N á v r h s m l o u v y o d í l o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h s m l o u v y o d í l o"

Transkript

1 N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv 122, Želiv Zastoupený: P.ThMgr Jakub Jan Med O.Praem. IČO: DIĆ: neplátce Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Číslo účtu: /2700 I.2 Zhotovitel: Sídlo: Zápis v OR: Zastoupený: IČO: DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu: I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: P.ThMgr Jakub Jan Med O.Praem. za zhotovitele: V technických věcech jedná za objednatele: P.ThMgr Jakub Jan Med O.Praem. za zhotovitele: II. PŘEDMĚT DÍLA II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní služby včetně dodávky potřebného materiálu na akci: Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurování stroje chórových varhan II.2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány: a) ROZHODNUTÍM Závazným stanoviskem k záměru opravy nástroje varhan na hlavním kůru a chórových varhan, v kostele Narození p. Marie v klášteře premonstrátů v Želivě, na stavební parc. č. 89/2 k.ú. Želiv, národní kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejtř. č /3-3358, movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č a 3318 vydaným Městským úřadem Humpolec, Odborem životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300, Humpolec, č.j. ŽP/24170/11/Kc/713/2011 ze dne

2 b) RESTAURÁTORSKÝM ZÁMĚREM Želiv (kraj Vysočina) Klášterní kostel Narození Panny Marie Chorální varhany VARHANNÍ STROJ zpracovaným MgA. Daliborem Michkem varhanářem restaurátorem v Studénkách c) Soupisem prací, dodávek a služeb slepým položkovým rozpočtem na restaurování chórových varhan. d) Oznámením o zakázce uveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: dne 14. listopadu e) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 14. listopadu 2014 f) Nabídkou zhotovitele z... g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění. II.3. Podmínky z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace služby, zajistí zhotovitel. II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Předmět plnění veřejné zakázky musí být plněn v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči; prováděcí vyhláškou č. 66/1988 Sb. ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988 a Odbornou a metodickou publikací, svazek 32, vydanou Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm v Praze roku 2006 PÉČE O VARHANY A ZVONY, JEJICH PAMÁTKOVÁ OCHRANA. Součástí předmětu plnění je vypracování závěrečné Restaurátorské zprávy po ukončení restaurování chórových varhan v souladu s výše uvedeným zákonem o památkové péči, prováděcí vyhláškou a odbornou a metodickou publikací NPÚ. Tato restaurátorská dokumentace jako dílo vědecké a literární je chráněno ve smyslu autorského zákona č. 89/1990 Sb., v úplném znění pozdějších doplňků. Právo k užití ve smyslu zákona o památkové péči bude mít vlastník varhan - Kanonie premonstrátů v Želivě. II.5. Restaurátorské práce budou prováděny za běžného provozu kostela Narození Panny Marie, práce nesmí být prováděny v kostele v neděli a v době církevních svátků. Musí být dodržen citlivý a ohleduplný přístup k objektu národní kulturní památky, respektováno církevní prostředí, bohoslužby a dodržován klidový režim a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajícího objektu kostela a jeho zařízení, k podstatnému omezení současného provozu kostela, sousedních pozemků a stávajících objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zajištěn bezpečný přístup oprávněných osob a návštěvníků do objektu kostela. Zároveň se zhotovitel zavazuje odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostorů a částí objektu, která vznikla v přímé souvislosti s jeho činností. II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené

3 II.7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. II.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace služby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. II.9. Požaduje-li změny předmětu díla zhotovitel (změna materiálů, apod.) je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. II.10. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.8. a II.9.) budou s konečnou platností schváleny formou písemného dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře. II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. II.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. II.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon):... III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ III.1. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy, formou protokolu o předání pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem) předpoklad únor 2015 Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu. III.2. Předmět díla bude dokončen: 28. listopadu 2015 Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení prací včetně vypracování závěrečné Restaurátorské zprávy dle bodu II.4. této smlouvy. V případě, že služba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny (dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo). III.3. V průběhu realizace díla budou pravidelně objednatelem (nebo jeho zástupcem, technickým dozorem apod.) svolávány, po dohodě se zhotovitelem, pravidelné kontrolní prohlídky, na kterých bude konzultován průběh díla. Z těchto kontrolních dnů bude proveden zápis

4 III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl.iii.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. III.5. Pracoviště odevzdá objednatel dodavateli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném této smlouvě. O předání pracoviště bude sepsán smluvními stranami protokol. III.6. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí skutečnost, že současně s prováděním restaurátorských prací na chórových varhanách budou probíhat v místě plnění Kostel Narození Panny Marie v Želivě, další obdobné restaurátorské práce. Jedná se o práce týkající se stroje hlavních kůrových varhan a restaurátorské práce týkající se vnitřního mobiliáře. Zhotovitel je povinen zajistit na základně vzájemné dohody s ostatními zhotoviteli koordinaci a vzájemnou součinnost při provádění restaurátorských prací. III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu realizace služby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na pracovišti do doby předání a převzetí díla a vyklizení pracoviště podle obecných ustanovení o náhradě škody. III.8. Pracoviště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý další i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. III.10.Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se bude dále řídit smluvními ujednáními, pokyny objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran zastoupených odpovědnými osobami a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací. III.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem výše uvedeným. III.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na pracovišti po celou dobu provádění vhodnými technologickými postupy

5 III.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození prostorů a částí objektu, která vznikla v přímé souvislosti s jeho činností. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. IV. CENA ZA DÍLO IV.1. Cena předmětného díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace služby s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb na restaurování chórových varhan. Cena činí (u plátce DPH): Cena bez DPH: DPH 15%: Cena celkem včetně DPH: Kč Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Cena činí (u neplátce DPH): Kč Kč Cena celkem: Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Kč IV.2. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na dopravu, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálu, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů, jedno celkové ladění v rámci záruky, pravidelný záruční servis a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky). IV.3. Změna (překročení) výše nabídkové ceny je možná pouze v případě, že zadavatel požaduje změnu v množství nebo kvalitě prací, dodávek a služeb. Tyto dodatečné služby a dodávky musí být odsouhlaseny objednatelem (nebo jeho zástupcem, technickým dozorem apod.) a musí být o nich před jejich provedením sepsán dodatek k této smlouvě, ve kterém bude sjednán dopad těchto změn na cenu za dílo

6 IV.4. Nabídkovou cenu je možné překročit v případě legislativní změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o změnu plátcovství DPH u zhotovitele. V. FINANCOVÁNÍ V.1. V.2. Provedené restaurátorské práce a s tím související dodávky budou fakturovány jedenkrát měsíčně na základě rozsahu provedených restaurátorských prací a souvisejících dodávek. Bude fakturováno dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací, dodávek a služeb, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací, dodávek a služeb je faktura neplatná. Faktura bude před úhradou schválena P.ThMgr Jakubem Janem Medem O.Praem. Případné změny budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Dále je zhotovitel povinen při vystavování faktur uvádět na doklady informaci, že se jedná o projekt IOP a číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/ V.3. V.4. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne v konečné faktuře samostatnými položkami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. V.5 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V.6 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. V.7. V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06, číslo oblasti podpory Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu zhotovitelem 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy

7 V.8. V.9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. 2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Předání a převzetí díla bude realizováno za účasti P.ThMgr Jakuba Jana Meda O.Praem., který o předání a převzetí díla provede zápis o předání a převzetí díla, jeho pokyny jsou pro zhotovitele závazné. Řádným předání a převzetím díla se přitom rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami VI.2. a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy. b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy. c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků. e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětného díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění pracoviště

8 VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY VII.1. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit prostor tak, aby mohla být ihned po příjezdu umožněna nerušená demontáž a balení a prostor pro uložení přepravních beden a balícího materiálu a přívod proudu 240V pro pracoviště v kostele. VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, předanými poklady, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; VII.3. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště deník prováděných prací, služeb či dodávek (dále jen deník). Deník musí být uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele na přístupném místě. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Po tomto dnu bude originál deníku předán objednateli k archivaci. b) K požadavkům objednatele zapsaným do deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení realizace služby je povinen respektovat okamžitě. c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy: zástupci objednatele, pracovníci technického dozoru a zástupci zhotovitele. VII.4. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle (službě), materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho realizaci zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem služby nasmlouvány. VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. VII.7. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 120 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven od dne předání a převzetí díla na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla a vztahuje se na celé realizované dílo. Zhotovitel v rámci záruky poskytne objednateli jedno celkové ladění, jehož cena je zahrnuta v ceně uvedené v odst. IV.1. této smlouvy

9 b) Zhotovitel bude v délce trvání záruky provádět na nástroji pravidelný roční servis (péči o varhany) v souladu s metodikou NPÚ, uvedenou v odst. II.4. této smlouvy. O pravidelných servisních návštěvách bude vždy proveden zápis oboustranně potvrzený podpisem smluvních stran. c) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. d) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den s prodlení s odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. e) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. f) Záruční doby na reklamované části služby se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. VII.8. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele. VII.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, je schopen provést předmět díla v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. VII.10. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od poslední platby. VII.11. Pro náhradu škody platí ustanovení 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu

10 VII.12. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, a které smluvní strana uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. VII.13. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. VII.14. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. VII.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: V případě, že na realizaci předmětu díla nebude před zahájením stavby smluvně zajištěno poskytnutí dotace v předpokládané výši z Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06, číslo oblasti podpory Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí. Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podmínek dle 2001 a násl. občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem v pracovním deníku. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u příslušného poštovního úřadu. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit pracoviště a předat rozpracovanou službu jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na realizaci služby. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. VII.16. V případě zastavení prací či při zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace realizovaných prací, skutečně zabudovaného materiálu apod. V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. VII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené materiály splňují jakostní parametry stanovené v zadávací dokumentaci

11 VII.18. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat skutečný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. VIII.19. Zhotovitel se zavazuje, že pozice vedoucího projektu ve smyslu zadávacích podmínek veřejné zakázky bude obsazena osobou, prostřednictvím které prokázal kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud dojde na této pozici ke změně osoby, je zhotovitel povinen zajistit, aby tato osoba disponovala minimálně stejnou kvalifikací, tuto kvalifikaci doložit a danou změnu v pozici vedoucího projektu předložit na schválení objednateli. VII.20. Zhotovitel souhlasí dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel je povinen: a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s plněním této smlouvy, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky, Evropské unie a dalších oprávněných subjektů, b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje, c) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení činnosti dle této smlouvy. VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou- očíslovanými dodatky, které budou dohodnuty oběma smluvními stranami a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění služby, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva. VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně, prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy

12 Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. VIII.7. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. VIII.8. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou součástí nabídky zhotovitele. V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále je uchazeč seznámen s podmínkami pracoviště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení. V dne: Razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně

Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikace vč. části chodníku na ul. U Stadionu v Hlučíně uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2586 2635 I. Smluvní strany. O B J E D N A T E L: název, adresa:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více