Úvodní ustanovení. I. Vnější vztahy (komunikace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní ustanovení. I. Vnější vztahy (komunikace)"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 příspěvková organizace tel.: fax: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2014/2015

2 Úvodní ustanovení Školní řád vychází z platné školské legislativy a respektuje Úmluvu o právech dítěte, vytváří vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Upravuje náležitosti organizace vnitřního života školy, zejména ustanovení o chování žáků a následně i vnitřní pravidla provozu školy. Jeho podstatný význam je v rozvoji právního vědomí žáků, je normou hodnotící, ale i hodnocenou, vede žáky k akceptaci společenských a mravních norem. Studium na obchodní akademii vytváří předpoklady pro získání všeobecných znalostí a odborné kvalifikace. Příprava žáků je neustále zdokonalována: - aktivní spoluprací s praxí, - pružnou reakcí na požadavky trhu práce a vysokých škol, - neustálou modernizací technického vybavení školy, - rozvíjením klíčových kompetencí pro evropskou vzdělanost, - formováním kladného vztahu k učení a k celoživotnímu vzdělávání. Žáci Obchodní akademie v Českém Těšíně mají možnost v průběhu studia získat znalostní certifikáty v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, grafických disciplín; účastnit se regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží, aktivně se podílet na grantových a mezinárodních projektech. Absolventi se uplatní v ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činnostech ve všech typech organizací, mají možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu. Dobrovolným rozhodnutím studovat na obchodní akademii se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní mravní normy zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto žák dbá, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých. Svým chováním ve škole i mimo ni dělá čest sobě, svým rodičům i obchodní akademii. I. Vnější vztahy (komunikace) 1) Pro styk s vedením školy a učiteli mohou žáci, rodiče i veřejnost využít kromě písemného styku i následující kontakty: telefon: fax: e:mail: 2) Komplexní informace o škole, jejím programu a aktivitách najdou žáci i rodiče na www stránkách školy: Na těchto stránkách vedení školy zveřejňuje aktuální i mimořádné informace týkající se provozu školy. 3) Školská rada byla zřízena dne 1. září Funkční období školské rady je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně. Školská rada: - se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

3 II. Dvojjazyčnost 1) Obchodní akademie v Českém Těšíně je dvojjazyčnou střední školou. 2) Zásada dvojjazyčnosti (český jazyk, polský jazyk) se respektuje v plné míře. Dvojjazyčné jsou informace vedení školy, vysvědčení, nástěnky a nápisy ve společně užívaných místnostech apod. 3) V souladu s příslušným vyučovacím jazykem je vedena třídní dokumentace (třídní kniha, korespondence s rodiči i žáky, studijní průkaz žáka), vnitřní výzdoba atd. 4) Na společných poradách učitelů, setkáních žáků nebo rodičů každý hovoří zvoleným jazykem. Při veškerých veřejných vystoupeních je respektováno národnostní složení školy. 5) Dvojjazyčnost pomáhá žákům začleňovat se vhodným způsobem do procesu kulturní, politické a hospodářské integrace členských států EU. K tomuto přispívá i výuka cizích jazyků angličtiny, němčiny, ruštiny. III. Vnitřní režim školy Rozvrh učebního dne 1) Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu potvrzeného ředitelem školy. 2) Veškerá shromáždění ve škole se konají podle pracovního plánu školy potvrzeného ředitelem školy ve stanovené dny a hodiny. Pokud se žáci zúčastňují kulturních akcí pořádaných školou, dozor v průběhu těchto akcí vykonává příslušný pedagog dle rozvrhu. Žák nemůže svévolně a bez vážných důvodů tuto akci opustit a také přesun na tuto akci probíhá společně pod vedením určeného dozoru. 3) Rozmístění tříd v jednotlivých vyučovacích hodinách je uvedeno na rozvrhu hodin a je nutné je důsledně dodržovat. 4) Rozvrh vyučování i mimotřídních prací je vyvěšen na nástěnce v 1. poschodí. 5) Změny rozvrhu jsou oznamovány na nástěnce v přízemí (pro žáky) a na nástěnce v 1. patře (pro zaměstnance školy). 6) Mimotřídní práce se provádí podle zvláštních pokynů. 7) Žáci mají povolen pobyt ve škole od 6:20 h do 15:30 h. 8) Pokud žáci z důvodu nenavazujících spojů pobývají v budově školy v době před vyučováním (od 6:20 h do 7:40 h) a bezprostředně po jeho skončení, zdržují se pouze v místnostech k tomuto účelu určených (zveřejněno na nástěnce v přízemí) a jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými byli průkazně seznámeni. V této době se žáci v případě naléhavé záležitosti obracejí na pracovníky školy (vedení školy, školník, správní zaměstnanci). 9) Výuka jazykových kurzů, odborných kurzů v učebnách INT a volnočasové aktivity žáků (kroužky) se řídí podle samostatných rozvrhů. 10) Začátek pravidelného vyučování je v 7:55 h, vyučování končí nejpozději v 15:10 h. 11) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Učitel zahájí a ukončí vyučovací hodinu dle zvonění. 12) Veškeré školní práce musí být ukončeny do 20:00 hodin. 13) Přemisťování žáků do určených tříd probíhá v průběhu přestávky, žáci vstupují do tříd o přestávce a připravují si své věci k vyučování. 14) Žáci, kteří čekají na výuku v odborných učebnách INT a JAZ (ve 4. patře), se zdržují do zazvonění na chodbě ve třetím poschodí, nikoliv na schodišti do 4. patra. 15) Každý student je v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, před začátkem 1. vyučovací hodiny nejméně 2 minuty před zvoněním. 16) Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou 5 20 minutové přestávky. 17) Po 4. vyučovací hodině je přestávka 30 minutová, během které se žáci mohou stravovat ve výdejně ZŠ Masarykovy sady. Stravování žáků dle jednotlivých tříd se uskutečňuje podle časového plánu. Žáci se při přecházení z budovy školy do jídelny přezouvají. 18) Rozvržení ostatních školních i mimoškolních aktivit upravuje provozní řád

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 1) Žáci dodržují zásady kulturního chování, morálky i pravidla občanského soužití, používají spisovný jazyk. 2) Žák zdraví všechny pracovníky školy a všechny hosty při prvním setkání ve škole během dne. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny (mimo odborné učebny) a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. 3) Žák podporuje principy demokratické společnosti, neztotožňuje se s jakýmikoli projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu a intolerance a bojuje proti nim. V rámci svých možností brání projevům nesnášenlivosti, vandalizmu, brutality a šikanování. 4) Ve škole a na akcích organizovaných školou žáci dodržují pravidla školního řádu a řídí se pokyny pedagogických pracovníků, případně jiné osoby pověřené pedagogickým dozorem. 5) Žáci nenosí do školy větší obnos peněz, cennosti a věci, které nesouvisí s vyučovacím procesem škola neručí za jejich případnou ztrátu či poškození. V žádném případě nenechávají ani menší obnos peněz nebo jiné cennosti v šatnách a ve třídách bez svého bezprostředního dozoru. V nezbytných případech požádají o jejich úschovu ředitelství školy. 6) Při písemném a ústním zkoušení žáci nenapovídají, neopisují ani jinak neruší, nepoužívají nepovolené pomůcky. 7) Odchod ze třídy během vyučování je dovolen pouze se svolením učitele. 8) Dřívější nezbytně nutný odchod žáka ze školy (např. z důvodu návštěvy lékaře) povoluje třídní učitel pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 9) V odborných učebnách (INT, PEK, FIF, JAZ) a tělocvičně žáci dodržují pravidla chování dle řádu odborné učebny, se kterým byli průkazně seznámeni. 10) Při přechodu do TEV se žáci přezouvají. 11) Před vyučováním TEV žáci odevzdají cennosti, peníze, mobilní telefony do úschovy vyučujícímu TEV. 12) Žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák na předepsaném formuláři spolu s lékařskou zprávou a podpisem zákonného zástupce, rovněž s vyjádřením vyučujícího TEV ředitelce školy nejpozději do konce září. 13) Pokud žák nosí do školy mobilní telefon, musí jej chránit před odcizením, v hodinách TEV jej odkládá pouze na místě k tomu určeném. V ostatních případech škola za ztrátu mobilního telefonu neodpovídá. 14) Úřední záležitosti vyřizují žáci na sekretariátu školy v pondělí a ve středu od 11:30 do 11:55 h. 15) Žáci chrání školní dokumentaci. Její součástí jsou i studijní průkazy, které nosí do školy a v případě ukončení studia v průběhu školního roku odevzdají třídním učitelům. Ztrátu studijního průkazu žák nahlásí neprodleně třídnímu učiteli. 16) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků mají právo i rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. IV. Práva žáků Žák má právo na: vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), spravedlivé a zdůvodněné hodnocení a informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, utváření života školy prostřednictvím školního časopisu, rozhlasu, studentské rady, školské rady, ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, svobodu myšlení, svědomí, náboženství, ochranu před vměšováním do svého soukromí a ochranu před nezákonnými útoky na svou pověst, ochranu osobních dat - škola používá svěřená data jen k vlastním úředním potřebám, - 4 -

5 vyjádření názoru, vznášení námětů, návrhů, podnětů, námitek a stížností ohledně výchovně vzdělávacího procesu školy a její organizace, v takových případech se žák dle povahy problému obrací na příslušného pedagoga, třídního učitele, výchovného poradce, ředitele školy, studentskou radu, školskou radu, účast v žákovské samosprávě každý žák má právo volit a být volen do samosprávného orgánu. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady. poradenské služby všech pracovníků školy, výchovné poradkyně, školní metodičky prevence slušné chování ze strany svých spolužáků a pedagogů, kteří jsou povinni respektovat lidskou důstojnost, konzultaci u vyučujícího, pokud neporušuje své studijní povinnosti, a přesto nerozumí učivu, ochranu před přetěžováním nadměrným zkoušením během jednoho dne může být žák zkoušen maximálně dvakrát písemně nebo ústně z opakování rozsáhlejšího učiva (neplatí pro pětiminutovku, diktát, pravidelné zkoušení minulého učiva), zapůjčení školních učebnic, pokud je rodina sociálně potřebná, tj. pobírá sociální dávky - žák předloží Rozhodnutí o přiznání dávky sociální péče vydané k nebo V. Povinnosti žáků 1) Všichni žáci znají a dodržují pravidla chování obsažená ve školním řádu, řídí se dalšími nařízeními a bezpečnostními pravidly, se kterými byli seznámeni. Plní pokyny pedagogů, které jsou v souladu se zákony a školskými předpisy. 2) Žák plní co nejlépe podle svých možností své studijní povinnosti, soustavně a svědomitě se připravuje na vyučování, osvojuje si vědomosti, dovednosti a pracovní návyky potřebné k dosažení úplného středního odborného vzdělání a potřebné pro přípravu na své povolání. 3) Žák přichází do školy ve vhodném a čistém oděvu, dbá na celkovou úpravu zevnějšku. 4) Do pater školní budovy vstupují žáci přezuti. Přezouvají se v šatnách v suterénu. Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví a mají vyhovovat bezpečné chůzi. 5) Každý žák zaujme své místo podle zasedacího pořádku stanoveného třídním učitelem a zapsaného v třídní knize. 6) Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa po každé vyučovací hodině. 7) Studijní průkaz opatřený fotografií žáka a podepsaný rodiči je žák povinen mít u sebe během školního vyučování. 8) Moodle a Google jsou učební pomůcky. Žák je povinen, pokud učitel daného předmětu tuto učební pomůcku vyžaduje, použít výukové prostředí Moodle a Google. 9) Žák má u sebe všechny pomůcky, jež potřebuje k vyučování. Pokud učitel vyžaduje, aby žák měl v hodině k dispozici učební texty, pracovní listy, popř. elektronickou učebnici, které jsou žákům zaslány na nebo jsou k dispozici v prostředí Moodle a Google, je povinností žáka si je vytisknout a mít je k dispozici při vyučování. 10) Nemá-li žák domácí úkol nebo není-li připraven, oznámí tuto skutečnost učiteli před zahájením vyučování. 11) Žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti na sekretariát školy (důvod a předpokládanou délku absence). Lze tak učinit telefonicky na číslo , faxovat na číslo , zaslat zprávu na ovou adresu školy: 12) V případě každé absence je žák povinen doplnit si neprodleně zameškanou látku. 13) Žák chrání své zdraví a zdraví jiných. 14) Ztráty či odcizení osobního majetku hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 15) Nalezené věci odevzdat na sekretariát školy. 16) Žák šetří a chrání před poškozením školní zařízení, hospodárně zachází s učebními pomůckami. Šetrně zachází se svými věcmi i věcmi ostatních spolužáků. Úmyslně způsobenou škodu na majetku školy a školním zařízení nebo škodu z nedbalosti žák odstraní, případně uhradí

6 17) Žák chrání svůj majetek i majetek svých spolužáků dodržováním dohodnutého režimu zamykání šaten. 18) Žák informuje třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, oznamuje údaje pro potřeby školní matriky ( 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb.), odevzdá zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, pokud má přímý vliv na vzdělávání a oznamuje další údaje, které škola sbírá na základě zákona. Změny těchto údajů oznámí žák (zákonný zástupce žáka) neprodleně. S těmito daty je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnosti žáků konajících službu ve třídě 1) Třídní učitel určuje týdenní žákovskou službu, kterou tvoří dva žáci z různých skupin s ohledem na dělenou výuku. 2) Služba dohlíží na pořádek ve třídě, zajišťuje nutné pomůcky pro vyučování, obstarává styk třídy se sekretariátem, a to: 11:30 11:55 h v pondělí a středu. 3) Služba při příchodu do učebny kontroluje stav učebny, případné závady neprodleně nahlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 4) Na začátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména všech nepřítomných žáků. 5) Dbá na dodržování čistoty a pořádku v učebně. 6) Po každé vyučovací hodině smaže tabuli. 7) Po poslední vyučovací hodině zodpovídá za uklizenou učebnu, za zhasnutá světla, zavřená okna a zvednuté židle. 8) Sleduje každý den změny rozvrhu a seznámí s nimi ostatní žáky ve třídě. 9) Nedostaví-li se učitel do 10 minut po zvonění do třídy, oznámí služba tuto skutečnost zástupci ředitele školy. Žáci nemohou: kouřit v prostorách školy a jejím blízkém okolí a při jakýchkoli činnostech organizovaných školou, např. výlety, sportovní kurzy, exkurze, návštěvy kulturních zařízení apod., přicházet do školy pod vlivem návykových látek, požívat ve škole a na činnostech organizovaných školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, nosit, distribuovat a požívat drogy a jiné návykové látky v areálu školy, jejím okolí, což platí i pro zletilé žáky; prodej drogy bez ohledu na množství je vždy trestný čin, mít u sebe předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz, vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování (používání přehrávačů MP3, MP4 atd.), používat ve vyučování mobilní telefony a podobné komunikátory k svévolnému fotografování a natáčení ( 12 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.), mobilní telefon má v průběhu vyučování vypnutou zvukovou signalizaci a je uschován, hrát o peníze a cenné věci, manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a pomůckami bez dozoru učitele, používat vlastní elektrospotřebiče (např. rychlovarné konvice aj.), opouštět svévolně budovu školy během vyučování - ve volných hodinách se žáci zdržují ve vymezených prostorách určených ředitelem školy, chovat se hrubě a nevhodně k ostatním, používat vulgární výrazy, přinášet do prostor školy tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a nelegálních sdružení, propagovat, šířit a konat jakékoli negativní činnosti, které poškozují fyzické a duševní zdraví člověka nebo mohou záporně ovlivňovat vývoj osobnosti

7 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte, a to na třídních schůzkách, při individuální osobní návštěvě školy, písemným sdělením, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí ve škole týkají, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání, poskytování školských služeb, volit a být voleni do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost: zajistit, aby děti docházely řádně do školy, na vyzvání se dostavit do školy k projednání významných skutečností týkajících se vzdělávání a chování jejich dítěte, informovat školu o zdravotních obtížích, mají-li vliv na vzdělávání, o jiných skutečnostech, které jsou pro vzdělávání významné, dokládat důvody nepřítomnosti dětí ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat údaje, které mají vliv na bezpečnost dítěte. VI. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1) Žáci nepřinášejí do školy předměty, které by rozptylovaly jejich pozornost nebo byly nebezpečné pro život a zdraví (např. výbušniny, chemikálie,... ). Stane-li se tak, odebere jim je učitel, který okolnost zjistí. Zmíněné předměty (dle povahy) budou na požádání vráceny zákonným zástupcům žáků nebo zletilým žákům na konci školního roku. 2) Žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržují protipožární opatření, dbají o čistotu a pořádek, pomáhají při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí. 3) Okna ve třídách mohou být otevřena jen v přítomnosti učitele. Bez dovolení vyučujícího se nesmějí otevírat. V případě dovolení otevřít okno v době přestávky je zakázáno vyklánět se z oken či sedět v oknech. 4) Žáci dodržují bezpečnostní předpisy týkající se přesunu v rámci školního vyučování a taktéž bezpečnostní předpisy při účasti na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. 5) Přestávky tráví žáci ve škole, neopouštějí budovu školy ani o polední přestávce. Ve výjimečných případech žák předem předloží třídnímu učiteli písemný souhlas zákonného zástupce. 6) Na chodbách se žáci chovají ukázněně a klidně. 7) O přestávkách se žáci zbytečně nezdržují na schodišti. 8) Lékárničky jsou umístěny v přízemí u školníka, v 1. poschodí u zástupce ředitele, ve 3. patře před třídou lycea a učitelským kabinetem, ve 4. patře v místnosti správce sítě, v budově tělocvičny v kabinetu TEV a v kotelně. 9) Po celý den monitorují určité prostory školy bezpečnostní kamery. VII. Docházka do školy a klasifikace žáků 1) Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se výuky všech povinných předmětů a předmětů volitelných či nepovinných, které si žák vybral. 2) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od doručení - 7 -

8 výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je jeho jednání posuzováno, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto přestává být žákem školy. 3) Nepřítomnost žáka ve škole po dobu maximálně 7 kalendářních dnů omlouvá rodič (zákonný zástupce žáka), a to nejpozději do 72 hodin. 4) Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka (viz Sdělení MŠMT s č.j.: 19089/ Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů). 5) Preventivní a pravidelná vyšetření si žák plánuje ve dnech s prodlouženou ordinační dobou (zubní preventivní prohlídky, alergologie, rehabilitace ). 6) Onemocní-li infekční nemocí žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém styku, oznámí tuto skutečnost žák nebo zákonný zástupce žáka neprodleně řediteli školy. 7) Vyřizování osobních záležitostí na úřadech je možné pouze mimo vyučování, nejlépe v úředních dnech s prodlouženou pracovní dobou (vyřizování cestovních dokladů, OP, pojistky). 8) K uvolnění na předem známá předvolání žák předloží příslušný doklad (lékařské vyšetření, předvolání na úřady) třídnímu učiteli vždy v časovém předstihu. 9) O uvolnění žáka z vyučování mimo prázdniny vyhlášené MŠMT rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem (ozdravné pobyty, rekreace). Tyto žádosti budou posuzovány individuálně a povolovány v ojedinělých a výjimečných případech. 10) Uvolňování z výuky z důvodu kulturní a sportovní činnosti je umožněno pouze na základě písemné žádosti organizátora a se souhlasem rodičů. 11) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, oznámí to třídnímu učiteli a doloží souhlas zákonného zástupce. Nepřítomnost do 2 dní omlouvá třídní učitel. V případě delší nepřítomnosti je žák povinen podat písemnou žádost o uvolnění podepsanou rodičem (zákonným zástupcem) řediteli školy. 12) Učitelé sledují docházku v daném předmětu. Dosáhne-li krátkodobá opakovaná absence žáka 25 % z celkového počtu odučených hodin za pololetí v daném předmětu nebo počet hodnocení je podstatně nižší než u ostatních žáků třídy, může učitel nařídit přezkoušení formou vykonání souhrnné zkoušky z pololetního učiva. Souhrnná zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Ústní zkouška je konána před třídou za přítomnosti dalšího učitele téže aprobace. Souhrnná zkouška musí být vykonána před uzavřením klasifikace za dané období. Termín souhrnné zkoušky bude žáku oznámen minimálně týden před jejím konáním. 13) Postihy za neomluvenou absenci: do 2 neomluvených vyučovacích hodin důtka třídního učitele, od 3 do 5 neomluvených vyučovacích hodin důtka ředitele školy, od 6 do 9 neomluvených vyučovacích hodin - 2. stupeň z chování, nad 10 neomluvených vyučovacích hodin - 3. stupeň z chování. Návrh na výchovné opatření z důvodu neomluvené absence podává třídní učitel řediteli školy. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické radě. Klasifikace chování se zvažuje individuálně, přihlíží se k rozsahu a závažnosti žákova přestupku. 14) Neomluvenou i zvýšenou omluvenou absenci řeší škola individuálně v souladu s Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT čj / z 11. března Na návrh třídního učitele projedná výchovná komise (ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel) nadprůměrně zvýšenou absenci žáka. K jednání výchovné komise jsou přizváni rodiče žáka. VIII. Hodnocení a klasifikace žáků 1) Hodnocení a klasifikace žáků probíhá dle 69 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a klasifikačního řádu (viz příloha) projednaného pedagogickou radou a schváleného školskou radou. 2) Na základě dobrých výsledků může být žák oceněn pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy. 3) Naruší-li žák hrubým způsobem pravidla chování a mezilidského soužití (držení, konzumace a distribuce drog, požívání alkoholických nápojů, krádež, šikana, vandalismus, brutalita...), může být vyloučen ze studia

9 IX. Dálkové studium 1) Konzultace pro žáky dálkového studia probíhají každý čtvrtek od 13:30 do 18:30 h /tj. 6 vyučovacích hodin/. 2) Rozvrh pro dálkové studium je umístěn v budově školy /nástěnka v přízemí i v 1. patře/ a také na www stránkách školy /www.obaka-cestesin.cz, záložka rozvrhy/. 3) Povinností žáků je pravidelně se účastnit konzultací, pečlivě se připravovat na studium a zkoušky, řádně omlouvat svou absenci. V případě každé absence je žák povinen doplnit si neprodleně zameškanou látku. 4) V případě, že se žák nemůže zúčastnit konzultace, je povinen to oznámit na sekretariátu školy nejpozději druhý den po konzultaci tj. v pátek (nahlásit třídnímu učiteli důvod a předpokládanou délku absence). Lze tak učinit telefonicky na číslo , faxovat na číslo , zaslat zprávu na ovou adresu školy 5) Pokud žák takto neučiní, je jeho absence pokládána za neomluvenou a takto bude vykázána v dokumentaci školy /třídní kniha, třídní výkaz, vysvědčení/. 6) V případě, že žák se nezúčastní konzultací dvakrát za sebou a škole neoznámí důvod a délku absence, vyzve ředitel školy písemně žáka, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti, jinak bude jeho jednání posuzováno, jako by vzdělávání zanechal. Pokud žák do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, bude jeho jednání posouzeno, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem také přestává být žákem školy. 7) Pokud žák, který se přihlásil ke zkoušce na konkrétní den a hodinu, se ke zkoušce nedostaví a do 24 hodin prokazatelně neomluví, je hodnocen stupněm nedostatečný. 8) K úspěšnému ukončení klasifikace za každé jednotlivé pololetí školního roku musí žák vykázat minimální docházku ve výši 50% skutečně odučených hodin. 9) V případě, že se žák sám rozhodne z osobních důvodů studium ukončit, oznámí tuto skutečnost neprodleně vedení školy. 10) Přerušení studia povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti žáka. Žák k žádosti doloží své důvody pro přerušení /dlouhodobý léčebný režim hospitalizace, operace apod./. Z vážných, zejména zdravotních, důvodů lze povolit přerušení studia na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Ředitel školy na žádost žáka ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. X. Závěrečná ustanovení Ke znění školního řádu se mohou vyjádřit žáci školy prostřednictvím studentské rady (každá třída má ve studentské radě svého zástupce). Náměty a připomínky projedná výchovná poradkyně se zástupci studentské rady a předá ředitelce školy. Školní řád (jeho změny a doplnění) je projednán pedagogickou radou a předložen radě školy ke schválení. Na začátku školního roku v rámci třídnických hodin jsou všichni žáci prokazatelně seznámeni se školním řádem, klasifikačním řádem a pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví v prostorách školy a o požární ochraně. O tomto poučení třídní učitel provede zápis do třídní knihy. Pro školní rok 2014/2015 projednáno pedagogickou radou dne 29. srpna Školní řád (včetně přílohy) v tomto znění byl projednán a schválen školskou radou. Ing. Kristina Bončková ředitelka školy - 9 -

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 Tel.: 326 325 527 e-mail: sekretariat@spsmb.cz mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Článek 1 Obecná část Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Š k o l n í ř á d pro část gymnázium Specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více