Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výzvy k podání nabídky v obchodní veřejné soutěži 3. kolo dle č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) na nájemce stravovacího zařízení a kantýn v objektech vyhlašovatele, který bude v těchto nekomerčních prostorách zabezpečovat kvalitní, ekonomické a nekomerční závodní stravování zaměstnanců MPSV. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí výše citovaným zákonem. A. Vyhlašovatel a kontaktní údaje vyhlašovatele Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo nebo MPSV ) Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ IČ: kontaktní osoba v záležitostech výběrového řízení : Ing. Vít Hrdlička tel. : B. Vymezení plnění obchodní veřejné soutěže Předmětem plnění obchodní veřejné soutěže je pronájem stravovacího zařízení vč. kantýn, určeného pro zabezpečení závodního stravování zaměstnanců MPSV, jinak nesloužící pro pasantní komerční účely, ve vnitřních prostorách výše uvedeného sídla vyhlašovatele a v další budově Podskalská 19, dodávek služeb potřebných k provozování nebytových prostor a pronájmu vnitřního vybavení těchto prostor. Prostory včetně vybavení, které slouží k účelům stravování a skladového zázemí jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 této zadávací dokumentace, včetně tabulkového uvedení výměr. Rozsah prostor je dán stavebním charakterem historické budovy, technologie a vybavení nesou znaky výrazného naddimenzování kapacity zařízení. Prostory ani zařízení neumožňují klasické komerční využívání takovýchto prostor a technologie. Vyhlašovatel od navrhovatele předpokládá vlastní zpracování optimalizace využití nabízených prostor. V nabídce zabezpečení stravy pro zaměstnance MPSV uchazeč zpracuje nabídku s ohledem na níže uvedené požadavky zadavatele. Vyhlašovatel požaduje, aby předmětné prostory i nadále plnily úlohu stravovacího provozu. Služby tohoto provozu budou využívat zaměstnanci vyhlašovatele. V době provozu bylo odebíráno cca 250 obědů denně, možná kapacita je cca 400 až 500 obědů denně. Vyhlašovatel svým zaměstnancům od ledna 2007 poskytuje stravovací kupony. Požaduje tedy, aby se navrhovatel ve své nabídce zavázal uzavřít smlouvu s poskytovatelem běžně používaných stravovacích kuponů, kterého nejpozději do uzavření smlouvy určí vyhlašovatel. Vyhlašovatel požaduje, aby v nabídce navrhovatel uvedl počet denně poskytovaných druhů obědových menu a jejich cenu při respektování údajů obsažených v následující tabulce. Základním obědovým menu I. se rozumí: 1 polévka, 1 hlavní chod, 1 teplý nápoj, porce zeleninového salátu, moučník nebo porce ovoce. Základním obědovým menu II. se rozumí: 1 polévka, 1 hlavní chod, 1 teplý nápoj, moučník nebo porce ovoce. Zadavatel požaduje v nabídce doplňkový prodej nezávisle na obědovém menu: polévka, zeleninové a ovocné saláty, pečivo. Jedním z hodnocených kritérií je cena a počet kompletních obědových menu I. a II. Vyhlašovatel přitom požaduje, aby zpracování nabídky uvedeného obědového menu zahrnovalo min. limity množství masa a příloh: Hlavní chod maso BK Hlavní chod maso SK Drůbež SK Drůbež BK Ryby filé Ryby pstruh Bezmasé Brambory vařené Hranolky Knedlíky Rýže Těstoviny množství 100 g 130 g 200 g 120 g 200 g 250 g 250 g Navrhovatel se ve své nabídce zaváže, a) že na stravovací kupony bude vracet do částky 10,- Kč, 2

3 b) že zaměstnancům MPSV umožní kromě přímé úhrady složit určitou částku v pokladně navrhovatele, popř. složit stravovací kupony a tato částka bude zaznamenána na jeho účtu; klíčem identifikace k účtu bude čipová karta zaměstnance. Finanční prostředky budou postupně odečítány z účtu strávníka podle množství a ceny jím odebraných jídel a dalšího zboží. Vyhlašovatel požaduje, aby součástí nabídky navrhovatele bylo i provozování kantýn v běžné pracovní době MPSV (od 7:30 do min. 14:30 hod.) v jeho objektech Na Poříčním právu 1 a Podskalská 19. V nabídce jídelny a kantýn nesmí být alkoholické nápoje. Provoz jídelny Na Poříčním právu 1 bude od 11:00 do min.13:30 hod. Vyhlašovatel požaduje, aby součástí nabídky bylo provozování varny a výdejny obědů. Vyhlašovatel požaduje, aby součástí nabídky bylo zajištění občerstvení na objednávku při konání mimořádných akcí vyhlašovatele catering pro objekty Na Poříčním právu 1, Karlovo nám. 1 a Podskalská 19. Prostory určené k pronájmu jsou v současné době plně vybaveny majetkem vyhlašovatele. Soupis tohoto majetku je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2. Součástí inventáře nejsou pouze jídelní potřeby (nádobí, příbory) a pokladny tyto si zajistí navrhovatel. Vyhlašovatel bude navrhovateli dodávat služby potřebné k provozování těchto prostor dodávka elektrické energie, dodávka teplé a studené vody, vytápění předmětných prostor, telefon. Odběr elektrické energie, plynu a vody pro varnu a jídelnu Na Poříčním právu 1 je měřen podružnými měřiči. Navrhovatel ve své nabídce navrhne způsob úhrady za uvedené služby. Telefonní poplatky budou účtovány dle skutečnosti každý měsíc. Veškeré další služby a činnosti potřebné k vykonávání závodního stravování vykonává a hradí navrhovatel (úklid prostor, desinfekce, dezinsekce a deratizace, dovážení zboží a potravin, odvoz a likvidace odpadu atd.). Přitom navrhovatel odpovídá za údržbu tukového filtru a zajišťuje denně odvoz biologického odpadu. Navrhovatel může před uvedením předmětných prostor do provozu provést drobné úpravy a změny. Návrh vnitřní dispozice prostor a jejich využití stejně jako návrh rozmístění větších vybavovacích předmětů navrhovatel uvede do nabídky. Veškeré změny či úpravy bude možno provést až po odsouhlasení vyhlašovatelem. C. Doba a místo plnění obchodní veřejné soutěže Smlouva o nájmu nebytových prostor bude podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 27 odst. 2 podepsána na dobu čtyř let s možností prodloužení. Termín předpokládaného začátku nájemního vztahu je Výpovědní lhůta se předpokládá 3 měsíce bez udání důvodů a 1 měsíc při hrubém porušení smluvních podmínek. Místem plnění jsou nebytové prostory (členěné na provozní a skladové prostory) v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží objektu Na Poříčním právu 1 a 1. podzemním podlaží v Podskalské 19, specifikované ve vymezení plnění obchodní veřejné soutěže výše. D. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů navrhovatele Navrhovatel musí prokázat a splnit níže uvedené kvalifikační předpoklady a to zde předepsaným způsobem: 1. Základní kvalifikační kritéria dle 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Základní kvalifikační předpoklady splňuje navrhovatel (dále též dodavatel ): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 3

4 osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; Navrhovatel (dále též dodavatel ) k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží: Dodavatel v souladu s 53 odst. 2 zákona předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, a to v následujícím rozsahu: - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. b) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení, které nesmí Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. d) zákona čestné prohlášení, které nesmí Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. e) zákona čestné prohlášení, které nesmí Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. g) zákona čestné prohlášení, které nesmí Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, 4

5 - k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. i) zákona čestné prohlášení, které nesmí Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 2. Profesní kvalifikační předpoklady Dle 54 zákona ke splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů navrhovatel (dále též dodavatel ) předloží: Dle 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dle 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu soutěže, tj. oprávnění k podnikání zejména v oblasti hostinské činnosti a výroby potravinářských výrobků, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 3. Další kvalifikační předpoklady Další kvalifikační předpoklady splňuje a prokazuje navrhovatel (dále též dodavatel ) následovně: Dle 55 odst.1 písm. a) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 55 odst. 3 písm. a) zákona: Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle 55 odst. 3 písm. b) zákona: Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 55 odst. 3 písm. c) zákona : Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč vztaženo ke každé provozované provozovně. Dle 56 odst. 2 písm.a) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 7 písm. a) zákona : Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být : - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 7 písm. b) zákona : Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. 5

6 Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 7 písm. c) zákona : Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede a osvědčením či prohlášením doloží, že realizoval alespoň 2 služby, jejichž předmětem byly služby týkající se zajištění závodního stravování v rozsahu min. 1 mil. Kč za každou jednotlivou dokladovanou službu. Prokázání kvalifikace v případě podání společného návrhu Má-li být předmět soutěže plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společný návrh, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace profesního kvalifikačního předpokladu 54 písm. b) zákona, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a další kvalifikační předpoklady, viz odst. 3 čl. D těchto soutěžních podmínek musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět soutěže plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu soutěže zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z plnění. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace a změny v kvalifikaci dodavatele Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů. Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Navrhovatel předloží dokumenty k prokázání kvalifikace společně s návrhem ve lhůtě pro předložení návrhu. E. Způsob hodnocení návrhů Návrhy budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s níže uvedenými kritérii: 1. Celková výše navržené ceny za nájemné 20% 2. Cena a počet kompletních obědových menu 60% 3. Záměr využití předmětných prostor 10 % 4. Reference navrhovatele z činnosti podobného charakteru za období posledních tří let 10% 6

7 Hodnocení návrhů bude provedeno pomocí bodové stupnice. Bodové hodnoty budou propočteny stupněm významu stanovených kriterií. Celkové pořadí návrhů bude stanoveno na základě součtu přepočtených bodových hodnocení návrhů v jednotlivých kriteriích. Ad 3) Záměr využití předmětných prostor Navrhovatel jako přílohu č. 4 své nabídky předloží popis svého záměru v nabízených prostorách. Součástí tohoto popisu bude: - definice všech zamýšlených činností, - popis provozu kantýn včetně navrhovaného sortimentu, - popis provozu varny a výdejny obědů, navrhovatel formou prohlášení stanoví minimální denní nabídku jídel, navrhne gramáž jídel, stanoví ceník jídel, popíše mechanismus případné úpravy cen jídel, stanoví způsob výběru či nákupu jídel Vyhlašovatel v tomto kritériu bude hodnotit celkovou úroveň záměru navrhovatele. Podstatnou složkou tohoto kritéria bude šíře nabídky jídel, doprovodné ostatní záměry, ceny jídel, velikost porcí, obměna nabídky jídel a sortimentu, apod. F. Soutěžní lhůta a místo podání návrhů Soutěžní lhůta začíná běžet dnem vyhlášení soutěže na www stránkách vyhlašovatele. Lhůty pro podání návrhu končí dne v 15:00 hodin. Návrhy se mohou doručit osobně nebo poštou do podatelny ministerstva od 08:00 do 15:00 hodin, na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2. Návrhy musí být doručeny do konce lhůty pro podání návrhu na výše uvedenou adresu. Pozdě doručené návrhy nebudou zahrnuty do soutěže a budou navrhovatelům vráceny zpět. Odpovědnost za včasné doručení nese navrhovatel. Návrhy budou doručeny v řádně uzavřené obálce, označené obchodním jménem navrhovatele, doručovací adresou navrhovatele a nápisem Obchodní veřejná soutěž 3. kolo Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech MPSV, Praha 2 NEOTEVÍRAT G. Lhůta, po kterou je navrhovatel vázán svým návrhem Lhůta, po kterou je navrhovatel vázán svým návrhem činí 90 kalendářních dnů, přičemž její běh počíná dnem konce lhůty pro podání návrhu. H. Prohlídka místa plnění obchodní veřejné soutěže Prohlídka místa plnění obchodní veřejné soutěže se uskuteční dne v 10:00 hodin. Sraz zájemců o tuto prohlídku je v 9.55 hod. v recepci sídla vyhlašovatele (Na Poříčním právu 1). Každý účastník se prokáže dokladem totožnosti. Zadavatel umožní na základě individuálního požadavku i náhradní termín prohlídky. I. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu Vyhlašovatel do 60 kalendářních dnů ode dne konce lhůty pro podání návrhu provede hodnocení přijatých návrhů a oznámí písemně navrhovatelům, který návrh byl vybrán jako nejvhodnější. J. Další podmínky a požadavky vyhlašovatele Je-li návrh předkládán v jiném, než českém jazyce, musí jeho součástí být úřední překlad do českého jazyka. Součástí návrhu bude návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor a vnitřního vybavení nebytových prostor. Návrh bude podepsán oprávněnou osobou navrhovatele a opatřen razítkem navrhovatele. Součástí návrhu musí být i prohlášení navrhovatele, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k předložení návrhu, že se seznámil se zadávací dokumentací navrhovatele, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je. Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor bude obsahovat citaci, která stanoví: Nájemce je oprávněn provádět jakékoli stavební a technické úpravy pronajatých 7

8 nebytových prostor pouze po předchozím písemném schválení pronajímatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy a souhlasí s tím, že po uplynutí nájemní doby na vlastní náklady tyto stavební úpravy uvede do původního stavu, pokud nebude písemným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak. K. Požadavky na jednotné zpracování návrhu Návrh podá navrhovatel písemně, v originále a ve 2 kopiích v souladu s podmínkami uvedenými v těchto soutěžních podmínkách. Jednotlivé přílohy návrhu budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Návrh bude kvalitním způsobem vytištěn, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity. Návrh nebude obsahovat opravy a přepisy, které by vyhlašovatele mohly uvést v omyl. Posledním listem návrhu bude prohlášení navrhovatele potvrzené jeho statutárním orgánem, které stanoví celkový počet listů návrhu. Navrhovatel je povinen předložit návrh v následujícím členění do samostatných příloh takto : Příloha č. 1 - Základní údaje k nabídce Tato příloha musí obsahovat: a) vyplněný krycí list nabídky, který bude obsahovat název a přesnou adresu navrhovatele s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení tel. a fax. spojení a rozepsanou nabídkovou cenu. Tento krycí list bude podepsán odpovědným zástupcem navrhovatele a opatřen jeho razítkem; b) doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních kritérií dle upřesnění v článku D soutěžních podmínek; c) doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních kritérií dle upřesnění v článku D soutěžních podmínek; d) doklady o prokázání dalších kvalifikačních kritérií dle upřesnění v článku D soutěžních podmínek; e) prohlášení navrhovatele, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k předložení návrhu, že se seznámil se zadávací dokumentací navrhovatele, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je. Příloha č. 2 - Cenová nabídka Tato příloha musí obsahovat: a) cenu nájemného za nebytové prostory vč. vybavení za 1 kalendářní rok b) cenu 1 obědového menu I a II dle čl. B c) návrh výše platby na poskytnuté služby potřebné k provozování stravovacího zařízení dle čl.b Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tato příloha musí obsahovat návrh smlouvy specifikovaný v článcích C a L (viz dále) této zadávací dokumentace, který musí být: a) v souladu s podmínkami soutěže; b) podepsaný v souladu se způsobem podepisování, uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku a opatřený razítkem navrhovatele; c) v souladu s předmětem plnění zakázky v něm musí být uvedena definice všech zamýšlených podnikatelských činností; d) uchazeč v něm stanoví zřetelně své povinnosti týkající se případných havárií; e) uchazeč jednoznačně vyčíslí sankce vůči své osobě v případě neplnění nebo částečného či vadného plnění kteréhokoliv bodu nabídnuté smlouvy. Součástí těchto sankčních ustanovení bude i možnost odstoupení od smlouvy nebo její výpověď i bez udání důvodu s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou a určení podmínek považovaných za hrubé porušení smlouvy. Příloha č. 4 Záměr využití předmětných prostor Tato příloha bude obsahovat popis podnikatelského záměru s nabízenými prostorami podle čl. E této zadávací dokumentace. Dále bude obsahovat všechny další informace, o kterých se navrhovatel domnívá, že by je vyhlašovatel měl v souvislosti s touto obchodní veřejnou soutěží znát. 8

9 L. Ostatní soutěžní podmínky 1. Závaznost požadavků uvedených v soutěžních podmínkách Pokud navrhovatel ve svém návrhu nesplní nebo splní pouze částečně jakýkoliv z požadavků uvedených v soutěžních podmínkách této veřejné soutěže, vyhlašovatel má právo tento návrh okamžitě vyloučit z dalšího posuzování. 2. Změna soutěžních podmínek Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu soutěžních podmínek, a to buď na základě žádosti navrhovatelů o vyjasnění soutěžních podmínek nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu soutěžních podmínek vyhlašovatel oznámí uveřejněním na nejpozději 7 dnů před koncem lhůty pro podání návrhů. Navrhovatelé mají povinnost tyto www stránky do té doby stále sledovat a případné změny soutěžních podmínek oznámené výše uvedeným způsobem do svých návrhů zapracovat. 3. Jednání o nabídce Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv kromě navržené nabídkové ceny s vyhlášeným vítězem obchodní veřejné soutěže dále jednat. 4. Možnost zrušení soutěže Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo kdykoliv zrušit soutěž bez udání důvodu, dále má vyhlašovatel právo neuzavřít smlouvu s žádným z navrhovatelů. součástí těchto zadávacích podmínek jsou přílohy : Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Soupis inventáře (v majetku vyhlašovatele) Příloha č. 3 Výměry a zakreslení prostor 1 stránka 10 stránek 4 stránky 9

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více