Daň z příjmu fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň z příjmu fyzických osob"

Transkript

1 Daň z příjmu fyzických osob

2 Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění

3 Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé bydliště a dosahuje příjmů ze zdrojů v ČR i ze zahraničí Cizinci, kteří se na území ČR zdržují alespoň 183 dní v kalendářním roce Ti, kterým to stanoví mezinárodní smlouvy

4 Předmět daně 6 -příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnání) 7 -příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 8 -příjmy z kapitálového majetku 9 -příjmy z pronájmu 10 -ostatní příjmy

5 Osvobození příjmů od daně Příjmy z prodeje nemovitostí příjmy zprodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu avčetně souvisejícího pozemku 4 odst. 1 písm. a) ZDP; příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo nebytových prostor Příjmy z prodeje movitých věcí jsou osvobozeny od daně zpříjmů fyzických osob ( 4 odst. 1 písm. c) nevztahuje se na příjmy zprodeje motorových vozidel, letadel alodí, pokud doba mezi nabytím aprodejem nepřesáhne 1 rok, a na příjmy zprodeje movitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku Příjmy z prodeje cenných papírů Přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem při jejich prodeji dobu 3 roky Výjimka: cenné papíry koupené do (osvobození po uplynutí 6 měsíců od nabytí, pouze do limitu 5% podílu) Cenné papíry, které byly v obchodním majetku (do 3 let po ukončení), jsou osvobozeny po uplynutí 5 let

6 Základ daně Základem daně je rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a výdaji poplatníka, pokud není zákonem u jednotlivých paragrafů stanoveno jinak. Daň fyzické osoby se určí ze základu daně, sníženého o nezdanitelnou část ZD, o odčitatelné položky a daňovou ztrátu minulých let.

7 6 - Příjmy ze závislé činnosti Příjmy z pracovněprávního poměru Příjmy z funkčních požitků Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů Odměny členů statutárních orgánů Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti Základem daně jsou tyto příjmy navýšené koeficientem 1,34 (superhrubá mzda)

8 7 - Příjmy z podnikání Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství Příjmy ze živnosti Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů Podíly společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku

9 7 - Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Příjmy z autorských práv Příjmy z výkonu nezávislého povolání Příjmy znalce, tlumočníka, rozhodce, zprostředkovatele Příjmy z činnosti správce konkursní podstaty

10 Základ daně dle 7 Základem daně jsou příjmy dle 7 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výdaje lze uplatnit několika způsoby: - Na základě účetnictví - Na základě daňové evidence - Procentem příjmů

11 Neprokázané výdaje Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené k dosažení příjmů, může uplatnit výdaje jako % z hodnoty příjmů: 80% z příjmů zemědělské výroby a řemeslných živností 60% z příjmů ze živnosti 40% z ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (max ,- Kč) 30% z pronájmu (max ,-Kč)

12 Daňová evidence - 7b Daňová evidence má zajistit údaje o příjmech a výdajích o majetku a závazcích Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků se provádí k poslednímu dni zdaňovacího období.

13 8 - příjmy z kapitál. majetku Srážková daň (příjmy z ČR): podíly na zisku (dividendy) podíly na zisku tichého společníka úroky z vkladů, výhry a výnosy z vkladů úroky z vkladů na běžném účtu úrokové a jiné výnosy z držby směnek příjmy z prodeje předkupního práva na CP Zdanit: úroky a výnosy z poskytnutých půjček a úvěrů

14 9 - příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů (i jejich částí) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené. Neuplatní-li se výdaje prokazatelně, může poplatník uplatnit jako výdaj 30% z hodnoty příjmů.

15 10 - ostatní příjmy Do tohoto paragrafu se uvádějí veškeré příjmy podléhající zdanění, které nelze zahrnout pod 6 až 9. (příležitostné příjmy, příjmy z převodů, příjmy ze zděděných práv, výhry v loteriích a podobných hrách, podíly společníka obchodní společnosti, ceny ze soutěží, ) Výdaje lze uplatnit prokazatelně vynaložené avšak jen do výše příjmů.

16 Nezdanitelná část základu daně dle 15 dary v úhrnu nejvýše 15% ze základu daně (min ,-Kč) zaplacené úroky z hypotečního úvěru (max ,-Kč na domácnost) zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (max ,- Kč) zaplacené pojistné na životní pojištění (max ,- Kč) zaplacené členské odborové příspěvky (max ,- Kč) zaplacené zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (max ,- Kč)

17 34 - odčitatelné položky 1) daňová ztráta nejdéle v5 zdaňovacích obdobích (např. ztrátu vyměřenou za rok 2009 je možné uplatnit v letech 2010 až 2014) 2) 100 % nákladů (výdajů) vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje

18 Metodika stanovení základu daně Při stanovení základu daně fyzické osoby je nejprve třeba stanovit dílčí základy daně. Vycházíme-li zjednotlivých druhů příjmů, pak se dílčí základy daně (DZD) stanoví takto: 1. DZD 6 = P C * 1,34, (DZD 6 > 0), kde : P C je celkový příjem (hrubý příjem, hrubá mzda), 1,34 je koeficient tzv. superhrubého příjmu 2. DZD 7 = P V dzu, (DZD 7 = 0, > 0, < 0), kde: P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi vkalendářním roce (ve zdaňovacím období), V dzu jsou výdaje na dosažení, zajištění audržení příjmů.

19 Metodika stanovení základu daně 3. DZD 8 = P (DZD 8 > 0, = 0), kde: P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce. 4. DZD 9 = P V dzu, (DZD 9 = 0, > 0, < 0), kde: P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce. V dzu jsou výdaje na dosažení, zajištění audržení příjmů. 5. DZD 10 = P V d, (DZD 10 = 0, > 0), kde: P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce. V d jsou výdaje na dosažení příjmů. Výdaje na dosažení příjmů mohou být maximálně do výše příjmů

20 Metodika stanovení základu daně Základ daně fyzické osoby se pak stanoví takto: ZD = dílčí základy daně za 6 až 10 nezdanitelná část základy daně odčitatelné položky Základ daně může být větší než nula nebo roven nule. V daňovém přiznání fyzické osoby se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

21 Sazba daně Od roku 2008 je sazba daně 15% Od r se příjmů fyzických osob nad 48x průměrné mzdy (v r ročně ,-Kč nebo ,-Kč měsíčně) aplikuje tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7% z příjmů nad tuto částku. Jedná se o součet hrubé mzdy z 6 a dílčího základu daně z 7 po odečtení odčitatelných položek (ztrát z podnikání z minulých let a odpočtu na výzkum a vývoj). Zaměstnanci, kterých se týká solidární daň (třeba i pouze jeden měsíc např. z titulu mimořádné odměny) mají povinnost podat daňové přiznání na konci roku. Dle současné legislativy platí pouze do r

22 35ba - slevy na dani Fyzické osoby mohou uplatnit slevy na dani v této výši : Kč na poplatníka; Kč na manželku (manžela) žijící spoplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující částku Kč ročně; je-li manžel(-ka) držitelem průkazuztp-p, zvyšuje se částka slevy na dani na dvojnásobek, tj. na Kč; Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod 1. nebo 2. stupně; Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod 3.stupně; Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P; Kč, je-li poplatník osobou soustavně se připravující na své povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do 26let

23 35c daňové zvýhodnění Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši ,- Kč ročně. Zvýhodnění se uplatňuje formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací obou. Omezení daňového bonusu: maximálně ,- Kč ročně může uplatnit poplatník, který měl příjem podle 6, 7, 8 nebo9 alespoň ve výši 6-násobku minimální mzdy (51.000,- Kč v r. 2014) Nerezident může uplatnit daňový bonus, jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů 35ca: slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti nelze uplatnit, pokud se pro dílčí základy 7 a 9 uplatňovaly paušální výdaje a tyto tvoří více než 50% celkového základu daně.

24 38a - zálohy Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohy se neplatí, pokud poslední známá daňová povinnost nepřesáhla Kč. Byla-li daňová povinnost nad Kč a pod Kč - platí se zálohy ve výši 40 % pololetně. Byla-li daňová povinnost nad Kč -platí se zálohy ve výši 25 % čtvrtletně.

25 38m - daňové přiznání Daňové přiznání se podává i v případě, že: je vykázán základ daně ve výši nula je vykázána daňová ztráta

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu. Lucie Kalenská

Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu. Lucie Kalenská Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu Lucie Kalenská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je porovnat zdanění příjmů fyzických osob ze závislé

Více

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

Daňová optimalizace OSVČ. Petra Lengálová

Daňová optimalizace OSVČ. Petra Lengálová Daňová optimalizace OSVČ Petra Lengálová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou. Cílem bakalářské práce byla optimalizace daňové

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Omezení uplatnění daňových sleva daňového zvýhodnění

Omezení uplatnění daňových sleva daňového zvýhodnění HLA VNÍ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2013 Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ( 16a zákona o daních z příjmů} Jedná se o dočasné opatření, které je zavedeno pro roky

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

3. Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů)

3. Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) 1. 2. VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 3. Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více