Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ:

2 1. Úvod Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje vydává v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v Libereckém kraji a Libereckým krajem (dále školy a školská zařízení). Nedílnou součástí je soustava krajských normativů. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů vychází: ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 160 až 163; z vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů; ze směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.; z Rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ čj. 335/ Dle této metodiky postupuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, školy a školská zařízení. 2. Hlavní aspekty rozpisu rozpočtu ve vztahu k republikovým normativům Základním principem rozpisu přímých výdajů školám a školským zařízením je v souladu s 161 školského zákona normativní rozpis z MŠMT na kraje prostřednictvím republikových normativů. Republikové normativy stanovují výši přímých výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 2.1 Výkony Normativní rozpis přímých výdajů prostřednictvím republikových normativů se odvíjí od počtu dětí, žáků a studentů příslušné věkové kategorie, v případě Libereckého kraje je situace v této oblasti následující: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let ,1% 6 14 let ,3% let ,2% let ,5% 3 18 let v KZÚV ,2% celkem ,2% V případě věkové kategorie 3 5 let (zpravidla děti účastnící se předškolního vzdělávání) pokračuje pozitivní trend růstu výkonů rozhodných pro rozpis rozpočtu, naopak ve dvou rozhodných kategoriích 6 14 let a let se nadále nepříznivě promítá demografický vývoj (nárůst ve věkové kategorii let není způsoben nárůstem počtu žáků na úrovni středního vzdělávání, ale změnou metodiky, kdy do počtu žáků jsou započítáváni i žáci 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání, aniž by však tato skutečnost měla dopad na zvýšení celkového objemu finančních prostředků). V případě kategorie let oproti předchozímu roku došlo k mírnému poklesu. Pokles v kategorii 3 18 let souvisí s dokončením úpravy kapacit v souladu se zákonem 2

3 č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost se promítá do možností rozpisu přímých výdajů zejména v těch oblastech, které nejsou nositelem výkonu, zejména tedy základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbové studium, neboť ty jsou financovány v rámci částky určené pro děti, žáky a studenty příslušné věkové kategorie. 2.2 Republikové normativy Republikové normativy, po promítnutí relevantním změn ve srovnání s rokem 2008, znamenají v oblasti mzdových prostředků vč. odvodů následující zvýšení: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 36799, ,0 280,0 0,8% 6 14 let 42407, ,0 787,0 1,9% let 51591, ,2-525,8-1,0% let 44416, ,0 336,0 0,8% 3 18 let v KZÚV , ,0 1584,0 0,8% V případě republikových normativů ostatních neinvestičních výdajů byla ponechána výše roku 2008, neboť disponibilní zdroje ONIV pro regionální školství neumožňují posílení tohoto ukazatele. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 297,00 0 0% 6 14 let 792,00 792,00 0 0% let 921,00 921,00 0 0% let 538,00 538,00 0 0% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,00 0 0% Nicméně, v souvislosti s povinností zaměstnavatelů vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy, byl ukazatel ONIV zvýšen o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mezd. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 417,00 120,00 40,40% 6 14 let 792,00 932,00 140,00 17,68% let 921, ,8 165,00 18,31% let 538,00 682,8 145,00 26,95% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,4 680,00 44,36% 2.3 Limit počtu zaměstnanců Součástí republikových normativů je i vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. Pro rok 2009 byly ze strany MŠMT stanoveny následující limity počtu zaměstnanců: 3

4 věková kategorie limit počtu zaměstnanců 3 5 let 140, let 129, let 148, let 117, let v KZÚV 716,330 Libereckému kraji byl pro rok 2009 stanoven jako celkový závazný limit 9374,2 zaměstnanců (v roce 2008 se jednalo o 9494,9 zaměstnanců, tj. pro rok 2009 je limit zaměstnanců o 121 nižší). 3. Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech. V souladu s 3, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byly pro rok 2009 stanoveny krajské normativy pro jednotky výkony, které jsou u škol a školských zařízení v rámci kraje realizovány. Komentář ke stanovení krajských normativů je uveden ve 4. kapitole, hodnoty krajských normativů jsou uvedeny v příloze této metodiky. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2009 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných uvedený ve statistických výkonových výkazech ve školním roce 2008/2009. V případě, že údaje uvedené ve statistických výkonových výkazech překračují údaje uvedené ve školském rejstříku, je v souladu s 160, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon základem pro rozpis rozpočtu údaj uvedený ve školském rejstříku. Výkony nad rámec kapacity nemohou být v žádném případě financovány. Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích P1-04. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných bude prováděna zpravidla k termínu zahájení nového školního roku. Výjimkou jsou zásadní změny výkonů v mateřských školách v průběhu roku, které mají podstatný vliv na objem přidělených prostředků, dále pak skutečnosti související nově zařazenými dětmi či žáky do kategorie dětí či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelé škol a školských zařízení nesmí bez předchozího projednání a souhlasu krajského úřadu realizovat jakékoliv činnosti, jejichž dopadem je vyšší potřeba finančních prostředků v oblasti přímých výdajů. Požadavky bez předchozího souhlasu nebudou akceptovány. 3.1 Závazné ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 závazné ukazatele ve struktuře: limit počtu zaměstnanců přímé neinvestiční výdaje celkem, z toho: prostředky na platy prostředky na ostatní osobní náklady 3.2 Orientační ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 orientační ukazatele ve struktuře: 4

5 zákonné odvody (34% z objemu MP) příděl do FKSP (2% z objemu platů) ONIV normativní ONIV náhrady (0,44% ze mzdových prostředků) Při nedočerpání některého z orientačních ukazatelů lze úsporu využít v rámci ostatních orientačních ukazatelů. Závazný je pouze jejich součet. 4. Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů Pro stanovení krajských normativů jsou rozhodnými ukazateli: průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka (Np), průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka (No), průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp), průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV). 4.1 Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka Východiskem pro stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) v souladu s 2 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, jsou hodnoty: průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž), a to na základě údajů zjištěných v příslušných statistických výkonových výkazech; průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího z příslušného vzdělávacího programu nebo oboru vzdělání, včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H); průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (VP), stanoveného na základě nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) byl stanoven u jednotlivých druhů a typů škol a školských zařízení následovně: a) mateřské školy V souladu s 2, odst. 3 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byl ukazatel Np s přihlédnutím k hodnotám Np stanovených u ostatních krajů v roce 2008 stanoven jako soubor šesti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot. Ž VP do 13 dětí 13,00 27,19 do 24 dětí 20,21 27,19 do 90 dětí 22,07 28,53 do 126 dětí 24,21 28,40 nad 126 dětí 23,38 28,70 5

6 Samostatně jsou stanoveny hodnoty Np v případě dětí ve třídách nebo školách s polodenním provozem a v případě dětí, kterým je délka docházky omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně, a to na úrovni 50% hodnoty Np pro mateřské školy či třídy s celodenním provozem. Hodnota Np se plynule mění podle počtu dětí. b) základní školy Stanovení hodnot Np je provedeno samostatně pro 1. stupeň a 2. stupeň základních škol a samostatně pro základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně. V případě 1. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována jako konstantní ve výši 26 hodin): Ž VP do 85 žáků 17,00* 19,79 do 170 žáků 22,88 20,54 do 255 žáků 23,44 20,93 do 340 žáků 24,19 21,07 do 600 žáků 24,18 21,19 V případě 2. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována ve výši 35,5 hodin, v případě škol s více než 272 žáky 2. stupně pak 37,5): Ž VP do 68 žáků 17,00* 19,96 do 136 žáků 20,94 20,90 do 204 žáků 23,79 21,06 do 272 žáků 24,09 21,25 nad 272 žáků 25,77 21,36 V případě základních škol tvořených pouze třídami 1. stupně byly hodnoty Np ponechány na úrovni roku c) základní školy speciální Stanovení hodnoty Np v případě základních škol speciálních je provedeno na základě průměrného počtu žáků ve třídě ve výši 5,48, počtu hodin dle vzdělávacího programu pomocné školy 27,5 a rozsahu vyučovací povinnosti ve výši 20 hodin. d) přípravné třídy základní školy Hodnota Np byla stanovena z následujících hodnot: Ž = 11,63, VP = 21, H = 23,6. e) střední školy Hodnota Np je stanovena pro jednotlivé obory vzdělání jako konstantní, a to na základě vztahu Np = (Ž * VP) / H. V případě oborů, v nichž je součástí vzdělávání praktické vyučování, je stanoven samostatný krajský normativ pro teoretické a praktické vyučování, obdobně je postupováno v případě šestiletých a osmiletých gymnázií, kde je krajský normativ stanoven samostatně pro vyšší a nižší stupeň (viz 3, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech). Hodnota Ž vyplývá ze statistických výkonových výkazů S 8 01, oddílů VII a VIIa, s možností uplatnění limitu uvedeného v 5, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Hodnota VP je s přihlédnutím ke snížené míře vyučovací povinnosti vedoucích pracovníků je v případě teoretického vyučování stanovena na 20, v případě praktického vyučování na 30 hodin 6

7 přímé vyučovací povinnosti týdně. Hodnota H byla stanovena na základě rozboru učebních plánů pro jednotlivé obory vzdělání, případě oborů, pro něž již byly vydány rámcové vzdělávací programy, byly použity hodnoty H uvedené v příslušných rámcových vzdělávacích programech. V případě oborů, v nichž budou od vzděláváni žáci dle rámcových vzdělávacích programů, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude postupovat obdobně, tj. na základě hodnot H uvedených v příslušných rámcových vzdělávacích programech a aktuálního průměrného počtu žáků ve třídě příslušného oboru v rámci kraje. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ukládá stanovit pro každý obor vzdělání pouze 1 krajský normativ, je nutno v případě oborů, jejichž učební plán předepisuje výuku řízení motorových vozidel a kurz svařování, zakomponovat tuto skutečnost do krajského normativu. V případě výuky řízení motorových vozidel je tato situace řešena v návaznosti na zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následovně: počet hodin, včetně nezbytného dělení, je při konstrukci výuky zabezpečované pro 30 žáků následující: skupina řidičského oprávnění teoretická výuka 1 praktická výuka 2 B C T počet hodin je následně při uvažované 20 hodinové vyučovací povinnosti učitele střední školy a 33 hodinové vyučovací povinnosti učitele předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování podkladem pro stanovení úvazku pedagogického pracovníka přepočteného na celý rok; s ohledem na skutečnost, že výuky řízení motorových vozidel se neúčastní všichni žáci předmětného oboru, ale v případě tříletých oborů vzdělání cca jedna třetina a v případě čtyřletých oborů vzdělání cca jedna čtvrtina, je hodnota ukazatele Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel zvýšeny trojnásobně, resp. čtyřnásobně; výsledné hodnoty Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel jsou určeny pro rok 2009 následovně: teoretická výuka praktická výuka skupina řidičského oprávnění tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory B 1650, ,00 114,50 152,66 C 1414, ,71 173,78 231,70 T 1142, ,08 146,28 195,04 hodnota Np pro obor středního vzdělání je následně dána souběhem normativních ukazatelů Np a Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel vyjádřeným vztahem (Np * Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel) / (Np + Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel), a to odděleně pro hodnoty Np pro teoretické a pro praktické vyučování. V případě kurzu svařování při využití těchto hodnot: 40 hodin teoretické výuky a při nezbytném dělení 360 hodin praktické výuky shodným způsobem: 1 Zahrnuje výuku předpisů o provozu vozidel, výuku o ovládání a údržbě vozidla, výuku teorie a zásad bezpečné jízdy, výuku zdravotnické přípravy a opakování a přezkoušení. 2 Zahrnuje praktický výcvik v řízení vozidla, praktický výcvik údržby vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy. 7

8 teoretická výuka praktická výuka kurz svařování tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory 1485, ,00 272,25 363,00 f) nástavbové studium Hodnota Np je v případě nástavbového studia v denní formě vzdělávání stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. V případě jiných forem vzdělávání je stanoven násobek uvedený v 6. kapitole této metodiky. g) kurs pro získání základního vzdělání Ve školách v Libereckém kraji je kurs pro získání základního vzdělání realizován pouze v dálkové formě, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, je předpokládán 120 hodinový rozsah konzultačních hodin jako maximum. h) základní umělecké školy Hodnota Np vychází z průměrných počtů hodin v jednotlivých oborech základního uměleckého vzdělávání dle učebních plánů pro základní umělecké školy s ohledem na stupně, které jsou v jednotlivých oborech zastoupeny. obor Np 2008 Np 2009 hudební obor individuální 21,00 21,000 hudební obor kolektivní 97,98 92,057 literárně-dramatický obor 46,51 45,827 taneční obor 58,18 58,176 výtvarný obor 78,06 78,377 ch) vyšší odborné školy Hodnota Np je stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. Nezohledňuje však vliv snížené míry vyučovací povinnosti v případě vedoucích pracovníků, neboť vzhledem k tomu, že vyšší odborné školy zřizované Libereckým krajem jsou ve všech případech součástí právnických osob vykonávajících činnost střední školy je vliv této skutečnosti již plně zahrnut v hodnotách Np pro obory středního vzdělávání. i) pedagogicko-psychologické poradny Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů, tj. dětí, žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku j) speciálně-pedagogická centra Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v relevantním typu postižení. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku k) střediska volného času Hodnota Np se odvíjí od rámcového počtu potenciálních klientů, tj. žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np odvozená z počtu potenciálních klientů je zachována na úrovni roku l) školní klub Hodnota Np je zachována ve výši roku

9 m) školní družiny Hodnota Np byla stanovena jako funkční závislost na počtu jednotek a v návaznosti na níže uvedené hodnoty průměrného počtu účastníků v oddělení, počtu hodin a vyučovací povinnosti: Ž H VP do 20 účastníků 21, ,0 nad 20 účastníků 26, ,6 nad 86 účastníků 28, ,9 nad 180 účastníků 29, ,8 n) přípravný stupeň základní školy speciální Hodnota Np je zachována ve výši roku o) domovy mládeže Hodnota Np je stanovena jako soubor čtyř na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto zjištěných hodnot: Ž VP do 20 ubytovaných 20* 16,2 do 100 ubytovaných 21,5 25,2 do 240 ubytovaných 26,4 27,6 nad 240 ubytovaných 30,7 28,9 Hodnota Np je shodná pro ubytované, kteří jsou žáky středních škol, a pro ubytované, kteří jsou studenty vyšších odborných škol. p) dětské domovy Hodnoty Np vycházejí ze shodných parametrů stavených v soustavě krajských normativů v roce Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka V případě ukazatele průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka nedošlo oproti předchozímu roku ke změně v případě základních škol, základních škol speciálních, přípravných tříd základních škol, základních uměleckých škol, pedagogickopsychologických poraden, speciálně-pedagogických center, středisek volného času, přípravného stupně základní školy speciální, domovů mládeže, dětských domovů a školních jídel. V případě mateřských škol, středních škol a vyšších odborných škol byly hodnoty No upraveny na základě dosažených hodnot v průběhu předchozího kalendářního roku dle výkazů P Ukazatel průměrného měsíčního platu pedagogického a nepedagogického pracovníka Hodnoty průměrného měsíčního platu pedagogického pracovníka (Pp) a nepedagogického pracovníka (Po) jsou odvozeny od ukazatelů roku 2008 a navýšeny o 1,35%. Nárokové složky jsou proti roku 2008 pouze aktualizovány podle údajů z výkazů P1-04. Navýšení je směřováno do nenárokových složek obou průměrných platů Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV normativní) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV) je ponechán na úrovni roku 2008 ve všech případech, vyjma ONIV pro 9

10 žáka základní školy a střední školy (pouze obory L, H), kde došlo k navýšení o 20 Kč a žáka střední školy studujícího v oborech C, E, J, K, M, kde byla hodnota roku 2008 navýšena o 10 Kč Zvýšení ukazatele ONIV o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (ONIV náhrady) Na pokrytí předpokládaného finančního dopadu nového znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti), je zvýšen ukazatel ONIV o 0,44% z normativu MP ve všech případech. 5. Základní částka a příplatky k základním částkám 5.1 Základní finanční částka Základní finanční částka připadající na jednotku výkonu se stanoví z ukazatelů Np, No, Pp, Po a ONIV následovně: u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * (1/Np*Pp + 1/No * Po) + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * 1/Np*Pp + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * + 1/No * Po + ONIV normativní 5.2 Příplatky k základním částkám V souladu s 3, odst. 6 a 7, odst. 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se stanoví příplatky shodně s rokem 2008 jako násobky základní částky příslušného krajského normativu následovně. V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením ve speciálních třídách dle druhů zdravotního postižení: zrakové postižení 1,7 sluchové postižení 1,7 tělesné postižení 1,3 mentální postižení 0,8 vady řeči 0,8 vývojové poruchy učení a chování 0,8 těžké tělesné postižení 1,7 těžké vady řeči 1,3 těžké mentální postižení 2,0 souběžné postižení více vadami 2,0 nevidomí 2,0 neslyšící 2,0 autismus 2,0 V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením individuálně integrovaného dle druhů zdravotního postižení: 10

11 zrakové postižení 0,80 sluchové postižení 0,80 tělesné postižení 0,65 mentální postižení 0,40 vady řeči 0,20 vývojové poruchy učení a chování 0,20 těžké tělesné postižení 1,00 těžké vady řeči 0,65 těžké mentální postižení 1,50 souběžné postižení více vadami 1,50 nevidomí 1,50 neslyšící 1,50 autismus 1,50 V případě 1dítěte či 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení, ve výši 0,35. V případě 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše. V případě 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše, nejedná-li se o žáka základní školy speciální. V případě jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbového studia se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: večerní studium ve výši 0,4 základní částky příslušného normativu; dálkové studium ve výši 0,15 základní částky příslušného normativu. V případě školní jídelny vývařovny a školní jídelny se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: školní jídelna vývařovna ve výši 0,60 základní částky příslušného normativu; školní jídelna výdejna ve výši 0,40 základní částky příslušného normativu. V případě, že se vedoucí školní jídelny vývařovny a vedoucí školní jídelny výdejny dohodnou písemnou formou na jiném rozdělení normativu, je tato možnost umožněna, avšak celkově normativ nemůže činit více než 100%. V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného dle 41 školského zákona. V případě škol, v nichž lze plnit povinnou školní docházku, se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky, dle 38 školského zákona. 6. Postup škol a školských zařízení V případě řešení disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a potřebami vyplývajícími z právních předpisů bude o projednání rozpisu rozpočtu a jeho výsledcích zpracován ze strany krajského úřadu 11

12 a obecního úřadu obce s rozšířenou působností protokol, s nímž budou příslušné školy a školská zařízení prokazatelným způsobem seznámeny. V protokolu budou uvedena konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací bude zajištěno vyrovnání se s celoročním rozpisem rozpočtu. Postup a termíny jsou uvedeny níže s ohledem na zřizovatele. Pokud bude škola nebo školské zařízení vykazovat extrémní úspory, bude krajský úřad požadovat od školy či školského zařízení rozbor finanční rozvahy, ze kterého bude patrné, že úspory nejsou provedeny na úkor kvality vzdělávání. 6.1 Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí, a to nejdéle do 17. března Obecní úřad obce s rozšířenou působností předloží nejdéle do 24. března 2009 projednané a objektivizované finanční rozvahy škol a školských zařízení, včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů, a návrhy na odstranění disproporcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů. Zároveň předloží doplňující údaje, které ovlivňují potřebu přímých výdajů. Krajský úřad provede kontrolu předložených podkladů a v případě přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou školy či školského zařízení projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění těchto disproporcí s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Výsledky jednání s krajským úřadem včetně konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí projednají obecními úřady obcí s rozšířenou působností se školami či školskými zařízeními a o výsledku jednání informují krajský úřad. Krajský úřad na základě výsledků předcházejících jednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích nebo akreditovaných vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí krajskému úřadu do 17. března Krajský úřad provede kontrolu podkladů, projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění disproporcí se školami či školskými zařízeními a na základě výsledků projednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Příloha: Soustava krajských normativů pro rok

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves Marie Heryanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářská práci zpracovávám analýzu financování příspěvkové

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více