VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné"

Transkript

1 VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A. Dle návratnosti Příjmy nenávratné: plynou do veřejného rozpočtu jako do peněžního fondu od různých subjektů. Daně, uživatelské poplatky, příjmy z promájmu či prodeje majetku. Tvoří většinu veřejných příjmů. Příjmy návratné emise obligací, bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci. 1

2 B. Dle časového hlediska Příjmy běžné každoročně opakující se příjmy k financování běžných, každoročně se opakujících výdajů. patří sem:» všechny příjmy daňové, uživatelské poplatky, příjmy z pronájmu majetku (nenávratné příjmy)» krátkodobé bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci (návratné příjmy) Příjmy kapitálové spíše jednorázové, neopakující se příjmy, mající nedaňový charakter. Patří sem:» nenávratné příjmy: příjmy z prodeje majetku, kapitálové dotace,» návratné příjmy: střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry a příjmy z emisí střednědobých a dlouhodobých obligací. 2

3 Veřejné příjmy (nenávratné) Daňové Nedaňové Státní rozpočet Rozpočty státních fondů Rozpočty krajů Rozpočty obcí 3

4 Daň - definice: platba» povinná, zákonem uložená,» do veřejného rozpočtu,» neúčelová (většinou)» neekvivalentní,» nenávratná,» která se pravidelně opakuje. Funkce daní DAŇOVÉ PŘÍJMY» fiskální, alokační, redistribuční, stabilizační Daňový systém (daňová soustava) Souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. Požadavky na správně fungující daňový systém:» ekonomická efektivnost zdanění» spravedlnost» politická průhlednost» právní perfektnost» jednoduchost» flexibilita i stabilita 4

5 Daňová kvóta Souvislost s přerozdělováním hrubého domácího produktu. Daňová kvóta:» podíl daní na hrubém domácím produktu Rozdíly v úrovni a struktuře zdanění v jednotlivých zemích rozdíly v hodnotách daňové kvóty a metodické problémy vymezení:» vymezení pojmu daň: je otázkou, co všechno považovat za daň.» možnosti deficitního financování:» existence transferů: transfery lze chápat rovněž jako negativní daň, Obvyklá definice daňové kvóty:» daňová kvóta: podíl daní v právním slova smyslu na HDP.» složená daňová kvóta: podíl daní, sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění na HDP. Pro zjištění daňové kvóty se často využívá klasifikace daní dle OECD. 5

6 A. Základní pojmy Subjekt daně Objekt daně Předmět daně Základ daně Sazba daně Zdaňovací období 6

7 B. Klasifikace daní podle vazby na vlastní důchod subjektu (dopadu) Přímé daně (majetkové a důchodové)» bezprostředně vymezeny poplatníkovi na základě jeho důchodové nebo majetkové situace Nepřímé daně (spotřební všeobecné a specifické akcízy)» placeny a vybírány v cenách zboží, služeb.» nerespektují důchodovou či majetkovou situaci Vymezení poplatníka a plátce podle vztahu k platební schopnosti poplatníka (adresnosti)» Osobní daně» Daně in rem (z latiny - daně na věc) 7

8 podle objektu daně» (daně z hlavy)» majetkové daně» spotřební daně» důchodové daně podle charakteru základu daně» kapitálové» běžné podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu daně bez vztahu ke zdaňovanému základu. daně specifické (jednotkové). daně ad valorem (z latiny - daně k hodnotě) podle stupně progrese: progresivní - proporcionální - regresivní 8

9 C. Daňová soustava ČR» Zákon č. 212 Sb. z roku 1992 o soustavě daní. Zdaňují se:» příjmy (důchody),» spotřeba» majetek: ve vlastnictví či v držbě, nabytí majetku, Daně přímé a nepřímé 9

10 1. přímé daně důchodové (z příjmů): dle poplatníků:» daň z příjmů fyzických osob» daň z příjmů právnických osob majetkové» daň z nemovitostí, tj. daň z pozemků a daň ze staveb. Zdaňuje majetek ve vlastnictví popřípadě v držbě.» tzv. daně převodové: daň dědická (poplatníkem je dědic ze zákona nebo ze závěti, předmětem daně jsou movité a nemovité věci, cenné papíry aj.), daň darovací (předmět daně podobný jako u daně dědické, získaný bezúplatným darováním) a daň z převodu nemovitostí (poplatníkem je převodce, předmětem je hodnota úplatného převodu vlastnictví k nemovitosti).» silniční daň předmětem daně jsou silniční motorová vozidla s SPZ, používaná k podnikatelské činnosti. 10

11 2. nepřímé (spotřební) daně univerzální» daň z přidané hodnoty- předmětem jsou veškerá zdanitelná plnění v tuzemnsku (dodání zboží, poskytování služeb) a zboží z dovozu... specifické (selektivní) plátci jsou fyzické a právnické osoby, které vyrábějí, dovážejí či vyvážejí vybrané výrobky.» daň z piva,» daň z vína,» daň z lihu,» daň z uhlovodíkových paliv a maziv,» daň z tabákových výrobků. 11

12 3. Daním podobné platby» clo (selektivní spotřební daň)» pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti» pojistné na zdravotní pojištění 4. Do daňového systému se obvykle zařazují i poplatky:» správní poplatky» soudní poplatky» místní poplatky» poplatek za užívání silnic a dálnic (dálniční známka) 12

13 Struktura daňových příjmů v ČR (2003) Domácí daně na zboží a služby 30,39% Cla 1,15% Ostatní 0,04% DPFO 13,75% DPPO 12,96% Majetkové daně 1,52% Sociální a zdrav. poj. 40,20% 13

14 Konsolidovaná daňová kvóta a podíl vládních výdajů na HDP v ČR Konsolidovaná daňová kvóta Vládní výdaje bez čistých půjček a dotací TI / HDP Vládní výdaje bez čistých půjček / HDP 40 %

15 Podíl jednotlivých druhů daní na HDP v ČR % Pojistné SZ Daně na zboží a služby Daně z příjmu, majetku a ost

16 ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ státní sdílené svěřené (výlučné) municipální (místní) Rozpočtové určení daní v ČR dle zákona 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (poslední novela 1/2005 Sb.) princip: není-li v zákoně určeno, je daň příjmem SR. Kromě SR daně plynou:» krajům» obcím,» státním fondům (SFDI) převažují sdílené daně 16

17 Sdílení u obcí:» není plošné, ale je vázané na velikost obce» existuje 14 velikostních kategorií obcí, každá kategorie má stanoven velikostní koeficient» MF každoročně publikuje procento, kterým se obec podílí na celostátním výnosu sdílených daní (naposledy vyhláška MF č. 477/2004 Sb.).» procento je dáno vztahem: P = n O t= 1 t O k t t k t 100 kde: O počet obyvatel obce k koeficient velikostní kategorie obce t daná obec n počet obcí Sdílení u krajů: Shodné spektrum sdílených daní jako u obcí. Jednotlivé kraje se podílí stanoveným procentem (dle přílohy zákona 243/2000 Sb.) 17

18 DPH celostátní výnos 8,92% kraje 20,59% obce 70,49% státní rozpočet (stanoveným procentem) (dle přepočteného počtu obyvatel) DPPO (celostátní výnos) (bez daně placené obcemi a kraji) 8,92% kraje 20,59% obce 70,49% státní rozpočet (stanoveným procentem) (dle přepočteného počtu obyvatel) DPFO vybíraná srážkou (celostátní výnos) 8,92% kraje 20,59% obce 70,49% státní rozpočet (stanoveným procentem) (dle přepočteného počtu obyvatel) 18

19 DPFO ze závislé činnosti (celostátní výnos) 8,92% kraje 20,59% obce 1,5% obce 68,99% SR (stanoveným procentem) (dle přepočteného (dle přepočteného počtu obyvatel) počtu zaměstnanců) DPFO ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) (celostátní výnos) 30% obce 60% celostátního výnosu 10% státní rozpočet (dle bydliště podnikatele) 8,92% kraje 20,59% obce 70,49% státní rozpočet (stanoveným procentem) (dle přepočteného počtu obyvatel) 19

20 Spotřební daň z minerálních olejů (celostátní výnos) 9,1% Státní fond dopravní 90,9% státní rozpočet infrastruktury DPPO (daň placená obcemi a kraji) 100% kraje 100% obce (z daně placené kraji) (z daně placené obcemi) Daň z nemovitostí Silniční daň 100% obce (dle umístění nemovistosti) 100% Státní fond dopravní infrastruktury Ostatní daně plynou do SR 20

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více