Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011"

Transkript

1 Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011 Navrátil Leoš, prof., MUDr., CSc., katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Kuna Pavel, prof., MUDr., DrSc., Ordinace praktického lékaře, Dr. Edvarda Beneše 191, Jaroměř, Vávrová Jiřina, prof., RNDr., CSc., katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, Třebešská 1575, Hradec Králové, Österreicher Jan, plk. gen. št., prof., MUDr., Ph.D., Nemocniční základna Armády České republiky, Buzulucká 897, Hradec Králové, Hofer Michal, doc. MUDr., CSc., Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 135, Brno, Sabol Jozef, doc. Ing., DrSc., katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Rosina Jozef, doc. MUDr., Ph.D., děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno, Poučková Pavla, doc. RNDr., CSc., Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Salmovská 1, Praha 2, Hon Zdeněk, Mgr., katedra radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Matice školské 17, České Budějovice, Abstrakt Radiobiologie se věnuje sledování a popisu účinků ionizujícího i neionizujícího záření na živé systémy. Rozdělujeme ji na modelovou, experimentální a klinickou. Znalosti z radiobiologie využíváme v řadě klinických medicínských oborů, jsou potřebné také pro zajištění bezpečného chodu mnohých nemedicínských oborů, například v oblasti jaderné energetiky, defektoskopie, zemědělství, farmacie, využíváme je také při práci Integrovaného záchranného systému, v boji s terorismem a v případě jaderného válečného konfliktu. Zatímco v uplynulých dekádách byl zájem radiobiologie směřován především ke studiu ovlivnění účinků subletálních dávek ionizujícího záření, v posledních letech můžeme pozorovat obecný nárůst zájmu o účinky nízkých dávek ionizujícího záření a také o účinky nejrůznějších forem neionizujícího záření na lidský organizmus. Klíčová slova radiobiologie, radiační ochrana, historie, současný stav, perspektiva

2 Rozvoj oboru radiobiologie do roku 1989 I v rámci své odbornosti je nutné se čas od času zamyslet a objektivně posoudit, které z našich záměrů se podařilo realizovat a které se naopak ukázaly jako nereálné. Na základě této analýzy je potřebné si stanovit další směry práce pro následující období, aby byly skutečně reálné. Čechy sehrály v historii poměrně významnou roli, mimo jiné i tím, že stály na samém počátku atomové éry. Všem je dobře známo, že rádium izolované manželi Curieovými v roce 1898, pocházelo z jáchymovského smolince. Brzy po zrodu Československa byl v Praze založen Radiologický ústav, jedno z prvních výzkumných pracovišť v republice, které se věnovalo rozvoji aplikací ionizujícího záření a také ochraně před zářením. Ústav byl v roce 1959 přejmenován na Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů a jeho činnost se díky zavádění nových metod, využívajících ionizující záření, neustále rozšiřovala. V roce 1992 se ústav rozpadl. Po druhé světové válce vznikl při České akademii věd a umění Výbor pro atomovou fyziku (1946), v roce 1955 byl založen Ústav jaderného výzkumu Československé akademie věd v Řeži u Prahy a Fakulta technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy, dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), která v roce 1959 byla převedena na ČVUT. Problematikou aplikací ionizujícího záření a radionuklidů se dnes v ČR zabývá celá řada dalších ústavů a institucí, které věnují pozornost i některým specifickým otázkám radiační ochrany. V rámci AV ČR je to především Oddělení dozimetrie záření, které je součástí Ústavu jaderné fyziky. V roce 1965 vznikl Výzkumný ústav hygieny záření, který byl později začleněn do Institutu hygieny a epidemiologie. Jeho pokračovatelem je dnes Státní ústav radiační ochrany. Státní úřad pro jadernou bezpečnost v dnešní podobě vznikl v roce 1993 a je formálním pokračovatelem dřívější Československé komise pro atomovou energii s působností v ČR. Po rozpadu Československa se na Slovensku v r vytvořil partnerský Ústav jaderného dozoru, který plní roli státního dozoru nad jadernou bezpečností v SR. Radiobiologie byla jedním z mnohých oborů, ve kterém se na řešení řady výzkumných úkolů podílela společně pracoviště z České i Slovenské republiky. V jejich čele stály významné osobnosti. Byly dobrými přáteli, dokázali vždy objektivně posoudit a vhodnými argumenty podpořit či vyvrátit názory druhých. Pro nás, v té době mladé, začínající vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele, byly tyto diskuze cenné a přínosné. Připomeňme, že mezi nejvýznamnější pracoviště patřily v 80. letech v Československu na Univerzitě Karlově Katedra biofyziky a nukleární medicíny Fakulty všeobecného lékařství v Praze, Ústav biofyziky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Katedra radiobiologie Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové (měla v koordinaci výzkumných radiobiologických aktivit v České republice klíčovou úlohu), Biofyzikální ústav tehdejší Československé akademie věd v Brně a Katedra všeobecné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Tato pracoviště nebyla jediná. Radiobiologové působili v rámci Závodního ústavu národního zdraví Uranového průmyslu v Příbrami, v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie v Praze, ve Výzkumném ústavu hygieny práce a chorob z povolání a Výzkumném ústavu hygienickém v Bratislavě nebo na Ústavu experimentální onkologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. A bylo by možné pokračovat dále.

3 Rozsáhlý je i seznam radiobiologů, kteří dosáhli uznání i za hranicemi Československé republiky. Vybrat ty nejvýznamnější snad ani nelze. Připomeňme si proto alespoň zakladatele československé radiobiologie prof. MUDr. Ferdinanda Herčíka, prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, Dr.h.c., prvního profesora radiobiologie plk. prof. Josefa Mráze, CSc., jeho nástupce plk. prof. MUDr. Milana Dostála, CSc., prof. MUDr. Ivana Vodičku, CSc., profesory působící v Brně Milana Pospíšila, Miloslava Skalku a Zdeňka Karpfela. Na Slovensku pak především akademika Milana Prasličku, manžele profesory Evu a Ivana Ahlersovy a prof. RNDr. Evu Mišúrovou, CSc. z Košic či MUDr. Evu Sirackou, DrSc. z Bratislavy. Škoda, někteří z nich již nejsou mezi námi. Hlavní úkoly radiobiologie v období 80. let minulého století vycházely z analýz možných radiačních rizik v případném válečném konfliktu. V problematice zevního ozáření se soustředila pozornost radiobiologů na poškození savčích organizmů po ozáření neutrony v souvislosti s hrozbou použití neutronové bomby, případně použitím štěpných zbraní velmi malé ráže (do 1 kt). Po jejich použití je dominujícím účinkem vyřazení živých organizmů zevním gama-neutronovým ozářením bez významného účinku tlakové a tepelné vlny. Dalším směrem radiobiologického výzkumu v tomto období bylo studium chemické radioprotekce cystaminem a amifostinem (WR-2721, gamafosem). Výsledky však prokázaly, že ochrana touto formou je minimální. Pouze v kombinaci s částečným fyzikálním stíněním a následnou postradiační komplexní léčbou došlo ke zvýšení procenta experimentálních zvířat přeživších neutronové a gama-neutronové ozáření. Vysoce ceněné byly světovou radiobiologickou komunitou výsledky získané v rámci mezinárodního projektu Interkosmos řešeného při Československé komisi pro spolupráci ve výzkumu a využití kosmického prostoru, v oblasti zaměřené na kosmickou biologii a lékařství. Ukončení tohoto projektu začátkem 90. let se ukázalo jako nepromyšlený krok. Bylo by chybou nepřipomenout studie v oblasti postradiačního hemorragického syndromu, metabolických změn, chronobiologie, experimentální radiobiologie, prioritní práce získané v rámci radiační biologie či dlouhodobé studie profesionální zátěže u pracovníků v uranovém průmyslu. Vynikající výsledky byly získány při kontinuálním ozařování v době, kdy bylo k dispozici gama pole. Směry rozvoje radiobiologie po roku 1990 Do února 1990 tvořili radiobiologové v Čechách i na Slovensku sekci v rámci Společností nukleární medicíny a radiační hygieny. Poslední společnou odbornou akcí byla Radiobiologická konference 25. až 27. dubna 1989 v Českém Krumlově. Společně se specialisté obou našich republik zúčastnili, v silném zastoupení I. (a také posledního) radiobiologického sympozia NDR/ČSSR v Chemnitz (v té době Karl-Marx-Stadt) 4. až 6. listopadu téhož roku. V létech 1990 až 1992 byli čeští i slovenští radiobiologové organizování v jedné společnosti Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky Slovenskej lekárskej spoločnosti. V únoru 1992 byla založena Radiobiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dnes Společnost pro radiobiologii a krizové plánování. V současné době pracuje výbor ve složení MUDr. Eva Drápelová, doc. MUDr. Michal Hofer, CSc., doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., prof. MUDr.. Pavel Kuna, DrSc., prof. MUDr.

4 Leoš Navrátil, CSc. (předseda), plk. gen. št. prof. MUDr.. Jan Österreicher, Ph.D., mjr. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D., doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (vědecká sekretářka), prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (místopředsedkyně) a doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer. Revizní komise pracuje ve složení prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., MUDr. Miroslav Procházka a MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. (předseda RK). Společnost je členem European Radiation Researche Society (členem výboru je v současné době prof. Österreicher) a International Academy of Laser Medicine and Surgery IALMS (členem vědeckého výboru je prof. Navrátil). Největší akcí v posledních letech, kterou Společnost pro radiobiologii a krizové plánování organizovala, bylo 37. zasedání společnosti European Radiation Research Society srpna 2009 v Praze. Je škoda, že zcela uniklo pozornosti našich kolegů ze Slovenska. V další částí příspěvku bychom rádi přiblížili úkoly, které řeší současná radiobiologická pracoviště v České republice. Katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany plní v současné době dva základní úkoly: pedagogické pro vojenské posluchače oboru všeobecného lékařství a farmacie. Výuka je zaměřena především na účinky jaderných zbraní a radiologických zbraní na živou sílu a možnosti diagnostiky, dekontaminace, radioprotekce a léčby po poškození těmito zbraněmi. Dále pak na medicínu katastrof, spojenou především s únikem radioaktivity a možnou kontaminací a ozářením osob; vědecko-výzkumné. Jsou studovány základní molekulární mechanizmy účinku ionizujícího záření (gama záření 60 Co) na buňku, na základě těchto mechanizmů se hledají vhodné indikátory dávek záření. Na úrovni in vivo a in vitro byla popsána jako vhodný indikátor dávky záření fosforylace histonu H2AX 1 hodinu po ozáření lymfocytů a fosforylace proteinu p53 2 až 4 h po ozáření. Rovněž vzestup proteinu p21 24 h po ozáření je vhodným indikátorem dávek záření. Další indikátory jsou studovány, patři sem indukce apoptózy u lymfocytů či stanovení zastoupení jednotlivých subpopulací lymfocytů v periferní krvi. Další výzkumné aktivity jsou zaměřeny na terapeutické možnosti využití separovaných kmenových buněk krvetvorby. Tradičně jsou na katedře řešeny úkoly spojené s radioprotektivním účinkem SH látek a antioxidačních látek. Katedra má rovněž potenciál pro řešení úkolů spojených s kontaminací živé síly radionuklidy a jejich vnitřní a vnější dekontaminací. Radiobiologická problematika je nedílnou součástí výzkumných témat, řešených na Biofyzikálním ústavu AV ČR (BFÚ AV ČR, dříve Biofyzikální ústav ČSAV) v Brně, a to již od jeho založení v roce Radiobiologický výzkum na BFÚ AV ČR je orientován zejména na studium účinků ionizujícího záření na biologické systémy v jejich celé hierarchické šíři, počínaje biologickými makromolekulami a konče savčím organismem jako celkem. Studie ionizujícím zářením indukovaných efektů v živé hmotě, realizované na BFÚ AV ČR, měly a mají dva aspekty. Prvním aspektem je základní výzkum, přinášející nové informace o mechanismech, jimiž ionizující záření na molekuly, buňky, tkáně a organismy působí. Druhým je aspekt praktický, zvýrazňující prospěšnost takto získaných informací pro medicínskou praxi. Ten nalezl své vyjádření v participaci pracovníků BFÚ AV ČR na projektech armádního a kosmického výzkumu.

5 Při pohledu na současné členění výzkumných témat s radiobiologickou problematikou na BFÚ AV ČR se jasně rýsují dvě hlavní oblasti výzkumu. Obě jsou realizovány na Oddělení molekulární cytologie a cytometrie vedeného současným ředitelem ústavem doc. Kozubkem. První z výzkumných oblastí je tématika zářením indukovaných poruch DNA a s ní asociovaných molekulárních struktur. Moderní metodický přístup pomocí konfokálního mikroskopu umožňuje přesnou lokalizaci sledovaných změn v jádře a jednotlivých chromozomech a hledání souvislostí mezi nálezy na jednotlivých strukturách kombinací specifických značení. Druhou základní skupinou radiobiologických projektů na BFÚ AV ČR jsou projekty, zaměřené na studium možností farmakologického ovlivnění ionizujícím zářením poškozeného krvetvorného systému. Tyto studie se dotýkají, mimo jiné, takých praktických témat, jako jsou lékařské postupy v případě expozice člověka nebo celých složek populace v případě havárií jaderných elektráren či případných teroristických útoků. Pracovní skupina vedená doc. Hoferem, jež se tímto tématem zabývá, navazuje na řadu prioritních poznatků, získaných za uplynulých vice než čtyřicet let vědeckými týmy vedenými prof. MUDr. Milanem Pospíšilem, DrSc.. Radiobiologická skupina, která vznikla při katedře lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, nemá sice dlouhou historii, ale její výhodou je, že se zde sešlo několik specialistů, kteří se problematikou radiobiologie, radiační ochrany, radiační fyziky či biofyziky zabývají mnoho let a mají v této oblasti řadu cenných zkušeností. Přínosem pro fakultu je úzká spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Příbrami Kamenná. Hlavní směry výzkumu jsou zaměřeny na následující oblasti: aplikace biodozimetrických metod k nezávislému posouzení míry ozářených osob různými druhy záření; hodnocení potenciálních zdravotních dopadů na pracovníky uranového průmyslu i obyvatelstvo v důsledku inhalace radonu, jeho krátkodobých dceřiných produktů a dlouhodobých alfa radionuklidů; optimalizace léčebných procedur v radonových lázních z hlediska minimalizace efektivních dávek pacientů a zaměstnanců; optimalizace radiační zátěže pracovníků obsluhujících radioterapeutická zařízení; monitorování ozáření pacientů při radiodiagnostických vyšetřeních s cílem redukce radiační zátěže v souladu s jedním z hlavních principů radiační ochrany ALARA As Low As Reasonably Achievable; zajištění bezpečnosti při transportu vysokoaktivních radioaktivních zdrojů včetně poskytnutí zdravotní péče zraněným a radioaktivně kontaminovaným osobám; vývoj a výzkum zaměřený na konstrukci kompaktního víceúčelového osobního monitoru fyziologických funkcí a přítomnosti nebezpečných toxických látek; studium neionizujících forem záření a to zejména možnostem terapeutického využití laseru v rehabilitační medicíně a negativní působení ultrafialového záření na pokožku. Katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického se podílí na také na výuce řady předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia, které mají vztah ke klinické a experimentální radiobiologii, radiační ochraně a k detekci ionizujícího záření. Spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Evropskou unií, podílí se na přípravě a organizaci kurzů zaměřených na urychlení transpozice směrnic Evropské unie a dalších mezinárodních organizací v oblasti radiační ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva před radiologickým nebezpečím.

6 V problematice biodozimetrie úzce spolupracuje s katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborný zájem pracovníků tohoto pracoviště je rovněž orientován na problematiku environmentální radiobiologie a některé etické otázky spojené s ionizujícím zářením. V úvodu tohoto sdělení jsme připomněli, že jedním z klíčových radiobiologických pracovišť do roku 1989 byla Katedra a ústav biofyziky a nukleární medicíny tehdejší Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Část jeho pracovníků přešla v roce 1990 na nově konstituovaný Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oddělení radiobiologie bylo transformováno na oddělení experimentální onkologie. Pracovníci tohoto oddělení se zaměřují především na problematiku účinků neionizujícího záření v experimentu, a to v rámci studia fotodynamické terapie maligních nádorů. Rovněž se podílí na vývoji nových fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii. Pokud se týká ionizujícího záření, společně s Ústavem makromolekulární chemie spolupracují na vývoji tzv. brachyterapie pro lokální solidní nádory s využitím 131 I značených termoresponsivních polymerů. Na Univerzitě obrany v rámci Fakulty vojenského zdravotnictví je akreditován habilitační obor Vojenská radiobiologie a v tomto oboru je možné na této vysoké škole jmenovací řízení. Hlavní směry rozvoje radiobiologie v příštích letech Výzkum účinků ionizujícího a neionizujícího záření. Současná úroveň poznání popisuje jednotlivé interakce na molekulární úrovni. Vedle studia postradiační molekulární odpovědi vysvětlující pozorované buněčné změny lze v budoucnu očekávat i výzkum aktivace jednotlivých genů a manipulace s nimi tak, aby došlo k co největšímu přežívání buněk zdravé tkáně a co nejrozsáhlejšímu odumírání nádorových buněk. Biologická dozimetrie je důležitou součástí výzkumu postradiačních změn, neboť úspěšnost léčby je závislá na včasném odhadu velikosti absorbované dávky ionizujícího záření. U hromadných neštěstí s radiační etiologií nelze očekávat vybavenost funkčními dozimetry. Proto je důležité včas roztřídit ozářené pacienty aplikovat včasnou a kauzální terapii tam, kde lze očekávat léčebný účinek. Praktická připravenost krizového systému na radiační události musí býti kontinuálně procvičována tak, aby příjem ozářených a kontaminovaných pacientů obsahující zevní dekontaminaci, třídění tíže vnitřní kontaminace a následná léčba postradiačních poškození byla včasná, schopná pojmout velké množství pacientů a byla co nejefektivnější. Základní literatura a odkazy na webové stránky Fusek, J. et al. Biologický, chemický a jaderný terorismus. Hradec Králové: VLA JEP, 2003, 76 s., ISBN Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. Praha, Manus, 2005, 222 s., ISBN Kuna, P., Navrátil, L., Dostál, M.: Příspěvek k historii radiobiologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Kontakt, 10, 2008, 1,

7 Dostál, M.: Poškození organismu jadernými zbraněmi poskytování zdravotnické pomoci. Suppl. Sbor. věd. prací LF UK Hradec Králové, 32, 1989, 1, Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P. CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007, 216 s., ISBN Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P. CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: SPBI, 2008, 232 s., ISBN Sdělení je rovněž kolektivním příspěvkem Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Převoznická 738/6, Praha 4. Studie byla podpořena v rámci řešení výzkumného projektu NPV II 2B08001 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP)

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č E S K É S P O L E Č N O S T I Z D R A V O T N I C K É I N F O R M A T I K Y A V Ě D E C K Ý C H I N F O R M A C Í Č L S J E P Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 MARTIN ZE MAN

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007

Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007 Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007 Dne 29. 9. 2007 odcestovala skupina expertů Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zdravotnictví

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Metabolický syndrom. Alternativní možnosti současné medicíny. MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o.

Metabolický syndrom. Alternativní možnosti současné medicíny. MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o. Metabolický syndrom Alternativní možnosti současné medicíny MUDr. Jiří Kucharský Nemocnice Třebíč, p.o. MUDr. Jiří Kucharský 25 let praxe chirurga traumatologa 15 let vedoucí oddělení traumatologie Nemocnice

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více