P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU"

Transkript

1 P ÍLOHA I SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1

2 1. NÁZEV P ÍPRAVKU IXIARO, injek ní suspenze Vakcína proti japonské encefalitid (inaktivovaná, adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny IXIARO obsahuje: virus japonské encefalitidy kmen SA (inaktivovaný) 1,2 6 mikrogram 3 odpovídá síle 460 ng ED 50 1 Produkovaný v bu kách Vero. 2 Adsorbováno na algeldrát 0,25 milligramu Al Celkový obsah bílkoviny. Úplný seznam pomocných látek, viz bod LÉKOVÁ FORMA Injek ní suspenze. irá tekutina s bílým precipitátem. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace P ípravek ur en k aktivní imunizaci proti japonské encefalitid u dosp lých. Použití vakcíny IXIARO by m lo být zváženo také u jedinc s rizikem expozice b hem cestování nebo p i zam stnání. 4.2 Dávkování a zp sob podání Dávkování Dosp lí Základní vakcina ní cyklus sestává ze dvou samostatných 0,5ml dávek podaných podle tohoto schématu: první dávka v Den 0. Druhá dávka: 28 dní po první dávce. Doporu uje se, aby osoby, kterým byla podána první dávka vakcíny IXIARO, dokon ily primární 2-dávkový o kovací cyklus vakcínou IXIARO. Pokud není primární imunizace dv ma injekcemi dokon ena, nemusí být zajišt na plná ochrana p ed onemocn ním. Existují údaje o tom, že druhá injekce podaná do 11 m síc po první dávce vede k vysoké mí e sérokonverze (viz bod 5.1). Posilovací (booster) dávka Posilovací dávka (t etí dávka) by se m la podat b hem druhého roku (tzn m síc ) po doporu ené primární imunizaci, p ed potenciální novou expozicí JEV. Osoby vystavené trvalému riziku nákazy japonskou encefalitidou (laboratorní personál nebo osoby pobývající v endemických oblastech) by m ly dostávat posilovací dávku za 12 m síc po primární imunizaci (viz bod 5.1). Údaje o pot eb dalších posilovacích dávek nejsou k dispozici. 2

3 D tští pacienti Podávání vakcíny IXIARO d tem a mladistvým se vzhledem k nedostate ným údaj m o bezpe nosti a ú innosti nedoporu uje. Zp sob podání Vakcína má být podána intramuskulární injekcí do deltového svalu. Nikdy nesmí být podána intravaskulárn. Výjime n m že být vakcína IXIARO podána také subkutánn, a to pacient m s trombocytopenií nebo poruchami krvácivosti, protože po intramuskulárním podání se u nich m že objevit krvácení. Subkutánní podání m že vést k nedostate né odezv na o kování (viz bod 4.4). Je však t eba upozornit, že neexistují žádné údaje o klinické ú innosti, které by podporovaly subkutánní podání vakcíny. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na lé ivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek nebo na kterákoli rezidua (nap. protaminsulfát) tohoto p ípravku. Jedinc m, kte í vykazují hypersenzitivní reakce po první dávce vakcíny, by nem la být podána druhá dávka. Podání vakcíny musí být odloženo u osob se závažným akutním hore natým onemocn ním. 4.4 Zvláštní upozorn ní a opat ení pro použití Stejn jako u všech injek ních vakcín musí být pro p ípad vzácných anafylaktických reakcí po aplikaci vakcíny vždy k dispozici odpovídající lé ebná opat ení a dohled. Za žádných okolností nesmí být vakcína IXIARO podávána intravaskulárn. Stejn jako u jiných vakcín nemusí o kování vakcínou IXIARO ve všech p ípadech zajistit ochranu proti onemocn ní. Vakcína IXIARO nechrání proti encefalitid zp sobené jinými mikroorganismy. Stejn jako jiné intramuskulární injekce by ani tato vakcína nem la být podávána intramuskulárn osobám s trombocytopenií, hemofilií nebo jinými poruchami krvácivosti (viz bod 4.2). Míra sérokonverze pozorovaná 10 dní po prvním o kování byla 29,4 % a jeden týden po druhém o kování 97,3 %. Základní o kování by proto m lo být ukon eno alespo jeden týden p ed potenciální expozicí viru japonské encefalitidy (JEV). Ochrana p ed japonskou encefalitidou není do obdržení druhé dávky zajišt na. 4.5 Interakce s jinými lé ivými p ípravky a jiné formy interakce Jedna klinická studie zkoumala soub žné podávání vakcíny IXIARO a inaktivované vakcíny proti hepatitid A. Imunitní reakce na vakcínu proti viru japonské encefalitidy (JEV) neovliv ovala imunitní reakci na vakcínu proti hepatitid A (HAV), a naopak. Bylo prokázáno, že soub žné podání vakcíny IXIARO a vakcíny proti hepatitid A nevykazuje s ohledem na geometrické pr m rné titry (GMT) anti-jev neutraliza ních protilátek a protilátek HAV a míru sérokonverze v porovnání s podáním t chto vakcín samostatn horší výsledky (viz bod 5.1). U osob, které byly soub žn o kovány vakcínou IXIARO a vakcínou proti hepatitid A, nebyl v porovnání s osobami, kterým byla podána samotná vakcína IXIARO nebo vakcína proti hepatitid A, zjišt n statisticky významný vyšší výskyt systémových nebo lokálních nežádoucích ú ink. U pacient, kte í podstupují imunosupresivní lé bu, nebo pacient s imunodeficiencí nemusí být dosaženo adekvátní imunitní reakce. 4.6 T hotenství a kojení T hotenství O použití vakcíny IXIARO u t hotných nebo kojících žen je k dispozici pouze omezené množství údaj. Ve studiích na zví atech byly zjišt ny nálezy nejasného klinického významu (viz bod 5.3). Z preventivních d vod je t eba se vyvarovat použití vakcíny IXIARO b hem t hotenství nebo kojení. 3

4 Kojení Není známo, zda se p ípravek IXIARO vylu uje do lidského mate ského mléka. Vzhledem k tomu, že systémová expozice p ípravku IXIARO je u kojících žen zanedbatelná, v souvislosti s p ípravkem se nep edpokládají žádné ú inky na kojené novorozence/kojence. 4.7 Ú inky na schopnost ídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie, které by zkoumaly ú inky vakcíny IXIARO na schopnost ídit vozidla nebo obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí ú inky Bezpe nost vakcíny byla hodnocena v r zných kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studiích, do kterých bylo za azeno zdravých dosp lých, kterým byl podán p ípravek IXIARO. Výskyt nežádoucích ú ink lze o ekávat p ibližn u 40 % o kovaných. Objevují se obvykle v pr b hu prvních t í dn po o kování, jsou obvykle mírné a do n kolika dní vymizí. Mezi první a druhou dávkou nebo po podání posilovací dávky nebyl zaznamenán vzestup po tu nežádoucích ú ink. Mezi nej ast ji hlášené nežádoucí ú inky pat ily bolest hlavy a myalgie, které se objevovaly u p ibližn 20 %, respektive 13 % subjekt. Nežádoucí ú inky jsou uvedeny podle následujících frekvencí výskytu: Velmi asté: 1/10 asté: 1/100 až < 1/10 Mén asté: 1/1 000 až < 1/100 Vzácné: 1/ až < 1/1 000 Velmi vzácné: < 1/10 000, není známo (z dostupných údaj nelze ur it) Infekce a infestace Mén asté: zán t nosohltanu, rýma Poruchy krve a lymfatického systému Mén asté: lymfadenopatie Vzácné: trombocytopénie Poruchy nervového systému Velmi asté: bolest hlavy Mén asté: migréna, závrat Vzácné: parestézie, neuritida Poruchy ucha a labyrintu Mén asté: závra Srde ní poruchy Vzácné: palpitace, tachykardie Respira ní, hrudní a mediastinální poruchy Vzácné: dušnost Gastrointestinální poruchy asté: nauzea Mén asté: zvracení, pr jem, bolesti b icha Poruchy k že a podkožní tkán Mén asté: vyrážka, pruritus Vzácné: kop ivka, erytém 4

5 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkán Mén asté: muskuloskeletální ztuhlost Vzácné: bolesti kon etin, artralgie Celkové poruchy a reakce v míst aplikace Velmi asté: místo aplikace: bolest, citlivost asté: únava, ch ipkovité onemocn ní, pyrexie, misto aplikace: erytém, zatvrdnutí, otok, sv d ní Mén asté: zimnice, malátnost, hematom v míst aplikace Vzácné: periferní otok Vyšet ení Mén asté: zvýšené hladiny jaterních enzym 4.9 P edávkování Nebyl hlášen žádný p ípad p edávkování. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: vakcíny proti encefalitid. ATC kód: J07BA02 Mechanismus ú inku Mechanismus ú inku vakcín proti japonské encefalitid (JE) není dosud p esn objasn n. Studie na zví atech prokázaly, že vakcína stimuluje imunitní systém k produkci protilátek proti viru japonské encefalitidy, které jsou nej ast ji protektivní. Byly provedeny studie provoka ní expozice (challenge) virem u myší, které byly lé eny lidským antisérem po imunizaci p ípravkem IXIARO. Z t chto studií vyplynulo, že tém všechny myši, které m ly v plak-reduk ním neutraliza ním testu titr protilátek alespo 1:10, byly po provoka ní expozici smrtelnou dávkou viru japonské encefalitidy p ed onemocn ním chrán ny. Klinické studie Nebyly provedeny žádné prospektivní studie ú innosti. Imunogenicita p ípravku IXIARO byla zkoumána u p ibližn zdravých dosp lých subjekt, a to v sedmi randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a t ech nekontrolované studiích. Imunogenicita vakcíny byla hodnocena v randomizované zaslepené (hodnotitel) multricentrické klinické studii fáze 3, kontrolované lé ivou látkou, do které bylo za azeno 867 zdravých subjekt mužského i ženského pohlaví, kterým byla podána vakcína IXIARO nebo vakcína proti JEV schválená ve Spojených státech JE-VAX (ve schématu podání v den 0, 7 a 28 subkutánní injekcí). Dva primární cílové parametry byly míra sérokonverze (titr protilátek anti-jev 1:10) a geometrické st ední hodnoty titr (GMT) 56. den, které byly posuzovány pomocí plak-reduk ního neutraliza ního testu (PRNT) u celé studované populace. V den 56 byl podíl subjekt, kte í dosáhli sérokonverze, v obou lé ených skupinách podobný (96,4 % v p ípad vakcíny IXIARO a 93,8 % u vakcíny JE-VAX). GMT se do dne 56 zvýšily na 243,6 u vakcíny IXIARO a na 102,0 u vakcíny JE-VAX. Imunitní odpov di vyvolané vakcínou IXIARO nebyly horší než odpov di vyvolané vakcínou JE-VAX (tabulka 1). Tabulka 1: Míra sérokonverze a geometrické st ední hodnoty titr vakcín IXIARO a JE-VAX u populací dle protokolu. Titry neutraliza ních protilátek proti JEV byly m eny proti JEV kmeni SA

6 asový bod Míra sérokonverze IXIARO N=365 % (n) JE-VAX N=370 % (n) Návšt va 0 (screening) 0 0 Návšt va 3 (den 28) 54 (197) 86,8 (321) Návšt va 4 (den 56) 96,4 (352) 93,8 (347) Geometrická st ední hodnota titru (stanovený plak-reduk ním neutraliza ním testem) asový bod IXIARO N = 365 GMT (n) JE-VAX N = 370 GMT (n) Návšt va 0 (screening) 5,0 (365) 5,0 (370) Návšt va 3 (den 28) 17,4 (363) 76,9 (367) Návšt va 4 (den 56) 243,6 (361) 102,0 (364) Jako sekundární cílový parametr byl v této studii, kontrolované lé ivou látkou, posuzován vliv v ku na imunitní odpov na vakcíny IXIARO a JE-VAX, a to srovnáním subjekt ve v ku nad 50 let (N = 262, st ední v k 59,8) se subjekty ve v ku do 50 let (N = 605, st ední v k 33,9). Míra sérokonverze 28. den a 56. den po o kování se u vakcín IXIARO a JE-VAX u subjekt ve v ku < 50 let signifikantn nelišila od míry sérokonverze u subjekt ve v ku 50 let. Geometrické st ední hodnoty titr byly 28. den signifikantn vyšší u subjekt ve v ku < 50 let ve srovnání se subjekty ve v ku 50 let ve skupin JE-VAX (80,9 oproti 45,9, p = 0,0236), ale 56. den již v této lé ebné skupin nebyl žádný signifikantní rozdíl. Ve skupin, které byla podávna vakcína IXIARO, nebyl pozorován žádný signifikantní vliv v ku na geometrickou st ední hodnotu titru. Míra sérokonverze 28. den a 56. den se u subjekt ve v ku < 50 let signifikantn nelišila od míry sérokonverze u subjekt ve v ku 50 let ani v jedné lé ebné skupin. P etrvávání protilátek P etrvávání protilátek bylo hodnoceno v nekontrolované následné klinické studii fáze 3, kam byli za azeni ti, kte í dokon ili dv pivotní studie a kterým byla podána alespo jedna dávka vakcíny IXIARO. Dlouhodobá imunogenicita vyvolaná vakcínou IXIARO byla hodnocena u podskupiny sestávající ze 181 subjekt po dobu až 24 m síc (skupina intent-to-treat, ITT) a u 152 subjekt maximáln do 36 m síc po první vakcinaci p ípravkem IXIARO. Po ty subjekt s PRNT 50 1:10 a GMT ve 2., , 24. a 36. m síci jsou pro populaci ITT shrnuty v tabulce 2. Tabulka 2: Po ty subjekt s PRNT 50 1:10 a geometrické st ední hodnoty (GMT) titr ve 2., , 24. a 36. m síci po o kování vakcínou IXIARO (populace ITT) Podíl subjekt s PRNT 50 1:10 GMT asový bod % (n/n) 95% interval spolehlivosti GMT (N) 95% interval spolehlivosti 2.m síc 98,9 (179/181) [96,1, 99,7] 310,8 (181) [268,8, 359,4] 6. m síc 95,0 (172/181) [90,8, 97,4] 83,5 (181) [70,9, 98,4] 12.m síc 83,4 (151/181) [77,3, 88,1] 41,2 (181) [34,4, 49,3] 24.m síc 81,8 (148/181) [75,5, 86,7] 44,3 (181) [36,7, 53,4] 36.m síc 84,9 (129/152) [78,32, 89,70] 43,8 (152) [36,5, 52,6] Podle p edpoklad tedy dochází k poklesu GMT, který odpovídá údaj m o jiných inaktivovaných vakcínách proti JE. 6

7 V další otev ené následné studii fáze 3 bylo hodnoceno p etrvávání protilátek po dobu 24 m síc po primární vakcinaci. Do této kontrolní studie bylo za azeno celkov 116 subjekt, kterým byly podány primární dávky p ípravku IXIARO dle doporu eného schematu. Procento subjekt s PRNT 50 1:10 bylo 82,8% (95% interval spolehlivosti: 74,9, 88,6, N=116) v 6. m síci a 58,3% ve 12. m síci (95% interval spolehlivosti: 49,1, 66,9, N=115). Ve 24. m síci byly u 48,3% (95% interval spolehlivosti: 39,4, 57,3, N=116) subjekt, které dokon ily doporu enou primární imunizaci, nadále p ítomny titry PRNT 50 1:10. Hodnota GMT u t chto subjekt byla ve 24. m síci 16,2 (95% interval spolehlivosti: 13,8, 19,0). Posilovací imunizace V nekontrolované otev ené studii fáze 3 byla podána jedna 6 g posilovací dávka p ípravku IXIARO 15.m síc po primární imunizaci. Všechny ze 198 lé ených subjekt byly za azeny do populace ITT a bezpe nostní populace. Procenta subjekt s PRNT 50 1:10 a GMT v pr b hu sledovaného období jsou shrnuty níže v tabulce 3: Tabulka 3: Procenta subjekt s PRNT 50 1:10 a GMT p ed podáním posilovací dávky a v 1, 6 a 12 m síc po podání jedné 6 g posilovací dávky, která byla subjekt podána 15 m síc po doporu ené primární imunizaci p ípravkem IXIARO (populace ITT) P ed podáním posilovací dávky, den 0 (n=198) Procenta subjekt s PRNT 50 1:10 GMT 95% CI 95% CI 69,2% [62,4%, 75,2%] 22,5 [19,0, 26,7] 28.den 28 (n=198) 100,0% [98,1%, 100,0%] 900,1 [742,4, 1091,3] 6.m síc 6 (n=197) 98,5% [95,6%, 99,5%] 487,4 [390,7, 608,1] 12.m síc 12 (n=194) 98,5% [95,6%, 99,5%] 361,4 [294,5, 443,5] Nekompletní primární imunizace Imunogenicita posilovacích dávek byla též hodnocena ve studii hodnotící p etrváváni imunity po r zných primárních imuniza ních režimech (2x6 g: N=116, 1x12 g: N=116 nebo 1x6 g: N=117). Jedna 6 g posilovací dávka byla podána v 11. nebo 23. m síci po první dávce subjekt m, u nichž byla zjišt na séronegativita (s titry PRNT 50 < 1:10) 6 a/nebo 12 m síc po primární imunizaci. Výsledky ukazují, že druhá injekce primární imuniza ní série m že být podána až do 11. m síce po první dávce. Imunitní odpov di na další dávky v jiných asových bodech po dokon ené nebo nedokon ené primární imunizaci jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4: SCR a GMT ve tvrtém týdnu po jedné 6 g posilovací dávce podané subjekt m s PRNT 50 <1:10 (PRNT 50 <1:10 znamená, že subjekt není dále již chrán n sérovými protilátkami) 11m síc nebo 23 m síc po doporu ené primární imunizaci (2x6 g) nebo nekompletní (1x6 g) primární imunizaci p ípravkem IXIARO (populace ITT) 7

8 (n / N) SCR GMT [95% interval spolehlivosti] Posilovací dávka po doporu ené primární imunizaci (2x6 g) Posilovací dávka v 11.m síci (17 / 17) 100 % 673,6 [378,7, 1198,2] Posilovací dávka v 23.m síci (27 / 27) 100 % 2536,7 [1467,7, 4384] Druhá dávka po nekompletní primární imunizaci (1x6 g) Druhá dávka v 11.m síci (99 / 100) 99 % 504,3 [367,3, 692,3] Druhá dávka ve 23. m síci (5 / 5) 100 % 571,4 [88,2, 3702,9] Soub žné použití Jedna klinická studie zkoumala soub žné použití vakcíny IXIARO a inaktivované vakcíny proti viru hepatitidy A (HAV) (HAVRIX 1440). Imunitní reakce na virus JE neovliv ovala imunitní reakci na virus HAV, a naopak. Bylo prokázáno, že soub žné podání vakcíny IXIARO a inaktivované vakcíny proti hepatitid A nevykazuje s ohledem na geometrické st ední hodnoty titr (GMT) anti-jev neutraliza ních protilátek a protilátek HAV a na míru sérokonverze horší výsledky v porovnání s podáním t chto vakcín samostatn (tabulka 5). Tabulka 5: Míry sérokonverze a geometrická st ední hodnota titru anti-jev neutraliza ních protilátek 56. den a míry sérokonverze a geometrická st ední hodnota titru pro protilátky HAV 28. den u populace dle protokolu Míry sérokonverze (SCR) a geometrická st ední hodnota titru anti-jev neutraliza ních protilátek 56.den % se SCR GMT 95 % CI Skupina C: IXIARO + HAVRIX ,0 202,7 [153,7, 261,2] Skupina A: IXIARO + placebo 98,2 192,2 [147,9, 249,8] Míry sérokonverze a geometrická st ední hodnota titru protilátek HAV 28.den % se SCR GMT 95 % CI Skupina C: IXIARO + HAVRIX ,0 150,0 [111,7, 202,3] Skupina B: HAVRIX + placebo 96,2 124,0 [91,4, 168,2] 5.2 Farmakokinetické vlastnosti U vakcín se hodnocení farmakokinetických vlastností nevyžaduje. 5.3 P edklinické údaje vztahující se k bezpe nosti Neklinické údaje o toxicit jsou omezené. Ve studii reproduk ní toxicity a pre/postnatální toxicity nebyly v souvislosti s vakcínou zaznamenány žádné ú inky na reprodukci, váhu plodu, p ežití a vývoj potomk. Ve skupin, které byly podány 2 dávky, však byla pozorována neúplná osifikace ástí kostry, avšak tento ú inek nebyl pozorován u skupiny, které byly podány 3 dávky. V sou asnosti je složité vyjád it se k tomu, zda tento fenomén vznikl v souvislosti s o kováním, i nikoliv. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Roztok chloridu sodného ve fosfátovém pufru obsahuje: 8

9 chlorid sodný, dihydrogenfosfore nan draselný, dodekahydrát hydrogenfosfore nanu sodný, voda na injekci. Pomocné látky viz bod Inkompatibility Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tato vakcína nesmí být mísena s žádnými dalšími lé ivými p ípravky. 6.3 Doba použitelnosti 18 m síc 6.4 Zvláštní opat ení pro uchovávání Uchovávejte v chladni ce (2 8 C). Chra te p ed mrazem. Uchovávejte v p vodním obalu, aby byl p ípravek chrán n p ed sv tlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení 0,5 ml suspenze v p edpln né injek ní st íka ce (sklo typu I) s pryžovou zátkou (chlorobutylová pryž). Balení obsahuje 1 injek ní st íka ku se samostatnou jehlou nebo bez jehly. 6.6 Zvláštní opat ení pro likvidaci p ípravku Nepoužívejte p ípravek, je-li fólie blistru porušena, nebo je balení jinak poškozeno. P i uchovávání m že být patrná jemná bílá usazenina s bezbarvým supernatantem. P edpln nou injek ní st íka ku je možné ihned použít. Neobsahuje-li balení jehlu, použijte sterilní jehlu. Pro p ipojení jehly Luer odstra te kryt hrotu st íka ky opatrným oto ením. Nepokoušejte se odlomit nebo vytáhnout hrot, protože by to mohlo st íka ku poškodit. P ed upot ebením prot epejte. D kladné prot epání t sn p ed podáním je nutné, aby si vakcína uchovala charakter suspenze. Použijte celou doporu enou dávku vakcíny. P ed prot epáním m že mít vakcína IXIARO vzhled iré tekutiny s bílým precipitátem. Po d kladném prot epání se vytvo í bílá, zakalená tekutina/suspenze. Vakcína by m la být p ed aplikací vizuáln zkontrolována, zda nedošlo ke zm n barvy nebo charakteru obsahu ( áste ky). Jsou-li v p ípravku p ítomny áste ky nebo jeví-li zm nu barvy anebo se zdá, že je poškozena injek ní st íka ka, p ípravek zlikvidujte. Všechen nepoužitý p ípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Intercell AG Campus Vienna Biocenter 3 A-1030 Víde Rakousko 8. REGISTRA NÍ ÍSLO(A) EU/1/08/501/001 EU/1/08/501/002 9

10 9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU Podrobné informace o tomto p ípravku jsou uve ejn ny na webových stránkách Evropské lékové agentury 10

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P íbalová informace: informace pro uživatele

P íbalová informace: informace pro uživatele P íbalová informace: informace pro uživatele Optaflu injek ní suspenze v p edpln né injek ní st íka ce Vakcína proti ch ipce (inaktivovaný povrchový antigen p ipravený v bun né kultu e) P e t te si pozorn

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

B. P ÍBALOVÁ INFORMACE

B. P ÍBALOVÁ INFORMACE B. P ÍBALOVÁ INFORMACE 23 P íbalová informace: informace pro uživatele Bexsero injek ní suspenze v p edpln né injek ní st íka ce Vakcína proti meningokok m skupiny B (rdna, komponentní, adsorbovaná) Tento

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sp.zn. sukls175775/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER. Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Sp.zn. sukls175775/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER. Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Sp.zn. sukls175775/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus)

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls171917/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UIVATELE

P ÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UIVATELE P ÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UIVATELE Prevenar 13 injek ní suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-ti valentní, adsorbovaná) P e t te si pozorn celou p íbalovou informaci d íve,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls260035/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Inaktivovaná vakcína proti klíšťové encefalitidě 2. KVALITATIVNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná.

Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (1 ml)

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU STAMARIL Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem v přeplněné injekční stříkačce. Vakcína proti žluté zimnici (živá). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více