důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů"

Transkript

1 Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1

2 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny 3-6 důchodové spoření (II. pilíř důchodové reformy) 7-9 doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) osvobození plnění z penzí (II. + III. pilíř) neosvobozená plnění z penzí, penzijní společnosti 14 solidární daň vč. příkladu omezení procentních výdajů fyzických osob 19 omezení slev a daňového zvýhodnění paušalistům důchodci bez slevy na dani 22 zvláštní sazba daně pro daňové ráje 23 2

3 Zákony měnící ZDP od roku 2013 Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) od 2013: důchodová reforma - změny ZDP novelami: - zákon č. 428/2011 Sb. (na základě sněmovního tisku 414) - zákon č. 399/2012 Sb. (na základě sněmovního tisku 693) - zákon č. 401/2012 Sb. (na základě sněmovního tisku 736) stabilizační balíček - změny ZDP novelami: - zákon č. 500/2012 Sb. (na základě sněmovního tisku 801) 3

4 Nejprve drobnější změny v ZDP (1/3) zákon č. 192/2012 Sb. (na základě sněmovního tisku 524) účinnost od , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ale jedna změna od : ZDP: změna v zaokrouhlení u srážkové daně podle 36.2.a) (příjmy z dluhopisů, netýká se dividendového příjmu) a 36.2.m) (příjmy FO z nepodnikatelských vkladů) základ daně a sražená daň nezaokrouhluje, celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (na základě sněmovního tisku 580): - doplnění 18.4.e) ZDP - u neziskových subjektů předmětem daně není bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a příjem z jejich prvního prodeje 4

5 Nejprve drobnější změny v ZDP (2/3) zákon č. 401/2012 Sb. (na základě sněmovního tisku 564) novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: i) ZDP - rozšíření osvobození dávek státní sociální podpory o dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna - 35ba.1.b) ZDP - rozšíření příjmů u druhého z manželů, které se nezahrnou do částky Kč (= limit pro test, zdali je nárok na slevu na dani na tohoto druhého z manželů), o dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna 5

6 Nejprve drobnější změny v ZDP (3/3) zákon č. 399/2012 Sb.: - přesun ustanovení řešící registrační povinnost z DŘ do ZDP - změna hodně komplikovaná - zákon č. 399/2012 Sb. posunul platnost části zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa (JIM) z na nová ustanovení 39 až 39b ZDP: - registrace poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, a to do 15 dnů (v 125 DŘ bylo dříve do 30 dní) a - registrace plátce daně, a to do 8 dnů (podle 125 DŘ to bylo dříve do 15 dní) 6

7 Důchodové spoření (II. pilíř) nové pojistné zákony: - zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření - zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření základní princip (zjednodušeně) důchodového spoření: - je dobrovolné - zaměstnanec anebo podnikatel s příjmy podle 7 ZDP si hradí sám pojistné u soukromého fondu, a to ve výši 5 % svých příjmů, přičemž stát mu sníží o 3 % jeho odvody na důchodové pojištění (čili I. pilíře) - příjmy => základ pro odvod pojistného na důchodové spoření = vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení 7

8 Důchodové spoření (II. pilíř) - sazby porovnání sazeb pro nepřihlášenou a přihlášenou osobu: zaměstnanec nepřihlášen zaměstnanec přihlášen OSVČ nepřihlášena OSVČ přihlášena důchodové pojištění 6,5 % 3,5 % 28 % 25 % příspěvek na SPZ 0 % 1,2 % důchodové spoření % % maximální vyměřovací základ / maximální základ pojistného 2013 pojistné na způsob určení výše sociální pojištění důchodové spoření 48x průměrná mzda 48x průměrná mzda Kč Kč 8

9 Důchodové spoření (II. pilíř) - změny ZDP pojistné na důchodové spoření doplněno k pojistnému na zdravotní a sociální pojištění do 23.3.a.5 ZDP a 23.3.b.2 ZDP. - zaměstnavatelé vedoucí účetnictví si zvýší základ daně při neodvedení pojistného sraženého zaměstnavatelem zaměstnancům v rámci mzdy nejpozději do konce následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období 38j.10 ZDP mezi náležitosti evidované na mzdovém listě vedeného zaměstnavatelem doplněn požadavek na evidování údaje o částce sraženého a uhrazené zaměstnavatelem na důchodové spoření zaměstnance 25.1.g) ZDP mezi daňově neuznatelné výdaje u OSVČ a fyzické osoby s příjmy z pronájmu bylo doplněno pojistné na důchodové spoření 9

10 Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) nový pojistný zákon: - zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření princip: FO mají možnost spořit na penzi kromě stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem (již nelze nově uzavírat) s pomocí doplňkového penzijního spoření (na které mohou přejít i dosavadní účastníci penzijního připojištění) daňově téměř totožné řešení: - odčitatelné položky fyzické osoby podle 15.5 ZDP - osvobození (do určité výše) příspěvku hrazeného zaměstnavatelem podle 6.9.p) ZDP 10

11 Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) 6.9.p) ZDP: možnost, aby zaměstnanci přispíval na doplňkové penzijní spoření jeho zaměstnavatel - příjem osvobozený do částky Kč Kč ročně (od jednoho zaměstnavatele), a to v úhrnu se stávajícími možnostmi přispívání od zaměstnavatele (na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění a penzijní pojištění) 15.5 ZDP: odčitatelná položka maximálně Kč ročně v úhrnu produkt rok 2012 rok 2013 penzijní připojištění se příspěvky příspěvky státním příspěvkem nad Kč nad Kč penzijní pojištění zdola neomezeno zdola neomezeno doplňkové penzijní spoření --- příspěvky nad Kč 11

12 Osvobození plnění z II. a III. pilíře plnění (důchody) ve II. pilíři plnění (dávky) ve III. pilíři ( 18 zákona č. 426/2011 Sb.) ( 19 zákona č. 427/2011 Sb.) - doživotní starobní důchod, - starobní penze na určenou dobu - doživotní starobní důchod se - invalidní penze na určenou dobu sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, - odbytné - jednorázové vyrovnání - starobní důchod na dobu 20 let, - úhrada jednorázového pojistného - sirotčí důchod na dobu 5 let pro doživotní penzi - úhrada jednorázového pojistného pro penzi - přesně stanovená doba výše důchodu 4.1.h) ZDP osvobození důchodů: doplněno o osvobození plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření (limit do 36nás. minimální mzdy zůstává) 12

13 Osvobození plnění z II. a III. pilíře 4.1.l) ZDP: přepracováno osvobození plnění z penzí (ve III. pilíři): 1. osvobození penzí vyplácených z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchod. pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání 2. osvobození invalidní penze z penzijního připojištění na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 3. osvobozena i jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a plnění z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy 13

14 Neosvobozená plnění z III. pilíře 8.1.e) ZDP dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění snížení podle 8.6 ZDP - pro doplňkové penzijní spoření o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky, ale pro jednorázové vyrovnání + odbytné se nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem aplikuje se 36 ZDP - srážková daň Penzijní společnosti a jejich fondy postavení penzijních společností (uzavírajících smlouvy o doplňkovém penzijním spoření) a jejich fondů (prostřednictvím nichž se prostředky investují): - fondy penzijních společností = PO ( 17.1 ZDP) - obdobná pravidla jako pro investiční společnosti 14

15 Solidární daň solidárního zvýšení daně na přechodnou dobu tří let (pro roky 2013 až 2015), nový 16a ZDP týká se: - příjmů podle 6 ZDP (závislá činnost a funkční požitky), a to ještě bez zvýšení o povinné pojistné, a - dílčího základu podle 7 ZDP (tedy příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po snížení o související výdaje) 7 % solidární daň se aplikuje na částku, o kterou součet příjmů podle 6 ZDP a dílčího základu podle 7 ZDP převýší 48násobek průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ( 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb.) v roce 2013 bude vypočtena z částky nad Kč 15

16 Zadání: Solidární daň - příklad FO má v roce 2013 následující příjmy ke zdanění: - ze závislé činnosti ( 6 ZDP) příjem Kč, odpovídající povinné pojistné je Kč, - z podnikání ( 7 ZDP) je dílčí základ daně Kč (příjmy po snížení o související výdaje), a - jako ostatní příjem ( 10 ZDP) je dílčí základ daně Kč. Dále si FO může uplatnit: Kč za zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, a Kč jako slevu na dani na poplatníka. 16

17 Solidární daň - příklad - pokračování Výpočet daňové povinnosti: - ZD po snížení o odčitatelnou položku = = Kč - jednotná daň = 15 % z = Kč - test solidárního zvýšení daně = = > 0 => bude se aplikovat - solidární daň = 7 % z = 4 029, Kč (zaokrouhlení na koruny nahoru podle 146 odst. 1 DŘ) - daň po zvýšení o solidární daň a snížení o slevu = = Kč 17

18 Solidární daň ze záloh zaměstnavatelé ( 38ha ZDP): budou muset zohlednit solidární daň v odvodu záloh za ty měsíce, kdy příjem zaměstnance (jen mzda hrubá) > 4násobek průměrné mzdy. tj. v roce 2013 více než Kč Příklad - příjem zaměstnance v 02/2013 je Kč. Záloha = ( x 1,34) x 0,15 + ( ) x 0, = x 0, x 0, = = Kč 38g odst. 4 ZDP: pokud se u FO aplikuje solidární zvýšení daně (za celý rok nebo v rámci měsíční zálohy) => FO musí podat přiznání k dani z příjmů sama 18

19 Omezení procentních výdajů FO pro fyzické osoby s příjmy podle 7 ZDP či 9 ZDP, které uplatňují výdaje procentem z příjmů omezení těchto procentních výdajů - částkou Kč v případě, kdy je oproti příjmům uplatňován 40% výdaj - částkou Kč v případě, kdy je oproti příjmům uplatňován 30% výdaj (samostatně posuzováno 7 / 9) netýká se FO uplatňujících 80% nebo 60% výdajů, tj. zemědělských podnikatelů, živnostníků či ostatních příjmů z drobné zemědělské výroby 19

20 Omezení slev a daňového zvýhodnění při aplikaci procentních výdajů 35ca ZDP: osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů nebude moci: - snížit daň o slevu podle 35ba.1.b) ZDP, tedy na druhého z manželů, jehož příjem nepřevýší Kč, ani - uplatnit daňové zvýhodnění na děti a to tehdy: - pokud uplatní procentní výdaje u dílčího základu daně podle 7 ZDP nebo 9 ZDP a - součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, bude vyšší než 50 % celkového základu daně. 20

21 Omezení slev a daňového zvýhodnění při aplikaci procentních výdajů - příklad Zadání: Podnikatel má malé dítě a manželku, která je s dítětem na rodičovské dovolené (její příjem nepřesáhne Kč), a tyto příjmy: - DZD 7 = dílčí základ daně z podnikání ( 7 ZDP) = Kč (výdaje byly uplatněny procentem z příjmů) - DZD 6 = dílčí základ daně ze zaměstnání ( 6 ZDP) = Kč (vč. povinného pojistného). DZD 7 / (DZD 6 + DZD 7) = / ( ) = 60 % => nelze uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě Optimalizace: manželka jako spolupracující osoba => podnikatel na ni převede 1/2 DZD 7 = Kč => pak bude mít DZD 7 / (DZD 6 + DZD 7) = / ( ) < 43 % => podnikatel uplatní zvýhodnění na dítě, manželka slevu na dani na sebe! 21

22 Důchodci bez slevy na dani 35ba.1.a ZDP - základní sleva na dani na poplatníka (ve výši Kč ročně) - doplnění: důchodci, kteří pobírají k starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu) si nesmí uplatnit základní slevu na dani na poplatníka důsledek sleva Kč odpovídá základu cca Kč podle Informace MF z : dojde-li k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem je získání slevy na dani bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu 22

23 Zvláštní sazba daně pro daňové ráje 36.1.c ZDP: zvýšení zvláštní sazby daně z 15 % na 35 % pro osoby, které jsou daňovými rezidenty z tzv. daňových rájů = pro osoby (právnické či fyzické), které nejsou daňovými rezidenty: - v České republice, ani - v jiném členském státu EU nebo dalším státu tvořícím EHP, a ani - třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy (závazné pro ČR) obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů zvýšení se týká příjmů v případech podle 36.1.a) ZDP a 36.1.b) ZDP (např. podíly na zisku, licenční poplatky, úroky, příjmy ze služeb a z nezávislých činností ze zdrojů na území ČR) 23

24 a to je vše k výkladu 24

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více