Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54"

Transkript

1 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Popis výrobku Komponenty Rozsah dodávky Typový štítek Technické údaje Význam diod LED DIP přepínače Rozměry Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci Výstražná upozornění k elektrické instalaci Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Elektrická instalace Vstupy a výstupy Schémata zapojení Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Elektrické údaje přípojek Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích DriveControl 20/54: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje DriveControl 20/54 k datu jeho dodávky firmou Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a pro splnění případných záručních nároků si před manipulací s DriveControl 20/54 přečtěte provozní návod, a řiďte se jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti DriveControl 20/54. Provozní návod předejte každému dalšímu vlastníkovi nebo uživateli DriveControl 20/54. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s DriveControl 20/54. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny DriveControl 20/54 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění DriveControl a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s DriveControl si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s DriveControl uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením DriveControl 20/54 ize používat výhradně v průmyslových aplikacích a v průmyslovém prostředí pro řízení RollerDrive EC310. Musí být integrován do dopravní jednotky, příp. do dopravního zařízení. Všechny jiné druhy použití se považují za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny, které omezují bezpečnost produktu, jsou nepřípustné. DriveControl 20/54 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením Pro jiné použití, které není v souladu s použitím určeným pro DriveControl 20/54, je vyžadován souhlas firmy Interroll. Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. 4

7 Bezpečnost Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem DriveControl 20/54. Poškození zdraví Elektrická energie Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh motoru Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před použitím DriveControl se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. DriveControl pohánějte pouze řídicími napětími, která vyhovují požadavkům EN , PELV. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte, aby nemohl být přístroj neúmyslně zapnutý. DriveControl nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Pravidelně DriveControl kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře zařízení okamžitě vypněte a zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola DriveControl zda nemá viditelné škody a zda jsou šrouby a kabely pevně utažené. Pozor při instalaci nebo údržbě DriveControl 20/54 a při vyhledávání závad, protože by mohlo nedopatřením dojít k signálu Start a tak k neúmyslnému spuštění připojeného motoru. Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění DriveControl do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato nebezpečí nejsou součástí tohoto návodu k použití a musejí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění DriveControl do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. 5

8 Bezpečnost Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a V bezproudovém stavu provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění V bezproudovém stavu Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních V bezproudovém stavu prací Hledání poruch Hledání poruch v případě chyby V bezproudovém stavu Odstraňování poruch Odstranění poruchy V bezproudovém stavu Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku V bezproudovém stavu Likvidace Likvidace DriveControl a balení - 6

9 Informace o výrobku Popis výrobku DriveControl 20/54 je určen k tomu, aby řídil rychlost a směr otáčení RollerDrive EC310. Funkce Generátorové brzdění: Při brzdění působí motor RollerDrive jako generátor a vrací energii do zdroje napětí. DriveControl je vybaven obvodem brzdového střídače, aby se DC napětí na straně přípoje omezilo na bezpečnou úroveň. Diagnostika: LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí (viz "Význam diod LED", strana 11). Navíc může být vydáván chybový signál. Regenerace energie Tepelná ochrana Jestliže se rychlost otáčejícího se RollerDrive náhle sníží (na př. odnětím nebo redukcí signálu start na DriveControl), otáčí serollerdrive krátkodobě dál (v závislosti na hmotnosti zastavovaného dopravovaného materiálu) a funguje tak jako generátor. Tím vytvořené napětí zvyšuje napájecí napětírollerdrive. Toto zvýšené napětí se částečně přivádí do DC sítě (do maximálně 30 V) a částečně se pomocí odporu brzdového střídače mění na DriveControl na teplo. Vrácená energie je k dispozici jiným spotřebičům. Čím přesněji se dodrží 24 V v napájení napětím, tím větší je napěťové okno, v němž se může energie vracet do DC sítě. Odpor brzdového střídače je sledován teplotně. Jestliže se určitými vlastnostmi aplikace (na př. vysoká hmotnost nebo vysoká rychlost dopravy) odpor brzdového střídače připojuje příliš často, odpojí se DriveControl, když je příliš horký (cca 90 C / 194 F, měřeno uvnitř). Když je tepelná ochrana aktivní, zobrazuje se to pomocí LED a není už vysílán signál Start do RollerDrive. Když se DriveControl ochladí, RollerDrive opět automaticky naběhne, když dostane signál Start. Ochlazení probíhá rychleji, když je DriveControl namontován na rovnou plochu, nejlépe na kov. UPOZORNĚNÍ Závada DriveControl v důsledku přehřátí Neprovádějte reset napětí, dokud je tepelná ochrana aktivní. Blokovací čas pro změny signálu Následující signály jsou pro zaručení funkce při impulsně nestabilní a kolísající úrovni chráněny pomocí firmware. To znamená, že po změně signálu se další změna signálu zpracovává až po 20 ms. Přepínač DIPSPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR Vstupy RollerDrive chyby, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR 7

10 Informace o výrobku Nastavení rychlosti Rychlost RollerDrive se může nastavit pomocí DriveControl dvěma způsoby: interně pomocí čtyř DIP přepínačů v 15 stupních (použije se přednostně a umožňuje jemnější odstupňování) externě pomocí tří digitálních vstupů v 8 stupních (změny rychlosti jsou možné i při probíhajícím provozu, čímž se dá pomocí odpovídajícího osazení kabely z SPS realizovat kvazi funkce rampy). Toto nastavení rychlosti změní DriveControl na analogové řídicí napětí, které RollerDrive vyhodnotí jako zadanou požadovanou hodnotu. Tato zadaná požadovaná hodnota nezávisí na převodovce RollerDrive a jejím průměru. Nastavení rychlosti viz "Provoz", strana 24. Chování RollerDrive při zrychlení a brzdění je určováno jeho vlastním momentem setrvačnosti, použitou převodovkou, rychlostí dopravníku, momentem setrvačnosti připojených dopravních válečků, zvoleným hnacím médiem a přepravovanou hmotností. 8

11 Informace o výrobku Komponenty DriveControl 20 1 Připojení RollerDrive 2 Připojení zdroje napětí 3 Upevňovací závěs s vyvrtaným otvorem pro šroub se zápustnou hlavou 4 LED červená a zelená 5 Označovač (měnitelný) 6 Krytí pro DIP spínač 7 Připojení zdroje napětí 8 Připojení vstupy/výstupy 9 Typový štítek DriveControl 54 1 Připojení RollerDrive 2 Upevňovací otvory 3 LED červená a zelená 4 Průchodka k připojení vstupů/ výstupů 5 Průchodka k připojení zdroje napětí 6 Krytí pro DIP spínač a pro přípojné svorky zdroje napětí a vstupy/ výstupy; typový štítek 7 Označovač (měnitelný) Detailní popis přípojů viz "Vstupy a výstupy", strana 18 násl. 9

12 Informace o výrobku Rozsah dodávky DriveControl 20 DriveControl 54 V rozsahu dodávky DriveControl 20 jsou obsaženy následující díly: DriveControl protikonektor napájení napětím (WAGO /xxx-xxx) protikonektor vstupy/výstupy (WAGO /xxx-xxx) pomocný nástroj protikonektor zdroje napětí (černý) pomocný nástroj protikonektor vstupy/výstupy (žlutý) V rozsahu dodávky DriveControl 54 jsou obsaženy následující díly: DriveControl Typový štítek Údaje na typovém štítku slouží k identifikaci DriveControl. DriveControl for RollerDrive 06/10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 20 1 Výrobce 2 Název výrobku 3 Týden/rok výroby 4 Adresa výrobce 5 Číslo výrobku 6 Sériové číslo /10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 54 1 Číslo výrobku 2 Týden/rok výroby 3 Adresa výrobce 4 Sériové číslo 10

13 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Napěťový rozsah 19 až 26 V DC (ochrana před přepólováním do 30 V) Odběr proudu s RollerDrive: až do 5 A bez RollerDrive: 0,5 A Třída ochrany DriveControl 20: IP20 DriveControl 54: IP54 Chlazení Konvekce Přípustná okolní teplota v provozu Přípustná vzdušná vlhkost Výška instalace nad mořem DriveControl 20: 0 C až 40 C (32 F až 104 F) DriveControl 54: -28 C až 40 C (-18 F až 104 F) 5 až 95 %, orosení/kondenzace nepřípustné max m (max ft) Význam diod LED LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí. Zelená LED Červená LED Význam ZAP nesvítí DriveControl je připravena k provozu bliká nesvítí RollerDrive běží / aktivuje se nesvítí ZAP Pojistka v DriveControl vadná nesvítí ZAP ZAP bliká pomalu 1) bliká pomalu 1) bliká rychle 2) Provozní napětí je příliš nízké je aktivní RollerDrive- ERROR nebo RollerDrive není připojený Vypnutí z důvodu nadměrné teploty odporu střídače Provozní napětí 19 až 26 V 19 až 26 V pod 18 V 19 až 26 V 1) LED bliká pomalu = 0,5 s ZAP - 1,5 s VYP 2) LED bliká rychle = 0,5 s ZAP - 0,5 s VYP 11

14 Informace o výrobku DIP přepínače Pomocí DIP přepínačů se může volit rychlost a směr dopravy. Při expedici jsou DIP přepínače DIR a rezerva zapnuté na OFF a DIP přepínače SPEED A, B, C, D na ON. DIP přepínače ON OFF DIR SPEED A, B, C, D Rezerva Směr otáčení RollerDrive ve směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * Nastavení rychlosti (viz "Provoz", strana 24) neobsazeno * Směr otáčení se otočí, když se zapne vstup DIR. Směr otáčení RollerDrive proti směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * DIP přepínače na DriveControl 20 DIP přepínače na DriveControl 54 1 DIR 2 SPEED A 3 SPEED B 4 SPEED C 5 SPEED D 6 Rezerva 12

15 Informace o výrobku Rozměry ,5 55 6,5 Ø ,5 24 DriveControl Ø 4, ,29 DriveControl 54 13

16 Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přípustná okolní teplota -40 C až 85 C (-40 F až 185 F) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 5 až 95 % Orosení/Kondenzace nejsou přípustné. Přeprava Každý DriveControl je jednotlivě balen v krabici. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsoudrivecontrolkrabice správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen (protikonektor, pomocné nástroje) (viz "Rozsah dodávky", strana 10). Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Řídicí kartadrivecontrol nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. 14

17 Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou způsobit poruchu nebo zkrácenou životnost Dbejte následujících pokynů. Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte DriveControl spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Poškození DriveControl Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektrickou instalaci nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením DriveControl ji odpojte od napětí. Zajistěte, aby se na přípojky nebo kryt nemohla dostat nebezpečná napětí, ani v případě chyby. RollerDrive resp. DriveControl nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Připojení, resp. vedení země, nepoužívejte jako ochranný vodič (PE). Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu u konektoru by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu DriveControl nebo RollerDrive. Zajistěte, že stávající elektroinstalace nemají rušivé vlivy na DriveControl nebo na RollerDrive. Používejte pouze takové kabely, které jsou pro konkrétní podmínky použití vhodně dimenzovány. Zajistěte, aby proudové zatížení jednotlivých svorek, resp. svorkovnic nepřesáhlo 10 A. Zajistěte, aby zdroj napětí napájející DriveControl, dodával jmenovité stejnosměrné napětí 24 V s maximální odchylkou ±8 %. Zajistěte, aby RollerDrive, DriveControl a zdroj napětí byly s rámem dopravníku nebo podpěrnou konstrukcí spojeny tak, aby byly správně uzemněny. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, což může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo DriveControl. Používejte pouze uvedený protikonektor (viz "Vstupy a výstupy", strana 18) a přiložený pomocný nástroj. Provozní napětí připojte teprve tehdy, jestliže jsou připojeny vodiče. 15

18 Montáž a instalace Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Vyhledejte rovnou plochu, na kterou se má DriveControl namontovat. DriveControl použijte jako šablonu a označte střed obou montážních otvorů. Vzdálenost mezi montážními otvory viz "Rozměry", strana 13. Na značkách vyvrtejte dva montážní otvory o ø 5,6-6 mm (0,22-0,24 in). Přišroubujte DriveControl. Zajistěte, aby v tělese nedocházelo k žádným zkroucením. Elektrická instalace Tip DriveControl je vybaven interní, nevyměnitelnou pojistkou, která slouží výhradně k ochraně zařízení.. Ochranu napájecích vedení musí zajistit provozovatel. DriveControl 20 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Průřez vodiče jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 do 0,34 mm 2 (AWG 24 do 22) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) Odizolovaná délka: 6 do 7 mm (0,24 do 0,27 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Vedení vstupů/výstupů zasuňte s pomocí žlutého pomocného nástroje do protikonektoru (viz "Vstupy a výstupy", strana 18). Vodiče zdroje napájení zasuňte pomocí černého pomocného nástroje do protikonektoru. Protikonektor zasuňte do DriveControl. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). KonektorRollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 16

19 Montáž a instalace DriveControl 54 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Vedení jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 mm 2 (AWG 24) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) AWG: 16 Odizolovaná délka: 8 mm (0,31 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Oba šrouby žlutého krytu přípojného obvodu uvolněte. Kabelové průchodky k přípojnému obvodu otevřete podle použitých kabelů. Protáhněte kabel. Připojte vedení pro vstupy a výstupy (vstupy a výstupy viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu posuňte bílý běžec doprava (ve směru kabelové průchodky), zaveďte vodič a běžec posuňte zpět. Připojte vedení pro provozní napětí (přípoje viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu stlačte bílé tlačítko dolů a zaveďte vodič. Vytvořte odlehčení od tahu. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). Připojte kryt a oba šrouby pevně přišroubujte. Přípojný obvod opticky zkontrolujte, aby bylo zajištěno, že je zaručena třída krytí IP54. Konektor RollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 17

20 Montáž a instalace Vstupy a výstupy DriveControl 20 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení zdroje napětí Protikonektor: WAGO /xxx-xxx V DC 2 GND (Kostra) Tip Připojení napájení napětím je provedeno dvojitě, aby bylo možné připojit napájení napětím ze strany, která je pro instalaci technicky výhodnější. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Připojení vstupy/výstupy Protikonektor: WAGO /xxx-xxx 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) 18

21 Montáž a instalace DriveControl 54 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení vstupy/výstupy 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) Připojení zdroje napětí 1 GND (Kostra) V DC 3 GND (Kostra) V DC Tip Připojení zdroje napětí je provedeno dvojnásobně. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Elektrické údaje jednotlivých přípojů jsou uvedeny v dodatku (viz "Elektrické údaje přípojek", strana 29). 19

22 Montáž a instalace Schémata zapojení Signály SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror jsou plně galvanicky odpojeny od provozního napětí pomocí optoelektronických spojovacích členů. Výstupní signálerror potřebuje navíc externí napětí 24 V EXT. Společné uzemnění signálů SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror je COMMON GND. Není-li galvanické odpojení potřebné, mohou se přípoje 24 V (napájení napětím) spojit s 24 V EXT (vstupy/výstupy) a GND (napájení napětím) scommon GND (vstupy/výstupy). Základní zapojení A GND +24V +24V GND DriveControl A SPEED B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR ERROR + 24 V EXT - 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) 2 Další DriveControl (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Čárkovaná vedení se použijí pouze tehdy, když není potřebné galvanické odpojení mezi vstupy/výstupy a provozním napětím. 20

23 Montáž a instalace Minimální vybavení vodiči + - GND +24V +24V GND DriveControl SPEED A B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Toto zapojení umožňuje zadání požadovaných hodnot pro počet otáček a směr otáčení pomocí interních DIP spínačů. Chybový signál se nepoužije, chyby jsou zobrazovány pouze červenou LED. Start a Stop mohou být řízeny střídáním hladiny na přípoji SPEED A. DriveControl příp. RollerDrive se nesmějí zapínat, příp. vypínat aktivací, příp. deaktivací napájecího napětí DriveControl, to je možné pouze signálem Start (SPEED A, B, C). 21

24 Montáž a instalace Připojení chybového signálu Aby bylo možné vyhodnotit chybový signál, musí se vstup 24 V EXT napájet napětím 24 V DC. Vstup24 V EXT spojte s provozním napětím. Chybový signál maximálně šest DriveControl se může sdružit sériovým zapojením. Na DriveControl se tím sníží logická hladina "žádná chyba" o 1,1 V. VýstupERROR předcházejícího DriveControl se spojí se vstupem 24 V EXT následujícího DriveControl. DriveControl DriveControl DriveControl 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND GND 24 V PLC IN X.X Když se provozní napětí odpojí, zapne výstup ERROR do stavu Chyba. Tím je zaručeno i správné zobrazení chyby, když byl sdružen chybový signál několika DriveControl a provozní napětí DriveControl se odpojí, příp. se vyskytne chyba kabelu (uvolněný kontakt, zlom kabelu). Když se provozní napětí zapne, chybový signál trvá tak dlouho, dokud interní mikrokontrolér nepřevezme řízení. Když neexistuje žádná chyba, chybový signál se cca 400 ms po zapnutí provozního napětí zruší. 22

25 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Kontroly před každým uvedením do provozu Zajistěte, aby DriveControl byl správně upevněn na profil a aby všechny šrouby byly řádně dotaženy. Zkontrolujte, aby z rozhraní k jiným komponentám nevznikaly dodatečné nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, aby se zapojení shodovalo se specifikací a zákonnými ustanovením. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Zkontrolujte DriveControl, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte nastavení DIP spínačů (viz "DIP přepínače", strana 12). Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Přesně specifikujte a sledujte uložení dopravovaného materiálu. Zkontrolujte, aby RollerDrive nebyl blokován. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. 23

26 Uvádění do provozu a provoz Provoz POZOR Neúmyslný rozběh RollerDrive Nebezpečí pohmoždění končetin a věcných škod na dopravovaném materiálu. Před připojením provozního napětí zajistěte, aby se v nebezpečných oblastech dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 11 Interní nastavení rychlosti na DriveControl Předpoklad: Externí vstupyspeed A, B, C jsou logicky neaktivní. Pomocí přepínačů DIP nastavte požadovanou rychlost (viz tabulka). Jeden ze vstupů SPEED A, B, C zapněte jako logicky aktivní, aby se RollerDrive spustil. RollerDrive se otáčí s nastavenou rychlostí. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Poloha přepínače DIPSPEED na DriveControl Rychlost při převodovém poměru m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Podle signálů na vstupech SPEED A, B, C 24

27 Uvádění do provozu a provoz Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Předpoklad: Všechny DIP spínače SPEED A, B, C, D jsou nastaveny naoff. Externí vstupy SPEED A, B, C zapněte podle níže uvedené tabulky jako logicky aktivní nebo neaktivní, aby serollerdrive spustil s požadovanou rychlostí. Aby se rychlost změnila, změňte patřičně signály na vstupech SPEED A, B, C. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Tip Interní nastavení rychlosti má přednost. Když se během externího zadání rychlosti zapne jeden nebo několik interních DIP spínačůspeed A, B, C, D naon, otáčí serollerdrive s touto interně nastavenou rychlostí, nezávisle na signálech externích vstupů. Když se všechny interní DIP spínače SPEED A, B, C, D nastaví naoff, otáčí se RollerDrive opět s rychlostí, která je nastavena přes externí vstupy. Vstupy SPEED na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L

28 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba POZOR Nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. DriveControl Zkontrolujte řídicí kartu. Výměna DriveControl DriveControl sám nevyžaduje údržbu. Aby se zabránilo poruchám, musejí se však pravidelně kontrolovat přípoje a upevnění. Jednou ročně zkontrolujte, zda jsou šrouby DriveControl stále pevně dotažené a kabel je správně uložený a připojený na odpovídající přípojky. Pokud je DriveControl poškozený nebo vadný, je nutno ho vyměnit. Instalujte nový DriveControl (viz "Odstavení z provozu", strana 28 a viz "Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému", strana 16). Čištění Prach a nečistota mohou ve spojení s vlhkostí způsobit zkrat elektrického okruhu. V nečistých prostředích lze proto pravidelným čištěním předcházet zkratům, které mohou poškodit DriveControl. POZOR Poškození DriveControl neodborným čištěním DriveControl nenamáčejte do kapalin. Nepoužívejte čisticí prostředky. V případě potřeby vysajte prach a nečistotu. Pro důkladnější čištění DriveControl odpojte od zdroje napětí, demontujte (viz "Odstavení z provozu", strana 28) a utřete vlhkým hadrem. 26

29 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Porucha Příčina Odstranění DriveControl nepracuje správně nebo vůbec Modul DriveControl je vadný nebo poškozený Bez zdroje napětí Nesprávná poloha přepínače DIP Zaúčinkovala vnitřní pojistka nebo je vadná. Zajistěte, aby bylo výstupní napětí zdroje napětí v předepsaném rozmezí. Zkontrolujte přípojky a příp. je upravte. Zkontrolujte a příp. upravte polohu přepínače DIP (viz "DIP přepínače", strana 12). Vyměňte DriveControl. Při dále uvedených poruchách bude vyslán chybový signál: Chyba na RollerDrive RollerDrive nepřipojený Vadná pojistka Přípustná oblast provozního napětí podkročena Provozní napětí má opačnou polaritu Odpor střídač je přehřátý 27

30 Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Z DriveControl odpojte všechny kabely. Povolte šrouby, kterými je DriveControl upevněna na dopravním rámu. Vyjměte DriveControl z rámu dopravníku. Likvidace POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Odstavení z provozu nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Odstavení DriveControl z provozu provádějte jen ve stavu bez napětí. DriveControl zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Za odbornou likvidaci DriveControl je odpovědný provozovatel. Při likvidaci DriveControl a jeho obalu je nutno dodržovat místní předpisy a ustanovení specifická pro daný obor. 28

31 Příloha Elektrické údaje přípojek Přípojka vstupů/výstupů Vstup 24 V (Pin 2) Vlastnosti galvanicky odpojené Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Odběr proudu max. 50 ma musí být zapojeno externí osazení kabely Výstup ERROR (Pin 3) Vlastnosti galvanicky odpojené, napájení cizího napětí nepřípustné Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Logická hladina v případě chyby Výstupní proud v případě chyby Logická hladina, když není chyba Výstupní proud, když není chyba Impedance vztažená nacommon GND max. 1 V DC max. 0,1 ma 10 až 25 V DC max. 50 ma 4,7kΩ externí zatěžovací odpor podle GND potřebný nejsou odolné proti zkratu Tip Vadné vedení se může sdružit tak, že se výstup chyby předcházejícího DriveControl spojí se vstupem 24 V následujícího DriveControl. Logická hladina se tím redukuje při "žádná chyba" o 1,1 V na DriveControl. Vstupy SPEED A, SPEED B, SPEED C a DIR (Pin 4-7) Vlastnosti kontakt odskočený, galvanicky odpojený Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Ochrana proti přepětí max. 30 V DC trvale, bez harmonických Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Nízká logická úroveň 0 až 1 V DC logická 0 = L = neaktivní Vstupní proud nízký max. 0,1 ma Vysoká logická úroveň 18 až 26 V DC logická 1 = H = aktivní Vysoký vstupní proud 2,5 až4,5 ma 29

32 Příloha Přípojka RollerDrive Napájecí napětí (pin 1, 3) Jmenovitá hodnota 24 V DC Rozsah napětí 18 až 26 V DC Přípustné kolísání max. 600 mv pp Jmenovitý proud 0 až 2,3 A Rozběhový proud max. 5 A max. 250 ms > 2,3 A, trojúhelníkový průběh proudu, časově závislý, klíčovací poměr 19 % Odolnost proti zpětnému napájecímu napětí max. 35 V DC bez harmonických max. 500 ms; po 500 ms musí být záložní napětí 27 V, klíčovací poměr max. 27 % Výstup pro směr otáčení (pin 2) Vlastnosti bez galvanického oddělení, odolný proti zkratu, napájení cizím napětím je nepřípustné Ochrana proti přepětí max. 30 V DC Otáčení proti směru max. 4 V logická 0 hodinových ručiček Nízký výstupní proud max. 1 ma Zatěžovací odpor = 57kΩ Otáčení ve směru min. 7 V logická 1 hodinových ručiček Vysoký výstupní proud max. 0,2 ma při zkratu Chyba na vstupu (pin 4) Vlastnosti bez galvanického oddělení Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Max. napětí 30 V DC Nízká logická úroveň max. 8,5 V 1,5 ma logická 0 = neaktivní = bez chyby Nízký chybový proud 1,5 ma max. 5 ma Vysoká logická úroveň 12 až 30 V DC logická 1 = aktivní = chyba Vysoký chybový proud max. 0,01 ma 30

33 Příloha Výstup rychlosti (pin 5) Vlastnosti Řídicí napětí motoru pro regulační rozsah otáček Rozsah udržení/ zastavení Přesnost řídicího napětí motoru bez galvanického oddělení 2,3 do 10 V DC RollerDrive se otáčí 0 až 2 V DC RollerDrive se neotáčí 5 % Řídicí napětí motoru mezi2,3 a 10 V DC při 21 C Zvlnění řídicího napětí 250 mv pp 50 Ω motoru max. zatížení řídicího 0,16 do 2 ma Vstupní odpor RollerDrive: 66kΩ proudu motoru Rychlost změny 4,5 do 5 V/ms % řídicího napětí motoru 31

34 Příloha Prohlášení k montáži ve smyslu směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II B Výrobce: Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Německo tímto prohlašuje, že výrobní série DriveControl 20 DriveControl 54 je neúplným strojem ve smyslu směrnice ES o strojích, a proto nevyhovuje zcela požadavkům této směrnice. Uvedení tohoto modulu dopravníku do provozu je zakázáno, dokud se neprohlásí shoda celého stroje/linky, do něhož/níž je tento modul zabudován, se směrnicí ES o strojích a směrnicí o EMC. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle přílohy I byly aplikovány. Speciální technické podklady podle přílohy VII B byly vypracovány a budou případně odevzdány příslušnému úřadu. Osoba zodpovědná za sestavení technických podkladů: Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D Wermelskirchen Aplikované směrnice ES: Směrnice o strojích 2006/42/ES Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Aplikované harmonizované normy: DIN EN ISO 12100: "Bezpečnost strojních zařízení Všeobecné zásady pro konstrukci Posouzení rizik a snižování rizik" Wermelskirchen, dne 31. března 2010 Armin Lindholm (ředitel společnosti) (V případě potřeby si můžete toto prohlášení výrobce prohlédnout na 32

35 Příloha 33

36 For your local contacts please visit interroll.com/contacts

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více