Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Sídlo: Olomoucká 61, Brno, PSČ IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce: Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy Kontaktní osoba: Ing. Karel Tejkal, zástupce ředitele školy Tel.: , Technický dozor: Ing. Miloš Nečas 2. Druh veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu 9 odst.2 zákona o veřejných zakázkách a zároveň veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou zakázky do ,-Kč bez DPH. 3. Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je rekonstrukce tří osobních výtahů TOV 250 spočívající v provedení podstatných změn splňujících platné právní předpisy a normy vztahující se k výtahům. 3.1 Základní požadavky zadavatele (platí pro všechny tři výtahy): výtah má 5 stanic, kabina je a zůstane neprůchozí stávající kabina je z hořlavého materiálu, nová kabina bude z nehořlavého materiálu šachta zůstane původní zděná, drobné stavební úpravy šachty prohlubeň šachty zůstane v původním stavu čelní stěna bude opatřena ve všech stanicích novými dveřmi kabina bude osazena automatickými dveřmi nová strojovna zůstane v původním prostoru nad šachtou řízení výtahu bude mikroprocesorové s frekvenčním měničem pevná vodítka kabiny výtahu ovládání výtahu, vnitřní i vnější, bude antivandal prostředí šachty a strojovny normální dle ČSN ed Požadavky zadavatele na technické parametry výtahu: typ výtahu: osobní trakční

2 nosnost výtahu: dle plochy klece rychlost výtahu: min. 0,8 m/s počet stanic nástupišť: 5/5 neprůchozí řízení výtahu: mikroprocesorové, sběrné směrem dolů, u dvou souběžných výtahů (v jedné šachtě - budova A) navíc řízení výtahů bude propojeno minimálně v současném rozsahu (DUPLEX) systém pohonu výtahu: el. motor s frekvenčním měničem umístění strojovny výtahu: nad výtahovou šachtou v původním prostoru signalizace: digitální směrová a polohová v hlavní nástupní stanici, v ostatních stanicích min. ukazatel směru jízdy ovladač v kleci: digitální směrová a polohová signalizace kazeta: nerez, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvonek, telefon, provedení antivandal kabina: neprůchozí celokovová, osvětlení kabiny LED, podlaha protismyková, okopové plechy nerez, zrcadlo bude upřesněno před podpisem smlouvy minimální rozměry kabiny: hloubka mm, šířka mm (dle vlastního řešení a po přesném zaměření) kabinové dveře: provedení (segmentové, FLAT) dle doporučení uchazeče a prostorových možností šachty šachetní dveře: dle vlastního řešení, minimální rozměr dveří 700 x 2000 mm, barevné provedení dveří bude upřesněno před podpisem smlouvy provedení šachty: původní zděná, drobné stavební úpravy čelní stěny šachty prohlubeň šachty: původní horní část šachty: původní dopravní zdvih výtahu: 15,4 m prostředí: normální, dle ČSN ed.3 napětí sítě: 3x400/230 V, 50 Hz 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění: Termín ukončení a předání plnění: do Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Prohlídka místa plnění je stanovena na den v 9 hod., sraz všech účastníků na vrátnici školy.

3 5. Kvalifikační předpoklady 5.1 Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč: předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím zavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč: předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Uchazeč předloží ověřené kopie dokladů požadovaných v bodu Posouzení kvalifikace Posouzení prokázání kvalifikace učiní zadavatelem jmenovaná hodnotící komise za použití postupu podle 59 Zákona. Nesplní-li uchazeč kvalifikace v požadovaném rozsahu zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí uchazeči bezodkladně. 6. Nabídka uchazeče 6.1 Základní požadavky na nabídku nabídka bude zpracována v českém jazyce a v písemné podobě nabídka bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče/ za uchazeče nabídka bude podána v jednom originále v uzavřené obálce. Na přední straně obálky bude uvedeno: obchodní firma/ jméno a příjmení uchazeče, sídlo/ místo podnikání uchazeče, adresa zadavatele a označení: SOUTĚŽ - Rekonstrukce osobních výtahů - NEOTVÍRAT. Obálka bude opatřena na uzavření razítky/ podpisy uchazeče. nabídka bude obsahovat všechny části a přílohy požadované touto zadávací dokumentací součástí nabídky budou dvě uchazečem podepsaná vyhotovení návrhu smlouvy o dílo nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci, všechny listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly zapečetěny před jejich vyjmutím z nabídky, a dále parafovány v pravém dolním rohu osobou, která jménem uchazeče nabídku podává 6.2 Struktura nabídky Nabídku je uchazeč povinen předložit v následující struktuře: krycí list nabídky odpovídající příloze č. 1 této zadávací dokumentace doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče podle čl. 5 této zadávací dokumentace nabídková cena v požadované struktuře podle čl. 6.3 této zadávací dokumentace, doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče; předkládá se jen tehdy, pokud za uchazeče - právnickou osobu jedná jiná osoba než jeho statutární orgán, případně za uchazeče - fyzickou osobu jedná jiná osoba, a oprávnění této jiné osoby k jednání za uchazeče nevyplývá z obchodního rejstříku či jiné podobné evidence dvě uchazečem/ osobou oprávněnou jednat jménem/ za uchazeče podepsaná vyhotovení návrhu smlouvy o dílo

4 6.3 Způsob zpracování nabídkové ceny nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele včetně kalkulovaného zisku a bude sestavena jako cena pevná a nejvýše přípustná nabídková cena bude uvedena v Kč, v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Takto členěná nabídková cena bude uvedena na krycím listě zakázky, který je přílohou č. 1 této výzvy. nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo 6.4 Platební podmínky zadavatel nebude poskytovat zálohy před zahájením prací. plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazeno zadavatelem měsíčně, vždy zpětně za plnění poskytnuté vybraným uchazečem v předchozím kalendářním měsíci, na základě uchazečem doručených faktur (daňových dokladů), které budou mít náležitosti podle příslušných právních předpisů České republiky, a budou vždy znít na aktuálně provedené práce (poskytnuté plnění). Způsobem podle předchozí věty bude zadavatelem hrazeno plnění předmětu veřejné zakázky až do výše 90 % sjednané ceny. Nárok na úhradu zbývající části sjednané ceny ve výši 10 % vznikne vybranému uchazeči až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. v případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti podle tohoto čl. 6.4 zadávací dokumentace, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení s úhradou ceny díla či plněním jiné povinnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). 6.5 Záruční lhůta délka záruční doby, jež uchazeč poskytne na předmět veřejné zakázky, bude vyjádřena počtem kalendářních měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla. Délka záruční doby bude stanovena na celý předmět veřejné zakázky, nikoliv na samostatné celky nebo jednotlivá zařízení, výrobky, příp. stavební nebo montážní práce. Uvede-li uchazeč rozdílné délky záruční doby pro jednotlivá zařízení, materiály, výrobky, stavební nebo montážní práce atd., bude při hodnocení brána v úvahu pouze nejkratší z uvedených lhůt. 6.6 Doba plnění dobu plnění uvede uchazeč v počtu dnů od zahájení prací tj. ode dne do dne předání celého předmětu zakázky (díla) zadavateli včetně. Uchazeč může nabídnout dobu plnění pouze kratší, než vyplývá z čl. 4 této zadávací dokumentace. 6.7 Smluvní pokuty pokud uchazeč (zhotovitel) nepředá předmět zakázky ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli (objednateli) smluvní pokutu 3 000,-Kč za každý den počínaje dnem následujícím po vypršení smluvně stanovené lhůty k vytvoření díla. nebudou-li odstraněny nedodělky a vady v termínu obsaženém v zápise o předání díla je zadavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,-Kč. pro případ neodstranění vad v záruční lhůtě je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč denně za každý jednotlivý případ prodlení nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele (objednatele) na náhradu škody. Zadavatel (objednatel) je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

5 7. Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek nabídku lze podat zadavateli poštou či osobně. Podání jiným způsobem, zejména elektronickou formou, není možné. poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Olomoucká 61, Brno osobně se nabídka podává zadavateli na adrese jeho sídla, na sekretariátu ředitele zadavatele, a to v pracovních dnech od 7.00 hod. do hod., v den otevírání obálek od 7.00 hod. do 8.30 hod. lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy uchazečem a končí dnem a hodinou otevírání obálek, tedy dne v 9.00 hod. v zasedací místnosti zadavatele. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 8. Zadávací lhůta uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 30 kalendářních dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do okamžiku uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však o 30 dnů. 9. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel zvolil za základní kritérium pro hodnocení nabídek kritérium ekonomické výhodnosti. Nabídku kvalifikovaného uchazeče proto bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem neveřejně podle níže uvedených dílčích kritérií, která zadavatel stanovil a kterým přidělil váhu vyjádřenou v procentech. Kritéria určená zadavatelem pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu včetně přidělené váhy: výše nabídkové ceny včetně DPH 85% délka záruční doby na dílo jako celek (měsíce) 10% doba plnění 5% Výše nabídkové ceny včetně DPH jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Délka záruční doby jako celek (měsíce) za nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejdelší záruční dobou. Doba plnění za nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nekratší dobou plnění. Při hodnocení kritérií nabídky, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. kritérium výše nabídkové ceny včetně DPH) bude použit následující vzorec: nejvýhodnější nabídka (nejnižší hodnota) x váha kritéria v procentech hodnota hodnocené nabídky Při hodnocení kritérií nabídky, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. délka záruční doby) bude použit následující vzorec:

6 hodnota hodnocené nabídky x váha kritéria v procentech nejvýhodnější nabídka (nejvyšší hodnota) Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 10. Obchodní podmínky Obchodní podmínky tvoří přílohu č.2 této výzvy. 11. Ostatní požadavky a podmínky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí, nesou je uchazeči. Nabídky nebudou uchazečům vráceny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení technické ani cenové. Vítězný uchazeč nesmí zakázku postoupit jinému subjektu. Nabídka, která: a) nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami nebo b) bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo c) bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude zadavatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z uchazečů b) zadání veřejné zakázky zrušit c) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání d) veřejné zakázky a zadávací podmínky e) nevybrat žádnou nabídku uchazeče bez uvedení důvodu f) dále jednat a upřesnit konečné znění smlouvy o dílo Tato zadávací dokumentace je samostatným dokumentem výzvy k podání nabídek. 12. Přílohy Přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace je: Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Obchodní podmínky V Brně dne Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy Ing. Lubomír Štefka ředitel školy

7 Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rekonstrukce osobních výtahů Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Zadavatel: Rekonstrukce osobních výtahů Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Uchazeč: Obchodní firma/

8 jméno a příjmení Sídlo/ místo podnikání Právní forma IČ DIČ Je/ není plátce DPH Osoba oprávněná jednat jménem/ za uchazeče Telefon Celková nabídková cena: Celková cena bez DPH Výše DPH (sazba 20 %) Kč Kč Celková nabídková cena vč. DPH Kč V.. dne... podpis osoby oprávněn jednat jménem/ za uchazeče, razítko uchazeče Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rekonstrukce osobních výtahů Obchodní podmínky Uchazeč není oprávněn měnit obchodní podmínky v podobě smlouvy o dílo, je oprávněn je pouze doplňovat v místech k tomu určených. Smlouva o dílo uzavřená dle 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

9 1.1 Objednatel : Integrovaná střední škola-centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 se sídlem Olomoucká 61, Brno, Olomoucká 61, PSČ IČO : DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno město Číslo účtu: /0100 Statutární zástupce : Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy Zodpovědný zástupce ve věcech technických : Ing. Karel Tejkal, tel Zhotovitel : se sídlem IČO : DIČ : Bankovní spojení : Číslo účtu : Statutární zástupce : Zodpovědný zástupce ve věcech technických : Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu v. oddíl..., vložka. Článek 2 Předmět díla 2.1 Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla s názvem Rekonstrukce osobních výtahů a to v rozsahu a za podmínek výzvy ze dne..k veřejné zakázce malého rozsahu, v rozsahu této smlouvy o dílo a v rozsahu výzvě odpovídající nabídky zhotovitele předložené objednateli pro realizace uvedeného díla. Současně je předmětem smlouvy závazek objednatele k zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek daných touto smlouvou za provedené dílo. 2.2 Předmětem díla je rekonstrukce tří osobních výtahů TOV 250 umístěných ve zděných šachtách budov školy na ul. Olomoucká dle platných ČSN/EN v rozsahu a za podmínek výzvy ze dne.. k veřejné zakázce malého rozsahu, v rozsahu této smlouvy o dílo a v rozsahu výzvě odpovídající nabídky zhotovitele předložené objednateli pro realizace uvedeného díla. 2.3 Předmět díla dále zahrnuje : Provedení celkové rekonstrukceosobních výtahů splňujících platné právní předpisy a normy vztahující se k výtahům Zpracování potřebné technické dokumentace, zajištění a předání revizních zpráv, certifikátů vybraných materiálů a výrobků, prokázání shody a prohlášení o shodě dle platných právních předpisů Provedení zkoušek a zajištění protokolu o zkouškách dle platných ČSN/EN a smlouvy o dílo Zřízení a likvidace staveniště

10 2.4 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu, nese však vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, podpis předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění posledních ze zjištěných vad či nedodělků, provedení nezbytných zkoušek a předání veškerých písemných dokladů ve smlouvě dále uvedených. Článek 3 Čas plnění 3.1 Zahájení a ukončení prací : Zahájení stavby předpoklad : Ukončení stavby :.. Průběžná lhůta výstavby ve dnech činí : Zhotovitel se zavazuje provádět práce na podkladě smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 4 Cena díla 4.1 Cena díla je stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozsahu daném zadávací dokumentací. 4.2 Celková cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy včetně všech předpokládaných rizik. 4.3 Cena je sjednána ve výši :,- Kč bez DPH Cena s DPH celkem...,- Kč 4.4 Cena je stanovena jako neměnná a nejvýše přípustná pro rozsah prací uvedených v předmětu plnění této smlouvy. K změně může dojít výhradně zákonnou změnou sazby DPH v době od podpisu smlouvy o dílo do doby předání díla. 4.5 Veškeré případné vícepráce (méně práce), jejichž nezbytnost se projeví až v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provést po jejich vzájemném písemném odsouhlasení v podobě dodatku této smlouvy o dílo včetně určení způsobu jejich provedení a ocenění. Článek 5 Platební podmínky, fakturace 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla je objednatel povinen uhradit bez zbytečného odkladu po předání díla, příp. odstranění všech vad a nedodělků.

11 5.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je objednatelem potvrzený soupis provedených prací. 5.3 Platby budou probíhat výhradně v české měně a bankovním převodem. 5.4 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 5.5 Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady za splnění podmínek uvedených v čl. 4.5 této smlouvy, bude odpovídající částka ceny díla zahrnuta do příslušné faktury odděleně. 5.6 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. Článek 6 Deník 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník resp. montážní deník (SD, MD), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. 6.2 V deníku musí být uvedeno mimo jiné : název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele seznam dokumentace zakázky - stavby včetně veškerých změn a doplňků seznam dokladů a úředních opatření týkající se zakázky 6.3 Veškeré listy deníku musí být očíslovány. 6.4 Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí resp. vedoucí montér vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 6.5 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího/vedoucího montéra, jakožto odpovědného zástupce zhotovitele může do deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí/vedoucí montér se zápisem, který učinil objednatel nebo jiný pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 6.7 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku,učiněných zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů. 6.8 Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží pouze jako podklad k případnému vypracování písemného dodatku ku smlouvě.

12 Článek 7 Staveniště 7.1 Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem odsouhlaseným smluvními stranami pro stavbu a pro zařízení staveniště. 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 2 dny před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění. 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 7.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště. 7.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních a stavebních pracích apod. 7.6 Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla. Článek 8 Provádění díla 8.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle článku 2. a 3. této smlouvy, jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 8.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu 550 obchodního zákoníku. Výkonem funkce technického dozoru investora je pověřen Ing. Miloš Nečas. 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku resp. montážním deníku objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a pověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 8.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 8.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 8.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN/EN a jim odpovídající technologické a bezpečnostními předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

13 se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. 8.7 Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 8.9 Jestliže dozor investora dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s přijatým harmonogramem prací, je zhotovitel povinen na požádání dozoru vypracovat změnu harmonogramu a na jeho podkladě učinit taková opatření, aby práce byly dokončeny ve lhůtě určené smlouvou o dílo Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky dozoru investora. Článek 9 Předání díla 9.1 Po dobu realizace díla je jeho vlastníkem objednatel včetně věcí dosud nezabudovaných, které zhotovitel podle této smlouvy opatřil k provedení díla. Zhotovitel nese nebezpečí škod na těchto věcech a samotném díle až do doby předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části objednatelem. Hotové dílo nebo jeho ucelená část přechází jako celek do vlastnictví objednatele podpisem předávacího protokolu. 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí Současně oznámí zápisem do deníku datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu 562 Obchodního zákoníku. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 9.3 Zhotovitel předloží při předání dokončeného díla následující doklady : dokumentaci skutečného provedení v tištěné podobě 1x a v elektronické podobě 1x revizní zprávy protokoly o všech předepsaných a provedených zkouškách certifikáty, atesty, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů návody na obsluhu, záruční listy zabudovaných zařízení zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací kopii deníku doklady o nakládání a likvidaci s odpadů dle platných práv. předpisů doklady nutné k posouzení díla I.T.I., příp.další doklady vyžádané objednatelem Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

14 9.4 Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Článek 10 Záruka 10.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo jako celek záruku v trvání.měsíců od sepsání zápisu o předání a převzetí nebo odstranění vad ve smyslu článku 9.4. podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Záruka je sjednána na celý předmět veřejné zakázky, nikoliv na samostatné celky nebo jednotlivá zařízení, výrobky, příp. stavební nebo montážní práce. V záruční době zhotovitel zajistí bezplatnou opravu díla, příp. výměnu nefunkčních zařízení a výrobků Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin nastoupit na odstranění havárie-tj. v případech, kdy následkem vady mohou vzniknout další škody na majetku objednatele. V ostatních případech je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě přiměřené lhůtě jejich povaze, nejdéle však ve lhůtě 15 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstranit reklamované vady nebo nedodělky je zhotovitel povinen i v případě, že má zato, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele. Článek 11 Odstoupení od smlouvy 11.1 Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé strany s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupením se smlouva ruší ke dni realizovaného odstoupení, nároky objednatele na úhradu případných smluvních pokut a náhrad škody tím nejsou dotčeny.

15 11.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. Článek 12 Majetkové sankce 12.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý den prodlení. V případě, že prodlení na straně zhotovitele s předáním díla přesáhne 15 dnů, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel takto stanovené termíny odstranění vad a nedodělků nedodrží je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každou v termínu neodstraněnou vadu či nedodělek denně ode dne následujícího po dni stanoveném jako poslední den lhůty k odstranění Pokud zhotovitel nenastoupí do 24 hodin v případě havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,-Kč za každý den, v ostatních případech 1 000,-Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení po celou záruční dobu Nárokováním, resp. úhradou výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v jednotlivých případech porušení povinností zhotovitele Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením odsouhlaseného a správně vyhotoveného doručeného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky. Článek 13 Vyšší moc 13.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Článek 14

16 Závěrečná ustanovení 14.1 Nedílnou součástí této smlouvy je oběma stranami odsouhlasený harmonogram prací Smlouva je účinná podpisem smluvních stran Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz tohoto stvrzují svým podpisem tuto smlouvu statutární zástupci obou smluvních stran. V Brně dne V Brně dne..... Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ing. Lubomír Štefka ( jako objednatel) ( jako zhotovitel)

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění

Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění Smlouva na provedení modernizace čtyř výtahů v Milovicích ( dále jen Smlouva nebo smlouva ) Číslo smlouvy zhotovitele: 12/120 Číslo

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Modernizace dvou výtahů na ubytovně v Čakovicích

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Modernizace dvou výtahů na ubytovně v Čakovicích ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce vyhlášená dle 6 a 18 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s nařízením ministra vnitra č. 9/2011 Modernizace dvou výtahů na ubytovně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Kompletní oprava 2 výtahů KHS MSK se sídlem v Ostravě, v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín

Kompletní oprava 2 výtahů KHS MSK se sídlem v Ostravě, v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Kompletní oprava 2 výtahů KHS MSK se sídlem v Ostravě, v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín Zadávací dokumentace je zpracována

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2586 2635 I. Smluvní strany. O B J E D N A T E L: název, adresa:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více