Metra Šumperk s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metra Šumperk s.r.o."

Transkript

1 Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor se dvěma teplotními snímači, (jeden snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa, druhý snímač měří teplotu okolního prostředí, slouží však pouze jako startovací) E-ITN 20.2x... indikátor se dvěma teplotními snímači (jeden snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa, druhý snímač měří teplotu okolního prostředí) 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 20.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace - na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky t max 90 C a nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky t min 55 C pro typ E-ITN 20.0x, 20.1x, t min 35 C pro typ E-ITN 20.2x Počátek registrace indikátoru: E-ITN 20.0x - střední teplota teplonosné látky t m <= 28 C, (nastavitelná zvlášť pro letní a zimní topné období) E-ITN 20.1x, E-ITN 20.2x - teplota povrchu otopného tělesa t HS >= 23 C a teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplonosné látky a teplotou okolí t m t L <= 5K 2. Popis Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.0x, 20.1x a 20.2x odpovídá ustanovení normy ČSN EN 834. Skládá se z krytu s průčelím, desky plošného spoje chráněné před poškozením montážní deskou. Montážní deska je přichycena ke krytu šroubem a zajištěna západkou s plombou. Kryt, montážní deska, západka a plomba jsou odlisovány z plastické hmoty. Na krytu jsou laserem vyznačeny hodnoty nejnižší a nejvyšší střední projektované teploty teplonosné látky, znak výrobce, typ indikátoru, sériové číslo v číslicovém tvaru i ve formě čárového kódu, případně znak autorizovaného partnera. Základní deska je vyrobena ze slitiny hliníku a zajišťuje tepelný kontakt s otopným tělesem. Indikátor odchází z výroby již v zaplombovaném stavu a k jeho osazení na základní desku není třeba žádného dalšího montážního materiálu. Osazení indikátoru se provádí nasunutím základní desky do zámků v horní části krytu a přitlačením spodní části krytu k základní desce. Západka s plombou zajistí sestavu krytu se základní deskou před neoprávněným otevřením. Odstranit indikátor ze základní desky lze po porušení plomby. Indikátor je vybaven elektronickou plombou. Po osazení indikátoru na základní desku je nutné potvrdit aktivaci elektronické plomby stiskem tlačítka, jinak se indikátor nespustí! Dojde-li po aktivaci elektronické plomby k neoprávněnému otevření indikátoru, zablokuje se jeho další provoz a na displeji se zobrazí hlášení o neoprávněném vniknutí. 1

2 2.1. Alfanumerický kód Indikátor je vybaven softwarem pro generování 5-ti místného alfanumerického kódu. Alfanumerický kód je tvořen znaky zobrazitelnými na sedmisegmentovém displeji a je stanoven pro každou hodnotu náměru indikátoru za minulé topné období. Uvedený kód je pro každý indikátor jedinečný, tzn. neexistuje další indikátor, který by stejné hodnotě náměru za minulé topné období přidělil stejný alfanumerický kód. Navíc je alfanumerický kód různý i pro stejný indikátor se stejnou hodnotou náměru za minulé topné období v dalších letech. Této vlastnosti lze využít pro nahlášení hodnot náměrů za minulé topné období samotným uživatelem indikátorů bez nutnosti přístupu pracovníka firmy provádějící rozúčtování do bytu v období odečtů. Společně se zakoupenými indikátory obdrží rozúčtovací firma také speciální datový soubor, který ji umožní kontrolu nahlášených údajů pomocí ověřovacího software. Ověřovací software dokáže z dvojice údajů (náměru za minulé topné období a příslušného alfanumerického kódu) zjistit, zda-li jsou údaje správné nebo došlo při jejich odečtu k úmyslné či neúmyslné chybě. Ověřovací software dokáže ověřit pouze údaje z indikátorů, ke kterým rozúčtovací firma vlastní speciální datové soubory. 3. Konstrukce Indikátor E-ITN 20.0x s jedním teplotním snímačem provádí vyhodnocování topných nákladů na principu jednočidlové metody indikace. Indikátor integruje teplotu povrchu otopného tělesa. Indikátor E-ITN 20.1x se dvěma teplotními snímači provádí vyhodnocování topných nákladů na principu jednočidlové metody indikace a integruje teplotu povrchu otopného tělesa. Druhý snímač měří teplotu okolního prostředí a slouží pouze jako startovací. Indikátor E-ITN 20.2x se dvěma teplotními snímači provádí vyhodnocování topných nákladů na principu dvoučidlové metody indikace. Indikátor integruje teplotní rozdíl mezi snímačem povrchové teploty otopného tělesa a snímačem teploty okolního prostředí. Přístroj je odolný proti snahám o jeho ovlivnění. V případě zjištění ovlivnění indikátor automaticky přepne do režimu, který je pro uživatele méně výhodný - do standardního režimu se indikátor přepne po ukončení snah o jeho ovlivnění. Indikátory E-ITN 20.0x, 20.1x a 20.2x jsou vybaveny jednotnou stupnicí a celkový vyhodnocovací součinitel indikátoru K = 1. Přístroje jsou osazeny 16-bitovým mikroprocesorem s velmi nízkou spotřebou energie a napájen lithiovou baterií. Princip měření teploty je založen na měření času vybíjení kondenzátoru a měřící obvod není závislý na napájecím napětí baterie. Displej je 5-ti místný s desetinnými tečkami a dvěma zvláštními symboly. 4. Režimy provozu indikátoru Indikátor se může nacházet v pěti režimech provozu: - úsporný režim - režim čekání na datum startu - pracovní režim - chybový režim - režim neoprávněného otevření indikátoru 2

3 4.1. Úsporný režim Indikátor v úsporném režimu neprovádí měření teplot, výpočty přírůstku náměru a jeho spotřeba elektrické energie je snížena na minimum. Indikátor pouze v pravidelných intervalech aktualizuje reálný čas. Úsporný režim je vhodný zejména pro delší skladování indikátoru před jeho použitím. Doba skladování by neměla překročit délku jednoho roku. Z úsporného režimu do pracovního režimu lze uvést indikátor po aktivaci elektronické plomby. Postup aktivace elekronické plomby: - po osazení indikátoru na základní desku se na displeji zobrazí nápis Act. (Elektronická plomba se nyní nachází v tzv. pohotovostním stavu.) - stiskneme tlačítko a držíme jej sepnuté, dokud se na displeji neobjeví nápis --A--. Indikátor se přepne do pracovního režimu a dojde k aktivaci elektronické plomby. Po uvolnění stisku tlačítka se na displeji zobrazí hodnota náměru za aktuální topné období ( 0 ). Zároveň dojde k uložení datumu aktivace elektronické plomby (den, měsíc, rok) do paměti procesoru. Pokud po osazení indikátoru na základní desku neaktivujeme výše uvedeným postupem elektronickou plombu, indikátor nepřetržitě zobrazuje na displeji nápis Act a nedojde k jeho spuštění! Nezobrazí-li indikátor po osazení na základní desku nápis Act, došlo k poruše v obvodu elektronické plomby a indikátor není možné uvést do pracovního režimu. V úsporném režimu lze u indikátoru vyvolat následující činnosti: - test indikátoru Úsporný režim je indikován na displeji nápisem upr. Pokud displej nezobrazuje žádný údaj (z důvodu úspory energie), zapneme jej krátkým stiskem tlačítkového spínače. Po stisku spínače se může na displeji krátce zobrazit nápis -----, který signalizuje stisknutí tlačítka. Indikátor provádí obsloužení tlačítkového spínače každé 2 vteřiny a do vypršení uvedeného intervalu zůstává nápis zobrazen. Nestiskneme-li v intervalu 1 minuty tlačítko, displej se vypne Test indikátoru Test indikátoru slouží ke kontrole zobrazení všech segmentů displeje a otestování obvodu A/D převodníku pro měření teplot. Test indikátoru můžeme vyvolat v úsporném režimu, režimu čekání na datum startu i pracovním režimu indikátoru. Funkce se nachází v podmenu, jehož aktivace je popsána níže. Test spustíme následujícím postupem: - Při zapnutém displeji a zobrazeném nápisu upr stiskneme tlačítkový spínač a držíme jej sepnutý, dokud se neobjeví nápis --A--, který signalizuje aktivaci podmenu. Po uvolnění spínače se zobrazí označení jediné položky podmenu ti (test indikátoru). Pokud po aktivaci podmenu nestiskneme v intervalu 10 vteřin tlačítkový spínač, indikátor přejde zpět do hlavního menu a zobrazí označení úsporného módu upr. Potom musíme postup opakovat od začátku. 3

4 - Při zobrazeném nápisu ti stiskneme tlačítko a držíme jej sepnuté, dokud se nezobrazí nápis --A-- signali-zující aktivaci testu. Test indikátoru probíhá ve třech fázích. V 1. fázi se na displeji rozsvítí všechny jeho segmenty. Kontrola zobrazení všech segmentů displeje je důležitá zejména pro bezchybný odečet alfanumerického kódu. Ve 2. fázi se zobrazí teplota senzoru na otopném tělese např C a ve 3. fázi teplota senzoru okolního prostředí např Csm. Každý údaj je zobrazen po dobu 2 vteřin a po ukončení testu se indikátor automaticky přepne do hlavního menu aktuálního režimu provozu indikátoru. Dojde-li při testu indikátoru k chybě A/D převodníku, indikátor se přepne do chybového režimu a na displeji se zobrazí nápis Error Režim čekání na datum startu Režim je vhodný, pokud požadujeme současné spuštění většího počtu indikátorů ke stejnému datumu. V uvedeném režimu indikátor pravidelně aktualizuje reálný čas a porovnává aktuální datum s datumem startu. Po dosažení datumu startu dojde ke spuštění indikátoru (přepnutí do pracovního režimu), pokud je aktivována elektronická plomba. Není-li při dosažení datumu startu aktivována elektronická plomba, indikátor se přepne do úsporného režimu. Režim čekání na datum startu je na displeji indikátoru signalizován blikajícím nápisem např. o (zobrazené datum udává datum startu indikátoru). Není-li na displeji zobrazen žádný nápis, zapneme jej krátkým stiskem tlačítkového spínače. Postup aktivace elektronické plomby je shodný jako u indikátoru v úsporném režimu. Po aktivaci elektronické plomby přestane údaj o datumu startu na displeji blikat. Pokud po osazení indikátoru na základní desku neaktivujeme výše uvedeným postupem elektronickou plombu, indikátor nepřetržitě zobrazuje na displeji nápis Act a nedojde k jeho spuštění! Nezobrazí-li indikátor po osazení na základní desku nápis Act, došlo k poruše v obvodu elektronické plomby a indikátor není možné uvést do pracovního režimu. V režimu čekání na datum startu lze u indikátoru vyvolat následující činnosti: - test indikátoru Postup vyvolání položky podmenu je podobný s postupem uvedeným v úsporném režimu indikátoru Pracovní režim Výrobní závod opouští indikátory E-ITN 20.xx pouze v úsporném režimu nebo režimu čekání na datum startu. K přepnutí do pracovního režimu dojde aktivací elektronické plomby v úsporného režimu nebo aktivací elektronické plomby a dosažení datumu startu v režimu čekání na datum startu. V pracovním režimu indikátor plní svou základní funkci. Provádí měření teplot, výpočty přírůstku náměru - pokud jsou splněny podmínky pro jeho výpočet, aktualizaci reálného času a některé další činnosti. Na displeji indikátoru je možné zobrazit řadu informací. 4

5 Vždy zobrazované údaje - náměr indikátoru za aktuální topné období - náměr indikátoru za minulé topné období - alfanumerický kód - sériové číslo indikátoru - měsíční stavy náměru indikátoru: EITN 20.0x, 20.1x a 20.2x - až 11 měsíců nazpět - test indikátoru - poslední rok životnosti baterie Údaje zobrazované volitelně - teplota senzoru na otopném tělese - teplota okolního prostředí - datum začátku zúčtovacího období - aktuální datum - aktuální čas Pokud není na displeji zobrazen žádný údaj, zapneme jej krátkým stiskem tlačítkového spínače. Po aktivaci displeje se zobrazí jako první náměr indikátoru za aktuální topné období. Zobrazení dalších údajů dosáhneme opakovanými krátkými stisky tlačítka, kdy se postupně zobrazí náměr indikátoru za minulé topné období, alfanumerický kód, sériové číslo indikátoru a volitelné údaje v pořadí uvedeném o odstavci Hodnota náměru indikátoru za aktuální topné období je zobrazována až do vypnutí displeje. Displej se vypne, pokud nestiskneme v intervalu 1 minuty tlačítkový spínač. Délka zobrazení ostatních údajů je 12 vteřin a po uplynutí tohoto intervalu indikátor přejde zpět na zobrazení náměru indikátoru za aktuální topné období Náměr indikátoru za aktuální topné období Náměr indikátoru za aktuální topné období je zobrazován ve tvaru např. 526 (bez nevýznamných nul). Počítá se od začátku topného období, který lze nastavit na libovolné datum v roce Náměr indikátoru za minulé topné období Náměr indikátoru za minulé topné období se zobrazuje ve tvaru např. 1258sm. Přepis náměru za aktuální topné období do náměru indikátoru za minulé topné období se provede při dosažení datumu začátku zúčtovacího období v 00:00: Alfanumerický kód 5-ti místný alfanumerický kód je tvořen číslicemi a písmeny zobrazitelnými na sedmisegmentovém displeji indikátoru z následující množiny znaků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, c, d, E, F, h, i, J, L, n, o, P, r, t, u. Na displeji se zobrazí kód ve tvaru např. A.0.i.h.t.. Alfanumerický kód se generuje při přepisu náměru za aktuální topné období do náměru indikátoru za minulé topné období. Pokud nedošlo k přepisu náměru, je na displeji zobrazen nápis hodnota alfanumerického kódu není k dispozici. 5

6 Sériové číslo indikátoru Sériové číslo představuje 8-mi místný číselný údaj, který je rovněž uveden na krytu indikátoru. Zobrazení sériového čísla je rozděleno na dvě části. Například sériové číslo se zobrazí postupně jako hodnoty a Znak pomlčky slouží k rozlišení 1. nebo 2. části sériového čísla Měsíční stavy náměrů indikátoru Měsíční stavy náměrů indikátoru lze vyvolat u provedení EITN 20.0x, 20.1x a 20.2x po 11. měsíc nazpět od aktuálního data. Pro zobrazení měsíčních stavů náměrů musíme nejdříve aktivovat podmenu. Aktivaci provedeme podobným způsobem jako v úsporném módu: - Při zobrazené hodnotě náměru za aktuální topné období stiskneme tlačítkový spínač a držíme jej sepnutý, dokud se na displeji neobjeví nápis --A --, který signalizuje aktivaci podmenu. Po uvolnění tlačítka se zobrazí označení 1. položky podmenu du (měsíční stavy náměrů). Podmenu obsahuje celkem 2 položky: du... měsíční stavy náměrů ti.... test indikátoru Mezi jednotlivými položkami podmenu lze postupně přepínat krátkým stiskem tlačítka. - Na displeji ponecháme zobrazenou 1. položku du, stiskneme tlačítko a držíme jej sepnuté, dokud se neobjeví nápis --A--, který signalizuje aktivaci zobrazení měsíčních stavů náměrů indikátoru. - Po uvolnění tlačítka se na displeji objeví aktuální datum ve tvaru např (10 - označení měsíce, 02 - označení posledního dvojčíslí roku). Po krátkém stisku tlačítka se zobrazí stav náměru indikátoru od začátku zúčtovacího období - např Krátkými stisky tlačítka lze vyvolat postupně další hodnoty stavů měsíčních náměrů. Kromě aktuálního měsíce zobrazené údaje odpovídají stavu náměru indikátoru na konci daného měsíce. Po dosažení 11. měsíce nazpět, pokračuje zobrazování opět od aktuálního měsíce. Ukončení zobrazení měsíčních stavů náměrů indikátoru se provede automaticky, pokud v průběhu časového intervalu 12 vteřin nedojde ke stisku tlačítkového spínače. Indikátor přejde zpět na zobrazení náměru za aktuální topné období. Ukončení zobrazení můžeme provést také dlouhým stiskem tlačítka. Tlačítkový spínač držíme sepnutý, dokud se na displeji neobjeví nápis --A--. Po uvolnění tlačítka se zobrazí opět označení 1. položky podmenu du (měsíční stavy náměrů) Poslední rok životnosti baterie Údaj o životnosti baterie je uložen do paměti mikroprocesoru a poslední rok životnosti je indikován na displeji blikáním zvláštního symbolu BAT. Po uplynutí této doby zůstane údaj trvale zobrazen. Životnost baterie závisí na četnosti měření teplot. Při intervalu měření t Č = 2 min je provozní doba indikátoru 10 let + 1 rok skladování indikátoru v úsporném režimu Teplota senzoru na otopném tělese Teplota senzoru na otopném tělese se zobrazuje ve tvaru např C s přesností na jedno desetinné místo. 6

7 Teplota okolního prostředí Teplota okolního prostředí se zobrazí ve tvaru např Csm s přesností rovněž na jedno desetinné místo. Teplota senzoru okolního prostředí je v definovaném vztahu k teplotě vytápěného prostoru Datum začátku účtovacího období U indikátorů s ročním účtováním (E-ITN 20.0x, 20.1x a 20.2x) je datum začátku účtovacího období zobrazeno ve tvaru např. u Po dosažení uvedeného datumu indikátor provede v 00:00:00 přepis náměru za aktuální topné období do náměru indikátoru za minulé topné období a je vygenerován odpovídající alfanumerický kód. Datum začátku účtovacího období lze nastavit na libovolné datum v roce Aktuální datum Aktuální datum je zobrazeno ve tvaru např a kalendář bere v úvahu přestupné roky Aktuální čas Aktuální čas je zobrazován ve 24 hodinovém cyklu ve formátu např (8 hodin 56 minut). Není rozlišován letní čas Chybový režim V chybovém režimu je na displeji indikátoru trvale zobrazen nápis Error. Indikátor neprovádí měření teploty, výpočty přírůstku náměru, pouze aktualizuje reálný čas. Z pracovního do chybového režimu se indikátor přepne automaticky, po registraci závažné chyby (např. chyby v obvodu A/D převodníku, při přerušení napájení procesoru el. energií - pokud došlo ke ztrátě dat v paměti RAM, atd.). Indikátor provádí každý den zálohování důležitých údajů do trvalé paměti (obsah zůstane uchován i po přerušení napájení elektrickou energií), proto ani v případě poruchy baterie nedojde k úplné ztrátě naměřených dat. Uložená data lze vyvolat pomocí speciálního vybavení. 5. Režim neoprávněného otevření indikátoru Dojde-li po aktivaci elektronické plomby k neoprávněnému otevření indikátoru, zablokuje se jeho další provoz a na displeji se zobrazí nápis open. Indikátor přestane provádět měření náměru a nápis open zůstane trvale zobrazen. Zároveň dojde k uložení datumu porušení elektronické plomby (den, měsíc, rok) do trvalé paměti (obsah zůstane uchován i po přerušení napájení elektrickou energií). Datum aktivace i porušení elektronické plomby jsou součástí dat přenášených přes IR rozhraní. V režimu neoprávněného otevření indikátoru lze provést odečet dat přes IR rozhraní pomocí Odečtové jednotky IRU Použití Indikátor E-ITN 20.xx je určen k rozdělování nákladů na vytápění místností u jednotlivých uživatelů ve společném bytovém objektu. Indikátorem E-ITN 20.xx jednoho typu musí být osazena všechna otopná tělesa u všech uživatelů, kteří jsou napojení na jeden absolutní (fakturační) měřič spotřeby tepla na patě objektu. Při používání indikátorů E-ITN 20.xx musí být bezpodmínečně splněny technické podmínky provozu otopné soustavy. 7

8 Indikátor E-ITN 20.xx se nesmí použít k rozdělování topných nákladů u podlahového vytápění, u stropního sálavého vytápění, u otopných těles regulovaných klapkou, u otopných těles s dmýchadlem (tlakovým ventilátorem), u otopných systémů s otopnými tělesy na páru, u ohřívačů vzduchu pro teplovzdušné vytápění, u koupelnových konvektorů i u jednotrubkových otopných těles, pokud přesahují rozsah jedné uživatelské jednotky. Dále je nelze použít u otopných těles, jejichž tvar a způsob provedení nezajišťuje spolehlivý přestup tepla na osazené indikátory. 7. Odečet naměřených hodnot Naměřené hodnoty se u indikátoru E-ITN 20.xx odečítají z displeje nebo přes IR rozhraní pomocí Odečtové jednotky IRU S využitím alfanumerického kódu může odečet provést samotný uživatel bez nutnosti přístupu pracovníka rozúčtovací firmy do bytu v období odečtů (viz odstavec 2.1.). (Po demontáži indikátoru z otopného tělesa jsou hodnoty náměrů a stavů měsíčních náměrů přístupné také po jeho založení do Programovacího přípravku pro změnu parametrů indikátorů E-ITN 20.xx.) 7.1. Odečet naměřených hodnot přes IR rozhraní u indikátorů E-ITN 20.xx Data získaná odečtem přes IR rozhraní lze rozdělit na standardní a zákaznická. Standardní data jsou shodná pro všechny indikátory E-ITN 10.7x, 10.6x a indikátory E-ITN 20.xx. Zákaznická data se liší. Standardní data: - sériové číslo indikátoru - datum začátku zúčtovacího období - alfanumerický kód a jeho platnost - náměr za minulé topné období - měsíční stavy náměru (aktuální měsíc + 11 předchozích) - datum odečtu (den, měsíc, rok) Zákaznická data u indikátorů E-ITN 20.0x, 20.1x, 20.2x: - náměr za aktuální topné období - měsíční max. teploty otopného tělesa (aktuální měsíc + 11 předchozích, zaokrouhlené na celé číslo) - měsíční min. teploty otopného tělesa (aktuální měsíc + 11 předchozích, zaokrouhlené na celé číslo) - průměrné měsíční teploty otopného tělesa (aktuální měsíc + 11 předchozích, zaokrouhlené na celé číslo) - měsíční počet dnů provozu indikátoru *(2) (aktuální měsíc + 11 předchozích) - datum aktivace a deaktivace elektronické plomby indikátoru (den, měsíc, rok) 8

9 *(1) teplotou vytápěného prostoru se rozumí teplota vzduchu ve vzdálenosti 1,5 m od středu otopného tělesa ve výšce 0,75 m nad podlahou *(2) indikátor v příslušném dnu alespoň 1x registroval přírůstek náměru U indikátorů E-ITN 20.0x, 20.1x a 20.2x nacházejících se v chybovém režimu (na displeji zobrazen nápis Error ) nelze provést odečet údajů přes IR rozhraní. 8. Programovaní indikátoru Pro zabezpečení správné funkce alfanumerického kódu se provádí základní naprogramování přístroje ve výrobním závodě. Zároveň jsou do přístroje přeneseny všechny parametry požadované zákazníkem. S každou dodávkou indikátorů obdrží zákazník speciální datový soubor, který mu umožní kontrolu nahlášených údajů pomocí ověřovacího software. Pozdější změna některých parametrů přístroje zákazníkem je možná pomocí Programovacího přípravku pro změnu parametrů indikátorů E-ITN 20.xx připojeného k PC nebo notebooku. 9. Ochrana proti vnějším vlivům Přístroj je opatřen mechanickou i elektronickou plombou proti neoprávněnému otevření indikátoru. Elektronická část indikátoru není po instalaci přístupná a displej indikátoru je chráněn průhledným plastovým průčelím, bez jehož poškození není možné rovněž vniknout do přístroje. Naprogramování indikátoru se provádí přes rozhraní, které je přístupné jen při otevřeném přístroji. 9

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ VIPA EC infrared Návod k použití Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozpočtu nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ Z56-000 Indikace polohy LED nebo LCD displej s mikroprocesorem prímé pripojení na mg.senzor ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z56-000-C_07-98.doc

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití CELCIA 0 Modulační regulace s týdenním programem Návod k montáži a použití PŘEDMLUVA... MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU.... Umístění regulace.... Připojení regulace.... Nastavení jazyka, datumu a času....

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více