Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ:

2 1. Úvod Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje vydává v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v Libereckém kraji a Libereckým krajem (dále školy a školská zařízení). Nedílnou součástí je soustava krajských normativů. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů vychází: ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 160 až 163; z vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů; ze směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.; z Rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ čj. 335/ Dle této metodiky postupuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, školy a školská zařízení. 2. Hlavní aspekty rozpisu rozpočtu ve vztahu k republikovým normativům Základním principem rozpisu přímých výdajů školám a školským zařízením je v souladu s 161 školského zákona normativní rozpis z MŠMT na kraje prostřednictvím republikových normativů. Republikové normativy stanovují výši přímých výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 2.1 Výkony Normativní rozpis přímých výdajů prostřednictvím republikových normativů se odvíjí od počtu dětí, žáků a studentů příslušné věkové kategorie, v případě Libereckého kraje je situace v této oblasti následující: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let ,1% 6 14 let ,3% let ,2% let ,5% 3 18 let v KZÚV ,2% celkem ,2% V případě věkové kategorie 3 5 let (zpravidla děti účastnící se předškolního vzdělávání) pokračuje pozitivní trend růstu výkonů rozhodných pro rozpis rozpočtu, naopak ve dvou rozhodných kategoriích 6 14 let a let se nadále nepříznivě promítá demografický vývoj (nárůst ve věkové kategorii let není způsoben nárůstem počtu žáků na úrovni středního vzdělávání, ale změnou metodiky, kdy do počtu žáků jsou započítáváni i žáci 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání, aniž by však tato skutečnost měla dopad na zvýšení celkového objemu finančních prostředků). V případě kategorie let oproti předchozímu roku došlo k mírnému poklesu. Pokles v kategorii 3 18 let souvisí s dokončením úpravy kapacit v souladu se zákonem 2

3 č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost se promítá do možností rozpisu přímých výdajů zejména v těch oblastech, které nejsou nositelem výkonu, zejména tedy základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbové studium, neboť ty jsou financovány v rámci částky určené pro děti, žáky a studenty příslušné věkové kategorie. 2.2 Republikové normativy Republikové normativy, po promítnutí relevantním změn ve srovnání s rokem 2008, znamenají v oblasti mzdových prostředků vč. odvodů následující zvýšení: věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 36799, ,0 280,0 0,8% 6 14 let 42407, ,0 787,0 1,9% let 51591, ,2-525,8-1,0% let 44416, ,0 336,0 0,8% 3 18 let v KZÚV , ,0 1584,0 0,8% V případě republikových normativů ostatních neinvestičních výdajů byla ponechána výše roku 2008, neboť disponibilní zdroje ONIV pro regionální školství neumožňují posílení tohoto ukazatele. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 297,00 0 0% 6 14 let 792,00 792,00 0 0% let 921,00 921,00 0 0% let 538,00 538,00 0 0% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,00 0 0% Nicméně, v souvislosti s povinností zaměstnavatelů vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy, byl ukazatel ONIV zvýšen o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mezd. věková kategorie meziroční změna absolutní relativní 3 5 let 297,00 417,00 120,00 40,40% 6 14 let 792,00 932,00 140,00 17,68% let 921, ,8 165,00 18,31% let 538,00 682,8 145,00 26,95% 3 18 let v KZÚV 1 533, ,4 680,00 44,36% 2.3 Limit počtu zaměstnanců Součástí republikových normativů je i vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. Pro rok 2009 byly ze strany MŠMT stanoveny následující limity počtu zaměstnanců: 3

4 věková kategorie limit počtu zaměstnanců 3 5 let 140, let 129, let 148, let 117, let v KZÚV 716,330 Libereckému kraji byl pro rok 2009 stanoven jako celkový závazný limit 9374,2 zaměstnanců (v roce 2008 se jednalo o 9494,9 zaměstnanců, tj. pro rok 2009 je limit zaměstnanců o 121 nižší). 3. Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech. V souladu s 3, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byly pro rok 2009 stanoveny krajské normativy pro jednotky výkony, které jsou u škol a školských zařízení v rámci kraje realizovány. Komentář ke stanovení krajských normativů je uveden ve 4. kapitole, hodnoty krajských normativů jsou uvedeny v příloze této metodiky. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2009 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných uvedený ve statistických výkonových výkazech ve školním roce 2008/2009. V případě, že údaje uvedené ve statistických výkonových výkazech překračují údaje uvedené ve školském rejstříku, je v souladu s 160, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon základem pro rozpis rozpočtu údaj uvedený ve školském rejstříku. Výkony nad rámec kapacity nemohou být v žádném případě financovány. Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích P1-04. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných bude prováděna zpravidla k termínu zahájení nového školního roku. Výjimkou jsou zásadní změny výkonů v mateřských školách v průběhu roku, které mají podstatný vliv na objem přidělených prostředků, dále pak skutečnosti související nově zařazenými dětmi či žáky do kategorie dětí či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelé škol a školských zařízení nesmí bez předchozího projednání a souhlasu krajského úřadu realizovat jakékoliv činnosti, jejichž dopadem je vyšší potřeba finančních prostředků v oblasti přímých výdajů. Požadavky bez předchozího souhlasu nebudou akceptovány. 3.1 Závazné ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 závazné ukazatele ve struktuře: limit počtu zaměstnanců přímé neinvestiční výdaje celkem, z toho: prostředky na platy prostředky na ostatní osobní náklady 3.2 Orientační ukazatele rozpočtu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje stanovuje při rozpisu rozpočtu pro rok 2009 orientační ukazatele ve struktuře: 4

5 zákonné odvody (34% z objemu MP) příděl do FKSP (2% z objemu platů) ONIV normativní ONIV náhrady (0,44% ze mzdových prostředků) Při nedočerpání některého z orientačních ukazatelů lze úsporu využít v rámci ostatních orientačních ukazatelů. Závazný je pouze jejich součet. 4. Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů Pro stanovení krajských normativů jsou rozhodnými ukazateli: průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka (Np), průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka (No), průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp), průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV). 4.1 Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka Východiskem pro stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) v souladu s 2 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, jsou hodnoty: průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž), a to na základě údajů zjištěných v příslušných statistických výkonových výkazech; průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího z příslušného vzdělávacího programu nebo oboru vzdělání, včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H); průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (VP), stanoveného na základě nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) byl stanoven u jednotlivých druhů a typů škol a školských zařízení následovně: a) mateřské školy V souladu s 2, odst. 3 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, byl ukazatel Np s přihlédnutím k hodnotám Np stanovených u ostatních krajů v roce 2008 stanoven jako soubor šesti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot. Ž VP do 13 dětí 13,00 27,19 do 24 dětí 20,21 27,19 do 90 dětí 22,07 28,53 do 126 dětí 24,21 28,40 nad 126 dětí 23,38 28,70 5

6 Samostatně jsou stanoveny hodnoty Np v případě dětí ve třídách nebo školách s polodenním provozem a v případě dětí, kterým je délka docházky omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně, a to na úrovni 50% hodnoty Np pro mateřské školy či třídy s celodenním provozem. Hodnota Np se plynule mění podle počtu dětí. b) základní školy Stanovení hodnot Np je provedeno samostatně pro 1. stupeň a 2. stupeň základních škol a samostatně pro základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně. V případě 1. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována jako konstantní ve výši 26 hodin): Ž VP do 85 žáků 17,00* 19,79 do 170 žáků 22,88 20,54 do 255 žáků 23,44 20,93 do 340 žáků 24,19 21,07 do 600 žáků 24,18 21,19 V případě 2. stupně základních škol jako soubor pěti na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto hodnot (hodnota H je uvažována ve výši 35,5 hodin, v případě škol s více než 272 žáky 2. stupně pak 37,5): Ž VP do 68 žáků 17,00* 19,96 do 136 žáků 20,94 20,90 do 204 žáků 23,79 21,06 do 272 žáků 24,09 21,25 nad 272 žáků 25,77 21,36 V případě základních škol tvořených pouze třídami 1. stupně byly hodnoty Np ponechány na úrovni roku c) základní školy speciální Stanovení hodnoty Np v případě základních škol speciálních je provedeno na základě průměrného počtu žáků ve třídě ve výši 5,48, počtu hodin dle vzdělávacího programu pomocné školy 27,5 a rozsahu vyučovací povinnosti ve výši 20 hodin. d) přípravné třídy základní školy Hodnota Np byla stanovena z následujících hodnot: Ž = 11,63, VP = 21, H = 23,6. e) střední školy Hodnota Np je stanovena pro jednotlivé obory vzdělání jako konstantní, a to na základě vztahu Np = (Ž * VP) / H. V případě oborů, v nichž je součástí vzdělávání praktické vyučování, je stanoven samostatný krajský normativ pro teoretické a praktické vyučování, obdobně je postupováno v případě šestiletých a osmiletých gymnázií, kde je krajský normativ stanoven samostatně pro vyšší a nižší stupeň (viz 3, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech). Hodnota Ž vyplývá ze statistických výkonových výkazů S 8 01, oddílů VII a VIIa, s možností uplatnění limitu uvedeného v 5, odst. 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Hodnota VP je s přihlédnutím ke snížené míře vyučovací povinnosti vedoucích pracovníků je v případě teoretického vyučování stanovena na 20, v případě praktického vyučování na 30 hodin 6

7 přímé vyučovací povinnosti týdně. Hodnota H byla stanovena na základě rozboru učebních plánů pro jednotlivé obory vzdělání, případě oborů, pro něž již byly vydány rámcové vzdělávací programy, byly použity hodnoty H uvedené v příslušných rámcových vzdělávacích programech. V případě oborů, v nichž budou od vzděláváni žáci dle rámcových vzdělávacích programů, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude postupovat obdobně, tj. na základě hodnot H uvedených v příslušných rámcových vzdělávacích programech a aktuálního průměrného počtu žáků ve třídě příslušného oboru v rámci kraje. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ukládá stanovit pro každý obor vzdělání pouze 1 krajský normativ, je nutno v případě oborů, jejichž učební plán předepisuje výuku řízení motorových vozidel a kurz svařování, zakomponovat tuto skutečnost do krajského normativu. V případě výuky řízení motorových vozidel je tato situace řešena v návaznosti na zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následovně: počet hodin, včetně nezbytného dělení, je při konstrukci výuky zabezpečované pro 30 žáků následující: skupina řidičského oprávnění teoretická výuka 1 praktická výuka 2 B C T počet hodin je následně při uvažované 20 hodinové vyučovací povinnosti učitele střední školy a 33 hodinové vyučovací povinnosti učitele předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování podkladem pro stanovení úvazku pedagogického pracovníka přepočteného na celý rok; s ohledem na skutečnost, že výuky řízení motorových vozidel se neúčastní všichni žáci předmětného oboru, ale v případě tříletých oborů vzdělání cca jedna třetina a v případě čtyřletých oborů vzdělání cca jedna čtvrtina, je hodnota ukazatele Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel zvýšeny trojnásobně, resp. čtyřnásobně; výsledné hodnoty Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel jsou určeny pro rok 2009 následovně: teoretická výuka praktická výuka skupina řidičského oprávnění tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory B 1650, ,00 114,50 152,66 C 1414, ,71 173,78 231,70 T 1142, ,08 146,28 195,04 hodnota Np pro obor středního vzdělání je následně dána souběhem normativních ukazatelů Np a Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel vyjádřeným vztahem (Np * Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel) / (Np + Np pro potřeby zabezpečení výuky řízení motorových vozidel), a to odděleně pro hodnoty Np pro teoretické a pro praktické vyučování. V případě kurzu svařování při využití těchto hodnot: 40 hodin teoretické výuky a při nezbytném dělení 360 hodin praktické výuky shodným způsobem: 1 Zahrnuje výuku předpisů o provozu vozidel, výuku o ovládání a údržbě vozidla, výuku teorie a zásad bezpečné jízdy, výuku zdravotnické přípravy a opakování a přezkoušení. 2 Zahrnuje praktický výcvik v řízení vozidla, praktický výcvik údržby vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy. 7

8 teoretická výuka praktická výuka kurz svařování tříleté obory čtyřleté obory tříleté obory čtyřleté obory 1485, ,00 272,25 363,00 f) nástavbové studium Hodnota Np je v případě nástavbového studia v denní formě vzdělávání stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. V případě jiných forem vzdělávání je stanoven násobek uvedený v 6. kapitole této metodiky. g) kurs pro získání základního vzdělání Ve školách v Libereckém kraji je kurs pro získání základního vzdělání realizován pouze v dálkové formě, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, je předpokládán 120 hodinový rozsah konzultačních hodin jako maximum. h) základní umělecké školy Hodnota Np vychází z průměrných počtů hodin v jednotlivých oborech základního uměleckého vzdělávání dle učebních plánů pro základní umělecké školy s ohledem na stupně, které jsou v jednotlivých oborech zastoupeny. obor Np 2008 Np 2009 hudební obor individuální 21,00 21,000 hudební obor kolektivní 97,98 92,057 literárně-dramatický obor 46,51 45,827 taneční obor 58,18 58,176 výtvarný obor 78,06 78,377 ch) vyšší odborné školy Hodnota Np je stanovena shodným způsobem jako v případě oborů středního vzdělávání. Nezohledňuje však vliv snížené míry vyučovací povinnosti v případě vedoucích pracovníků, neboť vzhledem k tomu, že vyšší odborné školy zřizované Libereckým krajem jsou ve všech případech součástí právnických osob vykonávajících činnost střední školy je vliv této skutečnosti již plně zahrnut v hodnotách Np pro obory středního vzdělávání. i) pedagogicko-psychologické poradny Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů, tj. dětí, žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku j) speciálně-pedagogická centra Hodnota Np se odvíjí od počtu potenciálních klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v relevantním typu postižení. Hodnota Np zůstala zachována na úrovni roku k) střediska volného času Hodnota Np se odvíjí od rámcového počtu potenciálních klientů, tj. žáků a studentů v dané spádové oblasti. Hodnota Np odvozená z počtu potenciálních klientů je zachována na úrovni roku l) školní klub Hodnota Np je zachována ve výši roku

9 m) školní družiny Hodnota Np byla stanovena jako funkční závislost na počtu jednotek a v návaznosti na níže uvedené hodnoty průměrného počtu účastníků v oddělení, počtu hodin a vyučovací povinnosti: Ž H VP do 20 účastníků 21, ,0 nad 20 účastníků 26, ,6 nad 86 účastníků 28, ,9 nad 180 účastníků 29, ,8 n) přípravný stupeň základní školy speciální Hodnota Np je zachována ve výši roku o) domovy mládeže Hodnota Np je stanovena jako soubor čtyř na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na základě těchto zjištěných hodnot: Ž VP do 20 ubytovaných 20* 16,2 do 100 ubytovaných 21,5 25,2 do 240 ubytovaných 26,4 27,6 nad 240 ubytovaných 30,7 28,9 Hodnota Np je shodná pro ubytované, kteří jsou žáky středních škol, a pro ubytované, kteří jsou studenty vyšších odborných škol. p) dětské domovy Hodnoty Np vycházejí ze shodných parametrů stavených v soustavě krajských normativů v roce Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka V případě ukazatele průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 nepedagogického pracovníka nedošlo oproti předchozímu roku ke změně v případě základních škol, základních škol speciálních, přípravných tříd základních škol, základních uměleckých škol, pedagogickopsychologických poraden, speciálně-pedagogických center, středisek volného času, přípravného stupně základní školy speciální, domovů mládeže, dětských domovů a školních jídel. V případě mateřských škol, středních škol a vyšších odborných škol byly hodnoty No upraveny na základě dosažených hodnot v průběhu předchozího kalendářního roku dle výkazů P Ukazatel průměrného měsíčního platu pedagogického a nepedagogického pracovníka Hodnoty průměrného měsíčního platu pedagogického pracovníka (Pp) a nepedagogického pracovníka (Po) jsou odvozeny od ukazatelů roku 2008 a navýšeny o 1,35%. Nárokové složky jsou proti roku 2008 pouze aktualizovány podle údajů z výkazů P1-04. Navýšení je směřováno do nenárokových složek obou průměrných platů Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV normativní) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu (ONIV) je ponechán na úrovni roku 2008 ve všech případech, vyjma ONIV pro 9

10 žáka základní školy a střední školy (pouze obory L, H), kde došlo k navýšení o 20 Kč a žáka střední školy studujícího v oborech C, E, J, K, M, kde byla hodnota roku 2008 navýšena o 10 Kč Zvýšení ukazatele ONIV o 0,44% z normativu mzdových prostředků na náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (ONIV náhrady) Na pokrytí předpokládaného finančního dopadu nového znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti), je zvýšen ukazatel ONIV o 0,44% z normativu MP ve všech případech. 5. Základní částka a příplatky k základním částkám 5.1 Základní finanční částka Základní finanční částka připadající na jednotku výkonu se stanoví z ukazatelů Np, No, Pp, Po a ONIV následovně: u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * (1/Np*Pp + 1/No * Po) + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * 1/Np*Pp + ONIV normativní u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky vztahem: 12 * 1,36 * + 1/No * Po + ONIV normativní 5.2 Příplatky k základním částkám V souladu s 3, odst. 6 a 7, odst. 4 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se stanoví příplatky shodně s rokem 2008 jako násobky základní částky příslušného krajského normativu následovně. V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením ve speciálních třídách dle druhů zdravotního postižení: zrakové postižení 1,7 sluchové postižení 1,7 tělesné postižení 1,3 mentální postižení 0,8 vady řeči 0,8 vývojové poruchy učení a chování 0,8 těžké tělesné postižení 1,7 těžké vady řeči 1,3 těžké mentální postižení 2,0 souběžné postižení více vadami 2,0 nevidomí 2,0 neslyšící 2,0 autismus 2,0 V případě 1 dítěte, 1 žáka či 1 studenta se zdravotním postižením individuálně integrovaného dle druhů zdravotního postižení: 10

11 zrakové postižení 0,80 sluchové postižení 0,80 tělesné postižení 0,65 mentální postižení 0,40 vady řeči 0,20 vývojové poruchy učení a chování 0,20 těžké tělesné postižení 1,00 těžké vady řeči 0,65 těžké mentální postižení 1,50 souběžné postižení více vadami 1,50 nevidomí 1,50 neslyšící 1,50 autismus 1,50 V případě 1dítěte či 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení, ve výši 0,35. V případě 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše. V případě 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, jako násobek dle druhu zdravotního postižení uvedený výše, nejedná-li se o žáka základní školy speciální. V případě jiné než denní formy středního vzdělávání a nástavbového studia se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: večerní studium ve výši 0,4 základní částky příslušného normativu; dálkové studium ve výši 0,15 základní částky příslušného normativu. V případě školní jídelny vývařovny a školní jídelny se shodně s rokem 2008 základní částka upraví o následující násobky: školní jídelna vývařovna ve výši 0,60 základní částky příslušného normativu; školní jídelna výdejna ve výši 0,40 základní částky příslušného normativu. V případě, že se vedoucí školní jídelny vývařovny a vedoucí školní jídelny výdejny dohodnou písemnou formou na jiném rozdělení normativu, je tato možnost umožněna, avšak celkově normativ nemůže činit více než 100%. V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného dle 41 školského zákona. V případě škol, v nichž lze plnit povinnou školní docházku, se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky, dle 38 školského zákona. 6. Postup škol a školských zařízení V případě řešení disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a potřebami vyplývajícími z právních předpisů bude o projednání rozpisu rozpočtu a jeho výsledcích zpracován ze strany krajského úřadu 11

12 a obecního úřadu obce s rozšířenou působností protokol, s nímž budou příslušné školy a školská zařízení prokazatelným způsobem seznámeny. V protokolu budou uvedena konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací bude zajištěno vyrovnání se s celoročním rozpisem rozpočtu. Postup a termíny jsou uvedeny níže s ohledem na zřizovatele. Pokud bude škola nebo školské zařízení vykazovat extrémní úspory, bude krajský úřad požadovat od školy či školského zařízení rozbor finanční rozvahy, ze kterého bude patrné, že úspory nejsou provedeny na úkor kvality vzdělávání. 6.1 Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí, a to nejdéle do 17. března Obecní úřad obce s rozšířenou působností předloží nejdéle do 24. března 2009 projednané a objektivizované finanční rozvahy škol a školských zařízení, včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů, a návrhy na odstranění disproporcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů. Zároveň předloží doplňující údaje, které ovlivňují potřebu přímých výdajů. Krajský úřad provede kontrolu předložených podkladů a v případě přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou školy či školského zařízení projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění těchto disproporcí s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Výsledky jednání s krajským úřadem včetně konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí projednají obecními úřady obcí s rozšířenou působností se školami či školskými zařízeními a o výsledku jednání informují krajský úřad. Krajský úřad na základě výsledků předcházejících jednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Školy a školská zařízení, které považují normativní rozpis rozpočtu za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývající z právních předpisů, rámcových vzdělávacích nebo akreditovaných vzdělávacích programů či učebních dokumentů, předloží porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a návrh na odstranění disproporcí krajskému úřadu do 17. března Krajský úřad provede kontrolu podkladů, projedná konkrétní opatření a postup vedoucí k odstranění disproporcí se školami či školskými zařízeními a na základě výsledků projednání původní rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví, a to nejdéle do 10. dubna Příloha: Soustava krajských normativů pro rok

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., VYHLÁŠKA č. 92/2005 Sb., o krajských normativech ve znění vyhlášky č. 7/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2014, které ovlivňují rozpis rozpočtu

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2014, které ovlivňují rozpis rozpočtu Kraj Vysočina Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2014 Změny v roce 2014, které ovlivňují rozpis rozpočtu 1. Objem prostředků rozpočtu regionálního školství pro normativní rozpis

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu Kraj Vysočina Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2012 Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu 1. Objem prostředků rozpočtu regionálního školství pro školy a školská

Více

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014 Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních

Více

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Základní východiska, které ovlivňují rozpis rozpočtu v roce 2016

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Základní východiska, které ovlivňují rozpis rozpočtu v roce 2016 Kraj Vysočina Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2016 Základní východiska, které ovlivňují rozpis rozpočtu v roce 2016 1. Objem prostředků rozpočtu regionálního školství v kapitole

Více

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2017

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2017 Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Financování regionálního školství

Financování regionálního školství Financování regionálního školství Financování školství V převáţné míře z veřejných rozpočtů, snaha o vícezdrojové financování Kapitola 333 11-12 % celkových výdajů státního rozpočtu, 98 % příjmů z rozpočtu

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2013 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2013 Srovnání r. 2012-2013 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2013 a jeho

Více

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn 306/1999 Sb. ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením Změna: 132/2000 Sb. Změna: 255/2001 Sb. Změna: 16/2002 Sb. Změna: 284/2002 Sb. Změna: 562/2004

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ ČMOS PŠ v souladu se svým posláním trvale usiluje o zlepšování podmínek pro vzdělávání, především v regionálním školství. Velmi důležitou oblastí zájmu je problematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Analýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajích

Analýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajích Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Analýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajích Miluše Koudelková Centrum školského managementu Vedoucí bakalářské

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Č.j.: MSMT-26181/2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Příloha č. 7 Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Č.j.: MSMT-2795/216 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Příloha č. 7 Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014 Porada ekonomů obecní školství listopad/prosinec 2014 Alena Vlachová Organizační změna na OŠMS Rozdělení oddělení ekonomiky školství: Oddělení financování školství Oddělení hospodaření krajského školství

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola a mateřská škola Hranice - Drahotuše, Hranická 100, okres Přerov Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše Identifikátor

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-1449/215 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent *) Uveden

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-26181/214 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Příloha č. 9 Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e 2017/00174/OŠSK/DSM S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Zastoupený ředitelkou Mgr. Lucií Štěpánkovou IČ: 60609460

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Otrokovice, tř. T. Bati 1266 tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice Identifikátor

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro školy a školská zařízení v roce 28 Zřizovatel: KRAJ IČ: Počet žáků, studentů: druhy zařízení upravte dle potřeby GY SOŠ SOU VOŠ počet:

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za rok 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosaţené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v roce 2010 3 1. Hodnocení

Více

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014 Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014 Alena Vlachová Rozvojové programy MŠMT (RP) Sportovní gymnázia 4 424,3 tis. - UZ 33354-2 KŠ Soutěže 1 370 tis. - UZ 33166-1 KŠ + 5 OŠ-DDM Program protidrogové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více