Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Marcela TRUNDOVÁ VALEŠOVÁ Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností vypracovala samostatně pod vedením Prof. Ing.Václava Vybíhala, Csc. a všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování použila nebo z nich čerpala, jsem řádně označila a uvedla v seznamu použité literatury. Ve Znojmě dne 30. srpna vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Těmito slovy bych chtěla upřímně poděkovat panu Prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, podnětné připomínky, cenné rady a ochotu, s jakou k bakalářské práci přistupoval.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na téma Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Popisuje změny daňového systému, zvyšující se sazby daní, změny v podmínkách a způsobu vyplácení sociálních dávek. Pojednává o mzdě, mechanismu výpočtu čisté mzdy a o výši průměrné hrubé mzdy v České republice. Srovnává mechanismus fungování daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. Podkladem pro teoretickou část bakalářské práce je odborná literatura, daňové zákony a zákon o státní sociální podpoře. Praktická část hodnotí na základě dotazníkového výzkumu dopad výše uvedených změn na jednotlivé domácnosti, jak na straně příjmů, tak především na straně výdajů a odpovídá na otázku očekávání budoucího vývoje finanční situace domácností. Klíčová slova Státní rozpočet, reforma, daňový systém, daň, sociální dávky, mzda, plat, příjmy, výdaje. Abstract This Bachelor Thesis is focused on topic Tax and grants reforms and their impact on financial situation of households. It describes changes to tax system, increasing tax rates, changes in the conditions and ways of payment of social grants. It deals with the wage, mechanism of calculation net wage and about extent overage gross wage in the Czech Republic. It compares the mechanism of tax on personal income in the Czech Republic and in France. The sources for the theoretical part of this Bachelor Thesis are the technical literature, the tax laws and the law on state social support. The practical part assesses according to questionnare impact for mentioned above changes for individual households, both on the revenue side and especially on the expenditure side and it answers the questions of expectation of futural evolution of the financial situation of households. Key words State budget, reform, tax system, tax, social grants, wage, salary, revenues, expenditures.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daně Daňový systém Daňový systém České republiky Daň z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Dávky státní sociální podpory Přídavek na dítě Sociální příplatek Rodičovský příspěvek Mzda Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Průměrná hrubá mzda v České republice Den daňové svobody Francie Daňový systém Francie Daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur les revenus) Daň z přidané hodnoty (Taxe sur la valeur ajoutée TVA) Sociální politika Francie Praktická část Charakteristika domácností Příjmy domácností Výdaje domácností Bilance rozpočtu domácností Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh...72

8 1 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Dané téma jsem si zvolila z několika pro mne podstatných důvodů. Jedním z důvodů je mé profesní zařazení. Od ukončení středoškolského studia pracuji jako mzdová a finanční účetní. Tato profese je velmi spjata s daněmi, dávkami a zpracováním mezd. Předpokladem zvládnutí dané profese je právě znalost daňových, mzdových a sociálních zákonů a předpisů a následné pochopení jejich vzájemných vazeb. Dalším důvodem je skutečnost, že jako všem občanům České republiky, tak také mně samotné plyne ze zákona daňová povinnost řádně přiznat a odvést daň z příjmu a majetku. Jako spotřebitelé se v každodenním životě setkáváme s daněmi spotřebními, které musíme hradit v ceně výrobků, zboží a služeb. Nejdůležitějším důvodem je však ta skutečnost, že náš daňový systém prochází permanentními změnami a tyto velmi významně ovlivňují celkovou finanční situaci jak právnických tak fyzických osob, každého jednotlivce, každé domácnosti a tím samozřejmě celé naší společnosti. Daně tvoří rozhodující příjmovou položku státního rozpočtu. Právě vlivem prohlubující se hospodářské krize a snaze vlády ke snížení deficitu státního rozpočtu a následného dosažení vyrovnaného státního rozpočtu dochází k významným změnám daňové povinnosti výše uvedených subjektů. Daňové povinnosti subjektů se zvyšují a v konečném důsledku se tyto významně projevují jak na straně příjmů, tak na straně výdajů jednotlivce a následně celé domácnosti. Příjmovou stranu domácností tvoří nejen pracovní příjem, ale také dávky státní sociální podpory nebo-li transfery, což jsou jednorázové výdaje ze státního rozpočtu. Výplata těchto dávek je mimo jiné závislá na stanovení výše životního minima. Také výpočet čisté mzdy jednotlivce ovlivňuje několik faktorů, o kterých tato práce pojednává, stejně tak jako o výši průměrné mzdy v České republice. 9

9 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelenou a přehlednou práci, která by čtenáři umožnila porozumět problematice fungování daní, výplaty dávek státní sociální podpory a výpočtu čisté mzdy, ale především prostřednictvím vybraných typizovaných domácností z regionu Kyjovsko, Bučovicko, Slavkovsko a Brněnsko poukázat na kvantifikaci dopadů na jejich finanční situaci. V teoretické části bakalářské práce je provedena deskripce jednotlivých daní, dávek státní sociální podpory, průměrné mzdy a výpočtu čisté mzdy a nastíněny parametry vyplývající z reformy jednotlivých daní a dávek. Dále bude provedena komparace s daňovým systémem a sociální politikou Francie. Literaturu k mé bakalářské práci jsem volila dle známých, kvalifikovaných autorů, znalých dané problematiky a také jejich postoje nejen vůči odborné veřejnosti, ale i širšímu okruhu čtenářů, pro které volí srozumitelnou a pochopitelnou terminologii a ne jen zákonné pojmy. V literatuře jsou také názorné a praktické příklady zabývající se problematikou daní, dávek a výpočtů mezd. Dále jsou použity zákony dle seznamu použité literatury. Praktická část bakalářské práce vychází z výsledků dotazníkového výzkumu v rámci různých variant vybraných typů domácností a kvantifikace dopadů změn v oblasti jednotlivých daní a dávek. Domácnost je brána jako základní jednotka statistického zkoumání. Statistická jednotka se vyznačuje celou řadou vlastností, které charakterizujeme jako statistické znaky. Ty mohou být buď kvantitativní (číselné) nebo kvalitativní (slovní). Množinu statistických jednotek určitého druhu nazýváme statistickým souborem. Tento soubor musí být dostatečně rozsáhlý pro objektivní výsledky daného výzkumu. Rozdala jsem 130 dotazníků, jelikož nepředpokládám stoprocentní návratnost. 10

10 Na základě vyplněných dotazníků jsou analytickou metodou kvalitativních a kvantitativních statistických znaků vyhodnocena jednotlivá data, pomocí nichž jsou vytvořeny jednotlivé tabulky a grafy, a následně vyhodnoceny výsledky dotazníkového výzkumu. Předpokladem praktické části bakalářské práce je znázornit vzájemné propojení a vazby daňových reforem a dávek, vzhledem k subjektům daně (plátcům i poplatníkům) a následného dopadu na finanční situaci domácnosti. Očekávám také odpovědi, na níže položené otázky. 1. Je uváděná výše průměrné mzdy v ČR pro vybrané domácnosti skutečností nebo pouze fikcí? 2. Jaká je výše daňového zatížení domácností v ČR - nízká, střední, vysoká? 3. Výše sociálních dávek je v ČR podprůměrná, průměrná, nadprůměrná? 4. Očekávají domácnosti v následujících letech zlepšení své finanční situace? 11

11 3 Teoretická část 3.1 Daně Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová. Povinnost platit daň je v právním státě možné pouze na základě uložení povinnosti všeobecně závaznou právní normou, kterou je v případě daní vždy zákon. Daň jako povinná platba se odlišuje od příspěvku, který poskytujeme dobrovolně na nějaký bohulibý účel. 1 Daně jsou určeny ke hrazení společných potřeb vznikají společnosti jako celku a plynou do veřejného rozpočtu, ze kterého se tyto potřeby hradí, ať už se jedná o rozpočet státu, obce, kraje nebo státního fondu. Mohou plynout i do nadnárodního rozpočtu, například část daní vybraných v České republice plyne do rozpočtu Evropské unie. 2 Daň se stává nástrojem hospodářské politiky státu a plní mnoho funkcí. Patří k nim především: fiskální funkce, alokační funkce, redistribuční funkce, stimulační funkce, stabilizační funkce, edukativní funkce, regulační funkce. Lze očekávat, že s ohledem na provedené legislativní změny, dojde k výrazným změnám v oblasti šíře a hloubky naplňování jednotlivých funkcí daně. 1 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.10 2 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.10 12

12 Fiskální funkce schopnost naplnění veřejného rozpočtu. V případě fiskální funkce se obecně očekává vyšší inkaso DPH z titulu zvýšení sazby daně popřípadě snížení sazby daně. Alokační funkce přerozdělování vybraných daní tam, kde je potřeba. V případě alokační funkce se změní přerozdělování v neprospěch veřejného sektoru nebo i v neprospěch soukromého sektoru. Redistribuční funkce zmírnění rozdílů ve výši důchodů. V případě redistribuční funkce dojde ke zvýšení rozdílů ve výši důchodů jednotlivých vrstev obyvatelstva vlivem snižování solidarity, neboť vybrané daně se stále méně distribuují od bohatých k chudým. Stimulační funkce daňová zvýhodnění nebo naopak znevýhodnění. Stimulační funkce se projeví pouze u některých skupin obyvatel, převážně nezávislých na sociálních dávkách. Například u rodin s dětmi se od zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě o 150 Kč/měsíc. Stabilizační funkce využívána ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu. Stabilizační funkce se nijak výrazně neprojeví, neboť stávající daňové instrumenty nepůsobí ve směru výkyvu ekonomického cyklu, naopak přispívají k prohloubení tohoto výkyvu. Edukativní funkce výchovná. Zvýšením spotřební daně odradit kupující a spotřebitele od spotřeby výrobků zdaňovaných spotřební daní, např. cigaret a alkoholu. Regulační funkce se projeví částečně, protože lze očekávat snížení disponibilních příjmů většího počtu obyvatel a tudíž zprostředkovaně i snížení spotřeby produktů zdanitelných spotřební daní, popřípadě i snížení spotřeby produktů podléhajícím ekologickému zdanění. 3 3 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.11,12 13

13 3.1.1 Daňový systém Daně řadíme kvantitativně mezi nejvýznamnější veřejné příjmy, nejsou však jediným druhem veřejných příjmů. Do veřejných rozpočtů plynou také poplatky, místní poplatky a povinné příspěvky do státního fondu. Dále jsou zdroje veřejných rozpočtů doplňovány úvěrovými příjmy, především prostřednictvím emise státních cenných papírů. 4 Členění příjmů na daňové a nedaňové může nabývat až diametrálně rozdílných podob. Z právního hlediska je daní vše co má ve svém názvu daň, ovšem z ekonomického hlediska je daní vše co splňuje definiční znaky daně. 5 Mezi nedaňové veřejné příjmy řadíme: Příspěvky do státních fondů povinně hrazeny subjekty. Poplatky platby za služby poskytované veřejným sektorem. Poplatky za užívání dálnic dálniční známka a mýtné. Místní poplatky jedná se o daně ukládané na místní úrovni, jsou celostátně stanoveny zákonem (poplatek ze psů, ze vstupného apod.) 6 Veřejné ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtů jednu velkou daň, ale několik menších daní, které mají mezi sebou různé vazby a tvoří tak daňový systém, nebo-li soustavu daní. Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. Systém zahrnující více daní může plnit více funkcí v rámci fiskální politiky státu. V obecné rovině mají být respektována pravidla správného zdanění, ze kterých vyplývá, že každý předmět daně má být zdaněn pouze jednou. 4 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39 5 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39 6 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39, 40 14

14 Požadavky kladeny na daňový systém: 1. Daňová spravedlnost podíl daní na společné potřeby daného subjektu by měl odpovídat jednak jeho možnostem (princip platební schopnosti) a dále prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem (princip prospěchu). 2. Daňová efektivnost požadavek minimalizace rozdílu mezi ztrátou užitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů. 3. Právní perfektnost nezbytný požadavek pro účinný daňový systém, který umožňuje daně vybrat a zajistit. 4. Jednoduchost a srozumitelnost předpoklad k celkovému přehledu jednotlivých daňových povinností každého subjektu. 5. Správné ovlivňování ekonomických subjektů daně by měly zvýhodňovat investice před spotřebou a lákat produktivní zahraniční kapitál Daňový systém České republiky Na základě schválení zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní,vznikl k daňový systém České republiky. Jeho vznik souvisí s naplněním strategie radikální ekonomické reformy zabezpečující přechod ekonomiky na tržně orientované hospodářství. Daňový systém přinesl změny zejména v těchto oblastech: v soustavě daní, ve vymezení základny zdanění, v daňových sazbách, v okruhu poplatníků a plátců, v oblasti osvobození od daně, v nezdanitelných částech základu daně, ve slevách na dani. 8 7 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.43, 44, 45 8 VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str.14 15

15 Český daňový systém zahrnuje tyto daně: daně z příjmů fyzických osob a právnických osob, daň z nemovitosti, daň silniční, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daně ekologické. 9 Mezi další příjmy veřejného rozpočtu řadíme: 10 odvod, clo, poplatky, sociální pojistné, sankční platby. Odvody zákonem stanovená platba, neúčelová, neekvivalentní,vybíraná správci daně ve prospěch veřejných rozpočtů, u které se nemění forma vlastnictví peněz. Clo zákonem stanovená platba nenávratného charakteru, neúčelová, neekvivalentní, vybíraná správci cla při dovozu, průvozu a vývozu zboží, u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Zajišťuje státní zájem na kontrole dovozu, průvozu a vývozu zboží, je nástrojem obchodní politiky státu, má cenotvornou funkci a může být regulátorem domácí spotřeby. Poplatky jsou zákonem stanovené platby, které hradí fyzické a právnické osoby za úkony či jinou činnost státních a místních orgánů, k nimž dali poplatníci podnět, nebo v jejichž zájmu byl úkon proveden. Ekonomickou podstatou poplatků je bránit zatěžování státních orgánů zbytečnými úkony a ekonomickou podstatou poplatků je opatřování peněžních prostředků na úhradu veřejných potřeb. 9 VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str

16 Sociální pojistné zákonem stanovená platba, nenávratného charakteru, neúčelová, neekvivalentní, vybíraná správou sociálního zabezpečení, u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Sociální pojistné zahrnuje: pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sankční platby peněžitá forma postihu jako následek porušení nepeněžitých či peněžitých povinností plynoucích ze zákona. Sankční platby zahrnují: pokuty, penále, zvýšení daně, úroky z prodlení. 11 Správa daní - upravuje pravidla jednání účastníků daňového řízení a vymezuje jejich práva a povinnosti. Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 12 Správou daní a poplatků jsou pověřeni správci daní (daňová a celní správa, obce), kteří se řídí tak jako ostatní účastníci správního řízení zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.. Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen orgán veřejné moci ) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění zákona č. 30/2011 Sb., 1, odst Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění zákona č. 30/2011 Sb., 10, odst. 1 17

17 Charakteristika daně dle směru dopadu daňového břemene: 1. Daně přímé poplatník je zároveň plátcem, který odvádí daň přímo do státního rozpočtu, jsou adresné a respektují majetkovou a důchodovou situaci poplatníka daně a daňové břemeno dopadá přímo na poplatníka a nelze jej přenášet na jiný subjekt. 2. Daně nepřímé zahrnuté v ceně výrobků, zboží či služeb, poplatníkem je spotřebitel, ale plátcem daně je výrobce, prodejce nebo zhotovitel. Daňové břemeno nedopadá na plátce daně, ale na poplatníka (kupující, spotřebitel). Dochází zde k tzv. přesunu daňového břemene. Tyto daně nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci subjektů. Schéma č. 1 Rozdělení daní dle daňového břemene Daně přímé nepřímé daně z příjmů daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti daně spotřební daň silniční daně ekologické daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitosti Zdroj: Vlastní zpracování 18

18 Schéma č. 2 Daně daňového systému České republiky daně z příjmu ze spotřeby sociální pojistné majetkové všeobecné výběrové Zdroj: VANČUROVÁ Alena, Daňový systém ČR 2010, str. 47 Jednou z charakteristik daňového systému je popis daňového mixu, který znázorňuje, jakému typu daní dává daný stát přednost a jaký potlačuje. 14 Podíl daní z příjmů v daňových mixech vyspělých států v posledních desetiletích postupně klesá, a to na úkor zvyšování podílu daní ze spotřeby, které mají menší negativní účinky na ekonomickou aktivitu. To v posledních letech platí i pro Českou republiku, změny ve zdanění od roku 2008 tento trend jen posilují. Například snížená sazba daně z přidané hodnoty se mezi lety 2007 a 2010 zvýšila na dvojnásobek. 15 Vybrané daně se stávají součástí příjmů veřejných rozpočtů, kterých je celá řada. Rozdělení daňových příjmů dle daňového určení se klasifikuje na: 1. Daně svěřené celý daňový výnos plyne do určitého rozpočtu (obcím, státnímu fondu) 2. Daně sdílené daňový výnos se rozděluje dle zákonem stanovených pravidel mezi jednotlivé stupně rozpočtů. Rozpočtové určení daní upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 14 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.47 19

19 S ohledem na sémantický obsah práce a dopady reformy na finanční situaci domácností jsou v tomto směru rozhodující dopady z titulu daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob Osobní důchodová daň je nezbytnou součástí každého moderního daňového systému. Konstrukce daně je složitá, a to hned z několika důvodů. Na tuto daň jsou kladeny nejvyšší požadavky. Má zohlednit sociální postavení poplatníků, a tím umožnit redistribuci vytvořeného důchodu od osob s vyššími příjmy k osobám s nižšími příjmy. Svými konstrukčními prvky má přispět k tomu, aby se poplatník choval v souladu se stanovenými prioritami společnosti. K tomu se využívá osvobození od daně, odpočtů od základu daně (především nestandardních), slev na dani atd. 16 Zdaňovací období je vždy kalendářní rok. Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby, které dělíme do dvou skupin. 1. Daňový rezident (tuzemec) má neomezenou daňovou povinnost, podléhá dani z příjmů fyzických osob svými celosvětovými příjmy, na území České republiky má bydliště, nebo se zde zdržuje alespoň 183 dní. 2. Daňový nerezident (cizozemec) má omezenou daňovou povinnost, dani z příjmů fyzických osob podléhají jen příjmy ze zdrojů na území České republiky, na území České republiky nemá bydliště, zdržuje se na našem území méně než 183 dní. 17 Předmět daně z příjmů fyzických osob jsou jednotlivé druhy příjmů: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( 6), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), příjmy z kapitálového majetku ( 8), příjmy z pronájmu ( 9), ostatní příjmy ( 10) VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2011, úplná znění platná k vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

20 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy peněžní, ale i příjmy nepeněžní dosažené směnou. Nepeněžní příjmy se oceňují dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 19 Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou příjmy, které vymezuje 3 zákona o daních z příjmů, jako například příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, zděděním, vydáním, darováním, úvěry a půjčky, příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením zemědělské činnosti atd.. Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy vymezené v 4 zákona o daních z příjmů, jako například příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, příjmy z prodeje movitých věcí, přijatá náhrada škody, příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, příjmy z převodu členských práv družstva atd.. V případě daně z příjmů fyzických osob je osvobození zakotveno v 4 ZDP (tzv. všeobecné osvobození), dále v 6 (osvobození týkající se příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků) a v 10 (ostatní příjmy). V případě všeobecného osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle 4 zákona o dani z příjmů je nutno věnovat dostatečnou pozornost zejména podmínkám, za kterých jsou příjmy osvobozeny od daně, zejména tzv. časovým testům VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

21 Základ daně z příjmů fyzických osob sestává z pěti dílčích základů daně dle jednotlivých druhů příjmů. Schéma č. 3 Stanovení dílčích základů daně dle jednotlivých druhů příjmů Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6 ZDP) + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % x příjmy 6) = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (P V > 0 = zisk; P-V< 0 = ztráta) Příjmy z kapitálového majetku ( 8 ZDP) = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu ( 9 ZDP) výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z pronájmu (P V > 0 = zisk; P-V< 0 = ztráta) Ostatní příjmy ( 10 ZDP) výdaje na dosažení příjmu (maximálně do výše příjmů) = dílčí základ daně ostatní příjmy Zdroj: VANČUROVÁ Alena, Daňový systém ČR 2010, str. 142 Z výše uvedeného schématu vyplývá, že pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a dále z příjmů z pronájmu může vzniknout ztráta. Tuto lze dle zákona o dani z příjmů vzájemně kompenzovat nebo uplatnit v následujících pěti letech formou snížení základu daně fyzické osoby VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

22 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6 ZDP) se týkají největšího počtu poplatníků, neboť se jedná o zdanění mezd a platů zaměstnanců. Odpovědnost za včasné a řádné plnění daňové povinnosti je ponechána na zaměstnavateli (plátci daně) a zaměstnanec (poplatník) obdrží mzdu po odpočtu zálohy na daň. 22 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) jsou druhým nejvýznamnějším typem příjmů fyzických osob. Jedná se o příjmy z podnikání, které podnikatel provádí pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Příjmy z podnikání jsou příjmy: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živností (osoby podnikající dle živnostenského zákona), z jiného podnikání podle zvláštního zákona (lékaři, advokáti, daňoví poradci), z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv (příjmy za literární a umělecká díla, z licencí na patenty, z obchodních značek) z výkonu nezávislého povolání ( architekti, profesionální sportovci). 23 Poplatník příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti si může příjmy snížit o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení ve skutečné výši nebo může výdaje uplatnit paušálem (procentem z příjmů). Sazby paušálních výdajů jsou jedním z nástrojů daňové podpory podnikatelů v České republice. 24 Příjmy z kapitálového majetku ( 8 ZDP) jsou příjmy z držby finančního majetku. Příjmy z pronájmu ( 9 ZDP) jsou příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor a dále z pronájmu movitých věcí. Jedná-li se pouze o příležitostný pronájem, pak se tento pronájem považuje za ostatní příjem.výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů se uplatňují v prokazatelné výši nebo lze tyto výdaje uplatnit paušálem 22 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.147, VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

23 ve výši 30 % z příjmů. Zvolený způsob se musí uplatnit u všech příjmů tohoto dílčího základu daně. 25 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) jedná se o všechny zdanitelné příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle 6 až 9 ZDP. Ostatními příjmy jsou příležitostné příjmy: z pronájmu movitého majetku, z činností nahodilé povahy, ze zemědělské výroby, z prodeje majetku přijaté výživné nebo důchod (důchody z důchodového pojištění jsou osvobozeny jen částečně, a to do výše 36násobku minimální mzdy = prvních Kč ). Příjmy lze snížit o prokázané výdaje na dosažení příjmů, pouze u příležitostných příjmů ze zemědělské výroby lze použít výdaje paušálem. Jde o specifický případ, kdy v jednom dílčím základu daně je kombinace výdajů paušálem a v prokázané výši. Jestliže ve zdaňovacím období ostatní příjmy nepřesáhnou Kč, jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. 26 Od základu daně lze odečíst nezdanitelné části základu daně, kterými jsou: hodnota darů ( minimálně 1000 Kč, maximálně do výše 10 % ze ZD, přičemž jako dar na zdravotnické účely lze ocenit hodnotu 1 odběru krve částkou Kč), odečet částky úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (úhrnná částka úroků všech poplatníků v téže domácnosti nesmí překročit částku Kč) odečet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o Kč, maximálně lze odečíst Kč, 25 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

24 odečet částky poplatníkem zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění, nejvýše lze odečíst Kč za zdaňovací období, odečet částky odpovídající zaplaceným členským příspěvkům člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle 6 ZDP, maximálně do výše 3000 Kč za zdaňovací období, odečet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňový výdaj, nejvýše však Kč, u poplatníka se zdravotním postižením pak nejvýše Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením nejvýše Kč. 27 Položky odčitatelné od základu daně: odpočet daňové ztráty, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 100 % výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje, pokud vynaložené výdaje souvisejí s touto realizací pouze z části, lze od základu daně odečíst pouze tuto jejich část, 50 % částky, kterou poplatník vypořádal nebo vypořádá v peněžní, popřípadě v nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový podíl. Slevy na dani: z titulu zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností se daň snižuje ve výši Kč na jeden průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, z titulu zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se daň snižuje ve výši Kč na jeden průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, sleva na dani pro poplatníka s příslibem investičních pobídek ve výši daně vypočtené podle 16 z dílčího základu daně ( 7). Fyzické osoby mohou ve zdaňovacím období uplatnit slevy na dani ve výši: Kč na poplatníka v roce 2011 a Kč v roce 2012, Kč na manželku (manžela) žijícím ve společné domácnosti s poplatníkem s vlastními příjmy nepřesahujícími částku Kč za zdaňovací období, 27 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 25

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob Beatrice Hustáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je provedení komparace daně z příjmu

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Hana FATĚNOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VÝPOČET MEZD, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A OPTIMALIZACE

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více

Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů

Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických zdrojů SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Daňové a účetní aspekty příjmů fyzických osob z fotovoltaických

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více