FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB"

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání

2 2

3 3

4 4

5 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib, Spiegel 1994) vzdělaná pracovní síla můţe přilákat zahraniční investice přímo nebo nepřímo jako záruka politické stability celková produktivita faktorů produkce prostřednictvím technologických inovací 5

6 MIKROEKONOMICKÉ VLASTNOSTI VZDĚLÁNÍ Smíšený veřejný statek: - vzdělání při spotřebě svým nositelem má soukromé efekty (výdělky, sociální pozice, orientace v komplexním prostředí apod.) - vzdělání má rovněţ veřejné efekty, z nichţ nositel vzdělání nemá výnosy; často se označují jako externality 6

7 PROBLÉMY PŘI ROZHODOVÁNÍ O INVESTICI DO LIDSKÉHO KAPITÁLU Měření (odhady) nákladů na vzdělání Měření (odhady) výnosů mnohem sloţitější, mnoho typů výnosů Externality Výpočty návratnosti problém s dobou vyuţití lidského kapitálu, diskontní mírou a s mírou rizika Asymetrie informací Porovnání investičních moţností jiné finanční moţnosti, jiné vzdělávací dráhy atd. Finanční trhy jsou nedokonalé 7

8 VÝNOSY VZDĚLÁNÍ mnohem sloţitější problém soukromé výnosy zahrnují jednak zvýšené výdělky, jednak řadu nepeněţních soukromých výnosů (prestiţ, kulturní orientace ) Výnosy jsou věcí budoucnosti, relativně dosti vzdálené v řádu desítek let Společenské výnosy jsou rovněţ peněţní a nepeněţní, řada výnosů má charakter externalit 8

9 EXTERNALITY VZDĚLÁNÍ zahrnují kvalitní občanství, politickou stabilitu, komunikační dovednosti, právní chování, rozvoj kulturní úrovně, kvalitní trávení volného času a určitý zdravotní standard. Mezi dalšími externalitami lze jmenovat úspory veřejných výdajů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. DOBA VYUŢITÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU lidský kapitál se opotřebovává jako kaţdý jiný -technické opotřebení (stárnutí lidí, nemoc, nepouţívání získaných dovedností) -ekonomické opotřebení je dáno např. technickým pokrokem, kdy dovednosti dříve získané se stanou nepotřebnými; změna struktury hospodářství zmenší potřebu některých typů lidského kapitálu 9

10 FINANCOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ POSKYTOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ SOUKROMÉ VEŘEJNÉ SOUKROMÉ Soukromé vysoké školy Domácí vzdělávání Podpora soukromých VŠ VEŘEJNÉ Školné, poplatky Veřejné (státní) vysoké školy 10

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S FINANCOVÁNÍM VZDĚLÁNÍ Není jednoduché a všeobecné řešení TENDENCE: -sdílení nákladů veřejných a soukromých -veřejné zdroje hlavně do podpory zdrojů soukromých - podpora půjček, daňová zvýhodnění -vouchery o uplatnění veřejného zdroje rozhoduje spotřebitel -soukromé zdroje půjčky s odloţenou platbou, human capital contracts, absolventská daň, tradiční půjčky 11

12 ZÁKLADNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SF EU SR veřejné VŠ, soukromé VŠ, státní VŠ Regionální školství: Kraje Obce a města Svazkové školy 12

13 FINANČNÍ OTÁZKY ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Finanční autonomie obcí RUD Dotační tituly Návrh optimalizace základního školství Institucionální aspekty Obce Ředitelé škol Kraje MŠMT Další organizace 13

14 FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří) a VOŠ financování prostřednictvím jednotných normativů stanovených MŠMT účelem vyrovnat mezikrajové rozdíly nepedagogové + pedagogové ZUŠ, MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních a školských zařízení (ŠD, ŠK,DDM, DD, DM, internátů, PPP, SPC) Financování pomocí krajských normativů

15 FINANCOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ, ZŠ, SŠ (VČ. KONZERVATOŘÍ), VOŠ rozdělení v kompetenci MŠMT princip jednotných republikových oborových normativů s celostátní působností tvoří přibliţně 70 % z rozpočtu regionálního školství

16 FINANCOVÁNÍ VŠECH NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PEDAGOGŮ ZUŠ, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ rozdělení v kompetenci krajských úřadů tvoří přibliţně 30 % z rozpočtu regionálního školství Princip republikových a krajských normativů závazné postupy pro financování této oblasti stanoví MŠMT směrnicí (nebo vyhláškou)

17 OBOROVÝ NORMATIV 1 dítě v MŠ jednotřídní MŠ vícetřídní MŠ 1 ţáka v prvním stupni ZŠ ZŠ pouze s prvním stupněm ZŠ plně organizované 1 ţáka v druhém stupni ZŠ 1 ţáka SŠ skupiny nákladově srovnatelných oborů vzdělání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole případné členění na normativ pro teoretickou a praktickou část vzdělávání

18 INSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVKY PRO MŠ A ZŠ určeny pro subjekt pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ (a odloučené pracoviště) účelem je podpora vzdělávání ţáků v ZŠ a v MŠ nutnost existence i menších škol (dostupnost) povinnost přijmout (do výše kapacity) takový počet ţáků, který se přihlásí institucionální příspěvek je jednotný velikost subjektu bez ohledu na má-li škola výjimku z minimálního počtu dětí či ţáků, institucionální příspěvek se úměrně krátí

19 INSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MŠ A ZŠ pro kaţdou mateřskou školu a kaţdé odloučené pracoviště mateřské školy pro kaţdý první stupeň základní školy a kaţdé odloučené pracoviště pro druhé stupně základní školy v obci (pokud je jich u jednoho zřizovatele více) - počet ţáků všech 2. stupňů u jednoho zřizovatele se vydělí číslem 200. Takto vypočítaným koeficientem se vynásobí hodnota institucionálního příspěvku

20 METODY URČENÍ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Prostředky z kapitoly MŠMT Škola/školské zařízení Platy pedagogů, učebnice, učební pomůcky, DVPP Platy nepedagogů Provoz MŠ, ZŠ Oborový normativ + institucionální příspěvek Republikové/krajské normativy SŠ, konzervatoře, VOŠ Oborový normativ Republikové/krajské normativy Zřizovatel/ostatní zdroje/ ZUŠ Republikové/krajské normativy Školská zařízení Republikové/krajské normativy

21 FINANČNÍ TOK V ÚROVNI MŠMT - KRAJ z úrovně MŠMT objem prostředků pro krajský úřad vypočten jako součet částky stanovené podle oborových normativů a jednotek výkonu ve školách v příslušném kraji vč. institucionálního příspěvku pro MŠ, ZŠ a částky vypočtené podle obdoby současných republikových normativů

22 FINANČNÍ TOK V ÚROVNI KRAJ - ŠKOLA z úrovně krajů - objem prostředků pro Š/ŠZ stanoven podle oborových normativů a jednotek výkonu na škole (vč. instituc. příspěvku pro MŠ, ZŠ) mzdy pedagogů včetně odvodů + ONIV pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŚ podle krajských normativů mzdy pedagogů včetně odvodů pro ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM, DD, DDM, Internáty, PPP, SPC a MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních mzdy nepedagogů včetně odvodů pro všechny subjekty

23 FINANČNÍ TOK V ÚROVNI KRAJ - ŠKOLA takto rozepsané prostředky by se pro kaţdý právní subjekt sečetly rozdělení finančních prostředků v rámci subjektu by bylo plně v pravomoci ředitele Š/ŠZ záměrem MŠMT je, aby dosavadní členění finančních prostředků podle ukazatelů (platy, OON, odvody, ONIV) bylo pouze orientační, nikoliv závazné

24 NÁBĚH NOVÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ zavedení reformy se předpokládá od legislativně připraveno do účelem ponechat dostatečný časový prostor k porovnání finančních dopadů a případným změnám tvorba rezervy - v přechodovém období by měla být vyšší vyuţití ke krytí kritických dopadů

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro jednání ekonomických ministrů Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves Marie Heryanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářská práci zpracovávám analýzu financování příspěvkové

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

Financování rozvoje lidských zdrojů

Financování rozvoje lidských zdrojů Autorská studie č. 21 Financování rozvoje lidských zdrojů Zvýšení efektivnosti veřejných zdrojů a mobilizace soukromých zdrojů Podkladová studie ke kapitole 4.6 - Financování rozvoje lidských zdrojů -

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze

12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze 12. mezinárodní konference TEORETICKÉ ASPKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ Vysoká škola ekonomická v Praze LIDSKÝ KAPITÁL A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Petra Dlouhá Fakulta financí a účetnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více