METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 Obsah Seznam použitých zkratek...4 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání...5 I. 1 Vymezení území...5 I. 2 Popis tématu...5 I. 3 Základní legislativa...8 II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza II.2 Finanční analýza II.3 Očekávaný vývoj III. Analýza cílových skupin, rizik a další potřebné analýzy IV. SWOT analýza školství a předškolního vzdělávání V. Souhrn výsledků analýz (analytické části) VI. Závěr VII. Použitá literatura VIII. Přílohy s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 Seznam použitých zkratek CŽÚ DV IROP MOS MŠ PŠD ORP SO SŠ SVČ SVP ŠD ŠK ÚIV VOŠ ZŠ ZUŠ Celoživotní učení Další vzdělávání Integrovaný regionální operační program Meziobecní spolupráce Mateřská škola Povinná školní docházka Obec s rozšířenou působností Správní obvod Střední škola Středisko volného času Speciální vzdělávací program Školní družiny Školní kluby Ústav pro informace ve vzdělávání Vyšší odborná škola Základní škola Základní umělecká škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání I. 1 Vymezení území Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků. Každá obec vstupuje do spolupráce s dalšími obcemi s různou motivací. Motivy spolupráce může být úspora nákladů, sdružení prostředků na realizaci větších projektů, získání dotací či jen výměna zkušeností a vzájemná podpora. Spolupráce obcí je jako vztah založena na dobrovolnosti a měla by obci usnadnit řešení podobných problémů a záležitostí nadobecního zájmu a hledat společná východiska. Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, ale v samostatné ojediněle. Přestože je zapotřebí řešit konkrétní problémy s obcemi na různých úrovních, nebo komplexně mezi více ORP navzájem, v praxi k této komunikaci často nedochází. Také podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí a to při zachování nezávislosti obcí. Vzhledem k rozmanitosti území i zájmů a vizí jednotlivých obcí lze jen těžko nalézt jeden univerzální model spolupráce. Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí označované jako mikroregiony. Hranice svazku mohou být dány přírodními podmínkami, kulturními či historickými vazbami nebo administrativním vymezením (např. hranicí správního obvodu obce s rozšířenou působností či obce s pověřeným obecním úřadem). Cílem projektu meziobecní spolupráce (MOS) je posílit podporu vyváženého rozvoje a součinnost mezi obcemi právě ve svazku obcí v celém území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP Název (případně uvést specifika např. přesah do jiného území SO a proč) I. 2 Popis tématu Spolupráce musí být hrou s kladným součtem pro všechny. Oblast školství prochází v posledních letech významnými změnami, které jsou dlouhodobě vedeny snahou dosáhnout kvalitativní změny v systému vzdělávání (jedná se např. o zavádění školních vzdělávacích programů, důraz na osvojování kompetencí a dovedností, zavádění evaluace škol a srovnávacího hodnocení výsledků žáků z jednotlivých škol nebo rozvoj inkluzivního vzdělávání). Současně se objevuje nutnost reagovat na populační vývoj a změny v demografické struktuře dětí a žáků, protože úbytek žáků přináší i pedagogická negativa. Ta spočívají ve stále se snižujícím počtu pracovních úvazků pro pedagogy i nepedagogický personál, v rostoucím procentu neaprobované výuky a samozřejmě v nárůstu dalších povinností pro pedagogické pracovníky škol. Bez dostatečně aktivní politiky obcí by také mohlo docházet k významné redukci počtu mateřských a základních škol a jejich zániku s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 zejména v malých obcích nebo mikroregionech, kde páteř vzdělávací nabídky tvoří málotřídní základní školy. Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je jednou z významných povinností obce, kterou jí ukládá školský zákon. Za tím účelem obec buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Problematika předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutně k řešení otázka přeplněnosti mateřských škol. Zákonné ustanovení také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny podporovat školy nad rámec svých povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Bohužel, ani státní příspěvek zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání, a tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala, a tím, co si jí obec může dovolit poskytnout. Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důležitou oblastí také kultura a trávení volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní iniciativy obyvatel související s lokálními tradicemi se projevují spíše na venkově než ve velkých městech. Právě škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli. Právě meziobecní spolupráce by mohla přinést odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Díky této spolupráci může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany. Ke vzájemné kvalitní meziobecní spolupráci a možnosti komunikovat na úrovni je nezbytné mít kvalitní informace. Tady se v souladu se znalostí daného prostředí potvrzuje jedinečná role obce a spádového území. V rámci realizace projektu meziobecní spolupráce půjde o využití analytických podkladů nejen pro orientaci v systému, ale zejména pro samostatná rozhodnutí a řešení včetně dalších námětů na rozvoj a zlepšení. Všechna tato společná řešení by měla pozitivně přispívat k dlouhodobé podpoře výchovy a kvalitního vzdělávání, jehož s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 výstupem bude vzdělaný a kultivovaný člověk. Zde se nabízí prostor pro využití připravovaných Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a IROP, jejichž cílem je zvyšování kvality celého vzdělávacího systému a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel. Projekt MOS může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obcí na úrovni území ORP. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou, školou, veřejností, společenskými skupinami a organizacemi, o vytváření místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje plnohodnotného života ve městech i na venkově. Co lze společně řešit: - nepříznivý demografický vývoj, - optimální naplněnost tříd v souladu s místními podmínkami podle populačních změn, - vhodné dopravní spojení, - efektivní hospodaření s finančními prostředky, - grantovou, projektovou a doplňkovou činnost, - čerpání dotací a finančních prostředků z operačních programů - kvalitu vnitřních i venkovních prostor a estetické prostředí školy, - vnitřní vybavení objektů škol a školních areálů (kmenových a odborných učeben, inovace učebních pomůcek a didaktické multimediální techniky, tělocvičen a hřišť), - nabídku zájmových činností a mimoškolních aktivit (využití prostor školních družin a klubů pro zájmovou činnost po vyučování), - složení a stabilitu pedagogického sboru (zajištění odborné a pedagogické kvalifikace a aprobovanosti výuky), - poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a volbu povolání, - programy zaměřené na prevenci a potírání výskytu sociálně patologických jevů, - prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, - pomoc se začleňováním dětí cizinců, - aktivní využití volného času, - vytváření informačních a komunikačních center, - podporou celoživotního vzdělávání, - využívání knihoven a studoven pro další studium a sebevzdělávání žáků, učitelů, jednotlivých skupin zaměstnanců i veřejnosti, - zapojení do školních soutěží, exkurzí, vzdělávacích, výchovných, kulturních a charitativních akcí, - spolupráci se zájmovými, sportovními, společenskými a nestátními organizacemi a dalšími subjekty působícími v obci a regionu, - zapojení do projektů na regionální a mezinárodní úrovni, - podporu různých typů kondičních programů, programů navozující zdravý způsob života, sportovních her, olympiád atd., - akce podporující růst společenské prestiže povolání učitele atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 I. 3 Základní legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Vyhlášky ke školskému zákonu Ostatní vyhlášky Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí. Zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, upravuje výkon státní kontroly v České republice. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční. Užitečné odkazy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) Česká školní inspekce Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Portál veřejné správy Regionální informační servis Rejstřík hlavních pojmů viz školský zákon: risy.cz/ výkon samosprávy a státní správy ve školství (obec, svazek obcí, kraj, školská rada) výkon státní správy ve školství (ředitel školy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí) druhy škol (mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola) druhy školských zařízení ( školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, zařízení školního stravování) organizace vzdělávání s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 0 až až až až až až až až až až až II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza Základní údaje o území správního obvodu byly uvedeny v bodu 1A. Tab. 1: Počet ZŠ, MŠ zřizovaných obcí - dle velikostních kategorií obcí Skupina obcí s počtem obyvatel Náš správní obvod: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci kraje: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci ČR: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota srovnatelné skupina SO: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Zdroj: Český statistický úřad Porovnání Poznámka: Jiné zařízení jsou (vypsat včetně druhu a počtů např. speciální školy, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 Mapa 1 : Rozmístění ZŠ úplná, ZŠ jen 1. stupeň, MŠ a další zařízení ve správním obvodu Vložit mapu Tab. 2: Počty škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ ZUŠ SVČ ZŠ praktická ŠJ škol Mapa 2 : Školy a školská zařízení zřizovaných obcemi v ORP Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Tab. 3: Počty soukromých škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Tab. 4: Počty církevních škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Mapa 4 : Školy a školská zařízení zřizované jinými zřizovateli Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Tab. 5: Pracovníci ve školství typ školy, zařízení rok z toho průměrný přepočtený pracovníků průměrný plat pracovníků z toho ke dni. (v Kč) pedagogů nepedagogů pedagogů nepedagogů mateřské školy základní školy základní umělecké školy gymnázia mateřské školy pro děti se SVP základní školy pro žáky se SVP školní družiny a kluby střediska pro volný čas dětí a mládeže dětské domovy zařízení školního stravování rok.. Tab. 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 zřizovatel MŠ dětí běžných tříd obec kraj církev soukromník : Předchozí školní rok Rozdíl dětí v běžných třídách speciálních tříd dětí ve speciálních třídách s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Mapa 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 Vložit mapu Tab. 7: Počet MŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol Tab. 8: MŠ zřizované obcemi školní rok MŠ samost. MŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 9: Soukromé MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 Tab. 10: Církevní MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 11: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ zřizovaných obcemi školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 12: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ soukromých školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 13: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ církevních školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Tab. 14: Popis MŠ ve správním obvodu k Ident. Název MŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO Zdroj: Český statistický úřad Tab. 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet dětí v MŠ ve správním obvodu Počet (kapacita žáků) Počet žáků / kapacita v % Kapacita všech MŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Počet dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Zdroj: Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 Graf 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Vložit mapu Zdroj: Český statistický úřad Tab. 16: Počet ZŠ za ORP za školní rok 2013/2014 základních škol Za ORP úplné neúplné obec kraj církev Soukromá ZŠ Předchozí školní rok rozdíl Tab. 17: Počet ZŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 Tab. 18: ZŠ zřizované obcemi školní rok ZŠ samost. ZŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 19: Soukromé ZŠ školní rok samost.mš ZŠ tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 20: Církevní ZŠ školní rok ZŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 21: Součásti základních škol v jednotlivých obcích v nich součástí Název obce základních škol ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 Tab. 22: Školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK) zapsaných účastníků ŠD a ŠK zřizované oddělení z 1. stupně z 2. stupně z přípravné třídy ZŠ z přípravného stupně ZŠ spec. záj. útvarů účastníci činností ZÚ krajem obcemi církví soukromou osobou školní rok rozdíl Tab. 23: Počty tříd a žáků ve školním roce 2013/2014 (školy zřizované obcí), včetně speciálních tříd Název obce škol tříd žáků průměrný žáků na školu průměrný žáků na třídu Tab. 24: Počet základních škol úplných a neúplných Název obce škol úplných neúplných škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 Tab. 25: Údaje o pracovnících základních škol zřizovaných obcemi fyzické přepočtení na plně zaměstnané osoby učitelé v tom na 1. stupni vyučující na 2. stupni z toho ženy bez kvalifikace fyzické osoby nadúvazky týdenní hodin Tab. 26: Ostatní pedagogičtí pracovníci škol asistenti pedagoga psychologové speciální pedagogové výchovní poradci pro žáky se zdravotním postižením pro žáky se sociálním znevýhodněním přepočtení na plně fyzické osoby zaměstnané z toho z toho ženy ženy Tab. 27: Údaje o pedagogických pracovnících školních družin a školních klubů ŠK a ŠD zřizované krajem obcemi církví soukromou osobou Předchozí školní rok rozdíl fyzický stav vychovatelé ostatní pedag. pracovníci interní externí interní externí přepočtený stav fyzický stav fyzický stav přepočtený stav fyzický stav s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

21 Tab. 28: Počet škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka v ORP - školy zřizované obcí školní rok škol žáků učitelů (přepočtený stav) žáků na jednoho přepočteného pracovníka rozdíl Tab. 29: Výsledky výchovy a vzdělávání - výuka cizích jazyků školní rok žáků učících se jazyk Aj Nj Fj Rj Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy Tab. 30: Výsledky výchovy a vzdělávání - prospěch žáků prospělo prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním hodnoceno slovně školní rok Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO Tab. 31: Počet opakujících žáků ZŠ zřizovaných obcí školní rok opakujících žáků Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 21

22 Tab. 32: Počet absolventů základních škol žáci, kteří ukončili školní docházku běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku žáci, kteří přešli do SŠ v tom z 5. ročníku ze 7. ročníku žáci 1. r. s dodatečným odkladem PŠD Tab. 33: Přehled škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ORP podle zřizovatele z toho zřízené krajem obcí církví soukromé ředitelství v tom součásti z toho mateřská škola pro děti se zdravotním postižením mateřská škola při zdravotnickém zařízení základní škola pro žáky se zdravotním postižením základní škola při zdravotnickém zařízení základní škola praktická základní škola speciální přípravný stupeň základní školy speciální odborné učiliště praktická škola, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 22

23 Tab. 34: Přehled základních uměleckých škol podle zřizovatelů dle obcí z toho zřizovaných Název obce krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 35: Údaje o pedagogických pracovnících školy ZUŠ v obcích fyzické osoby pracovníci přepočtené osoby školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 36: Přehled středisek volného času (SVČ) podle zřizovatelů v jednotlivých obcích Název obce z toho zřizovaných krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 37: SVČ zřizovaná obcemi za školní rok 2013/2014 Název obce zájmových útvarů (kroužků) žáci, studenti VOŠ účastníků děti ostatní Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 23

24 Tab. 38: Údaje o pracovnících SVČ pedagogičtí pracovníci SVČ v ORP fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav ostatní pracovníci fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 39: Školní jídelny zřizované obcemi ŠJ a výdejen stravovaných žáků z toho v MŠ ZŠ SŠ, VOŠ cílová kapacita kuchyně míst u stolu Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 40: Údaje o pracovnících ve školních jídelnách zřizované obcemi pracovníci školní jídelny zřizované fyzické osoby přepočtené osoby Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 24

25 Tab. 41: Počet zařízení dle zřizovatelů dle obcí pro péči o děti do 3 let (jesle a další formy) z toho zřizovaných Název obce obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Poznámka: jesle a další formy, např. vázaná / volná živnost II.2 Finanční analýza Tab. 42: Komentář k paragrafům rozpočtu oblast vzdělávání 3 31 a 32 Vzdělávání 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Předškolní zařízení 3111 Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol Základní školy Speciální základní školy 3114 Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. První stupeň základních škol 3117 Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Druhý stupeň základních škol 3118 Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 3121 Gymnázia Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 314 Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních a speciálních pedagogických center Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3143 Školní družiny a kluby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3149 Patří sem také školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pokud je nelze zařadit do pododdílu 313. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 25

26 Tab. 43: Celkové provozní výdaje ve správním obvodu na ZŠ, MŠ a jiná zařízení Ident. ZŠ/MŠ/jiné ZŠ (1. i 2. stupeň) ZŠ (jen 1. stupeň) MŠ Zdroj: Sběr dat na SO Tab. 44: Provozní výdaje roku 2012 ve správním obvodu na 1000 obyvatel a jednoho žáka Ident. Náš správní obvod - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ ZŠ/MŠ na 1 obyvatele SO na jednoho žáka lomeno kapacitou Porovnání Průměrná hodnota SO v rámci kraje: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota SO v rámci ČR: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: na jedno místo dle kapacity těchto ZŠ a MŠ (celkové výdaje lomeno celkovou kapacitou). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 26

27 Graf 44: Porovnání provozních výdajů roku 2012 na jednoho žáka Vložit graf Tab. 45: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP (v tis.kč) rok mzdové prostředky z toho platy ostatní osobní náklady související odvody a ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 46: Ukazatele nákladovosti na přímé náklady na vzdělávání v roce 2012 druh školy, školského zařízení předškolní vzdělávání základní školy gymnázia (včetně sportovního gymnázia) stravování MŠ, ZŠ školní družiny a kluby základní umělecké školy využití volného času použité finanční prostředky *Jednotka výkonu = dítě, žák, student, stravovaný přímé náklady na vzdělávání (v Kč) z toho náklady na jednotku výkonu* (v Kč) celkové náklady ONIV s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 27

28 Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 47: Financování z RUD Název obce Finanční prostředky z RUD Celkové náklady Celkem Zdroj: Sběr dat v jednotlivých obcích Poznámka: 4 zákona o RUD - Daňové příjmy rozpočtů obcí - Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní se vypočte jako součet poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07. II.3 Očekávaný vývoj Tab. 48: Základní údaje o základním vzdělávání ve správním obvodu (1. i 2. stupeň ZŠ) % Ident. Název údaje Hodnota z celkového Komentář počtu Průměrný dětí ve třídě ZŠ zřizovaných - obcemi - - jinými subjekty - Průměrný dětí - Aprobovanost učitelů v % -, sběr dat na SO Tab. 49: Popis základních škol ve správním obvodu k Ident. Název ZŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO ORP, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 28

29 Tab. 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet žáků správního obvodu Počet (kapacita žáků) Kapacita všech ZŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známý nárůst nebo úbytek kapacity k Počet žáků k Předpoklad k Předpoklad k , sběr dat na SO Počet žáků / kapacita v % Graf 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 29

30 Tab. 51: Nezbytné investiční potřeby obcí týkající se ZŠ do roku 2023 Ident. Název a popis investice Obec Orientační částka Poznámka Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: Tabulka nezahrnuje běžné opravy a běžné investice obcí do údržby či modernizace škol. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 30

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Školství v Ústeckém kraji

Školství v Ústeckém kraji Školství v Ústeckém kraji Současný stav a vývoj od u 2001 Zpracováno odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Dne 3. 2. 2011 1 1 Žáci v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji Počet ţáků v počátečním

Více

1 Téma 1.: Školství. 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů

1 Téma 1.: Školství. 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů 1 Téma 1.: Školství 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů 1.1.1 Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit

Více