Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011"

Transkript

1 Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011 Navrátil Leoš, prof., MUDr., CSc., katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Kuna Pavel, prof., MUDr., DrSc., Ordinace praktického lékaře, Dr. Edvarda Beneše 191, Jaroměř, Vávrová Jiřina, prof., RNDr., CSc., katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, Třebešská 1575, Hradec Králové, Österreicher Jan, plk. gen. št., prof., MUDr., Ph.D., Nemocniční základna Armády České republiky, Buzulucká 897, Hradec Králové, Hofer Michal, doc. MUDr., CSc., Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 135, Brno, Sabol Jozef, doc. Ing., DrSc., katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Rosina Jozef, doc. MUDr., Ph.D., děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Poučková Pavla, doc. RNDr., CSc., Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Salmovská 1, Praha 2, Hon Zdeněk, Mgr., katedra radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Matice školské 17, České Budějovice, Abstrakt Radiobiologie se věnuje sledování a popisu účinků ionizujícího i neionizujícího záření na živé systémy. Rozdělujeme ji na modelovou, experimentální a klinickou. Znalosti z radiobiologie využíváme v řadě klinických medicínských oborů, jsou potřebné také pro zajištění bezpečného chodu mnohých nemedicínských oborů, například v oblasti jaderné energetiky, defektoskopie, zemědělství, farmacie, využíváme je také při práci Integrovaného záchranného systému, v boji s terorismem a v případě jaderného válečného konfliktu. Zatímco v uplynulých dekádách byl zájem radiobiologie směřován především ke studiu ovlivnění účinků subletálních dávek ionizujícího záření, v posledních letech můžeme pozorovat obecný nárůst zájmu o účinky nízkých dávek ionizujícího záření a také o účinky nejrůznějších forem neionizujícího záření na lidský organizmus. Klíčová slova radiobiologie, radiační ochrana, historie, současný stav, perspektiva

2 Rozvoj oboru radiobiologie do roku 1989 I v rámci své odbornosti je nutné se čas od času zamyslet a objektivně posoudit, které z našich záměrů se podařilo realizovat a které se naopak ukázaly jako nereálné. Na základě této analýzy je potřebné si stanovit další směry práce pro následující období, aby byly skutečně reálné. Čechy sehrály v historii poměrně významnou roli, mimo jiné i tím, že stály na samém počátku atomové éry. Všem je dobře známo, že rádium izolované manželi Curieovými v roce 1898, pocházelo z jáchymovského smolince. Brzy po zrodu Československa byl v Praze založen Radiologický ústav, jedno z prvních výzkumných pracovišť v republice, které se věnovalo rozvoji aplikací ionizujícího záření a také ochraně před zářením. Ústav byl v roce 1959 přejmenován na Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů a jeho činnost se díky zavádění nových metod, využívajících ionizující záření, neustále rozšiřovala. V roce 1992 se ústav rozpadl. Po druhé světové válce vznikl při České akademii věd a umění Výbor pro atomovou fyziku (1946), v roce 1955 byl založen Ústav jaderného výzkumu Československé akademie věd v Řeži u Prahy a Fakulta technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy, dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), která v roce 1959 byla převedena na ČVUT. Problematikou aplikací ionizujícího záření a radionuklidů se dnes v ČR zabývá celá řada dalších ústavů a institucí, které věnují pozornost i některým specifickým otázkám radiační ochrany. V rámci AV ČR je to především Oddělení dozimetrie záření, které je součástí Ústavu jaderné fyziky. V roce 1965 vznikl Výzkumný ústav hygieny záření, který byl později začleněn do Institutu hygieny a epidemiologie. Jeho pokračovatelem je dnes Státní ústav radiační ochrany. Státní úřad pro jadernou bezpečnost v dnešní podobě vznikl v roce 1993 a je formálním pokračovatelem dřívější Československé komise pro atomovou energii s působností v ČR. Po rozpadu Československa se na Slovensku v r vytvořil partnerský Ústav jaderného dozoru, který plní roli státního dozoru nad jadernou bezpečností v SR. Radiobiologie byla jedním z mnohých oborů, ve kterém se na řešení řady výzkumných úkolů podílela společně pracoviště z České i Slovenské republiky. V jejich čele stály významné osobnosti. Byly dobrými přáteli, dokázali vždy objektivně posoudit a vhodnými argumenty podpořit či vyvrátit názory druhých. Pro nás, v té době mladé, začínající vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele, byly tyto diskuze cenné a přínosné. Připomeňme, že mezi nejvýznamnější pracoviště patřily v 80. letech v Československu na Univerzitě Karlově Katedra biofyziky a nukleární medicíny Fakulty všeobecného lékařství v Praze, Ústav biofyziky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Katedra radiobiologie Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové (měla v koordinaci výzkumných radiobiologických aktivit v České republice klíčovou úlohu), Biofyzikální ústav tehdejší Československé akademie věd v Brně a Katedra všeobecné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Tato pracoviště nebyla jediná. Radiobiologové působili v rámci Závodního ústavu národního zdraví Uranového průmyslu v Příbrami, v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie v Praze, ve Výzkumném ústavu hygieny práce a chorob z povolání a Výzkumném ústavu hygienickém v Bratislavě nebo na Ústavu experimentální onkologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. A bylo by možné pokračovat dále.

3 Rozsáhlý je i seznam radiobiologů, kteří dosáhli uznání i za hranicemi Československé republiky. Vybrat ty nejvýznamnější snad ani nelze. Připomeňme si proto alespoň zakladatele československé radiobiologie prof. MUDr. Ferdinanda Herčíka, prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, Dr.h.c., prvního profesora radiobiologie plk. prof. Josefa Mráze, CSc., jeho nástupce plk. prof. MUDr. Milana Dostála, CSc., prof. MUDr. Ivana Vodičku, CSc., profesory působící v Brně Milana Pospíšila, Miloslava Skalku a Zdeňka Karpfela. Na Slovensku pak především akademika Milana Prasličku, manžele profesory Evu a Ivana Ahlersovy a prof. RNDr. Evu Mišúrovou, CSc. z Košic či MUDr. Evu Sirackou, DrSc. z Bratislavy. Škoda, někteří z nich již nejsou mezi námi. Hlavní úkoly radiobiologie v období 80. let minulého století vycházely z analýz možných radiačních rizik v případném válečném konfliktu. V problematice zevního ozáření se soustředila pozornost radiobiologů na poškození savčích organizmů po ozáření neutrony v souvislosti s hrozbou použití neutronové bomby, případně použitím štěpných zbraní velmi malé ráže (do 1 kt). Po jejich použití je dominujícím účinkem vyřazení živých organizmů zevním gama-neutronovým ozářením bez významného účinku tlakové a tepelné vlny. Dalším směrem radiobiologického výzkumu v tomto období bylo studium chemické radioprotekce cystaminem a amifostinem (WR-2721, gamafosem). Výsledky však prokázaly, že ochrana touto formou je minimální. Pouze v kombinaci s částečným fyzikálním stíněním a následnou postradiační komplexní léčbou došlo ke zvýšení procenta experimentálních zvířat přeživších neutronové a gama-neutronové ozáření. Vysoce ceněné byly světovou radiobiologickou komunitou výsledky získané v rámci mezinárodního projektu Interkosmos řešeného při Československé komisi pro spolupráci ve výzkumu a využití kosmického prostoru, v oblasti zaměřené na kosmickou biologii a lékařství. Ukončení tohoto projektu začátkem 90. let se ukázalo jako nepromyšlený krok. Bylo by chybou nepřipomenout studie v oblasti postradiačního hemorragického syndromu, metabolických změn, chronobiologie, experimentální radiobiologie, prioritní práce získané v rámci radiační biologie či dlouhodobé studie profesionální zátěže u pracovníků v uranovém průmyslu. Vynikající výsledky byly získány při kontinuálním ozařování v době, kdy bylo k dispozici gama pole. Směry rozvoje radiobiologie po roku 1990 Do února 1990 tvořili radiobiologové v Čechách i na Slovensku sekci v rámci Společností nukleární medicíny a radiační hygieny. Poslední společnou odbornou akcí byla Radiobiologická konference 25. až 27. dubna 1989 v Českém Krumlově. Společně se specialisté obou našich republik zúčastnili, v silném zastoupení I. (a také posledního) radiobiologického sympozia NDR/ČSSR v Chemnitz (v té době Karl-Marx-Stadt) 4. až 6. listopadu téhož roku. V létech 1990 až 1992 byli čeští i slovenští radiobiologové organizování v jedné společnosti Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky Slovenskej lekárskej spoločnosti. V únoru 1992 byla založena Radiobiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dnes Společnost pro radiobiologii a krizové plánování. V současné době pracuje výbor ve složení MUDr. Eva Drápelová, doc. MUDr. Michal Hofer, CSc., doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., prof. MUDr.. Pavel Kuna, DrSc., prof. MUDr.

4 Leoš Navrátil, CSc. (předseda), plk. gen. št. prof. MUDr.. Jan Österreicher, Ph.D., mjr. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D., doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (vědecká sekretářka), prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (místopředsedkyně) a doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer. Revizní komise pracuje ve složení prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Miroslav Procházka a MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. (předseda RK). Společnost je členem European Radiation Researche Society (členem výboru je v současné době prof. Österreicher) a International Academy of Laser Medicine and Surgery IALMS (členem vědeckého výboru je prof. Navrátil). Největší akcí v posledních letech, kterou Společnost pro radiobiologii a krizové plánování organizovala, bylo 37. zasedání společnosti European Radiation Research Society srpna 2009 v Praze. Je škoda, že zcela uniklo pozornosti našich kolegů ze Slovenska. V další částí příspěvku bychom rádi přiblížili úkoly, které řeší současná radiobiologická pracoviště v České republice. Katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany plní v současné době dva základní úkoly: pedagogické pro vojenské posluchače oboru všeobecného lékařství a farmacie. Výuka je zaměřena především na účinky jaderných zbraní a radiologických zbraní na živou sílu a možnosti diagnostiky, dekontaminace, radioprotekce a léčby po poškození těmito zbraněmi. Dále pak na medicínu katastrof, spojenou především s únikem radioaktivity a možnou kontaminací a ozářením osob; vědecko-výzkumné. Jsou studovány základní molekulární mechanizmy účinku ionizujícího záření (gama záření 60 Co) na buňku, na základě těchto mechanizmů se hledají vhodné indikátory dávek záření. Na úrovni in vivo a in vitro byla popsána jako vhodný indikátor dávky záření fosforylace histonu H2AX 1 hodinu po ozáření lymfocytů a fosforylace proteinu p53 2 až 4 h po ozáření. Rovněž vzestup proteinu p21 24 h po ozáření je vhodným indikátorem dávek záření. Další indikátory jsou studovány, patři sem indukce apoptózy u lymfocytů či stanovení zastoupení jednotlivých subpopulací lymfocytů v periferní krvi. Další výzkumné aktivity jsou zaměřeny na terapeutické možnosti využití separovaných kmenových buněk krvetvorby. Tradičně jsou na katedře řešeny úkoly spojené s radioprotektivním účinkem SH látek a antioxidačních látek. Katedra má rovněž potenciál pro řešení úkolů spojených s kontaminací živé síly radionuklidy a jejich vnitřní a vnější dekontaminací. Radiobiologická problematika je nedílnou součástí výzkumných témat, řešených na Biofyzikálním ústavu AV ČR (BFÚ AV ČR, dříve Biofyzikální ústav ČSAV) v Brně, a to již od jeho založení v roce Radiobiologický výzkum na BFÚ AV ČR je orientován zejména na studium účinků ionizujícího záření na biologické systémy v jejich celé hierarchické šíři, počínaje biologickými makromolekulami a konče savčím organismem jako celkem. Studie ionizujícím zářením indukovaných efektů v živé hmotě, realizované na BFÚ AV ČR, měly a mají dva aspekty. Prvním aspektem je základní výzkum, přinášející nové informace o mechanismech, jimiž ionizující záření na molekuly, buňky, tkáně a organismy působí. Druhým je aspekt praktický, zvýrazňující prospěšnost takto získaných informací pro medicínskou praxi. Ten nalezl své vyjádření v participaci pracovníků BFÚ AV ČR na projektech armádního a kosmického výzkumu.

5 Při pohledu na současné členění výzkumných témat s radiobiologickou problematikou na BFÚ AV ČR se jasně rýsují dvě hlavní oblasti výzkumu. Obě jsou realizovány na Oddělení molekulární cytologie a cytometrie vedeného současným ředitelem ústavem doc. Kozubkem. První z výzkumných oblastí je tématika zářením indukovaných poruch DNA a s ní asociovaných molekulárních struktur. Moderní metodický přístup pomocí konfokálního mikroskopu umožňuje přesnou lokalizaci sledovaných změn v jádře a jednotlivých chromozomech a hledání souvislostí mezi nálezy na jednotlivých strukturách kombinací specifických značení. Druhou základní skupinou radiobiologických projektů na BFÚ AV ČR jsou projekty, zaměřené na studium možností farmakologického ovlivnění ionizujícím zářením poškozeného krvetvorného systému. Tyto studie se dotýkají, mimo jiné, takých praktických témat, jako jsou lékařské postupy v případě expozice člověka nebo celých složek populace v případě havárií jaderných elektráren či případných teroristických útoků. Pracovní skupina vedená doc. Hoferem, jež se tímto tématem zabývá, navazuje na řadu prioritních poznatků, získaných za uplynulých vice než čtyřicet let vědeckými týmy vedenými prof. MUDr. Milanem Pospíšilem, DrSc.. Radiobiologická skupina, která vznikla při katedře lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, nemá sice dlouhou historii, ale její výhodou je, že se zde sešlo několik specialistů, kteří se problematikou radiobiologie, radiační ochrany, radiační fyziky či biofyziky zabývají mnoho let a mají v této oblasti řadu cenných zkušeností. Přínosem pro fakultu je úzká spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Příbrami Kamenná. Hlavní směry výzkumu jsou zaměřeny na následující oblasti: aplikace biodozimetrických metod k nezávislému posouzení míry ozářených osob různými druhy záření; hodnocení potenciálních zdravotních dopadů na pracovníky uranového průmyslu i obyvatelstvo v důsledku inhalace radonu, jeho krátkodobých dceřiných produktů a dlouhodobých alfa radionuklidů; optimalizace léčebných procedur v radonových lázních z hlediska minimalizace efektivních dávek pacientů a zaměstnanců; optimalizace radiační zátěže pracovníků obsluhujících radioterapeutická zařízení; monitorování ozáření pacientů při radiodiagnostických vyšetřeních s cílem redukce radiační zátěže v souladu s jedním z hlavních principů radiační ochrany ALARA As Low As Reasonably Achievable; zajištění bezpečnosti při transportu vysokoaktivních radioaktivních zdrojů včetně poskytnutí zdravotní péče zraněným a radioaktivně kontaminovaným osobám; vývoj a výzkum zaměřený na konstrukci kompaktního víceúčelového osobního monitoru fyziologických funkcí a přítomnosti nebezpečných toxických látek; studium neionizujících forem záření a to zejména možnostem terapeutického využití laseru v rehabilitační medicíně a negativní působení ultrafialového záření na pokožku. Katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického se podílí na také na výuce řady předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia, které mají vztah ke klinické a experimentální radiobiologii, radiační ochraně a k detekci ionizujícího záření. Spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Evropskou unií, podílí se na přípravě a organizaci kurzů zaměřených na urychlení transpozice směrnic Evropské unie a dalších mezinárodních organizací v oblasti radiační ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva před radiologickým nebezpečím.

6 V problematice biodozimetrie úzce spolupracuje s katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborný zájem pracovníků tohoto pracoviště je rovněž orientován na problematiku environmentální radiobiologie a některé etické otázky spojené s ionizujícím zářením. V úvodu tohoto sdělení jsme připomněli, že jedním z klíčových radiobiologických pracovišť do roku 1989 byla Katedra a ústav biofyziky a nukleární medicíny tehdejší Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Část jeho pracovníků přešla v roce 1990 na nově konstituovaný Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oddělení radiobiologie bylo transformováno na oddělení experimentální onkologie. Pracovníci tohoto oddělení se zaměřují především na problematiku účinků neionizujícího záření v experimentu, a to v rámci studia fotodynamické terapie maligních nádorů. Rovněž se podílí na vývoji nových fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii. Pokud se týká ionizujícího záření, společně s Ústavem makromolekulární chemie spolupracují na vývoji tzv. brachyterapie pro lokální solidní nádory s využitím 131 I značených termoresponsivních polymerů. Na Univerzitě obrany v rámci Fakulty vojenského zdravotnictví je akreditován habilitační obor Vojenská radiobiologie a v tomto oboru je možné na této vysoké škole jmenovací řízení. Hlavní směry rozvoje radiobiologie v příštích letech Výzkum účinků ionizujícího a neionizujícího záření. Současná úroveň poznání popisuje jednotlivé interakce na molekulární úrovni. Vedle studia postradiační molekulární odpovědi vysvětlující pozorované buněčné změny lze v budoucnu očekávat i výzkum aktivace jednotlivých genů a manipulace s nimi tak, aby došlo k co největšímu přežívání buněk zdravé tkáně a co nejrozsáhlejšímu odumírání nádorových buněk. Biologická dozimetrie je důležitou součástí výzkumu postradiačních změn, neboť úspěšnost léčby je závislá na včasném odhadu velikosti absorbované dávky ionizujícího záření. U hromadných neštěstí s radiační etiologií nelze očekávat vybavenost funkčními dozimetry. Proto je důležité včas roztřídit ozářené pacienty aplikovat včasnou a kauzální terapii tam, kde lze očekávat léčebný účinek. Praktická připravenost krizového systému na radiační události musí býti kontinuálně procvičována tak, aby příjem ozářených a kontaminovaných pacientů obsahující zevní dekontaminaci, třídění tíže vnitřní kontaminace a následná léčba postradiačních poškození byla včasná, schopná pojmout velké množství pacientů a byla co nejefektivnější. Základní literatura a odkazy na webové stránky Fusek, J. et al. Biologický, chemický a jaderný terorismus. Hradec Králové: VLA JEP, 2003, 76 s., ISBN Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. Praha, Manus, 2005, 222 s., ISBN Kuna, P., Navrátil, L., Dostál, M.: Příspěvek k historii radiobiologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Kontakt, 10, 2008, 1,

7 Dostál, M.: Poškození organismu jadernými zbraněmi poskytování zdravotnické pomoci. Suppl. Sbor. věd. prací LF UK Hradec Králové, 32, 1989, 1, Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P. CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007, 216 s., ISBN Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P. CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: SPBI, 2008, 232 s., ISBN Sdělení je rovněž kolektivním příspěvkem Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Převoznická 738/6, Praha 4. Studie byla podpořena v rámci řešení výzkumného projektu NPV II 2B08001 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů Česká republika a Spojený ústav jaderných výzkumů Úvodní slovo Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., náměstka pro výzkum a vysoké školství MŠMT Supertěžké prvky chemické prvky mnohem těžší než ty, které známe

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

Cena Milady Paulové 2009 2014

Cena Milady Paulové 2009 2014 Cena Milady Paulové 2009 2014 1 Cena Milady Paulové 2009 2014 Obsah 7 Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě 9 Profesorka Milada Paulová Laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti Zpravodaj Československébiologické společnosti Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti 1922-2002 číslo2 BRNO 2002 Z P R AVO D A J Československé biologické společnosti Mimořádné číslo k 80. výročí

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Prosinec 2012 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více