ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013"

Transkript

1 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 konaného dne 18. dubna 2013 od hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha, Ing. Lenka Bláhová, MUDr. Oldřiška Drbohlavová, Bc. Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Jaroslav Prokš Omluveni: Ing. Tomáš Ledvinka Docházel a odcházel v průběhu ZO: Ing. Ladislav Horký Zapisovatel: Ing. Lenka Bláhová Ověřovatelé: Luboš Berger DiS., Zdeněk Ježek Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta p. Bláha, který přivítal členy zastupitelstva obce. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v hod. bylo přítomno 7 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Program zasedání byl doplněn o body 11) Prodej pozemku parc.č. 2135/7,8 Vilímovec, p. Pazderková a 12) Základní škola-hospodářský výsledek 2012, plán odpisů PROGRAM: 1. Návrh zprávy Finančního úřadu pro Vysočinu - 6 BJ U Hradeb 2. Žádost o prodloužení termínu posečkání platby daňových odvodů GFŘ Praha 3. Prodej pozemku parc. č. 362/19, Ing. Horká 4. Ceny el. energie na 2014 pro odběrná místa obce 5. Kulturní a jiné akce amfiteátr, žádosti o pronájem 6. Zdravotní středisko, nájemní smlouva 7. Lokalita Hájek, další postup, projekt ČEZ 8. Žádost o prodej pozemku parc. č.1754/8, p. Šulc 9. Žádost o nákup hasební techniky, SDH Lipnice n/s 10. Slavnostní odhalení sochy Hlava XXII.- úprava místního turistického značení 11. Prodej pozemku parc.č. 2135/7,8 Vilímovec, p. Ing. Pazderková, p. Vopolková a p. Ouřecký 12. Základní škola-hospodářský výsledek 2012, plán odpisů 2013 Usnesení č. 30/2013: ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 5/2013 Usnesení č. 30/2013 bylo přijato. 1. Návrh zprávy Finančního úřadu pro Vysočinu - 6 BJ U Hradeb Dne byl předán starostovi obce návrh zprávy Finančního úřadu pro kraj Vysočinu ve věci státní dotace na výstavbu 6 bytových jednotek a technické infrastruktury (domky U Hradeb), která byla obci poskytnuta v roce Tato státní dotace byla kontrolována na základě oznámení bývalého starosty obce ing. Horkého. Starosta obce ing. Bláha požádal o doplnění zprávy a zpráva byla upravena a předána v konečné podobě dne 18. dubna Na základě této zprávy byl obci vyměřen

2 daňový odvod v plné výši ,- Kč za porušení podmínek státní dotace v 11 bodech. Samostatně bude obci ještě vyměřeno penále, které s vysokou pravděpodobností dosáhne plné výše vyměřeného daňového odvodu. Přehled porušení rozpočtové kázně dle jednotlivých zjištění FÚ pro kraj Vysočinu je součástí zápisu zasedání ZO 5/2013. Samotná zpráva je k nahlédnutí k dispozici na OÚ. Po vydání platebních příkazů bude ve spolupráci s daňovou poradenskou společností PriceWaterhouseCoopers, ČR zažádáno o posečkání platby a následně o odpuštění.

3 V hodin přišel Ing. Horký. 2. Žádost o prodloužení termínu posečkání platby daňových odvodů GFŘ Generální finanční ředitelství v Praze zatím nerozhodlo o prominutí daňových odvodů a penále za porušení 2 státních dotací (Regulace dopravy a parkování II. etapa, Sportovní a sociální zázemí pro školu a obec). Protože z tohoto důvodu hrozilo vypršení termínu posečkání, bylo nutno zažádat o jeho prodloužení. Žádost pro obec vyřídila daňová poradenská společnost PriceWaterhouseCoopers. 3. Prodej pozemku parc. č. 362/19, Ing. O. Horká Paní Ing. O. Horká žádá o dokončení prodeje pozemku parc. č. 362/19 (volná stavební parcela U Hradeb) v k.ú. Lipnice nad Sázavou. Z dostupné agendy obecního úřadu zejména ze zápisů zasedání zastupitelstva vyplývá, že prodej výše uvedené parcely nebyl nikdy řádně schválen a naposledy se v této věci ZO jednalo v roce Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 362/19 v agendě obecního úřadu není. Tato fakta byla sdělena žadatelce dopisem ze dne č.j. 63/12/AKU. Vzhledem k nejasnostem a nepřesnostem spojených s údajným prodejem pozemku parc. č. 362/19 je nutné, aby kupující do příštího zasedání OZ předložil dokumenty potvrzující řádně projednaný prodej pozemku v ZO a řádně uzavřenou kupní smlouvu z roku 2009, kdy byla, jak kupující tvrdí, uhrazena cena pozemku. Ve věci se bude dále jednat po dodání požadovaných dokumentů.

4 Diskuze: Ladislav Horký ml. peníze zaplacené Ing. Horkým za prodej pozemku jsou ve skutečnosti Ing. Horké, toto doložíme. p. Ježek prosím o informaci o jakou částku se ve skutečnosti jedná. Ing. Horká jedná se o částku ,- Kč. Ladislav Horký ml. odpověď na žádost ing. Horké ze dne byla doručena až téměř po 5 měsících. p. Ježek na tuto odpověď ing. Horká nereagovala. 4. Ceny el. energie na 2014 pro odběrná místa obce Obecní úřad uzavřel s dodavatelem el. energie ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu na příští období. Plánovaná úspora dosáhne cca 7%. Stejné podmínky budou poskytnuty rovněž ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou. Nabídky byly akceptovány statutárním zástupcem obce a školy. 5. Kulturní a jiné akce amfiteátr, žádosti o pronájem Haškova Lipnice pořadatel Haškovy Lipnice Martin Hašek požádal ZO o spolupořadatelství obce a zajištění stejných podmínek jako v minulém roce, kdy byl obcí formou spolupořadatelství poskytnut prostor letního amfiteátru včetně energií za symbolický poplatek 1,- Kč /hodinu pronájmu. Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že bude v obci udržena tradice festivalu Haškova Lipnice, která byla založena v roce Případnou slevu na nájmu z pozemků patřících Sokolu Lipnice n/s si musí pořadatel vyjednat samostatně. V odešel ing. Horký. Usnesení č. 31/2013: ZO souhlasí se spolupořádáním Haškovy Lipnice 2013 a schvaluje poskytnutí prostor letního amfiteátru za symbolický poplatek 1,- Kč/hodinu včetně energií a možnost využít Památník J. Haška, pokud to nenaruší jeho běžný návštěvnický provoz. Usnesení č. 31/2013 bylo přijato. Rocková Lipnice 2013 pořadatel Rockové Lipnice SK Sport Bar požádal o pronájem amfiteátru za režijní náklady bez nájemného. Důvodem je pořádání jubilejního 20. ročníku festivalu. V současné tíživé finanční situaci nemůže OZ vyhovět požadavkům pořadatele. Usnesení č. 32/2013: ZO schvaluje pronájem letního amfiteátru na pořádání festivalu Rocková Lipnice 2013 za běžných podmínek výše pronájmu 1 hodina/1000,- Kč + spotřebovaná energie, vodné a odvoz odpadu. Usnesení č. 32/2013 bylo přijato. 6. Zdravotní středisko, nájemní smlouva Kontrolní výbor na svém zasedání dne doporučil vypracovat novou nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku z důvodu bezplatného pronájmu za tyto prostory. Navrhujeme stanovit pronájem za ordinaci a čekárnu (celkem

5 56m2) ve výši 200,- Kč/měsíčně. Výše pronájmu byla stanovena po zhodnocení srovnatelných podmínek v okolních obcích a s ohledem na dostupnost základní zdravotní péče v obci. Elektrickou energii v čekárně a ordinaci platí pronájemce Mudr. Ondrák samostatně. Vodné je hrazeno obecním úřadem. Usnesení č. 33/2013: ZO souhlasí s pronájmem za nebytové prostory ve zdravotním středisku (ordinace a čekárna) ve výši 200,- Kč/měsíc. 4 hlasy ZDRŽEL SE: 3 hlasy (p. Prokš, p. Berger, MUDr. Drbohlavová) Usnesení č. 33/2013 nebylo přijato. 7. Lokalita Hájek, další postup, projekt ČEZ Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená projektantem CITELUM, a.s., požádala o sdělení dalšího postupu obce ve věci plánované výstavby Hájek 210. Původní projekt musel být na základě upozornění odboru ŽP MÚ Havlíčkův Brod přepracován a doplněn studií o vlivu zamýšlené stavby na místní živočichy. Projektová dokumentace z roku 2010 pro územní řízení nesplnila zákonné požadavky pro zahájení a úspěšné ukončení územního řízení. V území unikají nepřečištěné splaškové vody z kanalizace. Do roku 2010 bylo na přípravu stavby vynaloženo cca. 3 mil. Kč (studie, projekty, geometrické plány), včetně nákupu části pozemků. Další výdaje nadále představují úroky z dosud nesplaceného úvěru. V současné době nemá obec volné investiční prostředky na zahájení plánované výstavby. Veškerá projektová dokumentace musí být přepracována. Obec je smluvně vázána se spoluvlastníky pozemků v území ke spolupráci na společné výstavbě. ZO pověřuje starostu projednáním podmínek následujících variant: a) Zjištění stanoviska spoluvlastníků pro vypracování dodatku smlouvy. b) Prodej pozemků c) Odkup pozemků V přišel p. Horký. 8. Žádost o prodej pozemku parc. č.1754/8 a částí pozemků parc. č. 1764/4 a parc. č. 1764/37 - p. J. Šulc Pan J. Šulc požádal o prodej pozemku parc. č. 1754/8 a části pozemků 1764/4 a 1764/37 k. ú. Lipnice nad Sázavou, které jsou v majetku obce. Jedná se o pozemky v chatové lokalitě navazující na pozemek parc.č. 1764/40, který je v majetku žadatele. Usnesení č. 34/2013: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1754/8 a částí pozemků parc. č. 1764/4 a parc. č. 1764/37 v k.ú. Lipnice nad Sázavou. ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Horký) Usnesení č. 34/2013 bylo přijato. 9. Žádost o nákup hasební techniky, SDH Lipnice n/s Sbor dobrovolných hasičů v Lipnici nad Sázavou požádal o pořízení kombinované proudnice v ceně 5530,- Kč. Nákup techniky si vyžaduje vývoj hasební techniky. Požadovaná technika je v současnosti standardním vybavením jednotek SDH. Usnesení č. 35/2013: ZO schvaluje nákup kombinované proudnice pro SDH Lipnice nad Sázavou v ceně do 5.530,- Kč. 8 hlasů

6 Usnesení č. 35/2013 bylo přijato. 10. Slavnostní odhalení sochy Hlava XXII. - úprava místního turistického značení Dne 27.dubna 2013 proběhne slavnostní odhalení sochy Hlava XXII. u křižovatky pod Březkem. V rámci této události bude obnoveno a upraveno turistické značení k jednotlivým částem triptychu Památník národního odposlechu (Breschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté voči s napojením na zelenou turistickou značku, která vede podle Hlavy XXII. Dále bude před hlavní návštěvnickou sezonou umístěna na náměstí turistická mapa okolí obce s vyznačenými trasami k výše zmíněným turistickým cílům. U příležitosti odhalení Hlavy XXII. bude Českým esperantským svazem vysazen na lipnickém náměstí strom jírovec maďal (kaštan), náhrada za pokácený kaštan pod sochou sv. Jana Nepomuckého. 11. Prodej pozemku parc. č. 2135/7 a 2135/8 Na zasedání ZO č.10/2012 byl schválen záměr prodat pozemky parc.č. 2135/7 a 2135/8 ve Vilímovci v k.ú. Lipnice nad Sázavou podle oddělovacího geometrického plánu. O prodej pozemku parc.č. 2135/7 o výměře 14m2 požádaly paní Ing. E. Pazderková a paní H. Vopálková. O prodej pozemku 2135/8 o výměře 8m2 požádal pan K. Ouřecký. Záměr prodeje byl vyvěšen. Navrhujeme schválit prodej výše uvedených pozemků žadatelům za cenu 100,- Kč /m2. Výdaje spojené s prodejem uvedených nemovitostí uhradí kupující. Usnesení č. 36/2013: ZO schvaluje prodej pozemků dle oddělovacího plánu č /2012 parc.č. 2135/7 o výměře 14m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou paní Ing. Evě Pazderkové a paní Haně Vopolkové a pozemek parc. č. 2135/8 o výměře 8m2 v k.ú. Lipnice nad Sázavou panu Kamilu Ouřeckému za cenu 100,- Kč/m2. ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Horký) Usnesení č. 36/2013 bylo přijato. 12. Základní škola-hospodářský výsledek 2012, plán odpisů ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou předložila účetní uzávěrku za rok Z uzávěrky vyplývá, že organizace dosáhla hospodářského výsledku v celkové výši ,54 Kč zisku. Navrhujeme tento hospodářský výsledek schválit a převést jej do rezervního fondu organizace. Usnesení č. 37/2013: ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou za rok 2012 ve výši ,54 Kč a jeho převedení do rezervního fondu organizace. ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Horký) Usnesení č. 37/2013 bylo přijato. ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou předložila plán odpisů DHM (kuchyňský sporák) na rok Odpis je stanoven ve výši 2.352,- Kč za každé pololetí roku Usnesení č. 38/2013: ZO schvaluje odpis DHM ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lipnici nad Sázavou v

7 celkové výši 4.704,-Kč za rok hlasů ZDRŽEL SE: 2 hlasy (p. Horký, p. Prokš) Usnesení č. 38/2013 bylo přijato. Závěrem: starosta poděkoval všem zastupitelům za účast na jednání. V hodin zakončil jednání ZO. Příští zasedání ZO bude od 17:00 hodin. Ověřovatelé zápisu: Z. Ježek... L. Berger DiS.... Starosta: Ing. Leoš Bláha...

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více