (uvolněný kontakt, zlom kabelu). Když se provozní napětí zapne, chybový signál trvá tak dlouho, dokud interní mikrokontrolér nepřevezme řízení. Když neexistuje žádná chyba, chybový signál se cca 400 ms po zapnutí provozního napětí zruší. 22

25 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Kontroly před každým uvedením do provozu Zajistěte, aby DriveControl byl správně upevněn na profil a aby všechny šrouby byly řádně dotaženy. Zkontrolujte, aby z rozhraní k jiným komponentám nevznikaly dodatečné nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, aby se zapojení shodovalo se specifikací a zákonnými ustanovením. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Zkontrolujte DriveControl, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte nastavení DIP spínačů (viz "DIP přepínače", strana 12). Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Přesně specifikujte a sledujte uložení dopravovaného materiálu. Zkontrolujte, aby RollerDrive nebyl blokován. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. 23

26 Uvádění do provozu a provoz Provoz POZOR Neúmyslný rozběh RollerDrive Nebezpečí pohmoždění končetin a věcných škod na dopravovaném materiálu. Před připojením provozního napětí zajistěte, aby se v nebezpečných oblastech dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 11 Interní nastavení rychlosti na DriveControl Předpoklad: Externí vstupyspeed A, B, C jsou logicky neaktivní. Pomocí přepínačů DIP nastavte požadovanou rychlost (viz tabulka). Jeden ze vstupů SPEED A, B, C zapněte jako logicky aktivní, aby se RollerDrive spustil. RollerDrive se otáčí s nastavenou rychlostí. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Poloha přepínače DIPSPEED na DriveControl Rychlost při převodovém poměru m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Podle signálů na vstupech SPEED A, B, C 24

27 Uvádění do provozu a provoz Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Předpoklad: Všechny DIP spínače SPEED A, B, C, D jsou nastaveny naoff. Externí vstupy SPEED A, B, C zapněte podle níže uvedené tabulky jako logicky aktivní nebo neaktivní, aby serollerdrive spustil s požadovanou rychlostí. Aby se rychlost změnila, změňte patřičně signály na vstupech SPEED A, B, C. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Tip Interní nastavení rychlosti má přednost. Když se během externího zadání rychlosti zapne jeden nebo několik interních DIP spínačůspeed A, B, C, D naon, otáčí serollerdrive s touto interně nastavenou rychlostí, nezávisle na signálech externích vstupů. Když se všechny interní DIP spínače SPEED A, B, C, D nastaví naoff, otáčí se RollerDrive opět s rychlostí, která je nastavena přes externí vstupy. Vstupy SPEED na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L

28 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba POZOR Nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. DriveControl Zkontrolujte řídicí kartu. Výměna DriveControl DriveControl sám nevyžaduje údržbu. Aby se zabránilo poruchám, musejí se však pravidelně kontrolovat přípoje a upevnění. Jednou ročně zkontrolujte, zda jsou šrouby DriveControl stále pevně dotažené a kabel je správně uložený a připojený na odpovídající přípojky. Pokud je DriveControl poškozený nebo vadný, je nutno ho vyměnit. Instalujte nový DriveControl (viz "Odstavení z provozu", strana 28 a viz "Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému", strana 16). Čištění Prach a nečistota mohou ve spojení s vlhkostí způsobit zkrat elektrického okruhu. V nečistých prostředích lze proto pravidelným čištěním předcházet zkratům, které mohou poškodit DriveControl. POZOR Poškození DriveControl neodborným čištěním DriveControl nenamáčejte do kapalin. Nepoužívejte čisticí prostředky. V případě potřeby vysajte prach a nečistotu. Pro důkladnější čištění DriveControl odpojte od zdroje napětí, demontujte (viz "Odstavení z provozu", strana 28) a utřete vlhkým hadrem. 26

29 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Porucha Příčina Odstranění DriveControl nepracuje správně nebo vůbec Modul DriveControl je vadný nebo poškozený Bez zdroje napětí Nesprávná poloha přepínače DIP Zaúčinkovala vnitřní pojistka nebo je vadná. Zajistěte, aby bylo výstupní napětí zdroje napětí v předepsaném rozmezí. Zkontrolujte přípojky a příp. je upravte. Zkontrolujte a příp. upravte polohu přepínače DIP (viz "DIP přepínače", strana 12). Vyměňte DriveControl. Při dále uvedených poruchách bude vyslán chybový signál: Chyba na RollerDrive RollerDrive nepřipojený Vadná pojistka Přípustná oblast provozního napětí podkročena Provozní napětí má opačnou polaritu Odpor střídač je přehřátý 27

30 Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Z DriveControl odpojte všechny kabely. Povolte šrouby, kterými je DriveControl upevněna na dopravním rámu. Vyjměte DriveControl z rámu dopravníku. Likvidace POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Odstavení z provozu nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Odstavení DriveControl z provozu provádějte jen ve stavu bez napětí. DriveControl zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Za odbornou likvidaci DriveControl je odpovědný provozovatel. Při likvidaci DriveControl a jeho obalu je nutno dodržovat místní předpisy a ustanovení specifická pro daný obor. 28

31 Příloha Elektrické údaje přípojek Přípojka vstupů/výstupů Vstup 24 V (Pin 2) Vlastnosti galvanicky odpojené Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Odběr proudu max. 50 ma musí být zapojeno externí osazení kabely Výstup ERROR (Pin 3) Vlastnosti galvanicky odpojené, napájení cizího napětí nepřípustné Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Logická hladina v případě chyby Výstupní proud v případě chyby Logická hladina, když není chyba Výstupní proud, když není chyba Impedance vztažená nacommon GND max. 1 V DC max. 0,1 ma 10 až 25 V DC max. 50 ma 4,7kΩ externí zatěžovací odpor podle GND potřebný nejsou odolné proti zkratu Tip Vadné vedení se může sdružit tak, že se výstup chyby předcházejícího DriveControl spojí se vstupem 24 V následujícího DriveControl. Logická hladina se tím redukuje při "žádná chyba" o 1,1 V na DriveControl. Vstupy SPEED A, SPEED B, SPEED C a DIR (Pin 4-7) Vlastnosti kontakt odskočený, galvanicky odpojený Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Ochrana proti přepětí max. 30 V DC trvale, bez harmonických Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Nízká logická úroveň 0 až 1 V DC logická 0 = L = neaktivní Vstupní proud nízký max. 0,1 ma Vysoká logická úroveň 18 až 26 V DC logická 1 = H = aktivní Vysoký vstupní proud 2,5 až4,5 ma 29

32 Příloha Přípojka RollerDrive Napájecí napětí (pin 1, 3) Jmenovitá hodnota 24 V DC Rozsah napětí 18 až 26 V DC Přípustné kolísání max. 600 mv pp Jmenovitý proud 0 až 2,3 A Rozběhový proud max. 5 A max. 250 ms > 2,3 A, trojúhelníkový průběh proudu, časově závislý, klíčovací poměr 19 % Odolnost proti zpětnému napájecímu napětí max. 35 V DC bez harmonických max. 500 ms; po 500 ms musí být záložní napětí 27 V, klíčovací poměr max. 27 % Výstup pro směr otáčení (pin 2) Vlastnosti bez galvanického oddělení, odolný proti zkratu, napájení cizím napětím je nepřípustné Ochrana proti přepětí max. 30 V DC Otáčení proti směru max. 4 V logická 0 hodinových ručiček Nízký výstupní proud max. 1 ma Zatěžovací odpor = 57kΩ Otáčení ve směru min. 7 V logická 1 hodinových ručiček Vysoký výstupní proud max. 0,2 ma při zkratu Chyba na vstupu (pin 4) Vlastnosti bez galvanického oddělení Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Max. napětí 30 V DC Nízká logická úroveň max. 8,5 V 1,5 ma logická 0 = neaktivní = bez chyby Nízký chybový proud 1,5 ma max. 5 ma Vysoká logická úroveň 12 až 30 V DC logická 1 = aktivní = chyba Vysoký chybový proud max. 0,01 ma 30

33 Příloha Výstup rychlosti (pin 5) Vlastnosti Řídicí napětí motoru pro regulační rozsah otáček Rozsah udržení/ zastavení Přesnost řídicího napětí motoru bez galvanického oddělení 2,3 do 10 V DC RollerDrive se otáčí 0 až 2 V DC RollerDrive se neotáčí 5 % Řídicí napětí motoru mezi2,3 a 10 V DC při 21 C Zvlnění řídicího napětí 250 mv pp 50 Ω motoru max. zatížení řídicího 0,16 do 2 ma Vstupní odpor RollerDrive: 66kΩ proudu motoru Rychlost změny 4,5 do 5 V/ms % řídicího napětí motoru 31

34 Příloha Prohlášení k montáži ve smyslu směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II B Výrobce: Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Německo tímto prohlašuje, že výrobní série DriveControl 20 DriveControl 54 je neúplným strojem ve smyslu směrnice ES o strojích, a proto nevyhovuje zcela požadavkům této směrnice. Uvedení tohoto modulu dopravníku do provozu je zakázáno, dokud se neprohlásí shoda celého stroje/linky, do něhož/níž je tento modul zabudován, se směrnicí ES o strojích a směrnicí o EMC. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle přílohy I byly aplikovány. Speciální technické podklady podle přílohy VII B byly vypracovány a budou případně odevzdány příslušnému úřadu. Osoba zodpovědná za sestavení technických podkladů: Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D Wermelskirchen Aplikované směrnice ES: Směrnice o strojích 2006/42/ES Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Aplikované harmonizované normy: DIN EN ISO 12100: "Bezpečnost strojních zařízení Všeobecné zásady pro konstrukci Posouzení rizik a snižování rizik" Wermelskirchen, dne 31. března 2010 Armin Lindholm (ředitel společnosti) (V případě potřeby si můžete toto prohlášení výrobce prohlédnout na 32

35 Příloha 33

36 For your local contacts please visit interroll.com/contacts

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH ADH 250

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH ADH 250 První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace výrobku Hoblovka s protahem Objednací číslo ADH 200

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN

NÁVOD K OBSLUZE BM162. Klešťové měřidlo proudu AC/DC. Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN NÁVOD K OBSLUZE BM162 Klešťové měřidlo proudu AC/DC Výrobce: BRYMEN Technology Co., TAIWAN 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Tento návod k obsluze obsahuje informace a upozornění, která musí být dodržována pro to,

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV Elektromechanika Napájecí zdroj integrovaný v rámu KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Návod na ovládání KFV 2 10. 2016 Návod na ovládání KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Tento

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k obsluze ISI36

Návod k obsluze ISI36 Návod k obsluze ISI36 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999.ivo.de email: @ivo.de 10.02 171.55.258/1-1 - Návod k obsluze Měřič

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx Návod k používání 1 Přehled výrobků GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 2 Návod k používání GEA MATRIX

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Tel.: +49(0)7141.2552-0 E-mail:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 Vydal JETI model s.r.o. 19. 6. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ZAPOJENÍ DSM 10...3 2.1 OVLÁDÁNÍ MAGNETICKÝM SPÍNAČEM...4 2.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...5 3. INSTALACE...6

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA. MicroMax. Objednací číslo F IBC control Made in Sweden

NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA. MicroMax. Objednací číslo F IBC control Made in Sweden NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA MicroMax Objednací číslo F21009201 IBC control Made in Sweden OBSAH Pokyny k instalaci 2 Montáž 2 Bezpečnostní pokyny 3 Prohlášení výrobce 4 Popis

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 Spínané síťové zdroje na DIN-lištu výstup:12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; (12-36 - 60-120 - 130) vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz (120...240) V AC/DC nebo 220 V DC

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 Vydal JETI model s.r.o. 21.5.2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO VYPÍNAČE... 3 2.1 ZAPOJENÍ SPS20... 4 2.2 DPS40 V ZAPOJENÍ DVOUPÓLOVÉHO

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35. PŘEVODNÍK TEPLOTY typ Tepl2178_50C_10V ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více