Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ:

2 1. Úvod Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje vydává v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v Libereckém kraji a Libereckým krajem (dále školy a školská zařízení). Nedílnou součástí je soustava krajských normativů. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů vychází: ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 160 až 163; z vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů; ze směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.; z Rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ čj. 335/ Dle této metodiky postupuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, školy a školská zařízení. 2. Hlavní aspekty rozpisu rozpočtu ve vztahu k republikovým normativům Základním principem rozpisu přímých výdajů školám a školským zařízením je v souladu s 161 školského zákona normativní rozpis z MŠMT na kraje prostřednictvím republikových normativů. Republikové normativy stanovují výši přímých výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 2.1 Výkony Normativní rozpis přímých výdajů prostřednictvím republikových normativů se odvíjí od počtu dětí, žáků a studentů příslušné věkové kategorie, v případě Libereckého kraje je situace v této oblasti následující: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let ,1% 6 14 let ,3% let ,2% let ,5% 3 18 let v KZÚV ,2% celkem ,2% V případě věkové kategorie 3 5 let (zpravidla děti účastnící se předškolního vzdělávání) pokračuje pozitivní trend růstu výkonů rozhodných pro rozpis rozpočtu, naopak ve dvou rozhodných kategoriích 6 14 let a let se nadále nepříznivě promítá demografický vývoj (nárůst ve věkové kategorii let není způsoben nárůstem počtu žáků na úrovni středního vzdělávání, ale změnou metodiky, kdy do počtu žáků jsou započítáváni i žáci 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání, aniž by však tato skutečnost měla dopad na zvýšení celkového objemu finančních prostředků). V případě kategorie let oproti předchozímu roku došlo k mírnému poklesu. Pokles v kategorii 3 18 let souvisí s dokončením úpravy kapacit v souladu se zákonem 2

3 č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost se promítá do možností rozpisu přímých výdajů zejména v těch oblastech, které nejsou nositelem výkonu, zejména tedy základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbové studium, neboť ty jsou financovány v rámci částky určené pro děti, žáky a studenty příslušné věkové kategorie. 2.2 Republikové normativy Republikové normativy, po promítnutí relevantním změn ve srovnání s rokem 2008, znamenají v oblasti mzdových prostředků vč. odvodů následující zvýšení: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 36799, ,0 280,0 0,8% 6 14 let 42407, ,0 787,0 1,9% let 51591, ,2-525,8-1,0% let 44416, ,0 336,0 0,8% 3 18 let v KZÚV , ,0 1584,0 0,8% V případě republikových normativů ostatních neinvestičních výdajů byla ponechána výše roku 2008, neboť disponibilní zdroje ONIV pro regionální školství neumožňují posílení tohoto ukazatele. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 297,00 0 0% 6 14 let 792,00 792,00 0 0% let 921,00 921,00 0 0% let 538,00 538,00 0 0% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,00 0 0% Nicméně, v souvislosti s povinností zaměstnavatelů vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy, byl ukazatel ONIV zvýšen o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mezd. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 417,00 120,00 40,40% 6 14 let 792,00 932,00 140,00 17,68% let 921, ,8 165,00 18,31% let 538,00 682,8 145,00 26,95% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,4 680,00 44,36% 2.3 Limit počtu zaměstnanců Součástí republikových normativů je i vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. Pro rok 2009 byly ze strany MŠMT stanoveny následující limity počtu zaměstnanců: 3

4 věková kategorie limit počtu zaměstnanců 3 5 let 140, let 129, let 148, let 117, let v KZÚV 716,330 Libereckému kraji byl pro rok 2009 stanoven jako celkový závazný limit 9374,2 zaměstnanců (v roce 2008 se jednalo o 9494,9 zaměstnanců, tj. pro rok 2009 je limit zaměstnanců o 121 nižší). 3. Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech. V souladu s 3, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byly pro rok 2009 stanoveny krajské normativy pro jednotky výkony, které jsou u škol a školských zařízení v rámci kraje realizovány. Komentář ke stanovení krajských normativů je uveden ve 4. kapitole, hodnoty krajských normativů jsou uvedeny v příloze této metodiky. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2009 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných uvedený ve statistických výkonových výkazech ve školním roce 2008/2009. V případě, že údaje uvedené ve statistických výkonových výkazech překračují údaje uvedené ve školském rejstříku, je v souladu s 160, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon základem pro rozpis rozpočtu údaj uvedený ve školském rejstříku. Výkony nad rámec kapacity nemohou být v žádném případě financovány. Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích P1-04. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných bude prováděna zpravidla k termínu zahájení nového školního roku. Výjimkou jsou zásadní změny výkonů v mateřských školách v průběhu roku, které mají podstatný vliv na objem přidělených prostředků, dále pak skutečnosti související nově zařazenými dětmi či žáky do kategorie dětí či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelé škol a školských zařízení nesmí bez předchozího projednání a souhlasu krajského úřadu realizovat jakékoliv činnosti, jejichž dopadem je vyšší potřeba finančních prostředků v oblasti přímých výdajů. Požadavky bez předchozího souhlasu nebudou akceptovány. 3.1 Závazné ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 závazné ukazatele ve struktuře: limit počtu zaměstnanců přímé neinvestiční výdaje celkem, z toho: prostředky na platy prostředky na ostatní osobní náklady 3.2 Orientační ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 orientační ukazatele ve struktuře: 4

5 zákonné odvody (34% z objemu MP) příděl do FKSP (2% z objemu platů) ONIV normativní ONIV náhrady (0,44% ze mzdových prostředků) Při nedočerpání některého z orientačních ukazatelů lze úsporu využít v rámci ostatních orientačních ukazatelů. Závazný je pouze jejich součet. 4. Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů Pro stanovení krajských normativů jsou rozhodnými ukazateli: průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka (Np), průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka (No), průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp), průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV). 4.1 Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka Východiskem pro stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) v souladu s 2 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, jsou hodnoty: průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž), a to na základě údajů zjištěných v příslušných statistických výkonových výkazech; průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího z příslušného vzdělávacího programu nebo oboru vzdělání, včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H); průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (VP), stanoveného na základě nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) byl stanoven u jednotlivých druhů a typů škol a školských zařízení následovně: a) mateřské školy V souladu s 2, odst. 3 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byl ukazatel Np s přihlédnutím k hodnotám Np stanovených u ostatních krajů v roce 2008 stanoven jako soubor šesti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot. Ž VP do 13 dětí 13,00 27,19 do 24 dětí 20,21 27,19 do 90 dětí 22,07 28,53 do 126 dětí 24,21 28,40 nad 126 dětí 23,38 28,70 5

6 Samostatně jsou stanoveny hodnoty Np v případě dětí ve třídách nebo školách s polodenním provozem a v případě dětí, kterým je délka docházky omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně, a to na úrovni 50% hodnoty Np pro mateřské školy či třídy s celodenním provozem. Hodnota Np se plynule mění podle počtu dětí. b) základní školy Stanovení hodnot Np je provedeno samostatně pro 1. stupeň a 2. stupeň základních škol a samostatně pro základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně. V případě 1. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována jako konstantní ve výši 26 hodin): Ž VP do 85 žáků 17,00* 19,79 do 170 žáků 22,88 20,54 do 255 žáků 23,44 20,93 do 340 žáků 24,19 21,07 do 600 žáků 24,18 21,19 V případě 2. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována ve výši 35,5 hodin, v případě škol s více než 272 žáky 2. stupně pak 37,5): Ž VP do 68 žáků 17,00* 19,96 do 136 žáků 20,94 20,90 do 204 žáků 23,79 21,06 do 272 žáků 24,09 21,25 nad 272 žáků 25,77 21,36 V případě základních škol tvořených pouze třídami 1. stupně byly hodnoty Np ponechány na úrovni roku c) základní školy speciální Stanovení hodnoty Np v případě základních škol speciálních je provedeno na základě průměrného počtu žáků ve třídě ve výši 5,48, počtu hodin dle vzdělávacího programu pomocné školy 27,5 a rozsahu vyučovací povinnosti ve výši 20 hodin. d) přípravné třídy základní školy Hodnota Np byla stanovena z následujících hodnot: Ž = 11,63, VP = 21, H = 23,6. e) střední školy Hodnota Np je stanovena pro jednotlivé obory vzdělání jako konstantní, a to na základě vztahu Np = (Ž * VP) / H. V případě oborů, v nichž je součástí vzdělávání praktické vyučování, je stanoven samostatný krajský normativ pro teoretické a praktické vyučování, obdobně je postupováno v případě šestiletých a osmiletých gymnázií, kde je krajský normativ stanoven samostatně pro vyšší a nižší stupeň (viz 3, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech). Hodnota Ž vyplývá ze statistických výkonových výkazů S 8 01, oddílů VII a VIIa, s možností uplatnění limitu uvedeného v 5, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Hodnota VP je s přihlédnutím ke snížené míře vyučovací povinnosti vedoucích pracovníků je v případě teoretického vyučování stanovena na 20, v případě praktického vyučování na 30 hodin 6

7 přímé vyučovací povinnosti týdně. Hodnota H byla stanovena na základě rozboru učebních plánů pro jednotlivé obory vzdělání, případě oborů, pro něž již byly vydány rámcové vzdělávací programy, byly použity hodnoty H uvedené v příslušných rámcových vzdělávacích programech. V případě oborů, v nichž budou od vzděláváni žáci dle rámcových vzdělávacích programů, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude postupovat obdobně, tj. na základě hodnot H uvedených v příslušných rámcových vzdělávacích programech a aktuálního průměrného počtu žáků ve třídě příslušného oboru v rámci kraje. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ukládá stanovit pro každý obor vzdělání pouze 1 krajský normativ, je nutno v případě oborů, jejichž učební plán předepisuje výuku řízení motorových vozidel a kurz svařování, zakomponovat tuto skutečnost do krajského normativu. V případě výuky řízení motorových vozidel je tato situace řešena v návaznosti na zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následovně: počet hodin, včetně nezbytného dělení, je při konstrukci výuky zabezpečované pro 30 žáků následující: skupina řidičského oprávnění teoretická výuka 1 praktická výuka 2 B C T počet hodin je následně při uvažované 20 hodinové vyučovací povinnosti učitele střední školy a 33 hodinové vyučovací povinnosti učitele předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování podkladem pro stanovení úvazku pedagogického pracovníka přepočteného na celý rok; s ohledem na skutečnost, že výuky řízení motorových vozidel se neúčastní všichni žáci předmětného oboru, ale v případě tříletých oborů vzdělání cca jedna třetina a v případě čtyřletých oborů vzdělání cca jedna čtvrtina, je hodnota ukazatele Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel zvýšeny trojnásobně, resp. čtyřnásobně; výsledné hodnoty Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel jsou určeny pro rok 2009 následovně: teoretická výuka praktická výuka skupina řidičského oprávnění tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory B 1650, ,00 114,50 152,66 C 1414, ,71 173,78 231,70 T 1142, ,08 146,28 195,04 hodnota Np pro obor středního vzdělání je následně dána souběhem normativních ukazatelů Np a Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel vyjádřeným vztahem (Np * Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel) / (Np + Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel), a to odděleně pro hodnoty Np pro teoretické a pro praktické vyučování. V případě kurzu svařování při využití těchto hodnot: 40 hodin teoretické výuky a při nezbytném dělení 360 hodin praktické výuky shodným způsobem: 1 Zahrnuje výuku předpisů o provozu vozidel, výuku o ovládání a údržbě vozidla, výuku teorie a zásad bezpečné jízdy, výuku zdravotnické přípravy a opakování a přezkoušení. 2 Zahrnuje praktický výcvik v řízení vozidla, praktický výcvik údržby vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy. 7

8 teoretická výuka praktická výuka kurz svařování tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory 1485, ,00 272,25 363,00 f) nástavbové studium Hodnota Np je v případě nástavbového studia v denní formě vzdělávání stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. V případě jiných forem vzdělávání je stanoven násobek uvedený v 6. kapitole této metodiky. g) kurs pro získání základního vzdělání Ve školách v Libereckém kraji je kurs pro získání základního vzdělání realizován pouze v dálkové formě, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, je předpokládán 120 hodinový rozsah konzultačních hodin jako maximum. h) základní umělecké školy Hodnota Np vychází z průměrných počtů hodin v jednotlivých oborech základního uměleckého vzdělávání dle učebních plánů pro základní umělecké školy s ohledem na stupně, které jsou v jednotlivých oborech zastoupeny. obor Np 2008 Np 2009 hudební obor individuální 21,00 21,000 hudební obor kolektivní 97,98 92,057 literárně-dramatický obor 46,51 45,827 taneční obor 58,18 58,176 výtvarný obor 78,06 78,377 ch) vyšší odborné školy Hodnota Np je stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. Nezohledňuje však vliv snížené míry vyučovací povinnosti v případě vedoucích pracovníků, neboť vzhledem k tomu, že vyšší odborné školy zřizované Libereckým krajem jsou ve všech případech součástí právnických osob vykonávajících činnost střední školy je vliv této skutečnosti již plně zahrnut v hodnotách Np pro obory středního vzdělávání. i) pedagogicko-psychologické poradny Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů, tj. dětí, žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku j) speciálně-pedagogická centra Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v relevantním typu postižení. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku k) střediska volného času Hodnota Np se odvíjí od rámcového počtu potenciálních klientů, tj. žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np odvozená z počtu potenciálních klientů je zachována na úrovni roku l) školní klub Hodnota Np je zachována ve výši roku

9 m) školní družiny Hodnota Np byla stanovena jako funkční závislost na počtu jednotek a v návaznosti na níže uvedené hodnoty průměrného počtu účastníků v oddělení, počtu hodin a vyučovací povinnosti: Ž H VP do 20 účastníků 21, ,0 nad 20 účastníků 26, ,6 nad 86 účastníků 28, ,9 nad 180 účastníků 29, ,8 n) přípravný stupeň základní školy speciální Hodnota Np je zachována ve výši roku o) domovy mládeže Hodnota Np je stanovena jako soubor čtyř na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto zjištěných hodnot: Ž VP do 20 ubytovaných 20* 16,2 do 100 ubytovaných 21,5 25,2 do 240 ubytovaných 26,4 27,6 nad 240 ubytovaných 30,7 28,9 Hodnota Np je shodná pro ubytované, kteří jsou žáky středních škol, a pro ubytované, kteří jsou studenty vyšších odborných škol. p) dětské domovy Hodnoty Np vycházejí ze shodných parametrů stavených v soustavě krajských normativů v roce Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka V případě ukazatele průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka nedošlo oproti předchozímu roku ke změně v případě základních škol, základních škol speciálních, přípravných tříd základních škol, základních uměleckých škol, pedagogickopsychologických poraden, speciálně-pedagogických center, středisek volného času, přípravného stupně základní školy speciální, domovů mládeže, dětských domovů a školních jídel. V případě mateřských škol, středních škol a vyšších odborných škol byly hodnoty No upraveny na základě dosažených hodnot v průběhu předchozího kalendářního roku dle výkazů P Ukazatel průměrného měsíčního platu pedagogického a nepedagogického pracovníka Hodnoty průměrného měsíčního platu pedagogického pracovníka (Pp) a nepedagogického pracovníka (Po) jsou odvozeny od ukazatelů roku 2008 a navýšeny o 1,35%. Nárokové složky jsou proti roku 2008 pouze aktualizovány podle údajů z výkazů P1-04. Navýšení je směřováno do nenárokových složek obou průměrných platů Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV normativní) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV) je ponechán na úrovni roku 2008 ve všech případech, vyjma ONIV pro 9

10 žáka základní školy a střední školy (pouze obory L, H), kde došlo k navýšení o 20 Kč a žáka střední školy studujícího v oborech C, E, J, K, M, kde byla hodnota roku 2008 navýšena o 10 Kč Zvýšení ukazatele ONIV o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (ONIV náhrady) Na pokrytí předpokládaného finančního dopadu nového znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti), je zvýšen ukazatel ONIV o 0,44% z normativu MP ve všech případech. 5. Základní částka a příplatky k základním částkám 5.1 Základní finanční částka Základní finanční částka připadající na jednotku výkonu se stanoví z ukazatelů Np, No, Pp, Po a ONIV následovně: u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * (1/Np*Pp + 1/No * Po) + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * 1/Np*Pp + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * + 1/No * Po + ONIV normativní 5.2 Příplatky k základním částkám V souladu s 3, odst. 6 a 7, odst. 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se stanoví příplatky shodně s rokem 2008 jako násobky základní částky příslušného krajského normativu následovně. V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením ve speciálních třídách dle druhů zdravotního postižení: zrakové postižení 1,7 sluchové postižení 1,7 tělesné postižení 1,3 mentální postižení 0,8 vady řeči 0,8 vývojové poruchy učení a chování 0,8 těžké tělesné postižení 1,7 těžké vady řeči 1,3 těžké mentální postižení 2,0 souběžné postižení více vadami 2,0 nevidomí 2,0 neslyšící 2,0 autismus 2,0 V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením individuálně integrovaného dle druhů zdravotního postižení: 10

11 zrakové postižení 0,80 sluchové postižení 0,80 tělesné postižení 0,65 mentální postižení 0,40 vady řeči 0,20 vývojové poruchy učení a chování 0,20 těžké tělesné postižení 1,00 těžké vady řeči 0,65 těžké mentální postižení 1,50 souběžné postižení více vadami 1,50 nevidomí 1,50 neslyšící 1,50 autismus 1,50 V případě 1dítěte či 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení, ve výši 0,35. V případě 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše. V případě 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše, nejedná-li se o žáka základní školy speciální. V případě jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbového studia se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: večerní studium ve výši 0,4 základní částky příslušného normativu; dálkové studium ve výši 0,15 základní částky příslušného normativu. V případě školní jídelny vývařovny a školní jídelny se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: školní jídelna vývařovna ve výši 0,60 základní částky příslušného normativu; školní jídelna výdejna ve výši 0,40 základní částky příslušného normativu. V případě, že se vedoucí školní jídelny vývařovny a vedoucí školní jídelny výdejny dohodnou písemnou formou na jiném rozdělení normativu, je tato možnost umožněna, avšak celkově normativ nemůže činit více než 100%. V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného dle 41 školského zákona. V případě škol, v nichž lze plnit povinnou školní docházku, se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky, dle 38 školského zákona. 6. Postup škol a školských zařízení V případě řešení disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a potřebami vyplývajícími z právních předpisů bude o projednání rozpisu rozpočtu a jeho výsledcích zpracován ze strany krajského úřadu 11

12 a obecního úřadu obce s rozšířenou působností protokol, s nímž budou příslušné školy a školská zařízení prokazatelným způsobem seznámeny. V protokolu budou uvedena konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací bude zajištěno vyrovnání se s celoročním rozpisem rozpočtu. Postup a termíny jsou uvedeny níže s ohledem na zřizovatele. Pokud bude škola nebo školské zařízení vykazovat extrémní úspory, bude krajský úřad požadovat od školy či školského zařízení rozbor finanční rozvahy, ze kterého bude patrné, že úspory nejsou provedeny na úkor kvality vzdělávání. 6.1 Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí, a to nejdéle do 17. března Obecní úřad obce s rozšířenou působností předloží nejdéle do 24. března 2009 projednané a objektivizované finanční rozvahy škol a školských zařízení, včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů, a návrhy na odstranění disproporcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů. Zároveň předloží doplňující údaje, které ovlivňují potřebu přímých výdajů. Krajský úřad provede kontrolu předložených podkladů a v případě přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou školy či školského zařízení projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění těchto disproporcí s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Výsledky jednání s krajským úřadem včetně konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí projednají obecními úřady obcí s rozšířenou působností se školami či školskými zařízeními a o výsledku jednání informují krajský úřad. Krajský úřad na základě výsledků předcházejících jednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích nebo akreditovaných vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí krajskému úřadu do 17. března Krajský úřad provede kontrolu podkladů, projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění disproporcí se školami či školskými zařízeními a na základě výsledků projednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Příloha: Soustava krajských normativů pro rok

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-1449/215 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent *) Uveden

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-26181/214 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Příloha č. 9 Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Pomůcka k použití systému KEVIS pro evidenci Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014)

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Viz rozdíl normativního financování škol hlavního vzdělávacího proudu a ZŠ praktických. Rozdíl

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč.

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 č.j. 34915/2011-27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více