Smlouva o dílo Číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo Číslo"

Transkript

1 Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, Chomutov IČ: DIČ: CZ zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle, vložka zast. ve věcech smluvních p. Josefem Tvrdým předsedou představenstva a p. Františkem Česalem členem představenstva, ve věcech technických.. Bankovní spojení: ČSOB, a.s., filiálka Chomutov Číslo účtu: /0300 (dále jen objednatel ) Zhotovitel: IČ: DIČ: zapsaná v obchodním rejstříku.soudu v., vložka.., oddíl. zast. ve věcech smluvních. ve věcech technických. Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen zhotovitel ) Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy 1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy překontroloval následující podklady a dokumenty zabezpečované objednatelem: a) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhotovenou projektantem se sídlem v členění na: architektonicko-stavební řešení b).

2 2. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě stavby a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započetím stavby se správci uvedených sítí. Článek 3 Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, a to. 2. Předmět díla je obsažen v dokumentaci pro stavební povolení ze dne.. Popis díla je uveden v technické zprávě k této dokumentaci. Projektová dokumentace včetně technické zprávy je součástí smlouvy. Profily oken a lodžiových dveří musí být vyrobeny z čistého materiálu neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U), vyhovujícího požadavkům dle bodů evropské normy ČSN EN Mohou být použity jen ty přísady a pigmenty, které jsou potřebné pro výrobu trvanlivých profilů s příslušnou povrchovou úpravou. Okna musí dosahovat vodotěsnosti dle evropské normy ČSN EN Veškeré součásti díla budou zhotovitelem dodány najednou, tedy k jednomu času plnění. 4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se jedná o vybudování zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou. 5. Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části díla, tak i individuálních zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na uvedené části díla. Článek 4 Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu jeho stavební a technologické části do... Článek 5 Cena díla 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla podle čl. 3 činí. Kč bez DPH (slovy: korun českých). 2. Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost, geodetické práce a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 3. Pokud jde o vliv inflace na dohodnutou cenu, dohodnutá cena se změní v případě, kdy v indexu ceny stavebních prací oddíl 45 SKP, který vydává Český statistický úřad, vzroste index o více než 15 % v příslušném roce provádění díla. Na cenu díla prováděného v době uzavření této smlouvy nemá růst uvedeného indexu vliv. Cena díla prováděného v následujícím roce

3 se navýší o tolik procent, o kolik procent index převýší 15 %, a to podle váženého aritmetického průměru jednotlivých měsíčních plateb. Váhou pro tento aritmetický průměr bude průměrné měsíční zvýšení indexu nad 15 % v příslušném roce. Uvedený index se však netýká těch částí díla, u nichž bude zhotovitel v prodlení oproti dohodnutým časům dílčího plnění obsaženým v příloze k této smlouvě. 4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v podobě daňového dokladu. Tento doklad musí mít náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a zhotovitele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku. 5. Jedná se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle 92a zákona č.235/2004 ve znění pozdějších předpisů (Zákon o dani z přidané hodnoty). Faktury v tomto režimu musí být doručeny objednateli nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po měsíci DUZP (data uskutečnitelného zdanitelného plnění). 6. Jestliže, faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn tento doklad doporučeně či poslem proti potvrzení vrátit zhotoviteli. Toto vrácení se však musí stát do data splatnosti uvedených dokumentů. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi. Tento nový doklad je splatný rovněž do 14 dnů od jeho doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury. 7. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek uvedených na těchto dokladech. Za den platby se považuje den, ke kterému je platba připsána na účet zhotovitele. 8. Pokud došlo k prodlení s předáním díla objednateli, je zhotovitel povinen od konečné ceny díla odečíst poskytnutou slevu z ceny díla sjednanou v čl. 10 bod 1. písm. a) a to za každý kalendářní den prodlení. Sleva z ceny se vypočítává z celkové ceny díla bez DPH. Není-li sleva z ceny díla, na kterou vznikl objednateli nárok dle čl. 10 bod 1. písm. a) smlouvy z ceny díla odečtena, je objednatel oprávněn konečnou fakturu zhotoviteli vrátit se všemi důsledky z toho plynoucími ve smyslu bodu 5. tohoto článku. Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých konstrukcí tři pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku. 2. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku. 3. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 4. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel. 5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele jím písemně zmocněnou osobou. Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit. 6. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní dny svolá objednatel (periodické zápisem ve stavebním deníku a operativní telefonicky a zápisem ve stavebním deníku

4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu a jsou pro obě strany závazné. Zápisy z kontrolních dnů nemění smlouvu. pokud nebude výslovně dohodnuto, že se jedná o doplnění nebo změnu této smlouvy mohou pouze vyvolat jednání o dodatku smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných předpisů, zabezpečí na své náklady tyto úkony rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s právními předpisy (zák. č. 185/2001 Sb., vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). 9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na své náklady prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo nebezpečí ohrožení zdraví nebo života třetích osob. 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště. Na staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 11. Objednatel se zavazuje určit místo provizorního zdroje napojení el. energie a vody. Tato místa budou uvedena ve stavebním deníku v den předání a převzetí staveniště. 12. Vyžadují-li to zákonná ustanovení, je objednatel povinen zpracovat Plán BOZP v souladu s přílohou č.5 k nařízení vlády č.591/ Zhotovitel je povinen Plán BOZP přijmout a řídit se jeho obsahem. 14. Zhotovitel je povinen k této smlouvě přiložit čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že v průběhu realizace díla neporuší podmínky ustanovení zákona 309/2006 Sb. zejména ustanovení 14 odst. 1 a 14 odst. 6a. V případě nepřiložení čestného prohlášení, nebo nedodržením ustanovení zákona je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady, které tímto objednateli vzniknou (náklady na koordinátora BOZP, sankce a pokuty ze strany státních orgánů, apod.). 15. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo vlastními zaměstnanci. V případě, že použije subdodavatele, musí být jejich seznam nedílnou přílohou této smlouvy a objednatel určí na stavbu koordinátora BOZP. Jméno koordinátora bude zapsáno při předání staveniště do stavebního deníku. Článek 7 Vedení stavebního deníku 1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. 2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 3. Úvodní listy obsahují : a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby e) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků

5 f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: , DIČ: CZ Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele. 5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se však netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. 7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště k započetí díla písemným záznamem ve stavebním deníku o předání a převzetí staveniště včetně předání ověřené kopie projektové dokumentace s barevným řešením objektu. Staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. K převzetí staveniště je objednatel povinen písemně zhotovitele vyzvat tak, aby výzva mu byl najisto doručena. Zhotovitel je povinen staveniště převzít v termínu stanoveném výzvou objednatele, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí výzvy. 8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat nemožnost provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. K tomu se musí formou zvláštního zápisu objednatel zavázat s uvedením termínu, kdy svoje spolupůsobení vůči zhotoviteli splní. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem, není zhotovitel v prodlení a není v prodlení ani po dobu, kdy je se svým spolupůsobením v prodlení objednatel. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu není v prodlení. Následně je vyvoláno jednání statutárních zástupců objednatele a zhotovitele za účelem dohody o řešení vzniklé situace. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. Článek 8 Předávání a přejímání díla 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, čímž vzniká právo na zaplacení sjednané ceny díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené jen v případě, že nemá žádné vady ani nedodělky. Jestliže bude mít dílo při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednavatelem ani užívání nebrání, může objednatel takové dílo převzít, avšak povinnost zhotovitele provést dílo nezaniká, pouze se mění obsah této povinnosti, který odpovídá nárokům objednatele vzniklých z vadného plnění. 2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména : a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části b) identifikační údaje o díle i jeho části c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá d) soupis příloh e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace.

6 Článek 9 Odpovědnost zhotovitele za vady 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci k této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy a dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo po dobu. měsíců ode dne předání a převzetí objednateli. 2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci technologických zařízení. 3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Pokud objednatel dílo převezme, může tak učinit s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Vady zjevné je objednatel povinen uplatnit při předání a převzetí díla a to buď tím, že dílo pro uvedené vady nepřevezme, nebo v případě převzetí díla v rámci protokolu nebo zápisu o převzetí díla s výhradami. 4. Vady skryté zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou ve formě doporučené listovní zásilky a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a současně navrhnout termín, ve kterém má být reklamovaná vada bezplatně odstraněna. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne jejího obdržení a takové vyjádření zaslat objednateli ve formě doporučené listovní zásilky. Pokud zhotovitel odmítne reklamované vady uznat a bezplatně je odstranit v objednatelem navrženém termínu, nebo v jinak dohodnutém termínu, nebo pokud na reklamaci ve stanovené lhůtě nereaguje, je objednatel v důsledku povinnosti předcházet škodám oprávněn odstranit uplatněné vady prostřednictvím jiného zhotovitele, který splňuje odborné požadavky.a na zhotoviteli požadovat úhradu vynaložených nákladů. Vynaložené náklady je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Ode dne obdržení písemné reklamace zhotovitelem do dne odstranění reklamované vady neběží záruční doba. 5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady; b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady z důvodů uvedených v tomto článku, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně vynaložené náklady na odstranění vady. c) v případě, že bude ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy z hlediska kvality díla se považuje: - zhotovitel nedodržuje sjednaný nebo příslušnými normami předepsaný technologický postup nutný k řádnému zhotovení díla - zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 dnů - zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 30 dnů d) v případě, že se zhotovitel zaváže k bezplatnému odstranění reklamované vady či k provedení nedodělku a bude v prodlení s opravou vady nebo s dokončením nedodělku více než deset dnů, má objednatel rovněž právo od smlouvy odstoupit. Článek 10 Smluvní pokuty a slevy 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla v těchto případech: a) v případě prodlení s dokončením díla slevu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z celkově dohodnuté ceny díla (cena bez DPH); b) slevu z ceny dle bodu a) je povinen zhotovitel odečíst z celkově dohodnuté ceny díla bez DPH v konečné faktuře dle bodu 8. čl. 5 smlouvy 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč při prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době, k níž se zhotovitel zavázal v určitém termínu, a to za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tyto smluví pokuty : a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH denně za prodlení se zaplacením faktury; b) smluvní pokutu ve výši Kč denně v případě prodlení s předáním staveniště ve lhůtě uvedené ve výzvě dle čl.7 bod Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč denně v případě prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 bod 4. smlouvy.

7 5. Zaplacením smluvní pokuty nebo poskytnutím slevy z ceny není dotčeno právo věřitele na náhradu škody. 6. Smluvní pokutu uhradí povinná strana na základě písemné výzvy strany oprávněné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se jí tato výzva dostala do dispozice. Výzva se zasílá jako doporučená listovní zásilka. Článek 11 Ukončení smluvního vztahu 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, k ústní či jinak učiněné dohodě se nepřihlíží.. 2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinnosti stanovené kogentně občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.. 3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Písemný úkon takto označený musí smluvní strana, která je od smlouvy oprávněna odstoupit, zaslat druhé smluvní straně jako doporučenou listovní zásilku. Po doručení odstoupení druhé smluvní straně se tato dotčená smluvní strana musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně potvrdí. 4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků : a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve lhůtě stanovené ve výzvě delší ne 30 dnů b) prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace prováděcího projektu delší než 30 dnů c) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele delší než 30 dnů d) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 30 dnů e) nedodržení sjednaného, nebo přísl. normami předepsaného technologického postupu nutného k řádnému provedení díla f) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 30 dnů g) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve sjednaném termínu delším než 30 dnů 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Článek 12 Závěrečné ustanovení 1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy. 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, čímž vzniká právo na zaplacení sjednané ceny díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené jen v případě, že nemá žádné vady ani nedodělky. 2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména :

8 a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části b) identifikační údaje o díle i jeho části c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá d) soupis příloh e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace. Přílohy: V Chomutově dne: Za objednavatele: Za zhotovitele: předseda představenstva člen představenstva pan Josef Tvrdý pan František Česal

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany Objednatel: Město Písek se sídlem: Velké náměstí 114, 39701 Písek IČO: 00249998 DIČ: CZ00249998, neplátce DPH bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1680776349/0800

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800 Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-107 Číslo stavby : 924 115 107 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku I. Smluvní

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran

Smlouva o dílo. (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran Smlouva o dílo č.se2-0361 (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám.

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. smlouvu o dílo. (dále jen "smlouva'').

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. smlouvu o dílo. (dále jen smlouva''). Smlouva o dílo I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1,348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096 bankovní účet: 429704/0600 (GE Money Bank, a.s.) zastoupen: Mgr. Martinou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh)

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) č. SOD objednatele: č. SOD zhotovitele: uzavřená dle ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo (dále SoD) č..

Smlouva o dílo (dále SoD) č.. Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Městys

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy FANS, a.s. ke smlouvě o dílo Všeobecné obchodní podmínky (VOP) I. Uzavření smlouvy a dílo II.

Všeobecné obchodní podmínky firmy FANS, a.s. ke smlouvě o dílo Všeobecné obchodní podmínky (VOP) I. Uzavření smlouvy a dílo II. Všeobecné obchodní podmínky firmy FANS, a.s. ke smlouvě o dílo vypracované ve smyslu ustanovení 1781 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Všeobecné obchodní podmínky (VOP) stanovují

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno,

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno, Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více