Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Marcela TRUNDOVÁ VALEŠOVÁ Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností vypracovala samostatně pod vedením Prof. Ing.Václava Vybíhala, Csc. a všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování použila nebo z nich čerpala, jsem řádně označila a uvedla v seznamu použité literatury. Ve Znojmě dne 30. srpna vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Těmito slovy bych chtěla upřímně poděkovat panu Prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, podnětné připomínky, cenné rady a ochotu, s jakou k bakalářské práci přistupoval.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na téma Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Popisuje změny daňového systému, zvyšující se sazby daní, změny v podmínkách a způsobu vyplácení sociálních dávek. Pojednává o mzdě, mechanismu výpočtu čisté mzdy a o výši průměrné hrubé mzdy v České republice. Srovnává mechanismus fungování daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. Podkladem pro teoretickou část bakalářské práce je odborná literatura, daňové zákony a zákon o státní sociální podpoře. Praktická část hodnotí na základě dotazníkového výzkumu dopad výše uvedených změn na jednotlivé domácnosti, jak na straně příjmů, tak především na straně výdajů a odpovídá na otázku očekávání budoucího vývoje finanční situace domácností. Klíčová slova Státní rozpočet, reforma, daňový systém, daň, sociální dávky, mzda, plat, příjmy, výdaje. Abstract This Bachelor Thesis is focused on topic Tax and grants reforms and their impact on financial situation of households. It describes changes to tax system, increasing tax rates, changes in the conditions and ways of payment of social grants. It deals with the wage, mechanism of calculation net wage and about extent overage gross wage in the Czech Republic. It compares the mechanism of tax on personal income in the Czech Republic and in France. The sources for the theoretical part of this Bachelor Thesis are the technical literature, the tax laws and the law on state social support. The practical part assesses according to questionnare impact for mentioned above changes for individual households, both on the revenue side and especially on the expenditure side and it answers the questions of expectation of futural evolution of the financial situation of households. Key words State budget, reform, tax system, tax, social grants, wage, salary, revenues, expenditures.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daně Daňový systém Daňový systém České republiky Daň z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Dávky státní sociální podpory Přídavek na dítě Sociální příplatek Rodičovský příspěvek Mzda Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Průměrná hrubá mzda v České republice Den daňové svobody Francie Daňový systém Francie Daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur les revenus) Daň z přidané hodnoty (Taxe sur la valeur ajoutée TVA) Sociální politika Francie Praktická část Charakteristika domácností Příjmy domácností Výdaje domácností Bilance rozpočtu domácností Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh...72

8 1 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Dané téma jsem si zvolila z několika pro mne podstatných důvodů. Jedním z důvodů je mé profesní zařazení. Od ukončení středoškolského studia pracuji jako mzdová a finanční účetní. Tato profese je velmi spjata s daněmi, dávkami a zpracováním mezd. Předpokladem zvládnutí dané profese je právě znalost daňových, mzdových a sociálních zákonů a předpisů a následné pochopení jejich vzájemných vazeb. Dalším důvodem je skutečnost, že jako všem občanům České republiky, tak také mně samotné plyne ze zákona daňová povinnost řádně přiznat a odvést daň z příjmu a majetku. Jako spotřebitelé se v každodenním životě setkáváme s daněmi spotřebními, které musíme hradit v ceně výrobků, zboží a služeb. Nejdůležitějším důvodem je však ta skutečnost, že náš daňový systém prochází permanentními změnami a tyto velmi významně ovlivňují celkovou finanční situaci jak právnických tak fyzických osob, každého jednotlivce, každé domácnosti a tím samozřejmě celé naší společnosti. Daně tvoří rozhodující příjmovou položku státního rozpočtu. Právě vlivem prohlubující se hospodářské krize a snaze vlády ke snížení deficitu státního rozpočtu a následného dosažení vyrovnaného státního rozpočtu dochází k významným změnám daňové povinnosti výše uvedených subjektů. Daňové povinnosti subjektů se zvyšují a v konečném důsledku se tyto významně projevují jak na straně příjmů, tak na straně výdajů jednotlivce a následně celé domácnosti. Příjmovou stranu domácností tvoří nejen pracovní příjem, ale také dávky státní sociální podpory nebo-li transfery, což jsou jednorázové výdaje ze státního rozpočtu. Výplata těchto dávek je mimo jiné závislá na stanovení výše životního minima. Také výpočet čisté mzdy jednotlivce ovlivňuje několik faktorů, o kterých tato práce pojednává, stejně tak jako o výši průměrné mzdy v České republice. 9

9 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelenou a přehlednou práci, která by čtenáři umožnila porozumět problematice fungování daní, výplaty dávek státní sociální podpory a výpočtu čisté mzdy, ale především prostřednictvím vybraných typizovaných domácností z regionu Kyjovsko, Bučovicko, Slavkovsko a Brněnsko poukázat na kvantifikaci dopadů na jejich finanční situaci. V teoretické části bakalářské práce je provedena deskripce jednotlivých daní, dávek státní sociální podpory, průměrné mzdy a výpočtu čisté mzdy a nastíněny parametry vyplývající z reformy jednotlivých daní a dávek. Dále bude provedena komparace s daňovým systémem a sociální politikou Francie. Literaturu k mé bakalářské práci jsem volila dle známých, kvalifikovaných autorů, znalých dané problematiky a také jejich postoje nejen vůči odborné veřejnosti, ale i širšímu okruhu čtenářů, pro které volí srozumitelnou a pochopitelnou terminologii a ne jen zákonné pojmy. V literatuře jsou také názorné a praktické příklady zabývající se problematikou daní, dávek a výpočtů mezd. Dále jsou použity zákony dle seznamu použité literatury. Praktická část bakalářské práce vychází z výsledků dotazníkového výzkumu v rámci různých variant vybraných typů domácností a kvantifikace dopadů změn v oblasti jednotlivých daní a dávek. Domácnost je brána jako základní jednotka statistického zkoumání. Statistická jednotka se vyznačuje celou řadou vlastností, které charakterizujeme jako statistické znaky. Ty mohou být buď kvantitativní (číselné) nebo kvalitativní (slovní). Množinu statistických jednotek určitého druhu nazýváme statistickým souborem. Tento soubor musí být dostatečně rozsáhlý pro objektivní výsledky daného výzkumu. Rozdala jsem 130 dotazníků, jelikož nepředpokládám stoprocentní návratnost. 10

10 Na základě vyplněných dotazníků jsou analytickou metodou kvalitativních a kvantitativních statistických znaků vyhodnocena jednotlivá data, pomocí nichž jsou vytvořeny jednotlivé tabulky a grafy, a následně vyhodnoceny výsledky dotazníkového výzkumu. Předpokladem praktické části bakalářské práce je znázornit vzájemné propojení a vazby daňových reforem a dávek, vzhledem k subjektům daně (plátcům i poplatníkům) a následného dopadu na finanční situaci domácnosti. Očekávám také odpovědi, na níže položené otázky. 1. Je uváděná výše průměrné mzdy v ČR pro vybrané domácnosti skutečností nebo pouze fikcí? 2. Jaká je výše daňového zatížení domácností v ČR - nízká, střední, vysoká? 3. Výše sociálních dávek je v ČR podprůměrná, průměrná, nadprůměrná? 4. Očekávají domácnosti v následujících letech zlepšení své finanční situace? 11

11 3 Teoretická část 3.1 Daně Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová. Povinnost platit daň je v právním státě možné pouze na základě uložení povinnosti všeobecně závaznou právní normou, kterou je v případě daní vždy zákon. Daň jako povinná platba se odlišuje od příspěvku, který poskytujeme dobrovolně na nějaký bohulibý účel. 1 Daně jsou určeny ke hrazení společných potřeb vznikají společnosti jako celku a plynou do veřejného rozpočtu, ze kterého se tyto potřeby hradí, ať už se jedná o rozpočet státu, obce, kraje nebo státního fondu. Mohou plynout i do nadnárodního rozpočtu, například část daní vybraných v České republice plyne do rozpočtu Evropské unie. 2 Daň se stává nástrojem hospodářské politiky státu a plní mnoho funkcí. Patří k nim především: fiskální funkce, alokační funkce, redistribuční funkce, stimulační funkce, stabilizační funkce, edukativní funkce, regulační funkce. Lze očekávat, že s ohledem na provedené legislativní změny, dojde k výrazným změnám v oblasti šíře a hloubky naplňování jednotlivých funkcí daně. 1 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.10 2 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.10 12

12 Fiskální funkce schopnost naplnění veřejného rozpočtu. V případě fiskální funkce se obecně očekává vyšší inkaso DPH z titulu zvýšení sazby daně popřípadě snížení sazby daně. Alokační funkce přerozdělování vybraných daní tam, kde je potřeba. V případě alokační funkce se změní přerozdělování v neprospěch veřejného sektoru nebo i v neprospěch soukromého sektoru. Redistribuční funkce zmírnění rozdílů ve výši důchodů. V případě redistribuční funkce dojde ke zvýšení rozdílů ve výši důchodů jednotlivých vrstev obyvatelstva vlivem snižování solidarity, neboť vybrané daně se stále méně distribuují od bohatých k chudým. Stimulační funkce daňová zvýhodnění nebo naopak znevýhodnění. Stimulační funkce se projeví pouze u některých skupin obyvatel, převážně nezávislých na sociálních dávkách. Například u rodin s dětmi se od zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě o 150 Kč/měsíc. Stabilizační funkce využívána ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu. Stabilizační funkce se nijak výrazně neprojeví, neboť stávající daňové instrumenty nepůsobí ve směru výkyvu ekonomického cyklu, naopak přispívají k prohloubení tohoto výkyvu. Edukativní funkce výchovná. Zvýšením spotřební daně odradit kupující a spotřebitele od spotřeby výrobků zdaňovaných spotřební daní, např. cigaret a alkoholu. Regulační funkce se projeví částečně, protože lze očekávat snížení disponibilních příjmů většího počtu obyvatel a tudíž zprostředkovaně i snížení spotřeby produktů zdanitelných spotřební daní, popřípadě i snížení spotřeby produktů podléhajícím ekologickému zdanění. 3 3 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.11,12 13

13 3.1.1 Daňový systém Daně řadíme kvantitativně mezi nejvýznamnější veřejné příjmy, nejsou však jediným druhem veřejných příjmů. Do veřejných rozpočtů plynou také poplatky, místní poplatky a povinné příspěvky do státního fondu. Dále jsou zdroje veřejných rozpočtů doplňovány úvěrovými příjmy, především prostřednictvím emise státních cenných papírů. 4 Členění příjmů na daňové a nedaňové může nabývat až diametrálně rozdílných podob. Z právního hlediska je daní vše co má ve svém názvu daň, ovšem z ekonomického hlediska je daní vše co splňuje definiční znaky daně. 5 Mezi nedaňové veřejné příjmy řadíme: Příspěvky do státních fondů povinně hrazeny subjekty. Poplatky platby za služby poskytované veřejným sektorem. Poplatky za užívání dálnic dálniční známka a mýtné. Místní poplatky jedná se o daně ukládané na místní úrovni, jsou celostátně stanoveny zákonem (poplatek ze psů, ze vstupného apod.) 6 Veřejné ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtů jednu velkou daň, ale několik menších daní, které mají mezi sebou různé vazby a tvoří tak daňový systém, nebo-li soustavu daní. Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. Systém zahrnující více daní může plnit více funkcí v rámci fiskální politiky státu. V obecné rovině mají být respektována pravidla správného zdanění, ze kterých vyplývá, že každý předmět daně má být zdaněn pouze jednou. 4 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39 5 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39 6 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.39, 40 14

14 Požadavky kladeny na daňový systém: 1. Daňová spravedlnost podíl daní na společné potřeby daného subjektu by měl odpovídat jednak jeho možnostem (princip platební schopnosti) a dále prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem (princip prospěchu). 2. Daňová efektivnost požadavek minimalizace rozdílu mezi ztrátou užitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů. 3. Právní perfektnost nezbytný požadavek pro účinný daňový systém, který umožňuje daně vybrat a zajistit. 4. Jednoduchost a srozumitelnost předpoklad k celkovému přehledu jednotlivých daňových povinností každého subjektu. 5. Správné ovlivňování ekonomických subjektů daně by měly zvýhodňovat investice před spotřebou a lákat produktivní zahraniční kapitál Daňový systém České republiky Na základě schválení zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní,vznikl k daňový systém České republiky. Jeho vznik souvisí s naplněním strategie radikální ekonomické reformy zabezpečující přechod ekonomiky na tržně orientované hospodářství. Daňový systém přinesl změny zejména v těchto oblastech: v soustavě daní, ve vymezení základny zdanění, v daňových sazbách, v okruhu poplatníků a plátců, v oblasti osvobození od daně, v nezdanitelných částech základu daně, ve slevách na dani. 8 7 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.43, 44, 45 8 VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str.14 15

15 Český daňový systém zahrnuje tyto daně: daně z příjmů fyzických osob a právnických osob, daň z nemovitosti, daň silniční, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daně ekologické. 9 Mezi další příjmy veřejného rozpočtu řadíme: 10 odvod, clo, poplatky, sociální pojistné, sankční platby. Odvody zákonem stanovená platba, neúčelová, neekvivalentní,vybíraná správci daně ve prospěch veřejných rozpočtů, u které se nemění forma vlastnictví peněz. Clo zákonem stanovená platba nenávratného charakteru, neúčelová, neekvivalentní, vybíraná správci cla při dovozu, průvozu a vývozu zboží, u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Zajišťuje státní zájem na kontrole dovozu, průvozu a vývozu zboží, je nástrojem obchodní politiky státu, má cenotvornou funkci a může být regulátorem domácí spotřeby. Poplatky jsou zákonem stanovené platby, které hradí fyzické a právnické osoby za úkony či jinou činnost státních a místních orgánů, k nimž dali poplatníci podnět, nebo v jejichž zájmu byl úkon proveden. Ekonomickou podstatou poplatků je bránit zatěžování státních orgánů zbytečnými úkony a ekonomickou podstatou poplatků je opatřování peněžních prostředků na úhradu veřejných potřeb. 9 VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str VYBÍHAL,Václav. Zdanění majetku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str

16 Sociální pojistné zákonem stanovená platba, nenávratného charakteru, neúčelová, neekvivalentní, vybíraná správou sociálního zabezpečení, u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Sociální pojistné zahrnuje: pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sankční platby peněžitá forma postihu jako následek porušení nepeněžitých či peněžitých povinností plynoucích ze zákona. Sankční platby zahrnují: pokuty, penále, zvýšení daně, úroky z prodlení. 11 Správa daní - upravuje pravidla jednání účastníků daňového řízení a vymezuje jejich práva a povinnosti. Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 12 Správou daní a poplatků jsou pověřeni správci daní (daňová a celní správa, obce), kteří se řídí tak jako ostatní účastníci správního řízení zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.. Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen orgán veřejné moci ) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění zákona č. 30/2011 Sb., 1, odst Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění zákona č. 30/2011 Sb., 10, odst. 1 17

17 Charakteristika daně dle směru dopadu daňového břemene: 1. Daně přímé poplatník je zároveň plátcem, který odvádí daň přímo do státního rozpočtu, jsou adresné a respektují majetkovou a důchodovou situaci poplatníka daně a daňové břemeno dopadá přímo na poplatníka a nelze jej přenášet na jiný subjekt. 2. Daně nepřímé zahrnuté v ceně výrobků, zboží či služeb, poplatníkem je spotřebitel, ale plátcem daně je výrobce, prodejce nebo zhotovitel. Daňové břemeno nedopadá na plátce daně, ale na poplatníka (kupující, spotřebitel). Dochází zde k tzv. přesunu daňového břemene. Tyto daně nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci subjektů. Schéma č. 1 Rozdělení daní dle daňového břemene Daně přímé nepřímé daně z příjmů daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti daně spotřební daň silniční daně ekologické daň dědická daň darovací daň z převodu nemovitosti Zdroj: Vlastní zpracování 18

18 Schéma č. 2 Daně daňového systému České republiky daně z příjmu ze spotřeby sociální pojistné majetkové všeobecné výběrové Zdroj: VANČUROVÁ Alena, Daňový systém ČR 2010, str. 47 Jednou z charakteristik daňového systému je popis daňového mixu, který znázorňuje, jakému typu daní dává daný stát přednost a jaký potlačuje. 14 Podíl daní z příjmů v daňových mixech vyspělých států v posledních desetiletích postupně klesá, a to na úkor zvyšování podílu daní ze spotřeby, které mají menší negativní účinky na ekonomickou aktivitu. To v posledních letech platí i pro Českou republiku, změny ve zdanění od roku 2008 tento trend jen posilují. Například snížená sazba daně z přidané hodnoty se mezi lety 2007 a 2010 zvýšila na dvojnásobek. 15 Vybrané daně se stávají součástí příjmů veřejných rozpočtů, kterých je celá řada. Rozdělení daňových příjmů dle daňového určení se klasifikuje na: 1. Daně svěřené celý daňový výnos plyne do určitého rozpočtu (obcím, státnímu fondu) 2. Daně sdílené daňový výnos se rozděluje dle zákonem stanovených pravidel mezi jednotlivé stupně rozpočtů. Rozpočtové určení daní upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 14 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.47 19

19 S ohledem na sémantický obsah práce a dopady reformy na finanční situaci domácností jsou v tomto směru rozhodující dopady z titulu daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob Osobní důchodová daň je nezbytnou součástí každého moderního daňového systému. Konstrukce daně je složitá, a to hned z několika důvodů. Na tuto daň jsou kladeny nejvyšší požadavky. Má zohlednit sociální postavení poplatníků, a tím umožnit redistribuci vytvořeného důchodu od osob s vyššími příjmy k osobám s nižšími příjmy. Svými konstrukčními prvky má přispět k tomu, aby se poplatník choval v souladu se stanovenými prioritami společnosti. K tomu se využívá osvobození od daně, odpočtů od základu daně (především nestandardních), slev na dani atd. 16 Zdaňovací období je vždy kalendářní rok. Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby, které dělíme do dvou skupin. 1. Daňový rezident (tuzemec) má neomezenou daňovou povinnost, podléhá dani z příjmů fyzických osob svými celosvětovými příjmy, na území České republiky má bydliště, nebo se zde zdržuje alespoň 183 dní. 2. Daňový nerezident (cizozemec) má omezenou daňovou povinnost, dani z příjmů fyzických osob podléhají jen příjmy ze zdrojů na území České republiky, na území České republiky nemá bydliště, zdržuje se na našem území méně než 183 dní. 17 Předmět daně z příjmů fyzických osob jsou jednotlivé druhy příjmů: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( 6), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), příjmy z kapitálového majetku ( 8), příjmy z pronájmu ( 9), ostatní příjmy ( 10) VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2011, úplná znění platná k vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

20 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy peněžní, ale i příjmy nepeněžní dosažené směnou. Nepeněžní příjmy se oceňují dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 19 Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou příjmy, které vymezuje 3 zákona o daních z příjmů, jako například příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, zděděním, vydáním, darováním, úvěry a půjčky, příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením zemědělské činnosti atd.. Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy vymezené v 4 zákona o daních z příjmů, jako například příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, příjmy z prodeje movitých věcí, přijatá náhrada škody, příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, příjmy z převodu členských práv družstva atd.. V případě daně z příjmů fyzických osob je osvobození zakotveno v 4 ZDP (tzv. všeobecné osvobození), dále v 6 (osvobození týkající se příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků) a v 10 (ostatní příjmy). V případě všeobecného osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle 4 zákona o dani z příjmů je nutno věnovat dostatečnou pozornost zejména podmínkám, za kterých jsou příjmy osvobozeny od daně, zejména tzv. časovým testům VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

21 Základ daně z příjmů fyzických osob sestává z pěti dílčích základů daně dle jednotlivých druhů příjmů. Schéma č. 3 Stanovení dílčích základů daně dle jednotlivých druhů příjmů Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6 ZDP) + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % x příjmy 6) = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (P V > 0 = zisk; P-V< 0 = ztráta) Příjmy z kapitálového majetku ( 8 ZDP) = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu ( 9 ZDP) výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z pronájmu (P V > 0 = zisk; P-V< 0 = ztráta) Ostatní příjmy ( 10 ZDP) výdaje na dosažení příjmu (maximálně do výše příjmů) = dílčí základ daně ostatní příjmy Zdroj: VANČUROVÁ Alena, Daňový systém ČR 2010, str. 142 Z výše uvedeného schématu vyplývá, že pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a dále z příjmů z pronájmu může vzniknout ztráta. Tuto lze dle zákona o dani z příjmů vzájemně kompenzovat nebo uplatnit v následujících pěti letech formou snížení základu daně fyzické osoby VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

22 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6 ZDP) se týkají největšího počtu poplatníků, neboť se jedná o zdanění mezd a platů zaměstnanců. Odpovědnost za včasné a řádné plnění daňové povinnosti je ponechána na zaměstnavateli (plátci daně) a zaměstnanec (poplatník) obdrží mzdu po odpočtu zálohy na daň. 22 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) jsou druhým nejvýznamnějším typem příjmů fyzických osob. Jedná se o příjmy z podnikání, které podnikatel provádí pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Příjmy z podnikání jsou příjmy: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živností (osoby podnikající dle živnostenského zákona), z jiného podnikání podle zvláštního zákona (lékaři, advokáti, daňoví poradci), z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv (příjmy za literární a umělecká díla, z licencí na patenty, z obchodních značek) z výkonu nezávislého povolání ( architekti, profesionální sportovci). 23 Poplatník příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti si může příjmy snížit o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení ve skutečné výši nebo může výdaje uplatnit paušálem (procentem z příjmů). Sazby paušálních výdajů jsou jedním z nástrojů daňové podpory podnikatelů v České republice. 24 Příjmy z kapitálového majetku ( 8 ZDP) jsou příjmy z držby finančního majetku. Příjmy z pronájmu ( 9 ZDP) jsou příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor a dále z pronájmu movitých věcí. Jedná-li se pouze o příležitostný pronájem, pak se tento pronájem považuje za ostatní příjem.výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů se uplatňují v prokazatelné výši nebo lze tyto výdaje uplatnit paušálem 22 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str.147, VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

23 ve výši 30 % z příjmů. Zvolený způsob se musí uplatnit u všech příjmů tohoto dílčího základu daně. 25 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) jedná se o všechny zdanitelné příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle 6 až 9 ZDP. Ostatními příjmy jsou příležitostné příjmy: z pronájmu movitého majetku, z činností nahodilé povahy, ze zemědělské výroby, z prodeje majetku přijaté výživné nebo důchod (důchody z důchodového pojištění jsou osvobozeny jen částečně, a to do výše 36násobku minimální mzdy = prvních Kč ). Příjmy lze snížit o prokázané výdaje na dosažení příjmů, pouze u příležitostných příjmů ze zemědělské výroby lze použít výdaje paušálem. Jde o specifický případ, kdy v jednom dílčím základu daně je kombinace výdajů paušálem a v prokázané výši. Jestliže ve zdaňovacím období ostatní příjmy nepřesáhnou Kč, jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. 26 Od základu daně lze odečíst nezdanitelné části základu daně, kterými jsou: hodnota darů ( minimálně 1000 Kč, maximálně do výše 10 % ze ZD, přičemž jako dar na zdravotnické účely lze ocenit hodnotu 1 odběru krve částkou Kč), odečet částky úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (úhrnná částka úroků všech poplatníků v téže domácnosti nesmí překročit částku Kč) odečet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o Kč, maximálně lze odečíst Kč, 25 VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR Praha: 1.VOX, s. ISBN , str

24 odečet částky poplatníkem zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění, nejvýše lze odečíst Kč za zdaňovací období, odečet částky odpovídající zaplaceným členským příspěvkům člena odborové organizace do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle 6 ZDP, maximálně do výše 3000 Kč za zdaňovací období, odečet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňový výdaj, nejvýše však Kč, u poplatníka se zdravotním postižením pak nejvýše Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením nejvýše Kč. 27 Položky odčitatelné od základu daně: odpočet daňové ztráty, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 100 % výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje, pokud vynaložené výdaje souvisejí s touto realizací pouze z části, lze od základu daně odečíst pouze tuto jejich část, 50 % částky, kterou poplatník vypořádal nebo vypořádá v peněžní, popřípadě v nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový podíl. Slevy na dani: z titulu zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností se daň snižuje ve výši Kč na jeden průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, z titulu zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se daň snižuje ve výši Kč na jeden průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, sleva na dani pro poplatníka s příslibem investičních pobídek ve výši daně vypočtené podle 16 z dílčího základu daně ( 7). Fyzické osoby mohou ve zdaňovacím období uplatnit slevy na dani ve výši: Kč na poplatníka v roce 2011 a Kč v roce 2012, Kč na manželku (manžela) žijícím ve společné domácnosti s poplatníkem s vlastními příjmy nepřesahujícími částku Kč za zdaňovací období, 27 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 25

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR 6. přednáška Základní literatura: Maaytová, A. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. Grada publishing. Praha 2015. ISBN 978-80-247-5561-8. 208 stran. Osnova Veřejné

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I)

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné části základu daně. 6. Odčitatelné položky.

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Daňová politika a její vliv na finanční situaci rodiny

Daňová politika a její vliv na finanční situaci rodiny Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Daňová politika a její vliv na finanční situaci rodiny BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vlasta TORMOVÁ

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více