METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 Obsah Seznam použitých zkratek...4 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání...5 I. 1 Vymezení území...5 I. 2 Popis tématu...5 I. 3 Základní legislativa...8 II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza II.2 Finanční analýza II.3 Očekávaný vývoj III. Analýza cílových skupin, rizik a další potřebné analýzy IV. SWOT analýza školství a předškolního vzdělávání V. Souhrn výsledků analýz (analytické části) VI. Závěr VII. Použitá literatura VIII. Přílohy s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 Seznam použitých zkratek CŽÚ DV IROP MOS MŠ PŠD ORP SO SŠ SVČ SVP ŠD ŠK ÚIV VOŠ ZŠ ZUŠ Celoživotní učení Další vzdělávání Integrovaný regionální operační program Meziobecní spolupráce Mateřská škola Povinná školní docházka Obec s rozšířenou působností Správní obvod Střední škola Středisko volného času Speciální vzdělávací program Školní družiny Školní kluby Ústav pro informace ve vzdělávání Vyšší odborná škola Základní škola Základní umělecká škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 I. Odůvodnění výběru tématu - předškolní a základní vzdělávání I. 1 Vymezení území Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků. Každá obec vstupuje do spolupráce s dalšími obcemi s různou motivací. Motivy spolupráce může být úspora nákladů, sdružení prostředků na realizaci větších projektů, získání dotací či jen výměna zkušeností a vzájemná podpora. Spolupráce obcí je jako vztah založena na dobrovolnosti a měla by obci usnadnit řešení podobných problémů a záležitostí nadobecního zájmu a hledat společná východiska. Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, ale v samostatné ojediněle. Přestože je zapotřebí řešit konkrétní problémy s obcemi na různých úrovních, nebo komplexně mezi více ORP navzájem, v praxi k této komunikaci často nedochází. Také podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí a to při zachování nezávislosti obcí. Vzhledem k rozmanitosti území i zájmů a vizí jednotlivých obcí lze jen těžko nalézt jeden univerzální model spolupráce. Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí označované jako mikroregiony. Hranice svazku mohou být dány přírodními podmínkami, kulturními či historickými vazbami nebo administrativním vymezením (např. hranicí správního obvodu obce s rozšířenou působností či obce s pověřeným obecním úřadem). Cílem projektu meziobecní spolupráce (MOS) je posílit podporu vyváženého rozvoje a součinnost mezi obcemi právě ve svazku obcí v celém území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP Název (případně uvést specifika např. přesah do jiného území SO a proč) I. 2 Popis tématu Spolupráce musí být hrou s kladným součtem pro všechny. Oblast školství prochází v posledních letech významnými změnami, které jsou dlouhodobě vedeny snahou dosáhnout kvalitativní změny v systému vzdělávání (jedná se např. o zavádění školních vzdělávacích programů, důraz na osvojování kompetencí a dovedností, zavádění evaluace škol a srovnávacího hodnocení výsledků žáků z jednotlivých škol nebo rozvoj inkluzivního vzdělávání). Současně se objevuje nutnost reagovat na populační vývoj a změny v demografické struktuře dětí a žáků, protože úbytek žáků přináší i pedagogická negativa. Ta spočívají ve stále se snižujícím počtu pracovních úvazků pro pedagogy i nepedagogický personál, v rostoucím procentu neaprobované výuky a samozřejmě v nárůstu dalších povinností pro pedagogické pracovníky škol. Bez dostatečně aktivní politiky obcí by také mohlo docházet k významné redukci počtu mateřských a základních škol a jejich zániku s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 zejména v malých obcích nebo mikroregionech, kde páteř vzdělávací nabídky tvoří málotřídní základní školy. Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je jednou z významných povinností obce, kterou jí ukládá školský zákon. Za tím účelem obec buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Problematika předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutně k řešení otázka přeplněnosti mateřských škol. Zákonné ustanovení také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny podporovat školy nad rámec svých povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Bohužel, ani státní příspěvek zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání, a tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala, a tím, co si jí obec může dovolit poskytnout. Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důležitou oblastí také kultura a trávení volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní iniciativy obyvatel související s lokálními tradicemi se projevují spíše na venkově než ve velkých městech. Právě škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli. Právě meziobecní spolupráce by mohla přinést odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Díky této spolupráci může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní občany. Ke vzájemné kvalitní meziobecní spolupráci a možnosti komunikovat na úrovni je nezbytné mít kvalitní informace. Tady se v souladu se znalostí daného prostředí potvrzuje jedinečná role obce a spádového území. V rámci realizace projektu meziobecní spolupráce půjde o využití analytických podkladů nejen pro orientaci v systému, ale zejména pro samostatná rozhodnutí a řešení včetně dalších námětů na rozvoj a zlepšení. Všechna tato společná řešení by měla pozitivně přispívat k dlouhodobé podpoře výchovy a kvalitního vzdělávání, jehož s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 výstupem bude vzdělaný a kultivovaný člověk. Zde se nabízí prostor pro využití připravovaných Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a IROP, jejichž cílem je zvyšování kvality celého vzdělávacího systému a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel. Projekt MOS může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obcí na úrovni území ORP. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou, školou, veřejností, společenskými skupinami a organizacemi, o vytváření místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje plnohodnotného života ve městech i na venkově. Co lze společně řešit: - nepříznivý demografický vývoj, - optimální naplněnost tříd v souladu s místními podmínkami podle populačních změn, - vhodné dopravní spojení, - efektivní hospodaření s finančními prostředky, - grantovou, projektovou a doplňkovou činnost, - čerpání dotací a finančních prostředků z operačních programů - kvalitu vnitřních i venkovních prostor a estetické prostředí školy, - vnitřní vybavení objektů škol a školních areálů (kmenových a odborných učeben, inovace učebních pomůcek a didaktické multimediální techniky, tělocvičen a hřišť), - nabídku zájmových činností a mimoškolních aktivit (využití prostor školních družin a klubů pro zájmovou činnost po vyučování), - složení a stabilitu pedagogického sboru (zajištění odborné a pedagogické kvalifikace a aprobovanosti výuky), - poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a volbu povolání, - programy zaměřené na prevenci a potírání výskytu sociálně patologických jevů, - prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, - pomoc se začleňováním dětí cizinců, - aktivní využití volného času, - vytváření informačních a komunikačních center, - podporou celoživotního vzdělávání, - využívání knihoven a studoven pro další studium a sebevzdělávání žáků, učitelů, jednotlivých skupin zaměstnanců i veřejnosti, - zapojení do školních soutěží, exkurzí, vzdělávacích, výchovných, kulturních a charitativních akcí, - spolupráci se zájmovými, sportovními, společenskými a nestátními organizacemi a dalšími subjekty působícími v obci a regionu, - zapojení do projektů na regionální a mezinárodní úrovni, - podporu různých typů kondičních programů, programů navozující zdravý způsob života, sportovních her, olympiád atd., - akce podporující růst společenské prestiže povolání učitele atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 I. 3 Základní legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Vyhlášky ke školskému zákonu Ostatní vyhlášky Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí. Zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, upravuje výkon státní kontroly v České republice. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční. Užitečné odkazy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) Česká školní inspekce Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Portál veřejné správy Regionální informační servis Rejstřík hlavních pojmů viz školský zákon: risy.cz/ výkon samosprávy a státní správy ve školství (obec, svazek obcí, kraj, školská rada) výkon státní správy ve školství (ředitel školy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí) druhy škol (mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola) druhy školských zařízení ( školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, zařízení školního stravování) organizace vzdělávání s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 0 až až až až až až až až až až až II. Popis předškolního a základního vzdělávání II. 1 Situační analýza Základní údaje o území správního obvodu byly uvedeny v bodu 1A. Tab. 1: Počet ZŠ, MŠ zřizovaných obcí - dle velikostních kategorií obcí Skupina obcí s počtem obyvatel Náš správní obvod: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci kraje: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota SO v rámci ČR: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Průměrná hodnota srovnatelné skupina SO: -Počet obcí -Počet ZŠ 1. a 2. stupeň -Počet ZŠ jen 1. stupeň -Počet MŠ -Počet jiných zařízení Zdroj: Český statistický úřad Porovnání Poznámka: Jiné zařízení jsou (vypsat včetně druhu a počtů např. speciální školy, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 Mapa 1 : Rozmístění ZŠ úplná, ZŠ jen 1. stupeň, MŠ a další zařízení ve správním obvodu Vložit mapu Tab. 2: Počty škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ ZUŠ SVČ ZŠ praktická ŠJ škol Mapa 2 : Školy a školská zařízení zřizovaných obcemi v ORP Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Tab. 3: Počty soukromých škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Tab. 4: Počty církevních škol a školských zařízení v jednotlivých obcích v ORP z toho Název obce ředitelství MŠ ZŠ SŠ VOŠ ZUŠ SVČ Mapa 4 : Školy a školská zařízení zřizované jinými zřizovateli Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Tab. 5: Pracovníci ve školství typ školy, zařízení rok z toho průměrný přepočtený pracovníků průměrný plat pracovníků z toho ke dni. (v Kč) pedagogů nepedagogů pedagogů nepedagogů mateřské školy základní školy základní umělecké školy gymnázia mateřské školy pro děti se SVP základní školy pro žáky se SVP školní družiny a kluby střediska pro volný čas dětí a mládeže dětské domovy zařízení školního stravování rok.. Tab. 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 zřizovatel MŠ dětí běžných tříd obec kraj církev soukromník : Předchozí školní rok Rozdíl dětí v běžných třídách speciálních tříd dětí ve speciálních třídách s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Mapa 6: Celkové počty MŠ podle zřizovatele v ORP za školní rok 2013/2014 Vložit mapu Tab. 7: Počet MŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol Tab. 8: MŠ zřizované obcemi školní rok MŠ samost. MŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 9: Soukromé MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 Tab. 10: Církevní MŠ školní rok MŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 11: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ zřizovaných obcemi školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 12: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ soukromých školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných Tab. 13: Údaje o pedagogických pracovnících v MŠ církevních školní rok přepočtení pedagogové z toho nekvalifikovaní % nekvalifikovaných s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Tab. 14: Popis MŠ ve správním obvodu k Ident. Název MŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO Zdroj: Český statistický úřad Tab. 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet dětí v MŠ ve správním obvodu Počet (kapacita žáků) Počet žáků / kapacita v % Kapacita všech MŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Počet dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Předpoklad počtu dětí v MŠ k Zdroj: Český statistický úřad s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 Graf 15: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve správním obvodu Vložit mapu Zdroj: Český statistický úřad Tab. 16: Počet ZŠ za ORP za školní rok 2013/2014 základních škol Za ORP úplné neúplné obec kraj církev Soukromá ZŠ Předchozí školní rok rozdíl Tab. 17: Počet ZŠ v jednotlivých obcích Název obce škol z toho jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 Tab. 18: ZŠ zřizované obcemi školní rok ZŠ samost. ZŠ běžných tříd /speciál. tříd dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 19: Soukromé ZŠ školní rok samost.mš ZŠ tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 20: Církevní ZŠ školní rok ZŠ samost.mš tříd /z toho spec. dětí úv. pedag. dětí na 1 pedag. dětí na třídu dětí na školu Tab. 21: Součásti základních škol v jednotlivých obcích v nich součástí Název obce základních škol ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 Tab. 22: Školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK) zapsaných účastníků ŠD a ŠK zřizované oddělení z 1. stupně z 2. stupně z přípravné třídy ZŠ z přípravného stupně ZŠ spec. záj. útvarů účastníci činností ZÚ krajem obcemi církví soukromou osobou školní rok rozdíl Tab. 23: Počty tříd a žáků ve školním roce 2013/2014 (školy zřizované obcí), včetně speciálních tříd Název obce škol tříd žáků průměrný žáků na školu průměrný žáků na třídu Tab. 24: Počet základních škol úplných a neúplných Název obce škol úplných neúplných škol s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 Tab. 25: Údaje o pracovnících základních škol zřizovaných obcemi fyzické přepočtení na plně zaměstnané osoby učitelé v tom na 1. stupni vyučující na 2. stupni z toho ženy bez kvalifikace fyzické osoby nadúvazky týdenní hodin Tab. 26: Ostatní pedagogičtí pracovníci škol asistenti pedagoga psychologové speciální pedagogové výchovní poradci pro žáky se zdravotním postižením pro žáky se sociálním znevýhodněním přepočtení na plně fyzické osoby zaměstnané z toho z toho ženy ženy Tab. 27: Údaje o pedagogických pracovnících školních družin a školních klubů ŠK a ŠD zřizované krajem obcemi církví soukromou osobou Předchozí školní rok rozdíl fyzický stav vychovatelé ostatní pedag. pracovníci interní externí interní externí přepočtený stav fyzický stav fyzický stav přepočtený stav fyzický stav s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

21 Tab. 28: Počet škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka v ORP - školy zřizované obcí školní rok škol žáků učitelů (přepočtený stav) žáků na jednoho přepočteného pracovníka rozdíl Tab. 29: Výsledky výchovy a vzdělávání - výuka cizích jazyků školní rok žáků učících se jazyk Aj Nj Fj Rj Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy Tab. 30: Výsledky výchovy a vzdělávání - prospěch žáků prospělo prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním hodnoceno slovně školní rok Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO Tab. 31: Počet opakujících žáků ZŠ zřizovaných obcí školní rok opakujících žáků Zdroj: Výroční zprávy škol, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 21

22 Tab. 32: Počet absolventů základních škol žáci, kteří ukončili školní docházku běžné třídy speciální třídy běžné třídy speciální třídy v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku žáci, kteří přešli do SŠ v tom z 5. ročníku ze 7. ročníku žáci 1. r. s dodatečným odkladem PŠD Tab. 33: Přehled škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ORP podle zřizovatele z toho zřízené krajem obcí církví soukromé ředitelství v tom součásti z toho mateřská škola pro děti se zdravotním postižením mateřská škola při zdravotnickém zařízení základní škola pro žáky se zdravotním postižením základní škola při zdravotnickém zařízení základní škola praktická základní škola speciální přípravný stupeň základní školy speciální odborné učiliště praktická škola, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 22

23 Tab. 34: Přehled základních uměleckých škol podle zřizovatelů dle obcí z toho zřizovaných Název obce krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 35: Údaje o pedagogických pracovnících školy ZUŠ v obcích fyzické osoby pracovníci přepočtené osoby školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 36: Přehled středisek volného času (SVČ) podle zřizovatelů v jednotlivých obcích Název obce z toho zřizovaných krajem obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Tab. 37: SVČ zřizovaná obcemi za školní rok 2013/2014 Název obce zájmových útvarů (kroužků) žáci, studenti VOŠ účastníků děti ostatní Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 23

24 Tab. 38: Údaje o pracovnících SVČ pedagogičtí pracovníci SVČ v ORP fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav ostatní pracovníci fyzický stav interní přepoč. stav externí fyzický stav školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 39: Školní jídelny zřizované obcemi ŠJ a výdejen stravovaných žáků z toho v MŠ ZŠ SŠ, VOŠ cílová kapacita kuchyně míst u stolu Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO Tab. 40: Údaje o pracovnících ve školních jídelnách zřizované obcemi pracovníci školní jídelny zřizované fyzické osoby přepočtené osoby Předchozí školní rok rozdíl, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 24

25 Tab. 41: Počet zařízení dle zřizovatelů dle obcí pro péči o děti do 3 let (jesle a další formy) z toho zřizovaných Název obce obcemi jiným zřizovatelem Celkem, sběr dat na SO Poznámka: jesle a další formy, např. vázaná / volná živnost II.2 Finanční analýza Tab. 42: Komentář k paragrafům rozpočtu oblast vzdělávání 3 31 a 32 Vzdělávání 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Předškolní zařízení 3111 Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol Základní školy Speciální základní školy 3114 Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních. První stupeň základních škol 3117 Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Druhý stupeň základních škol 3118 Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 3121 Gymnázia Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 314 Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních a speciálních pedagogických center Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3143 Školní družiny a kluby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3149 Patří sem také školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pokud je nelze zařadit do pododdílu 313. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 25

26 Tab. 43: Celkové provozní výdaje ve správním obvodu na ZŠ, MŠ a jiná zařízení Ident. ZŠ/MŠ/jiné ZŠ (1. i 2. stupeň) ZŠ (jen 1. stupeň) MŠ Zdroj: Sběr dat na SO Tab. 44: Provozní výdaje roku 2012 ve správním obvodu na 1000 obyvatel a jednoho žáka Ident. Náš správní obvod - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ ZŠ/MŠ na 1 obyvatele SO na jednoho žáka lomeno kapacitou Porovnání Průměrná hodnota SO v rámci kraje: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota SO v rámci ČR: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO: - ZŠ (1. i 2. stupeň) - ZŠ (jen 1. stupeň) - MŠ Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: na jedno místo dle kapacity těchto ZŠ a MŠ (celkové výdaje lomeno celkovou kapacitou). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 26

27 Graf 44: Porovnání provozních výdajů roku 2012 na jednoho žáka Vložit graf Tab. 45: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP (v tis.kč) rok mzdové prostředky z toho platy ostatní osobní náklady související odvody a ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 46: Ukazatele nákladovosti na přímé náklady na vzdělávání v roce 2012 druh školy, školského zařízení předškolní vzdělávání základní školy gymnázia (včetně sportovního gymnázia) stravování MŠ, ZŠ školní družiny a kluby základní umělecké školy využití volného času použité finanční prostředky *Jednotka výkonu = dítě, žák, student, stravovaný přímé náklady na vzdělávání (v Kč) z toho náklady na jednotku výkonu* (v Kč) celkové náklady ONIV s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 27

28 Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ Tab. 47: Financování z RUD Název obce Finanční prostředky z RUD Celkové náklady Celkem Zdroj: Sběr dat v jednotlivých obcích Poznámka: 4 zákona o RUD - Daňové příjmy rozpočtů obcí - Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní se vypočte jako součet poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07. II.3 Očekávaný vývoj Tab. 48: Základní údaje o základním vzdělávání ve správním obvodu (1. i 2. stupeň ZŠ) % Ident. Název údaje Hodnota z celkového Komentář počtu Průměrný dětí ve třídě ZŠ zřizovaných - obcemi - - jinými subjekty - Průměrný dětí - Aprobovanost učitelů v % -, sběr dat na SO Tab. 49: Popis základních škol ve správním obvodu k Ident. Název ZŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa Popis / komentář Celkem za SO ORP, sběr dat na SO s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 28

29 Tab. 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Volná místa Ident. Počet žáků správního obvodu Počet (kapacita žáků) Kapacita všech ZŠ k Známy nárůst nebo úbytek kapacity k Známý nárůst nebo úbytek kapacity k Počet žáků k Předpoklad k Předpoklad k , sběr dat na SO Počet žáků / kapacita v % Graf 50: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu Vložit mapu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 29

30 Tab. 51: Nezbytné investiční potřeby obcí týkající se ZŠ do roku 2023 Ident. Název a popis investice Obec Orientační částka Poznámka Zdroj: Sběr dat na SO, Český statistický úřad Poznámka: Tabulka nezahrnuje běžné opravy a běžné investice obcí do údržby či modernizace škol. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 30

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český Brod Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání je

Více

1 Téma 1.: Školství. 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů

1 Téma 1.: Školství. 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů 1 Téma 1.: Školství 1.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů 1.1.1 Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014)

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Viz rozdíl normativního financování škol hlavního vzdělávacího proudu a ZŠ praktických. Rozdíl

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategický plán rozvoje školy

Strategický plán rozvoje školy Strategický plán rozvoje školy 2011-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE [22.8.2011] Autor: Mgr. Michal Cholek Obsah I. Východiska... 1 II. Základní vize... 2 II. Výchova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více