Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 IČ : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném platu 2. Další informace 3. Tabulky

2 r r rs r s r! " Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za kalendářní rok 2007 Předkládaný dokument zpracovaný ředitelem školy 1 na základě tabulek 2 podává rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Jeho struktura a obsah vychází z požadavku závazné směrnice 3. Ze státního rozpočtu byly organizaci v roce 2007 poskytnuta dotace na neinvestiční výdaje - mzdové prostředky (platy pracovníků školy, ostatní osobní náklady) a jejich odvody a ostatní neinvestiční výdaje. Hospodaření s těmito prostředky dokládají tabulky 1 4 a následující text dokumentu, který tabulky komentuje a uvádí některé další skutečnosti. K byla škole poskytnuta neinvestiční dotace celkem ve výši Kč. V tom je obsažena dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši Kč (účelový znak 33353) a dotace v rámci rozvojového programu Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007 (účelový znak 33245). Finanční prostředky poskytnuté organizaci v roce 2007 včetně prostředků poskytnutých jako dotace na přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány v plném rozsahu. Škola dodržela závazné ukazatele. Prostředky, které nebyly v průběhu roku vyčerpány na odvodech na pojistné, byly v prosinci 2006 převedeny do ostatních běžných výdajů. Přehled o objemu a použití finančních prostředků poskytnutých jako dotace na přímé náklady na vzdělávání obsahuje tabulka č.1 v příloze dokumentu. Přehled o tom, jak byly rozpočtové objemy mzdových prostředků poskytnutých pro jednotlivé součásti (zařízení) organizace (základní školu a školní družinu) v průběhu roku skutečně použity poskytuje tabulka č. 3. Dokládá, že mezi základní školou a školní družinou došlo k přerozdělení prostředků na platy ve výši Kč ve prospěch školy. Tato skutečnost byla umožněna nepřítomností 1 pedagogického zaměstnance v měsících lednu červnu, která byla nahrazena zástupem (blíže viz komentář uvedený u tabulky) Ředitel základní školy předkládá rozbor hospodaření dle požadavku ustanovení 165 odst. 1 písm. c) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění. Tabulky vypracovala ekonomka školy Pavlína Fukalová. Osnovu stanoví směrnice MŠMT ČR č.j /

3 r r rs r s r! " Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za kalendářní rok 2007 Výši skutečných nákladů a ukazatele nákladovosti v předepsaném členění podle jednotlivých druhů zařízení organizace (za základní školu a za školní družinu) obsahují dvě tabulky!"#$%&'$(#!&!)*+,#"- označené č. 2 v příloze. Komentář k těmto tabulkám je uveden ve stati a Následující tabulka ukazuje výši vybraných skutečných nákladů za organizaci (součet za obě zařízení organizace). Řádek ,00 z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) ,00 v tom: na pedagogické pracovníky 2a ,00 na nepedagogické pracovníky 2b ,00 ONIV ,00 z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,00 na DVPP 3b ,00 číslos Přímé náklady na vzdělávání činí 96,04 % z celkové dotace přímých nákladů na vzdělávání celkem za organizaci (v roce 2005 činily 95,87 %, v roce ,65 %). Mzdové prostředky na pracovníky školy celkem činí 95,94 % (95,76 % v roce 2005, 95,50 % v roce 2006) mzdových prostředků organizace. Tyto prostředky tvořily v 89,42 % náklady na pedagogické pracovníky školy, v 10,58 % náklady na nepedagogické pracovníky školy (v roce 2005 činily náklady na nepedagogické pracovníky 10,23 % mzdových nákladů, v roce 2006 činily 10,31 %). Přepočtený počet zaměstnanců se meziročně snížil o 0,602 (v tom je snížení pedagogických pracovníků o 0,694). Náklady na mzdové prostředky na zaměstnance se zvýšily o Kč (v roce 2006 stouply ve srovnání s rokem 2005 o Kč). Na pedagogického pracovníka tak meziročně stouply o Kč (v roce 2006 o Kč), na nepedagogického pracovníka o Kč (v roce 2006 o Kč). Meziročně se snížil přepočtený počet jednotek výkonu základní školy o 20 žáků (v předcházejícím roce o 30 žáků). Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu stouply o Kč (o rok dříve narostly o Kč), mzdové náklady na jednotku výkonu se zvýšily o Kč (v roce 2006 o Kč). ONIV na jednotku výkonu se meziročně zvýšily o 73 Kč (o rok dříve o 229 Kč). Tyto výdaje školy tvořily z 69,87 % (v roce 2005 z 63,31 %, v roce 2006 z 67,10 %) náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby. Přitom se náklady na učebnice, pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu meziročně zvýšily o 80 Kč (o rok dříve o 185 Kč). Náklady na DVPP se meziročně snížily a činily 3,14 % (v roce 2005 činily 5,90 %, v roce 2006 činily 2,98 %) ONIV za rok Nárůst ukazatelů nákladovosti základní školy ovlivnily zejména tyto skutečnosti: snížený výkon školy, plánovaný nárůst platů související se změnou platových tarifů od

4 r r rs r s r! " Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za kalendářní rok 2007 Přímé náklady vynaložené školní družinou na vzdělávání činí 3,96 % z celkové dotace přímých nákladů na vzdělávání celkem za organizaci (v roce 2005 činily 4,13 %v v roce ,35 %). Mzdové prostředky na pracovníky družiny celkem činí 4,06 % (4,24 % v roce 2005, 4,50 % v roce 2006) mzdových prostředků organizace. Tyto prostředky tvořily náklady na pedagogické pracovníky družiny. Přepočtený počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 0,016 (což je dáno při stejné výši úvazků zaměstnanců vyšší potřebou zástupu, která byla dále ve výši 0,120 úvazku pokryta mzdovými prostředky z jiných zdrojů). Náklady na mzdové prostředky hrazené ze státního rozpočtu na zaměstnance se meziročně snížily o Kč. Meziročně stoupl přepočtený počet jednotek výkonu družiny o 1 dítě. Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu klesly o 984 Kč, mzdové náklady na jednotku výkonu se snížily o 790 Kč. Snížení mzdových nákladů na jednotku výkonu družiny ovlivnila zejména nepřítomnost 1 pedagogického zaměstnance v měsících lednu červnu, která byla nahrazena zástupem zařazeným do nižšího platového stupně. Na rozdíl od předcházejícího roku, kdy nebyly vykázány výdaje na pomůcky, činí v roce 2007 tyto výdaje 117 Kč na jednotku výkonu. Přitom se ONIV na jednotku výkonu meziročně zvýšily o 110 Kč. Běžné výdaje družiny byly dále pokrývány z prostředků získaných jako úplata za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině. Přehled o skutečně dosaženém průměrném platu v roce 2007 v členění za jednotlivé druhy zařízení a celkem lze sledovat v tabulce č. 4. Meziročně průměrný plat zaměstnanců organizace vzrostl. Vývoj průměrného platu (včetně výše nárokové a nenárokové složky) zaměstnanců organizace ve sledovaném období ovlivňují zejména tyto skutečnosti: od změna platových tarifů, úspora počtu zaměstnanců vzhledem k limitu, na který je vázán rozpočet školy (za rok 2007 v organizaci celkem úspora 1,821 viz blíže tabulka č. 3; v roce 2006 byla dosažena úspora 1,717), pokračující snižování výkonu školy a nízký průměrný počet žáků ve třídě (pro výši přidělených prostředků na rok 2007 byly rozhodné statistické údaje k , kdy průměrný počet žáků činil 21,71 a ovlivnil ji rovněž stav žáků pro školní rok 2007/2008, kdy průměrný počet žáků k činí 21,82), věková struktura pedagogických pracovníků: převažuje střední a starší věk, část tvoří důchodci nebo zaměstnanci s nárokem na důchod. U pedagogických zaměstnanců školy průměrný plat vzrostl o Kč (činí 104,5 % průměrného platu za rok 2006). Tento nárůst je dán pouze růstem průměrné nárokové složky o Kč (106,5 %). Nenároková složka průměrného platu se snížila o 278 Kč (91,2 %). Dosažený plat převyšuje o 465 Kč průměrný plat pedagogických pracovníků základních škol Moravskoslezského kraje 4, který se vyvíjel z hlediska meziročního vývoje obdobě (průměrný plat 104,9 % úrovně roku 2006, nároková složka 106,2 %, nenároková složka 94,3 %). 4 Údaje o výši platů a jejich složek pracovníků regionálního školství získány z prezentace Čerpání rozpočtu přímých výdajú za rok 2007 zpracované OŠMS, oddělení přímých nákladů, [cit ], dostupné na WWW: < >. 4

5 r r rs r s r! " Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za kalendářní rok 2007 U nepedagogických zaměstnanců školy vzrostl průměrný plat o 354 Kč (činí 103,0 % průměrného platu za rok 2006). Tento nárůst je dán obdobně jako u pedagogických pracovníků školy růstem průměrné nárokové složky ve výši 504 Kč (105,0 %). Nenároková složka se snížila o 150 Kč (90,6 %). Dosažený plat převyšuje o 152 Kč průměrný plat ostatních pracovníků základních škol kraje, který se vyvíjel z hlediska meziročního vývoje obdobě (průměrný plat 106,7 % úrovně roku 2006, nároková složka 106,7 %, nenároková složka 98,1 %). U vychovatelů školní družiny průměrný plat klesl o Kč (činí 90,0 % průměrného platu za rok 2006) Tento pokles je dán jak poklesem nárokové složky platu o Kč (90,9 %), tak nenárokové složky o 339 Kč (81,6 %). Dosažený plat je o Kč nižší než průměrný plat pedagogických pracovníků školních družin kraje, který se meziročně vzrostl na 103,2 %. Okolnosti, které vedly k této skutečnosti, uvádí komentář k tabulce č. 3. Výše průměrné nenárokové složky platu zaměstnance organizace činí v uplynulém roce 12 % platu (u učitelů a ostatních zaměstnanců školy činí 12 %, u vychovatelů školní družiny 9 % platu). Průměrný osobní příplatek zaměstnance školy činí Kč; u pedagogických pracovníků školy je to Kč, u vychovatelů družiny 887 Kč, u nepedagogických zaměstnanců 912 Kč). Vyúčtování dotace přidělené škole v rámci rozvojového programu Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007: přidělená dotace na neinvestice ve výši Kč byla beze zbytku vyčerpána, dotace byla použita na rozšíření stávající infrastruktury ICT (částečná úhrada pořizovací ceny PC). V Havířově dne 2. dubna 2008 Čj.: ŘŠ/259/2008 PaedDr. Václav Hujer ředitel školy Příloha: a) Tabulka č. 1 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 b) Tabulka č. 2 Ukazatele nákladovosti v roce 2007 základní škola c) Tabulka č. 2 Ukazatele nákladovosti v roce 2007 školní družina d) Tabulka č. 3 Rozpočtové objemy finančních prostředků pro rok 2007 porovnání s dosaženou skutečností e) Tabulka č. 4 - Přehled o skutečně dosaženém průměrném platu pedagogických, nepedagogických zaměstnanců a zaměstnanců celkem za rok

6 s , ,00 x a) Závazné ukazatele: v tom: , ,00 0,00 aa) , ,00 0,00 ab) 8 000, ,00 0,00 b) Orientační ukazatele: , , , , ,00 620, , , ,00 Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje celkem 2 MP - mzdové prostředky 3 OPPP - ostatní osobní náklady 4 ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 6

7 s Řádek Jednotka číslo ,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) ,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a ,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b ,00 Kč ONIV ,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,00 Kč na DVPP 3b ,00 Kč osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba 5 28,625 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 23,051 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 5,574 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok 7

8 s Řádek Jednotka číslo ,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) ,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a ,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0,00 Kč ONIV ,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 5 612,00 Kč na DVPP 3b 1 168,00 Kč 4 48 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba 5 1,614 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 1,614 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,000 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b #DIV/0! Kč/osoba - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok 8

9 IJ KL MNJ Q TU/1 (_ U& TY/sr/RS/ ]c'`sr/r (#4s (_ U& TY/s Ur/ (#4`R $b U\& ](^r/ TU/1Sr/s r/rs/ U\& ](^Sr/s 0(/ '-!"#!#! #!#! # * 0/1-!2" %& 6789: A7 B:7C9: DEF7 Magistrát města Havířova odbor školství a kultury OP VWXYZ U a VWXYZ b MŠ ZŠ 30, , ŠJ ŠD 1, , $ #!5455! 3455!# +,ṟ/ '(&) Dne: Havířov Zpracovala: Holešová, Poláčková ;<=> Přerozdělení prostředků mezi ZŠ a ŠD dáno nepřítomností ped. pracovníka ŠD v období ledna - června Úspory vznikly zejména v měsících březnu - červnu v oblasti tarifů i nenárokových složek, kdy zaměstnanec s úvazkem 0,833 zařazený do plat. stupně 12 byl nahrazen 2 zaměstnanci na zástup zařazenými do plat. stupně 3. Tato skutečnost vedla též ke snížení průměrného platu (průměrné nárokové i nenárokové složky) ped. pracovníků ŠD. 9

10 s s ) & () *) s s! "#$r r "#$ $ () *) $'' '' -./ #, r s ) &),# :IJ89 Kr= L=H Ks G= ML5H :I ML5H :IJKr= L=H Ks G= EF G5 ;959B :5 ;8<=r 0r Magistrát města Havířova odbor školství a kultury, # &# + C? >845? Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Škola celkem Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnanci celkem Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnanci celkem Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnanci celkem viz text rozborů část

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více