Úvodní ustanovení. I. Vnější vztahy (komunikace)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní ustanovení. I. Vnější vztahy (komunikace)"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 příspěvková organizace tel.: fax: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2014/2015

2 Úvodní ustanovení Školní řád vychází z platné školské legislativy a respektuje Úmluvu o právech dítěte, vytváří vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Upravuje náležitosti organizace vnitřního života školy, zejména ustanovení o chování žáků a následně i vnitřní pravidla provozu školy. Jeho podstatný význam je v rozvoji právního vědomí žáků, je normou hodnotící, ale i hodnocenou, vede žáky k akceptaci společenských a mravních norem. Studium na obchodní akademii vytváří předpoklady pro získání všeobecných znalostí a odborné kvalifikace. Příprava žáků je neustále zdokonalována: - aktivní spoluprací s praxí, - pružnou reakcí na požadavky trhu práce a vysokých škol, - neustálou modernizací technického vybavení školy, - rozvíjením klíčových kompetencí pro evropskou vzdělanost, - formováním kladného vztahu k učení a k celoživotnímu vzdělávání. Žáci Obchodní akademie v Českém Těšíně mají možnost v průběhu studia získat znalostní certifikáty v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, grafických disciplín; účastnit se regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží, aktivně se podílet na grantových a mezinárodních projektech. Absolventi se uplatní v ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činnostech ve všech typech organizací, mají možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu. Dobrovolným rozhodnutím studovat na obchodní akademii se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní mravní normy zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto žák dbá, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých. Svým chováním ve škole i mimo ni dělá čest sobě, svým rodičům i obchodní akademii. I. Vnější vztahy (komunikace) 1) Pro styk s vedením školy a učiteli mohou žáci, rodiče i veřejnost využít kromě písemného styku i následující kontakty: telefon: fax: e:mail: 2) Komplexní informace o škole, jejím programu a aktivitách najdou žáci i rodiče na www stránkách školy: Na těchto stránkách vedení školy zveřejňuje aktuální i mimořádné informace týkající se provozu školy. 3) Školská rada byla zřízena dne 1. září Funkční období školské rady je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně. Školská rada: - se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

3 II. Dvojjazyčnost 1) Obchodní akademie v Českém Těšíně je dvojjazyčnou střední školou. 2) Zásada dvojjazyčnosti (český jazyk, polský jazyk) se respektuje v plné míře. Dvojjazyčné jsou informace vedení školy, vysvědčení, nástěnky a nápisy ve společně užívaných místnostech apod. 3) V souladu s příslušným vyučovacím jazykem je vedena třídní dokumentace (třídní kniha, korespondence s rodiči i žáky, studijní průkaz žáka), vnitřní výzdoba atd. 4) Na společných poradách učitelů, setkáních žáků nebo rodičů každý hovoří zvoleným jazykem. Při veškerých veřejných vystoupeních je respektováno národnostní složení školy. 5) Dvojjazyčnost pomáhá žákům začleňovat se vhodným způsobem do procesu kulturní, politické a hospodářské integrace členských států EU. K tomuto přispívá i výuka cizích jazyků angličtiny, němčiny, ruštiny. III. Vnitřní režim školy Rozvrh učebního dne 1) Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu potvrzeného ředitelem školy. 2) Veškerá shromáždění ve škole se konají podle pracovního plánu školy potvrzeného ředitelem školy ve stanovené dny a hodiny. Pokud se žáci zúčastňují kulturních akcí pořádaných školou, dozor v průběhu těchto akcí vykonává příslušný pedagog dle rozvrhu. Žák nemůže svévolně a bez vážných důvodů tuto akci opustit a také přesun na tuto akci probíhá společně pod vedením určeného dozoru. 3) Rozmístění tříd v jednotlivých vyučovacích hodinách je uvedeno na rozvrhu hodin a je nutné je důsledně dodržovat. 4) Rozvrh vyučování i mimotřídních prací je vyvěšen na nástěnce v 1. poschodí. 5) Změny rozvrhu jsou oznamovány na nástěnce v přízemí (pro žáky) a na nástěnce v 1. patře (pro zaměstnance školy). 6) Mimotřídní práce se provádí podle zvláštních pokynů. 7) Žáci mají povolen pobyt ve škole od 6:20 h do 15:30 h. 8) Pokud žáci z důvodu nenavazujících spojů pobývají v budově školy v době před vyučováním (od 6:20 h do 7:40 h) a bezprostředně po jeho skončení, zdržují se pouze v místnostech k tomuto účelu určených (zveřejněno na nástěnce v přízemí) a jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými byli průkazně seznámeni. V této době se žáci v případě naléhavé záležitosti obracejí na pracovníky školy (vedení školy, školník, správní zaměstnanci). 9) Výuka jazykových kurzů, odborných kurzů v učebnách INT a volnočasové aktivity žáků (kroužky) se řídí podle samostatných rozvrhů. 10) Začátek pravidelného vyučování je v 7:55 h, vyučování končí nejpozději v 15:10 h. 11) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Učitel zahájí a ukončí vyučovací hodinu dle zvonění. 12) Veškeré školní práce musí být ukončeny do 20:00 hodin. 13) Přemisťování žáků do určených tříd probíhá v průběhu přestávky, žáci vstupují do tříd o přestávce a připravují si své věci k vyučování. 14) Žáci, kteří čekají na výuku v odborných učebnách INT a JAZ (ve 4. patře), se zdržují do zazvonění na chodbě ve třetím poschodí, nikoliv na schodišti do 4. patra. 15) Každý student je v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, před začátkem 1. vyučovací hodiny nejméně 2 minuty před zvoněním. 16) Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou 5 20 minutové přestávky. 17) Po 4. vyučovací hodině je přestávka 30 minutová, během které se žáci mohou stravovat ve výdejně ZŠ Masarykovy sady. Stravování žáků dle jednotlivých tříd se uskutečňuje podle časového plánu. Žáci se při přecházení z budovy školy do jídelny přezouvají. 18) Rozvržení ostatních školních i mimoškolních aktivit upravuje provozní řád

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 1) Žáci dodržují zásady kulturního chování, morálky i pravidla občanského soužití, používají spisovný jazyk. 2) Žák zdraví všechny pracovníky školy a všechny hosty při prvním setkání ve škole během dne. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny (mimo odborné učebny) a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. 3) Žák podporuje principy demokratické společnosti, neztotožňuje se s jakýmikoli projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu a intolerance a bojuje proti nim. V rámci svých možností brání projevům nesnášenlivosti, vandalizmu, brutality a šikanování. 4) Ve škole a na akcích organizovaných školou žáci dodržují pravidla školního řádu a řídí se pokyny pedagogických pracovníků, případně jiné osoby pověřené pedagogickým dozorem. 5) Žáci nenosí do školy větší obnos peněz, cennosti a věci, které nesouvisí s vyučovacím procesem škola neručí za jejich případnou ztrátu či poškození. V žádném případě nenechávají ani menší obnos peněz nebo jiné cennosti v šatnách a ve třídách bez svého bezprostředního dozoru. V nezbytných případech požádají o jejich úschovu ředitelství školy. 6) Při písemném a ústním zkoušení žáci nenapovídají, neopisují ani jinak neruší, nepoužívají nepovolené pomůcky. 7) Odchod ze třídy během vyučování je dovolen pouze se svolením učitele. 8) Dřívější nezbytně nutný odchod žáka ze školy (např. z důvodu návštěvy lékaře) povoluje třídní učitel pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 9) V odborných učebnách (INT, PEK, FIF, JAZ) a tělocvičně žáci dodržují pravidla chování dle řádu odborné učebny, se kterým byli průkazně seznámeni. 10) Při přechodu do TEV se žáci přezouvají. 11) Před vyučováním TEV žáci odevzdají cennosti, peníze, mobilní telefony do úschovy vyučujícímu TEV. 12) Žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák na předepsaném formuláři spolu s lékařskou zprávou a podpisem zákonného zástupce, rovněž s vyjádřením vyučujícího TEV ředitelce školy nejpozději do konce září. 13) Pokud žák nosí do školy mobilní telefon, musí jej chránit před odcizením, v hodinách TEV jej odkládá pouze na místě k tomu určeném. V ostatních případech škola za ztrátu mobilního telefonu neodpovídá. 14) Úřední záležitosti vyřizují žáci na sekretariátu školy v pondělí a ve středu od 11:30 do 11:55 h. 15) Žáci chrání školní dokumentaci. Její součástí jsou i studijní průkazy, které nosí do školy a v případě ukončení studia v průběhu školního roku odevzdají třídním učitelům. Ztrátu studijního průkazu žák nahlásí neprodleně třídnímu učiteli. 16) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků mají právo i rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. IV. Práva žáků Žák má právo na: vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), spravedlivé a zdůvodněné hodnocení a informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, utváření života školy prostřednictvím školního časopisu, rozhlasu, studentské rady, školské rady, ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, svobodu myšlení, svědomí, náboženství, ochranu před vměšováním do svého soukromí a ochranu před nezákonnými útoky na svou pověst, ochranu osobních dat - škola používá svěřená data jen k vlastním úředním potřebám, - 4 -

5 vyjádření názoru, vznášení námětů, návrhů, podnětů, námitek a stížností ohledně výchovně vzdělávacího procesu školy a její organizace, v takových případech se žák dle povahy problému obrací na příslušného pedagoga, třídního učitele, výchovného poradce, ředitele školy, studentskou radu, školskou radu, účast v žákovské samosprávě každý žák má právo volit a být volen do samosprávného orgánu. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady. poradenské služby všech pracovníků školy, výchovné poradkyně, školní metodičky prevence slušné chování ze strany svých spolužáků a pedagogů, kteří jsou povinni respektovat lidskou důstojnost, konzultaci u vyučujícího, pokud neporušuje své studijní povinnosti, a přesto nerozumí učivu, ochranu před přetěžováním nadměrným zkoušením během jednoho dne může být žák zkoušen maximálně dvakrát písemně nebo ústně z opakování rozsáhlejšího učiva (neplatí pro pětiminutovku, diktát, pravidelné zkoušení minulého učiva), zapůjčení školních učebnic, pokud je rodina sociálně potřebná, tj. pobírá sociální dávky - žák předloží Rozhodnutí o přiznání dávky sociální péče vydané k nebo V. Povinnosti žáků 1) Všichni žáci znají a dodržují pravidla chování obsažená ve školním řádu, řídí se dalšími nařízeními a bezpečnostními pravidly, se kterými byli seznámeni. Plní pokyny pedagogů, které jsou v souladu se zákony a školskými předpisy. 2) Žák plní co nejlépe podle svých možností své studijní povinnosti, soustavně a svědomitě se připravuje na vyučování, osvojuje si vědomosti, dovednosti a pracovní návyky potřebné k dosažení úplného středního odborného vzdělání a potřebné pro přípravu na své povolání. 3) Žák přichází do školy ve vhodném a čistém oděvu, dbá na celkovou úpravu zevnějšku. 4) Do pater školní budovy vstupují žáci přezuti. Přezouvají se v šatnách v suterénu. Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví a mají vyhovovat bezpečné chůzi. 5) Každý žák zaujme své místo podle zasedacího pořádku stanoveného třídním učitelem a zapsaného v třídní knize. 6) Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa po každé vyučovací hodině. 7) Studijní průkaz opatřený fotografií žáka a podepsaný rodiči je žák povinen mít u sebe během školního vyučování. 8) Moodle a Google jsou učební pomůcky. Žák je povinen, pokud učitel daného předmětu tuto učební pomůcku vyžaduje, použít výukové prostředí Moodle a Google. 9) Žák má u sebe všechny pomůcky, jež potřebuje k vyučování. Pokud učitel vyžaduje, aby žák měl v hodině k dispozici učební texty, pracovní listy, popř. elektronickou učebnici, které jsou žákům zaslány na nebo jsou k dispozici v prostředí Moodle a Google, je povinností žáka si je vytisknout a mít je k dispozici při vyučování. 10) Nemá-li žák domácí úkol nebo není-li připraven, oznámí tuto skutečnost učiteli před zahájením vyučování. 11) Žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti na sekretariát školy (důvod a předpokládanou délku absence). Lze tak učinit telefonicky na číslo , faxovat na číslo , zaslat zprávu na ovou adresu školy: 12) V případě každé absence je žák povinen doplnit si neprodleně zameškanou látku. 13) Žák chrání své zdraví a zdraví jiných. 14) Ztráty či odcizení osobního majetku hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 15) Nalezené věci odevzdat na sekretariát školy. 16) Žák šetří a chrání před poškozením školní zařízení, hospodárně zachází s učebními pomůckami. Šetrně zachází se svými věcmi i věcmi ostatních spolužáků. Úmyslně způsobenou škodu na majetku školy a školním zařízení nebo škodu z nedbalosti žák odstraní, případně uhradí

6 17) Žák chrání svůj majetek i majetek svých spolužáků dodržováním dohodnutého režimu zamykání šaten. 18) Žák informuje třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, oznamuje údaje pro potřeby školní matriky ( 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb.), odevzdá zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, pokud má přímý vliv na vzdělávání a oznamuje další údaje, které škola sbírá na základě zákona. Změny těchto údajů oznámí žák (zákonný zástupce žáka) neprodleně. S těmito daty je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnosti žáků konajících službu ve třídě 1) Třídní učitel určuje týdenní žákovskou službu, kterou tvoří dva žáci z různých skupin s ohledem na dělenou výuku. 2) Služba dohlíží na pořádek ve třídě, zajišťuje nutné pomůcky pro vyučování, obstarává styk třídy se sekretariátem, a to: 11:30 11:55 h v pondělí a středu. 3) Služba při příchodu do učebny kontroluje stav učebny, případné závady neprodleně nahlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 4) Na začátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména všech nepřítomných žáků. 5) Dbá na dodržování čistoty a pořádku v učebně. 6) Po každé vyučovací hodině smaže tabuli. 7) Po poslední vyučovací hodině zodpovídá za uklizenou učebnu, za zhasnutá světla, zavřená okna a zvednuté židle. 8) Sleduje každý den změny rozvrhu a seznámí s nimi ostatní žáky ve třídě. 9) Nedostaví-li se učitel do 10 minut po zvonění do třídy, oznámí služba tuto skutečnost zástupci ředitele školy. Žáci nemohou: kouřit v prostorách školy a jejím blízkém okolí a při jakýchkoli činnostech organizovaných školou, např. výlety, sportovní kurzy, exkurze, návštěvy kulturních zařízení apod., přicházet do školy pod vlivem návykových látek, požívat ve škole a na činnostech organizovaných školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, nosit, distribuovat a požívat drogy a jiné návykové látky v areálu školy, jejím okolí, což platí i pro zletilé žáky; prodej drogy bez ohledu na množství je vždy trestný čin, mít u sebe předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz, vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování (používání přehrávačů MP3, MP4 atd.), používat ve vyučování mobilní telefony a podobné komunikátory k svévolnému fotografování a natáčení ( 12 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.), mobilní telefon má v průběhu vyučování vypnutou zvukovou signalizaci a je uschován, hrát o peníze a cenné věci, manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a pomůckami bez dozoru učitele, používat vlastní elektrospotřebiče (např. rychlovarné konvice aj.), opouštět svévolně budovu školy během vyučování - ve volných hodinách se žáci zdržují ve vymezených prostorách určených ředitelem školy, chovat se hrubě a nevhodně k ostatním, používat vulgární výrazy, přinášet do prostor školy tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a nelegálních sdružení, propagovat, šířit a konat jakékoli negativní činnosti, které poškozují fyzické a duševní zdraví člověka nebo mohou záporně ovlivňovat vývoj osobnosti

7 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte, a to na třídních schůzkách, při individuální osobní návštěvě školy, písemným sdělením, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí ve škole týkají, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání, poskytování školských služeb, volit a být voleni do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost: zajistit, aby děti docházely řádně do školy, na vyzvání se dostavit do školy k projednání významných skutečností týkajících se vzdělávání a chování jejich dítěte, informovat školu o zdravotních obtížích, mají-li vliv na vzdělávání, o jiných skutečnostech, které jsou pro vzdělávání významné, dokládat důvody nepřítomnosti dětí ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat údaje, které mají vliv na bezpečnost dítěte. VI. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1) Žáci nepřinášejí do školy předměty, které by rozptylovaly jejich pozornost nebo byly nebezpečné pro život a zdraví (např. výbušniny, chemikálie,... ). Stane-li se tak, odebere jim je učitel, který okolnost zjistí. Zmíněné předměty (dle povahy) budou na požádání vráceny zákonným zástupcům žáků nebo zletilým žákům na konci školního roku. 2) Žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržují protipožární opatření, dbají o čistotu a pořádek, pomáhají při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí. 3) Okna ve třídách mohou být otevřena jen v přítomnosti učitele. Bez dovolení vyučujícího se nesmějí otevírat. V případě dovolení otevřít okno v době přestávky je zakázáno vyklánět se z oken či sedět v oknech. 4) Žáci dodržují bezpečnostní předpisy týkající se přesunu v rámci školního vyučování a taktéž bezpečnostní předpisy při účasti na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. 5) Přestávky tráví žáci ve škole, neopouštějí budovu školy ani o polední přestávce. Ve výjimečných případech žák předem předloží třídnímu učiteli písemný souhlas zákonného zástupce. 6) Na chodbách se žáci chovají ukázněně a klidně. 7) O přestávkách se žáci zbytečně nezdržují na schodišti. 8) Lékárničky jsou umístěny v přízemí u školníka, v 1. poschodí u zástupce ředitele, ve 3. patře před třídou lycea a učitelským kabinetem, ve 4. patře v místnosti správce sítě, v budově tělocvičny v kabinetu TEV a v kotelně. 9) Po celý den monitorují určité prostory školy bezpečnostní kamery. VII. Docházka do školy a klasifikace žáků 1) Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se výuky všech povinných předmětů a předmětů volitelných či nepovinných, které si žák vybral. 2) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od doručení - 7 -

8 výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je jeho jednání posuzováno, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto přestává být žákem školy. 3) Nepřítomnost žáka ve škole po dobu maximálně 7 kalendářních dnů omlouvá rodič (zákonný zástupce žáka), a to nejpozději do 72 hodin. 4) Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka (viz Sdělení MŠMT s č.j.: 19089/ Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů). 5) Preventivní a pravidelná vyšetření si žák plánuje ve dnech s prodlouženou ordinační dobou (zubní preventivní prohlídky, alergologie, rehabilitace ). 6) Onemocní-li infekční nemocí žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém styku, oznámí tuto skutečnost žák nebo zákonný zástupce žáka neprodleně řediteli školy. 7) Vyřizování osobních záležitostí na úřadech je možné pouze mimo vyučování, nejlépe v úředních dnech s prodlouženou pracovní dobou (vyřizování cestovních dokladů, OP, pojistky). 8) K uvolnění na předem známá předvolání žák předloží příslušný doklad (lékařské vyšetření, předvolání na úřady) třídnímu učiteli vždy v časovém předstihu. 9) O uvolnění žáka z vyučování mimo prázdniny vyhlášené MŠMT rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem (ozdravné pobyty, rekreace). Tyto žádosti budou posuzovány individuálně a povolovány v ojedinělých a výjimečných případech. 10) Uvolňování z výuky z důvodu kulturní a sportovní činnosti je umožněno pouze na základě písemné žádosti organizátora a se souhlasem rodičů. 11) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, oznámí to třídnímu učiteli a doloží souhlas zákonného zástupce. Nepřítomnost do 2 dní omlouvá třídní učitel. V případě delší nepřítomnosti je žák povinen podat písemnou žádost o uvolnění podepsanou rodičem (zákonným zástupcem) řediteli školy. 12) Učitelé sledují docházku v daném předmětu. Dosáhne-li krátkodobá opakovaná absence žáka 25 % z celkového počtu odučených hodin za pololetí v daném předmětu nebo počet hodnocení je podstatně nižší než u ostatních žáků třídy, může učitel nařídit přezkoušení formou vykonání souhrnné zkoušky z pololetního učiva. Souhrnná zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Ústní zkouška je konána před třídou za přítomnosti dalšího učitele téže aprobace. Souhrnná zkouška musí být vykonána před uzavřením klasifikace za dané období. Termín souhrnné zkoušky bude žáku oznámen minimálně týden před jejím konáním. 13) Postihy za neomluvenou absenci: do 2 neomluvených vyučovacích hodin důtka třídního učitele, od 3 do 5 neomluvených vyučovacích hodin důtka ředitele školy, od 6 do 9 neomluvených vyučovacích hodin - 2. stupeň z chování, nad 10 neomluvených vyučovacích hodin - 3. stupeň z chování. Návrh na výchovné opatření z důvodu neomluvené absence podává třídní učitel řediteli školy. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické radě. Klasifikace chování se zvažuje individuálně, přihlíží se k rozsahu a závažnosti žákova přestupku. 14) Neomluvenou i zvýšenou omluvenou absenci řeší škola individuálně v souladu s Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT čj / z 11. března Na návrh třídního učitele projedná výchovná komise (ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel) nadprůměrně zvýšenou absenci žáka. K jednání výchovné komise jsou přizváni rodiče žáka. VIII. Hodnocení a klasifikace žáků 1) Hodnocení a klasifikace žáků probíhá dle 69 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a klasifikačního řádu (viz příloha) projednaného pedagogickou radou a schváleného školskou radou. 2) Na základě dobrých výsledků může být žák oceněn pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy. 3) Naruší-li žák hrubým způsobem pravidla chování a mezilidského soužití (držení, konzumace a distribuce drog, požívání alkoholických nápojů, krádež, šikana, vandalismus, brutalita...), může být vyloučen ze studia

9 IX. Dálkové studium 1) Konzultace pro žáky dálkového studia probíhají každý čtvrtek od 13:30 do 18:30 h /tj. 6 vyučovacích hodin/. 2) Rozvrh pro dálkové studium je umístěn v budově školy /nástěnka v přízemí i v 1. patře/ a také na www stránkách školy /www.obaka-cestesin.cz, záložka rozvrhy/. 3) Povinností žáků je pravidelně se účastnit konzultací, pečlivě se připravovat na studium a zkoušky, řádně omlouvat svou absenci. V případě každé absence je žák povinen doplnit si neprodleně zameškanou látku. 4) V případě, že se žák nemůže zúčastnit konzultace, je povinen to oznámit na sekretariátu školy nejpozději druhý den po konzultaci tj. v pátek (nahlásit třídnímu učiteli důvod a předpokládanou délku absence). Lze tak učinit telefonicky na číslo , faxovat na číslo , zaslat zprávu na ovou adresu školy 5) Pokud žák takto neučiní, je jeho absence pokládána za neomluvenou a takto bude vykázána v dokumentaci školy /třídní kniha, třídní výkaz, vysvědčení/. 6) V případě, že žák se nezúčastní konzultací dvakrát za sebou a škole neoznámí důvod a délku absence, vyzve ředitel školy písemně žáka, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti, jinak bude jeho jednání posuzováno, jako by vzdělávání zanechal. Pokud žák do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, bude jeho jednání posouzeno, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem také přestává být žákem školy. 7) Pokud žák, který se přihlásil ke zkoušce na konkrétní den a hodinu, se ke zkoušce nedostaví a do 24 hodin prokazatelně neomluví, je hodnocen stupněm nedostatečný. 8) K úspěšnému ukončení klasifikace za každé jednotlivé pololetí školního roku musí žák vykázat minimální docházku ve výši 50% skutečně odučených hodin. 9) V případě, že se žák sám rozhodne z osobních důvodů studium ukončit, oznámí tuto skutečnost neprodleně vedení školy. 10) Přerušení studia povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti žáka. Žák k žádosti doloží své důvody pro přerušení /dlouhodobý léčebný režim hospitalizace, operace apod./. Z vážných, zejména zdravotních, důvodů lze povolit přerušení studia na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Ředitel školy na žádost žáka ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. X. Závěrečná ustanovení Ke znění školního řádu se mohou vyjádřit žáci školy prostřednictvím studentské rady (každá třída má ve studentské radě svého zástupce). Náměty a připomínky projedná výchovná poradkyně se zástupci studentské rady a předá ředitelce školy. Školní řád (jeho změny a doplnění) je projednán pedagogickou radou a předložen radě školy ke schválení. Na začátku školního roku v rámci třídnických hodin jsou všichni žáci prokazatelně seznámeni se školním řádem, klasifikačním řádem a pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví v prostorách školy a o požární ochraně. O tomto poučení třídní učitel provede zápis do třídní knihy. Pro školní rok 2014/2015 projednáno pedagogickou radou dne 29. srpna Školní řád (včetně přílohy) v tomto znění byl projednán a schválen školskou radou. Ing. Kristina Bončková ředitelka školy - 9 -

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Školní řád (vnitřní řád školy)

Školní řád (vnitřní řád školy) I. Účel vnitřního řádu Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Školní řád (vnitřní řád školy) Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby. Příznivé

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ 59/2011 Na základě ustanovení 30,odst.1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Poskytování a ochrana osobních dat. 2 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Poskytování a ochrana osobních dat. 2 Práva žáků Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č.78/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhl.č.64/2005 o evidenci

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel ,

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel , Školní řád Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků a. Práva žáka b. Práva zákonných zástupců žáků c. Povinnosti žáka d. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice ÚVODNÍ ČÁST Čl. 1) Obsah školního řádu Zásady a cíle vzdělávání jsou dány 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Vzdělávání

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace

G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d PREAMBULE Žáci gymnázia jsou povinni dodržovat všeobecné právní normy a školní řád, který vychází z Úmluvy o právech dítěte

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy Laurinova 1049, Š K O L N Í Ř Á D Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049 Mladá Boleslav Školní řád školy Spisový znak: Skartační znak: A 5 Vypracoval: Mgr. Marie Štechová Číslo jednací:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Školní řád (vnitřní řád školy)

Školní řád (vnitřní řád školy) I. Účel vnitřního řádu Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Školní řád (vnitřní řád školy) Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby. Příznivé

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání

Více

Školní řád. strana 1. Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8. I. Účel vnitřního řádu

Školní řád. strana 1. Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8. I. Účel vnitřního řádu Gymnázium, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Školní řád I. Účel vnitřního řádu Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby. Příznivé podmínky mají

Více