Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina"

Transkript

1 Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: (podatelna) telefon SPOD: ID datové schránky: bj9b3rx Kdo jsme? Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina je institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti a rovněž samosprávné agendy. ÚMČ Brno-Slatina je organizačně členěn na odbory. Jedním z odborů je i odbor sociální péče, kde pracovníci vykonávají mimo jiné sociálně-právní ochranu dětí (dále jen SPOD). Odbor sociální péče má 3 pracovníky, kteří vykonávají agendu SPOD. Odbor soc. péče poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) a dalších souvisejících právních předpisů ČR. V čele ÚMČ Brno-Slatina stojí starosta, za chod úřadu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu tajemnice. Kde nás mohou klienti najít? ÚMČ Brno Slatina je rozmístěn v rámci Slatiny na třech pracovištích. Sídlem většiny odborů včetně odboru sociální péče je budova na ulici Budínská 2, bytový odbor sídlí na ulici Kroměřížská 3, odbor výstavby a územního rozvoje na ulici Kroměřížská 6. Do budovy na Budínské ulici je zajištěn bezbariérový přístup. Kancelář pracovníků SPOD se nachází v přízemí budovy na ulici Budínská 2. Po vstupu do budovy mají klienti možnost využít pro orientaci v budově informační panel umístěný v zádveří úřadu. Pracoviště odboru sociální péče je bezbariérové. Kancelář odboru soc. péče je označena tabulkou se jmény pracovníků. Kancelář je vybavena hracím koutkem s dětským nábytkem, přenosnou přebalovací podložkou. Kdo může být klientem SPOD? Cílovou skupinou oddělení SPOD jsou děti a jejich rodiče, příp. osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Na pracovníky SPOD může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí. Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na nás mohou také obracet.

2 Pracovníci SPOD využívají při sociální práci s klienty se specifickými potřebami tlumočnické služby pro skupiny klientů se ztíženou schopností komunikace (tlumočnické služby, znaková řeč). Evidence tlumočníků (všechny jazyky včetně znakového): OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5 Jak se k nám klienti dostanou? V blízkosti budovy úřadu, kde sídlí odbor soc. péče, je zastávka městské hromadné dopravy Krejčího, kde staví trolejbusová linka 31 a autobusová linka 78. Na úřad je možné se dostat také trolejbusovou linkou 33, zastávka Kroměřížská (projde se parčíkem na ulici Hliník). Kdy nás mohou klienti navštívit? ÚMČ Brno-Slatina má stanoveny úřední hodiny takto: Pondělí 8:00-11:30, 12:30-17:00 Středa 8:00-11:30, 12:30-17:30 V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním pracovníkem SPOD mimo uvedené hodiny. Pracovníci SPOD usilují o plánování a uskutečňování schůzek, konzultací a jednání dle potřeb a možností klientů. V průběhu pracovní doby pracovníci oddělení SPOD poskytují sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v mimopracovní době v rámci tzv. systému pohotovostí formou výkonu nepřetržité pracovní pohotovosti určených pracovníků sociálněprávní ochrany dětí. Mimo pracovní dobu je poskytována SPOD v naléhavých případech (případ, jehož řešení nesnese odkladu) nezletilé dítě bez jakékoliv péče, dítě bezprostředně ohrožené na životě či zdraví, je-li vážně ohrožen normální vývoj nebo je vážně ohrožen důležitý zájem dítěte a je třeba činit opatření k jeho ochraně zejména podat návrh na předběžné opatření dle 16 ZSPOD a souvisejících předpisů, účast u neodkladných úkonů dle trestního řádu. Pracovníci SPOD disponují pohotovostním mobilním telefonem, vyhrazeným pouze pro potřeby pracovní pohotovosti pracovníků SPOD. Klienti se mohou obracet v naléhavých situacích na Policii České republiky (tel. č. 158) nebo na Městskou policii (tel. č. 156). Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí provádí v pracovní době šetření přímo v terénu či jednají v zájmu dětí s dalšími subjekty, zpracovávají přijaté podněty a související administrativu, účastní se porad a komise SPOD, skupinové supervize a povinných školení. Šetření v terénu a jednání s dalšími subjekty návštěvy dětí a jejich rodin v domácnosti, návštěvy dětí ve školských zařízeních, návštěvy dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ústavních zařízeních, jednání v zájmu dětí u Městského soudu Brno, okresního či krajského soudu, účast při provádění úkonů orgány činnými v trestním řízení, jednání na probační a mediační službě, jednání s poskytovateli sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi, jednání s jinými úřady. Pracovníci SPOD využívají pro šetření v terénu v rámci pracovní doby prostředky hromadné dopravy. Potřebné ochrany ze strany orgánu SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu (Brno-Slatina), všechna místa jsou dostupná bez zbytečné časové prodlevy.

3 Klienti SPOD mohou využívat na ÚMČ Brno-Slatina kromě jiného: Podatelnu (přízemí budova Budínská 2) přijímá písemná podání klientů Pondělí: 8:00 17:00 Úterý: 8:00 14:00 Středa: 8:00 17:30 Čtvrtek: 8:00 14:00 Pátek: 8:00 13:00 Pokladnu (přízemí budova Budínská 2) Pondělí: 8:00 11:30 a 12:30 16:30 Středa: 8:00 11:30 a 12:30 17:00 Na jakém území je sociálně-právní ochrana zajišťována a kdo z pracovníků SPOD je k zajištění příslušný? Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (mimo agendy náhradní rodinné péče, kterou zajišťuje Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19) na celém území spádové oblasti Brno-Slatina. Pracovníci SPOD zajišťují výkon svěřené agendy SPOD podle počátečních písmen jmen dětí, na které se vztahuje SPOD, a dalším kritériem přidělení jednotlivých případů klíčovému pracovníkovi je charakter konkrétních činností sociálně právní ochrany děti (kolizní opatrovnictví, péče o děti, kurátorství pro děti a mládež a pod.). Rozdělení pracovníků SPOD jsou uvedeno na webových stránkách ÚMČ Brno-Slatina: (včetně kontaktů), a na informační ceduli u dveří kanceláře. Postup při podávání stížností nebo námitky podjatosti Na OSPOD se obracejí klienti se širokým okruhem problémů, podnětů a žádostí při řešení konkrétních situací. Pracovníci se snaží předcházet nedorozumění, k nimž může v oblasti sociální práce docházet a při své práci respektují právní předpisy ČR, obecná morální pravidla společnosti a stejně tak i Etický kodex sociálních pracovníků. Pokud přesto nepostačí vzájemné vysvětlení připomínek při osobním jednání, nebo se prokáží zákonné důvody, pro které není možné, aby konkrétní pracovník nadále případ vedl, může klient využít podání stížnosti nebo námitky podjatosti (podjatostí u pracovníka se tudíž míní zejména osobní poměr ke klientovi, velice úzká známost, konflikty či náklonnosti soukromého charakteru. Za podjatost se nepovažuje dlouhodobé vedení případu, nevyhovění přání rodičů, které je v rozporu se zájmy dítěte atp.). Sociálně-právní ochrana je výkonem přenesené působnosti, resp. státní správy, a tudíž volení zastupitelé a představitelé městské části (starosta, místostarosta) nemají oprávnění do případů aktivně vstupovat a podílet se na jejich řešení. O změně konkrétního pracovníka OSPOD je oprávněn rozhodnout vedoucí odboru sociální péče (tajemnice ÚMČ), o změně místně příslušného orgánu SPOD pak Magistrát města Brna. Oběma řešením však musejí předcházet velice závažné důvody a zákonné předpoklady, pro které není žádoucí, aby byla věc nadále v řešení konkrétního pracoviště, resp. pracovníka. Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje. Stížnosti na pracovníky odboru sociální péče řeší tajemnice ÚMČ.

4 Odbor sociální péče zajišťuje tyto agendy: Sociálně-právní ochrana dětí péče o rodinu a děti Agendu vykonávají dvě pracovnice a je rozdělená abecedně dle počátečního písmene příjmení dítěte: Mgr. Eva Petrlová, tel (písm. A - H) Bc. Marta Letochová, tel (písm. CH - Z) Pracovník sociálně-právní ochrany dětí: vykonává sociálně-právní ochranu dětí dle zák. č. 359/1999 Sb. s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči vyhledává v součinnosti s orgány a institucemi, občanskými sdruženími a charitativními organizacemi rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti a pomáhá jim tyto nepříznivé životní poměry překonávat provádí funkci opatrovníka nezletilých dětí, a to na základě ustanovení soudem (s výjimkou řízení o náhradní rodinné péči), a to v případech, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem, a také ke střetu zájmu dětí týchž rodičů (výkon rodičovské odpovědnosti, paternitní spory apod.) vystupuje u soudních jednání i v trestních řízeních v odůvodněných případech vykonává správu jmění dítěte provádí výchovnou a poradenskou činnost a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí v mimořádně obtížných poměrech při řešení jejich rodinných a sociálních problémů provádí poradenskou činnost rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich obtížných a sociálních problémů podílí se na řešení problematiky domácího násilí ve spolupráci s policií podává soudu podnět na nařízení ústavní výchovy aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy sleduje péči o děti, které jsou v péči jiných osob, než rodičů poskytuje a zajišťuje neodkladnou pomoc dětem v naléhavých případech (kdy se ocitly bez přiměřené péče), podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření rozhoduje v I. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení vykonává pohotovost na úseku sociálně-právní ochrany dětí po skončení pracovní

5 doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna Sociálně-právní právní ochrana dětí kurátor pro děti a mládež Agendu vykonává: Lucie Koubková, tel Kurátor pro děti a mládež: pečuje o nezletilé děti (do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvé (od 15 do 18 let), u nichž bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu, trestnou činnost, šikanu mezi dětmi apod. účastní se řízení dle zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým při spáchání trestné činnosti, zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, středisky výchovné péče, věznicemi a soudy, probační a mediační službou ČR poskytuje ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadující zvýšenou pozornost při překonání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR je přítomen jednání mladistvých u přestupkové komise pomáhají nezletilým a mladistvým propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti podává soudu podnět na nařízení ústavní výchovy aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy rozhoduje v I. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení vykonává pohotovost na úseku sociálně-právní ochrany dětí po skončení pracovní doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna poskytuje a zajišťuje neodkladnou pomoc dětem v naléhavých případech (kdy se ocitly bez přiměřené péče), podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření

6 Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají činnosti v souladu s těmito právními předpisy: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Zákon. č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Preventivní opatření Pracovníci kontrolují dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Sociální péče o osoby omezené ve svéprávnosti, řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění Agendu vykonává: Mgr. Eva Petrlová, tel Pracovník vykonává: rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří nejsou schopni důchod sami přebírat, a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti v případech ustanovených soudem vykonává funkci opatrovníka u osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům, vede finanční a právní agendu občanů omezených ve svéprávnosti na žádost soudu provádí dohled nad opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti zajišťuje sociální poradenství ve věci umístění do domovů pro seniory a jiných ústavních zařízení a domů s pečovatelskou službou zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

7 zajišťuje pohřbení osob v těch případech, kdy k úmrtí došlo na území městské části a vypravitelem není jiná fyzická osoba Vítání dětí Odbor sociální péče přijímá přihlášky k účasti na Vítání dětí pro děti s trvalým bydlištěm v městské části Brno-Slatina. Informace podají pracovníci Odboru sociální péče. Všechny děti jsou naše Poskytování finanční podpory znevýhodněným nezletilým dětem s trvalým bydlištěm v městské části Brno-Slatina podpora zájmové a prázdninové činnosti dětí ze sociálně slabých rodin, podpora zájmové a prázdninové činnosti pro děti vyžadující zvýšenou pozornost v rámci sociálněprávní ochrany dětí, podpora zájmové a terapeutické činnosti pro děti se zdravotním postižením, podpora preventivních pobytů dětí vyžadujících zvýšenou pozornost v rámci sociálně-právní ochrany dětí ve specializovaných zařízeních. Informace o pravidlech poskytnutí finanční podpory podá Lucie Koubková, tel Další informace Odboru sociální péče: Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni: Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Brno - Bystrc, Heyrovského 610/11 tel: , Domov pro matky s dětmi Zvonek, Brno -Rečkovice, Terezy Novákové 1947/62a tel: , , pozn. Zařízení určeno pro matky s dětmi ve věku 0-5 let. Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Brno, Staňkova 47 tel , , Magistrát města Brna, Ubytovna pro přechodný pobyt, Brno , Koniklecová 5 vyřizuje: Magistrát města Brna, Koliště 19, Brno tel: , Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení. Pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně: Policie České republiky přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN tísňová linka tel.: 158 DONA telefonická linka pomoci obětem (DN) tel.: SPONDEA intervenční centrum, Sýpka 25 Brno-Černá Pole tel.: , mobil:

8 Bílý kruh bezpečí psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů, Slovinská 41, Brno tel.: nebo , Magdalenium azylový dům s utajenou adresou tel: Persefona odborné poradenství, Brno, Jiráskova 8 tel.: (linka pomoci), Občanské poradny Brno Občanská poradna Brno, Anenská 10, Brno tel.: , , Celzus odborné sociální poradenství, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, tel.: , Dialog občanská poradna, Nerudova 7, Brno, tel.: , ,

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více