METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 Obsah Seznam použitých zkratek...4 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání...5 I. 1 Vymezení území...5 I. 2 Popis tématu...5 I. 3 Základní legislativa...8 II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza II.2 Finanční analýza II.3 Očekávaný vývoj III. Analýza cílových skupin, rizik a další potřebné analýzy IV. SWOT analýza školství a předškolního vzdělávání V. Souhrn výsledků analýz (analytické části) VI. Závěr VII. Použitá literatura VIII. Přílohy s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 Seznam použitých zkratek CŽÚ DV IROP MOS MŠ PŠD ORP SO SŠ SVČ SVP ŠD ŠK ÚIV VOŠ ZŠ ZUŠ Celoživotní učení Další vzdělávání Integrovaný regionální operační program Meziobecní spolupráce Mateřská škola Povinná školní docházka Obec s rozšířenou působností Správní obvod Střední škola Středisko volného času Speciální vzdělávací program Školní družiny Školní kluby Ústav pro informace ve vzdělávání Vyšší odborná škola Základní škola Základní umělecká škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání I. 1 Vymezení území Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků. Každá obec vstupuje do spolupráce s dalšími obcemi s různou motivací. Motivy spolupráce může být úspora nákladů, sdružení prostředků na realizaci větších projektů, získání dotací či jen výměna zkušeností a vzájemná podpora. Spolupráce obcí je jako vztah založena na dobrovolnosti a měla by obci usnadnit řešení podobných problémů a záležitostí nadobecního zájmu a hledat společná východiska. Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, ale v samostatné ojediněle. Přestože je zapotřebí řešit konkrétní problémy s obcemi na různých úrovních, nebo komplexně mezi více ORP navzájem, v praxi k této komunikaci často nedochází. Také podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí a to při zachování nezávislosti obcí. Vzhledem k rozmanitosti území i zájmů a vizí jednotlivých obcí lze jen těžko nalézt jeden univerzální model spolupráce. Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí označované jako mikroregiony. Hranice svazku mohou být dány přírodními podmínkami, kulturními či historickými vazbami nebo administrativním vymezením (např. hranicí správního obvodu obce s rozšířenou působností či obce s pověřeným obecním úřadem). Cílem projektu meziobecní spolupráce (MOS) je posílit podporu vyváženého rozvoje a součinnost mezi obcemi právě ve svazku obcí v celém území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP Název (případně uvést specifika např. přesah do jiného území SO a proč) I. 2 Popis tématu Spolupráce musí být hrou s kladným součtem pro všechny. Oblast školství prochází v posledních letech významnými změnami, které jsou dlouhodobě vedeny snahou dosáhnout kvalitativní změny v systému vzdělávání (jedná se např. o zavádění školních vzdělávacích programů, důraz na osvojování kompetencí a dovedností, zavádění evaluace škol a srovnávacího hodnocení výsledků žáků z jednotlivých škol nebo rozvoj inkluzivního vzdělávání). Současně se objevuje nutnost reagovat na populační vývoj a změny v demografické struktuře dětí a žáků, protože úbytek žáků přináší i pedagogická negativa. Ta spočívají ve stále se snižujícím počtu pracovních úvazků pro pedagogy i nepedagogický personál, v rostoucím procentu neaprobované výuky a samozřejmě v nárůstu dalších povinností pro pedagogické pracovníky škol. Bez dostatečně aktivní politiky obcí by také mohlo docházet k významné redukci počtu mateřských a základních škol a jejich zániku s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 zejména v malých obcích nebo mikroregionech, kde páteř vzdělávací nabídky tvoří málotřídní základní školy. Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je jednou z významných povinností obce, kterou jí ukládá školský zákon. Za tím účelem obec buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Problematika předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutně k řešení otázka přeplněnosti mateřských škol. Zákonné ustanovení také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny podporovat školy nad rámec svých povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Bohužel, ani státní příspěvek zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání, a tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala, a tím, co si jí obec může dovolit poskytnout. Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důležitou oblastí také kultura a trávení volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní iniciativy obyvatel související s lokálními tradicemi se projevují spíše na venkově než ve velkých městech. Právě škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli. Právě meziobecní spolupráce by mohla přinést odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Díky této spolupráci může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany. Ke vzájemné kvalitní meziobecní spolupráci a možnosti komunikovat na úrovni je nezbytné mít kvalitní informace. Tady se v souladu se znalostí daného prostředí potvrzuje jedinečná role obce a spádového území. V rámci realizace projektu meziobecní spolupráce půjde o využití analytických podkladů nejen pro orientaci v systému, ale zejména pro samostatná rozhodnutí a řešení včetně dalších námětů na rozvoj a zlepšení. Všechna tato společná řešení by měla pozitivně přispívat k dlouhodobé podpoře výchovy a kvalitního vzdělávání, jehož s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 výstupem bude vzdělaný a kultivovaný člověk. Zde se nabízí prostor pro využití připravovaných Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a IROP, jejichž cílem je zvyšování kvality celého vzdělávacího systému a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel. Projekt MOS může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obcí na úrovni území ORP. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou, školou, veřejností, společenskými skupinami a organizacemi, o vytváření místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje plnohodnotného života ve městech i na venkově. Co lze společně řešit: - nepříznivý demografický vývoj, - optimální naplněnost tříd v souladu s místními podmínkami podle populačních změn, - vhodné dopravní spojení, - efektivní hospodaření s finančními prostředky, - grantovou, projektovou a doplňkovou činnost, - čerpání dotací a finančních prostředků z operačních programů - kvalitu vnitřních i venkovních prostor a estetické prostředí školy, - vnitřní vybavení objektů škol a školních areálů (kmenových a odborných učeben, inovace učebních pomůcek a didaktické multimediální techniky, tělocvičen a hřišť), - nabídku zájmových činností a mimoškolních aktivit (využití prostor školních družin a klubů pro zájmovou činnost po vyučování), - složení a stabilitu pedagogického sboru (zajištění odborné a pedagogické kvalifikace a aprobovanosti výuky), - poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a volbu povolání, - programy zaměřené na prevenci a potírání výskytu sociálně patologických jevů, - prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, - pomoc se začleňováním dětí cizinců, - aktivní využití volného času, - vytváření informačních a komunikačních center, - podporou celoživotního vzdělávání, - využívání knihoven a studoven pro další studium a sebevzdělávání žáků, učitelů, jednotlivých skupin zaměstnanců i veřejnosti, - zapojení do školních soutěží, exkurzí, vzdělávacích, výchovných, kulturních a charitativních akcí, - spolupráci se zájmovými, sportovními, společenskými a nestátními organizacemi a dalšími subjekty působícími v obci a regionu, - zapojení do projektů na regionální a mezinárodní úrovni, - podporu různých typů kondičních programů, programů navozující zdravý způsob života, sportovních her, olympiád atd., - akce podporující růst společenské prestiže povolání učitele atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 I. 3 Základní legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Vyhlášky ke školskému zákonu Ostatní vyhlášky Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí. Zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, upravuje výkon státní kontroly v České republice. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční. Užitečné odkazy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) Česká školní inspekce Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Portál veřejné správy Regionální informační servis Rejstřík hlavních pojmů viz školský zákon: risy.cz/ výkon samosprávy a státní správy ve školství (obec, svazek obcí, kraj, školská rada) výkon státní správy ve školství (ředitel školy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí) druhy škol (mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola) druhy školských zařízení ( školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, zařízení školního stravování) organizace vzdělávání s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 0 až až až až až až až až až až až II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza Základní údaje o území správního obvodu byly uvedeny v bodu 1A. Tab. 1: Počet ZŠ, MŠ zřizovaných obcí - dle velikostních kategorií obcí Skupina obcí s počtem obyvatel Náš správní obvod: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci kraje: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci ČR: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota srovnatelné skupina SO: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Zdroj: Český statistický úřad Porovnání Poznámka: Jiné zařízení jsou (vypsat včetně druhu a počtů např. speciální školy, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 Mapa 1 : Rozmístění ZŠ úplná, ZŠ jen 1. stupeň, MŠ a další zařízení ve správním obvodu Vložit mapu Tab. 2: Počty škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ ZUŠ SVČ ZŠ praktická ŠJ škol Mapa 2 : Školy a školská zařízení zřizovaných obcemi v ORP Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Tab. 3: Počty soukromých škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Tab. 4: Počty církevních škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Mapa 4 : Školy a školská zařízení zřizované jinými zřizovateli Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Tab. 5: Pracovníci ve školství typ školy, zařízení rok z toho průměrný přepočtený pracovníků průměrný plat pracovníků z toho ke dni. (v Kč) pedagogů nepedagogů pedagogů nepedagogů mateřské školy základní školy základní umělecké školy gymnázia mateřské školy pro děti se SVP základní školy pro žáky se SVP školní družiny a kluby střediska pro volný čas dětí a mládeže dětské domovy zařízení školního stravování rok.. Tab. 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 zřizovatel MŠ dětí běžných tříd obec kraj církev soukromník : Předchozí školní rok Rozdíl dětí v běžných třídách speciálních tříd dětí ve speciálních třídách s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Mapa 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 Vložit mapu Tab. 7: Počet MŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol Tab. 8: MŠ zřizované obcemi školní rok MŠ samost. MŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 9: Soukromé MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 Tab. 10: Církevní MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 11: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ zřizovaných obcemi školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 12: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ soukromých školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 13: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ církevních školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Tab. 14: Popis MŠ ve správním obvodu k Ident. Název MŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO Zdroj: Český statistický úřad Tab. 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet dětí v MŠ ve správním obvodu Počet (kapacita žáků) Počet žáků / kapacita v % Kapacita všech MŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Počet dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Zdroj: Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 Graf 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Vložit mapu Zdroj: Český statistický úřad Tab. 16: Počet ZŠ za ORP za školní rok 2013/2014 základních škol Za ORP úplné neúplné obec kraj církev Soukromá ZŠ Předchozí školní rok rozdíl Tab. 17: Počet ZŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 Tab. 18: ZŠ zřizované obcemi školní rok ZŠ samost. ZŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 19: Soukromé ZŠ školní rok samost.mš ZŠ tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 20: Církevní ZŠ školní rok ZŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 21: Součásti základních škol v jednotlivých obcích v nich součástí Název obce základních škol ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 Tab. 22: Školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK) zapsaných účastníků ŠD a ŠK zřizované oddělení z 1. stupně z 2. stupně z přípravné třídy ZŠ z přípravného stupně ZŠ spec. záj. útvarů účastníci činností ZÚ krajem obcemi církví soukromou osobou školní rok rozdíl Tab. 23: Počty tříd a žáků ve školním roce 2013/2014 (školy zřizované obcí), včetně speciálních tříd Název obce škol tříd žáků průměrný žáků na školu průměrný žáků na třídu Tab. 24: Počet základních škol úplných a neúplných Název obce škol úplných neúplných škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 Tab. 25: Údaje o pracovnících základních škol zřizovaných obcemi fyzické přepočtení na plně zaměstnané osoby učitelé v tom na 1. stupni vyučující na 2. stupni z toho ženy bez kvalifikace fyzické osoby nadúvazky týdenní hodin Tab. 26: Ostatní pedagogičtí pracovníci škol asistenti pedagoga psychologové speciální pedagogové výchovní poradci pro žáky se zdravotním postižením pro žáky se sociálním znevýhodněním přepočtení na plně fyzické osoby zaměstnané z toho z toho ženy ženy Tab. 27: Údaje o pedagogických pracovnících školních družin a školních klubů ŠK a ŠD zřizované krajem obcemi církví soukromou osobou Předchozí školní rok rozdíl fyzický stav vychovatelé ostatní pedag. pracovníci interní externí interní externí přepočtený stav fyzický stav fyzický stav přepočtený stav fyzický stav s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

21 Tab. 28: Počet škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka v ORP - školy zřizované obcí školní rok škol žáků učitelů (přepočtený stav) žáků na jednoho přepočteného pracovníka rozdíl Tab. 29: Výsledky výchovy a vzdělávání - výuka cizích jazyků školní rok žáků učících se jazyk Aj Nj Fj Rj Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy Tab. 30: Výsledky výchovy a vzdělávání - prospěch žáků prospělo prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním hodnoceno slovně školní rok Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO Tab. 31: Počet opakujících žáků ZŠ zřizovaných obcí školní rok opakujících žáků Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 21

22 Tab. 32: Počet absolventů základních škol žáci, kteří ukončili školní docházku běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku žáci, kteří přešli do SŠ v tom z 5. ročníku ze 7. ročníku žáci 1. r. s dodatečným odkladem PŠD Tab. 33: Přehled škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ORP podle zřizovatele z toho zřízené krajem obcí církví soukromé ředitelství v tom součásti z toho mateřská škola pro děti se zdravotním postižením mateřská škola při zdravotnickém zařízení základní škola pro žáky se zdravotním postižením základní škola při zdravotnickém zařízení základní škola praktická základní škola speciální přípravný stupeň základní školy speciální odborné učiliště praktická škola, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 22

23 Tab. 34: Přehled základních uměleckých škol podle zřizovatelů dle obcí z toho zřizovaných Název obce krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 35: Údaje o pedagogických pracovnících školy ZUŠ v obcích fyzické osoby pracovníci přepočtené osoby školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 36: Přehled středisek volného času (SVČ) podle zřizovatelů v jednotlivých obcích Název obce z toho zřizovaných krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 37: SVČ zřizovaná obcemi za školní rok 2013/2014 Název obce zájmových útvarů (kroužků) žáci, studenti VOŠ účastníků děti ostatní Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 23

24 Tab. 38: Údaje o pracovnících SVČ pedagogičtí pracovníci SVČ v ORP fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav ostatní pracovníci fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 39: Školní jídelny zřizované obcemi ŠJ a výdejen stravovaných žáků z toho v MŠ ZŠ SŠ, VOŠ cílová kapacita kuchyně míst u stolu Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 40: Údaje o pracovnících ve školních jídelnách zřizované obcemi pracovníci školní jídelny zřizované fyzické osoby přepočtené osoby Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 24

25 Tab. 41: Počet zařízení dle zřizovatelů dle obcí pro péči o děti do 3 let (jesle a další formy) z toho zřizovaných Název obce obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Poznámka: jesle a další formy, např. vázaná / volná živnost II.2 Finanční analýza Tab. 42: Komentář k paragrafům rozpočtu oblast vzdělávání 3 31 a 32 Vzdělávání 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Předškolní zařízení 3111 Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol Základní školy Speciální základní školy 3114 Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. První stupeň základních škol 3117 Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Druhý stupeň základních škol 3118 Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 3121 Gymnázia Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 314 Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních a speciálních pedagogických center Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3143 Školní družiny a kluby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3149 Patří sem také školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pokud je nelze zařadit do pododdílu 313. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 25

26 Tab. 43: Celkové provozní výdaje ve správním obvodu na ZŠ, MŠ a jiná zařízení Ident. ZŠ/MŠ/jiné ZŠ (1. i 2. stupeň) ZŠ (jen 1. stupeň) MŠ Zdroj: Sběr dat na SO Tab. 44: Provozní výdaje roku 2012 ve správním obvodu na 1000 obyvatel a jednoho žáka Ident. Náš správní obvod - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ ZŠ/MŠ na 1 obyvatele SO na jednoho žáka lomeno kapacitou Porovnání Průměrná hodnota SO v rámci kraje: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota SO v rámci ČR: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: na jedno místo dle kapacity těchto ZŠ a MŠ (celkové výdaje lomeno celkovou kapacitou). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 26

27 Graf 44: Porovnání provozních výdajů roku 2012 na jednoho žáka Vložit graf Tab. 45: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP (v tis.kč) rok mzdové prostředky z toho platy ostatní osobní náklady související odvody a ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 46: Ukazatele nákladovosti na přímé náklady na vzdělávání v roce 2012 druh školy, školského zařízení předškolní vzdělávání základní školy gymnázia (včetně sportovního gymnázia) stravování MŠ, ZŠ školní družiny a kluby základní umělecké školy využití volného času použité finanční prostředky *Jednotka výkonu = dítě, žák, student, stravovaný přímé náklady na vzdělávání (v Kč) z toho náklady na jednotku výkonu* (v Kč) celkové náklady ONIV s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 27

28 Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 47: Financování z RUD Název obce Finanční prostředky z RUD Celkové náklady Celkem Zdroj: Sběr dat v jednotlivých obcích Poznámka: 4 zákona o RUD - Daňové příjmy rozpočtů obcí - Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní se vypočte jako součet poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07. II.3 Očekávaný vývoj Tab. 48: Základní údaje o základním vzdělávání ve správním obvodu (1. i 2. stupeň ZŠ) % Ident. Název údaje Hodnota z celkového Komentář počtu Průměrný dětí ve třídě ZŠ zřizovaných - obcemi - - jinými subjekty - Průměrný dětí - Aprobovanost učitelů v % -, sběr dat na SO Tab. 49: Popis základních škol ve správním obvodu k Ident. Název ZŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO ORP, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 28

29 Tab. 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet žáků správního obvodu Počet (kapacita žáků) Kapacita všech ZŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známý nárůst nebo úbytek kapacity k Počet žáků k Předpoklad k Předpoklad k , sběr dat na SO Počet žáků / kapacita v % Graf 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 29

30 Tab. 51: Nezbytné investiční potřeby obcí týkající se ZŠ do roku 2023 Ident. Název a popis investice Obec Orientační částka Poznámka Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: Tabulka nezahrnuje běžné opravy a běžné investice obcí do údržby či modernizace škol. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 30

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více